2013. évi 8. szám április 26. TARTALOMJEGYZÉK. 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi 8. szám 2013. április 26. TARTALOMJEGYZÉK. 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 2013. évi 8. szám április 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról 20/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 21/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 23/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 24/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 25/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról ÁPRILIS 18-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Az Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: eft-ban állapítja meg ebből finanszírozási műveletek bevétele: - hosszú lejáratú hitelek bevétele eft - pénzforgalom nélküli bevétele eft kiadási főösszegét: eft-ban állapítja meg ebből finanszírozási műveletek kiadása: eft A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti. (2) A bevétel fő összetevői: a) Intézményi működési bevételek eft b) Helyi adóbevételek eft c) Átengedett központi adók eft d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek eft e) Állami támogatás eft f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft g) Támogatásértékű bevételek: ga) működési célú támogatásértékű bevételek eft gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eft h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz ha) működésre átvett eft hb) felhalmozásra átvett eft i) Támogatási kölcsönök visszatérülése eft j) Hitelek, kölcsönök eft k) évi pénzmaradvány eft l) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel egyenlege 764 eft (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása: a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai eft Ebből: aa) Személyi jellegű kifizetés eft ab) Munkaadókat terhelő járulékok eft ac) Dologi kiadás eft ad) Működési célú támogatásértékű kiadások eft ae) Működésre átadott pénzeszközök eft af) Segélyek, kártérítések eft ag) Ellátottak juttatásai eft ah) Kölcsönök eft b) Felhalmozási, felújítási kiadás eft ba) Felhalmozási kiadások Beruházások eft Felújítások eft Felhalmozásra átadott eft Felhalmozásra kölcsönök eft bb) Intézményi Beruházások eft Felújítások 186 eft Felhalmozásra átadott eft c) Hitel törlesztés eft

3 d) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások eft Az önkormányzat évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat és intézményeinek évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát eft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján eft főösszeggel hagyja jóvá. (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak járó támogatás eft. (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. 9/a melléklet szemlélteti. (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d., 12/e., 12/f. és 12/g., melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: a) egyszerűsített mérleget eft főösszeggel a 13. melléklet szerint; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést eft kiadással és eft bevételi főösszeggel a 14. melléklet szerint; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást eft módosított pénzmaradvánnyal a 15. melléklet szerint. 3. Záró rendelkezések 4. (1) Ez a rendelet április 27-én lép hatályba. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester (A 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 50. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 50. (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonás céljából évente egy alkalommal közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól a lakosságot a fórum előtt legalább két héttel az önkormányzat hivatalos lapjában és a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára kihelyezett hirdetmény útján értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző köteles gondoskodni. (4) A képviselő-testület a közmeghallgatásról évenként munkaterve elfogadásakor dönt. A képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel elrendelheti a munkatervtől eltérő közmeghallgatás tartását. (5) A közmeghallgatást megelőző 3. nap óráig lehetőségük van az állampolgároknak, hogy a közmeghallgatásra vonatkozóan önkormányzati ügyekben írásban kérdést tegyenek fel, amelyet a jegyzőhöz kell eljuttatni. Az írásban feltett kérdésre a közmeghallgatáson válaszolni kell, ha a kérdező a közmeghallgatáson jelen van. Amennyiben a kérdező nincs jelen a közmeghallgatáson, vagy a kérdés összetettsége, illetve a kivizsgálásra fordítandó idő miatt ez szükséges, úgy részére a közmeghallgatást követő 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. (6) A közmeghallgatáson részt venni szándékozóknak lehetőségük van arra, hogy a közmeghallgatást megelőző nap óráig a jegyzőnek írásban bejelentsék a közmeghallgatáson történő felszólalási szándékukat. A közmeghallgatáson a polgármester először a felszólalási szándékukat előre bejelentőknek adja meg a szót a

4 szándék bejelentésének a jegyzőhöz történt megérkezésének időrendjében, ezt követően a közmeghallgatáson történő jelentkezés sorrendjében. (7) A közmeghallgatáson a lakosság részéről kérdések feltevésére, vélemények kifejtésére személyenként összességében legfeljebb öt perc áll rendelkezésre, a válaszadó legfeljebb öt percben fejtheti ki álláspontját. A kérdezőnek lehetősége van arra, hogy a válaszra összességében két percben reagáljon. A válaszadó szintén két percben reagálhat a kérdező által elmondottakra. 2. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba, és május 2-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő lép: (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. Az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. és 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy anyakönyvi eseményenként bruttó Ft díjazás illeti meg. (2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó ,- Ft díjazás illeti meg. 3. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól évi III. törvény 132. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 19. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy a személyi térítési díjat kettő alkalommal nem fizeti meg, akkor a következő hónaptól a térítési díjköteles szolgáltatást nem veheti igénybe. Étkeztetés esetén a szolgáltatásra való jogosultság megszűnik, amennyiben a jogosult a szolgáltatást 3 hónapig nem veszi igénybe és akadályoztatását nem jelzi. 2. A R. 21. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

5 (2) Szociálisan rászorult személynek minősül az a személy: a) aki nyugdíjban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül; b) aki orvosi igazolás alapján egészségi állapota, betegsége miatt önmaga, illetve c) eltartottjai részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkeztetést nem tudja biztosítani; c) aki fogyatékossági, pszichiátriai, szenvedélybetegségét szakorvosi véleménnyel igazolja; d) igazolja hajléktalanságát; e) jövedelemmel nem rendelkezik; vagy f) idősek nappali ellátását veszi igénybe. A szociális rászorultságot a kérelem benyújtása során hitelt érdemlően igazolni kell. 3. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) Ha az (1) bekezdésben írt elsődleges rangsorolási szempont alapján a fecskelakás bérlője nem választható ki, azt kell előnyben részesíteni, aki saját háztartásában több gyermeket nevel. (3) Ha az (1) és (2) bekezdésben írt elsődleges és másodlagos rangsorolási szempont alapján a fecskelakás bérlője nem választható ki, azt kell előnyben részesíteni, aki régebben rendelkezik lakáscélú előtakarékossági szerződéssel. 2. A R. 45. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Nem lakás célú helyiség bérlete tekintetében a 4. (2) bekezdése szerinti bérbeadói jogokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság gyakorolja, döntésének szakmai előkészítésében az üzemeltető mellett a Műszaki és Városfejlesztési Iroda működik közre. 3. A R. VI. Fejezete a következő 5/B. alcímmel egészül ki: 5/B. Lakásokra kötött adásvételi szerződések felbontására és nem lakáscélú helyiségekre kötött szerződések érvénytelensége esetén az elszámolásra vonatkozó szabályok 59/C. (1) Amennyiben a részletvétellel vásárolt lakás tulajdonosának a részletfizetés tartama alatt anyagi vagy személyi körülményeiben olyan változás állt be amellyel az adásvételi szerződés megkötésekor még nem számolhatott, kérheti az önkormányzattól az adásvételi szerződés felbontását. Amennyiben a képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, az adásvételi szerződést felbontja. (2) Az adásvételi szerződés felbontásig esedékes vételárrészekbe beszámításra kerül a szerződés megkötésekor hatályos, piaci alapú bérleti díjnak megfelelő mértékű, az adásvételi szerződés szerinti vevő általi birtokbavételtől az önkormányzat részére történő birtokba adásig eltelt időre számított lakáshasználati díj összege. (3) Ha a lakáshasználattal érintett időszak alatt a piaci alapú bérleti díj emelkedett, úgy ennek figyelembe vételével kerül a használati díj kiszámításra. Ha az adásvételi szerződés felbontásáig esedékessé vált vételárrészek összege alacsonyabb, mint a lakáshasználati díj összege, úgy a képviselő-testület kérelemre, méltányosságból a vételárrészek és a használati díj különbözetét elengedheti. Ha a vevő által befizetett vételárrészek összege meghaladja a használati díj összegét, úgy a különbözet visszatérítéséről a képviselőtestület rendelkezik. (4) Ezen szabályok vonatkoznak arra az estre is, amennyiben a bíróság jogerős döntésével megállapítja az adásvételi szerződés érvénytelenségét, és az elszámolásról nem rendelkezik. (5) Az önkormányzat tulajdonába a felbontás során visszakerülő ingatlanon az önkormányzat javára az eladás alkalmával a fennmaradó vételár és járulékai terhére bejegyzett jelzálogjogon, és elidegenítési és terhelési tilalmon kívül más teher, kötelezettség nem lehet.

6 59/D. (1) Amennyiben az önkormányzat korábbi tulajdonát képező nem lakás célú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló adásvételi szerződés érvénytelenségét a bíróság jogerős döntésével megállapítja, és az elszámolásról nem rendelkezik, úgy az alábbiak figyelembe vételével számolnak el a felek egymással. (2) Abban az esetben, ha a tulajdonszerzést megelőzően a vevő bérlője volt az önkormányzati tulajdonú ingatlannak, úgy a bérleti jogviszony megszűnésétől az érvénytelenség megállapítását követő birtokbaadásig terjedő időre a vevő használati díj fizetésére köteles, melynek mértéke az adásvételi szerződést megelőző bérleti jogviszonyban megállapított bérleti díj. Ha a használattal érintett időszak alatt a bérleti díj emelkedett úgy ennek figyelembe vételével kerül a használati díj kiszámításra. (3) Az elszámolásról a képviselő-testület dönt. 4. Ez a rendelet április 27-én lép hatályba, és április 28-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet személyi hatálya lakóhelyre tekintet nélkül a természetes személyekre, hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyekre, jogi személyiség nélküli jogalanyokra, egyéni vállalkozókra és egyéni cégekre, Hatvan Város Önkormányzatára, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalra, Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett intézményekre, országos vagy megyei, közigazgatási és népképviseleti szervek helyi szervei és delegáltjaira, továbbá a Hatvan Kártyát elfogadó beváltóhelyekre terjed ki. 2. A R. 5. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Amennyiben a parkolási engedély matrica, a behajtási engedély matrica megsemmisül, vagy a gépjármű első szélvédője kicserélésre kerül, úgy az új matrica díja: 200 Ft/matrica. 3. A R. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A hatvani székhellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közül az önkormányzati költségvetési szervek, egyházak, egyesületek egy Kártyát és a kártyához kérelemre öt parkolási engedély matricát igényelhetnek. Az 1. mellékletben meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező hatvani székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok közül az önkormányzati költségvetési szervek, az önkormányzat által működtetett intézmények, egyházak, egyesületek egy Kártyát és a Kártyához kérelemre öt parkolási engedély matricát és öt behajtási engedély matricát igényelhetnek. Azon jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek, melyek Hatvan Város Önkormányzatával háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződést kötöttek, egy Kártyát, kettő parkolási matricát lakcímtől, székhelytől, telephelytől függetlenül kettő behajtási matricát ingyenesen igényelhetnek. Ingyenesen igényelhetnek egy kártyát és legfeljebb három parkolási matricát az országos vagy megyei szervek helyi szervei és delegáltjai. 4. Ez a rendelet április 27-én lép hatályba, és április 28-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

7 1. A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Közterületet rendeltetésétől eltérően csak úgy lehet használni, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja. Hatósági engedély nélküli vagy egyéb okból jogszerűtlen, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő használat esetén ha a használat nem épületre vonatkozik az önkormányzat vagy az általa megbízott a jogszerűtlen használatot a használó költségére megszüntetheti, a jogszerűtlenül elhelyezett tárgyakat, eszközöket eltávolíttathatja, a felelős őrzés szabályainak betartásával elszállíttathatja. Az így eltávolított, elszállított tárgyakat, eszközöket a Polgármesteri Hivatal, az elszállításról szóló értesítés kézhez vételétől számított 30 napig őrzi. A tárolás díja a tárolással elfoglalt terület nagyságához mérten Ft/m 2, de legalább Ft/nap, azzal, hogy minden megkezdett m 2 1 egész m 2 nek számít 2. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti. (2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester

8 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 227/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés az önkormányzat évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi éves belső ellenőrzési jelentéséről Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester 4. Beszámoló az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 5. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester 6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 7. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének bővítéséről 8. Előterjesztés a Civil Alap évi márciusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 9. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 10. Tájékoztató a 2013/2014. nevelési évre, tanévre vonatkozó beíratásról 11. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről 12. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek bővítéséről 13. Előterjesztés a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról 14. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 15. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 16. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 17. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 18. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 19. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 20. Előterjesztés a Németi Gábor Honismereti Kör polgármesteri keretből történő támogatásáról 21. Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról 22. Előterjesztés közlekedési koncepcióterv megrendeléséről 23. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról 24. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan felújítási munkáiról 25. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0531/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 26. Előterjesztés a 0302/25. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról 27. Előterjesztés a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 28. Előterjesztés a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről 29. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 30. Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior pályázat benyújtásáról 31. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése című pályázathoz, illetve a Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

9 32. Előterjesztés a Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 33. Előterjesztés a kialakításra és MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú ingatlanok adásvételéről 34. Előterjesztés a Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP /B/ számú pályázattal kapcsolatos döntésről 35. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról 36. Előterjesztés a Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés tárgyú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 37. Előterjesztés a Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítási szolgáltatás átadásáról 38. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről 39. Előterjesztés a Közintézmények épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződésmódosítás utólagos jóváhagyásáról 40. Előterjesztés A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról 41. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állati hulladék ártalmatlanításra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 42. Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosításáról 43. Előterjesztés a városközpont egyes területeire vonatkozó elektromos tervek elkészítésével kapcsolatos döntésről 44. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról Előterjesztő, előadó a napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 45. Egyebek : 228/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség által a rezsidíj csökkentésére vonatkozóan indított aláírásgyűjtési akciót. : 229/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 211. (III. 29.), 593., 595., 596., 599. (VIII. 30.), 714., 719. (X. 25.), 772., 788. (XI. 29.), 829., 830., 833., 881. (XII. 13.) évi; 13., 14., 15., 16., 22., 32., 38., 42., 43., 49., 53., 54., 55., 58., 59., 60., 61. (I. 31.), 69., 72. (II. 14.), 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 91., 92., 93., 105., 106., 107., 108., 111., 112., 113., 114., 121., 122., 123., 124., 126., 131. (II. 28.), 137., 138., 139., 140., 141., 144., 145., 149., 150., 151., 152., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 179., 199., 203., (III. 28.) évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. : 230/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. : április 30. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján (A 230/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 231/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat évi helyi adózási tevékenységéről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. : május 1. : Hatvan város jegyzője (A 231/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 16/2014. (IV.

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK 14/2010. (IV. 30.) sz. önk. rendelet az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról,

Részletesebben

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. JÚNIUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 136/2015. (VI.18.) sz. hat. Bazita városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 11-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben