2013. évi 8. szám április 26. TARTALOMJEGYZÉK. 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi 8. szám 2013. április 26. TARTALOMJEGYZÉK. 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 2013. évi 8. szám április 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról 20/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 21/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 23/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 24/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 25/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról ÁPRILIS 18-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Az Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: eft-ban állapítja meg ebből finanszírozási műveletek bevétele: - hosszú lejáratú hitelek bevétele eft - pénzforgalom nélküli bevétele eft kiadási főösszegét: eft-ban állapítja meg ebből finanszírozási műveletek kiadása: eft A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti. (2) A bevétel fő összetevői: a) Intézményi működési bevételek eft b) Helyi adóbevételek eft c) Átengedett központi adók eft d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek eft e) Állami támogatás eft f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft g) Támogatásértékű bevételek: ga) működési célú támogatásértékű bevételek eft gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eft h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz ha) működésre átvett eft hb) felhalmozásra átvett eft i) Támogatási kölcsönök visszatérülése eft j) Hitelek, kölcsönök eft k) évi pénzmaradvány eft l) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel egyenlege 764 eft (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása: a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai eft Ebből: aa) Személyi jellegű kifizetés eft ab) Munkaadókat terhelő járulékok eft ac) Dologi kiadás eft ad) Működési célú támogatásértékű kiadások eft ae) Működésre átadott pénzeszközök eft af) Segélyek, kártérítések eft ag) Ellátottak juttatásai eft ah) Kölcsönök eft b) Felhalmozási, felújítási kiadás eft ba) Felhalmozási kiadások Beruházások eft Felújítások eft Felhalmozásra átadott eft Felhalmozásra kölcsönök eft bb) Intézményi Beruházások eft Felújítások 186 eft Felhalmozásra átadott eft c) Hitel törlesztés eft

3 d) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások eft Az önkormányzat évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat és intézményeinek évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát eft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján eft főösszeggel hagyja jóvá. (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak járó támogatás eft. (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. 9/a melléklet szemlélteti. (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d., 12/e., 12/f. és 12/g., melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: a) egyszerűsített mérleget eft főösszeggel a 13. melléklet szerint; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést eft kiadással és eft bevételi főösszeggel a 14. melléklet szerint; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást eft módosított pénzmaradvánnyal a 15. melléklet szerint. 3. Záró rendelkezések 4. (1) Ez a rendelet április 27-én lép hatályba. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester (A 19/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 50. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 50. (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonás céljából évente egy alkalommal közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól a lakosságot a fórum előtt legalább két héttel az önkormányzat hivatalos lapjában és a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára kihelyezett hirdetmény útján értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző köteles gondoskodni. (4) A képviselő-testület a közmeghallgatásról évenként munkaterve elfogadásakor dönt. A képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel elrendelheti a munkatervtől eltérő közmeghallgatás tartását. (5) A közmeghallgatást megelőző 3. nap óráig lehetőségük van az állampolgároknak, hogy a közmeghallgatásra vonatkozóan önkormányzati ügyekben írásban kérdést tegyenek fel, amelyet a jegyzőhöz kell eljuttatni. Az írásban feltett kérdésre a közmeghallgatáson válaszolni kell, ha a kérdező a közmeghallgatáson jelen van. Amennyiben a kérdező nincs jelen a közmeghallgatáson, vagy a kérdés összetettsége, illetve a kivizsgálásra fordítandó idő miatt ez szükséges, úgy részére a közmeghallgatást követő 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. (6) A közmeghallgatáson részt venni szándékozóknak lehetőségük van arra, hogy a közmeghallgatást megelőző nap óráig a jegyzőnek írásban bejelentsék a közmeghallgatáson történő felszólalási szándékukat. A közmeghallgatáson a polgármester először a felszólalási szándékukat előre bejelentőknek adja meg a szót a

4 szándék bejelentésének a jegyzőhöz történt megérkezésének időrendjében, ezt követően a közmeghallgatáson történő jelentkezés sorrendjében. (7) A közmeghallgatáson a lakosság részéről kérdések feltevésére, vélemények kifejtésére személyenként összességében legfeljebb öt perc áll rendelkezésre, a válaszadó legfeljebb öt percben fejtheti ki álláspontját. A kérdezőnek lehetősége van arra, hogy a válaszra összességében két percben reagáljon. A válaszadó szintén két percben reagálhat a kérdező által elmondottakra. 2. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba, és május 2-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő lép: (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. Az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. és 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy anyakönyvi eseményenként bruttó Ft díjazás illeti meg. (2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó ,- Ft díjazás illeti meg. 3. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól évi III. törvény 132. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 19. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy a személyi térítési díjat kettő alkalommal nem fizeti meg, akkor a következő hónaptól a térítési díjköteles szolgáltatást nem veheti igénybe. Étkeztetés esetén a szolgáltatásra való jogosultság megszűnik, amennyiben a jogosult a szolgáltatást 3 hónapig nem veszi igénybe és akadályoztatását nem jelzi. 2. A R. 21. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

5 (2) Szociálisan rászorult személynek minősül az a személy: a) aki nyugdíjban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül; b) aki orvosi igazolás alapján egészségi állapota, betegsége miatt önmaga, illetve c) eltartottjai részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkeztetést nem tudja biztosítani; c) aki fogyatékossági, pszichiátriai, szenvedélybetegségét szakorvosi véleménnyel igazolja; d) igazolja hajléktalanságát; e) jövedelemmel nem rendelkezik; vagy f) idősek nappali ellátását veszi igénybe. A szociális rászorultságot a kérelem benyújtása során hitelt érdemlően igazolni kell. 3. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) Ha az (1) bekezdésben írt elsődleges rangsorolási szempont alapján a fecskelakás bérlője nem választható ki, azt kell előnyben részesíteni, aki saját háztartásában több gyermeket nevel. (3) Ha az (1) és (2) bekezdésben írt elsődleges és másodlagos rangsorolási szempont alapján a fecskelakás bérlője nem választható ki, azt kell előnyben részesíteni, aki régebben rendelkezik lakáscélú előtakarékossági szerződéssel. 2. A R. 45. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Nem lakás célú helyiség bérlete tekintetében a 4. (2) bekezdése szerinti bérbeadói jogokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság gyakorolja, döntésének szakmai előkészítésében az üzemeltető mellett a Műszaki és Városfejlesztési Iroda működik közre. 3. A R. VI. Fejezete a következő 5/B. alcímmel egészül ki: 5/B. Lakásokra kötött adásvételi szerződések felbontására és nem lakáscélú helyiségekre kötött szerződések érvénytelensége esetén az elszámolásra vonatkozó szabályok 59/C. (1) Amennyiben a részletvétellel vásárolt lakás tulajdonosának a részletfizetés tartama alatt anyagi vagy személyi körülményeiben olyan változás állt be amellyel az adásvételi szerződés megkötésekor még nem számolhatott, kérheti az önkormányzattól az adásvételi szerződés felbontását. Amennyiben a képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, az adásvételi szerződést felbontja. (2) Az adásvételi szerződés felbontásig esedékes vételárrészekbe beszámításra kerül a szerződés megkötésekor hatályos, piaci alapú bérleti díjnak megfelelő mértékű, az adásvételi szerződés szerinti vevő általi birtokbavételtől az önkormányzat részére történő birtokba adásig eltelt időre számított lakáshasználati díj összege. (3) Ha a lakáshasználattal érintett időszak alatt a piaci alapú bérleti díj emelkedett, úgy ennek figyelembe vételével kerül a használati díj kiszámításra. Ha az adásvételi szerződés felbontásáig esedékessé vált vételárrészek összege alacsonyabb, mint a lakáshasználati díj összege, úgy a képviselő-testület kérelemre, méltányosságból a vételárrészek és a használati díj különbözetét elengedheti. Ha a vevő által befizetett vételárrészek összege meghaladja a használati díj összegét, úgy a különbözet visszatérítéséről a képviselőtestület rendelkezik. (4) Ezen szabályok vonatkoznak arra az estre is, amennyiben a bíróság jogerős döntésével megállapítja az adásvételi szerződés érvénytelenségét, és az elszámolásról nem rendelkezik. (5) Az önkormányzat tulajdonába a felbontás során visszakerülő ingatlanon az önkormányzat javára az eladás alkalmával a fennmaradó vételár és járulékai terhére bejegyzett jelzálogjogon, és elidegenítési és terhelési tilalmon kívül más teher, kötelezettség nem lehet.

6 59/D. (1) Amennyiben az önkormányzat korábbi tulajdonát képező nem lakás célú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló adásvételi szerződés érvénytelenségét a bíróság jogerős döntésével megállapítja, és az elszámolásról nem rendelkezik, úgy az alábbiak figyelembe vételével számolnak el a felek egymással. (2) Abban az esetben, ha a tulajdonszerzést megelőzően a vevő bérlője volt az önkormányzati tulajdonú ingatlannak, úgy a bérleti jogviszony megszűnésétől az érvénytelenség megállapítását követő birtokbaadásig terjedő időre a vevő használati díj fizetésére köteles, melynek mértéke az adásvételi szerződést megelőző bérleti jogviszonyban megállapított bérleti díj. Ha a használattal érintett időszak alatt a bérleti díj emelkedett úgy ennek figyelembe vételével kerül a használati díj kiszámításra. (3) Az elszámolásról a képviselő-testület dönt. 4. Ez a rendelet április 27-én lép hatályba, és április 28-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet személyi hatálya lakóhelyre tekintet nélkül a természetes személyekre, hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyekre, jogi személyiség nélküli jogalanyokra, egyéni vállalkozókra és egyéni cégekre, Hatvan Város Önkormányzatára, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalra, Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett intézményekre, országos vagy megyei, közigazgatási és népképviseleti szervek helyi szervei és delegáltjaira, továbbá a Hatvan Kártyát elfogadó beváltóhelyekre terjed ki. 2. A R. 5. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Amennyiben a parkolási engedély matrica, a behajtási engedély matrica megsemmisül, vagy a gépjármű első szélvédője kicserélésre kerül, úgy az új matrica díja: 200 Ft/matrica. 3. A R. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A hatvani székhellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közül az önkormányzati költségvetési szervek, egyházak, egyesületek egy Kártyát és a kártyához kérelemre öt parkolási engedély matricát igényelhetnek. Az 1. mellékletben meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező hatvani székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok közül az önkormányzati költségvetési szervek, az önkormányzat által működtetett intézmények, egyházak, egyesületek egy Kártyát és a Kártyához kérelemre öt parkolási engedély matricát és öt behajtási engedély matricát igényelhetnek. Azon jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek, melyek Hatvan Város Önkormányzatával háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződést kötöttek, egy Kártyát, kettő parkolási matricát lakcímtől, székhelytől, telephelytől függetlenül kettő behajtási matricát ingyenesen igényelhetnek. Ingyenesen igényelhetnek egy kártyát és legfeljebb három parkolási matricát az országos vagy megyei szervek helyi szervei és delegáltjai. 4. Ez a rendelet április 27-én lép hatályba, és április 28-án hatályát veszti. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

7 1. A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Közterületet rendeltetésétől eltérően csak úgy lehet használni, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja. Hatósági engedély nélküli vagy egyéb okból jogszerűtlen, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő használat esetén ha a használat nem épületre vonatkozik az önkormányzat vagy az általa megbízott a jogszerűtlen használatot a használó költségére megszüntetheti, a jogszerűtlenül elhelyezett tárgyakat, eszközöket eltávolíttathatja, a felelős őrzés szabályainak betartásával elszállíttathatja. Az így eltávolított, elszállított tárgyakat, eszközöket a Polgármesteri Hivatal, az elszállításról szóló értesítés kézhez vételétől számított 30 napig őrzi. A tárolás díja a tárolással elfoglalt terület nagyságához mérten Ft/m 2, de legalább Ft/nap, azzal, hogy minden megkezdett m 2 1 egész m 2 nek számít 2. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti. (2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hatvan, április 25. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester

8 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 227/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés az önkormányzat évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi éves belső ellenőrzési jelentéséről Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester 4. Beszámoló az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 5. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester 6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 7. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének bővítéséről 8. Előterjesztés a Civil Alap évi márciusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 9. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 10. Tájékoztató a 2013/2014. nevelési évre, tanévre vonatkozó beíratásról 11. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről 12. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek bővítéséről 13. Előterjesztés a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról 14. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 15. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 16. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 17. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 18. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 19. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 20. Előterjesztés a Németi Gábor Honismereti Kör polgármesteri keretből történő támogatásáról 21. Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról 22. Előterjesztés közlekedési koncepcióterv megrendeléséről 23. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról 24. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan felújítási munkáiról 25. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0531/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 26. Előterjesztés a 0302/25. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról 27. Előterjesztés a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 28. Előterjesztés a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről 29. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 30. Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior pályázat benyújtásáról 31. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése című pályázathoz, illetve a Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

9 32. Előterjesztés a Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 33. Előterjesztés a kialakításra és MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú ingatlanok adásvételéről 34. Előterjesztés a Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP /B/ számú pályázattal kapcsolatos döntésről 35. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról 36. Előterjesztés a Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés tárgyú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 37. Előterjesztés a Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítási szolgáltatás átadásáról 38. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről 39. Előterjesztés a Közintézmények épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződésmódosítás utólagos jóváhagyásáról 40. Előterjesztés A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról 41. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állati hulladék ártalmatlanításra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 42. Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosításáról 43. Előterjesztés a városközpont egyes területeire vonatkozó elektromos tervek elkészítésével kapcsolatos döntésről 44. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról Előterjesztő, előadó a napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 45. Egyebek : 228/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség által a rezsidíj csökkentésére vonatkozóan indított aláírásgyűjtési akciót. : 229/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 211. (III. 29.), 593., 595., 596., 599. (VIII. 30.), 714., 719. (X. 25.), 772., 788. (XI. 29.), 829., 830., 833., 881. (XII. 13.) évi; 13., 14., 15., 16., 22., 32., 38., 42., 43., 49., 53., 54., 55., 58., 59., 60., 61. (I. 31.), 69., 72. (II. 14.), 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 91., 92., 93., 105., 106., 107., 108., 111., 112., 113., 114., 121., 122., 123., 124., 126., 131. (II. 28.), 137., 138., 139., 140., 141., 144., 145., 149., 150., 151., 152., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 179., 199., 203., (III. 28.) évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. : 230/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. : április 30. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján (A 230/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 231/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat évi helyi adózási tevékenységéről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. : május 1. : Hatvan város jegyzője (A 231/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

10 : 232/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést jóváhagyólag elfogadja. : április 30. : Hatvan város polgármestere a jegyző útján (A 232/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 233/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. : május 31. : Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján (A 233/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 234/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. : május 31. : Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján (A 234/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 235/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával június 1. napjától május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Semperger Katalint (3000 Hatvan, Bercsényi út 32.) bízza meg, mellyel párhuzamosan határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt biztosít számára az intézményben; és ezzel egyidejűleg Mukvicz Anita pályázatát nem fogadja el. Semperger Katalin illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: (..) : június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 236/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására határozott időre megbízott Zsitvay Katalin megbízatását május 5. napjával visszavonja, továbbá közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. : május 5. : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 237/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával május 6. napjától május 31. napjáig, azaz az intézmény új igazgatójának, Semperger Katalinnak kinevezéséig, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjét, Gulyás Beátát bízza meg. Gulyás Beáta illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott

11 közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: (..) : május 6. (a munkajogi dokumentumok kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 238/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. : április 26. : a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (A 238/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 239/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát május 1. napjától 109 fő köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 44 közalkalmazotti álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 161 álláshellyel hagyja jóvá. : május 1. : Hatvan város jegyzője : 240/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Kisebbségi keret első félévi keretösszegét, ,- Ft-ot pályázat hiányában átcsoportosítja az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret első félévi keretösszegéhez, mely így ,- Ft-ra emelkedik. : május 13. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján : 241/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. : május 13. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok (A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: ,- Ft) Pályázó szervezet neve A pályázat célja Igényelt összeg TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány Idősekért Szociális Alapítvány Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány Találkozások VIII. Nemzetközi gyermekrajz vándorkiállítás Hatvan Helyi érdekeket szolgáló, generációs, szabadidős, kulturális program Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulójának és eredményhirdetésének lebonyolítása 2013 Javasolt (megszavazott) összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ady Endre Könyvtár (Lelki Elsősegély A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat stábjának ,- Ft ,- Ft

12 Telefonszolgálat) VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub) Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület Csilingelő Közhasznú Alapítvány XXI. század Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány szakmai szinten tartása, továbbképzése Tavasz Rendezvénysorozat Nyugdíjas Klub ,- Ft ,- Ft A Hatvani Grassalkovich Énekegyüttes CD felvétele Csilingelő Band zenekar tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése, támogatása Napsugaras napjaink Külső kamerarendszer. - Vigyázó szemek ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Brunszvik Kisded Alapítvány Manók Természetközelben ,- Ft ,- Ft A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola természetismereti és környezetvédelmi csoportja (Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola) Alapítvány a Bajza József Gimnázium Támogatására az Intézmény Szülői Munkaközösségének Alapításával Hatvani Mazsorett (Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola) Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért Alapítvány Új-Hatvani Szent István Alapítvány Geoszféra ,- Ft ,- Ft Hatvan Kézdivásárhely testvérvárosi kapcsolat ,- Ft ,- Ft Hatvani Mazsorett Gyulán ,- Ft ,- Ft Parkosítás az éltető víz segítségével ,- Ft ,- Ft Családom az óvodában Az óvoda a családom! Technikai eszközök beszerzése a rendezvényeken való aktív részvételért ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ratkó József Közművelődési Egyesület Fábián Zoltán Olvasótábor Óbányán ,- Ft ,- Ft Hatvan Közművelődéséért Alapítvány Ünnepi Könyvhét az Ady Endre Könyvtárban ,- Ft ,- Ft Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület Zenei versenyek Határtalnul 2013; Mester és tanítványa koncert ,- Ft ,- Ft ESZME évi működés támogatása ,- Ft ,- Ft Hatvani Műhely Irodalmi Tagozat Hatvaniakról szóló könyv Hatvani Portrék szerkesztése és megjelentetése Hatvani Környezetvédő Egyesület Idegen Világ zenekar (Grassalkovich Művelődési Ház) G6 zenekar (GMH) A Hatvani Környezetvédő Egyesület fenntartható működésének biztosítása Az Idegen Világ zenekar énekfelszerelésének beszerzése A G6 zenekar hangtechnikai eszközeinek beszerzése ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Crocus zenekar (GMH) Crocus zenekar hangszereinek beszerzése ,- Ft ,- Ft Corelli Consort (GMH) János Passió - egyházzenei hangverseny a Corelli Consorttal ,- Ft ,- Ft Arlequin zenekar (GMH) Az Arlequin zenekar hangszereinek beszerzése ,- Ft ,- Ft Csend és Hang Klub (GMH) Angels' Share zenakar (GMH) Nehrou zenekar (GMH) A Csend és Hang Klub évi programjainak megvalósításához támogatás Az Angels' Share zenakar kislemez és videoklippjének elkészítése Nehrou zenekar kislemez és videoklippjének elkészítése ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Nóta Klub (GMH) Aki dalol sosem fárad el - Nótaestek a ,- Ft ,- Ft

13 Grassalkovich Művelődési Házban Treff zenekar (GMH) A Treff zenekar hangszereinek beszerzése ,- Ft ,- Ft Rockin' RockCats zenekar (GMH) Naplemente Nyugdíjas Klub (GMH) Rockin' RockCats zenekar hanganyagainak elkészítése A Naplemente Nyugdíjas Klub évi kiemelt programjainak megvalósításához támogatás ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Hatvani Zenészklub (GMH) Hatvani Zenészklub hangszeralapok beszerzése ,- Ft ,- Ft Concerto-60 kamarazenekar (GMH) Szenvedély és virtuozitás - hangverseny a Concerto-60 kamarazenekarral ,- Ft ,- Ft Összesen: 35 db ,- Ft ,- Ft : 242/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. : május 13. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok (A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: ,- Ft) Pályázó szervezet neve A pályázat célja Igényelt összeg Javasolt (megszavazott) összeg Hatvani Sakk-Kör Hatvani Sakk-Kör évi működési költsége ,- Ft ,- TEMPO Első Hatvani Úszóegyesület Pályázat működési költségek finanszírozására ,- Ft ,- ITF Harcművészetekért Alapítvány EB verseny és edzőtábor ,- Ft ,- Bajzás Sportkör (Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola) Sportolási lehetőségek bővítése a Bajzában ,- Ft ,- Újszerű Technikai Sportok Egyesülete Roncsderby Európa-bajnokság Hatvan ,- Ft ,- Cit-Car Táncsport Egyesület V. Hatvan Kupa Táncverseny ,- Ft ,- Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület Downhill versenyeken való részvétel támogatása ,- Ft ,- Lator Úszó- és Vízisport Egyesület Lator SE évi működési költség támogatása ,- Ft ,- Hatvani Szabadidősport Egyesület Nemzetközi versenyeken való részvétel ,- Ft ,- Hatvani Vasutas Lövészklub Magyar Ju-Jitsu Szövetség Hatvani Szakosztálya V-10 Postagalambsport Egyesület Hatvan Versenyek szervezésének, valamint működéssel összefüggő feladatok támogatása Magyar Ju-Jitsu Szövetség Hatvani Szakosztály üzemeltetés és sportfelszerelés vásárlásához kért támogatás ,- Ft , ,- Ft ,- Éves működési költség támogatása ,- Ft ,- TKD Spirit Egyesület (Polg. keret is) Taekwon-do Magyar Bajnokság ,- Ft ,- Hatvani Tenisz Club Sportegyesület OB III. versenyeztetési költségek támogatása ,- Ft ,- Hatvani Thai-Box Egyesület A Hatvani Thai-Box Egyesület működési költségeihez ill. sportcéljai eléréséhez kért támogatás ,- Ft ,- Összesen: 15 db ,- Ft ,- Ft

14 : 243/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. : május 13. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok (A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: ,- Ft) Pályázó szervezet neve Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola testvérvárosi kapcsolatot építő csoportja ( Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola) A pályázat célja Vidám vakáció az Ötös-ben 2013 Programok a kézdivásárhelyiek számára Hatvan Jókai úti Óvodáért Alapítvány Az óvodai nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése A hatvani 5. Sz. Általános Iskola Diákönkormányzata Nyári tábor vidám kirándulás Igényelt összeg Javasolt (megszavazott) összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kocsis Albert Zeneiskola, AMI V. Kreatív60 térzenefesztivál ,- Ft ,- Ft Hatvankodók Néptánc Közhasznú Egyesület Népviseleti ruhák beszerzése és Egyesületi póló vásárlása ,- Ft ,- Ft Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány Jézus utolsó napjai című rendezvény támogatása ,- Ft ,- Ft Kocsis Albert Zeneiskola, AMI Kocsis Albert Fúvószenekar ,- Ft ,- Ft Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola Támogatására A Szent István Általános Iskola Ifjúsági Klubja ,- Ft ,- Ft Junior Art Alapítvány A város jövője a jövő városa ,- Ft ,- Ft Összesen: 10 db ,- Ft ,- Ft : 244/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján Adócs Milán, Csányi Nimród Róbert, Gyökér Csenge, Kis Emma, Szujer Ádám, és Luda Sámuel gyermekeket ,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen ,- Ft azaz Kettőszáz-negyvenezer forint támogatást biztosít Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő babakötvény előirányzat terhére. : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján : 245/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányában a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskolát (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) nem kívánja átvenni működtetésre, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az intézmény feladatellátását szolgáló önkormányzati ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelői szerződés aláírására.

15 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést annak aláírását követően a soron következő testületi ülésre terjessze be a képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából. : április 30. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján : 246/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) át kívánja venni működtetés céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének igazgatójával történő tárgyalások lefolytatására, hogy a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hatvan város vagyonműködtetésébe átkerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az intézmény feladatellátását szolgáló önkormányzati ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonhasználati szerződés aláírására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést annak aláírását követően a soron következő testületi ülésre terjessze be a képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából. : azonnal (a tárgyalások megkezdésére) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján : 247/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) álláshelyeinek számát május 1. napjától 2 főről 3 főre bővíti. : május 1. : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 248/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásához szükséges bruttó ,-Ft-ot a kiadvány értékesítéséből adódó bevételből fedezi. : április 26. (a szerkesztői munka megkezdésére) : Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján : 249/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) számára ,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. : május 4. (a támogatási szerződés megkötésére) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: ; adószáma: ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt ; képviseli: Szabó Zsolt polgármester; továbbiakban: Önkormányzat) másrészről a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.; képviseli: Csernok János elnök továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére megítélt támogatás összege: ,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint összegű támogatást biztosít a évi költségvetésben a Polgármesteri keret terhére.

16 2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: Honismereti kirándulás a Tokaji borvidéken útiköltség térítése. 3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, készpénzben fizeti ki a Támogatott részére. b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére. 4. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb november 30. napjáig az elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé. 5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott a késedelembe esés napjától számított további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy: - a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást, - amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania. 8. Ezen megállapodás a évre érvényes. 9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn. 10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. Hatvan, május Támogató Szabó Zsolt polgármester... Támogatott Csernok János elnök Pénzügyi ellenjegyző:... Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető : 250/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázat benyújtásához szükséges, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött konzorciumi megállapodást, amely a határozat mellékletét képezi. : azonnal

17 (A 250/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 251/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közlekedési koncepcióterv elkészítésével a ProUrbe Kft.-t bízza meg (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.) bruttó ,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül. : április 30. (szerződéskötésre) : 252/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló 176/2012. (III. 29.) képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. : április 25. : 253/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület - a Magyar Labdarúgó Szövetség december 2. napján kelt határozatával jóváhagyott - sportfejlesztési programja alapján, a Népkert Sporttelepen történő (I. ütemes) beruházáshoz a Futball Club Hatvan Egyesület részére Ft. támogatást biztosít. Az összeg Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete alapján biztosított. Az ugyanezen sportfejlesztési programhoz szükséges további ,- Ft önerő összege Hatvan Város Önkormányzatának évi költségvetésébe betervezésre kerül. : május 31. : 254/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület - a Magyar Labdarúgó Szövetség december 13. napján kelt határozatával jóváhagyott - sportfejlesztési programja alapján, a Népkert Sporttelepen történő (II. ütemes) beruházáshoz a Futball Club Hatvan Egyesület részére ,- Ft támogatást biztosít. Az összeg Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete alapján biztosított. : május 31. : 255/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal (székhely: Hatvan, Vécsey u. 2/a.) együttműködési megállapodást kössön az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Thurzó u. 18. sz. alatti kivett kollégium szakmai gyakorlati oktatás keretei között történő ingyenes felújítási munkáira vonatkozóan. : április 30. (megállapodás megkötésére) : 256/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Thurzó u. 18. sz. alatti ingatlan átalakításához, felújításához szükséges anyagköltség pénzügyi forrására ,- Ft keretösszeget biztosít a felhalmozási hitel terhére. : április 26. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

18 : 257/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú hatvani 0531/2 helyrajzi számú, 9 ha 3852 m 2 nagyságú, major megnevezésű nagygombosi műemlék Grassalkovich major ingatlan megosztását a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a kialakuló 0531/5 helyrajzi számú, 1000 m 2 nagyságú major kivett megnevezésű és a 0531/6 helyrajzi számú, 9 ha 2852 m 2 nagyságú major kivett megnevezésű ingatlanok kerüljenek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan megosztása iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. : május 15. (kérelem benyújtására) (A 257/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 258/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0302/25 helyrajzi számú ingatlant a jelen határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja. : május 31. (kiértesítésre) (A 258/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 259/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló 777/2012. (XI. 29.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4137 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Újvilág utca 28. szám alatt található, 363 m 2 nagyságú, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó ,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig helyi közút fejlesztése céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az önkormányzat nevében. 2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 3. (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze helyi közút fejlesztése céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást ,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének a évi felhalmozási kiadások tervezése megnevezésű 4. melléklete alapján biztosítja. A képviselő-testület az igazságügyi szakértő által kisajátítási kártalanításként megállapított ,-Ft és a kártalanításra rendelkezésre álló összeg különbözeteként jelentkező ,-Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestületének Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében az általános tartalék költséghely terhére biztosítja. : május 15. (a Heves Megyei Kormányhivatal értesítésére) : 260/2013. (IV. 25.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a G.D.I. Ingatlanfejlesztő Kft. (Cg , székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 22. fsz. 1., képv.: Zvi Sharafan és dr. Balázs Péter ügyvezetők) valamint a H.C.S. Ingatlanfejlesztő Kft. (Cg , székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 22. fsz. 1., képv.: Zvi Sharafan és dr. Balázs Péter ügyvezetők) ajánlatát, mely szerint Hatvan Város Önkormányzata részére a Hatvanban, december 21. napján kelt adásvételi szerződés megszegésével okozott Ft. azaz Nyolcvanhétmillió-nyolcszázezer forint összegű kárt és azok felszámolása miatti költségeket megtérítik olyan módon, hogy a károk és költségek összege erejéig ingatlanok térítésmentes tulajdonjogát ruházzák át Hatvan Város Önkormányzatára a határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megosztással vegyes adásvételi szerződés aláírására és kéri, hogy gondoskodjon a szerződés és kapcsolódó okiratok földhivatalba történő benyújtásáról.

19 : április 30. : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján amely létrejött egyrészről: MEGOSZTÁSSAL VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS H.C.S. Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 22. fsz.1. Adószáma: Képviselik: dr. Balázs Péter és Zvi Sharafan ügyvezetők együttes cégjegyzési joggal, mint eladó ( a továbbiakban: eladó) és G.D.I. Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 22. fsz.1. Adószáma: Képviselik: dr. Balázs Péter és Zvi Sharafan ügyvezetők együttes cégjegyzési joggal, mint eladó (a továbbiakban: eladó) másrészről: Hatvan Város Önkormányzata Székhelye: Hatvan, Kossuth tér 2. KSH statisztikai számjele: Adószáma: Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint vevő, ( a továbbiakban: vevő ) között az alábbiak szerint: Előzmények: Szerződő felek egyezően adják elő, hogy vevő évben pályázatot írt ki a tulajdonát képezett volt honvédségi laktanya hasznosítására. A pályázat nyertese a Lowel Kft. lett. A Lowel Kft. vevőkijelölési jogot kötött ki, mellyel utóbb élt, így a már hivatkozott ingatlant a G.D.I. Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság és a H.C.S. Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság vásárolta meg a Hatvanban december 21. napján kelt adásvételi szerződéssel. Az adásvételi szerződésben a vevők azaz jelen szerződés eladói - kötelezettséget vállaltak arra, hogy az ingatlanokon megközelítőleg 100 apartmant alakítanak ki, vállalták továbbá ipari, kereskedelmi létesítmények megvalósítását is. A G.D.I. Kft. vállalta még, hogy legkésőbb december 31-ig két darab átlagos alapterületű lakást ad át az eladónak költségmentesen és kiépít 2 km hosszúságú szennyvíz csatornahálózatot. A vevők a szerződésben vállalt kötelezettségeiket azonban nem teljesítették, ezzel az önkormányzatnak kárt okoztak. Felek a kialakult helyzetről egyeztettek, annak rendezésére egymással megállapodtak. A megállapodása alapján eladók ingatlanokat értékesítenek vevő részére, melyek forgalmi értéke azonos a vevő részére okozott kár mértékével. Ennek megvalósítása érdekében eladók közül a G.D.I. Kft. megosztatta a tulajdonát képező hatvani 6310/27. hrsz.-ú, 2 ha 2367 m 2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanát, valamint a H.C.S. Kft. is eljárt, és megosztatta a tulajdonát képező hatvani hrsz.-ú, 29 ha 7562 m 2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanát. A megosztás és telekalakítás folytán módosult a 6310/27. hrsz.-ú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan térmértéke, az 8 ha 0294 m 2 nagyságúra nőtt, míg a hatvani 6311 hrsz.-ú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan térmértéke 23 ha 9635 m 2 nagyságúra csökkent. A telekalakítást a földhivatal a /2013. számú határozatával engedélyezte, mely határozat április 2. napján jogerőre emelkedett. Az előadottak alapján felek a következő adásvételi szerződést kötik: 1.) Eladók közül a G.D.I. Ingatlanfejlesztő Kft. eladja, vevő pedig megvásárolja az alábbi ingatlanokat: - a hatvani 6310/1. hrsz.-ú, 9567 m 2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlant, melynek vételára bruttó Ft. azaz bruttó Négymillió forint, - a hatvani 6310/2. hrsz.-ú 1 ha 1127 m 2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlant, melynek vételára bruttó ,-Ft azaz Négymillió-hétszázezer forint, - a hatvani 6310/3. hrsz.-ú, 3020 m 2 nagyságú, út megjelölésű belterületi ingatlant, melynek vételára bruttó ,-Ft, azaz Nyolcszázezer forint, - a hatvani 6310/5. hrsz.-ú, 540 m 2 nagyságú, út megjelölésű ingatlant, melynek vételára bruttó ,-Ft, azaz Egyszázezer forint,

20 - a hatvani 6310/8. hrsz.-ú, 8425 m 2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlant, melynek vételára bruttó ,-Ft., azaz Hárommillió-hatszázezer forint, - a hatvani 6310/10. hrsz.-ú, 5928 m 2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű, ingatlant, melynek vételára bruttó ,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint, - a hatvani 6310/11. hrsz.-ú, 5246 m 2 nagyságú, út megjelölésű ingatlant, melynek vételára bruttó ,-Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint, - a hatvani 6310/25. hrsz.-ú, 4 ha 891 m 2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant, melynek vételára bruttó Ft. azaz Huszonnyolcmillió-háromszázezer forint, - a hatvani 6310/26. hrsz.-ú, 1948 m 2 nagyságú, út megjelölésű belterületi ingatlant, melynek vételára bruttó ,-Ft, azaz Ötszázezer forint. - a hatvani 6310/27. hrsz.-ú, beépítetlen terület megjelölésű, a megosztás előtt 2 ha 2367 m 2 nagyságú ingatlanából 2203m 2 nagyságú területrészt, melynek vételára bruttó Ft, azaz Hatszázezer forint. A G.D.I. Kft. eladót tehát mindösszesen bruttó Ft. azaz Negyvenhatmillió-négyszázezer forint illet meg. 2.) Eladók közül a H.C.S. Ingatlanfejlesztő Kft. eladja, vevő pedig megvásárolja a hatvani 6311 hrsz.-ú, 29 ha 7562 m 2 nagyságú ingatlanból 7 ha 8090 m 2 nagyságú területrészét melynek vételára bruttó Ft., azaz Negyvenegymilliónégyszázezer forint. E teljes összeg a H.C.S. Kft.-t illeti meg. Eladókat együttesen Ft. azaz Nyolcvanhétmillió-nyolcszázezer forint illeti meg vételár jogcímén, vevő ezen összeg megfizetésre köteles. 3.) Vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat megtekintette, azok állapotát ismeri, s az ingatlanokat jelenlegi állapotában a szerződés teljesítéseként elfogadja. Eladók a vétel tárgyának hibátlanságáért szavatossággal tartoznak. 4.) Szerződő felek előadják, hogy az eladó gazdasági társaságok az ingatlanokon a Hatvanban, december 21. napján kelt adásvételi szerződésben vállalt ingatlanfejlesztéseket nem valósították meg, így a vevőnek a fejlesztések elmaradásából a következő kárai keletkeztek: - két, önkormányzat tulajdonába ígért lakás forgalmi értéke: Ft. - 2 km. hosszú szennyvíz csatorna megépítése D75-ös nyomóvezetékkel és egy átemelő megépítése: Ft., - a két lakás bérbeadása esetén elérhető bérleti díj mértéke: Ft. és ennek késedelmi kamata: Ft., - az ingatlan előtt a zöld terület kaszálása, melyet vevő végeztetett el, saját költségén: Ft., - a megépítendő lakásokban lakók után önkormányzatunk átengedett SZJA bevételtől esett el: becsült értéke Ft., - a jelen adásvételi jogügylettel megszerzendő ingatlanok területe elgazosodott, elbozótosodott, ennek rendbetételére kb Ft. összegű költség fog felmerülni. Összességében vevő kára: Ft, azaz Nyolcvanhétmillió-nyolcszázezer forint. Eladók e kárért való felelősségüket e szerződés aláírásával elismerik. 4.) A vételár megfizetése és a kárigény kielégítése érdekében felek a következőkben állapodnak meg: felek a Polgári törvénykönyv a alapján az egymással szemben fennálló követeléseiket beszámítják, így eladók nyilatkozzák, hogy az ingatlanok vételárát megfizetettnek tekintik, míg vevő nyilatkozza, hogy az őt ért károkkal kapcsolatos, e pontban részletesen megjelölt igényeit kielégítettnek tekinti. A beszámítás után felek nyilatkozzák, hogy a Hatvanban december 21. napján kelt szerződésből eredő igényeiket e szerződéssel elszámolták, a szerződésből eredően semminemű további igényük nincs. 5.) Felek közösen kérik a Földhivatalt, egyben e szerződéssel feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulásokat adják ahhoz, hogy az előzményi részben már hivatkozott jogerős telekalakítási engedély és változási vázrajz alapján a Földhivatal a hatvani 6310/27. hrsz-ú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan térmértékét a jelenlegi 2 ha 2367 m 2 nagyságúról 8 ha 294 m 2 nagyságúra megnövelni szíveskedjék, míg a hatvani hrsz-ú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan térmértékét a jelenlegi 29 ha 7562 m 2 nagyságúról 23 ha 9635 m 2 nagyságúra csökkenteni szíveskedjék telekalakítás és vétel jogcímén. 6.) Figyelemmel a 4.) pontban foglalt rendelkezésekre eladók e szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Földhivatal a vevő részére vétel jogcímén a tulajdonjogot bejegyezze az ingatlannyilvántartásba az alábbiak szerint: - a hatvani 6310/1. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 1/1 arányban, - a hatvani 6310/2. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 1/1 arányban, - a hatvani 6310/3. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 1/1 arányban, - a hatvani 6310/5. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 1/1 arányban, - a hatvani 6310/8. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 1/1 arányban, - a hatvani 6310/10. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 1/1 arányban, - a hatvani 6310/11. hrsz.-ú ingatlan tekintetében 1/1 arányban,

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól (ezer Ft-ban) sorsz. 1. Hatvan Városért Alapítvány működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben