Klebelsberg felsőoktatási reformja és a 21. század magyar felsőoktatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg felsőoktatási reformja és a 21. század magyar felsőoktatása"

Átírás

1 Klebelsberg felsőoktatási reformja és a 21. század magyar felsőoktatása PAKSI László Pannon Egyetem, Veszprém A klebelsbergi felsőoktatás-politika egyes elemei napjaink gyakorlatában is érvényesülnek, azonban számtalan olyan elemet találunk a közel száz éves koncepcióban, amely a 21. század elején is megállná helyét és figyelmet érdemelne a felsőoktatás-politikát alakítók részéről. Különösen igaz ez a tanárképzés rendszerére. Jelen írásban terjedelmi korlátok miatt csak ez utóbbit vizsgálom. A felsőoktatás és azon belül a tanárképzés átalakítása az I. világháborút követő időszakban komoly kihívást jelentett, azonban Klebelsberg igen hamar felismerte, hogy a kulturális felemelkedés nem képzelhető el jól képzett tanárok nélkül. A tanárképzés megreformálására azért is szükség volt, mert a pedagóguspályára lépő fiatalok elméleti és gyakorlati felkészültsége egyaránt komoly hiányosságokat mutatott: Mikor a jelölt elvégezte egyetemi tanulmányait, nem viszi megával a szakmájához tartozó középiskolai anyag teljes készletét, s amit ebből az anyegból egyetemi tanulmányainak folyamata alatt hallott és feldolgozott, azt nem úgy hallotta és nem úgy dolgozta fel, hogy középiskolai teendőivel szorosabb vonatkozásba hozhassa. A tudománynak csak egyes területeivel ismerkedett meg, s ezen is inkább kutató, mint tanító célzattal. Tudományos ismereteiben hézagok maradtak, melyeknek tanári működése vallja kárát (Fináczy, 1922:68). Fináczy Ernő szavai jól mutatják a korabeli tanárképzés hiányosságait ben a középiskolai tanárképzés reformjaként születik meg az új törvény, amely számos ponton hasonlóságot mutat a 2011-es nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (2011. évi CCIV. törvény) és az ezt kiegészítő, a tanárképzés rendszerét szabályozó kormányrendelettel (283/2012. (X.4.) Korm. rendelet). Jelen írásban a tanárképzési elképzelések néhány hasonló gondolatát veszem számba. A Tanárképző Intézetek Mindkét koncepcióban kiemelt helyet foglal el a tanárképzésért felelős, a pedagógiai képzést koordináló Tanárképző Intézet. az elméleti tanárképzés elsősorban a magyar egyetemek filozófiai karának feladata. Ezt a munkát azonban elsősorban teljessé kell tenni, a gyakorlati tanárképzés szempontjából bizonyos fokig ki kell egészíteni. Erre a kiegészítő munkára hivatottak a tanárképző intézetek érvel Klebelsberg az általa jegyzett törvény nemzetgyűlési vitáján (Klebelsberg, 1999: 185). A hatályos felsőoktatási törvény tanárképző központok létrehozását írja elő: a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja (2011. évi CCIV. törvény 103. (1)). Jól látható, hogy a gyakorlati képzés mindkét esetben a tanárképző intézetek feladata. Az elméleti képzés megszervezésének feladata a közel száz éves gyakorlattól eltérően a tanárképző központoké, még akkor is, ha tudjuk, hogy a képzést ténylegesen az érintett karok szaktanszékei fogják biztosítani. 301

2 A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tovább is részletezi az újonnan létrejövő központok feladatát: A tanárképző központ koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. Nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez. (2011. évi CCIV. törvény 103. (2)). A tanárképző központok feladata tehát sokrétű, a XXI. század kívánalmainak megfelelően összetettebb, mint 100 évvel ezelőtt. A gyakorlati képzés Kétség sem férhet ahhoz, hogy a tanári felkészítés leghangsúlyosabb pontja az összefüggő tanítási gyakorlat, melyet a tanárjelölt a gyakorlóhelyén tölt el. A gyakorlati képzés mindkét koncepcióban központi helyet foglal el természetesen az elméleti, felsőoktatási intézményben folyó képzéshez szervesen kapcsolódva. Klebelsberg a következőket mondja: meg kell találnunk a módját annak, hogy mindenki, aki magyar középiskolában tanítani fog, a didaktikának éppen ezen gyakorlati fogásait elsajátítsa, a középiskolában gyakorlatot szerezzen régi pedagógusok oktatásaiból (Klebelsberg, 1999:186). Ehhez azonban szükség volt olyan intézményekre, amelyek gyakorlóhelyként szolgáltak. Ez nem volt egyszerű azoknál az intézményeknél, amelyek csak néhány éve folytattak képzést az adott városban ilyen volt például az az egyetem, mely az elvesztett világháborút követően Kolozsvárról először Budára, majd Szegedre költözött. A megoldás: Egy áldozatot meg kell hozni a nem állami, a felekezeti középiskoláknak is éspedig azt, hogy azokban a városokban, ahol egyetemek vannak, tanárképzés céljából beengedjék a maguk középiskoláiba a bölcsészeti hallgatókat, hogy ott a gyakorlati tanárképzést lássák (Klebelsberg, 1999:187). A 2011-es törvény hasonlóan a klebelsbergi koncepcióhoz nem teszi kötelezővé a pedagógusképzést folytató intézmények számára gyakorlóiskola fenntartását, de lehetőséget biztosít erre: A pedagógusképzést folytató intézmény köznevelési intézményt (gyakorló intézmény) tarthat fenn, amely részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében (2011. évi CCIV. törvény 103. (4)). A gyakorlati képzés során fontos megemlítenünk azt a tényt, hogy a tantárgypedagógiák oktatása az elméleti alapozottság mellett a praxis igényeinek megfelelően kell, hogy történjen. Klebelsberg maga is felismerte, hogy a tantárgypedagógiai képzést nem végezhetik az elméleti képzést folytató tudósok. Különösen a középiskolai oktatásban járatos, s a középiskolai tanárképzéshez berendelt középiskolai tanárok adják elő minden diszciplínához a maguk saját didaktikáját, mert minden tudományágnak megvan a saját didaktikája és ennek ismerete döntő s ezt sokszor az egyetemi tanár nem nyújthatja, különösen az az egyetemi tanár nem, aki maga középiskolai tanár nem volt (Klebelsberg, 1999:186). A tanárképzést ma is sok esetben jellemzi az, hogy az oktatók nagy része egyáltalán nem, vagy csak a kötelező gyakorlata alatt vett részt a közoktatás munkájában. Ez a bölcsészképzésben ugyan nem jelent különösebb problémát, de a tanárképzés diszciplináris területeinek oktatása során nem lenne hátrány, ha a közoktatásban is előkerülő tartalmak feldolgozása során az oktatók módszertani repertoárja és megközelítési módjai egyaránt mintaként szolgálhatnának a leendő pedagógusoknak. 302

3 A tanári képesítés feltételei A klebelsbergi törvény a tanári képesítés következő feltételeit szabta meg: 1. a tanárjelölt legyen egyetemének rendes hallgatója, és ennek folyományaként vegyen részt a tanárképzésben; négy év alatt legalább két középiskolai tantárgyhoz gyűjtsön ismereteket; 2. szaktárgyain túl tanulnia kell magyar irodalmat és művelődéstörténetet; lélektant, logikát, etikát, fizozófia-történetet; neveléstant, módszertant, iskolai szervezettant, neveléstörténetet; 3. gyakorlóév valamelyik középiskolában; 4. záróvizsga szaktárgyaiból, tanítás-módszertanból, és valamelyik modern idegen nyelvből (vö. Pukánszky & Németh, 1996). A fenti feltételek közül több, még ma is érvényesnek tekinthető. A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a középiskolai érettségi bizonyítvány megszerzése. A képzési idő azonban kissé változott: a kétciklusú (bolognai) képzésben a tanárképzés ideje 3+2+0,5 év, a 2013 szeptemberében induló képzések esetében az általános iskolai tanárok képzése 4+1, a középiskolai tanároké pedig 5+1 éves lesz. A kétszakosság a bolognai képzés bevezetése (2006) óta néhány kivételtől eltekintve ismét kötelező és az osztatlan képzésben is az marad. A Klebelsberg által meghatározott kötelező tartalmaknak csak egy része jelenik meg ma is a kötelezően elsajátítandó ismeretek között. A jelenleg futó és a szeptembertől indítandó képzésben sem szerepel a magyar irodalom és a művelődés története (ez utóbbi több felsőoktatási intézményben is választható tárgyként van jelen), sem a logika vagy az etika. A filozófia és a lélektan (pszichológia) részben a szabadon választható, részben a kötelező stúdiumok keretei között kap helyet. A neveléstan, gyakorlati módszertan és az iskolai szervezettan ma is kötelező, csak esetleg más elnevezéssel jelenik meg a tantervben, további pedagógiai és pszichológiai kurzusok mellett. Az egyéves közoktatási gyakorlat a képzés azon része, mely hosszú ideig csonka formában jelent meg a pedagógusképzésben. A bolognai képzést megelőző időszakban az elméleti képzéssel párhuzamosan többnyire csak annyi gyakorlatot (hospitálás és tanítás) kellett teljesíteni, ami arra volt elég, hogy a hallgató kipróbálja magát, de sokszor egy témakör letanítására sem adott lehetőséget. A 2006-ban bevezetett bolognai-képzésben a tanári mesterszakon a négy féléves képzést egy féléves összefüggő tanítási gyakorlat követi, amely már hatalmas előrelépés a korábbiakhoz képest. Természetesen a féléves gyakorlat mellett számos érv és ellenérv is felsorakoztatható, melyekre most nem térünk ki. A évi CCIV. törvényben rögzített osztatlan tanárképzés már egy éves gyakorlatot ír elő, mely számos lehetőséget rejt magában. A felsőoktatási intézmények jelenleg is dolgoznak azon, hogy az új kereteket megfelelő tartalommal töltsék fel. A bolognai képzés keretében diplomát szerző tanárok szaktárgyaikból diszciplináris zárószigorlatot tesznek, majd a tanári záróvizsgán adnak számot tantárgy-pedagógiai tudásukról, melyet a képzés során vezetett portfólió bemutatásával egészítenek ki. A szakképzettségi területek diszciplináris és tantárgypedagógiai ismeretköreinek számonkérése tehát jól elkülönül egymástól. Az új osztatlan képzés követelményei még formálódnak, de valószínűleg a bolognai képzés gyakorlatát követik majd. 303

4 Az egy modern idegen nyelvből tett vizsgát napjainkban a diploma kiadásához feltételül szabott nyelvvizsga váltja ki. Sajnálatos módon azonban a XXI. század elején záróvizsgát tévő hallgatók jelentős része nem rendelkezik nyelvvizsgával, illetve megfelelő szintű idegennyelv-ismerettel. Az új képzésben remélhetőleg megfelelő helyet fog kapni legalább egy élő idegen nyelv ismeretének legalább közép szintű ismerete és használata. Fontos lenne, hogy a tanárképzésben különös tekintettel a nyelvtanár-képzésre kiemelt helyet kapjanak a külföldi egyetemeken folytatott részképzések. Közel száz évvel ezelőtt Klebelsberg a nyelvtanár-képzés tekintetében hangsúlyozta az általa létrehozott külföldi intézetek fontosságát, hiszen belátta, hogy a modern filológia területén csak abban az esetben lehet jó középiskolai tanárokat képezni, ha a leendő nyelvszakosokat legalább részben a célnyelvi ország (Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország) valamelyik főiskoláján képezik ki (vö. Paksi, 2012). Összegzés Bár összehasonlításunk nem meríti ki a két koncepció összevetésében rejlő lehetőségeket, arra talán alkalmas, hogy felvillantsa a közel száz évvel ezelőtt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter által képviselt koncepció és a 2011-ben elfogadott nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tanárképzési koncepciója sok közös vonást tartalmaz, noha kétségtelen, hogy a pedagóguspálya vonzóvá tételére még további lépések szükségesek. Okvetlenül mindent meg kell tennünk, hogy azokat, akik középiskolai tanári pályára készülnek, a napi megélhetés gondjától mentesítsük hangoztatja a kultuszminiszter (Klebelsberg, 1999:186). Fontos tehát, hogy már a képzés során megfelelő támogatást kapjanak a hallgatók. Erre most úgy tűnik, megfelelő ösztöndíjrendszert hoznak létre. Azonban még fontosabb az, hogy a pályára kerülő pedagógusokat a XX. század első felében tapasztalható társadalmi és anyagi megbecsülés vegye körül. A 21. század elején a magyar felsőoktatás és benne a tanárképzés ismét átalakul. Több eleme a klebelsbergi elképzelésekkel mutat rokonságot, mások ezzel szemben a kor igényeihez igazodnak, esetleg visszalépést jelentenek a közel száz éves mintához képest. Klebelsberg tevékenységének köszönhetően a tanárképzés minőségi fejlődésen ment át: a tanárjelöltek számára megfelelő időt és képzési lehetőségeket biztosítottak ahhoz, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket, amik a pedagógus munkájához szükségesek. Nem kérdés: erre napjainkban is szükség van! Klebelsberg egy háború sújtotta, a trianoni békeszerződés következtében területének kétharmadát elvesztő, szétvert, kifosztott, gazdaságilag gyenge országban képes volt annyit kiharcolni a kultúrának és az oktatásnak benne a tanárképzésnek, ami még ma, közel száz év távlatából is példaértékű és követendő. Kérdés, hogy képesek leszünk-e megismételni a jelenlegi történelmi helyzetben azt, amit a XX. század legjelentősebb kultuszminiszterének sikerült. 304

5 Irodalomjegyzék évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről. FINÁCZY Ernő (1922): A középiskolai tanárképzésről. Magyar Paedagogia, (5), KLEBELSBERG Kuno (1999): A középiskolai tanárképzés. A Nemzetgyűlés november 26-i ülésén tartott beszéd. In: T. Kiss Tamás (vál.): Klebelsberg Kuno (pp ). Budapest: Új Mandátum. PAKSI László (2012): Kultúrdiplomácia az 1920-as években. In: Garaczi Imre (szerk): Érték és sors. Nemzetpolitika Kulturális örökség Identitás (pp ). Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. PUKÁNSZKY Béla, & NÉMETH András (1996): Neveléstörténet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 305

A TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYAI MAGYARORSZÁGON PUKÁNSZKY BÉLA

A TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYAI MAGYARORSZÁGON PUKÁNSZKY BÉLA A TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYAI MAGYARORSZÁGON PUKÁNSZKY BÉLA Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet bela@pukanszky.hu Összefoglaló: A 2011. évi felsőoktatási

Részletesebben

Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre)

Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre) Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre) Előzmények: a középiskolai tanárképzés kezdetei Magyarországon A kezdetek: Eötvös József koncepciója A középiskolai

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

A tanárképzés paradigmái és szerkezeti-tartalmi változásai Magyarországon

A tanárképzés paradigmái és szerkezeti-tartalmi változásai Magyarországon A tanárképzés paradigmái és szerkezeti-tartalmi változásai Magyarországon A magyarországi tanárképzés szerkezete napjainkban a gyökeres átalakulás korszakát éli. A Bologna rendszerű (egységes) tanárképzés

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december Cserné dr. Adermann Gizella FELNŐTTOKTATÓ, ANDRAGÓGUS, ANDRAGÓGUS TANÁR? A felnőttoktatói szakma professzionalizálódásának előzményei Az élethosszig tartó tanulás modern paradigmája új szakmákat, vagy

Részletesebben

A GAZDASÁGI TANÁRKÉPZÉS EGRI TAPASZTALATAI

A GAZDASÁGI TANÁRKÉPZÉS EGRI TAPASZTALATAI A GAZDASÁGI TANÁRKÉPZÉS EGRI TAPASZTALATAI Dr. Kádek István, kadek@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola 1. A gazdaságismeret szakmai vagy közismereti tantárgy? A gazdasági szemléletformálás, az állampolgárok

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred

Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség cigány programok Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred oktatáspolitikai kormányzatának a cigány kisebbség oktatásának javítására

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

8 Tanárképzés, továbbképzés

8 Tanárképzés, továbbképzés 8 Tanárképzés, továbbképzés [Kárpáti Andrea] Az iskolai munkát meghatározó tényezők jelentős részének (osztálylétszám, egy tanulóra jutó ráfordítás) nincs kimutatható hatása a tanulói teljesítmények alakulására,

Részletesebben

DÉKÁNI PROGRAM. I. Vezetői program és elképzelések. T. Molnár Gizella. A múlt és a jelen bevezető gondolatok

DÉKÁNI PROGRAM. I. Vezetői program és elképzelések. T. Molnár Gizella. A múlt és a jelen bevezető gondolatok DÉKÁNI PROGRAM T. Molnár Gizella I. Vezetői program és elképzelések A múlt és a jelen bevezető gondolatok A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar jogelődje 1928-tól működik Szegeden, amikor Klebelsberg kultuszminiszter

Részletesebben

Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen

Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen Kacziba Ágnes Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen A tanulmány összefoglalja a Szegedi Tudományegyetemen közel húsz éve folyó szerb nemzetiségi képzés történetét és a felmerülő gondokat.

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig.

A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig Fehér könyv 2012 2018 című előterjesztéshez kapcsolódóan Bevezetés A Nyelvtudásért

Részletesebben

Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL

Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL H. NAGY ANNA Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Sokan és sok szempontból elemezték a tanárképzés problémáit,

Részletesebben

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés Farkas Etelka Lente Gábor Somsák László Debreceni Egyetem Kémiai Intézet efarkas@delfin.klte.hu, lenteg@dragon.klte.hu, somsak@tigris.unideb.hu Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés a háromciklusú felsőoktatásban

Részletesebben

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására Dr. Jarjabka Ákos, Dr. Márta Anette, Balogh Gábor, Dr. Háhn Judit, Dr. Herman Sándor, Hornyák Miklós, Horváth Márton Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN

A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 2. szám 213 238. (2001) A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN Németh András Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel, Alkalmazott Pszichológia, 2oo3/2. 89-1o2.o. AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL BEVEZETÉS

Részletesebben

1 A hivatkozott statisztikai adatok adatbázisát az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság bocsátotta a rendelkezésünkre.

1 A hivatkozott statisztikai adatok adatbázisát az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság bocsátotta a rendelkezésünkre. A tanári mesterképzés kialakult rendje és első jelentkezői Az immár egy évtizede megkezdődött Bologna-folyamat a 2009/10-es tanévben érkezik el a mesterképzés ciklusában oda, hogy az alapszakon frissen

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 179 201. (2002) A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata Barabási Tünde Babes Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS TUDOMÁNYPOLITIKÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGA RÉSZÉRE PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 47829-5/2012/FOFEJL

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései

Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései Kovács Máté Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései Budapest, 1970. BEVEZETÉS TARTALOM AZ EGYETEMI KÖNYVTÁROSKÉPZÉS FEJLŐDÉSE A könyvtáros-életpálya kialakulása Hazai előzmények

Részletesebben