2.10 Az iskolában politikai nézeteket terjeszteni nem lehet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.10 Az iskolában politikai nézeteket terjeszteni nem lehet. - 1 -"

Átírás

1 A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp Szabadság u. 23.) házirendje A házirend célja, többek között, hogy szabályozza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlását az iskolában és az iskolai rendezvényeken. 1. Házirend célja 2. Tanulói jogok gyakorlásának módja 3. Tanulói kötelezettségek végrehajtásának módjai 4. Munkarend 5. Helyiség- és területhasználat 6. Diákkörök szabályozása 7. Óvó-védő intézkedések 8. Házirenddel kapcsolatos szabályzások 9. Záró rendelkezések 2. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2.1 Az iskola egész területén tilos a dohányzás. Tanárok, dolgozók csak a dohányzásra kijelölt helyeken cigarettázhatnak. 2.3 Az iskola napi két 20 perces ebédszünetet biztosít. 2.4 A fizikai erőszak és a megalázó büntetés alkalmazása az iskolában tilos. 2.5 A tanulókat vallási hovatartozásuk vagy politikai nézeteik alapján megkülönböztetni nem szabad. 2.6 Az iskola a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez. 2.7 Az iskola a tehetséges gyerekek számára megfelelő létszámú jelentkezők esetén szakköröket, fakultációkat szervez. 2.8 Az iskola felvételi előkészítő foglalkozásokkal segíti a nyolcadik osztályból továbbtanuló diákokat. 2.9 Az iskolában német nemzetiségi oktatás folyik. Ennek keretében a német nemzetiségű tanulók az Alapító Okiratban foglaltak szerint nemzetiségi oktatásban részesülhetnek. Az iskolában, önálló pedagógiai programként működő Gyermekek Házában sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése zajlik, melynek módját a Gyermekek Háza pedagógiai programja tartalmazza Az iskolában politikai nézeteket terjeszteni nem lehet

2 2.11 A diákok tanulmányi ügyeikkel és az iskolai élettel kapcsolatos információkhoz az osztályfőnöki órákon juthatnak hozzá. Egyéni tanulmányi ügyeikkel kapcsolatban fogadó időben információért fordulhatnak a szaktanárokhoz és az iskolavezetéshez is. A hírlevél és az iskolarádió ezeket az információkat rendszeresen kiegészíti Az iskola megfelelő számú jelentkező esetén napközi otthoni, tanulószobai foglakozásokat szervez A tanuló az iskola vezetésével előzetesen megbeszélt időpontban és feltételek mellett használhatja az intézmény létesítményeit és technikai berendezéseit A tanulók egészséges környezethez való jogának biztosítása érdekében az iskolában gyermekorvosi és védőnői szolgálat működik A tanulók az őket tanító tanárok munkájával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, problémáikat, többek között, az osztályok diákönkormányzati képviselőin keresztül juttathatják el a diákelnökhöz, aki továbbíthatja ezeket az iskolavezetéshez. Az iskolavezetésnek 30 napon belül érdemben reagálnia kell. A tanulók véleményüket észrevételeiket, problémáikat közvetlenül személyesen illetve csoportosan is gyakorolhatják- tanáraikhoz, osztályfőnökükhöz az iskola vezetőihez fordulhatnak azok fogadóóráiban Azokon az értekezleteken, ahol a tanulók nagyobb közösségével, illetve nagyobb csoportjával kapcsolatos döntések születnek, a diákelnök és a szülői munkaközösség vezetője részt vehet, és a DÖK illetve a szülői munkaközösség jogait gyakorolhatja. (Ebből a szempontból iskolánkban a tanulók nagyobb közösségének, nagyobb csoportjának minősül 50 vagy annál több tanuló.) 2.17 A 2004/2005-ös tanévben utoljára fogadjuk el a középfokú nyelvvizsga bizonyítványt az érettségi vizsga kiváltására. A következő tanévtől tanulóink emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezhetnek idegen nyelvből A tanulók szociális ellátása Az intézmény számára a fenntartó biztosítja a szociális ösztöndíjra és a szociális támogatásra felhasználható pénzeszközöket. Az intézmény a szociális támogatások elosztásakor a valós rászorultságot és annak mértékét veszi figyelembe, mint alapelvet. A rászorultság mértéke a következő tényezőktől függ: - a tanuló családjában az egy főre eső jövedelem összege, - az önálló jövedelemmel nem rendelkező eltartott családtagok száma, - tartósan beteg vagy fogyatékos családtag jelenléte, - munkanélküli eltartó A diákszociális alap felhasználása A diákszociális alap felhasználására az intézményvezető megbízása alapján a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzat delegált képviselői valamint az osztályfőnökök tesznek javaslatot. A szociális támogatás formái: - szociális ösztöndíj fizetése, - szociális segély, étkezési hozzájárulás kifizetése, - a rászorulók munkaeszközeinek, tankönyveinek megvásárlása, - 2 -

3 - kirándulások, kulturális rendezvények költségeinek fedezése, - üdülési hozzájárulás, - térítési díjas tanórán kívüli tevékenységek támogatása. Az intézményt támogató Klebelsberg Kuno Oktatást Segítő Alapítvány is rendelkezik a tanulókat támogató szociális alappal. Az alapítvány szociális célra felhasználható összegéről és a támogatás módjáról az osztályfőnökök és az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős előterjesztése alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. A Gyermekek Háza speciális igényeinek kielégítése céljából a programot a Gyermekek Háza I. elnevezésű, saját SZMSZ szel és önálló szülői kuratóriummal rendelkező alapítvány támogatja. 3. A tanulói kötelezettségek végrehajtásának módjai 3.1 A diákoknak a kötelező és választott foglalkozásokon részt kell venniük. 3.3 Órai levelezés esetén a tanár elveheti a levelet, de köteles azt vagy kidobni, vagy az óra végén olvasatlanul visszaadni. 3.4 Az órához nem illő zavaró tárgyat szintén elvehet a tanár, de azt legkésőbb a tanítási nap végén köteles visszaadni. A balesetveszélyes tárgyak csak a szülőknek adhatók vissza. 3.5 Az iskolában a mobiltelefon használata a tanórákon tilos. Az iskolában mobiltelefon-megőrző működik, csak az itt leadott telefonokért vállal az intézmény felelősséget. 3.6 A diáknak óvnia kell az iskola létesítményeit, felszereléseit. 3.7 A diáknak az iskolai vezetői, tanárai, alkalmazottai és diáktársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. 3.8 Az iskolai foglalkozásokról(előre nem látható okok kivételével) csak osztályfőnöki engedéllyel lehet távol maradni. Ha a távolmaradás a 3 napot meghaladja, erre engedélyt írásban az igazgatótól, a Gyermekek Háza esetében a programvezetőtől kell kérni. 3.9 Előre nem látható hiányzás első napján a szülőnek telefonon értesítenie kell az iskola titkárságán keresztül - az osztályfőnököt A szülő félévente indokolt esetben 3 napot igazolhat A hiányzásokat legkésőbb a hiányzást követő első osztályfőnök által tartott órán igazolni kell, ha ez nem történik meg, a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni Abban az esetben, ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai meghaladják a 250 órát vagy valamely tantárgy óraszámának 30 százalékát, nem osztályozható, kivéve, ha a tantestület engedélyezi az osztályozóvizsga letételét Az a tanuló, aki legalább 5 tanítási napot hiányzott, a megérkezését követő három tanítási napon a számonkérés alól felmentést kap A tanuló köteles az ellenőrzőjét és az aznapi felszerelését minden nap magával vinni iskolába. Az ellenőrző háromszori hiánya osztályfőnöki figyelmeztetéssel jár, további hiányai a megfelelő fokozatot vonják maguk után

4 3.15 A tanuló köteles az érdemjegyeit és az iskolai értesítéseket beírni az ellenőrzőbe és a szülővel másnapra aláíratni azokat. 4. Az iskola munkarendje 4.0 A tanítási órák rendje Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a kijelölt tantermekben. A tanítási idő 8.00 tól ig tarthat. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik, nulladik óra a diákönkormányzat javaslatára, a házirendben rögzítettek szerint a gimnáziumi évfolyamokon tartható. A Gyermekek Háza tanítási óráinak kezdete és időtartama saját pedagógiai programjukban van szabályozva. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató Gyermekek Háza esetében a programvezető - adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és a vezető helyettesek tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. A dupla órák az igazgató helyettesek engedélyével az óraközi szünet eltolásával egyben is tarthatók. 4.1 Az iskola munkanapokon 6:30-tól 21:00-ig tart nyitva, tanári felügyelet 6:30- tól-17:00-ig van. Az ettől eltérő időpontban szervezett programokhoz igazgatói engedély szükséges. 4.2 A tanítás legkorábban 7:15-kor kezdődhet ebben az esetben az első óra 40 perces. 4.3 Normál munkarendben a tanítás 8:00-kor kezdődik. A csengetési rend a következő: 1. 8:00 8: :00 9: :00 10: :00 11: :05 12: :10 13: :05 14: Az óraközi szünetek időtartama 10, 15 ill. 20 perc. Az óraközi szünetek ideje nem csökkenthető 10 percnél rövidebbre. Minden szünet ideje alatt a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni kell. Az óraközi szünetet a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére. A 20 perces óraközi szünetek egyes tanulócsoportok számára ebédidőt is jelentenek. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programban a tanórák és szünetek rendje rugalmas, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik

5 4.4 A késésekről és az igazolatlan hiányzásokról a) A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség miatt a tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozni. Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról félévenként három alkalommal, összesen három tanítási napig szülői igazolást lehet az ellenőrzőbe bejegyezni. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. b) Minden diáknak 7:50-re az iskolába kell érkeznie. A késés dátumát a kapuban az ellenőrzőbe jegyzi be a felügyelő tanár. A Gyermekek Háza a reggeli iskolába érkezés rendjét egységesen nem szabályozza, évfolyamokon eltérően, rugalmasan kezeli. c) A napközbeni tanítási órákról való késést az órát tartó tanár a naplóba és az ellenőrzőbe is jegyzi. Késésnek számít az óra első 10 percéről való távolmaradás. A 10 percet meghaladó távolmaradás igazolatlan órának minősül. d) A szülő gyermeke számára előre tudott jelentős családi esemény miatt - írásban előzetes távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató, a Gyermekek Háza esetében a programvezető dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. e) Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a házirendben megszabott határidőig. Az iskola területe tanítási idő alatt csak a portán felmutatott írásos vezetői vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el. f) A késések következményei: 6 késés osztályfőnöki figyelmeztető 12 késés osztályfőnöki intő 18 késés igazgatói intő A Gyermekek Háza a napközbeni, tanítási órákról való késéseket a tanulók tájékoztató füzetében, ellenőrzőjében rögzíti, így tájékoztatja a szülőket. g) Igazolatlan órák következményei: 3 igazolatlan óra osztályfőnöki intő 5 igazolatlan óra igazgatói intő, 10 igazolatlan óra fegyelmi tárgyalás, iskolaköteles korú diák esetén az igazgató értesíti a kerület jegyzőjét. A Gyermekek Háza a tanulók igazolatlan óráiról a szülőket írásban értesíti. h) A tanórák előtt 5 perccel jelzőcsengetés hangzik el, ekkor minden tanulónak a tanterembe kell indulnia. i) Reggel az ellenőrzőbe jegyzett késést még egyszer már nem kell beírni. j) A tanárnak az órát pontosan kell kezdenie és pontosan kell befejeznie

6 4.5 A dolgozatokról a) A témazáró dolgozatok a tanároknak 1 héttel korábban be kell jelenteni és a naplóban jelezni. A témazáró dolgozatokat a Gyermekek Háza tanulói egyéni haladási ütemüknek megfelelően, eltérő időben írják, ezek időpontját a pedagógusok megbeszélik az érintett diákokkal. b) A dolgozatokat 10 - a tanár által ledolgozott - munkanapon belül ki kell osztani, ellenkező esetben a diák dönthet arról, hogy az osztályzatot elfogadja-e. c) Egy nap egy osztályban 2 témazáró dolgozatnál több nem íratható. 4.6 Nagy értékű tárgyak behozatalának rendje Nagy értékű ( forintnál értékesebb) tárgyak csak akkor hozhatók be az iskolába, ha erre az iskolavezetés előzőleg engedélyt adott. 5. Helyiség- és területhasználat 5.1 A tornaterem használata: Tanulók a tornatermet csak tanári (edzői) felügyelet mellett használhatják. Tanulók a tornateremben egyedül nem tartózkodhatnak. 5.2 Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik. Az iskolai könyvtár áthelyezése idején és saját nyitvatartási idejében tanulóink és dolgozóink használhatják a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár iskolánk területén található kihelyezett részlegét. 5.3 Az udvar használata: Az iskola sport- és pihenő udvarát diákok tanítási idő alatt, óraközi szünetekben felügyelet mellett látogathatják. Iskolánk diákjai a sport udvart az utolsó tanítási órájuk végétől sötétedésig, de legkésőbb ig kizárólag sportolás céljából igénybe vehetik. Ebben az időszakban az iskola felügyeletet biztosítani nem tud a sport udvart minden diák saját felelőségére használhatja. 5.4 A tantermek használata Minden osztály a saját tantermét használhatja tanítási időn kívül is, de ezt egyeztetnie kell az iskolavezetéssel. 6. A tanórán kívüli foglalkozások és a diákkörök szabályozása 6.1 Az iskola diákjai diákköröket, szakköröket, önképző köröket hozhatnak létre. Az intézmény többek között a diákkörök működéséhez ingyenes teremhasználatot biztosít. 6.2 Az intézmény által támogatott diákkörök minimális létszáma 5 fő. 6.3 Az iskolában van diákönkormányzat, amelynek működését a diákönkormányzati SzMSz szabályozza. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások - 6 -

7 6.4 Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői munkaközösség vagy a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. 6.5 A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15 ig hirdeti meg, és a tanulók érdeklődésének megfelelően szeptember 30 ig választhatnak. A tanulók 6.6 jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt. 6.7 Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és tanulószobai ellátását. A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni az ellenőrzőben. 6.8 A napközis foglalkozások rendje: a) A napközis foglalkozások az utolsó tanítási óra után közvetlenül kezdődnek és 17 óráig tartanak. b) Minden napközis csoportnak a tanterem ajtaján fel kell tüntetni a tanulási időt. Ezen idő alatt látogató nem zavarhatja a foglalkozást. c) A tanulószobai foglalkozások rendje: d) Intézményünk felső tagozatába járó tanulók számára tanulószobai foglalkozásokat biztosítunk. A tanulószobai foglalkozások keretén belül a diákok felkészülnek másnapi óráikra, elkészítik házi feladataikat és egyéb tanulással kapcsolatos kötelezettségeiket. A tanulószobai foglalkozások 13 órától ig tartanak. A Gyermekek Háza az első négy évfolyamon egész napos ig tanítási rendben dolgozik, az 5-8. évfolyamon igény szerint ig tanulószobát működtet. e) A napközis és a tanulószobai foglalkozásokon az intézmény minden tanulója részt vehet. 6.9 A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja Az iskola művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, képesség- és közösségfejlesztő célokkal önképző köröket szervezhet. Az önképző körök munkája nagy mértékben hagyatkozik a kreatív tanuló aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. Az önképző körök szakmai irányítását kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével és a működés feltételeinek intézményi támogatásával Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi - 7 -

8 produkciók létrehozása. Vezetője az iskola által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért működésének minden költségét az iskola viseli A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére tömegsport foglalkozásokat és a Klébi Diáksport Egyesület keretén belül edzéseket tartanak a testnevelő tanárok. A DSE-tel kötött együttműködést a függelék tartalmazza. Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző sportági (kosárlabda, röplabda, kézilabda, labdarúgás, falmászás, floorball, tollaslabda, duatlon, turisztika, atlétika) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az első négy évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára, kötelező jelleggel történnek. Az ötödik évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel a szaktanárok javaslatára történik. A korrepetálások időtartamában vagy egyéb kijelölt időpontokban a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozására is lehetőség nyílik. Ezen tanulók részvétele nem kötelező. 7. Óvó-védő intézkedések 7.1 Tilos minden olyan magatartás, amivel a tanulók saját vagy egymás testi épségét veszélyeztethetik. 7.2 A tanítási órákon az eszközöket csak a balesetvédelmi szabályok betartásával szabad használni. Az iskola területére és az iskolai rendezvényekre alkohol tartalmú italokat, kábítószereket, dohánytermékeket behozni és azokat fogyasztani tilos. 8. A dicséret és a jutalmazás elvei 8.1 Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki: - tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, - kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, - eredményes kulturális tevékenységet folytat, - kimagasló sportteljesítményt ér el, - jól szervezi és irányítja a közösségi életet, - egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez. 8.2 A dicséret formái A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek adhatók, mely utóbbiakat az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni

9 Az írásos dicséretek formái: - szaktanári dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatóhelyettesi dicséret, - igazgatói dicséret, - nevelőtestületi dicséret. 8.3 Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel és könyvjutalommal is elismeri az iskola. A gimnáziumi osztályokban azok a tanulók, akik négy éven át kiemelkedően teljesítettek vehetik át a Klebelsberg Emlékplakettet. 8.4 A jutalmazás formái A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek, illetve az iskola által szervezett nyári táborok költségeihez hozzájárulhat az iskola. A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja oly módon, hogy a különböző iskolai rendezvényeken és kirándulásokon való részvételi költségek egészét vagy egy részét az intézmény fedezi. 8.5 Fegyelmező intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, az iskola tanulójához nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmező intézkedésben részesíthető. A fegyelmező intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgáló nevelési eszköz, - jelentősen befolyásolja a tanuló magatartási osztályzatát. Az írásos fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: -szaktanári figyelmeztetés, -szaktanári intés, -osztályfőnöki figyelmeztetés -osztályfőnöki intés -igazgatóhelyettesi figyelmeztetés -igazgatóhelyettesi intés, -igazgatói figyelmeztetés, -igazgatói intés. Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, kivéve, ha cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. Sorozatos vagy visszatérő szabályszegések esetén az első szaktanári intő után magasabb szintű intők adása szükséges. A fegyelmezési intézkedések közül az intéseket az ellenőrzőn kívül az osztálynaplóba is be kell írni. Az igazgatóhelyettesi és az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök vagy az iskola vezetősége kezdeményezheti. Fegyelmi intézkedések közé tartozhat még a tanuló kedvelt iskolai szabadidős rendezvényektől való eltiltása, melyet az osztályfőnök foganatosíthat

10 8.6 Fegyelmi büntetések Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmi eljárás lefolytatására fegyelmi bizottságot kell létrehozni. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a törvény rendelkezései az irányadók. A közoktatási törvény alapján a fegyelmi büntetések a következők: - megrovás, - szigorú megrovás, - kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása, - áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, - eltiltás a tanév folytatásától, - kizárás az iskolából. 9. Házirenddel kapcsolatos szabályozások 9.1 A házirendet minden tanteremben látható helyre ki kell függeszteni! 9.2 Minden tanév első osztályfőnöki óráján a házirendet ismertetni kell a tanulókkal! 9.3 Minden tanév első szülői értekezletén a házirendet ismertetni kell a szülőkkel! 9.4 A térítés és tandíjfizetés rendjét valamint a tankönyvellátás rendjéről rendelkező részeket a melléklet I-II pontja tartalmazza. 10. Záró rendelkezések 10.1 A térítési és a tandíj fizetésének rendje A díjfizetésekről általában A magyar közoktatás állami és önkormányzati fenntartású intézményeiben a pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége a magyar állampolgárok számára ingyenesen vehető igénybe. Az alapellátás ingyenes területiről a közoktatási törvény rendelkezik. A térítési és tandíj mérséklését vagy elengedését írásban kérvényezni kell. A kérvényben fel kell tüntetni a családban keresők és eltartottak, a munkanélküliek, a leszázalékoltak és a nyugdíjasok számát. Térítési díj fizetése A térítési díjak fizetéséről a közoktatási törvény rendelkezik. Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de az iskola ezen szolgáltatásai a helyi szükségleteket elégítik ki. Térítési díjat kell fizetni többek között az étkezés igénybevételéért

11 Tandíj fizetése A tandíj fizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a közoktatási törvény határozza meg. A tandíj mértéke nem haladhatja meg tanévenként a szakfeladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. Visszatérítés Térítési vagy tandíjat teljes összegben csak akkor térítünk vissza, ha a befizető egészségügyi okok miatt nem kezdte meg tanulmányait vagy nem vette igénybe a szolgáltatást. Megkezdett tanulmányok esetén csak különlegesen indokolt esetben térítünk vissza A tanulói tankönyvellátás rendje és az iskolai tankönyvtámogatás 1. Törvényi háttér: a) A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. Törvény b) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 5/1998. MKM rendelet 2. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója, a Gyermekek Háza esetében a tankönyvfelelős készíti el. Segítői: az igazgató által megbízott tankönyvfelelős (Ő összesíti az iskolai tankönyvek jegyzékét, ő juttatja el a kiadókhoz a megrendelést; szervezi a szállítást, a tankönyvek kiosztását. Gondoskodik a rendelések módosításáról, pótrendelésekről, a számlák kifizetéséről. Nyilvántartja az iskolai rendelést osztályonként, tantárgyanként.) szakmai munkaközösségek(javaslataik, döntéseik alapján rendeljük a tankönyveket.) gyermekvédelmi felelős (Felméri a kedvezményezettek körét; nyilvántartja a szülők nyilatkozatát és a benyújtott igazolásokat; kimutatást készít az adott kedvezményekről. gazdasági vezető (A gyermekvédelmi felelőssel készítik a költségvetést, végzi az elszámolást.) Határidő: február A tankönyvrendelés elkészítéséhez be kell szerezni az iskolai szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Határidő: február A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, csak a szakmai munkaközösség, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat egyetértésével lehet felvenni! Határidő: február Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell a 2005/2006. tanévtől azt, hogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő minden olyan tanuló részére ingyenesen álljanak rendelkezésre a tankönyvek, aki a) tartósan beteg, b) sajátos nevelési igényű, c) három- vagy többgyermekes családban él, d) egyedülálló szülő által nevel, e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül

12 A normatív kedvezményeket a következő módon biztosítjuk: a) Új tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás (A tankönyvjegyzékben szereplő könyvek alapján) b) Az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével. (A tankönyvek gyakori átdolgozása miatt, ezeknek a könyveknek változik a köre: szótárak, feladatgyűjtemények, szöveggyűjtemények, modul tárgyakból vásárolt könyvek) c) Napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek igénybevételével. 6. A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket nyújthat azoknak, akik kérik, és igazolják, hogy az egy főre jutó jövedelem összege alacsony a családjukban. 7. Az iskolai tankönyvrendelést megelőző intézkedések, teendők: a) minden év november 15-éig Fel kell mérni, hogy a következő tanévre ki igényli a normatív kedvezményt, ki a könyvtári kölcsönzést és egyéb kedvezményeket. (Igénylőlapok benyújtása, jogosultság igazolása) b) minden év november 30-áig Az igazgató tájékoztatja a felmérés eredményéről a nevelőtestületet, szülői munkaközösséget, diákönkormányzatot. c) minden év december 15-éig A nevelőtestület meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a cselekvőképes nagykorú tanulót. d) minden év február 15-éig Elkészítjük a tankönyvrendelést, véleményezzük azt. e) minden év március 15-éig Eljuttatjuk a szülőkhöz a tankönyvek osztályonkénti jegyzékét. (A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e venni.) f) legkésőbb június 10-éig A tankönyvrendelés módosítása (A kölcsönvehető tankönyvekről kötelező és ajánlott olvasmányokról jegyzékek készítése.) Jelen házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület.-én elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban aláírásukkal tanúsítják

13 A tantestület nevében: A Diákönkormányzat egyetértési jogával élt: DÖK nevében A Szülői Munkaközösség véleményezési jogával élt: SzMK nevében Ezen házirendet az intézmény fenntartója év hó.. napján jóváhagyta... P.H

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

sz. melléklet A Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

sz. melléklet A Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola sz. melléklet A Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Alkalmazotti közösség elfogadta: III/2010 (I.25.) sz. határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01.

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Gábor Zsuzsanna igazgató Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Bevezető rendelkezések A Házirend a Gyermelyi Általános Iskola belső életét szabályozza.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. 2013.

OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. 2013. OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT SZENT EFRÉM GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. HÁZIRENDJE 2013. 1 Előszó Abban a tudatban,

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3600 Ózd, Bem út 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 4.o. II. Az iskola általános jellemzői 5.o. III. Az intézményegység

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D 2015 Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu Tamás Roland intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K Házirend... 3 Az iskola alapadatai...

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben