A BIZTONSÁG FOGALMÁNAK ÚJ DIMENZIÓI, MAGYARORSZÁG, EU, ÉS A HADERO NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÁRNYÉKÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZTONSÁG FOGALMÁNAK ÚJ DIMENZIÓI, MAGYARORSZÁG, EU, ÉS A HADERO NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÁRNYÉKÁBAN"

Átírás

1 Peto István dandártábornok Szalontai László ornagy A BIZTONSÁG FOGALMÁNAK ÚJ DIMENZIÓI, MAGYARORSZÁG, EU, ÉS A HADERO NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÁRNYÉKÁBAN A háborús veszély csökkenése az államközi kapcsolatokban a terrorizmus és egyéb biztonsági dimenzióinak átértékelése az elozo évtized során megke z- dodött. Az elmúlt évtized tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a konfliktus veszélye lényegesen megnott. Ezek a veszélyforrások felerosítették a nemzetek közötti összefogást és a fegyveres erok koncentrálását. Az eroszak és a terrorizmus elterjedésének megfékezését, amit már politikai eszközökkel nem lehet kezelni, napjainkra az új típusú aszimmetrikus hadviselésre háruló feladattá vált. Nem kétséges, hogy a folyamatok mögött meghúzódó polémiák egy ma újjászületo problémakör mentén keletkeznek: az emberiség történelme során a biztonság iránti igény soha ilyen intenzitást nem mutatott, mint jelenlegi, fiatal századunkban. Ez a kiemelt szerep alapvetoen a rendkívül sokszínu biztonsági kockázatok gyors kialakulásával hozható összefüggésbe. A nemzetközi politikában, s annak nemzeti megfelelojében folyó új kihívásokhoz való eroteljes alkalmazkodási kényszerrel ugyancsak szoros kapcsolatban áll Az ENSZ jelenleg alkalmazott döntésmechanizmusa és az ebbol keletkezo, szankciói nem képesek megakadályozni az olyan diktatórikus, szélsoséges, a terrorizmust támogató országokat és kormányokat, am e- lyek nem hajlandóak együtt élni a civilizált világrendszer jogi, erkölcsi értékrendjével. Az ENSZ-nek valamint jogi keretén belül biztosított válságkezelési mechanizmusának hiányossága, a II. iraki-amerikai háborúban érte el mélypontját. Az emberi társadalmak történetének elmaradhatatlan velejárója az állandó félelem és fenyegetettség érzet. Mindez nem csupán a biztonságérzet iránti igényt váltja ki, de az annak megteremtését célzó intézményi keretek létreh o- zásával, a lehetséges ellenlépések megtételével szembeni elvárást is. Évtizedünkben kialakult nemzetközi biztonsági rendszerben elsosorban politikai, katonapolitikai, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi dimenzióinak egy újfajta komplex kezelésére van szükség. Ezért az új típusú biztonság és védelempolitikában a katonai ero komplex szerepe is átalakul. Ezek 67

2 elsosorban a stratégiai gondolkodásban és a tervezésben a legkiemelkedo b- bek. Az új biztonság felfogásnak megfeleloen meghatározó a hadero nagys á- ga, struktúrája. A védelmi tervezéssel foglalkozó szakemberek szerint a rendszerek folyamatos átalakításának irányát pontosan meg kell határozni a fejlett demokratikus rendszerben is. Fontos megemlíteni az átalakítás alapja a folyamatosan változó nemzetközi helyzetben, a kormányok szándékai, céljai. Ezek határozzák meg az átala kulás irányát, és a korlátai csak a rendelkezésére álló források nagyságrendje lehet. Nem létezhet ideális megoldás, mivel minden ország struktúrája, vallási, kulturális környezete azok egymáshoz való viszonya, és a rendelkezésre álló források nagyságrendje változó. Ezért a döntéshozatali rendszerek egyszeru összevetése a hasonlóságok, és a különbségek értékelésével nem lehet egy e- düli cél. Az alapveto kérdés a biztonság nemzetközi környezetének megismerése, a nemzeti biztonságvédelmi (biztonsági) stratégia és a katonai rendszerelméletek, meghatározása lehet. Az ebben részt vevo katonai szervezetek feladatait meghatározza az erok nagysága, fegyverzete, felszerelése, összetétele, a civil katonai kapcsolatok jellege és a társadalom viszonya a fegyveres erok alk almazásához. Az, hogy koronként hogyan változott a veszélytényezok köre, többek között a társadalmunk fejlettségének függvénye volt, meghatározva egyúttal az életminoség szintjét garantáló eszközöket is. A mai viszonyokra jellemzo példa a Magyarország parlamentjének és kormányának a fegyveres erok alkalmazásához való viszonya./ iraki kontingens megszavazása / Magyarország számára létfontosságú a védelmi reformok következetes végig vitele, amelynek eredményeképpen megszabadulhatunk számos múltbeli beidegzodéstol. Ki kell alakítani egy újfajta szemléletet és a költséges, rosszul-felszerelt hadero helyett, egy gyors reagálású, ütoképes, kisebb, jól finanszírozható, a NATO-ban is jól alkalmazható nemzeti haderot kell létrehozni. Az újfajta szemlélet alapja a társadalom által is támogatott profi hiv a- tásos és szerzodéses állományból álló stabil európai erkölcsi értékeken nyu g- vó, jól kiszámítható elomeneteli rendelkezo, profi állománnyal lehet. A fegyveres erok állapotát az államok idorol-idore felülvizsgálják, hogy meggyozodjenek alkalmasak-e a rájuk rótt feladatok ellátására. Ezen átfogó ellenorzések következményeképpen döntenek olyan kardinális kérdésekben, mint a védelmi rendszer átszervezésének irányvonalai, a fegyverrendszerek modernizálása, a hadero szervezetrendszereinek átalakítása, a hadero létszámának átalakítása. 68

3 Számos tényezot kell mérlegelni, amelynek eredménye meghatározza a fegyveres erok hosszú távú feladatait. A nemzetközi helyzet elemzése az egyik legfontosabb stratégiai tényezo, valamint a várható fenyegetések beazonosítása. Ezeket a terveket legalább tíz-tizenöt évre elore kell diagnosztizálni, mivel a fegyverkezési programok végrehajtása foként az új és bonyolult fegyverrendszerek bevezetése hosszú idot vesz igénybe. Általában ez a tíz-tizenöt éves intervallum, amely idoszakban sor kerül egy stratégiai felülvizsgálatra is. Fontos feltétel a megfelelo személyi állomány kiválasztása, a jól strukt u- rált szervezeti rendszer kialakítása, és egy modern döntési mechanizmus, amely megfelel a változó világ napi kihívásainak, és megteremti az új demokratikus stabil rendszerek követelményét és konszolidálja azt. A biztonság- és védelempolitikának az egész társadalmat szolgáló nemzeti politika részévé kell válnia, amely biztosítja az állampolgárok számára is a véleménynyilvánítást. Az elméletek kidolgozóinak figyelembe kell venni, a nemzeti és nemzetközi érdekek érvényesítésére irányuló törekvéseket. Ebben természetesen az önerore, elsosorban katonai erore támaszkodó szuverén államok alkotta, nemzetközi szövetségek és azok egymásra épülo rendszere alkotja. A stratégiai gondolkodás kiinduló pontja a célok pontos meghatározása az alapveto nemzeti érdekek érvényesítését szolgálják. Ezek a célok és érdekek az ország területének és határainak védelme, a nemzet fennmaradása és túlélése. Természetesen minden szinten összhangban kell állniuk a felsobb szinteken meghatározott céloknak és az alsóbb szinten megfogalmazott specif i- kusabb céloknak, harmóniát kell teremteni a rövid, a közép és a hosszú távú célok között is. Az egyik legnehezebb feladat a folyamatosan változó biztonsági körny e- zet elemzése, mert nagyon sok tényezot kell egy idoben összevetni és elemezni. A nemzetközi biztonsági környezetben meglepetésszeru váratlan fordulatok következhettek be, mint például a szeptember 11-i USA-t ért terrortámadás, amely alapvetoen átformálta a biztonsági prevenció eddigi alkalm a- zott eszközöket. Ez egyben felveti azt a kérdést is, hogyan és milyen eszközökkel lehet a kívánt célokat elérni, amit az állam legmagasabb szintu nemzeti, biztonsági, biztonság és védelempolitikai stratégiában kell megfogalmazódni. Ez a stratégia meghatározza a nemzetközi kapcsolatokat, a szövetséges rendszer elv á- rásait és kötelezettségeit, valamint az ellenfelek szándékait. A védelmi tervezés során abból kell kiindulni, hogy a konfliktusok nag y- sága, intenzitása, kiterjedése az elkövetkezo tíz éven belül nem fog csökkeni. 69

4 Egyre többen ismerik fel, hogy a biztonság már sem az egyes államok, sem pedig bizonyos érdek-tömbök szintjén nem garantálható, tehát fenntartásához folyamatos, koordinált és kiterjedt együttmuködésre van szükség Magyarország a terrorizmus számára egyelore csak másodlagos célpont, mint az USA és a NATO szövetségese, ezért Magyarországon a terrorizmussal kapcsolatos más tényezokkel, mint például a szervezett bunözés, a pén z- mosás és migráción keresztül beáramló ügynöki problémákkal stb. kell számolni. A biztonságpolitika tervezo muhelyében szembe kell nézni azzal az alap dilemmával, hogy a demokratikus vívmányok liberális szemléletével, vagy egy radikálisabb nemzetbiztonsági rendszer alkalmazásával számolnak-e. (Minél nagyobb a liberáció annál kisebb a biztonság és fordítva). Mára egyértelmuvé vált: a biztonság sokoldalúsága, a több felol támadó nemzetekkel szembeni kihívások ellen csak globális méretekben lehet felvenni a harcot. Mindez azt feltételezi, hogy a nemzetállamok szintjén felhalmozott védelmi eszközök egyfelol a nemzetállami határokon belül kerülnek felhasználásra, másfelol nemzetközi szinten mintegy "összeadódnak". Az egymással szembenálló felek viszonyában az egyik oldalon demokratikus értékrend, míg vele szemben valamilyen, esetenként zavaros ideológia áll, a manipu láció számtalan eszközével a háttérben Mindezek miatt megno az információ szerzés igénye ezen belül a katonai felderítés fontossága és az információ védelem. Következésképpen magasabb színvonalra kell emelni a kiemelt személyek és objektumok orzését, védelmét, valamint a fegyveres testületek és nemzetbiztonsági szolgálatok közötti információáramlást, elemzést. A terrorista szervek, bázisok felszámolása a mai nemzetközi politikai helyzetben nem lehet egy ország (különösen nem lehet a magyar fegyveres erok) önálló feladata; ám katonai integráción belül vagy egy e feladatra létrejött politikai szövetség részeként a magyar hadero is kaphat részfeladatokat egy ilyen akcióban. Ennek során az általános katonai kiképzésen begyakorolt feladatok rövid speciális felkészítés után alkalmazhatók. Az esetleges terrortámadások következményeinek felszámolására a Belügyminisztérium illetékes szerveivel szoros kapcsolatot kell kiépíteni a ha d- eronek. Az elmúlt évtized nemzetközi válságkezelo akciói és a békefenntartás területén szerzett tapasztalatok is azt mutatják, hogy a jövoben tovább növe k- szik az igény a rugalmasan alkalmazható hatékony, magas technikai szinten álló nemzeti haderok iránt. A korszerusítés egyik célja, hogy alkalmassá tegye a haderot a konfliktus szituációban történo alkalmazásra. A katonai és a 70

5 rendészeti eroknek különösen bonyolult faladatot jelent a nem háborús muv e- letekre történo felkészülés (lásd: Irak, afgán és dél-szláv válság). A legnagyobb koncepcionális változás az elmúlt tíz évben, hogy megnott a többnemzetiségu erok alkalmazására támasztott igény, ami túlmutat a katonai szövetségi rendszerek keretein (lásd: Japán katonai erok küldése Irakba.) Ennek az igénynek az alapját a NATO által 1994-ben kezdeményezett Bék e- partnerségi Program tette lehetové, amelyben a boszniai és a koszovói bék e- fenntartásban több mint harminc ország vett részt. Természetesen ilyenkor felvetodik a biztonság monetáris vonzata is. Hiszen ekkora katonai gépezetek mozgatása, ellátása és az elhúzódó konflikt u- sok nem kis terhet rónak Magyarországra, valamint a nemzetközi békefen n- tartó erok kormányaira. A fegyveres erok helyzetének áttekintése során alapveto tényezo az ország gazdasági helyzetének megítélése és a védelemre felhasználható eszközök nagyságrendjének megállapítása. A rende lkezésre álló eroforrások nagysága határozza meg a védelemre fordítható kiadásokat. A védelmi kiadásokat csökkentheti a térség stabilizációja, a fenyegetettség csökkenése. David Greenwood brit szakérto Nagy-Britannia stratégiai felülvizsgálatait áttekinto tanulmányában az alábbi okokkal hozza összefüggésbe a hatvanas évek eleje óta lefolytatott vizsgálatokat ben a strukturális reform keretében egyesítették a haderonemi minisztériumokat a védelmi minisztériummal, így jött létre az integrált minisztér ium. Ezzel egyidoben áttekintették az észak-atlanti térség és Európa védelmével kapcsolatos erofeszítéseket ben a stratégiai felülvizsgálat célja a NATO déli szárnya védelmének megerosítéséhez szükséges brit hozzájárulás mértékének meghatározása volt. Az 1981-es felülvizsgálat a hadiflotta csökkentéséhez vezetett ben a közép- és kelet-európai változások indokolták a védelem ismételt napirendre tuzését. A legutóbbi brit felülvizsgálat 1998 nyarán fejezodött be, amely a fegyveres erok eroteljes minoségi javítását tuzte ki célul, kiemelt figyelmet szentelve a humán eroforrásokra, a kiképzés és oktatás színvonalának emelésére. A felülvizsgálatok konklúziója lehet, hogy a hosszú távú célokat világosan és pontosan kell meghatározni. A nemzetközi helyzet vizsgálata során meghatározható, a különbözo fegyveres konfliktusok és helyi háborúkkal veszélyeztetett térségek körvonalai A legösszetettebb nemzetekbol álló, mégis viszonylagosan harmonikus egységben rendezodo békésnek mondható földrész, Európa. E kontinens országai között több évszázados múltra visszatekinto gyakran nacionalista gy ö- kerekbol táplálkozó ellenségeskedés ami az Európai Unió létre hozásával 71

6 legfeljebb elvi nézeteltérések szintjére redukálódott. Jelentos elorelépésnek számított az 1963-ban aláírt francia-német barátsági szerzodés melyet Adenauer és de Gaulle látott el kézjegyével. Az a felismerés szolgált alapjául, hogy a két ország békés kapcsolatából eredo nemzetközi szervezetek más európai országok számára is vonzóak lehetnek. Így vált a két ország az európai egyesülés mozgatójává. Mindjo b- ban kiszélesedo európai együttmuködés hatékonyságának növelése a differenciálódáson keresztül érheto el. Ennek természetesen következménye lesz az is, hogy a pénzpolitika, a kül- és biztonság politika bizonyos vonásai különbözoek lesznek. A PHARE program, amelyet az európai Bizottság irányít eredetileg csak Lengyelországnak és Magyarországnak szólt. Jelenleg tizenegy országra terjed ki. A program alapján nyújtott segélyek és kölcsönök formájában nyilvánul, meg amely elosegíti országunk felzárkóztatását és a térség stabilizálását. A Maastrichti szerzodés az Európai Uniót három pillérre helyezte a különbözo döntési folyamatok és a döntési folyamatok különbözo fokai szerint. Ezért beszélhetünk integrált politikáról melynek esetében a döntés a közösségi intézmények kezében van (pl. a közös agrárpolitika) és a kismértékben integrált politikáról amikor a tagországok nem ruházzák át minden jogosultságukat ( közegészségügy, transz európai hálózatok, stb). Végül beszélhetünk kormányközi politikáról ilyen a közös kül- és biztonság politika, valamint a bel- és igazságügyi együttmuködés amikor a tagországok megorzik szuver e- nitásukat. A közös kül- és biztonság politika célja a béke fenntartása és a nemzetközi biztonság megerosítése, a tagországok közötti rendszeres együttmuködés bevezetése. Ennek folytatásaképpen március 26-án, a berlini csúcson az Unió állam és kormányfoi elfogadták az Agenda 2000 elnevezésu dok u- mentumot. A dokumentum a XXI. századba átlépo Unió képét vázolja fel, amelynek választ kell adnia olyan új kihívásokra, mint a bovítés, a globalizáció, a versenyképesség javítása, a munkanélküliség csökkentése a negatív demográfiai tendencia kezelése, a külkapcsolati rendszer fokozottabb összehangolása és hatékonyságának növelése. A bel- és igazságügyi együttmuködést november 1-jén hatályba lépett Maastrichti szerzodés hozta létre. A Maastrichti modell három pillérére épülo Európai Unió harmadik pillérét alkotó együttmuködésére a tagállamok közötti belso határokon folytatott személyellenorzés megszüntetése, a határok szabadon, útlevél és minden ellenorzés nélküli átlépés lehetoségének megteremtése. Ennek érdekében olyan közös akció programokat és egyezményeket és együttmuködési formákat dolgoznak ki, amelyek hatékonyan biztosítják az 72

7 Unió tagállamai által alkotott térség külso határainak védelmét és a belépok szigorú ellenorzését. A kormányközi együttmuködés keretében a tagállamok elsosorban a menekült és a bevándorlási politikában, a szervezett bunözés különbözo formái ellen, a rendorségek közötti együttmuködésben, valamint a tagállamok polg á- rainak bünteto és polgári ügyekben való jogsegély szolgáltatásban muködnek együtt. A csatlakozni kívánó országok és az EU között több szinten folyó tárgy a- lások, amelyek során azt vizsgálják, hogy az adott ország milyen mértékben felel meg a csatlakozás követelményeinek. A tárgyalásokon dol el, hogy mi kerül a csatlakozási szerzodésekbe, vagy mely kötelezettségek teljesítése alól kérünk átmeneti mentességet. A legmagasabb miniszterszintu tárgyalási forduló az adott ország és az EU szakértonek egyezteto tárgyalásai. Magyarország 1998 november 10-óta folytat csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, ami május 1-jén lép hatályba. A közös kül- és biztonság politika az Európa Unió második kormány közi jelleggel muködo pillérét jelenti melynek alapveto célja az EU függetlenségének alapveto érdekeinek és közös értékeinek védelme. Jelenleg érv é- nyes döntéshozatali rendjét és eszközrendszerét a Maastrichti szerzodés V. fejezete szabályozza. A csatlakozás fontos dokumentuma az 1985-ben aláírt Schengeni egye z- mény, amelyben a Benelux államok, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság abban állapodtak meg, hogy fokozatosan lebontják a közös határaikat és megszüntetik az ellenorzéseket. Késobb csatlakozott valamennyi EU tagország Dánia, Írország és Nagy-Britannia kivételével. A május 1-jei magyarországi EU csatlakozás új fejezetet nyit az ország történelmébe, amiben gazdaságunknak és nemzeti haderonknek új kihívásokkal kell szembenézni. Az európai minta hosszú idore meghatározza országunk biztonsági és védelmi feladatait. Így a különbözo terrorcselekm é- nyekre adandó, adható válaszok, válaszlépések olyan láncreakciót is elindíthatnak, amelyek végkifejletét egyelore elég nehéz lenne megjósolni. Ezt a problémát valamennyi érintett állam közös, koordinált fellépésével lehet csak kezelni, és így elkerülhetové válik az un. "Huntington-i látomást" a civilizációk összecsapásáról 73

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA KEDVES HALLGATÓK! Ime a témakörök a vizsgára. Kiemelten javaslom az alábbi témákat: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28), Tisztelettel

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJA GOTHÁRD PÉTER - KISS ANDRÁS A XX. század végére az antagonisztikus szembenállás által meghatározott világ átalakult, a bipoláris világrendszer felbomlott.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS A TARTALOMBÓL n Dienes-Oehm Egon: Merre tovább Európa? Gondolatok az unió jövõjérõl n Vastagh Pál: Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben

A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI Vezérfonal a probléma ismétlődését meggátló intézkedések kidolgozásához

A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI Vezérfonal a probléma ismétlődését meggátló intézkedések kidolgozásához TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az európai biztonság és stratégia Dr. Kis-Benedek József Az Európai Védelmi Ügynökség Varga László Tájékoztató a közbeszerzési törvény változásairól

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI Tálas Péter, Gyimesi Gyula * (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet) 351 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A NATO a XXI. században

A NATO a XXI. században A NATO a XXI. században Tartalomjegyzék 4-5 Megfelelni az új biztonsági kihívásoknak 6-7 A Szövetség megalakulása 8-9 A hidegháború vége 10-11 Hogyan működik a NATO? 12-13 Partnerkapcsolatok a biztonság

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

Életpálya modellek, karrier utak, attitűdök, az egészség, mint versenyelőny, generációk lehetőségei a munka világában

Életpálya modellek, karrier utak, attitűdök, az egészség, mint versenyelőny, generációk lehetőségei a munka világában ELSŐ PANEL 1 Életpálya modellek, karrier utak, attitűdök, az egészség, mint versenyelőny, generációk lehetőségei a munka világában Jobbágy Zoltán Biztonságpolitika, haderőreformok. A humánerőforrás-gazdálkodás

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben