BÁNYAVÁROSOK SELMECBÁNYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNYAVÁROSOK SELMECBÁNYA"

Átírás

1 BÁNYAVÁROSOK A LEGKEGYELMESEBB KIRÁLYOK URALKODÁSA ALATT SELMECBÁNYA BÉL MÁTYÁS LEÍRÁSÁBAN Központi Bányászati Múzeum 4. Sopron, 2006

2 Sorozatszerkesztı Bircher Erzsébet Fordította Tóth Péter Kiadó Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Az Alapítvány munkáját és a kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Bányászati Hivatal támogatta. Az illusztrációk Leupold, Jacob: Theatrum machinarum hydraulicarum és Weidler, Johann Friedrich: Tractatus de machinis hydraulicis címő mővébıl származnak. E köteteket a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában a Selmeci Mőemlékkönyvtár ırzi. ISBN X ISSN Nyomdai elıkészítés: Alphyn Bt. Készült: Szociális Foglalkoztató, 9400 Sopron, Fraknói u. 22. Felelıs vezetı: Földes Tamás 2

3 AJÁNLÁS Selmecbánya a magyar bányászattörténet európai hírő városa. Azon kevés történeti múltú települések egyike, amelynek utcái, házai a mai napig ırzik az elmúlt évszázadok emlékét, a közép- és újkor ércbányászatának, bányászainak, kultúrájának számos izgalmas, vagy épp gyönyörő, épített vagy tárgyi örökségét. Arról azonban, hogy milyen is volt ez a város a fénykorában a 18. században, csak néhány, valljuk be, kevéssé olvasmányos irodalom volt magyarul hozzáférhetı. A kiadó most ezt a hiányt próbálja pótolni. Bél Mátyás a 18. század leghíresebb pietista írója volt. Latin nyelven írt országleírásában, az 1735 és 1742 között megjelent Notitia Hungariae novae historico-geographica c. munkájában számos bányavárosról közöl részletes ismereteket. A Központi Bányászati Múzeum 2004-ben jelentette meg magyar fordításban azt a válogatást, melybıl Bél Mátyás tollából az alsó-magyarországi leghíresebb bányavárosok történetét, embereit, szokásait ismerhettük meg. Az összeállításból azonban kimaradt Selmecbánya, melynek leírása szétfeszítette volna a kötet kereteit. A most kézbevett kötet azonban pótolja a hiányt. Mindent, amit a mővelt, a történelemben és a bányászatban egyaránt járatos Bél Mátyás fontosnak tartott leírni Selmecbányáról, most magyarul is olvashatják. Bél szerencsés kutató volt. Számos olyan iratot még eredetiben olvashatott, amit a késıbbi korok kutatói csak hallomásból ismerhettek. Szerencsés volt azért is, mert történelmi idıket élhetett meg. A 3

4 18. század elsı felében élık szemtanúi lehettek a török utáni újjáépítés gazdasági és kulturális fellendülésének, a függetlenségi mozgalmaknak, a szabadságharcnak, de emlékezetük még ırizhette a török elleni harcokat is. Számos mondát, történetet, korabeli szokást onnan ismerünk, hogy Bél Mátyás városleírásában megırizte számunkra. De épp a város különleges értékei miatt sok tekintetben olyan ez a könyv, mintha kortársunk írta volna. Elolvasva az épületek leírását s itt had utaljak a városhoz főzıdı személyes kötıdésemre is: közöttük húzódik anyai dédapám, Csermely Woditska István akadémiai tanár háza, amely egyben édesanyám szülıháza, a váraktól a templomokig, a kamaraháztól a városházáig úgy érezzük, a szerzıvel együtt sétálunk a gyönyörő hegyek ölelte völgy titokzatos utcáin. Érezzék jó Magukat! Dr. Esztó Péter a Magyar Bányászati Hivatal elnöke 4

5 SELMECBÁNYA TÖRTÉNETE 5

6 Áttekintés A város Selmec neve új: a régi Bánya volt, a középkori pedig Sebenic; a régi Bánya név Kun László király oklevelében van leírva I. A Bánya név szláv eredető, mint ahogyan a selmeci bányák is azok; mikor kezdték el Sebnicnek vagy Sebenicnek nevezni a várost? Ezen elnevezés mesés magyarázata II. A szerzı véleménye errıl; hogyan lett ebbıl a Selmec név? A város kora a selmeciek feljegyzéseiben régebbi, mint ahogyan az hihetı III. Megvizsgáljuk e lapokat történeti és idırendi hitelük tekintetében IV. Selmec elsı lakosai a szlávok; vita tárgya azonban, hogy milyen szlávok; mikor szivárogtak be ide a szászok? A szerzı kutatása; ezek ellenségeskedései és viszálykodásai az itt született szlávokkal; a szlávok megtörnek lelkükben és kiköltözni kezdenek a városból V. Ezen elvándorlás idıpontját kutatjuk; a szászoknak a szlávokkal szemben való megmagyarázhatatlan győlölete, amelyet végül köztörvény útján töröltek el; Magyarország királyainak hajlandósága a szász bányászok iránt; a város sorsa IV. Béla király alatt, a tatár betörés idején; elpusztul Selmec a bányákkal együtt VI. 6

7 A városnak és hasonlóképpen a bányamőveknek a nehéz helyreállítása; Béla király bölcsessége e dologban; az oklevelet, amellyel Selmec szabadságát helyreállította, németül íratta meg; ennek az oklevélnek az ama korponai oklevéllel megegyezı argumentuma; ez selmeci helyhatósági törvénnyé vált VII. Atyjának, Bélának a kegyelmességét megtetézi a fiú, István és az unoka, Kun László; a következı királyok kegyelmessége a selmeciek iránt és a bányák megszemlélése; milyen haszna származott mindebbıl a közösségnek? I. Károly jóakarata a bányászat iránt; I. Lajos falvakkal adományozza meg Selmecet; ezek között sorolják fel Bélabányát, vagyis Dilnát is VIII. Az azután trónra lépı királyok oklevelei, amelyekkel megerısítették a selmeciek jogait; Zsigmond uralkodása alatt a husziták beütései rémísztik a várost; romlásba döntik azok a felfordulások, amelyek Albert halálát követték; Bonfini szavaival mondjuk el ennek az idıszaknak a bajait; Selmec bajainak a forrása: Rozgonyi Simon egri püspöknek Erzsébet pártjáról Lengyel Ulászló oldalára történt átállása; rátör a városra, a polgárokat kifosztja és elnyomja, a házakat felégeti; a gaztettnek a város levéltárából elıvett leírása; a Rozgonyi-féle támadás okozta nyomorúságot nö- 7

8 velte egy rendkívül nagy erejő földrengés; a város szánandó mivolta IX. Azt állítják, hogy az óváros, vagyis a régi Selmec romjai jelentették a kezdeteit az új városnak, amely ma is fennáll; a régi város fekvése; mikor kezdıdött az új város építése? Az építkezés elırehaladása; a fekvés és az épületek rendje X. Vita tárgya, hogy vajon valóban volt-e valamiféle régi Selmec? A pártatlan szerzı álláspontja; az a régi rom valamiféle ısi erıdítménynek a maradványa, nem pedig a városé; a várnak a Richter által pontosan leírt fekvése; az ott lévı temetıben hamvvedrek vannak és szokatlan nagyságú csontok XI. A selmeciek küzdelme a saskıi parancsnokokkal és ezek ellenségeskedéseivel; Zubonya László jogtalanságai; a polgárokkal kezdett harc és ezek lemészárlása; I. Lajos haragja Zubonya iránt; miután ı meghalt, növekedett a saskıiek féktelen kapzsisága; Köhler Péter erıszakoskodásai és a Zsigmond király elıtti cselszövések bajt okoznak a selmecieknek; Upory László nyughatatlankodása Mátyás alatt a selmeciek ellen és az általa okozott károk; ezek bírák közbelépése által csendesednek le; Beatrix királyné keménysége a selmeciekkel szemben; a selmeciek semmilyen sérelmeit sem orvosolják; Mátyás jövetele a városba a királynéval együtt XII. 8

9 Ismét megújulnak a selmecieket ért jogtalanságok; a polgárok panaszai és könyörgései Ulászló király elıtt; az ı szeretete a selmeciek iránt; bírák révén szerez ismereteket a polgárokat ért jogtalanságokról; a környékbeliek vallomástétele az ügygyel kapcsolatban; csalatkoznak a jobb eredményben XIII. A selmeciek iparkodása a fémek bányászatában még a legnagyobb viszontagságok közepette is; a felügyelıknek a gondok által táplált bölcsessége; a Thurzók hathatós gondoskodása a bányavárosokról és az azokban lévı bányamővekrıl; a Fuggereknek a Hieronymus Balbus révén a Thurzókkal létesített bányásztársasága; Balbusnak az ebben az ügyben Fugger Jakabhoz írott, emlékezetre méltó levele XIV. II. Lajos jóakarata a selmeci bányászok iránt; meggátolja a cseh Bernardnak, a kamara prefektusának a jogtalanságait; Selmec városának az ez alkalommal való kiváló megbecsülése; a város szegénysége II. Lajos korában XV. Selmec sorsa II. Lajos halála után; Szapolyai János ellenében Ferdinándhoz csatlakozik; az ı hajlandósága a selmeci bányászok iránt; a törökök betörései; ezeket hısiesen visszaverik a selmeciek; katonai rendtartásaik; ezeknek a városra és a környékre nézve hasznos eredményei; a törököknek a bányavárosokkal szemben való veszedel- 9

10 mes nyughatatlankodása és kapzsisága; mindezt Gabelman verseivel írjuk le; a selmeciek hadi erényeinek egy jeles példája; Ferdinánd kegyelmes jóakarata XVI. Miután Szolimán Budát megszállta, a selmeciek igyekeznek fegyvert is forgatni és fémeket is bányászni; a város végvár lesz, miután a régi várat valamilyen módon megerısítették; ennek kapitányai milyen esküvel kötelezték magukat a városi tisztségviselık elıtt? XVII. A selmeciek részvétele a törökökkel való bajviadalokban; Gabelman verse errıl a dologról; megromlanak a selmeciek ügyei a Bocskai-felkelés idején; a Bethlen-féle lázadás alatt szerencsésebb volt a bányászat is és a város is; Rákóczy György mozgalma idején mi következett Selmecbányára? XVIII. A Thököly-felkelés alatt a városnak és a bányáknak okozott veszedelmek; vitatható, hogy vajon önként csatlakoztak-e a bányavárosok Thökölyhez; Thökölyt kiverik a bányavárosokból; Selmecrıl kezeseket hurcol magával; gyalázatos tervei a bányavárosok eladására; egy pestisjárvány pusztítja el Selmecbányát XIX. A Thököly-pártiak új jogtalanságai a selmeciekkel szemben; az ezekre való alkalom és szerzıik: Józsa, Szepessy és Bakossy; Tollius elbeszélésébıl megismerjük a város szánandó mivoltát; 10

11 Józsa története; visszatérése a császáriakhoz; halálra adja magát; az erre való alkalom XX. Fülek elfoglalása után visszatér Thököly; a császáriak lemészárlásával újra elfoglalja Selmecet; a történet elbeszélése; a magyarok önmérséklete a város elfoglalása után; Jánoky elsietett tervei a bányatisztségek újjászervezésében; a császáriak által az esztendıben visszafoglalt város nyomorúságai; ezek jutalma XXI. Ismét megfertıztetik Selmec boldogsága, miután a földalatti vizek elöntötték a tárnákat; hogyan és milyen eredménnyel állták útját akkor a vízbetörésnek; a városra veszedelmes és rosszat jelentı kettıs földrengés; Selmecnek a földrengés megindulására kiváltképpen alkalmas helyzete XXII. A Rákóczi-forradalom rátör a városra; a magyarok féktelensége a polgárokkal szemben; ennek véget vetett a gyızedelmes Schlieck közbelépése; mit cselekedett ı? Bercsényinek a császáriak elleni szerencsés kimenetelő hadi vállalkozása; Schlieck enged a szerencsének és megfutamodván, üresen hagyja a bányavárosokat; átengedi a helyet a magyaroknak és a bányavárosok ismét arra kényszerülnek, hogy megadják elıttük magukat; ezek között van Selmec is XXIII. Megerısödvén a felkelés, Hellenbach bárót állítják a bányászat és a pénzverészet élére; a rézpénzek túlságosan sok volta zavargásokat idézett elı a 11

12 selmeciek bányáiban; a zavargásokat a katonaság fékezi meg, Hellenbach nagy fájdalmára nem minden vérontás nélkül XXIV. A császárnak a Rákóczival való fegyverszünete teszi nevezetessé Selmecet; Wagner alapján elmondjuk az erre szolgáló alkalmat és felsoroljuk a két részrıl kiküldött segítıket; a szerzı részletesebben is elmondja ezt az egész ügyet; a fegyverszünet nehézségei és ezek ürügyei; a császár igazságossága semmivé teszi ezeket az ürügyeket; a fegyverszünetnek a császáriak által hozott rendelkezései; a Rákóczi-pártiak visszautasítják ezeket és másokat hoznak; végre helyreáll a békesség XXV. Kijelölik a békekötés helyét és idıpontját; a követek Selmecre érkezése; a kölcsönös tanácskozás; a békekötés zátonya; hiábavaló lévén a császár törekvése, meghiúsul a békekötés XXVI. A város egyéb, a Rákóczi-pártiak uralmából következett bajai; Hellenbach bölcsessége és tevékenykedése ezek elhárításában; az ı Rákóczival való kapcsolata miatti szerencsétlensége; a császárnak visszaadott várost pestisjárvány sújtja; I. József halála után a Spanyolországba induló III. Károly anyjának, Eleonórának ajánlja az országot és a bányavárosokat; onnét visszatérvén, kegyelmesen a párfogása alá veszi Selmecet; Thavonathnak, a bányák fıfelügyelıjének hosszú kor- 12

13 mányzását a halála szakítja meg; utána Sternbach bárót, ezt a minden dicséretre érdemes férfiút nevezi ki a császár; eltávozik az élık sorából; most Mitrowsky báró kormányozza a bányaügyet XXVII. Mondanivalónk további sora: Selmec mai lakosai németek és többen vannak a szlávoknál; nyelvjárásuk; erkölcseik szépségét Richter szavaival írjuk le XXVIII. Milyen vérmérsékletőek a bányavárosok polgárai? A selmeciek természete és szokásai; az idegenekkel szemben tanúsított jószívő emberségüket Tollius szavaival és tapasztalataival bizonyítjuk XXIX. A selmeci családok mivolta; kicsinységüknek az okai vajon az effajta életvitelben keresendık? A selmeci családok között a régi és új hírességek; a családok jeles érdemei a bányákkal kapcsolatban; Tollius helye és dicsérete a tulajdonságaikról; Rauscher mőveltsége kivívta Tollius csodálatát; a szerzı véleménye róla és az ıt övezı dicsıségrıl; e tanult férfiú kiváló könyvtárát és feljegyzéseit az örökösök csúnyán szertehordják XXX. A selmeci lakosok három rendje; ezek közül a legelsı az urburáriusoké; ezeknek milyen kiváltságai és elıjogai vannak? XXXI. 13

14 Az urburáriusok tisztikara; a bányásztanács elnöke és ülnökei; kik kapnak tıle jogokat; a tekintélye; innen a bányaprefektus legfıbb bírósága elé van fellebbvitel XXXII. A kincstár felügyelıinek a névsora XXXIII. A többi tisztség; a bányászok rendje; ezek számát nem lehet meghatározni; nem valami dicséretre méltó természetük és erkölcseik; hiábavaló ıket munkabérük késıbbi kifizetésével megzabolázni; egyesek közülük császári bányászok, mások pedig az urburáriusok szolgálatában állnak XXXIV. A város épületeit és teljes kinézetét Tollius alapján írjuk le; Selmecnek a Richter szavaival megrajzolt arculata; rosszul határozta meg Tollius az épületek és a lakosok számát XXXV. A város egyházi épületei; a Boldogságos Szőz Mária templom bizonytalan alapítási idıpontja; a szerzı véleménye errıl; plébániatemplom lesz; erıdítménnyé alakítják át; megszőnik plébániatemplom lenni XXXVI. Várának erıdítményei és egyéb jellegzetességei XXXVII. Az új vár és annak kinézete; minden hírneve az alapítójától származik: ez Roesel Borbála volt, egy igen gonosz élető asszony; Richter által leírt jelleme; egyéb gonosztettei; felépítteti a várat, hogy eltávolítsa az általa győlölt helyen lévı akasztófát; nem lett tisztes temetése XXXVIII. 14

15 A régi vár egyéb egyházi épületei és közöttük Szent Mihály arkangyal kápolnája; az alapítók oklevele; ennek szövege latinul és kivonatosan viszszaadva; milyen fénysugár világít be ebbıl a selmeciek ügyeibe? XXXIX. A torony ugyanebben a várban, valamint az ércharang XL. A Szent Katalin templomot Richter szavaival írjuk le; egy következtetés a korára; a régi mővő oltár; báró Sternbach állít helyette új oltárt; a templom belsı és külsı kinézete; mikor és kiknek a költségén építették; a városházához épített Szent András templom; a Havas Boldogasszony templom a temetıvel XLI. A Szent Miklós kápolna, a régi bányai polgárok munkája; jeles ünnepélyességgel adják át a domonkosok rendjének; a selmeciek régi kegyúri joga; ezt különös oklevelével II. Ulászló király erısíti meg XLII. Az itteni domonkosok története; a rend fejlıdése; megzavarja ezt a Rozgonyi-féle betörés; a rendház elpusztulását a városi feljegyzések alapján írjuk le XLIII. A rendház és a Szent Miklós kápolna további sorsa; II. Lajos özvegye, Mária királyné fényes templomot építtet a helyére; meddig tartozott a Szent Erzsébet ispotályhoz; Lipót császár átadja a jezsuita rendnek; ma is ez a székhelyük XLIV. 15

16 A középületek; a királyi kincstár és elıjogai; fekvésének alkalmatosságai; vendégházai; még a mi korunkban is ásványkémlészeti mőhely volt benne; ennek leírása Richter szavaival; a többi épület; Parschitzius állítja, hogy valaha pénzverı mőhely volt itt XLV. A városháza; milyen a fekvése; mely korban épült; magának az épületnek a tömege és benne a helyiségek megoszlása; az igazság és a jog megtartója, a szenátori rend; Ptolemaeus Arphasisnak a tanácsterem elıszobájában felfüggesztett táblája, amely a teljes jogegyenlıséget magyarázza XLVI. A selmeciek címere másoknak, de legfıképpen Richternek a szavaival leírva; ennek használata a kétféle pecséten, amelyek közül az egyik kisebb, a másik nagyobb; a pecsétet vörös viaszba nyomják; Ulászló oklevele ezzel kapcsolatban XLVII. Ugyanez a címer ezüstbıl kiöntve a városházán található; a bányász rend számára ez olyan, mintha valamiféle méltóságjelvény lenne; a csákány és a kalapács; a címer felmutatása a bányászok ünnepségein; milyen a kinézete; a bányászok által készített dolgokon fı díszítmény gyanánt használják; e dolog miatt egy per, amelyet a városi tanács indított; a császár ügyvédjei elsimítják ezt XLVIII. A várost övezı falak kinézete; egy mostani író tévesen írja le ezeket; Richter már pontosabban; a 16

17 falak alkalmatlanná válnak Selmec megvédésére; a kapuk közül a legfontosabb az Alsókapu; a bányászok másik kapuja; a bányákban dolgozók számára szánt jelzéseket innét adják; Richter szavai mindezekrıl XLIX. A selmeci tárnák számbavétele; a hodrusiak a legrégebbiek; Hodrusbánya leírása; a polgárok természete és nagy száma; a városi tanács által megzabolázott szabadosságuk; a hodrusbányaiak szerencsésen alakuló dolgai idecsalogatták a városi tanács egy részét; az ebbıl következett bajok; Tollius is említést tesz Hodrusról L. Windschacht ércbányái; ezek dicsérete; a név eredete; Windschacht, vagyis az itteni Piber-féle akna a selmeci bányák között a legelsı; ennek kinézetérıl Richter, valamint Tollius LI. E fı bányának a járatai, vagyis a telérei; közöttük legfontosabb az Ispotály-tárna; az itt felfedezett, rendkívül nagy hasznot hozó ólomérc; a munkálatok nehéz volta a bányák sötét tekervényeiben; már puskaport is alkalmaznak a sziklák szétzúzására; az ács- és kovácsmunkások foglalatossága LII. Az ilyesfajta bányák gépezetei; az ausztriai királyoknak a bölcsessége az ezekrıl való gondoskodásban; a különbözı módon vájt aknák és tárnák; ezek nevei; mélységük; az egészséges levegı befújásának a gyakorlata; a vizek kimerésének 17

18 a gyakorlata; a földalatti vizek betöréseinek a kezdetei és megszaporodása; az elvezetésükre szolgáló különféle, de hiábavaló intézkedések; a lovaknak a hiábavaló felhasználása a vágatok belsejében; végre a csehországi, késıbb pedig a szászországi bányászok a szabad ég alatt építenek fel vízkiemelı gépeket LIII. A tőzgépeknek az új fajtája; szerzıjük, az angol Potter; kijavítójuk, Fischer báró; ezek leírása; a legtöbb belılük a windschachti tárnáknál mőködik LIV. Az egykor rendkívül gazdag Piber-féle bánya jövedelmei; e jövedelmek elszámolása régi feljegyzések alapján; a bányakönyvek hitele e dolog tekintetében; a Piber-féle aranybánya nagy mővészi gonddal megformált modellje; ennek két példánya LV. A selmeciek többi aranybányája; ezek fekvése és területei; Galison iparkodása; Voikh folytatja ezt; az oly sok ráfizetés és veszteség utáni módfelett sikeres eredmény; egy mese a Roesel-féle tárnáról; az angol Brown elbeszélése LVI. A régi tárnák elnevezései; miért akarja a szerzı megoltalmazni ezeket az elfeledéstıl? Utószava ehhez a hosszas felsoroláshoz LVII. 18

19 A selmeciek egyéb földterületeinek a természete; a kerteknek az egykori igen szorgalmas mővelése; ezek csalogató volta; sajátos okok miatt lassanként felhagynak velük; milyen alkalmatlanságok gyötrik a selmeci határt? A földfelszíni vizekben való szőkösség; hogyan akartak segíteni ezen a bányászat elöljárói? Az erdıkben való szegénység; a város történetének a befejezése LVIII. 19

20 20

21 I. Selmec bányavárosnak a neve újabb annál, mintsem azt a Magyarország régiségei iránt érdeklıdı talán gondolná. Ama régi korban ugyanis Bányának nevezték, a polgárokat pedig, akik a várost lakták, bányaiaknak: míg aztán elıbb Sebenicnek, késıbb pedig Selmecnek mondták, nemcsak közönségesen, hanem a királyok okleveleiben is. Legyen szabad minden egyes elnevezést mélyebben kifejteni. Ami Bányát, a város legrégebbi nevét illeti, errıl nem hagy kétséget számunkra Kun László oklevele, 1 amellyel a polgárok által alapított Szent Miklós kápolnát a prédikáló barátoknak adományozta. Jónak láttam másolatot készíteni róla, amikor a kezemben volt, az olvasó számára, legfıképpen azért, mert azon rend magyarországi tartománya történetének írója, Ferrarius Zsigmond sem ismerte. 2 Így hangzik tehát: 1 Ezt a város levéltárában ırzik és kívül a következı emlékeztetı feljegyzés van ráírva: Eine Capelae zu Schebnitz die zunor Bana geheissen, in der Kirche S. Niclas, den Prediger München übergeben vom König Ladislao, anno A IV. könyvben, az 525. és következı lapokon. Ennek a selmeci konventnek ezenkívül Johannes Michael Pius Bononensis mővében, amelyet Pázmány idéz az esztergomi zsinathoz főzött II. függelékben, a 115. és következı lapokon, sem fordul elı semmiféle említése. Ennélfogva sem az érsek nem említi, sem pedig Szentiványi a Dissertatio Paralipomena XLV. katalógusában, hacsak nem gondoljuk említésének azokat a hibákat, amikor Szécséniensis-t írtak, talán a 21

22 László, Isten kegyelmébıl Magyarország királya mindazoknak, akik ezt a jelen levelünket látni fogják, üdvöt és minden jót. Lelkünkbıl elımozdítani kívánván városainkban és a királyi helyeken az igaz értelmő hitnek a gyümölcsözı elterjedését, szerzetes kolostorokat alapítani és építtetni törekszünk és akarunk, hogy az azokban lakozó szent társaságoktól és gyülekezetektıl alkalmatosabb módon lángra gyulladjanak a hívek szívei az isteni tiszteletnek a kiterjesztése iránt. Ezért van, hogy Péter testvér, a prédikáló barátok rendje magyarországi és dalmáciai tartományának perjele alázatosan és állhatatosan kérte tılünk, hogy nyilvánítsuk hozzájárulásunkat ahhoz az adományozáshoz és ajándékozáshoz, amelyet Benedek mester megválasztott esztergomi érsek és az ı káptalana, valamint Renald mester, a Szent Tamás hegy 3 prépostja és az esztergomi egyházmegye Wana 4 nevő helyének a plébánosa tett a prédikáló barátok számára a bányai polgárok által Szent Miklós tiszteletére alapított kápolnával kapcsolatban, s amely adományozás semmiféle különös gondot, vagyis figyelmet nem fordított ama kegyúri jogra, amellyel mi rendelkezünk e kápolna tekintetében. Ennélfogva a vallás iránti hőségtıl és szeretettıl Schemniciensis helyett. Hogy ez így történt, én inkább csak hiszem és nem gondolom. 3 Az olvasat romlott; helyettesítsük be a ministris szó helyére a montis szót, mivel az illetı ilyen nevezető prépostságot bírt: lásd Pázmány I. függelékében a 87. lapot. 4 Olvasd Bányának, azért, mert ahogyan az nem ritkán megtörtént az írnok W betővel helyettesítette a B betőt. 22

23 vezéreltetvén, a nevezett rendbéli barátok számára tett adományozást és ajándékozást mi is kegyelmesen elismertük és elismerjük, egyetértvén 5 mindazokkal a jogokkal, amelyekkel az ilyesfajta adományozásokban rendelkezünk. Az Úr esztendejében. Eddig az oklevél. II. Itt van tehát neked, mővelt olvasó, Selmec eredeti Bánya elnevezése, vagy azon korszak németjeinek az ajkán: Wana. Hogy ez a szó szláv eredető, azt senki sem tagadja, aki ismeri ama nyelvet. 6 Ma is bányászati alépítményeket, vagyis bányákat jelent, amelyeket részint aknák mélyítése révén, részint pedig tárnák hajtása révén, földalatti járatok gyanánt vájnak ki különféle módon. Mindebbıl kikövetkeztethetjük, hogy több, mint valószínőleg a szlávok voltak azok, akik Selmecen a bányászati munkálatokat elkezdték. A bányamővelés nyomai azoknak a falvaknak a neveiben maradtak fenn, amelyek Selmec környékén fekszenek, s amelyek a következıek: Banka, Steffoltova, valamint a város legrégebbi faluja, Hodrusbánya. Lassanként elavulván a Bánya szó, új név keletkezett, mégpedig a XIV. század elején: ek- 5 A consentientes szó helyett inkább a conferentes szó kellene ide; az ünnepélyes formula értelme ugyanis ezt hozná magával. 6 A magyarok adták ezt a nevet a városoknak, hiszen az ı számukra ugyanazt jelenti. Innét van Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Libetbánya és a többi bányaváros magyar elnevezése. 23

24 kor kezdték el Sebnicnek, vagy nem ritkán Sebenicnek hívni a várost. Vannak, akik ezt a szót a németországi szászoktól eredeztetik akiknek a településeit tudniillik a fémekbıl várható gazdag jövedelmek híre hívta életre, de attól tartok, nem eléggé helyesen, mivel ez a név is világosan szláv eredetet mutat. A sebe nic ugyanis ezen a nyelven annyit jelent, hogy neked semmit sem használ tudniillik, vagyis nem jövedelmez. Egy bájos kis mesével vették körül ezt az eredetet, s errıl a mesérıl a köznép közül némelyek azt bizonygatják, hogy igaz. Azt mondják tudniillik, hogy egy juhász, aki kóborló nyájával a városnak ezen a területén keresett legelıket, két sütkérezı és játékos kedvő gyíkra bukkant, amidın a pázsitos völgyet járta. E kicsiny állatkák a juhász lépteinek a zajára szétszaladtak, ı pedig a helyüket figyelmesebben megvizsgálta és váratlanul ezüst ágacskákat talált, amelyek az ott nıtt növények hajtásait utánozták. Elcsodálkozott a szokatlan leleten, amelyrıl azt gondolta, hogy a gyíkok hagyták ott, s a helyet átkutatva felfedezte a földalatti kincs jeleit. Megörülvén tehát ennek, visszatért a juhakolhoz és a juhokhoz, a dolgot pedig jelentette a bányászoknak és szívesen elmondta nekik a hely fekvését is. A bányászok megköszönték a juhász fáradozását, s mert elhitték neki, hogy ezüsttel tömött teléreket fedezhetnek fel a mélyben, aknát mélyítettek azon a helyen és addig ástak mindenfelé, amíg végre rábukkantak az igen gazdag jövedelmő ezüsttelérekre. S mivel megtalálták ott az ezüstöt, a gyíkokat, mint ama hatalmas kincsek megmutatóit címertartó állatok gyanánt felvették bányászkalapácsokat ábrázoló 24

25 címerükbe, az új vagyis ama régi, Bányának nevezett településnek pedig a Sebenic nevet adták. Ezt a történetet mindenki ismeri és meséli, aki kedvét leli a dolgok csodálatos és mesés eredetében. III. Ha van valami igazság ebben az elbeszélésben, akkor azt kell hinnünk, hogy ez a juhász szláv volt, s amint az ennek a népnek az esetében lenni szokott, együgyő és ıszinte ember, aki nem törıdvén saját érdekeivel, felfedte a szászok, e harácsoló népség elıtt a jelet, amelyet a gyíkok mutattak meg neki, s ezért semmiféle jutalmat sem kapván hacsak nem ezzel az anekdotával jutalmazták meg a szerencsétlent, mintegy neki semmi, vagyis sebe nic haszna sem származott ebbıl a véletlen és szerencsés esetbıl: nem kételkednek abban a polgárok, sıt a környékbeli lakosok sem, hogy innen ragadt rá arra a helyre a Sebenic név, oly módon, hogy az ott létrejött várost is ezzel a névvel jelölték. Ebbıl alakult ki végül a Schemnitz, vagy latin megnevezéssel a Schemnizium név is. A magyarok Selmecnek, vagy teljesebb néven Selmecbányának mondják: a szlávoknál ez torzult Stiavnicára, mint ahogyan az nyilvánvaló, írásban és kiejtésben is. Akik pedig máshonnét származtatják ezt a nevet és azt mondják, hogy az vagy egy férfiú neve volt, 7 vagy 7 Ezek egy nagy vagyonú és szerte a bányákban munkásokat alkalmazó Sebenicet képzelnek el. 25

26 nem tudom, miféle savanyú szót 8 hívnak segítségül ezek sikamlós területre teszik a lábukat, ha ugyan nem tökéletesen hiábavaló dolgokat cselekednek. Bárhogyan is van azonban, nehéz az ilyesféle szavak eredetét kinyomozni, amikor hiányoznak az oklevelek, a történelmi tények ama védıbástyái. Örömmel szóltam azonban ezekrıl a dolgokról, s azért is, hogy az olvasónak legyen mit elvetnie vagy helyeselnie. Ami pedig a város keletkezését és az elıször felfedezett fémeket amelyek okot szolgáltattak a város megalapítására illeti, a helybéli selmeci feljegyzések igen régi idıkre teszik azt: tudniillik a dionysosi korszak 745. esztendejére. Így szólnak ugyanis ezek a feljegyzések: Alt- Schemnitz war anno DCCXLV. erbaut; Cremnitz, anno DCCLXX; Neüsohl anno MCCCXLV. Ist also die Stadt Schemnitz die älteste Berg-Stadt, und zwar älter als Cremnitz, XXV Jahr; als Neüsohl, DC. Jahr. Ezt magyarra így fordítjuk: A régi Selmecet a 745. esztendıben alapították, Körmöcöt a 770. esztendıben, Besztercebányát pedig az évben. A bányavárosok közül tehát Selmec a legrégebbi: Körmöcbányánál 25, Besztercebányánál pedig 600 évvel idısebb. Az alábbiakban elmondom, hogy mit gondolok ezekrıl a városok korával kapcsolatos feltételezésekrıl, s ezt amint az szokásom nyíltan és az igazsághoz híven teszem. 8 Mások ugyanis a stava szóból vezetik le a Stiavnicát, amely szóval a szlávok egy bizonyos savanyú füvet jelölnek. 26

27 IV. Ha a magyarok évkönyveinek hinni lehet, mint ahogyan hinni is kell akkor, amikor a külországbeli írók oly mély hallgatásba burkolóznak: abban az idıben, amelyre Selmec kezdeteit teszik a most említett cédulák, jött ki Álmos, a magyarok elsı fejedelme Szkíthiából Erdélyországba hatalmas hadseregével, s itt felépítvén a hét várat, arra adta elméjét, hogy a Dunán innen és túl terjedı, s egykor Attila által birtokolt Magyarországot fegyverrel megvegye és visszaszerezze. De amidın a leigázott népekbıl való orgyilkosok még ez elıtt a hadjárat elıtt megölték ıt, csak a fia, Árpád a magyarok között szolgák és kincsek tekintetében a leghatalmasabb úr hajtotta végre az elhatározást és legyızvén Szvatoplukot, uralma alá hajtotta az innensı és a túlsó Magyarországot, amelyet aztán olyan módon osztott fel egymás között a hét vezér, hogy azt a területet, amelyen a bányavárosokat találjuk, Lélnek adták vagy sorshúzással, vagy pedig elhatározott szándék szerint. Az ötödik vezért Lélnek nevezték, azt tudniillik, aki elkergette a cseh messianusokat a golgathai részekrıl és, mint mondják, hosszabb idın keresztül táborozott azon a helyen ezek Thuróczi szavai. 9 Hogy Golgatha a mai Galgóc volt, a messianusok, vagyis a cseh keresztények pedig a morvák, errıl a maga he- 9 Chronica Hungarorum, II. rész, VII. fejezet, 32. lap. 27

28 lyén már szóltunk. 10 Mármost mindezekhez azt tesszük hozzá, hogy azon az egész területen, amely a Vág és az Ipoly folyók között fekszik, Lél telepedett meg, székhelyét pedig Galgócra tette. Ezek az események azonban a 747. és a 750. esztendı között történtek s nem kevésbé kegyetlenül, mint amennyire a terület és a lakosok szenvedésével zajlottak le. Azt mondja ugyanis a történetíró: kiőzték a cseh messianusokat, s nehéz elhinni, hogy a halálra gyötört lakosok még csak gondolkodtak volna is város alapításáról, hogy ne mondjam: nekiláttak volna várost építeni hacsak valaki nem azt akarja gondolni, hogy a hegyvidéki kunyhókban szétszórtan lakó bányászok az ellenségtıl való félelem következtében az erdıségekben mintegy polgári közösségekbe tömörültek, mivel nyilvánvaló, hogy sok városnak és várnak az eredetét ilyesféle szomorú alkalmatosságnak lehet tulajdonítani. Ha azonban errıl akarjuk meggyızni magunkat, akkor arra az álláspontra kell jutnunk, hogy már sokkal a 745. esztendı elıtt bányászták itt a fémeket a csehek, vagyis a morvák az ı uralmuk alá tartozott ugyanis akkor ez a vidék, mégpedig mindenütt akkora számú munkással, hogy azok közösségbe tömörülvén, képesek voltak egy eléggé nagy városnak megvetni az alapjait: és éppen ez az, amit én nem tudok elfogadni. Talán helyesebb lenne ha egyáltalán állítani akarunk valamit ebben a bizonytalan dologban Bányának, vagyis Selmecnek a kezde- 10 Nyitra vármegye története, Különös rész, IV. fejezet, I. szakasz, VIII. szám, II.. 28

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY KŐBÁNYA KADA UTCA SÖRGYÁR UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN TALÁLHATÓ SZŐLŐFÜRTÖS FESZÜLET ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY Készítette: Mednyánszky Miklós kulturális örökségvédelmi szakértı Eng.sz.:

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Selmecbányával kötendő testvérvárosi szerződésről

CÍM: Előterjesztés a Selmecbányával kötendő testvérvárosi szerződésről Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40889/2008. CÍM: Előterjesztés a Selmecbányával kötendő testvérvárosi szerződésről Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára Nedec vára a Dunajec felıl A Balaton észak-nyugati csücskének környékén több település is ápol lengyel partnerkapcsolatokat, elsısorban Dél-Lengyelországban, azaz Kis-

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013 Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 82 pont 1. Keresd meg és írd ki egymás alá a pontozott vonalakra etőhálóban megtalálható nyolc fogalmat! Magyarázd meg jelentésüket is! (A fogalmak a középkori egyházzal

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/25/1963. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0025. számú UTASÍTÁSA az útlevelek kiadásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról. Budapest, 1963.

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

Iskolaegészségügyünk történetébıl 1

Iskolaegészségügyünk történetébıl 1 Katona Ibolya Iskolaegészségügyünk történetébıl 1 A XIX. század végén a középiskolai egészségtan oktatás nagyobb részben a polgárság gyermekeinek juttatott új és hasznos ismereteket, de a leglényegesebbek

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás A büntetı ügyekben alkalmazható közvetítıi eljárással kapcsolatos jogszabályok Kötelezı tananyag: 2012. évi C. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl A tevékeny megbánás 29. (1) Nem büntethetı, aki az élet,

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben