Szervezeti és Működési

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési"

Átírás

1 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata

2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA, HATÁLYA A köznevelésről szóló Nkt. 25. (1) értelmében a köznevelési intézmény működésére vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. ban meghatározásra kerül a Jászkiséri Városi Óvoda (OM azonosító: ) mint intézmény szervezeti felépítése, a működés belső rendje, az óvoda belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések, és mindazon rendelkezések, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 1. Az SZMSZ célja Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. az SZMSZ elemei képezik a szabályzat első fejezetét, amely az óvoda általános működési szabályait rögzíti, 1.1. Az SZMSZ jogszabályi alapja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzók: Alapító Okirat Házirend (SZMSZ) Helyi Pedagógiai Program belső szabályzatok, (óvodavezetői utasítások), közalkalmazotti szabályzat. 2

3 1.2. A SZMSZ hatálya kiterjed: az óvodába járó gyermekek közösségére a nevelőtestület valamennyi pedagógusára óvodavezetőre a nevelőmunka közvetlen segítőire (dajka) az óvodával kapcsolatban állókra a gyermekek szüleire, törvényes képviselőkre Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. Az SZMSZ a fenntartói jóváhagyás időpontjától lép hatályba. Módosítására akkor kerülhet sor, ha: a meghatározó jogszabályokban az SZMSZ-re vonatkozóan változás áll be, az óvodavezetés elrendeli felülvizsgálatát, ha a óvoda szülői közössége, vagy nevelői közössége minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Nkt a határozza meg. Az SZMSZ egy-egy példányát az óvodákban hozzáférhető helyen kell tartani és arról a fenntartói jóváhagyást követő szülői értekezleten, tájékoztatni kell a szülőket Az óvoda általános jellemzői az alapító okirat alapján Az alapító okirat tartalmazza az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. (Nkt. 21. (3)) Költségvetési szerv neve: Jászkiséri Városi Óvoda Székhelye: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Az óvoda telephelyei: 5137 Jászkisér, Attila u Jászkisér, Bocskai u. 28. OM azonosító:

4 Közfeladata: Alapító és fenntartó neve, címe: óvodai nevelés Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7. Alaptevékenységei (szakfeladatonként): Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló bérgazdálkodói jogkörrel rendelkező, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzforgalmának könyvelését, Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala végzi. A fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés biztosítja. Felügyeleti szerv neve: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, legfeljebb 5 évig terjedőhatározott időtartamra a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., illetve a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet előírásai szerint. Felvehető gyerekek száma: 225 fő A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. alatti, hrsz. ingatlan 5137 Jászkisér, Attila u. 10. alatti, 262. hrsz. ingatlan 5137 Jászkisér, Bocskai u. 28. alatti, 1979/4. hrsz. ingatlan 4

5 A vagyon feletti rendelkezés joga: A tulajdoni jogok az önkormányzatot illeti meg. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény képviselete: Az óvodát az óvodavezető képviseli, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A személyi juttatások előirányzatával és a létszám-előirányzata felett önállóan gazdálkodik az intézmény vezetője. A dologi kiadások esetében a szakmai anyagok, a kis értékű tárgyi eszközök irányzata felett szintén önállóan rendelkezik az intézményvezető. Bélyegző használat: Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Óvodavezető Vezető-helyettesek Óvodatitkár Bélyegzők tárolásával és őrzésével megbízott személyek: Óvodavezető Óvodatitkár Az óvoda bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ Hosszú bélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Adószám: Tel.: 57/

6 Körbélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda Jászkisér A bélyegzők eseti használatára az arra jogosult személyek adhatnak engedélyt az óvoda alkalmazottai részére. 2. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE 2.1. A köznevelési intézmény működésének rendje (1) A Nkt a szerint (1) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében jogszabályban meghatározottak szerint részt vesznek a pedagógusok, gyermekek, szülők, valamint képviselőik. (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, valamint párt vagy párthoz kötődő politikai célú tevékenység nem folytatható az alatt, amíg az óvodában gyermekek tartózkodnak Az óvoda munkarendje A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart, mely két részből áll. a.) Nevelési év szorgalmi időszaka szeptember1-jétől május 31-ig tart, a gyermekek részére a Helyi Pedagógiai Program szabályozásának megfelelően szervezett foglalkozásokat tartanak. Dokumentum: csoportnaplóban heti rend b.) Nyári időszak június 1-jétől augusztus 31-ig tart, mely idő alatt: ekkor történik az óvodai épületek szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás kijelölt óvoda tart ügyeletet egész nyáron, a szülőket minden év február 15-ig faliújságon keresztül tájékoztatjuk az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik 6

7 a nyári óvodai élet dokumentálása egy csoportnaplóban történik. Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel. Az óvodai nyitva tartás pontos időpontja szülői igényeknek megfelelően kerül meghatározásra. Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka nyitja. A bejárati ajtók nyitva, illetve zárva tartását a csoportok napirendje határozza meg, melyet a szülőkkel szülői értekezleten ismertetünk. Az alkalmazottak munkarendje a mindenkori éves munkatervben kerül szabályozásra. Az alkalmazottak munkaidejük nyilvántartását a jelenléti íven vezetik. Az óvodapedagógusok munkaidejének foglalkozással lekötött része a mindenkori jogszabályban meghatározott kötelező óraszám, ezen felül a heti 40 órás törvényi munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokat látja el az óvodában és/vagy óvodán kívül: továbbképzésen való részvétel, hospitálás, reszort feladatok, éves munkatervben meghatározott feladatok, vagy az óvoda vezetőjétől kapott egyéb megbízatások A gyermekek fogadása (nyitva tartás) A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel tól délután óráig. Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel fél 7 óra és délután öt óra között az óvodavezetőnek, vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodni. Akadályoztatás esetén szóbeli megbízással történik a helyettesítés. A nyári nagytakarítás előtt legalább 6 héttel tájékoztatjuk a szülőket. A felújítási, karbantartási munkálatok ideje alatt egy - egy óvoda ügyeletet tart. Ügyek intézése, térítési díj befizetése az óvodatitkár irodájában történik. Iskolai szünetek idejére a szülők igényeit felmérve, szükség szerint nyitva tartunk. Nevelés nélküli munkanapok A nevelési év folyamán nevelés nélküli munkanapot (évenként 5 nap) szakmai továbbképzésen, szakmai úton, alkalmazotti értekezleten való részt vételre használunk. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesítjük a fenntartót és szülőket. Az óvodába járó szülők munkahelyi leterheltségét figyelembe vesszük, a gyermekek elhelyezését igény szerint biztosítjuk. 7

8 A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg képviselőik a jogszabályban meghatározottak szerint Az óvoda munkaterve Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, véleménye alapján az óvodavezető készíti el. Az éves munkaterv tartalma: az aktuális nevelési év helyzetképe az aktuális nevelési évre kitűzött célok, feladatok, tevékenységek az óvodai nevelési év rendje a nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású dolgozók részére ünnepek, rendezvények szervezési rendje gyermekvédelmi munka ellenőrző, értékelő tevékenységek az időpontok megjelölésével, a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével Az óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok Az Alapító okirat Jászkisér Város Önkormányzatának fenntartói határozata az óvoda létrehozásáról, a működtetés formájáról, az intézmény legfontosabb paramétereiről.(nkt. 21. (3)) A fenntartó határozza meg az intézmény típusát, alap- és kiegészítő feladatait és dönt a működés feltételeinek biztosításáról. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program (EMMI 20/2012.(VIII. 31.) az Országos Alapprogram és Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel keretprogram adaptációja, melynek eszmeisége, nevelési módszerei és tevékenységrendszere jól illeszkedik a település hagyományaihoz, megalapozza a hagyományok ismeretét és tiszteletét. az adaptált program a nemzetiségi etnikai neveléssel egészül ki a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Óvodai Nevelési irányelv alapján, magyar nyelven, kultúraés hagyományápolás, szub- és szociokulturális másság kezelésére. 8

9 A Házirend a gyermeki jogok és kötelességek érvényesítésének, gyakorlásának, az óvodai élet - és munkarendjének szabályait rögzíti A szülők tájékozódási lehetőségei az alapdokumentumokról A szülők az óvoda vezetőjétől, helyettesétől és a tagintézmény vezetőjétől fogadóórán, vagy előzetesen egyeztetett időpontban kérhetnek tájékoztatást a helyi pedagógiai programról, az SZMSZ-ről. A házirendet a szülők az óvoda honlapján tekinthetik meg, az új gyermek szülője részére nyomtatott formában át kell adni, melynek átadás-átvételét dokumentálni kell. A működés nyilvánosságának erősítése: különös közzétételi lista Az óvoda honlapján kötelezően, a nevelési év statisztikai jelentés időpontjában mindenkori év október 15-ig az alábbi adatokat kell közzétenni: Az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét A dajkák számát, szakképzettségét A nevelési év rendjét Az óvodai csoportok számát A gyermekcsoportok létszámát Iratkezelési szabályozó Az érkező küldemények átvételére az óvodavezető és az óvodatitkár jogosult. A névre szóló levél esetén a címzett vagy az általa megbízott munkatárs. Iratátvétel Postabontás Iktatás Címzett Irattovábbítás Ügyintézés, adatgyűjtés, válaszadás Irattárba helyezés 9

10 Iratátvétel Az iratok intézménybe való érkezésük szerint lehetnek: postán érkező iratok, küldemények, kézbesítő, futár által szállított iratok, közvetlenül a levél írójától, szülőtől érkező, személyesen átadott iratok, és elektronikus úton érkező iratok. Iratkezelés általános szabályai Nkt. 43. (1) bek. melléklete Az ügyintézés és az iratkezelés 1. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat. 2. a.) A nevelési oktatási intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő, sorszámos rendszerben történik. A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. b.) A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és reklámcélú kiadványokat nem kell iktatni. c.) Az iratnak tartalmaznia kell a nevelési oktatási intézmény nevét, az iktatószámot, az ügy intézőjének megnevezését. d.) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását Pénzkezelés bankszámlaszám és házipénztár szabályozása Az óvoda önálló bérgazdálkodói jogkörrel működő intézmény, gazdálkodását, pénzforgalmát bankszámlán történő utalással és készpénzforgalom segítségével végzi a Polgármesteri Hivatal közreműködésével. Az önkormányzat képviselő testülete által biztosított előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkezik az intézmény. A Jászkiséri Városi Óvoda részére a számlanyitás, (megszüntetés) önkormányzati 10

11 hivatal feladata, az utalás bonyolítása szintén hatáskörükbe tartozik az óvodavezető aláírása alapján. A bankszámlán történt változásról bizonylati másolatot kap az intézmény. A készpénzforgalom bonyolítása ellátmánypénztárral történik. Az önkormányzati hivatal pénztárából havi rendszerességgel az óvodavezető, akadályoztatása esetén általános vezető helyettes, felvételezi a pénzt és havonta elszámol készpénz kifizetési és készpénz bevételi bizonylat felhasználásával. Az ellátmánykezelés bevétel, kiadás dokumentálása Rovatelszámolási ív -en történik. Az elszámolás módja: készpénzfizetési számla, valamint Szakmai teljesítés igazolására szóló nyomtatvány, vezető igazolja aláírásával. Az ellátmány helye: központi óvoda lemezszekrényében, lemezkazettában Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A köznevelési ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén elektronikus kapcsolatban állunk, elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozóadatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 11

12 A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, amikor a gyerekek az intézményben tartózkodnak. Ezért a vezetőnek, vagy a helyettesének a nyitvatartási idő alatt az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása A nevelők- nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendje A közalkalmazottak munkarendjének, munkavégzésének és díjazásának jogalapját, a Nkt évi CXC. törvény egyes jogszabálya tartalmazza. A nevelők, dajkák, az óvodatitkár, a vezető- helyettes által összeállított munkarendben látják el feladatukat. A pedagógus munkaideje a kötelező órákból és a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll, mely 40 óra. Gyermekcsoportban töltendő kötelező óraszám heti 32 óra, kivétel a munkaidő kedvezményre jogosult alkalmazott. A munkaidő beosztását az átfedési idő biztosításával az általános vezető helyettes készíti el, az óvodavezető hagyja jóvá Létesítmények használatának rendje a) Az óvodában nevelési időn kívüli fakultatív foglalkozás az óvoda szervezésében heti három alkalommal történik, mely a szülők számára térítésmentes. b) Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyerekek távollétében lehetséges. Intézményünk választások alkalmával szavazóhelyként funkcionálhat. c) Az óvoda épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Csak az arra kijelölt, - az óvodavezetővel előre egyeztetett - helyet lehet az adott feladat ellátására igénybe venni. d) Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: az óvoda tulajdonának megóvásáért az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásáért az intézmény működésére vonatkozó szabályok betartásáért 12

13 e) Az óvoda területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá a gyerekek bent tartózkodási ideje alatt politikai, párthoz kötődő tevékenység nem folytatható. f) Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám az egészséges életmódra, a környezet védelmére, illetve kulturális tevékenységre hívja fel a gyerekek figyelmét. g) Az óvoda dolgozói, ügynökök, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett könyv- vagy játékvásár esetén. h) Az óvoda épületében a gyerekeken és az óvodai dolgozókon kívül csak a hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak. i) Az óvoda egész területén dohányozni szigorúan tilos! j) Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! Óvodai felvétel rendje Nkt. 83. (2) bekezdés alapján a fenntartó kizárólagos joga az óvodába történő jelentkezés módjáról, időpontjáról szóló döntés. Az óvodai beiratkozásról hirdetmény útján értesítjük az érintett családokat. Óvodai felvételi igényt nyújthat be a gyermek szülője, törvényes gyámja. A felvételi jelentkezést a felvételi előjegyzési naplóban kell regisztrálni, melynek kitöltéséhez az alábbi okiratok szükségesek: gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya egyik szülő (gyám) személyi igazolványa, lakcímbejelentő kártya Az óvodai felvételről írásban tájékoztatjuk a szülőket: Határozat felvételről formájában, beíratást követő 15 napon belül. Elutasítás csak indokolt esetben, helyhiány miatt történik. A felvételi elutasítás nem vonatkozhat védelembe vett, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó az óvodavezetővel együtt bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A szülő gyermeke átvételét bármikor kérheti. Az óvodai beiratkozás időpontját a gyermek óvodába járásának első napjában határozzuk meg. 13

14 A csoportba való beosztás rendje - Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. - Az óvodavezetőnek joga van alkalomszerű csoportösszevonásra indokolt esetben, gyerekek, vagy óvodai dolgozók magas számú hiányzása esetén Óvodai fejlesztőprogram A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a szabályozza az óvodai fejlesztőprogram szervezésének előírásait. A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt a fejlesztőprogramban. Cél: a gyermekek igényéhez igazodva biztosítja az óvoda a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai-nevelési feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai-nevelési tevékenységet, az együttműködés kialakítását a segítőkkel, szolgáltatókkal szemben A csoportok kialakítása során fokozottan figyelünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztására. Óvodai neveléssel kapcsolatos tájékoztatót készítünk a szülők részére, mely az öltözőben kifüggesztésre kerül. Az óvoda nyitvatartási idejével elősegítjük a szülők munkavállalási esélyeit. Pályázati támogatás esetén, az összeg előírás szerinti felhasználása, elszámolása a program kritériumát képezi. A gyermekek óvodai felvételétől, óvodai életének megkezdésétől a következő pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk: részletes anamnézis felvétele - komplex állapotfelmérés diagnosztizáló mérés szeretetteljes légkörben elősegítjük az intézményi nevelésbe való beilleszkedést, érzelmi nevelést, szocializációt, toleranciát, konfliktuskezelést 14

15 tudatos fejlesztő munkával gazdagítjuk a gyermekek szókincsét, nyelvi kifejezőkészségét, beszédértését egészséges életmódra nevelés terén az egészségtudat kialakítása a fontos, egészséges életmódra nevelést a helyes táplálkozási szokások elsajátításával kívánjuk elérni. (rendszeres táplálkozás, fogápolás, gyümölcsnap) A nevelési módszerek megválasztásakor figyelembe vesszük az egyéni fejlődési ütemet, ennek tükrében alkalmazzuk a differenciálást, kooperatív technikákat. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Személyes és közvetlen, bizalomra épülő kapcsolat kialakítása a cél minden szülővel. Környezettanulmány során megismerjük a családok szokásait, értékrendjét, a gyermekek szociális hátterét. A gyermekek beilleszkedésének könnyítése érdekében szülős beszoktatást biztosítunk. A gyermekek fejlődéséről rendszeresen és folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Egyéni fejlesztési tervet készítünk, méréseket végzünk, értékelünk - félévente a szülőt tájékoztatjuk, megbeszéljük a további fejlesztés lehetőségét. 15

16 3. AZ ÓVODA SZERKEZETE Az óvoda szerkezeti felépítése KT. Elnöke Óvodavezető SZM vezető Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezető Gyermekvédelmi felelős Nevelőtestület Óvodatitkár Nevelést közvetlen segítő dajka Az óvodavezető és feladatköre Az óvoda élén az óvodavezető áll a Nkt. 68. (2)-a alapján, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki munkáját a Nkt vonatkozó előírásainak megfelelően látja el. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Köznevelési Törvény alapján a fenntartó határozza meg. (melléklet: Óvodavezető munkaköri leírása) Az óvodavezető felelős: a) az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, b) takarékos gazdálkodásért, c) a munkáltatói feladatok törvényes ellátásáért, 16

17 d) pedagógiai munka hatékonyságáért és színvonaláért, e) az óvoda ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszerének működtetéséért, f) gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) a gyermekbalesetek megelőzéséért, i) a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, j) a pedagógus továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, j) a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, k) a nevelőmunka irányításáért, ellenőrzéséért, l) a gyakornoki szabályzat betartásáért a pályakezdők tevékenységének segítése érdekében, m) a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, n) a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséért és levezetéséért, o) a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért, p) az intézmény közvetlen és közvetett partnerkapcsolatainak működtetéséért, folyamatos fejlesztéséért a helyi szabályozásoknak megfelelően, q) az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntésért, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, r) a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatok ellátásáért, s) a pályázatok szerződésben rögzített megvalósításáért.támop, IPR) pályázatok szerződésben rögzített megvalósításáért.támop, IPR) Az óvoda vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell. Vezetési, irányítási feladatai: irányítja és összehangolja az óvodában folyó tevékenységet, pedagógiai munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, a gyermekvédelmi munka irányítása, gondoskodik a nevelőtestületi és egyéb értekezletek megtartásáról, elkészíti az alkalmazottak részletes munkaköri leírását, minősíti, jutalmazza, kitüntetésre javasolja az intézmény dolgozóit, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez, az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete, kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadványozási jogkör gyakorlása. 17

18 Az óvodavezető-helyettes Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a helyettesítést. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Az óvodavezető- helyettes felelős: az óvodai élet belső rendjének kialakításáért a dajkák munkájának szervezéséért, irányításáért szülői szervezet működésének segítéséért belső továbbképzések szervezéséért helyettesítési beosztás elkészítéséért Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg A helyettesítés rendje a) Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését a vezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek azok az ügyek, melyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. b) Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másképp rendelkezik. Tartós távollét két heti időtartam. c) Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján, legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus végzi. d) A reggel 6 30 órától 7 30 óráig, illetve 16 órától 17 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre szintén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki Az intézményi vagyon leltározásainak szabályai A leltározás az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységet ellátó dolgozóinak együttes feladata. Az óvoda vezetője a felelős, a személyi közreműködés minden dolgozóra nézve kötelező. 18

19 A leltározási tevékenységhez tartozik az eszközök mennyiségi felvétele, az aktív és passzív vagyonrészek értékelése: a leltáradatnak a nyilvántartásokkal történő egyeztetése, a leltárhiányok és többletek megállapítása, azok okainak megállapítása, rendezése, elszámolása. A leltározás a fenntartó által kijelölt időpontban, évente történik. 4. AZ ÓVODAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Belső Ellenőrzési Szabályzat az intézmény - ában Érvényességi terület Ezen szabályzat az Óvoda hivatkozás a mindenkor érvényben lévő Alapító Okirat teljes körű nevelő-fejlesztő tevékenységére és működésére vonatkozik. Felelősségi körök Az óvoda vezetésének és munkatársainak felelősségi körét és hatáskörét az intézményi és a dolgozók munkaköri leírásai rögzítik. Minden dolgozó köteles a munkaköri leírásnak megfelelően végezni munkáját. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. 19

20 4. 2. Az intézményi ellenőrzés- értékelés átfogó rendszere Az ellenőrzésés és értékelés formája Az ellenőrzés és értékelés tárgya, tartalma Az ellenőrzésre, értékelésre jogosult Külső törvényességi Fenntartó (általa megbízott személy) szakmai- pedagógiai szakhatósági Fenntartó (általa megbízott személy) ÁNTSZ Munkaügyi főfelügyelet, Gyámhatóság Belső szakmai- pedagógiai Óvodavezető, szakértő Az ellenőrzés, értékelés megrendelője Szakhatóságok, Fenntartó, Kormányhivatal, Óvodavezető, Pedagógus, Szülő Az óvoda belső szabályozási rendszere Helyi Pedagógiai Program Házirend Egyéb munka-, tűzvédelmi és vagyongazdálkodási szabályzatok Ezen szabályozók törvényi megfelelőségét az óvodavezetés folyamatosan áttekinti, átvizsgálja, ha szükséges, a törvényes működés kialakításához módosítja. Az óvodavezetés gondoskodik arról, hogy, az óvoda működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek hozzáférhetőek legyenek, azokat az óvoda dolgozói ismerjék, betartsák. Jogi szabályozók hozzáférhetősége: vezetői iroda Az ellenőrzés formái tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján spontán, alkalomszerű ellenőrzések 20

21 4. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai a) biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű működését b) segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát c) információt szolgáltasson az óvoda vezetősége számára az óvodapedagógusok munkavégzéséről d) megfelelő számú adat és tény gyűjtése az intézmény nevelő munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak óvoda vezetője, óvoda vezető-helyettese, az óvodavezető által szükségesnek tartott esetben az óvoda pedagógusai közül,- meghatározott céllal és jogkörrel- kijelölhet ellenőrzési feladat végzésére bárkit. Ellenőrzést végezhet Az ellenőrzött terület Kiket ellenőriz? Óvodavezető Óvodavezető helyettes Gazdálkodás, szakmai munka, tanügyi feladatok ellátása, pedagógiai tervezés, megbízások teljesítése, teljesítményértékelés Munkafegyelem Munkavédelem Szakmai munka Teljesítményértékelés Óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok, dajkák Munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok, dajkák 4.5. A belső ellenőrzési terv dokumentálása Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a vezetőség tagjainak javaslatai alapján az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület jóváhagyása az éves munkaterv elfogadásakor szükséges. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és az ütemezését. A pedagógus teljesítményértékelés eljárásrendjét, szempontjait külön szabályzat tartalmazza. 21

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben