Szervezeti és Működési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési"

Átírás

1 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata

2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA, HATÁLYA A köznevelésről szóló Nkt. 25. (1) értelmében a köznevelési intézmény működésére vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. ban meghatározásra kerül a Jászkiséri Városi Óvoda (OM azonosító: ) mint intézmény szervezeti felépítése, a működés belső rendje, az óvoda belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések, és mindazon rendelkezések, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 1. Az SZMSZ célja Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. az SZMSZ elemei képezik a szabályzat első fejezetét, amely az óvoda általános működési szabályait rögzíti, 1.1. Az SZMSZ jogszabályi alapja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzók: Alapító Okirat Házirend (SZMSZ) Helyi Pedagógiai Program belső szabályzatok, (óvodavezetői utasítások), közalkalmazotti szabályzat. 2

3 1.2. A SZMSZ hatálya kiterjed: az óvodába járó gyermekek közösségére a nevelőtestület valamennyi pedagógusára óvodavezetőre a nevelőmunka közvetlen segítőire (dajka) az óvodával kapcsolatban állókra a gyermekek szüleire, törvényes képviselőkre Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. Az SZMSZ a fenntartói jóváhagyás időpontjától lép hatályba. Módosítására akkor kerülhet sor, ha: a meghatározó jogszabályokban az SZMSZ-re vonatkozóan változás áll be, az óvodavezetés elrendeli felülvizsgálatát, ha a óvoda szülői közössége, vagy nevelői közössége minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Nkt a határozza meg. Az SZMSZ egy-egy példányát az óvodákban hozzáférhető helyen kell tartani és arról a fenntartói jóváhagyást követő szülői értekezleten, tájékoztatni kell a szülőket Az óvoda általános jellemzői az alapító okirat alapján Az alapító okirat tartalmazza az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. (Nkt. 21. (3)) Költségvetési szerv neve: Jászkiséri Városi Óvoda Székhelye: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Az óvoda telephelyei: 5137 Jászkisér, Attila u Jászkisér, Bocskai u. 28. OM azonosító:

4 Közfeladata: Alapító és fenntartó neve, címe: óvodai nevelés Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7. Alaptevékenységei (szakfeladatonként): Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló bérgazdálkodói jogkörrel rendelkező, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzforgalmának könyvelését, Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala végzi. A fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés biztosítja. Felügyeleti szerv neve: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, legfeljebb 5 évig terjedőhatározott időtartamra a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., illetve a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet előírásai szerint. Felvehető gyerekek száma: 225 fő A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. alatti, hrsz. ingatlan 5137 Jászkisér, Attila u. 10. alatti, 262. hrsz. ingatlan 5137 Jászkisér, Bocskai u. 28. alatti, 1979/4. hrsz. ingatlan 4

5 A vagyon feletti rendelkezés joga: A tulajdoni jogok az önkormányzatot illeti meg. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény képviselete: Az óvodát az óvodavezető képviseli, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A személyi juttatások előirányzatával és a létszám-előirányzata felett önállóan gazdálkodik az intézmény vezetője. A dologi kiadások esetében a szakmai anyagok, a kis értékű tárgyi eszközök irányzata felett szintén önállóan rendelkezik az intézményvezető. Bélyegző használat: Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Óvodavezető Vezető-helyettesek Óvodatitkár Bélyegzők tárolásával és őrzésével megbízott személyek: Óvodavezető Óvodatitkár Az óvoda bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ Hosszú bélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Adószám: Tel.: 57/

6 Körbélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda Jászkisér A bélyegzők eseti használatára az arra jogosult személyek adhatnak engedélyt az óvoda alkalmazottai részére. 2. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE 2.1. A köznevelési intézmény működésének rendje (1) A Nkt a szerint (1) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében jogszabályban meghatározottak szerint részt vesznek a pedagógusok, gyermekek, szülők, valamint képviselőik. (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, valamint párt vagy párthoz kötődő politikai célú tevékenység nem folytatható az alatt, amíg az óvodában gyermekek tartózkodnak Az óvoda munkarendje A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart, mely két részből áll. a.) Nevelési év szorgalmi időszaka szeptember1-jétől május 31-ig tart, a gyermekek részére a Helyi Pedagógiai Program szabályozásának megfelelően szervezett foglalkozásokat tartanak. Dokumentum: csoportnaplóban heti rend b.) Nyári időszak június 1-jétől augusztus 31-ig tart, mely idő alatt: ekkor történik az óvodai épületek szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás kijelölt óvoda tart ügyeletet egész nyáron, a szülőket minden év február 15-ig faliújságon keresztül tájékoztatjuk az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik 6

7 a nyári óvodai élet dokumentálása egy csoportnaplóban történik. Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel. Az óvodai nyitva tartás pontos időpontja szülői igényeknek megfelelően kerül meghatározásra. Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka nyitja. A bejárati ajtók nyitva, illetve zárva tartását a csoportok napirendje határozza meg, melyet a szülőkkel szülői értekezleten ismertetünk. Az alkalmazottak munkarendje a mindenkori éves munkatervben kerül szabályozásra. Az alkalmazottak munkaidejük nyilvántartását a jelenléti íven vezetik. Az óvodapedagógusok munkaidejének foglalkozással lekötött része a mindenkori jogszabályban meghatározott kötelező óraszám, ezen felül a heti 40 órás törvényi munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokat látja el az óvodában és/vagy óvodán kívül: továbbképzésen való részvétel, hospitálás, reszort feladatok, éves munkatervben meghatározott feladatok, vagy az óvoda vezetőjétől kapott egyéb megbízatások A gyermekek fogadása (nyitva tartás) A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel tól délután óráig. Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel fél 7 óra és délután öt óra között az óvodavezetőnek, vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodni. Akadályoztatás esetén szóbeli megbízással történik a helyettesítés. A nyári nagytakarítás előtt legalább 6 héttel tájékoztatjuk a szülőket. A felújítási, karbantartási munkálatok ideje alatt egy - egy óvoda ügyeletet tart. Ügyek intézése, térítési díj befizetése az óvodatitkár irodájában történik. Iskolai szünetek idejére a szülők igényeit felmérve, szükség szerint nyitva tartunk. Nevelés nélküli munkanapok A nevelési év folyamán nevelés nélküli munkanapot (évenként 5 nap) szakmai továbbképzésen, szakmai úton, alkalmazotti értekezleten való részt vételre használunk. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesítjük a fenntartót és szülőket. Az óvodába járó szülők munkahelyi leterheltségét figyelembe vesszük, a gyermekek elhelyezését igény szerint biztosítjuk. 7

8 A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg képviselőik a jogszabályban meghatározottak szerint Az óvoda munkaterve Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, véleménye alapján az óvodavezető készíti el. Az éves munkaterv tartalma: az aktuális nevelési év helyzetképe az aktuális nevelési évre kitűzött célok, feladatok, tevékenységek az óvodai nevelési év rendje a nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású dolgozók részére ünnepek, rendezvények szervezési rendje gyermekvédelmi munka ellenőrző, értékelő tevékenységek az időpontok megjelölésével, a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével Az óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok Az Alapító okirat Jászkisér Város Önkormányzatának fenntartói határozata az óvoda létrehozásáról, a működtetés formájáról, az intézmény legfontosabb paramétereiről.(nkt. 21. (3)) A fenntartó határozza meg az intézmény típusát, alap- és kiegészítő feladatait és dönt a működés feltételeinek biztosításáról. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program (EMMI 20/2012.(VIII. 31.) az Országos Alapprogram és Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel keretprogram adaptációja, melynek eszmeisége, nevelési módszerei és tevékenységrendszere jól illeszkedik a település hagyományaihoz, megalapozza a hagyományok ismeretét és tiszteletét. az adaptált program a nemzetiségi etnikai neveléssel egészül ki a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Óvodai Nevelési irányelv alapján, magyar nyelven, kultúraés hagyományápolás, szub- és szociokulturális másság kezelésére. 8

9 A Házirend a gyermeki jogok és kötelességek érvényesítésének, gyakorlásának, az óvodai élet - és munkarendjének szabályait rögzíti A szülők tájékozódási lehetőségei az alapdokumentumokról A szülők az óvoda vezetőjétől, helyettesétől és a tagintézmény vezetőjétől fogadóórán, vagy előzetesen egyeztetett időpontban kérhetnek tájékoztatást a helyi pedagógiai programról, az SZMSZ-ről. A házirendet a szülők az óvoda honlapján tekinthetik meg, az új gyermek szülője részére nyomtatott formában át kell adni, melynek átadás-átvételét dokumentálni kell. A működés nyilvánosságának erősítése: különös közzétételi lista Az óvoda honlapján kötelezően, a nevelési év statisztikai jelentés időpontjában mindenkori év október 15-ig az alábbi adatokat kell közzétenni: Az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét A dajkák számát, szakképzettségét A nevelési év rendjét Az óvodai csoportok számát A gyermekcsoportok létszámát Iratkezelési szabályozó Az érkező küldemények átvételére az óvodavezető és az óvodatitkár jogosult. A névre szóló levél esetén a címzett vagy az általa megbízott munkatárs. Iratátvétel Postabontás Iktatás Címzett Irattovábbítás Ügyintézés, adatgyűjtés, válaszadás Irattárba helyezés 9

10 Iratátvétel Az iratok intézménybe való érkezésük szerint lehetnek: postán érkező iratok, küldemények, kézbesítő, futár által szállított iratok, közvetlenül a levél írójától, szülőtől érkező, személyesen átadott iratok, és elektronikus úton érkező iratok. Iratkezelés általános szabályai Nkt. 43. (1) bek. melléklete Az ügyintézés és az iratkezelés 1. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat. 2. a.) A nevelési oktatási intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő, sorszámos rendszerben történik. A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. b.) A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és reklámcélú kiadványokat nem kell iktatni. c.) Az iratnak tartalmaznia kell a nevelési oktatási intézmény nevét, az iktatószámot, az ügy intézőjének megnevezését. d.) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását Pénzkezelés bankszámlaszám és házipénztár szabályozása Az óvoda önálló bérgazdálkodói jogkörrel működő intézmény, gazdálkodását, pénzforgalmát bankszámlán történő utalással és készpénzforgalom segítségével végzi a Polgármesteri Hivatal közreműködésével. Az önkormányzat képviselő testülete által biztosított előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkezik az intézmény. A Jászkiséri Városi Óvoda részére a számlanyitás, (megszüntetés) önkormányzati 10

11 hivatal feladata, az utalás bonyolítása szintén hatáskörükbe tartozik az óvodavezető aláírása alapján. A bankszámlán történt változásról bizonylati másolatot kap az intézmény. A készpénzforgalom bonyolítása ellátmánypénztárral történik. Az önkormányzati hivatal pénztárából havi rendszerességgel az óvodavezető, akadályoztatása esetén általános vezető helyettes, felvételezi a pénzt és havonta elszámol készpénz kifizetési és készpénz bevételi bizonylat felhasználásával. Az ellátmánykezelés bevétel, kiadás dokumentálása Rovatelszámolási ív -en történik. Az elszámolás módja: készpénzfizetési számla, valamint Szakmai teljesítés igazolására szóló nyomtatvány, vezető igazolja aláírásával. Az ellátmány helye: központi óvoda lemezszekrényében, lemezkazettában Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A köznevelési ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén elektronikus kapcsolatban állunk, elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozóadatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 11

12 A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, amikor a gyerekek az intézményben tartózkodnak. Ezért a vezetőnek, vagy a helyettesének a nyitvatartási idő alatt az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása A nevelők- nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendje A közalkalmazottak munkarendjének, munkavégzésének és díjazásának jogalapját, a Nkt évi CXC. törvény egyes jogszabálya tartalmazza. A nevelők, dajkák, az óvodatitkár, a vezető- helyettes által összeállított munkarendben látják el feladatukat. A pedagógus munkaideje a kötelező órákból és a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll, mely 40 óra. Gyermekcsoportban töltendő kötelező óraszám heti 32 óra, kivétel a munkaidő kedvezményre jogosult alkalmazott. A munkaidő beosztását az átfedési idő biztosításával az általános vezető helyettes készíti el, az óvodavezető hagyja jóvá Létesítmények használatának rendje a) Az óvodában nevelési időn kívüli fakultatív foglalkozás az óvoda szervezésében heti három alkalommal történik, mely a szülők számára térítésmentes. b) Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyerekek távollétében lehetséges. Intézményünk választások alkalmával szavazóhelyként funkcionálhat. c) Az óvoda épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Csak az arra kijelölt, - az óvodavezetővel előre egyeztetett - helyet lehet az adott feladat ellátására igénybe venni. d) Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: az óvoda tulajdonának megóvásáért az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásáért az intézmény működésére vonatkozó szabályok betartásáért 12

13 e) Az óvoda területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá a gyerekek bent tartózkodási ideje alatt politikai, párthoz kötődő tevékenység nem folytatható. f) Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám az egészséges életmódra, a környezet védelmére, illetve kulturális tevékenységre hívja fel a gyerekek figyelmét. g) Az óvoda dolgozói, ügynökök, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett könyv- vagy játékvásár esetén. h) Az óvoda épületében a gyerekeken és az óvodai dolgozókon kívül csak a hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak. i) Az óvoda egész területén dohányozni szigorúan tilos! j) Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! Óvodai felvétel rendje Nkt. 83. (2) bekezdés alapján a fenntartó kizárólagos joga az óvodába történő jelentkezés módjáról, időpontjáról szóló döntés. Az óvodai beiratkozásról hirdetmény útján értesítjük az érintett családokat. Óvodai felvételi igényt nyújthat be a gyermek szülője, törvényes gyámja. A felvételi jelentkezést a felvételi előjegyzési naplóban kell regisztrálni, melynek kitöltéséhez az alábbi okiratok szükségesek: gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya egyik szülő (gyám) személyi igazolványa, lakcímbejelentő kártya Az óvodai felvételről írásban tájékoztatjuk a szülőket: Határozat felvételről formájában, beíratást követő 15 napon belül. Elutasítás csak indokolt esetben, helyhiány miatt történik. A felvételi elutasítás nem vonatkozhat védelembe vett, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó az óvodavezetővel együtt bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A szülő gyermeke átvételét bármikor kérheti. Az óvodai beiratkozás időpontját a gyermek óvodába járásának első napjában határozzuk meg. 13

14 A csoportba való beosztás rendje - Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. - Az óvodavezetőnek joga van alkalomszerű csoportösszevonásra indokolt esetben, gyerekek, vagy óvodai dolgozók magas számú hiányzása esetén Óvodai fejlesztőprogram A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a szabályozza az óvodai fejlesztőprogram szervezésének előírásait. A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt a fejlesztőprogramban. Cél: a gyermekek igényéhez igazodva biztosítja az óvoda a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai-nevelési feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai-nevelési tevékenységet, az együttműködés kialakítását a segítőkkel, szolgáltatókkal szemben A csoportok kialakítása során fokozottan figyelünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztására. Óvodai neveléssel kapcsolatos tájékoztatót készítünk a szülők részére, mely az öltözőben kifüggesztésre kerül. Az óvoda nyitvatartási idejével elősegítjük a szülők munkavállalási esélyeit. Pályázati támogatás esetén, az összeg előírás szerinti felhasználása, elszámolása a program kritériumát képezi. A gyermekek óvodai felvételétől, óvodai életének megkezdésétől a következő pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk: részletes anamnézis felvétele - komplex állapotfelmérés diagnosztizáló mérés szeretetteljes légkörben elősegítjük az intézményi nevelésbe való beilleszkedést, érzelmi nevelést, szocializációt, toleranciát, konfliktuskezelést 14

15 tudatos fejlesztő munkával gazdagítjuk a gyermekek szókincsét, nyelvi kifejezőkészségét, beszédértését egészséges életmódra nevelés terén az egészségtudat kialakítása a fontos, egészséges életmódra nevelést a helyes táplálkozási szokások elsajátításával kívánjuk elérni. (rendszeres táplálkozás, fogápolás, gyümölcsnap) A nevelési módszerek megválasztásakor figyelembe vesszük az egyéni fejlődési ütemet, ennek tükrében alkalmazzuk a differenciálást, kooperatív technikákat. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Személyes és közvetlen, bizalomra épülő kapcsolat kialakítása a cél minden szülővel. Környezettanulmány során megismerjük a családok szokásait, értékrendjét, a gyermekek szociális hátterét. A gyermekek beilleszkedésének könnyítése érdekében szülős beszoktatást biztosítunk. A gyermekek fejlődéséről rendszeresen és folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Egyéni fejlesztési tervet készítünk, méréseket végzünk, értékelünk - félévente a szülőt tájékoztatjuk, megbeszéljük a további fejlesztés lehetőségét. 15

16 3. AZ ÓVODA SZERKEZETE Az óvoda szerkezeti felépítése KT. Elnöke Óvodavezető SZM vezető Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezető Gyermekvédelmi felelős Nevelőtestület Óvodatitkár Nevelést közvetlen segítő dajka Az óvodavezető és feladatköre Az óvoda élén az óvodavezető áll a Nkt. 68. (2)-a alapján, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki munkáját a Nkt vonatkozó előírásainak megfelelően látja el. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Köznevelési Törvény alapján a fenntartó határozza meg. (melléklet: Óvodavezető munkaköri leírása) Az óvodavezető felelős: a) az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, b) takarékos gazdálkodásért, c) a munkáltatói feladatok törvényes ellátásáért, 16

17 d) pedagógiai munka hatékonyságáért és színvonaláért, e) az óvoda ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszerének működtetéséért, f) gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) a gyermekbalesetek megelőzéséért, i) a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, j) a pedagógus továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, j) a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, k) a nevelőmunka irányításáért, ellenőrzéséért, l) a gyakornoki szabályzat betartásáért a pályakezdők tevékenységének segítése érdekében, m) a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, n) a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséért és levezetéséért, o) a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért, p) az intézmény közvetlen és közvetett partnerkapcsolatainak működtetéséért, folyamatos fejlesztéséért a helyi szabályozásoknak megfelelően, q) az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntésért, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, r) a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatok ellátásáért, s) a pályázatok szerződésben rögzített megvalósításáért.támop, IPR) pályázatok szerződésben rögzített megvalósításáért.támop, IPR) Az óvoda vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell. Vezetési, irányítási feladatai: irányítja és összehangolja az óvodában folyó tevékenységet, pedagógiai munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, a gyermekvédelmi munka irányítása, gondoskodik a nevelőtestületi és egyéb értekezletek megtartásáról, elkészíti az alkalmazottak részletes munkaköri leírását, minősíti, jutalmazza, kitüntetésre javasolja az intézmény dolgozóit, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez, az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete, kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadványozási jogkör gyakorlása. 17

18 Az óvodavezető-helyettes Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a helyettesítést. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Az óvodavezető- helyettes felelős: az óvodai élet belső rendjének kialakításáért a dajkák munkájának szervezéséért, irányításáért szülői szervezet működésének segítéséért belső továbbképzések szervezéséért helyettesítési beosztás elkészítéséért Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg A helyettesítés rendje a) Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését a vezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek azok az ügyek, melyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. b) Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másképp rendelkezik. Tartós távollét két heti időtartam. c) Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján, legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus végzi. d) A reggel 6 30 órától 7 30 óráig, illetve 16 órától 17 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre szintén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki Az intézményi vagyon leltározásainak szabályai A leltározás az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységet ellátó dolgozóinak együttes feladata. Az óvoda vezetője a felelős, a személyi közreműködés minden dolgozóra nézve kötelező. 18

19 A leltározási tevékenységhez tartozik az eszközök mennyiségi felvétele, az aktív és passzív vagyonrészek értékelése: a leltáradatnak a nyilvántartásokkal történő egyeztetése, a leltárhiányok és többletek megállapítása, azok okainak megállapítása, rendezése, elszámolása. A leltározás a fenntartó által kijelölt időpontban, évente történik. 4. AZ ÓVODAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Belső Ellenőrzési Szabályzat az intézmény - ában Érvényességi terület Ezen szabályzat az Óvoda hivatkozás a mindenkor érvényben lévő Alapító Okirat teljes körű nevelő-fejlesztő tevékenységére és működésére vonatkozik. Felelősségi körök Az óvoda vezetésének és munkatársainak felelősségi körét és hatáskörét az intézményi és a dolgozók munkaköri leírásai rögzítik. Minden dolgozó köteles a munkaköri leírásnak megfelelően végezni munkáját. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. 19

20 4. 2. Az intézményi ellenőrzés- értékelés átfogó rendszere Az ellenőrzésés és értékelés formája Az ellenőrzés és értékelés tárgya, tartalma Az ellenőrzésre, értékelésre jogosult Külső törvényességi Fenntartó (általa megbízott személy) szakmai- pedagógiai szakhatósági Fenntartó (általa megbízott személy) ÁNTSZ Munkaügyi főfelügyelet, Gyámhatóság Belső szakmai- pedagógiai Óvodavezető, szakértő Az ellenőrzés, értékelés megrendelője Szakhatóságok, Fenntartó, Kormányhivatal, Óvodavezető, Pedagógus, Szülő Az óvoda belső szabályozási rendszere Helyi Pedagógiai Program Házirend Egyéb munka-, tűzvédelmi és vagyongazdálkodási szabályzatok Ezen szabályozók törvényi megfelelőségét az óvodavezetés folyamatosan áttekinti, átvizsgálja, ha szükséges, a törvényes működés kialakításához módosítja. Az óvodavezetés gondoskodik arról, hogy, az óvoda működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek hozzáférhetőek legyenek, azokat az óvoda dolgozói ismerjék, betartsák. Jogi szabályozók hozzáférhetősége: vezetői iroda Az ellenőrzés formái tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján spontán, alkalomszerű ellenőrzések 20

21 4. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai a) biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű működését b) segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát c) információt szolgáltasson az óvoda vezetősége számára az óvodapedagógusok munkavégzéséről d) megfelelő számú adat és tény gyűjtése az intézmény nevelő munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak óvoda vezetője, óvoda vezető-helyettese, az óvodavezető által szükségesnek tartott esetben az óvoda pedagógusai közül,- meghatározott céllal és jogkörrel- kijelölhet ellenőrzési feladat végzésére bárkit. Ellenőrzést végezhet Az ellenőrzött terület Kiket ellenőriz? Óvodavezető Óvodavezető helyettes Gazdálkodás, szakmai munka, tanügyi feladatok ellátása, pedagógiai tervezés, megbízások teljesítése, teljesítményértékelés Munkafegyelem Munkavédelem Szakmai munka Teljesítményértékelés Óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok, dajkák Munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok, dajkák 4.5. A belső ellenőrzési terv dokumentálása Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a vezetőség tagjainak javaslatai alapján az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület jóváhagyása az éves munkaterv elfogadásakor szükséges. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és az ütemezését. A pedagógus teljesítményértékelés eljárásrendjét, szempontjait külön szabályzat tartalmazza. 21

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben