Szervezeti és Működési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési"

Átírás

1 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata

2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA, HATÁLYA A köznevelésről szóló Nkt. 25. (1) értelmében a köznevelési intézmény működésére vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. ban meghatározásra kerül a Jászkiséri Városi Óvoda (OM azonosító: ) mint intézmény szervezeti felépítése, a működés belső rendje, az óvoda belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések, és mindazon rendelkezések, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 1. Az SZMSZ célja Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. az SZMSZ elemei képezik a szabályzat első fejezetét, amely az óvoda általános működési szabályait rögzíti, 1.1. Az SZMSZ jogszabályi alapja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzók: Alapító Okirat Házirend (SZMSZ) Helyi Pedagógiai Program belső szabályzatok, (óvodavezetői utasítások), közalkalmazotti szabályzat. 2

3 1.2. A SZMSZ hatálya kiterjed: az óvodába járó gyermekek közösségére a nevelőtestület valamennyi pedagógusára óvodavezetőre a nevelőmunka közvetlen segítőire (dajka) az óvodával kapcsolatban állókra a gyermekek szüleire, törvényes képviselőkre Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. Az SZMSZ a fenntartói jóváhagyás időpontjától lép hatályba. Módosítására akkor kerülhet sor, ha: a meghatározó jogszabályokban az SZMSZ-re vonatkozóan változás áll be, az óvodavezetés elrendeli felülvizsgálatát, ha a óvoda szülői közössége, vagy nevelői közössége minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Nkt a határozza meg. Az SZMSZ egy-egy példányát az óvodákban hozzáférhető helyen kell tartani és arról a fenntartói jóváhagyást követő szülői értekezleten, tájékoztatni kell a szülőket Az óvoda általános jellemzői az alapító okirat alapján Az alapító okirat tartalmazza az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. (Nkt. 21. (3)) Költségvetési szerv neve: Jászkiséri Városi Óvoda Székhelye: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Az óvoda telephelyei: 5137 Jászkisér, Attila u Jászkisér, Bocskai u. 28. OM azonosító:

4 Közfeladata: Alapító és fenntartó neve, címe: óvodai nevelés Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7. Alaptevékenységei (szakfeladatonként): Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló bérgazdálkodói jogkörrel rendelkező, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzforgalmának könyvelését, Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala végzi. A fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés biztosítja. Felügyeleti szerv neve: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, legfeljebb 5 évig terjedőhatározott időtartamra a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., illetve a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet előírásai szerint. Felvehető gyerekek száma: 225 fő A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. alatti, hrsz. ingatlan 5137 Jászkisér, Attila u. 10. alatti, 262. hrsz. ingatlan 5137 Jászkisér, Bocskai u. 28. alatti, 1979/4. hrsz. ingatlan 4

5 A vagyon feletti rendelkezés joga: A tulajdoni jogok az önkormányzatot illeti meg. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény képviselete: Az óvodát az óvodavezető képviseli, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A személyi juttatások előirányzatával és a létszám-előirányzata felett önállóan gazdálkodik az intézmény vezetője. A dologi kiadások esetében a szakmai anyagok, a kis értékű tárgyi eszközök irányzata felett szintén önállóan rendelkezik az intézményvezető. Bélyegző használat: Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Óvodavezető Vezető-helyettesek Óvodatitkár Bélyegzők tárolásával és őrzésével megbízott személyek: Óvodavezető Óvodatitkár Az óvoda bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ Hosszú bélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Adószám: Tel.: 57/

6 Körbélyegző: Jászkiséri Városi Óvoda Jászkisér A bélyegzők eseti használatára az arra jogosult személyek adhatnak engedélyt az óvoda alkalmazottai részére. 2. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE 2.1. A köznevelési intézmény működésének rendje (1) A Nkt a szerint (1) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében jogszabályban meghatározottak szerint részt vesznek a pedagógusok, gyermekek, szülők, valamint képviselőik. (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, valamint párt vagy párthoz kötődő politikai célú tevékenység nem folytatható az alatt, amíg az óvodában gyermekek tartózkodnak Az óvoda munkarendje A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart, mely két részből áll. a.) Nevelési év szorgalmi időszaka szeptember1-jétől május 31-ig tart, a gyermekek részére a Helyi Pedagógiai Program szabályozásának megfelelően szervezett foglalkozásokat tartanak. Dokumentum: csoportnaplóban heti rend b.) Nyári időszak június 1-jétől augusztus 31-ig tart, mely idő alatt: ekkor történik az óvodai épületek szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás kijelölt óvoda tart ügyeletet egész nyáron, a szülőket minden év február 15-ig faliújságon keresztül tájékoztatjuk az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik 6

7 a nyári óvodai élet dokumentálása egy csoportnaplóban történik. Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel. Az óvodai nyitva tartás pontos időpontja szülői igényeknek megfelelően kerül meghatározásra. Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka nyitja. A bejárati ajtók nyitva, illetve zárva tartását a csoportok napirendje határozza meg, melyet a szülőkkel szülői értekezleten ismertetünk. Az alkalmazottak munkarendje a mindenkori éves munkatervben kerül szabályozásra. Az alkalmazottak munkaidejük nyilvántartását a jelenléti íven vezetik. Az óvodapedagógusok munkaidejének foglalkozással lekötött része a mindenkori jogszabályban meghatározott kötelező óraszám, ezen felül a heti 40 órás törvényi munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokat látja el az óvodában és/vagy óvodán kívül: továbbképzésen való részvétel, hospitálás, reszort feladatok, éves munkatervben meghatározott feladatok, vagy az óvoda vezetőjétől kapott egyéb megbízatások A gyermekek fogadása (nyitva tartás) A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel tól délután óráig. Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel fél 7 óra és délután öt óra között az óvodavezetőnek, vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodni. Akadályoztatás esetén szóbeli megbízással történik a helyettesítés. A nyári nagytakarítás előtt legalább 6 héttel tájékoztatjuk a szülőket. A felújítási, karbantartási munkálatok ideje alatt egy - egy óvoda ügyeletet tart. Ügyek intézése, térítési díj befizetése az óvodatitkár irodájában történik. Iskolai szünetek idejére a szülők igényeit felmérve, szükség szerint nyitva tartunk. Nevelés nélküli munkanapok A nevelési év folyamán nevelés nélküli munkanapot (évenként 5 nap) szakmai továbbképzésen, szakmai úton, alkalmazotti értekezleten való részt vételre használunk. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesítjük a fenntartót és szülőket. Az óvodába járó szülők munkahelyi leterheltségét figyelembe vesszük, a gyermekek elhelyezését igény szerint biztosítjuk. 7

8 A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg képviselőik a jogszabályban meghatározottak szerint Az óvoda munkaterve Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, véleménye alapján az óvodavezető készíti el. Az éves munkaterv tartalma: az aktuális nevelési év helyzetképe az aktuális nevelési évre kitűzött célok, feladatok, tevékenységek az óvodai nevelési év rendje a nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású dolgozók részére ünnepek, rendezvények szervezési rendje gyermekvédelmi munka ellenőrző, értékelő tevékenységek az időpontok megjelölésével, a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével Az óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok Az Alapító okirat Jászkisér Város Önkormányzatának fenntartói határozata az óvoda létrehozásáról, a működtetés formájáról, az intézmény legfontosabb paramétereiről.(nkt. 21. (3)) A fenntartó határozza meg az intézmény típusát, alap- és kiegészítő feladatait és dönt a működés feltételeinek biztosításáról. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program (EMMI 20/2012.(VIII. 31.) az Országos Alapprogram és Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel keretprogram adaptációja, melynek eszmeisége, nevelési módszerei és tevékenységrendszere jól illeszkedik a település hagyományaihoz, megalapozza a hagyományok ismeretét és tiszteletét. az adaptált program a nemzetiségi etnikai neveléssel egészül ki a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Óvodai Nevelési irányelv alapján, magyar nyelven, kultúraés hagyományápolás, szub- és szociokulturális másság kezelésére. 8

9 A Házirend a gyermeki jogok és kötelességek érvényesítésének, gyakorlásának, az óvodai élet - és munkarendjének szabályait rögzíti A szülők tájékozódási lehetőségei az alapdokumentumokról A szülők az óvoda vezetőjétől, helyettesétől és a tagintézmény vezetőjétől fogadóórán, vagy előzetesen egyeztetett időpontban kérhetnek tájékoztatást a helyi pedagógiai programról, az SZMSZ-ről. A házirendet a szülők az óvoda honlapján tekinthetik meg, az új gyermek szülője részére nyomtatott formában át kell adni, melynek átadás-átvételét dokumentálni kell. A működés nyilvánosságának erősítése: különös közzétételi lista Az óvoda honlapján kötelezően, a nevelési év statisztikai jelentés időpontjában mindenkori év október 15-ig az alábbi adatokat kell közzétenni: Az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét A dajkák számát, szakképzettségét A nevelési év rendjét Az óvodai csoportok számát A gyermekcsoportok létszámát Iratkezelési szabályozó Az érkező küldemények átvételére az óvodavezető és az óvodatitkár jogosult. A névre szóló levél esetén a címzett vagy az általa megbízott munkatárs. Iratátvétel Postabontás Iktatás Címzett Irattovábbítás Ügyintézés, adatgyűjtés, válaszadás Irattárba helyezés 9

10 Iratátvétel Az iratok intézménybe való érkezésük szerint lehetnek: postán érkező iratok, küldemények, kézbesítő, futár által szállított iratok, közvetlenül a levél írójától, szülőtől érkező, személyesen átadott iratok, és elektronikus úton érkező iratok. Iratkezelés általános szabályai Nkt. 43. (1) bek. melléklete Az ügyintézés és az iratkezelés 1. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat. 2. a.) A nevelési oktatási intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő, sorszámos rendszerben történik. A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. b.) A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és reklámcélú kiadványokat nem kell iktatni. c.) Az iratnak tartalmaznia kell a nevelési oktatási intézmény nevét, az iktatószámot, az ügy intézőjének megnevezését. d.) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását Pénzkezelés bankszámlaszám és házipénztár szabályozása Az óvoda önálló bérgazdálkodói jogkörrel működő intézmény, gazdálkodását, pénzforgalmát bankszámlán történő utalással és készpénzforgalom segítségével végzi a Polgármesteri Hivatal közreműködésével. Az önkormányzat képviselő testülete által biztosított előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkezik az intézmény. A Jászkiséri Városi Óvoda részére a számlanyitás, (megszüntetés) önkormányzati 10

11 hivatal feladata, az utalás bonyolítása szintén hatáskörükbe tartozik az óvodavezető aláírása alapján. A bankszámlán történt változásról bizonylati másolatot kap az intézmény. A készpénzforgalom bonyolítása ellátmánypénztárral történik. Az önkormányzati hivatal pénztárából havi rendszerességgel az óvodavezető, akadályoztatása esetén általános vezető helyettes, felvételezi a pénzt és havonta elszámol készpénz kifizetési és készpénz bevételi bizonylat felhasználásával. Az ellátmánykezelés bevétel, kiadás dokumentálása Rovatelszámolási ív -en történik. Az elszámolás módja: készpénzfizetési számla, valamint Szakmai teljesítés igazolására szóló nyomtatvány, vezető igazolja aláírásával. Az ellátmány helye: központi óvoda lemezszekrényében, lemezkazettában Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A köznevelési ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén elektronikus kapcsolatban állunk, elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozóadatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 11

12 A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, amikor a gyerekek az intézményben tartózkodnak. Ezért a vezetőnek, vagy a helyettesének a nyitvatartási idő alatt az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása A nevelők- nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendje A közalkalmazottak munkarendjének, munkavégzésének és díjazásának jogalapját, a Nkt évi CXC. törvény egyes jogszabálya tartalmazza. A nevelők, dajkák, az óvodatitkár, a vezető- helyettes által összeállított munkarendben látják el feladatukat. A pedagógus munkaideje a kötelező órákból és a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll, mely 40 óra. Gyermekcsoportban töltendő kötelező óraszám heti 32 óra, kivétel a munkaidő kedvezményre jogosult alkalmazott. A munkaidő beosztását az átfedési idő biztosításával az általános vezető helyettes készíti el, az óvodavezető hagyja jóvá Létesítmények használatának rendje a) Az óvodában nevelési időn kívüli fakultatív foglalkozás az óvoda szervezésében heti három alkalommal történik, mely a szülők számára térítésmentes. b) Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyerekek távollétében lehetséges. Intézményünk választások alkalmával szavazóhelyként funkcionálhat. c) Az óvoda épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Csak az arra kijelölt, - az óvodavezetővel előre egyeztetett - helyet lehet az adott feladat ellátására igénybe venni. d) Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: az óvoda tulajdonának megóvásáért az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásáért az intézmény működésére vonatkozó szabályok betartásáért 12

13 e) Az óvoda területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá a gyerekek bent tartózkodási ideje alatt politikai, párthoz kötődő tevékenység nem folytatható. f) Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám az egészséges életmódra, a környezet védelmére, illetve kulturális tevékenységre hívja fel a gyerekek figyelmét. g) Az óvoda dolgozói, ügynökök, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett könyv- vagy játékvásár esetén. h) Az óvoda épületében a gyerekeken és az óvodai dolgozókon kívül csak a hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak. i) Az óvoda egész területén dohányozni szigorúan tilos! j) Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! Óvodai felvétel rendje Nkt. 83. (2) bekezdés alapján a fenntartó kizárólagos joga az óvodába történő jelentkezés módjáról, időpontjáról szóló döntés. Az óvodai beiratkozásról hirdetmény útján értesítjük az érintett családokat. Óvodai felvételi igényt nyújthat be a gyermek szülője, törvényes gyámja. A felvételi jelentkezést a felvételi előjegyzési naplóban kell regisztrálni, melynek kitöltéséhez az alábbi okiratok szükségesek: gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya egyik szülő (gyám) személyi igazolványa, lakcímbejelentő kártya Az óvodai felvételről írásban tájékoztatjuk a szülőket: Határozat felvételről formájában, beíratást követő 15 napon belül. Elutasítás csak indokolt esetben, helyhiány miatt történik. A felvételi elutasítás nem vonatkozhat védelembe vett, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó az óvodavezetővel együtt bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A szülő gyermeke átvételét bármikor kérheti. Az óvodai beiratkozás időpontját a gyermek óvodába járásának első napjában határozzuk meg. 13

14 A csoportba való beosztás rendje - Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. - Az óvodavezetőnek joga van alkalomszerű csoportösszevonásra indokolt esetben, gyerekek, vagy óvodai dolgozók magas számú hiányzása esetén Óvodai fejlesztőprogram A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a szabályozza az óvodai fejlesztőprogram szervezésének előírásait. A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt a fejlesztőprogramban. Cél: a gyermekek igényéhez igazodva biztosítja az óvoda a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai-nevelési feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai-nevelési tevékenységet, az együttműködés kialakítását a segítőkkel, szolgáltatókkal szemben A csoportok kialakítása során fokozottan figyelünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztására. Óvodai neveléssel kapcsolatos tájékoztatót készítünk a szülők részére, mely az öltözőben kifüggesztésre kerül. Az óvoda nyitvatartási idejével elősegítjük a szülők munkavállalási esélyeit. Pályázati támogatás esetén, az összeg előírás szerinti felhasználása, elszámolása a program kritériumát képezi. A gyermekek óvodai felvételétől, óvodai életének megkezdésétől a következő pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk: részletes anamnézis felvétele - komplex állapotfelmérés diagnosztizáló mérés szeretetteljes légkörben elősegítjük az intézményi nevelésbe való beilleszkedést, érzelmi nevelést, szocializációt, toleranciát, konfliktuskezelést 14

15 tudatos fejlesztő munkával gazdagítjuk a gyermekek szókincsét, nyelvi kifejezőkészségét, beszédértését egészséges életmódra nevelés terén az egészségtudat kialakítása a fontos, egészséges életmódra nevelést a helyes táplálkozási szokások elsajátításával kívánjuk elérni. (rendszeres táplálkozás, fogápolás, gyümölcsnap) A nevelési módszerek megválasztásakor figyelembe vesszük az egyéni fejlődési ütemet, ennek tükrében alkalmazzuk a differenciálást, kooperatív technikákat. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Személyes és közvetlen, bizalomra épülő kapcsolat kialakítása a cél minden szülővel. Környezettanulmány során megismerjük a családok szokásait, értékrendjét, a gyermekek szociális hátterét. A gyermekek beilleszkedésének könnyítése érdekében szülős beszoktatást biztosítunk. A gyermekek fejlődéséről rendszeresen és folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Egyéni fejlesztési tervet készítünk, méréseket végzünk, értékelünk - félévente a szülőt tájékoztatjuk, megbeszéljük a további fejlesztés lehetőségét. 15

16 3. AZ ÓVODA SZERKEZETE Az óvoda szerkezeti felépítése KT. Elnöke Óvodavezető SZM vezető Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezető Gyermekvédelmi felelős Nevelőtestület Óvodatitkár Nevelést közvetlen segítő dajka Az óvodavezető és feladatköre Az óvoda élén az óvodavezető áll a Nkt. 68. (2)-a alapján, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki munkáját a Nkt vonatkozó előírásainak megfelelően látja el. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Köznevelési Törvény alapján a fenntartó határozza meg. (melléklet: Óvodavezető munkaköri leírása) Az óvodavezető felelős: a) az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, b) takarékos gazdálkodásért, c) a munkáltatói feladatok törvényes ellátásáért, 16

17 d) pedagógiai munka hatékonyságáért és színvonaláért, e) az óvoda ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszerének működtetéséért, f) gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) a gyermekbalesetek megelőzéséért, i) a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, j) a pedagógus továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, j) a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, k) a nevelőmunka irányításáért, ellenőrzéséért, l) a gyakornoki szabályzat betartásáért a pályakezdők tevékenységének segítése érdekében, m) a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, n) a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséért és levezetéséért, o) a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért, p) az intézmény közvetlen és közvetett partnerkapcsolatainak működtetéséért, folyamatos fejlesztéséért a helyi szabályozásoknak megfelelően, q) az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntésért, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, r) a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatok ellátásáért, s) a pályázatok szerződésben rögzített megvalósításáért.támop, IPR) pályázatok szerződésben rögzített megvalósításáért.támop, IPR) Az óvoda vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell. Vezetési, irányítási feladatai: irányítja és összehangolja az óvodában folyó tevékenységet, pedagógiai munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, a gyermekvédelmi munka irányítása, gondoskodik a nevelőtestületi és egyéb értekezletek megtartásáról, elkészíti az alkalmazottak részletes munkaköri leírását, minősíti, jutalmazza, kitüntetésre javasolja az intézmény dolgozóit, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez, az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete, kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadványozási jogkör gyakorlása. 17

18 Az óvodavezető-helyettes Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a helyettesítést. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Az óvodavezető- helyettes felelős: az óvodai élet belső rendjének kialakításáért a dajkák munkájának szervezéséért, irányításáért szülői szervezet működésének segítéséért belső továbbképzések szervezéséért helyettesítési beosztás elkészítéséért Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg A helyettesítés rendje a) Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését a vezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek azok az ügyek, melyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. b) Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másképp rendelkezik. Tartós távollét két heti időtartam. c) Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján, legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus végzi. d) A reggel 6 30 órától 7 30 óráig, illetve 16 órától 17 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre szintén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki Az intézményi vagyon leltározásainak szabályai A leltározás az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységet ellátó dolgozóinak együttes feladata. Az óvoda vezetője a felelős, a személyi közreműködés minden dolgozóra nézve kötelező. 18

19 A leltározási tevékenységhez tartozik az eszközök mennyiségi felvétele, az aktív és passzív vagyonrészek értékelése: a leltáradatnak a nyilvántartásokkal történő egyeztetése, a leltárhiányok és többletek megállapítása, azok okainak megállapítása, rendezése, elszámolása. A leltározás a fenntartó által kijelölt időpontban, évente történik. 4. AZ ÓVODAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Belső Ellenőrzési Szabályzat az intézmény - ában Érvényességi terület Ezen szabályzat az Óvoda hivatkozás a mindenkor érvényben lévő Alapító Okirat teljes körű nevelő-fejlesztő tevékenységére és működésére vonatkozik. Felelősségi körök Az óvoda vezetésének és munkatársainak felelősségi körét és hatáskörét az intézményi és a dolgozók munkaköri leírásai rögzítik. Minden dolgozó köteles a munkaköri leírásnak megfelelően végezni munkáját. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. 19

20 4. 2. Az intézményi ellenőrzés- értékelés átfogó rendszere Az ellenőrzésés és értékelés formája Az ellenőrzés és értékelés tárgya, tartalma Az ellenőrzésre, értékelésre jogosult Külső törvényességi Fenntartó (általa megbízott személy) szakmai- pedagógiai szakhatósági Fenntartó (általa megbízott személy) ÁNTSZ Munkaügyi főfelügyelet, Gyámhatóság Belső szakmai- pedagógiai Óvodavezető, szakértő Az ellenőrzés, értékelés megrendelője Szakhatóságok, Fenntartó, Kormányhivatal, Óvodavezető, Pedagógus, Szülő Az óvoda belső szabályozási rendszere Helyi Pedagógiai Program Házirend Egyéb munka-, tűzvédelmi és vagyongazdálkodási szabályzatok Ezen szabályozók törvényi megfelelőségét az óvodavezetés folyamatosan áttekinti, átvizsgálja, ha szükséges, a törvényes működés kialakításához módosítja. Az óvodavezetés gondoskodik arról, hogy, az óvoda működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek hozzáférhetőek legyenek, azokat az óvoda dolgozói ismerjék, betartsák. Jogi szabályozók hozzáférhetősége: vezetői iroda Az ellenőrzés formái tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján spontán, alkalomszerű ellenőrzések 20

21 4. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai a) biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű működését b) segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát c) információt szolgáltasson az óvoda vezetősége számára az óvodapedagógusok munkavégzéséről d) megfelelő számú adat és tény gyűjtése az intézmény nevelő munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak óvoda vezetője, óvoda vezető-helyettese, az óvodavezető által szükségesnek tartott esetben az óvoda pedagógusai közül,- meghatározott céllal és jogkörrel- kijelölhet ellenőrzési feladat végzésére bárkit. Ellenőrzést végezhet Az ellenőrzött terület Kiket ellenőriz? Óvodavezető Óvodavezető helyettes Gazdálkodás, szakmai munka, tanügyi feladatok ellátása, pedagógiai tervezés, megbízások teljesítése, teljesítményértékelés Munkafegyelem Munkavédelem Szakmai munka Teljesítményértékelés Óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok, dajkák Munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok, dajkák 4.5. A belső ellenőrzési terv dokumentálása Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a vezetőség tagjainak javaslatai alapján az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület jóváhagyása az éves munkaterv elfogadásakor szükséges. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és az ütemezését. A pedagógus teljesítményértékelés eljárásrendjét, szempontjait külön szabályzat tartalmazza. 21

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16.

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16. 1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2014. január 16. 2 Intézmény OM - azonosítója: 036951 Készítette: Görögné Pichner Bernadett Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. Készítette: Nedoba Katalin Budapest, 2011. július 20. AZ SZMSZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 1. A közoktatásról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyergesújfalu, 2013. augusztus 29. Készítette: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. -ának (1) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet alapján a közoktatási intézmény jogszerű

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 Debrecen, Pósa u. 49. Intézmény OM - azonosítója: 030893 Készítette: Kardosné Nagy Mária Óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A FELLEGVÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. OM azonosító: 032893

A FELLEGVÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. OM azonosító: 032893 A FELLEGVÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. OM azonosító: 032893 2 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda neve: Fellegvár Óvoda Az óvoda címe: 2025 Visegrád Fő út 18. Az óvoda telefon és

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben