Pálosok II. XII. ÉVFOLYAM SZÁM I. negyedév A FEHÉR BARÁT XII. évf. 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pálosok II. XII. ÉVFOLYAM - 01. SZÁM 2010. I. negyedév A FEHÉR BARÁT XII. évf. 1. szám"

Átírás

1 XII. ÉVFOLYM SZÁM I. negyedév FEHÉR BRÁT XII. évf. 1. szám Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! (63. zsoltár) Különösen ragyogott át a nap fénye az ablakon, amikor hajnalban felnyitottam a szemem. Kipillantottam kolostori szobám ablakán: a lassan hömpölyg Duna víztükrében a sugarak játékosan szaladgáltak, mintha versenyre keltek volna a halászó sirályokkal. Még csendes volt a város. lig robogott el egy-két autó, úgy t nt, még azok is nyugodtabbak, kissé álmodozó, csipás frissességgel gurultak tovább céljuk felé. Uram, jó nekünk itt lenni! (Lk 9,33) gondoltam magamban, készül dvén a reggeli imára. Hány reggelen keltem már fel s készültem arra, hogy találkozzam a világot teremt Istennel. találkozás biztos pontja csendes kis kápolnánk. Olyan valóság, ahol nem kell azon gondolkodnom, hogy jó vagyok-e úgy, ahogy vagyok. Jézus el tt önmagam lehetek, mert sem valamit ad, hanem mindig Önmagát. És elkezdjük az ngyali üdvözlet minden reggel felcsendül imáját Megtestesült az Ige, a Második Isteni Személy. mióta az Övé akarok lenni, minden más lett bennem és körülöttem. Átrágott évek, megízlelt isteni igazságok és csodálatos emberi kapcsolatok a kegyelem illatát lehelték szürke énembe magam sem tudom, miképpen. Milyen csodálatos az Isten! Valóban, te lettél gyámolom, szárnyad oltalmában vigaszom. (63. zsoltár) Sokat verg dtem. Kétségeim mélységeib l mindig ugyanaz a kéz húzott ki, az Irgalmas Jézusé. Rámutatott életem értelmére. Nem egyszerre, tán nem is lassan. Inkább finoman és szelíden, mindig úgy, ahogy a legjobb volt. Mint a Feltámadás. Igen. z üres sír, az összehajtott gyolcs, a fehér angyal az isteni finomság megannyi bizonyítéka. Bennem is feltámadt valami: a krisztusi élet. Ott van, valahol mélyen, valahol bennem. Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. z dy Endre által megfogalmazott istenélmény megannyi keresztény közös tapasztalata. Olyan, mint a közös hit, a kinyilatkoztatás egyértelm egysége (katolikussága). Egyek vagyunk Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadt értünk a halálból. ki neked, nekem, nekünk és nekik, Barátunk, Teremt nk, Istenünk, Megváltónk, Eledelünk, Életünk. miénk és az enyém, a tiéd és az övé is. És a zsoltárok naponta felcsendül si szövege szerzetesi kápolnánkban áthidalja az id és a tér végtelennek t n távlatait: mélységb l kiáltok, Uram, hozzád, Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörg szavamra! [ ] Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az r a hajnalt, [ ] Mert az Úrnál az irgalom és b séges nála a megváltás. (130. zsoltár) Húsvét hajnala újra és újra ránk ragyog. szenvedés sötétségéb l felparázsló Reményre mindig szükségünk van.ezekkel a gondolatokkal kívánok Fehér Barát minden kedves olvasójának kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepet! P. Bátor Botond OSPPE pálos tartományf nök Boldog Özséb személye a realitás talaján áll, nem szövik át legendás aranyszálak. BEgy alkalommal mégis csodálatos látomásban részesült, amely dönt volt további életútjára. Egy éjjel, imádság közben, az erd mélyén sok apró lángot pillantott meg. lángocskák egymás felé tartottak, s végül Özséb atya keresztje el tt tüzes fénynyalábbá olvadtak össze. Özséb úgy érezte, hogy ez a különös tünemény égi jel, figyelmeztetés, hogy a szétszórtan él remeték lángjait össze kell gy jtenie egy közösségbe, ahol életükkel, példájukkal, tudományukkal napként ragyoghatnak az Egyházban, taníthatják és támogathatják egymást Isten buzgóbb szolgálatára ben a kesztölci völgy fölötti kis magaslaton, ahol hármas teraszt képeztek ki, délr l kisebb templomot építettek a Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére. csúcsíves templomhoz észak fel l négyszögletes monostor csatlakozott az együtt lakó remeték számára, magas fallal körülvéve. mai Klastrompusztán, a szépen felújított romok között sétálva idézhetjük fel a múltat Özséb ezután sorra járta az országban a nagyobb remeteségeket. Így találkozott a Pécs melletti Szent Jakab-hegyi remetékkel. Elkérte a Bertalan pécsi püspök által készített szabályzatukat. két monostor ekkor egyesült, amelynek tagjai t választották meg els tartományf nökükké, elismerve magas képzettségét, életszentségét és szervez i képességét. Közösségük égi patrónusává Remete Szent Pált tették meg, s magukat "Els Remete Szent Pál testvéreinek" nevezték. Mivel az els monostor a Szent Kereszt tiszteletére épült, sokáig a "Szent Kereszt testvéreinek" is hívták ket. E két kolostorhoz az id k folyamán egyre több és több kolostor csatlakozott, amelyek a Bertalan-féle szabályzat, majd kés bb az egyes egyházmegyék püspökeinek regulái szerint éltek. Boldog Özséb 1262-ben néhány társával elutazott, hogy a Szentszék jóváhagyását és meger sítését megszerezze a rendalapításhoz. Itt sikerült megszereznie quinói Szent Tamás pártfogását IV. Orbán pápa el tt. pápa jóváhagyta az új Rendet, de nem engedte meg Szent Ágoston Regulájának átvételét, mert nem voltak biztosítva a szükséges anyagi feltételek. Egyel re Pál veszprémi püspököt bízta meg az ideiglenes szabályok megszerkesztésével. Pál püspök vizsgálata negatív eredménnyel végz dött: a rendi testvérek valóban nagyon szegények voltak, s így még hiányoztak a feltételek Szent Ágoston Regulájának megtartásához. Rend hivatalos, római jóváhagyása csak E1308. december 13-án történt meg, melynek 700. évfordulóját, ban ünnepelte a Pálos Rend. Esztergomi Boldog Özséb atya január 20-án halt meg az általa alapított Szent Kereszt monostorban súlyos betegség után. templom sírboltjában temették el rendtársai, akik azzal vigasztalták egymást, hogy földi atya helyett égi pártfogót nyertek. kolostorok száma az els rendf nök halála után is egyre csak gyarapodott. Boldog Özséb atya tisztelete 2008-tól már nem csak a pálos rend tagjai számára, hanem egész Magyarországra ki lett terjesztve, ünnepe január 20-án van. Ha tovább zarándokolunk a Pilisben, mintegy kétórai gyaloglás után elérünk ahhoz a kolostorhoz, melyet IV. Béla királyunk adományozott a pálosok számára 1263-ban. királyi vadászkastélyból kialakított kolostor Kun László és Róbert Károly kedvelt kirándulóhelye volt. kolostor romjai között megpihenve, a pilis csodálatos ölelése vesz körül bennünket. Körös-körül minden a pálosok birtokában volt. Míg az els kolostort a Szent Keresztr l nevezte el Özséb atyánk, addig ezt a fest i környezetben elhelyezked t a Szentlélekr l. z épület 1287-re készült el teljes egészében. Ma a helybeliek és a turisták kedvelt zarándokkiránduló helye. Barangolhatnánk tovább itt a Pilisben, de most a Balaton mellé kalauzolom olvasóimat. z északi parton haladva, Veszprémt l nem is olyan 1 Pálosok II.

2 2010. I. negyedév FEHÉR BRÁT XII. évf. 1. szám messze található Nagyvázsony csodálatos pálos kolostorromja. ki el ször jár itt, eleinte semmit nem lát, csak az erd t. mikor a fák között kimagaslik a templom szentélyének fala, mintha hirtelen egy félelmetes óriás lépne elénk a s r erd ben. többméteres magas fal önkéntelenül is azt juttatja eszünkbe, hogy pezsg élet lehetet itt valamikor. romok között barangolva láthatjuk a pontosan megszerkesztett monostor még felfedezhet maradványait. z egykori templom megmaradt falai közé belépve sírfeliratot olvashatunk, Kinizsi Pálét, aki a pálosokat számtalan adománnyal támogatta és 1494-ben a monostor templomában temették el. Kinizsi Pál, temesi ispán és a déli végek híres törökver f kapitánya, valamint apósa adonyi Magyar Balázs 1483-ban alapították ezt a monostort szent Mihály f angyal tiszteletére. templom már korábban ott lehetett, mert Kinizsi Pál 1482-ben búcsúengedélyt kért a pápától a Szent Mihály templomot látogatók részére. Özvegyének, Magyar Benignának a pálos barátok 1494-ben zsolozsmáskönyvet, majd 1513-ban imakönyvet fordítottak magyar nyelvre és másoltak le. Ezek a m vek Festetics- és Czeh-kódex elnevezéssel ma is értékes nyelvemlékek ben hagyták el a remeték e helyet, mert kirabolták és kifosztották ket. mikor Nagyvázsonyt elhagyjuk és Óbudavár felé haladunk, a táj szépsége teljesen magával ragad bennünket. Csodálatos kis falvakon vezet át utunk, Szentantalfán, Köveskálon, Kékkúton, míg elérkezünk Salföldre, ebbe a kicsi ékszerdobozba. falu mellett, áthaladva a helyiek által k tengernek nevezett helyen, beérünk az erd be, melynek mélyén ott a másik pálos kolostorrom, melyet 1263-ban említenek el ször. szépen felújított romok fala, szelleme arról a kolostorról mesél, melynek véd szentje Szent Mária Magdolna, a b nbánat és az ezt követ igazi Isten-szeretet példaképe, akinek alázatos megtérése, az Úr lábának a megmosása a remeték számára igazi példakép lehetett. Mert aki S a remeteségre adta a fejét, csak úgy tudta azt megélni, ha benne is ott volt a b nbánat és alázat szelleme és legf képpen az Isten iránti lángoló szeretet. legnagyobb titok az, ami az ember szívében rejlik. zt senki nem láthatja, de kívülr l, egy ragyogó tekintetb l, a békét sugárzó arcról leolvasható a titok, mely ott, a mélyben lakozik. Talán ezért is szerették oly nagyon ezeket a pálos barátokat, mert arcukban az ember jobbik énje tükröz dött vissza. S ilyen körülmények között a t lük kapott jó tanács, mely nem ritkán kemény volt, mégis elfogadható ben kihalófélben lév kolostor birtokait, javait az onnét nem túl messzire lév Bakonyszentjakab kolostora kapta meg. Ebb l azonban már csak egyetlen falrész látható, holott bizony ez a kolostor igen terjedelmes épület volt valaha. Id zhetnénk a pálosok történetével tovább a Balaton közelében, hiszen erre van a szintén 1263-ban keletkezett badacsonytomaji pálos kolostorrom, melynek kút forrásvize ma is csordogál, szívesen isznak bel le az arra járó turisták, zarándokok. Vélhet en P a pálos barátok itt termelték azt a sz l t, melyb l a Badacsonyi Szürkebarát készült. Ugyanis a pálosok kezdetben szürke csuhában jártak, csak kés bb váltottak fehérre abból a megokolásból, hogy megkülönböztessék magukat a kóbor barátoktól, akiknek szintén szürke volt a ruhájuk és némely esetben pálosoknak adták ki magukat. Bár lehet, hogy az elnevezés kizárólag ennek a nemes bornak a színével van összefüggésben Pálos Baráti Kör Pálos Baráti Kört közel tizennégy évvel ezel tt, október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén alapítottuk Pécsett. Baráti Kör f céljaként azt határoztuk meg, hogy azok összefogásával, akik a Pálos Rendhez szeretnének kapcsolódni, és a pálos lelkiséget magukhoz közel állónak érzik, imahátteret biztosítsunk a Rendnek, különösen a jövend és a meglév hivatásokért. Pálos Baráti Kör tagjai imádságának is a gyümölcsei az elmúlt évek örökfogadalmai, papszentelései és új hivatásai. Rendért és a hivatásokért való imádság továbbra is mindannyiunk feladata és felel ssége. Pálos Rend sem feledkezik meg azokról, akik imádságaikkal mellette állnak, hiszen a szerzetesi közösség minden nap imádkozik a Pálos Rend jótev iért. 2 Pálos Baráti Kör fontos célja a pálos lelkiséghez való kapcsolódás biztosítása. Ezt a célt szolgálják a kis imalapok a rövid pálos imádságokkal, melyeket minden tag a Baráti Körbe történt belépésekor megkapott, illetve a Megszentelt Nap cím pálos imakönyv is, mely els sorban a Baráti Kör tagjai számára készült. zonban ezen kívül is megvannak azok a lelkiségi pontok, melyek nemcsak a szerzetesek, hanem a világiak számára is megélhet ek. Ilyen különösen az elmélyült Mária tisztelet, valamint hazánkért és nemzetünkért való imádság és engesztelés. Sz zanyához a szerzetesekhez hasonlóan els sorban a rózsafüzér imádsággal fordulunk, de az iránta való tiszteletünket azzal is kifejezzük, hogy a Baráti Kör zarándoklatait általában Mária-kegyhelyekre, de mindenképpen Mária-kegyhelyeket felkeresve szervezzük. zarándoklatok több szempontból is nagyon fontos szerepet töltenek be a Pálos Baráti Kör életében. Ezeknek az egy- illetve többnapos zarándokutaknak fontos közösségteremt ereje van, az imádságos kerettel és lelki tartalommal megtöltött napok kegyelmi kincsek forrásai, az átélt élmények mindenkit gazdagítanak. zarándoklatokon lehet ség van búcsúk nyerésére is, melyek szintén hozzájárulnak a lelki megújuláshoz. hazánkért és a nemzetünkért végzett imádság és engesztelés azért kiemelked en fontos számunkra, mert a Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, ezért mind a Rendnek, mind pedig a Rendhez kapcsolódó világiaknak nagy felel sséget kell éreznie országunkért és a magyarságért. Pálos Baráti Kör tagjai nemcsak imádságaikkal, hanem gyakorlati tennivalókban adott segítségükkel és akár anyagi támogatásukkal is a Pálos Rend mellett állnak. Pálos Rend és a Pálos Baráti Kör közötti él kapcsolat biztosítása érdekében minden hónapban találkozót tartunk. találkozókat szentmisével kezdjük, mert közösségi életünk csúcsa és forrása az Eukarisztia közös ünneplése, ami nagy egységbe, és közös imádságba fog öszsze bennünket. találkozók második felében általában meghívott el adó tart el adást, vagy koncertet. z el adások els sorban hitünkkel kapcsolatos témákat dolgoznak fel, de többször vannak inkább kulturális jelleg ek is, tekintettel arra, hogy mint egyetlen magyar szerzetesrendhez kapcsolódó közösség feladatunknak érezzük a magyar kultúra és történelem mélyebb megismertetését is. találkozókat agapé zárja. Ez lehet séget ad arra, hogy az el adóval, a pálos szerzetesekkel, és egymással is kötetlenül együtt legyünk, beszélgessünk, megismerjük egymást, és ezzel mind a Rendhez f z d, mind az egymás felé irányuló kapcsolatokat él vé tegyük. Pálos Baráti Kör Pécsi Csoportja mellett január 15-én, Els Remete Szent Pál ünnepén a Sziklatemplomban megalakult a Budapesti Csoport is. E két csoport tagságának a létszáma félezer f körül van, ami komoly hátországot jelent a Pálos Rend számára. Pálos Baráti Kör els találkozóján, január 15-én, az akkori tartományf nök, Máthé Péter atya a bibliai Áron és Hur példájával határozta meg a Pálos Baráti Kör f feladatát. Áron és Hur az akkor már id s Mózes mellett álltak egy közeli domb tetején, amikor a választott nép az amalekitákkal vívott nagy csatát. hányszor Mózes felemelte karjait Istenhez fohászkodva, a választott nép fiai kerekedtek felül, de amikor karjai a fáradtságtól lehanyatlottak, az ellenség látszott diadalmaskodni. Ezért Áron és Hur tartották fel Mózes karjait az ég felé, és így aztán a választott nép gy zni tudott. Péter atya azt kérte a Pálos Baráti Kört l és minden tagjától, hogy úgy álljon a Pálos Rend mellett, mint ahogy Áron és Hur álltak Mózes mellett, azaz lélekben, imádságban segítsenek a pálos szerzetesek, a Pálos Rend Isten felé tárt karjait tartani, így segítve a krisztusi szeretetnek a gy zelmét és a Pálos Rend meger södését hazánkban és szerte a világon. E feladat méltó módon történ betöltéséhez kérjük mindannyian a Jóisten kegyelmét és áldását.

3 negyedév FEHÉR BRÁT 12. évf. 1. szám Pálos Baráti Kör 2010-es rendezvényei, programjai Pécs Pálos Templom január 15. péntek Első Remete Szent Pál ünnepe 18 órakor P ünnepi szentmise, melynek keretében a pálos szerzetesek megújítják rendi fogadalmukat, majd az előadás-sorozat lezárása: pálosok a XXI. század elején Magyarországon Pálos Rend jelenkori feladatai Előadó: P. Bátor Botond OSPPE tartományfőnök; február 19. péntek 18 óra Prohászka emlékmise, melyet Dr. czél László Zsongor pálos atya, volt székesfehérvári egyházmegyés püspöki titkár mutat be, majd Ivasivka Mátyás tart előadást Emlékezés Prohászka Ottokár püspökre címmel; március 25. csütörtök Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 16 óra, ünnepi szentmise, a Gyermekét váró Szűzanya szobrának a megáldása és lelki adoptáció Budapesten a budaszentlőrinci pálos kolostor romjainál, az ünnepi szentmisét Dr. Székely János esztergombudapesti segédpüspök mutatja be; április 19. hétfő óra Pécsi Harmadik Színházban (7633 Pécs, Hajnóczy utca 41., tel.: 72/ ) sperges me Pálos évszázadok a magyar történelem tükrében, irodalmi, művelődéstörténeti zenés összeállítás, Oberfrank Pál, Sudár nnamária és a Misztrál együttes közös műsora a Pálosokról. Jegyek elővételben a Pécsi Harmadik Színházban, illetve a templomi nyitva tartás alatt a pécsi Pálos Templomban és Lyceum Templomban vásárolhatóak. május 28. péntek 18 óra szentmise, majd Élménybeszámoló a Pálos Baráti Kör évi erdélyi, székelyföldi zarándokútjáról. Előadó: Lantosné dr. Imre Mária; szeptember 17. péntek 18 óra szentmise, majd dr. Povedák István történész-néprajzkutató, a szegedi Bálint Sándor Valláskutató Intézet munkatársa tart előadást Gondolatok a neopogányságról címmel; október 15. péntek 18 órakor szentmise majd Dr. Käfer István egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlovák Tanszékének az oktatója tart előadást a Szlovákokról keresztény szemmel címmel; november 6. szombat 15 óra Pálos Baráti Kör lelki délutánja. lelkigyakorlatot vezeti Dr. Seregély István ny. egri érsek; november 7. vasárnap 18 óra Pálos (Szent Imre) Templom búcsúja, az ünnepi szentmisét bemutatja: Dr. Seregély István ny. egri érsek; december 19. vasárnap, 18 óra szentmise, majd a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) karácsonyt váró hangversenye. Vezényel: Fodor Gabriella; január 15. szombat Első Remete Szent Pál ünnepe 18 órakor ünnepi szentmise, melynek keretében a pálos szerzetesek megújítják rendi fogadalmukat. z ünnepi szentmisét bemutatja: Mayer Mihály pécsi megyéspüspök, pálos konfráte; Budapest Sziklatemplom január 14. csütörtök Első Remete Szent Pál ünnepének vigíliája órakor ünnepi szentmise, majd az előadássorozat lezárása: pálosok a XXI. század elején Magyarországon Pálos Rend jelenkori feladatai. Előadó: P. Bátor Botond OSPPE tartományfőnök; február 24. szerda óra szentmise majd Újháziné Ledó Erzsébet tart előadást Tormay Cecília munkásságáról és a Pálosokkal való kapcsolatáról; március 25. csütörtök Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 16 óra, ünnepi szentmise, a Gyermekét váró Szűzanya szobrának a megáldása és lelki adoptáció Budapesten a budaszentlőrinci pálos kolostor romjainál, az ünnepi szentmisét Dr. Székely János Esztergombudapesti segédpüspök mutatja be. szentmisét megelőzően kor, Dr. Bencze Zoltán régész, a Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Osztályának vezetője tart előadást a budaszentlőrinci pálos kolostor történetéről és a régészeti feltárásról; április 14. szerda 17 óra szentmise majd dr. Povedák 3 István történész-néprajzkutató, a szegedi Bálint Sándor Valláskutató Intézet munkatársa tart előadást Gondolatok a neopogányságról címmel; május 11. kedd 17 óra szentmise majd dr. Miskei ntal egyetemi docens tart előadást Szentistváni örökségünk címmel; szeptember - Budapesti Pálos Baráti Kör zarándoklata Erdélybe szeptember 15-től 19-ig; október 8. péntek óra Szilatemplom búcsúja, az ünnepi szentmisét bemutatja: Bíró László tábori püspök; november 17. szerda 17 óra szentmise majd Dr. Käfer István egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlovák Tanszékének az oktatója tart előadást a Szlovákokról keresztény szemmel címmel; december 15. szerda 17 óra szentmise majd a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) karácsonyt váró hangversenye. Vezényel: Fodor Gabriella; január 14. péntek Első Remete Szent Pál ünnepének vigíliája 17 órakor ünnepi szentmise, melyet Mayer Mihály pécsi megyéspüspök, pálos konfráter mutat be. Közlemény Felhívom a Magyar Pálos Rend iránt érdeklődők figyelmét, hogy szerzetesrendünk nevével és jelképeivel kapcsolatban egyre gyakrabban találkozunk visszaélésekkel. Tudtunk és beleegyezésünk nélkül az élet számtalan területén használják a pálos elnevezést, illetve a rendünkhöz köthető fogalmakat vagy éppen a szerzetesrendünket alapító Boldog (Szent) Özséb atyánk nevét olyan célok szolgálatában, amelyhez a Katolikus Egyház keretein belül működő egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendünknek és ebből következően a Katolikus Egyháznak semmi köze sincs. Hasonlóképpen bitorolják jogtalanul rendünk címerét is. pálos elnevezés és a rend címere kizárólagosan csak a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje jóváhagyásával használható. Rendi jóváhagyás T hiányában minden esetben jogtalan használatról kell beszélnünk. Mivel ezek a visszaélések gyakran az interneten megjelenő honlapokon keresztül valósulnak meg, ezért fontos tudni, hogy a Pálos Rendnek csak egyetlen honlapja van Magyarországon (www.palosrend.hu), tehát jogosan és szabályosan kizárólag csak a Magyar Pálos Rend használhatja pálos nevet és címert. Minden más honlap, ha mégoly nemes célnak látszó ügyekért működik is, jogtalanul bitorolja rendi címerünket és a pálos elnevezést. Súlyosan félrevezető lehet a "Boldog Özséb" név használata is más személyek vagy intézmények részéről. Kérek minden jó szándékú embert, hogy ügyeljen erre! Továbbá tájékoztatok mindenkit, hogy Boldog Özséb atyánk hivatalos kanonizációja, vagyis boldoggá avatása megtörtént azzal a 2008 februárjában kibocsátott vatikáni dokumentummal, amely engedélyezi Boldog Özséb atyánk liturgikus ünneplését. Minden boldoggá és szentté avatásnak ez a célja. Talán kevesen tudják, hogy a boldoggá avatott is szent. Szentté avatás csak abban az esetben történik az egyházi gyakorlatban, ha a helyi egyház által boldogként tisztelt szentet a világegyház is megismeri és tiszteli. Boldog Özséb atya elsősorban édes hazánkban vált ismertté. világon csak kisebb közösségek tisztelik, ami nem elegendő ahhoz, hogy hivatalosan is szentnek nevezzük. Ez természetesen nem akadálya annak, hogy magán használatban Szent Özsébet mondjunk. z elmúlt időszakban több helyen is nyilvánosságot kapott, hogy Boldog Özsébbel kapcsolatban ún. szentté avatási dokumentumok jutottak el a Vatikánba. Ezek a dokumentumok minden egyházi előírást és gyakorlatot megkerülve kerültek a Szenttéavatási Kongregációhoz, úgy, hogy azokat egyetlen magyar pap vagy püspök sem látta. kanonizációs eljárást mindig az illetékes megyésfőpásztor indítja el, és ő az, aki kijelöli a megfelelő

4 negyedév FEHÉR BRÁT 12. évf. 1. szám S Pálos nagyheti szertartások Pálosszentkút rendje (Petőfiszállás) PÉCS - PÁLOS TEMPLOM E V Virágvasárnap (március 28) 8.00 órakor ünnepi szentmise, barkaszentelés, és körmenet lesz. szentmise keretében a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) énekli a passiót. nagyheti szertartások nagycsütörtökön (április 1.) és nagypénteken (április 2.) órakor, nagyszombaton (április 3.) órakor kezdődnek. E három napon a reggeli szentmisék elmaradnak. nagyheti B Szent Három Napban lelkigyakorlat lesz a Pálos Templomban, melyet Györfi Szabolcs pálos atya tart. z elmélkedések a nagyheti szertartások alkalmával, illetve Nagypénteken és Nagyszombaton délelőtt órakor is lesznek. Húsvéthétfőn a szentmisék reggel 8.00 és este órakor kezdődnek. személyt, vagy személyeket a szentté avatás lefolytatására (aktor, posztulátor). Ez a feladatkör nem örökletes, halál esetén a megyésfőpásztor részéről új személy kinevezése szükséges, ami jelen esetben nem történt meg. Elhunytakra való hivatkozás még nem elegendő. Személyes megkeresés esetében a megyésfőpásztor készségesen állt volna rendelkezésre, hiszen a boldoggá nyilvánítás folyamatát is kézbe vette és eredménnyel járt, mindannyiunk nagy örömére. Boldog Özséb tisztelete nemzetünk számára az egyik eszköz lehet az egység szolgálatában, hiszen Özséb atya is egységet teremtve gyűjtötte össze a szétszórtan élő remetéket, új irányt szabva addigi életüknek. Szétzilált magyarságunknak gyógyír lehet, ha minél több magyar kéri közbenjárását. Ilyen összefogással lehetne elérni azt is, hogy Boldog Özsébet minél inkább megismerjék világszerte, és majdan szentként tiszteljék mindenütt. P. Bátor Botond OSPPE tartományfőnök LYCEUM TEMPLOM Nagycsütörtökön (április 1.), nagypénteken (április 2.) és nagyszombaton (április 3.) a Lyceum templomban nem lesz szentmise, azonban nagypénteken és nagyszombaton a Szent Sír látogatható 9.00 és óra között. Húsvéthétfőn a szentmise vasárnapi rend szerint órakor kezdődik. Márianosztra Nagycsütörtök:18 óra Nagypéntek:18 óra Nagyszombat:18 óra Húsvétvasárnap: fél 9 óra és fél 11 Húsvéthétfő:1/211 óra Sziklatemplom Nagycsütörtök:17 óra Nagypéntek:17 óra Nagyszombat:19 óra Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn: ½ 9,11 óra, 17 óra és 20 óra; választások előtti csütörtökön, április 8-án a szokásos, 22 órakor kezdődő csütörtöki szentségimádást különösképpen is édes Hazánkért, Magyarországért ajánljuk fel. ki szeretne ebbe az imádságba bekapcsolódni, várjuk szeretettel. szentségimádás rendje: Szentségkitétel, rózsafüzér elmélkedés majd szentségi áldás Keresztút Szentmise édes Hazánkért, Magyarországért. szentbeszédben külön megemlékezünk az egyetlen magyar alapítású rend, a Pálos Rend szerepéről a magyarság történetében. Mindenkit szeretettel várunk! Pálosok Impresszum Kiadja a Magyar Pálos Rend Főszerkesztő: P. Bátor Botond OSPPE tartományfőnök Szerkesztés és tördelés: Stoffán György Szerkesztőség: Szeretettel várunk minden érdeklődőt a húsvéti Szent Három Napra PetőfiszállásPálosszentkúton, április 1-4. között. már hagyományosnak mondható húsvéti lelkigyakorlaton a jelentkezők a szerzetesekkel együtt vesznek részt a zsolozsmán, a Szentháromnapi szertartásokban. programban szerepelnek továbbá elmélkedések is, lehetőség van gyónásra és egyéni éjszakai szentségimádásra. bennlakásos résztvevők számára közös a napi háromszori étkezés a kolostorban. Szállást korlátozott létszámban a pálosszentkúti kolostor és a zarándokház biztosítja. Jelentkezési alsó korhatár: 18 év Jelentkezési határidő: március 28. Bentlakásra jelentkezés és bővebb információ: Húsvéti lelkigyakorlat programja április 1-4. Nagycsütörtök - 18:00 SZENTMISE, BEFEJEZŐ IMÓR, majd csendes virrasztás a templomban Nagypéntek - 7:00 REGGELI IM (LUDES) - 9:00 NPKÖZI IMÓR, majd 1. előadás - 10:00 Filmvetítés - 12:30 ÚR- NGYL, OLVSMÁNYOS IMÓR, NPKÖZI IMÓR - 15:00 NPKÖZI IMÓR, majd 2. előadás - 17:20 Keresztút - 18:00 NGYPÉNTEKI SZER- TRTÁS - 19:30 BEFEJEZŐ IMÓR Nagyszombat - 7:00 REGGELI IM (LUDES) - 9:00 NPKÖZI IMÓR, majd 1. előadás 11:00-2. előadás - 12:30 ÚRNGY- L, OLVSMÁNYOS IMÓR, NPKÖZI IMÓR -15:00-18:00 - Gyónási lehetőség 18:30 VESPERÁS - 19:15 - Közös rózsafüzér a templomban 20:00 órakor FELTÁMDÁSI SZENTMISE KÖRMENETTEL gapé *** Húsvétvasárnap - Szentmise 8:30 vagy 10:30 *** További információk:

5 negyedév FEHÉR BRÁT 12. évf. 1. szám XVI. Lajos király halálos ítélete Választási tanácsadó (prof. Franz Spirago) francia forradalom idejében elhatározta a nemzeti konvent, mely 745 tagból állait, hogy eltörli Franciaországban a királyságot. király ellenségei azonban még messzebbmen követelésekkel léptek fel és 1793 jan. 17-én ülésükön, a király halálát követelték. következ szavazásnál a nemzeti konvent 361 tagja szavazott halála mellett és 360 ellene. XVI. Lajos királyt a szavazás utáni negyedik nap végezték ki guillotinnal. Ebb l is látszik, hogy sok esetben egyetlen szavazat dönt. jó Isten egykor minden válaszf t és képvisel t minden egyes szavazatáért számon fog kérni. Gyakran az igazságos büntetés már itt a földön éri el az embert, mint XVI. Lajos unokatestvérét. ki könnyelm a szavazás leadásában, b nrészes abban, hogy az államot rosszul kormányozzák Egy hessen-i öreg herceg elé járult egy négytagú küldöttség és panaszkodtak a polgármesterükre. herceg mind négyükhöz más-más kérdéseket intézett és megtudta, hogy k az illet t már három ízben megválasztották. herceg elhívatta a porkolábot és azt mondó neki: Vágj mindegyikükre huszonötöt!" Összenézett a négy panaszos, és így szóltak a herceghez: F méltóságod! száz bot bizonyára nem minket illet, hanem a polgármestert". herceg azonban nyugodtan így szólt: `25 botbüntetést bizonyára megérdemeltétek, amiért ezt a polgármestert már harmadszor megválasztottátok". - Helytelenül választanak az emberek és azután jajgatnak a rossz kormányzás és rossz id k miatt. rossz kormányzásról k tehetnek, a választójog könnyelm gyakorlása által. Európa egyik nemzetét a sok üldöztetése miatt, a hitvallónemzedéknek" hívják s ez tudvalev leg Írország katolikus népe ban az írek a híres O'Connelt akarták az angol parlamentbe beválasztani, hogy a rég óhajtott vallási és politikai szabadságot nekik kijárja. zonban miután a szegény katolikus bérl k a gazdag angol protestánsoktól függtek, az angolok sok írt megfélemlítettek, hogy szavazatukat maguk részére megszerezzék. Egy Pruenty nev szegény ír bérl bérlettartozása miatt börtönbe került. bérbeadó meglátogatta a börtönben és így szólt hozzá: Szabadlábra helyezlek, ha a választáson arra szavazol, akire én!" Szegény ír lelkében nehéz küzdelem támadt, de végtére is gy zött benne a családja iránti szeretet; éhez felesége és gyermekei iránti ragaszkodása elfojtotta meggy z désének szavát. Elment tehát bérbeadójával, hogy O'Connel ellen szavazzon, de miközben véletlen találkozott Brigitta nev feleségével, ki, amint értesült férje szándékáról, felkiáltott: Ne tedd ezt, gondolj a lelkedre és a szabadságra!" (Remember your soul and liberty!) Hatottak is ezen szavai. z ír ember azonnal visszatért a börtönbe. szegény ír asszony intelme szájról-szájra ment az egész írországi szigeten; a katolikusok zászlaira írták és szobrokon is megörökítették. - Ez a szegény asszony megértene, mily nagyfontosságú sok esetben egy-egy szavazat és ezért hozott h sies áldozatot a választáson. E z idei évben is lehet ség van arra, hogy a személyi jövedelemadónk 1 plusz 1 %-áról rendelkezzünk. Ezzel úgy tudunk segíteni az általunk támogatni kívánt alapítványnak, illetve Egyházunknak, hogy az nekünk semmibe sem kerül. Magyar Pálos Rendnek a személyi jövedelemadó 1%- ával történ támogatására a Boldog Özséb lapítványon keresztül van lehet ség. Kérjük, hogy a személyi jövedelemadó alapítványok javára felajánlható 1%-át a Boldog Özséb lapítvány javára rendeljék. Boldog Özséb lapítvány adószáma: Kérjük, hogy az egyházak javára felajánlható 1%-al kapcsolatban pedig a Magyar Katolikus Egyház javára rendelkezzenek, melynek technikai száma: Ha ezeken kívül vagy ezekt l függetlenül más módon szeretné anyagilag támogatni a Magyar Pálos Rendet, úgy arra a as bankszámlára - bankon keresztül, vagy postai csekkútján - történ befizetéssel van lehet ség. dományát hálásan köszönjük". Szeretettel hívunk szentségi házasságban él házaspárokat a Sziklatemplom keretén belül megindítandó MÉCS családközösségek alapítására. Magyarországon az els MÉCS közösségek a Keresztény Családközösségek Nemzetközi Szervezete kezdeményezésére, Bíró László családreferens püspök úr - azóta is tartó - támogatásával 1996-ban indultak. MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbeszélgetések felépítéséb l adódó bet szó. Josef Cardijn bíboros Láss-Ítélj-Cselekedj módszere alapján a kétheti/havi rendszerességgel megtartandó közösségi alkalmakon a beszélgetések három f részre tagolhatók: Megfigyelés (személyes tapasztalatok, élmények), Értékelés (a felvet d problémák értékelése a krisztusi tanítás fényében), Cselekvés (elhatározások megfogalmazása). Célunk, hogy a közösség ereje által a Sziklatemplomba járó házaspárok és rajtuk keresztül a családok keresztény hitükben elmélyülve és meger södve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban. közösségi alkalmakat lelkileg Botond testvér kísérné. Általános tapasztalat szerint a közösségi élet eredményeként a házaspárok hite mélyül, a házasságok er södnek, a családi élet boldogabbá válik, valamint a társadalomban is könnyebben és tudatosabban találják és állják meg helyüket. Örülnénk, ha bármely korosztályból jelentkeznének házaspárok új közösségek alapításához. Jelentkezni vagy tájékozódni az Egerland házaspárnál (+36/30/ ) lehet. További információ olvasható a weblapon. keresztények szavazatuknál gondoljanak arra, hogy Isten el tt felel sséggel tartoznak Nagyasszonyunk, hazánk reménye! Bús nemzeted zokogva esd! Nyújtsd irgalomjobbod feléje, Botlásiért, ó, meg ne vesd! Mi lesz bel lünk, ha Te elhagysz? Óh, árvaságunk sírba hervaszt! Minden reményünk csak Te vagy: Szent Sz zanyánk, szent Sz zanyánk, Óh, el ne hagyj! 5

6 negyedév FEHÉR BRÁT 12. évf. 1. szám bárányka SZIKLTEMPLOM TÖRTÉNETE 2. rész Sziklatemplom állapota 1926-ban bárányka kezdte megelégelni a nyáj egyhangúságát. Minden nap ugyanaz: ki a karámból legelni, pásztorsíp hangja, legelés, vissza a karámba. És ez így ment már hosszú id óta. Egyedül az évenkénti nyírás jelentett valami változatosságot. bárányka fejében egyre gyakrabban megjelent a gondolat, hogy elhagyja a nyájat. Mindegy hova, csak el a bárányok egyhangú életéb l. Egy kép egyre többször jelent meg a gondolataiban. Álmaiban farkas falkát látott, amint a pusztán vonul át, s éjszaka vadászatra indul. Er s, nagy csapat, amelyt l mindenki retteg a környéken. De jó lenne közéjük tartozni! Megsz nne az egyhangúság. H s, farkas-tetteivel kiemelkedne a bamba nyájból. Talán meg is riogatná a nyájat, amelyben most névtelen birkaként él. rült ötletnek t nt, de egyre nagyobb volt benne a vágy, hogy megvalósítsa álmát. Elvégre már nem sok id és valószín leg, is a bárányok végs sorsára jut! Hogyan is vihetné végbe a tervét? Talán ha megszerezné egy farkasnak a b rét és belebújna. De hát hol tud egy bárány farkasb rt szerezni? mint így gondolkodott, er s puffanást hallott, nem is messzir l. Elment és megnézte, mi az. El kellett hagynia a nyájat, s pár perc járásnyira megtalálta a tetemet. Egy gyönyör ezüst farkas. De aztán hangokat hallott, és elrejt zött a bokorban. Két ember jött, nagy késekkel, hogy lenyúzzák a szerencsétlenül járt vadat. mint végeztek H a dolgukkal, nagy nevetve elindultak, hogy iszogassanak a szerencsés vadászat örömére. Egy óvatlan pillanatban a bárányka, kissé undorodva, a szájába vette a farkasb rt, és elillant. mikor már biztonságos távolságban volt, elhatározta magát. Felpróbálta az új ruhát. Éppen a méretére volt szabva, köszönhet ez a nem régi birkanyírásnak. Olyan jól illeszkedett rá a b r, hogy még a farkas pofáját is képes volt mozgatni. vágás a hasnál nem is látszott annyira. Így készült el az els farkas-birka. Meglepetésére egészen jól érezte magát új b rében. Legelni kissé nehéz volt, de ezt már csak túléli valahogy. Elvégre a jó hírnévért, a becsületért szenvedni kell egy kicsit. Tudta, hogy a farkasok nem járnak egymagukban, sem maradhat egyedül. Elindult hát a környéken portyázó farkasfalka búvóhelye felé. Jól tudta, merre bújnak meg a farkasok. z öreg birkák sokat meséltek sejtelmeikr l, még a nyájban esténként, miután mindnyájukat behajtották a legel r l. Belül remegett, de kívülr l félelmetes látvány volt a fogait szüntelen vicsorgató farkas. mikor a falkára talált, az éppen a barlang el tt pihent. neszelésre felriadtak az állatok és egy pillanat alatt a farkas körül termettek. Szaglászták, gyanakodva nézegették, de nem tudtak mit kezdeni az új társsal. Honnan jöttél? kérdezgették. z viszont nem válaszolt. Tudta, ha megszólal, vége van. mikor a farkasok látták, hogy mindhiába minden fáradozás, visszapihentek a vackaikra. farkas-birka is lepihent melléjük. Másnap aztán elindultak portyázni. Nem szóltak hozzá semmit, hagyták, hogy bizonyítson, ha közéjük akar tartozni. pedig utánuk ment. futásban nem volt jó, de a többiek mindig bevárták. Megkívánja ezt a farkasbecsület. báránykának az volt a legnehezebb, hogy az elejtett vadból ennie kellett. Soha életében nem evett még húst. Csak forgott a szájában, öklendezett t le, de végül lenyelte. Megszokni azonban sose tudta. mikor a farkasok pihentek, azért titokban legelészett. Ilyenkor hivatalosan rködést vállalt. Keser élet volt ez. De megérte, hisz amikor elvonultak a régi nyáj mellett ahová valaha tartozott a birkák bégetve rohantak a falka el l. Hogy félnek! gondolta. Gyáva egy társaság. Ilyenkor úgy érezte, hogy bármennyi nehézséget képes elviselni farkasb rben, és soha nem megy vissza a birkák közé. De nem csak a birkák, hanem a kisebb mezei vadak: a nyulak, a fácánok, az zek, mind-mind életüket mentve rohantak a falka el l. is szerzett már néhány érdemet az rködésben f leg, és elejtett már egy-két fácánt is. Persze épphogy csak megnyalogatta egy kissé, a nagy részét meghagyta a társainak. Egy alkalommal közel merészkedtek a faluhoz, mivel a pusztában a nagy hideg miatt nehéz volt élelmet találni. faluban viszont sok volt a tyúk, a kacsa, a liba. míg társai az ólakhoz lopakodtak, a farkas-birkának riznie kellett az udvar fel li oldalt. Már majdnem sikerült végbevinni a hadm veletet, amikor az udvar sötétjéb l egy hatalmas kutya bukkant el, rettenetes hangon csaholva. Ráadásul még póráz sem volt rajta. haditerv az volt, hogy a farkas-birka majd félrevezeti a kutyát, ha az közeledik, s ezzel megmenti a társait. Ez a feladat azzal járt, hogy bizony az rségbe osztott farkas könnyen pórul járhatott. De a farkasbecsület megkívánja az önfeláldozást, ha a többiek életér l van szó. mikor azonban a hatalmas, habzó szájú kutya már egészen közel volt, a farkassá lett bárány megijedt: a vesztét érezte. Ékes bárány nyelven kezdett el ekkor bégetni. De olyan fájdalmasan, hogy az siratóéneknek is beillett volna. kutya ledermedt a béget farkast látva. Leráncigálta a róla a farkasb rt, miközben a falka tagjai elmenekültek. "Egy farkassal szembeszállok" - gondolta a kutya. "De ezzel?" csahintott egyet - "kívül farkasb r, belül bárányszív. Micsoda ostobaság!" - gondolta és visszavonszolta magát a helyére az eresz alá. bárányka pedig szökellve, bégetve ugrotta át az alacsony kerítést. P. Puskás ntal OSPPE május 23-ára, Pünkösd napjára, a kegyhely els része megáldásának napjára elkészült a fels templom. Ez két részb l állt: egy teljesen fedetlen, a szabad ég alatti részb l, amely a Gellért-hegy déli kiugró teraszán van. Tulajdonképpen ez a fels templom hajója. szabadban balra volt a szószék, és középen az ül padok. második rész az srégi Szent Iván barlang, amely a fels templom szentélye, s magas vasráccsal van elválasztva a szabadtéri hajótól, amely felett drótháló van a galambok ellen. szentélyt a sziklafalnál középen álló kegyoltár uralja. Tabernákuluma felett az az olajfa-kereszt áll, amelyet Trux Jen kongreganista Jeruzsálemben Jézus sírjához érintett, itthon pedig díszes vasalással keretbe foglaltak. kegyoltár bal oldalán van az alsó templomba vezet lejárati ajtó. Közvetlenül mellette jobbra kis lépcs sor, amely a szentély szintjénél 4 m-rel magasabban lev, ókeresztény stílusú, faragott k mellvéddel ellátott fels kórusra vezet. fels templomban tartott szentmiséken innen szokták T

7 negyedév FEHÉR BRÁT a szentbeszédeket tartani, melyet hangszórók közvetítettek a szabadba és az alsó templomba. Itt van az oltárkép, azaz Vastagh György szobra, amely Szent István királyt ábrázolta, amint a koronát felajánlja az ország Patrónájának, a Boldogságos Szent Sz znek. El!tte még fenn a magasban balra a szószék. Érdemes megemlíteni, hogy innen kifelé tekintve a barlangbejárat a Kárpátok övezte történelmi Magyarország sziluettjét mutatta. kegyoltártól jobbra a sekrestye nyílik. Innen a kijárat felé továbbmenve a szentély keleti oldalán kb.; 4 m magasan lev! mellékbarlangban áll a Lourdes-i Sz zanya szobra, amelyet ugyancsak Vastagh György faragott ruskicai már- V 12. évf. 1. szám oszlopokkal kiképezett m k! oltára áll. z oltár felett Weichinger Károly m építész vasból kovácsolt Jessze-fája állt, amelynek ágai Szent Erzsébet alakját övezik körül. T!le jobbra a Dunára néz! ablakok felé Szent Imre herceg haraszti mészk!b!l faragott oltára, amely mellett Imre herceg fehér m k!b!l faragott életnagyságú szobra állt. z els! ablak üvegfestménye a feldebr!i földalatti templom Krisztust ábrázoló falfestményét adta viszsza, a második Jézus Szívét és a négy evangélistát. z egyik sziklapillér mellett még Lisieux-i Szent Teréz szobra is látható volt. z alsó templomból egy folyosó a pontatlan mérés miatt kialakult Sz z Mária-kápolnába vezetett. Ez négy lépcs!fokkal állt magasabban az alsó templom szintje felett, amelyt!l egy ókeresztény stílusban kiképzett és vasajtóval elzárható galéria választotta el. galéria alsó része m k!b!l, a fels! része pedig kovácsoltvasból lett megépítve. Ez a barlangszárny adott helyet az orgonának és az énekkarnak. Ennek az alsó kórusnak az ablakában volt a harmadik üvegfestmény, amely a Patronae Hungariae-t ábrázolta. z 1930 évi megnagyobbításig itt állott az ideiglenes limpiasi kereszt. kórus mellvéd mellett ott állt Szent ntal fából faragott szobra. P. czél László Zsongor OSPPE Márianosztráról röviden ványból. latta a sziklafalra er!sített hálatáblák, amelyek el!tt a hívek fogadalmi gyertyái égnek szüntelen. kórus alatti nehéz vaskapuval elzárt enyhén lejt! alagúton át lehet bejutni az alsó templomba, a magyar szentek pantheonjába. hideg id! beálltával amikor a fels! templom szabad téri hajójában már kellemetlen tartózkodás az istentiszteleteket a hegy mélyén lev! hévforrások által kellemesen átmelegített alsó templomban tartották. Itt a három sziklapillér között Szent Erzsébet feldebr!i z egykori Hont megyei község ma Pest megyéhez és a Váci Egyházmegyéhez tartozik. Börzsönyhegység egyik szép völgyében fekszik. Márianosztrát Nagy Lajos király alapította 1352-ben a magyar alapítású és az általa nagyon kedvelt pálos szerzetesek részére. település a templom titulusáról, véd!szentjér!l kapta nevét: Maria nostra = mi Máriánk. [ b!kez király alapította, s ugyancsak a pálosok gondozására bízta Máriavölgy kegyhelyét Pozsony mellett (ma Marianka, Szlovákia), neki köszönhetjük a máriacelli kegyszobor m vészien faragott hajlékát, illet!leg a távoli, Rajna menti achen dómjának magyar kápolnáját.] Márianosztráról indult el 1382-ben az a tizenhat magyar pálos szerzetes, akik megalapították a Jasna Gora-i kolostort, amely nemsokára látogatott búcsújáró hellyé tette Czestochowát. török hódoltság alatt, Esztergom, Vác és Nógrád várának elfoglalása után pusztulásnak indult a feldúlt kolostor. Csak évtizedekkel Buda felszabadítása után, 1712-ben kezd!dött meg a helyreállítása Széchenyi György alapítványából. rendi élet most Czestochowából érkez! lengyel szerzetesek segítségével szervez!dött újjá. Márianosztra új templomát augusztus 14-én, Nagyboldogasszony vigíliáján szentelte fel Esterházy Imre hercegprímás, esztergomi érsek, aki maga is pálos szerzetes volt. lengyel szerzetesek magukkal hozták és rendi szokás szerint elhelyezték a templomban a czestochowai kegyképet, a pálosok patrónájának képét. Ennek népszer ségét, s gyorsan kibontakozó tiszteletét jelzi, hogy augusztus 31-én megkoronázták. (1983. október 2-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe el!tti napokban, Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek a magyar Szentkoronára emlékeztet! fejdísszel ékesítette.) II. József császár a rendet 1786-ban föloszlatta. Bár a templomi szolgálatot egyházmegyés papok ellátták, a pálos kolostor 1858-ig üresen állott. kkor császári rendelkezésre n!i fegyházzá alakították át, amelyben Vincés n!vérek szolgáltak t!l férfi fegyház t!l tértek vissza ismét a pálosok, s!k látják el a kegyhely gondozását. pálos szerzetesek világtól elvonuló remete rendjének kolostorait gyakran találjuk erd!ségekben, hegyvidéken. Márianosztra, valamint környéke, a Börzsöny, a Dunakanyar tartalmas kirándulások célpontja lehet. falu legértékesebb m emléke a kegytemplom. Szentélye még gótikus stílusú, hajója barokk. Ékes barokk berendezése XVIII. századi, pálos fafaragó m helyben készült. Hat mellékoltára közül az egyiken állt a kegykép, amit utóbb a f!oltárra helyeztek át. falu szélén álló XVIII. századi Kálvária több búcsús ünnepen is központi szerepet kap. megújított sírkápolnában a kereszt mellett Sz z Mária, Mária Magdolna és a szeretett tanítvány, János szobra. Budapest Nyugati pu.-vác-szob vonalon Szob állomástól autóbusszal lehet eljutni Márianosztrára, közúton pedig a 12-es számú f!útvonalon. (Forrás - Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon, Panoráma, Budapest, old.) 7

8 negyedév FEHÉR BRÁT 12. évf. 1. szám Emlékeink FEHÉR BRÁT F Fehér Barát cím negyedéves értesít nk els száma 1938 karácsonyára jelent meg. kezdeti sikerek után, amelyek mind anyagi, mind erkölcsi téren tapasztalhatók voltak, kés bb határozott vissza- esés mutatkozott, melyet több oldalról felmerül kifogások és kritikák követtek. Sajnos, maguk a rendtagok is csekély érdekl dést mutattak a lap iránt. Voltak, akik kezükbe sem vették a lapot, mások viszont csak azért olvasták, hogy élesen bírálják. Ez az álláspont, tagadhatatlanul helytelen volt, s inkább személyi, mint a rendi szellemet tükrözte. Kétségtelen, hogy voltak hibák a lap szerkesztése körül de azokat nem éles bírálgatással, hanem élénk közrem ködéssel kellett volna orvosolni, s így biztosítva lett volna a változatosság, élénkebb fény és a sokoldalúság. Egy ilyen lap a Rend tulajdona, tehát örökérvény szellemét kell hogy R tükrözze, mindenkori küzdelmeivel együtt. Baj volna, ha a lap csak egy ember érvényesülését szolgálja, s tápot nyújt kicsinyes, rövidlátó becsvágynak, szereplési viszketegségnek, amely ellenkezik a szerzetesi szerénységgel. Hogy a helyzet ide ne fajuljon, szükséges, hogy a rend, amelynek neve alatt a lap megjelenik, elöljárói útján kell felügyeletet gyakoroljon, hogy a lap mindig a Rend célkit zéseit szolgálja. z ilyen szellemben és jól szerkesztett lap feltétlenül hasznos, nagy lehet ségeket biztosít a rendnek, szócsövévé válik és eljut oda is, ahol a rendtagok egyébként meg nem fordulhatnak. Mindeme szempontokat figyelembe véve, a Rend vezet sége még 1942-ben alapos reformnak vetette alá az addig sok nehézséggel küszköd lapot. cél az volt, hogy megfelel írói gárdát szervezzen, az olvasók táborát kib vítse, s emellett jobban bekapcsolja a lapot a magyar Rend életébe. nyagi téren nem vártunk semmit a laptól, s t hajlandók voltunk áldozatot is hozni, ha az erkölcsi el nyök biztosítva vannak. E szempontok indították a rendet dr. Nádas Zoltán budapesti hittanárjavaslatának elfogadására, amelynek értelmében a lap kiadásával a Kapisztrán Sajtószövetkezetet bíztuk meg. szövetkezet vezet je Nádas volt; kés bb a szövetkezet a Fráter György Sajtószövetség nevet vette fel. szövetkezet biztosította a lap kiadása körül mutatkozó rendellenességek megsz nését. Célszer propagandával igyekezett az olvasók táborát kib víteni Dr. Nádas, mint közismert író, elvállalta a folyóirat f szerkeszt i tisztségét és bekapcsolódásával el segítette, hogy a Fehér Barát január 1-t l havi folyóirattá alakult. Rend vezet sége kiegyenlítette az eddigi adósságokat és ezzel elhárította a további fejl dés akadályát. sajtószövetkezet könnyen legy zte az els nehézségeket, propagandája pedig eredményesnek mutatkozott. lap színvonala határozottan emelkedett, tartalma változatosan nívósabb lett, mind több és több problémát felölelt, amint azt az akkori gyorsan száguldó élet megkívánta. Bár még mindig akadt egyegy gyengébb szám, mindamellett er sen meglátszott a f szerkeszt kitartó munkája, s az el z évekhez viszonyítva, sokkal több élet volt a lapban. Gyenge oldala azonban továbbra is az maradt, hogy a témák általános jelleg ek voltak, nem találtak kapcsolatot a Renddel, s ha itt-ott meg is pendítették a pálos múltat, de sehol nem találtak helyet a pálos jelenben. f szerkeszt t l, aki nem tartozott a Rendhez, - ezt nem is kívánhattuk, - de annál inkább meg követelhettük a pálos íróktól, akiknek lelke telve kell hogy legyen a Rend magasztos hagyományaival, a hódító rendi szellem izzó szeretetével amely minden vonalon egybe tudja kapcsolni a múltat a jelennel, mindig tud id szer síteni és életet visz a látszólag halott dolgokba és problémákba is. Egyik-másik cikkben érezhet is volt ez az igyekezet, magán viselte a rendi szellem önkénytelen megnyilvánulását és éreztette, hogy írójának lelkében él a szikra, amelyet könnyen lángra lehetne lobbantani. Szomorú, hogy az ilyenvállalkozók száma igen csekély volt. z atyák nagy része ezután sem érdekl dött a folyóirat sorsa iránt, nem érdekelte annak tartalma, s még kevesebben m ködtek közre aktívan a szerkesztésben. Tény, hogy nem mindenki születik írónak, nem mindenki rendelkezik azzal a csodálatos tehetséggel, hogy érzelmeit, benyomásait, tudását, hangulatváltozásait papírra vesse. De az bizonyos, hogy kis tehetséget is ki lehet fejleszteni, csiszolni, s ahol megfelel en b lelki tartalommal párosul, id vel szép eredményeket lehet elérni. Erre is áll a római Cato szentenciája, melyet a szónoklatokra mondott: Rem tene et verba sequentur = Legyen témád a szavakat majd megtalálod hozzá! Rendszerint kishit ségünk, vagy kifejezett gyávaság tart vissza bennünket attól, hogy tollat fogjunk a kezünkbe. Mit is tudnék írni szoktuk mondani. Nem vagyok író. Kíséreljük csak meg az els cikk megírását, a második már könnyebben fog menni. nehézségek lassan elt nnek, s egy napon észrevesszük, hogy sikerült ezt a boszorkányos m vészetet elsajátítani. Id k múltával mélyül a téma, b vül az érdekl dés, csiszolódik a stílus, gördülékenyebbé válik a nyelvezet, az ember megszokja az állandó tanulmányozást, önnevelést, s ekkor már nemcsak nyelve, hanem tolla is az Úr szolgálatába áll. Ezért érdemes megkezdeni, hiszen a papnak gyakran kell tollat fogni olyankor, amikor legkevésbé kívánja, jó tehát, ha ezen a téren is megfelel gyakorlattal rendelkezik. Természetesen mindvégig alázatos szerzetesre gondolok, akit nem becsvágy hajt, hanem az Úr szolgálata, aki tollával nem saját érvényesülését keresi, hanem a féltve rzött isteni szikra továbbterjesztésén fáradozik. P. Zembrzuski Mihály OSPPE: Visszaemlékezések (részlet) Julianus Útikönyvek és füzetek Rendelje meg Ön is! Rendelje meg Ön is! Mutassa be plébániáját, templomát, kolostorát, települését a nemzetközileg is elismert és kedvelt Julianus-sorozatban. Egyházi megrendelések esetében a megrendel anyagi lehet ségeihez, és egyéni igényekhez alkalmazkodunk. Tervezünk és készítünk még szentképeket, képeslapokat, meghívókat és mindent, ami nyomdai el készítést, tervezést és szerkesztést, tördelést igényel. Megrendelését várjuk: szerkeszt ségi telefonszámunkon: , illetve a 8

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

1950 júniusában lett volna az ünnepélyes felszentelés, amikor elhurcolták Pécsről a szerzeteseket ponyvás teherautókkal. A pálosok szerettek volna a

1950 júniusában lett volna az ünnepélyes felszentelés, amikor elhurcolták Pécsről a szerzeteseket ponyvás teherautókkal. A pálosok szerettek volna a A PÁLOSOK NYOMÁBAN Ha tudni akarod az ország sorsos állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll a szénája, de ha őket növekedni látod,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye 2013-12-23 12:13:19 Karácsony közeledte a betlehemi csillagot, Jézus születését, a napkeleti bölcseket juttatja az ember eszébe. De mi is lehetett valójában

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Teológia az egyházban. Új bor, új tömlő AZ ÚT 5

Teológia az egyházban. Új bor, új tömlő AZ ÚT 5 Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1 KERESZTÉNY MAGVETŐ LXVIII. ÉVF. 1936. MÁJUS-JUNIUS 3. FÜZET. A templom szükségessége. 1 Nemcsak ti, magam is régen vártam erre az áldott alkalomra, hogy itt, most már a saját lelki Sionotokban találkozhassam

Részletesebben

A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár

A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár DIÁKNAPTÁR 2005/2006 A mottó és a A túlsó parton c. elbeszélés részlet Haľko József 2005-ben megjelent Mindennapi kenyerünk cimű könyvéből. Az illusztrációs

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 1992. szept. 13., vasárnap, 19.30 Védnökök: Dr. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott

Részletesebben

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok.

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok. Az SZMSZ 1. melléklete A Képviselő-testület tagjai: Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye Alsónémedi Vincze József Kápolna u. 71. polgarmester@alsoneme Minden hónap első szerda polgármester di.hu

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben