a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970)"

Átírás

1 a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka ( ) 1957.december 7-én 45 fő jelenlétében az országban hatodikként kimondták a MTESZ Vas megyei Szervezet megalakítását. A közlekedési szakemberek ismerték fel annak szükségességét, hogy időszerű lenne a már működő egyesületi csoportokat összefogni. Kimondták:a MTESZ szombathelyi szervezetének az lesz a feladata, hogy létrehozza a tudományos egyesületek közös tanácskozó és irányító szerveit. Becslések szerint a megyében a különböző vállalatoknál és intézményeknél a műszaki és tudományos pályán foglalkoztatott értelmiségiek száma, melyből akkor már kb. 600 fő tagja volt a különböző egyesületi csoportoknak. A város ideiglenes jelleggel helyiséget biztosított a szervezet működéséhez a Széll Kálmán (akkor Sztálin) u.3. szám alatt. Kezdeti időszakot a különböző egyesületek közötti személyes kapcsolat kiépítése és a helyiségkérdés megoldása jellemezte. Felkérték a Városi Tanács ipari és műszaki osztályát, hogy műszaki jellegű problémák kidolgozására forduljanak a MTESZ-hez. Elhatározták Vasi Műszaki Napok megszervezését. Elkészítették a Vas megye 15 éves távlati fejlesztési tervjavaslatát. Elkezdődtek a tanulmányutak, szakmai kirándulások szervezése. (első a herendi porcelángyár volt 40 fővel). Erre az időszakra az építkezés volt jellemző, új egyesületek alakulása, taglétszám növelése, az egyesületekben folyó munka kontrollja beszámoltatások révén. 60-as évek elején már többször kérték a MTESZ szakértőinek segítségét, pl. községfejlesztési irányelvek elkészítésére, bekötőutak tervezésére, vagy a büki víz hasznosításra témakörökben. Elkészültek Szombathely város agrár távlati tervei, 87-es út városi bevezető szakaszának tervei, Vas-és Zala megyei törpe vizmű létesítési programban való szakmai közreműködés, az oladi kilátó környékének, a Rigóvölgy térségének felmérése, a téglagyári gödör térképeinek elkészítése. Vitaesteket szerveztek a megye gazdaság-, és iparpolitikai kérdéseinek megvitatására. Megkezdődött az állami vezetők meghívása ( nehézipari miniszterhelyettes,könnyűipari miniszterhelyettes, a MTESZ főtitkára, az ukrán MTESZ alelnöke) Szakembereink bekapcsolódtak a városi tanács különböző bizottságainak munkájába. Felmérés készült a megye vállalatainál dolgozó mérnökökről és technikusokról. Érdekesség, hogy a szakemberek kezdeményeztek olyan jellegű szakmai kérdések megvitatását is, melyek nem estek egybe az akkori megyei vezetés terveivel (Mg-i gépgyár megszüntetése) Megkezdődött a megye már városaiban, helyiségeiben az egyesületi élet szervezése. Új forma is meghonosodott: külföldi szakmai utakról utibeszámolók szervezése. Kiemelten foglalkoztak a szakemberek az őrségi táj hasznosítási kérdéseivel. A fennállás 5.évben tartott tisztújításon a vezetőség megállapította, hogy az IB az elmúlt években döntő feladatának tartotta, hogy minden területet felölelve biztosítsa az egyesületek munkáját és

2 elősegítse újabb és újabb egyesületek helyi csoportjainak megalakulását és tevékenyen vegyenek részt a megye és városunk fejlesztési kérdéseinek megalapozásában. Ekkor már 15 egyesület működött, 1550 taggal. Idézet az akkori beszámolókból: az aktivitással kapcsolatban meg kell állapítani, hogy több egyesületi titkár írásos beszámolója szerint központjukkal elég gyenge szálak kötik össze őket, és a fiatalok aktivizálása nehézségekbe ütközik. Szakcsoportok alakultak: Tájesztétikai és Fejlesztési, Város és községfejlesztési Közgazdasági és oktatási A 60-as évek közepén megkezdődött a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, így elsősorban gráz-i mérnöki kamarával, ahol 1965-ben 12 erdész, 4 faipari, 4 agrár 3 hidrológus, 3 geodéta 3 közlekedési 1 l élelmiszeripari, vegyész gépész szakember vett részt tanulmányúton. Ennek folytatásaként 40 osztrák szakembert látott a MTESZ vendégül, ahol 8-10 fős csoportokban szakmájuk szerint üzemlátogatáson, előadásokon vettek részt. Megtörtént az üzemi könyvtárak szakkönyvállományának feltérképezése, egy műszaki dokumentációs szakcsoport alakulása. A MTESZ átköltözött az Alkotmány u.42. számú helyiségbe.(ma Szily János u.) Kapcsolat alakult ki a MTESZ Győr-Sopron megyei Szervezet vezetőségével. A MTESZ vezetősége rendszeresen ülésezett, és minden alkalommal beszámoltatott egy-egy egyesületet munkájáról. Az egyesültek titkárai évente két alkalommal találkoztak től megkezdődött a Vasi Műszaki Hetek rendezvénysorozat, amely rövid időszakra koncentrálta több esetben összehangolt témában felhívta a figyelmet a műszaki értelmiség tevékenységére. Felkérésre elkészült Vas megye ipartelepítési problémái anyag, a megye vízellátási és csatornázási állapotfeltáró tanulmány. Egyre több szakmai kiállítást szerveznek az egyesületek. Kőszeg adott otthont az évente megrendezésre kerülő A textiliparban dolgozó fiatal műszakiak országos tanácskozásának. Hagyománnyá vált a évenként megrendezésre kerülő élelmiszeripari napok rendezvény szintén Kőszegen. Megalakult az igazgatók klubja. II. Beépülés a megye közéletébe, kapcsolatok kialakulása, szakmai munka ( ) A megye vezetői az ötéves tervek kidolgozásához kérik az egyesületek közreműködését. A megyei tanács akkori elnöke - dr.gonda György - előadást tartott Vas megye jelenlegi gazdasági helyzete, fejlődésének iránya címmel a MTESZ-ben. Képviselőnk részt vesz a Tudományos szakbizottság munkájában. Az elnökség folyamatosan foglalkozik a MTESZ elhelyezésének kérdésével, melynek eredményeként februárban átadták a jelenlegi helyén működő a MTESZ-székházat. A Vasi Műszaki Hetek fő témája a műszaki fejlesztés-, gyártmányfejlesztés volt, melyen például 1972-ben 85 rendezvényen hallgató vett részt. Érdekességképpen a statisztikából:

3 1971-ben 17 egyesületnek volt helyi csoportja a taglétszám fő volt, A tagság összetételén belül növekedett az egyetemet-főiskolát végzettek aránya. Az előadások témái: megyei közlekedéspolitikai koncepció végrehajtása, Szombathely város ivóvíz ellátásának kérdései,. a megye élelmiszeriparának és állategészségügyi helyzetének problematikája. Az egyesületi munka üzemekre épül, az egyesületek tevékenysége a vállalati élet keretei között folyik, fő céljuk a vállalati problémákon való segítés, tanácsadás. A MTESZ elnöksége üléseit hónapról-hónapra más vállalatnál tartotta meg, meghívva rá a vállalatok vezetőit is ban 40 szakmai tanulmányúton 830 fő vett részt. Sajtó, propaganda munka terén próbálkozás történt havi műsorfüzet összeállítására, nem sok sikerrel. Igényfelmérésre került sor egy megyei műszaki folyóirat megindítására. Elkészült a szakmai folyóiratok katalógusa. Bekapcsolódtunk a műszaki és közgazdasági könyvnapok, a környezet-és természetvédelmi napok rendezvénysorozat szervezésébe. Javaslat készült a műszaki filmek hasznosítására. (akkoriban a szombathelyi filmtár természettudományos anyaga kópia volt) Elkészült a megye műszaki nagyjainak összegyűjtése, név, életrajzi bontásban. A nevet tartalmazó listát átadtuk a megye és város vezetőinek, javaslatot téve a megemlékezések módjáról. (emléktábla, utcaelnevezés, koszorúzás) Felmérésre került a műszaki értelmiség nyelvismerete. Ennek alapján 50 szakember vállalt szakfordítást 7 nyelven. Sajnálatos, hogy az Országos Műszaki Dokumentációs Központ javaslatunkat nem támogatta. Pontosításra került az egyesületi tagnyilvántartás. A taglétszám az évtized végére elérte a főt. A technika háza kihasználtsága %-os volt a 70-es években. Örvendetes, hogy több kiállítás megrendezésére is sor került a székházban, de számtalan tanfolyamot is szerveztünk, Ismertté váltak az un. szuggesztológiai nyelvtanfolyamok angol és német nyelven. Nagy segítséget nyújtott a résztvevőknek a közép és felsőfokú munkaügyi tanfolyamok helyben történő szervezése. Kezdeményezések történtek az egyesületi munka decentralizálására, Sárváron Intéző Bizottság alakult. A nemzetkőzi kapcsolatokban egyre sürgetőbb az igény a környező országos szakemberivel történő kapcsolatfelvételre. (hidrológus, kémikus, erdész, közlekedési szakterületeken). A KTE az Erfurti vasút-igazgatósággal alakított ki kapcsolatot (1974-ben), mely a mai napig tart. A MTESZ a bolgár razgradi mérnökszervezettel alakít ki kétoldalú kapcsolatot. Példamutató az erdészet hagyományos határmenti találkozója, Pannónia címmel. A fiatalok részt vettek az FMKT- vetélkedőkön (fiatal műszakiak és közgazdászok tanácsa) Aktívan bekapcsolódott a megyei szervezet az alkotó ifjúság pályázat szervezésébe és ágazatonkénti vetélkedők lebonyolításába. Pályakezdő értelmiségiek megyei fogadására került sor éveken keresztül. Felkérésre elkészítettük a fiatal műszaki és természettudományi értelmiség vezetővé válásának lehetőségei és feladatai anyagot. A vezetőszervek fő célkitűzése a tagegyesület munkájának figyelemmel kisérése a koordináló szerep betöltése, folyamatos feladmeghatározás, kapcsolattartás.

4 Az egyes munkabizottságokban konkrét munkaterv szerinti munka folyt: Sajtóbizottság, Műszaki Tudományos Tájékoztatási Bizottság,Oktatási Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Számvizsgáló Bizottság, Megalakult a nyugdíjas műszakiak klubja, az Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottság. Ez utóbbi a könnyűgépkezelői tanfolyamok és vépi országos targoncaverseny szervezésével tette ismertté magát, ahol 142 vállalat targoncavezetője közül 448 versenyző nevezett a versenykiírás szerinti valamelyik kategóriába. Rendszeressé válnak a MTESZ Győr-Sopron megyei Szervezet vezetőivel történő találkozások, később a MTESZ Zala megyei szervezetével is. A Műszaki Hetek rendezvénysorozat profilja jelentősen bővült: kiállítások, üzemlátogatások, termékbemutatók is tarkították a rendezvényt, nem csak Szombathelyen, de Sárváron, Körmenden is. A megye vezetői szervezetünkről az alábbi véleményt alkotta: a MTESZ megyénk értelmiségének jelentős részét fogja össze, Tevékenysége élőbbé vált, a rendezvények színvonalat nőtt, a tagegyesületek, szakosztályok sokat tettek a tudományos eredmények gyakorlatba való átviteléért, az az élen járó gazdasági egységek hasznos tapasztalatainak elterjesztéséért. A megyei szervezet munkáját országosan is több alkalommal elismerték ben Heigl István, 1978-ban Módly András kapott országos MTESZ díjat. A megyei szervezet megalakította a megyei MTESZ díjat, amit azóta 35 fő vehetett át, kimagasló munkájának elismeréseként. Több országos és nemzetközi nagyrendezvénynek adott már ebben az időben megyénk otthont, Geodéziai Vándorgyűlés, országos gázkonferencia, Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Hagyományos az Élelmiszeripari Konferencia, a textiliparban dolgozó fiatal szakemberek országos konferenciája, környezetvédelem analitikája, fásítási ankét ben a soros közgyűlés kimondta a sárvári IB megszűnését. Ezt követően az SZVT koordinálta a helyi munkát. Műszaki aktíván részt vett az országgyűlés elnöke és a szövetség főtitkára. A 80-as évek második felétől nemzetközi téren fokozatos bővülésről szólhatunk: fokozatosan realizálódnak az osztrák, jugoszláv kapcsolatok (erdész, környezetvédelem, hidrológia, építészek, közlekedési), az agrárosoknak a potsdami kapcsolat alakult ki. A 1988-tól hatályos jogszabályokat és megyénk földrajzi helyzetéből adódó előnyét kihasználva jelentősen bővültek az egyesületek tanulmányutakon történő részvételeinek lehetőségei. Sok szakembernek nyúlt módja vásárokon, szak-kiállításokon részt venni. (Graz, Bécs, Oberwart, Radgona). A taglétszám állandósul 23 egyesületi csoportban fő (akkor a megye értelmiségének összlétszáma fő volt, ebből műszaki-agrár értelmiségi, 60 %-a MTESZ tag, a létszám többi fele technikus) A tudományos egyesületek és a MTESZ szervezeti keretei kialakultak. Az évtized végén megalakult a munkavédelmi szakembereket tömörítő szakosztály.(1988)(19. pps.) Kellemes színfoltjai voltak a mindennapi életnek a geodéta, építész és agrárbálok. Ebben az időben a társszervezetekkel való kapcsolatépítésre fordított a megyei szervezet kiemelt figyelmet. Írásos együttműködési megállapodás aláírására került sor a TIT,SZMT,HNF és KISZ megyei szerveivel. A TIT-tel közösen megalakítottuk a Senior klubot, amely azóta is működik. Találkozót szerveztünk a Veszprémi Akadémiai Bizottság vezetőivel.

5 Tájékoztatót hallgattunk meg az Alpok - Adria Munkaközösség munkájáról. Tájékoztattuk a megye vezetőit a műszaki értelmiség megyei helyzetéről. Országosan is példamutatóan alakul az SZMT és a MTESZ együttműködése. Ennek egyik példája az az állásfoglalás kialakítása, amely a megye műszaki értelmisége helyzetével, munkájának hatékonyságával foglalkozott. A munkabizottsági munka került a tevékenység középpontjába. Ennek révén a megyei szervezet aktívan beépült a megye közéletébe. A megye területpolitikai feladatinak döntés-előkészítése megalapozásában tanulmányok és pályázatok segítségével tovább fokozzuk a szakszerűséget, a hosszútávú szemléletet a terület erőforrásainak egy optimálisabb kihasználása érdekében. A megbízásos munkák szervezése hidrológusok példája alapján hosszú távon bevált gyakorlattá vált. Országosan is élen jártunk, előnyei olcsón azt ismerők végzik, érdekeltség kerül be a rendszerbe Mivel újszerű kezdeményezésről volt szó, kértük az ellenőrző bizottságot, vizsgálja meg egy évben a munkák további hasznosulását, mely nagyon pozitív képpel zárult. A végzett munkák olcsóbbak, elkészítésük gyorsabb volt, sok esetben hiányt pótolt. Egyéni és csoportérdekeltség került a rendszerbe. Bevezetése sokat segített a szervezet önfinanszirozásának megteremtésében, az egyesületek bel-és külföldi tanulmányutjainak szervezéséhez. Ebben az időszakban a műszaki értelmiség érdekérvényesítő képessége erősödött. Számos fórumon foglalkoztak a témakörrel, szakértői anyagok kerültek elkészítésre, véleményezésre: Az országos szakmai bértáblázat alkalmazásának megyei tapasztalatai, A műszaki értelmiség helyzetének felmérése, A megye munkaerőhelyzete, a szakmunkásképzés és a szakmunkásigény összhangja, A művezetők helyzete megbecsülésük. A szövetség érdekérvényesítő képességéről: az 1986-os országos tisztújító küldöttgyűlés elnökségi tagjai: Miniszterelnök, miniszterelnök helyettese, országgyűlés elnöke, a KB tudományos titkára (akadémikus),elnöki tanács helyettes elnöke. A szövetség elnöke akkor Fock Jenő volt. Ismételten áttekintettük a 70-es évek közepén elvetélt javaslatot egy megyei műszaki lap kiadásáról től KTE kezdeményezésre megindult évente 4 alkalommal, 400 példányban a MTESZ Hiradó. Az évtized közepén a megye vezetői részéről felvetődött a gondolat a MTESZ MMIK-ban történő költözéséről, melyet a testület hosszas mérlegelés után elvetett. A szintén a KTE kezdeményezésére 1987-ben megalakítottuk a Vas megye műszaki fejlesztéséért kitüntetést, amit a mai napig 71 szakember vehetett át. Bár a szövetség és megyei szervezet mindig is kerülte a közvetlen politikában való részvételt a 80- as évek a MTESZ-t sem kerülték el. Ennek egyik példája, hogy felkérték szervezetünket a gyülekezési és egyesülési jogról szóló törvénytervezet társadalmi vitájának megrendezésére től egyesületekről szóló törvény értelmében a szövetségbe tömörült tudományos egyesületek önálló jogi személyek lettek. Megyénkben a helyi csoportok egyhangúan úgy nyilatkoztak, hogy szükségük van és igénylik egy szövetség típusú szervezet fennmaradását. III. A rendszerváltozás utáni időszak a mai napig ( Sajnos ki kell mondanunk, hogy a rendszerváltást követő időszak a társadalmi munka végzésének nem kedvezett és ma sem kedvez. Megváltozott az a környezet, amelyben az egyesületek eddigi

6 tevékenységüket végezték. A nagyvállalati keretre épült egyesületi munka megszűnt. A civil szféra kezdeményező ereje még nem jelentkezik markánsan. Ez persze hogy ez nem is várható el egyik percről a másikra. Ehhez a folyamathoz, miként nyugat-európában is történt, hosszú időre van szükség. Ugyanakkor vannak kapaszkodóink, hiszen egyesületeink egy része olyan hagyományra épül, ami példamutató. Például a 1851-ben alapított Országos Erdészeti Egyesület, akik megyénkben tartották vándorgyűlésüket Erdész az erdőért, erdő az emberért mottóval. El kell mondom, rendkívül megható volt hagyományaik ápolása. A MTESZ igyekezett alkalmazkodott a változásokhoz, áttekintette korábbi kapcsolatrendszerét. Együttműködést kezdeményezett és alakított ki az ujonnan megalakult szervezetekkel, kamarákkal., egyesületekkel, Claudius Ipari Parkkkal, a megye és város vezeezőivel. Mi képviseltük a Szövetséget az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórumban, jelen vagyunk a regionális, és megyei civil fórumokon. Felajánlottuk szervezetünk szakmai segítségét az önkormányzatok határkörébe tartozó szakfeladatok elkészítésére, döntés-előkészítésben való részvételre. Ezt azért tartottuk különösen fontos feladatunknak, mert megyénk aprófalvas településszerkezeténél fogva a legtöbb település nem rendelkezik a feladatok ellátására szakemberekkel. Nagyon sok településtől érkezett pozitív visszajelzés, megbízás, megóvva őket a szakszerütlen döntésektől. Országosan is példaértékű volt Alsóújlak településfejlesztési koncepció, terület-felhasználási terv elkészítése. Több szakmai jellegű állásfoglalást készítettünk, hoztunk nyilvánosságra, mint: a toronyi lignit bányászat és erőmű építés témaköre, az Őrségi Nemzeti Park átszervezése, a főiskola Egyetemmé válása stb. A szakértői jellegű munka képezte szervezetünk árbevételének alapját. A rendszerváltás óta elmondhatjuk, hogy megyei szervezetünk gazdaságilag önellátóvá vált. Igaz az elmúlt időszak recessziója erősen érezteti hatását, melyhez igyekeztünk alkalmazkodni, a több lábon állással, létszámcsökkentéssel, stb.. Kezdeményeztük egy vasi MTESZ Mérnökiroda Kft. megalakítását, amit a Szövetség elnöksége nem engedélyezett. Önkritikusan kimondhatjuk ugyanakkor, hogy az ilyen típusú szervezetek, mint a szövetség és tagegyesületei igazán nem integrálódtak be a döntés-előkészítő folyamatokba, Sok esetben kullogunk az események után, a szervezet erejét saját belső problémái emésztik fel, és itt elsősorban az országos testületekre gondolok. Folyik a vagyonfelélés, a koncon való marakodás, ami nem tesz jót a szakmai munka szervezésének. Általánosságban igaz viszont az a tény is, hogy ez a réteg visszahúzódott a politikától, nézzük meg a parlament, vagy egy helyi képviselőtestület összetételét. A változások időszakában sem emelte fel szavát érdekeinek érvényesítéséért, s eredményeit sem propagálja, azok nincsenek rivaldafényben. Ezen helyzet feltárása társadalmi érdek, nem lehet egy civil szervezet feladata. A tudományos tevékenység erősödéséhez szilárd háttér szükségeltetik. A döntéshozók még nem igénylik a végrehajtó hatalom és az egyének között elhelyezkedő MTESZ típusú szervezetek munkáját. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szövetség mindig politikamentesen funkcionált. Ezek az együttműködések azóta is gyümölcsözőek, bizonyítja ezt a mai fórumunk is, ahol társrendezőként vannak jelen a kamarák, meghívottként vesznek részt a Kereskedelmi és Iparkamara, a Gyáriparosok Szövetsége, a Vas Megyéért Egyesület vezetői, a megye vezető politikai, országgyűlési képviselők. Ugyanakkor a változások néhány kapcsolat megszűnéséhez vezettek, mint nemzetközi vonatkozásban a razgradi mérnökszervezettel, az agráregyesületnek a potsdami szervezettel. Örvendetes viszont, hogy a KTE erfurti kapcsolata 33 éve folyamatos. Megszűnt a műszaki és közgazdasági hetek rendezvénysorozat, lett helyette műszaki-,agár értelmiségi fórum, tudomány napi rendezvénysorozat, ZÖLD BÉKA környezetvédelmi rendezvény, bekapcsolódtunk a vásárok szervezése mellett bonyolított szakmai konferenciák

7 rendezésébe, mint az Made in Hungary, AGRA SAVARIA, INFRA SAVARIA stb. Országosan ismertté vált a Bük-fürdőn évente megrendezett munkavédelmi konferencia, a budapesti, illetve regionális adókonferenciák az érdekvédelmi szakemberek részére szervezett konferenciák. Konferenciák szervezésében külföldre is kimerészkedtünk: fogyasztóvédelmi konferencia Párizsban az OECD magyarországi missziója és a párizsi Magyar Intézet közreműködésével, adókonferenciák Ausztriában, Németországban, Csehországban, érdekvédelmi konferenciák a környező országokban. Magyarország Uniós csatlakozása előtti időszakában kihasználva megyénk földrajzi fekvéséből adódó helyzeti előnyünket országos konferenciákat szerveztünk ausztriai tanulmányúttal egybekötve az uniós csatlakozásból adódó tapasztalatok megismerésére, megismertetésére, nagy sikerrel. Ezen rendezvények révén szerveztünk országos ismertségre tett szert óta 307 konferencián szakember vett részt. Megszűnt a MTESZ Híradó, viszont a megyei szervezet weblapján tájékozódhatnak az érdeklődők aktuális eseményekről. Lapunk látogatottsága örvendetes. A tanfolyami tevékenység az utóbbi időben bővült. Elsősorban akkreditált képzéseket bonyolítunk, melyek a résztvevők számára törvényi előírás alapján kötelezőek. Pályázatokon évről évre vannak sikerélményeink. Visszatérő a munkavédelmi ismeretek ingyenes oktatása olyan területeknek, melyek a részvételi díjas konferenciákat, tanfolyamokat nem tudják megfizetni (oktatás, egészségügy, kisvállalkozók). Jelen pillanatban Dunántúlon (Bük-fürdő, Pécs, Veszprém) folyik a foglalkozás-egészségügyi akkreditált továbbképzést körülbelül orvos részvételével. A szombathelyi víztorony műszaki múzeummá alakítására nyertünk pályázatot, mely munka jelenleg is folyik. Példamutató a Kémikusok kémiatanári szakosztályának munkaprogramja. Megyei Szerveztünk munkájának országos elismerésének tekintjük, hogy hatodik éve Kovács Jenő tölti be a Szövetség egyik alelnöki tisztét, illetve a korábbi ügyvezető igazgató MTESZ elnöki tanácsadói megbízását, a Vas megyei szervezet régióközponti funkcióját, vagy néhány egyesületi központ vezetőségében történő beválasztásunkat.(kte,gttsz,mae) A Gyáriparosok Szövetsége aktív támogatásával civil kezdeményezésre több alkalommal foglalkoztunk a vas megyei felsőoktatás helyzetével, kapcsolatával a gazdasággal. A Budapesti Műszaki Egyetem rektora meghívásunkra több alkalommal járt megyénkben. Alapító tagja voltunk a Műszaki Felsőoktatási Alapítványnak. Szakértői munka keretében készítettük el a nyugat-dunántúli felsőoktatás integrációjáról szóló előterjesztést. Erőfeszítéseink a jelenlévők előtt ismertek, a főiskolán beindult több szakon is a műszaki képzés. Az utóbbi néhány évben alakítottunk nagyon gyümölcsöző munkakapcsolatot a különböző hatóságokkal, a folyamatosan megjelenő törvények megismertetéséhez civil háttér biztosítása céljából. (Így a Fogyasztóvédelmi-, Környezetvédelmi-,Munkavédelmi Felügyelőségekkel, az,ántsz-szel, Városi Tűzoltósággal) Ezek az eredmények nem lettek volna elképzelhetők a választott vezetők áldozatkész társadalmi munkája nélkül. Ha elkezdeném felsorolni a neveket, holnapig itt ülhetnénk. A nyáron megválasztott vezetőség nevében szeretném hálás köszönetemet kifejezni elődeink munkájáért. Ugyancsak megköszönöm a függetlenített munkatársak munkáját, azt a tevékenységet, hogy biztosítani tudták a társadalmi munkaszervezési, gazdasági hátterét, szoros és harmonikus együttműködésben a választott tisztségviselőkkel. Köszönöm. Végezetül két javaslattal szeretnék élni: - Örömteli számunkra, hogy a Vas Megyei Önkormányzat a megyében szerzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények elismerésére díjakat alapított és ad át.

8 Ugyanakkor jelezni szeretném, hogy a jelölési lehetőségek nem esnek egybe a műszaki-, agrár-, gazdasági értelmiség tevékenységével. Ezért a MTESZ Vas megyei Szervezete vezetősége nevében javasoljuk, hogy Vas megye Közgyűlése a megye műszaki, természettudományos fejlődését elősegítő szakemberek részére alakítson "Vas megye műszaki fejlesztéséért" díjat, mely a tudomány napja alkalmából (november 1.) kerüljön átadásra. - Javasoljuk a város vezetésének, hogy kezdeményezzék utca elnevezését dr.pungor Ernő akadémikusról, Barna Tamás A MTESZ Vas megyei Szervezet Elnöke Szombathely,

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k

A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k Kaucsek György Szabó Gyula Főbb jellemzők Pozitívumok nemzetközi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi beszámolója

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi beszámolója A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi beszámolója 1. Szervezeti adatok ismertetése A Területi Kamara működése A Zala Megyei Mérnöki Kamara a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és a taggyűlésen előzetesen

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-10/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Felelős műszaki vezetői és építési

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tanácsi loizottságok 1988».^ Xi-*SH2Í ;Í«

Tanácsi loizottságok 1988».^ Xi-*SH2Í ;Í« Tanácsi loizottságok 1988».^ Xi-*SH2Í ;Í« Várpalota Városi Tanáos Ügyrendi Bizottsága 1988* évi m ű n k a t ie._r_y e Az ügyrendi Bizottság negyedéves ütemezéssel elkészítette 1988, évi munkatervét«a munkatervben

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. A munkavédelem új útjai és fejlesztésének feladatai

MEGHÍVÓ a. A munkavédelem új útjai és fejlesztésének feladatai MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe és a MTESZ Gyémántjubileumi Éve eseménysorozata keretében tartunk Az országos rendezvény címe:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Budapest, den 23. November 2011

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Felügyelő Bizottság a 2012. évben is ügyrendjének, illetve a vonatkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben