Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013."

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez, kötelezettséghez kapcsolódva Előadó: Dr. Pavlik Lívia Rezsabek Angéla 1 Tartalom Rezsabek Angéla 2 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Rezsabek Angéla 3

2 Mit??? Bizonylati elv és bizonylati fegyelem (Sztv ) Bizonylatot kell kiállítani minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja. Az összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. (valóságnak megfelelő, alaki és tartalmi követelményeknek megfelel.) Rezsabek Angéla 4 Mikor??? Bizonylati elv és bizonylati fegyelem (Sztv ) Pénzeszközöket érintő gazdasági események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell; Egyéb gazdasági események bizonylatait (kivéve, ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. Rezsabek Angéla 5 Számlakibocsátási kötelezettség Az adóalany köteles termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője, kapott előlegéről, az előleget folyósító részére számla kibocsátásáról gondoskodni. Áfa törvény 159. (1) kivéve. Rezsabek Angéla 6

3 Mentesülés a számlakibocsátási kötelezettség alól- Áfa tv.165. A Közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységek esetén (85. (1)), Az egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén (86. (1)) feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számviteli törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. Kp-s értékesítés esetén nyugtát állít ki. Rezsabek Angéla 7 Számviteli bizonylat Sztv. 165 (2) Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak. Rezsabek Angéla 8 Rezsabek Angéla 9

4 Milyen nyilvántartást köteles vezetni a szigorú számadású bizonylatról? Olyan nyilvántartást, amely nyomtatványfajtánként külön-külön tartalmazza: a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám (-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, a nyomtatvány beszerzésének keltét, a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig, a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/D. Rezsabek Angéla 10 Rezsabek Angéla 11 Rezsabek Angéla 12

5 Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. Áfa törvény 170. (1) Rezsabek Angéla 13 Javítás hatása a bevallásokra A tárgyévben végzett, valamely korábbi adóbevallási időszakot érintő önellenőrzés, a határidőt követően benyújtott bevallás, illetőleg az utólagos adómegállapítás nem érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát. Art. I. sz mell. A, 6. Rezsabek Angéla 14 Eredeti számlában (teljesítéskor) Számlával egy tekintet alá eső okirat alapján Nincs számlával egy tekintet alá eső okirat Számviteli bizonylat alapján a felek közti szerződés/megállapodá s értelmében Közvetlen engedmény Aki adja: 91 / / 31 Aki kapja: 45 / Bekerülési érték 45 / 466 Aki adja: 91 / / 31 Aki kapja: 45 / Bekerülési érték 45 / Rabatt Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Áfa tv. hatálya alá tartoznak Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Aki adja: 86 / 38, /479 Aki kapja: 38,45 / 96 36/96 Nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá. Skontó Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Csak a pénzmozgás, kompenzálás időpontjában Aki adja: 87 / 38, 31 3%-ig 88 / 38,313% felett Aki kapja: 38, 45 / 973 %-ig Rezsabek Angéla38,45 / 973% felett 15

6 Nem elhatárolás / (1) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerős határozattal előírt kötelezettségeket, valamint a 81. (5) bekezdése szerinti utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is. 81 (5) Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott (fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét. Rezsabek Angéla Nem elhatárolás / (6) Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, továbbá a 77. (7) bekezdése szerinti utólag kapott engedmény miatti követelés összegét is. 77 (7) Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összegét. Rezsabek Angéla Bizonylatok megőrzési kötelezettsége 8 évig Elektronikus elektronikusan Papír alapú papíron Papír alapú elektronikusan..biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Számviteli törvény 169 (6) Rezsabek Angéla 18

7 Bizonylatok megőrzési kötelezettsége Megfelel, ha excel táblában való könyvelés? - igen A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. Számviteli törvény 165 (4) Rezsabek Angéla 19 Tartalom Rezsabek Angéla 20 Pénztár bevételi, kiadási bizonylat A pénzmozgást alátámasztó bizonylat tartalmát a számviteli politika előírásai alapján kell meghatározni. Minimum tételek: Sorszám Pénzmozgás kelte Pénzkezelést végző személy aláírása Rezsabek Angéla 21

8 Rezsabek Angéla 22 Pénzkezelési szabályzat kötelező tartalmi elemei a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi szabályai, a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendje, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendje, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, az ellenőrzés gyakorisága, a pénzszállítás feltételei, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje, pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok Számviteli törvény 14 (8) Rezsabek Angéla 23 KÉSZPÉNZ KORLÁT Art. 38. Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között ugyanazon szerződés alapján teljesített, egy hónapon belül kifizetés legfeljebb 1,5 millió Ft értékben lehet készpénzben. Art. 2. Egy szerződés? Több szerződés??? RENDELTETÉSSZERŰ JOGGYAKORLÁS ELVÉBE belefér-e. Mulasztási bírság: az értékhatár feletti rész 20%-a Decemberi módosítás alapján mind a két oldalon meg kell fizetni a 20%-ot, amikor az adóhivatal határozatban megállapítja a mulasztási bírságot mind a két oldalon. Rezsabek Angéla 24

9 Számla Egyszerűsített adattartalmú számla Kézi Nyugta Gépi CSAK számviteli bizonylat Rezsabek Angéla 25 Pénztárgép használatára vonatkozó kötelezettség Meghatározott vállalkozások csak pénztárgéppel tehetnek eleget nyugta-kibocsátási kötelezettségüknek. Ilyenek például: a taxi szolgáltatást nyújtó adóalanyok, a gyógyszertárak, a legtöbb kiskereskedelmi egység, a legtöbb vendéglátóegység,.. 1. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez Rezsabek Angéla 26 Nyugtakibocsátási kötelezettség Abban az esetben, ha mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. (kp-s értékesítés és a vevő nem kér számlát (Áfa tv (1)b.)) Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Áfa tv (1) (2) Rezsabek Angéla 27

10 Elszámolásra kiadott összeg A szokásjog alapján igen sok cégnél alkalmazzák a jelképes visszavétel tételeit elszámoltatásnál. Mi a teljes visszavett összeg bizonylata? És mi a valóság alapja? És hol a valódiság elve? Rezsabek Angéla 28 Elszámolásra kiadott előleg Előleg kiadása Előlegből felhasznált összeg Előlegből felhaszn. összeg áfa tartalma Fel nem használt összeg visszavételezése Rezsabek Angéla 29 Elszámolásra adott előleg - időkorlát..a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott előleg, elszámolásra kiadott összeg, feltéve, hogy annak a kifizetővel való elszámolása a visszaérkezést követő 30 napon belül megtörténik Szja 72 n) Rezsabek Angéla 30

11 Devizában kiadott előleg esetén a beszerzett eszköz vagy igénybevett szolgáltatás bekerülési értéke Rezsabek Angéla 31 Valutapénztár állománya Könyv szerinti árfolyam Elszámolásra kiadott összeg Napi árfolyam Elköltött összeg Számla teljesítés napján Elszámolás napján 1000 EURO 280 Ft/EURO 1000 EURO 300 Ft/EURO 800 EURO 296 Ft/EURO 285 Ft/EURO Rezsabek Angéla 32 Amennyiben rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történőbeszerzéseket a felhasznált valuta könyv szerinti értékén veszi állományba: Valutapénztár állománya 1000 EURO Könyv szerinti árfolyam 280 Ft/EURO * * *280 Rezsabek Angéla 33

12 Amennyiben nem rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történőbeszerzéseket a felhasznált valuta könyv szerinti értékén veszi állományba:!!!!!nem JAVASLOM, nem egyezik a Sztv. általános devizás értékelési szabályaival!!!!!! * * * * * * * * *15 Rezsabek Angéla 34 Napidíj, ha forintban adjuk Lehetne ilyen egyszerűa könyvelés devizás esetben is, de nem az oka??? Előlegként kiadott összeg Személyi jellegűegyéb kifizetés (előleg számfejtése) Személyi jövedelemadó levonása Munkavállalói járulékok elszámolása Előleg átvezetése Munkáltatói járulékok elszámolása Rezsabek Angéla 35 Napidíj A Számviteli törvényben az áfa árfolyamához való igazítás már szerepel, de a személyi jövedelemadó árfolyamához való igazítás még nem. Ebből következően a napidíj szja tartalmát, a személyi jellegű egyéb kifizetést és a valutapénztár csökkenését más-más árfolyamon kell forintra átszámítanunk. Rezsabek Angéla 36

13 Napidíj szja árfolyam A magánszemély - választása szerint - az adóelőleg, adó megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell használni évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról ( továbbiakban SZJA törvény) 6. b) Rezsabek Angéla 37 A valutapénztárból ( 100*280) befizetés történik a deviza betétszámlára. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/EUR, Napi ker. bank : * * * 25 Rezsabek Angéla 38 A devizaszámláról (100* 290) forintra átváltás történik. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/Euro, Napi ker. bank : Ftt/Euro * * * 14 Rezsabek Angéla 39

14 A devizaszámláról (100* 290) CHF-re átváltás történik. Kapunk 120 CHF t. Napi MNB árfolyam: 308 Ft/EUR, 252 Ft/CHF Napi ker. bank : , EUR 100* CHF * Rezsabek Angéla 40 Valutából (100* 300) beszerzés történik. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/EUR, Napi ker. bank : * 300 Rezsabek Angéla 41 Valutából (100* 300) anyagbeszerzés történik. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/EUR, Napi ker. bank : (Az előző jobb megoldás, az Sztv. Devizás értékelési szabályai értelmében!!!) * * *5 Rezsabek Angéla 42

15 Tartalom Rezsabek Angéla 43 SZÁMLA Kiállítás dátuma: Teljesítés napja: Fizetési határidő: január január január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december Számla alapján!!! T391 / K T 52 / T311 / K T311 / K T311 / K T52 / / / 454 Rezsabek Angéla 27 SZÁMLA Kiállítás dátuma: Teljesítés napja: Fizetési határidő: január január január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december 11- január 10. Arányosan????? re a könyvelés???? Számviteli bizonylat alapján!!! T391 / K T 52 / T311 / K T311 / K T311 / K T52 / / / 454 Rezsabek Angéla 25

16 SZÁMLA Tartalmi és formai elemei a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; a termék értékesítőjének, valamint a termék szolgáltatás nyújtójának neve* beszerzőjének, szolgáltatás és címe*; igénybevevőjének neve*, adószáma* és címe; a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma*, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; Rezsabek Angéla 46 * rövidített név csak abban az esetben fogadható el, ha a cégbírósághoz (egyéni vállalkozó esetén az önkormányzathoz) bejelentették!!! A számlán postacím, postafiókcím megjelölése önmagában nem elegendő ( nem tilos, de nem elég) Név, cím változás esetén a közzétételtől számítva csak a módosított adat fogadható el. Rezsabek Angéla 47 *Adószám - - Törzsszám, ez szolgál azonosításra, ennek minden esetben stimmelnie kell Megye kód alanyi adómentes kizárólag tárgyi mentes -nek jelentkezett kizárólag mezőgazdasági különös adózási jogállású áfa alanynak nem minősülő egyéb adózó normal áfa- alany eva alany Rezsabek Angéla 48

17 Milyen esetben kötelező a vevő adószámát feltüntetni ( Áfa tv.169 d, pont)? A vevő az adó fizetésére kötelezett Belföldi fordított adózás alá eső ügylet Közösségen belüli termékértékesítés A terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyra az áthárított adó a Ft-ot eléri vagy meghaladja. Rezsabek Angéla 49 SZÁMLA Tartalmi és formai elemei a számla kibocsátásának Kelte TELJESÍTÉS csak akkor kötelező, ha nem esik egybe a számla kiállításával Fizetési határidő nem kötelező törvényi elem Rezsabek Angéla 50 Rezsabek Angéla 51

18 Számla kelte: április 10. TELJESÍTÉS : március 28. Általános szabályok szerinti ügyletek Fizetési határidő: április 15. Számla kelte: TELJESÍTÉS : Fizetési határidő: április április április 15. Tényleges gazdasági teljesítés: március Nem kötelező a számlán feltüntetni a számviteli teljesítést, de az ügylethez kapcsolódóan valamilyen számviteli bizonylaton kötelező feltüntetni. Szt. 167 d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka); Rezsabek Angéla 52 SZÁMLA Tartalmi és formai elemei Az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; Rezsabek Angéla 53 i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; 82. (1) 8 Az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka. (2) 8 A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. (3) 8 A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka. k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; Rezsabek Angéla 54

19 Számla kibocsátásának időbeli korlátja: Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a) a teljesítésig, b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. Ésszerű idő a) Közösségen belüli ügylet esetében a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli, b) Készpénzes ügylet és előleg esetén haladéktalanul c) Egyéb esetben15 napon belüli Áfa tv.163. (1) Rezsabek Angéla 55 Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés keretében nem kötelező: az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; az alkalmazott adó mértéke; Helyette: a juttatott vagyoni előny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendő adót is tartalmaz, annak megállapításához 21,26 százalékot, 4,76 százalékot, 15,25 százalékot kell alkalmazni. Rezsabek Angéla 56 SZÁMLA Ft Ft Ft 10% garanciális visszatartás szerződés szerint Fizetendő összeg: Ft Rezsabek Angéla 57

20 Garanciális visszatartás A jóteljesítési garanciális visszatartás nem minősül engedménynek. Sem áfa szempontjából sem eredmény szempontjából nem jelent adóalap csökkentő tételt. Mit javasoljunk, ha nem bírja el a vállalkozás fizetőképessége??? Jelentkezzen be pénzforgalmi áfa hatálya alá! Jelentkezzen be KIVA hatálya alá! Rezsabek Angéla 58 PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az az adóalany, aki (amely) a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá c) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi adómentességben részesül Áfa tv. 196/B. (1) Rezsabek Angéla 59 Pénzforgalmi áfa elszámolás számlázásra gyakorolt hatása A pénzforgalmi áfa elszámolást választó cég választását a kibocsátott számláján köteles feltüntetni!!! Rezsabek Angéla 60

21 Bizonylaton történő feltüntetés Kötelező a pénzforgalmi elszámolás kifejezést feltüntetni. Áfa tv. 169 h) Nem hat a pénzforgalmi bejelentkezés: Fordított adó - normál szabály Területi hatályon kívüli ügylet normál szabály Termékimport normál Saját beruházás normál Rezsabek Angéla 61 Pénzforgalmi Áfa - Kimenő számla könyvelése Eladási ár ÁFA Egyéb rövid lejáratú 27 kötelezettség Pénzügyi teljesítés ÁFA fizetendőként kimutatás 4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Rezsabek Angéla 62 Pénzforgalmi Áfa - Bejövő számla könyvelése Vétel ár ÁFA Pénzügyi teljesítés ÁFA levonásba helyezése 3/4. Egyéb köv./köt /4. Egyéb köv/köt. 27 Rezsabek Angéla 63

22 Általános szabály alapján gazdasági teljesítés napján érvényes SZP rögzített árfolyam: MNB Deviza átlag Indoklás mellett: deviza eladási, deviza vételi. Devizás tételek bekerülési értékének meghatározása Választhatja, hogy követelés kötelezettség bekerülése esetén az Áfa tv. kapcsolódó előírásai szerinti árfolyammal számol. Választhatja, hogy valutában történő kiegyenlítés esetén beszerzett termék, illetve a szolgáltatás értéke az ellenértékként fizetett valuta könyv szerinti árfolyamán kerül átszámításra. Kivételek: Forintért vásárolt valuta, deviza: amennyi forintot adtam érte. Barter ügylet Devizás váltó Rezsabek Angéla 64 MI Számla kelte: március 2. ( MNB: 295,11 Eladási: 300) SZÁMLA Teljesítés napja : március 19. (MNB: 305,4) Számla befogadó mennyi áfa-t helyezhet levonásba??? 270 EURO * 300 = Ft!!!, helyett csak Ft Áfa tartalom: Ft Gazdasági teljesítés : február (február ,25) Fizetési március 19. (MNB: 305,4) határidő: EURO 270 EURO EURO A vállalkozás bejelentette a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. A vállalkozás a számviteli politikájában az MNB árfolyam alkalmazását választotta és a követelések, kötelezettségek átszámításánál az ÁFA törvény által meghatározott árfolyamot alkalmazza. A számla befogadója nem jelentette be a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. Rezsabek Angéla 65 Szolgáltatás kiszámlázása és kiegyenlítés a forintos bankszámlára ( árfolyam: 304,5-307,5/EURO) *295, Ft (kelt) *295, Ft *295, Ft *304, Ft Ft Rezsabek Angéla 66

23 Szolgáltatás kiszámlázása és kiegyenlítés a deviza bankszámlára( árfolyam: 304,5-307,5/EURO) *295, Ft *295, Ft *295, Ft *305, Ft Ft Rezsabek Angéla 67 MI Számla kelte: március 2. (MNB: 295,11 ) Eladási: 300) SZÁMLA Teljesítés napja : március 19. (MNB: 305,4) Számla befogadó mennyi áfa-t helyezhet levonásba??? 270 EURO * 295,11 = Ft!!! Áfa tartalom: Ft Gazdasági teljesítés : február (február ,25) Fizetési március 19. (MNB: 305,4) határidő: EURO 270 EURO EURO A vállalkozás nem jelentette be a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. A vállalkozás a számviteli politikájában az MNB árfolyam alkalmazását választotta, de a követelések, kötelezettségek átszámításánál az ÁFA törvény által meghatározott árfolyamot alkalmazza. A számla befogadója bejelentette a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB áfolyamot alkalmazni. Rezsabek Angéla 68 A számla, nem előzheti meg a pénzmozgást!!!! Rezsabek Angéla 69

24 MI ElŐLEGSZÁMLA EURO EURO EURO 2700 EURO * 290 Ft/EURO = Ft Rezsabek Angéla 70 SZÁMLA EURO EURO EURO Előleg levonás: EURO EURO EURO Fizetendő: EURO EURO EURO EURO *280 = Rezsabek Angéla 71 A vállalkozás számvitel és áfa tekintetében is az MNB árlyamot választotta, a számviteli politikájában rögzítette az áfa árfolyamához történő igazodást Befolyt előleg * Befolyt előleg átvez * Befolyt előleg fiz. áfa 2.700* Kiszámlázott árbev: * Kiszámlázás áfa-ja: * Előleg levonása * Előlegen árfolyamkül * Előleg áfa átvez. 2700* Előleg áfa árfolyamkül *10 Rezsabek Angéla 72

25 Számla március 2. ( 295,11 ) kelte: SZÁMLA Teljesítés napja : március 19. (305,4) MI Fizetési március 19. (305,4) határidő: EURO 270 EURO EURO Áfa tartalom: Ft (ezek szerint az eladó is MNB árf. Jelentett be a NAV-nál) Gazdasági teljesítés : február ( 296,25) A vállalkozás bejelentette a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. A vállalkozás a számviteli politikájában az MNB árfolyam alkalmazását választotta és a követelések, kötelezettségek átszámításánál az ÁFA törvény által meghatározott árfolyamot alkalmazza. Rezsabek Angéla 73 Szolgáltatás igénybe vétele és kiegyenlítés a devizabetétszámláról ( árfolyam 270 Ft/EURO) *295, Ft *295, Ft *295, Ft * Ft Ft Rezsabek Angéla 74 Szolgáltatás igénybe vétele és kiegyenlítés a forintos bankszámláról ( árfolyam: 304,5-307,5/EURO) *295, Ft *295, Ft *295, Ft *307, Ft Ft Rezsabek Angéla 75

26 Kompenzálás követelés 2.000EURO*300 Ft/euro kötelezettség 2.000EURO*310 Ft/euro EURO kompenzálására kerül sor. Nem barter * 310 ügylet!!! * * 10 Rezsabek Angéla 76 Értékesítésből származó követelés fordulónapi értékelése, ennek bizonylati alátámasztása Rezsabek Angéla 77 Ingyen adott érték Követelést adok ingyen Behajthatatlan Elévült Bíróság előtt nem behajtható Kapcsolt felekre még visszatérünk! Nem TAO alap növelő tétel!!! Elengedem: KAPCSOLT ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, Elengedem: 1. magánszemély javára történik, vagy 2. NEM KAPCSOLT ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, TAO alap növelő tétel!!! Rezsabek Angéla Nem TAO alap növelő tétel!!!

27 Az adózás előtti eredményt növeli: az adóévben követelésre (kivéve hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatási tevékenységből származó és befektetési vállalkozásnál a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó követelést) elszámolt értékvesztés összege Tao tv 8 gy, Adózás előtti eredményt csökkenti: a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, Tao tv. 7 n) adóévben elengedett követelés, kivéve behajthatatlan követelés: a számvitelről 1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy szóló törvény szerinti behajthatatlan 2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy követelés, valamint azon követelés magánszemélynek nem minősülő belföldi bekerülési értékének 20 százaléka, személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amelyet a fizetési határidőt követő 365 amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, (független külföldi személy és belföldi nem magánszemély) Tao. tv. 8 h, napon belül nem egyenlítettek ki, kivéve, ha a követelés elévült vagy bíróság előtt nem érvényesíthető Tao tv. e, 4/a. Lásd. Előző dia Követelés Vigyázat az adóalap korrekcióval!!! Eredeti követelés : 100 (tegyük fel, hogy 365 napon túli) Értékvesztés : 30 (adósminősítés alapján) Ráfordításként csökkentette az eredményt: 30 Adózás előtti eredményt növelő tétel: 30 Adózás előtti eredményt csökkentő tétel: 20 Következő évben befolyik a követelés teljes összege. Bevételként növeli az eredményt: 30 Adózási szempontól adóalap csökkentő: 10!!! Rezsabek Angéla 80 Követelés Vigyázat!!! Nyilvántartott értékvesztés (előző példában: 10): a követelésekre a számviteli előírások alapján elszámolt és adózás előtti eredménynövelésként figyelembe vett értékvesztés (előző példában: 30) csökkentve az adózás előtti eredmény csökkentéseként számításba vett összeggel (előző példában: 20) Tao tv Rezsabek Angéla 81

28 316. követelés 1000 EURO*310 Ft/euro A vállalkozás döntése alapján 30% értékvesztést számol el a követelésre. Fordulónapon a számviteli politika alapján szükséges árfolyam: 290 Ft/euro ÉV a könyv szerinti árfolyamon!!! 300* Követelés év végi átértékelése 1.000* ÉV év végi átértékelése 300 * 20 Rezsabek Angéla 82 Tartalom Rezsabek Angéla EURO kölcsönt nyújt a vállalkozás hosszú távra. Devizaszámla adatai: *270 MNB : 301Ft / EURO Ker. bank árfolyam: * * * 31 Rezsabek Angéla 84

29 1000 EURO kölcsönt nyújt a vállalkozás hosszú távra a forint számlájáról. MNB : 301Ft / EURO Ker. bank árfolyam: * * * 2 Rezsabek Angéla 85 A kölcsön után 50 EURO kamatot kap a forint bankszámlájára / deviza bankszámlájára. MNB : 301Ft/ EURO Ker. bank árfolyam: * *301 Rezsabek Angéla 86 Tulajdonosnak adott kölcsön, mint követelés kamatának kezelése Vállalkozás esetén Magánszemély esetén Szokásos piaci ár alapján Mi a helyzet, ha kapcsolt féllel szembeni a követelés az adott kölcsön miatt? Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére: jegybanki alapkamat + 5% (Szja kötelező előírása a kamatszedés!!!) Rezsabek Angéla 87

30 A kölcsönök után számítandó kamat Hol a határ? Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat + 5%. Nem lehet ennél alacsonyabb? Ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamat. A kamatkedvezmény összege a jövedelem? Nem. Ennek szorzója 1,19. Mely naphoz kapcsolódva keletkezik az adófizetési kötelezettség? adóév utolsó napjához ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára Szja tv.72. (1) Rezsabek Angéla 88 A jegybanki alapkamat alakulása december 21-től 7,00% nap augusztus 29-től 6,75% nap szeptember 26-tól 6,50% nap október 31-től 6,25% nap november 28-tól 6,00% nap december 19-től 5,75% nap Január 30-tól 5,50 % Rezsabek Angéla 89 A kölcsönök után számítandó kamat Magánszemélynek nyújtott kölcsön után kamatot kell felszámítani. 38/ 97 39/ 97 10mFt-ra számolva Ft Amennyiben nem történik meg a kamat felszámítása a kamatkülönbözet után szja-t és eho-t kell fizetni. Alap= * 1,19 = Ft 55/ 462 Szja Ft 55/ 463 EHO Ft Rezsabek Angéla 90

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 1 Támogatások számviteli elszámolása Saját tőke javára elszámolt támogatás Eredmény javára

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.

Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre. 2014-es üzleti év zárása figyelemmel a társasági adó bevallására Már megint eltelt egy év Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre. Az adófizetési kötelezettség meghatározása

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból]

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA ÉS ZÁRÁSI TEENDŐK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 1 SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 3:161. [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben