XI. Évfolyam. Budapest, január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f."

Átírás

1 XI. Évfolyam. Budapest, január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS ám MruáfOf magyar gazdaaigi gyesüleí tagjai togyw kapják. M»m tmikaik.líflzitéil ffljs tfi» ém M korona, félévra 19 korona, nepyadétra Megjelenik minden szerdán és szombatén. A.% Országol Magy. Gazdasági Egyazület tulajdona, ii.rysiülstl * f.lürj«l»t» alatt: KÖZLÖNYE, Szarkeazt6ség éa kiadóhivatal: Batapest (Köztelek), Cllői-ót 25. szán. Kéziratokat a izerkaazt(a«g nem küld viszza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI Ülésnapok a Köztelken január hó 9-én d. u. 4 órakor. Egyesületi tanács ülése. január hő 11-én d. u. 4 órakor. Tenyészállat vásár rendező-bizottság ülése. január hó 19-én d. u. 4 ó. Növénytermesztési szakosztály ülése. Meghívó az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" földinivelési ésnövénytermesztési szakosztályának évi január hó 19-én (szombaton) d. u. 4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. Főtárgyaié: Szakosztály és bizottságok újjáalakítása. Komlótermesztés előmozdítása érdekében leendő intézkedések. Buzakiállitások rendezése. Sörárpa kiállítás rendezése. Országos sörárpavásár rendezése. Sárosmegye átirata cserebogarak rendszeres irtása tárgyában. Forster Géza, mint korpa, konkoly, olajpogácsa, árpadara és kukoriczadara utan, kocsi és fuvarlevelenkint legalább is 10,000 kg. szállításánál a mult évben élvezett i0%> helyett, közbenjárásunk folytán, 15% szállítási díjkedvezményt engedélyezett. Figyelmeztetem tehát az OMGE. tagjait, hogy a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolványok a feladó és czimzett, valamint a fel- és leadási állomás megjelölése mellett, az OMGE. titkári hivatalánál 20 filléres válaszbélyeg beküldése ellenébe szerezhetők be. Igazgató. Visszatekintés az 1900-ik évre. Eltoltunk ismét egy esztendőt, amely eseményekben és megpróbáltatásokban gazdag volt, mi magunk azonban végeredményként szegényebbek lettünk. A búzaáraknak szerfölötti sülyedése egymagában elég lett volna ahhoz, hogy az 1900 ik évre rányomja a gazdasági válság bélyegét, mert ebben az országban beláthatlan hosszú időkig nem kivételesek találhatnak. Szőlőink újjáalakítása is biztatóan halad, de a nagy küzdelmekárán rekonstruált szőlő levének ára nincs. A magyar bor megrontott renoméjának csapását szenvedjük s mit ér az, hogy végre-valahára Engelt 20 napi fogságra Ítélték el, mit érne az még abban az esetben is, ha Engel ur elég könnyelmű volna s nem várná be szép nyugodtan Ausztriában büntetésének elévülési idejét. Az olasz bor beözönlése hatványozott arányokban folyt az elmúlt évben is, ami a kereskedelmi szerződések lejártáig megreperalhatlan fátum. Hanem csatlakozott ehhez ujabb csapás is. A román szölöcsempészet Erdélyben törte le a borárakat, Oroszországnak az erős borokra kivetett magas vámjai pedig a Hegyalja borkereskedelmét sújtották keservesen. Gyümölcstermesztésünk még mindig a rendszertelenség balkövetkezményei miatt szenved: azt nem termesztik, amit kellene és nem tudják a meglevőt sem piaczra vinni. Ennek megfelelőleg kivitelünk is stagnál, sőt az amerikai verseny nem csak külföldi piaczunkat, hanem hazai piaczunkat is mind komolyabban fenyegeti, pedig hat Amerika nem termel jobb kiviteli gyümölcsöt, csak ügyesebb, mint mi vagyunk. A gyümölcsértékesítésben tehát kárpótlást hiába keresnénk. Harmadéve a gyapjutermelés kezdett jö- egyensúlyozható csapás fog maradni az, ha a vedelmezni. Most ennek is egyszerre vége lett, legfőbb kenyértermény értékét veszti. Különösen mint egy szép álomnak. A gyapjukrach megsági nagy baj pedig az, hogy más mezőgazdaadta talán az utolsó döfést szegényes juhte- termények értékemelkedése nem rekompenzált nyésztésünknek, hiszen már mult évi juhkivi- bennünket. Hiszen a <Máws/termesztés telünk is 224,000 darabbal csökkent az előző Az OMGE. tagjaihoz. is formális csőd előtt áll, a minőségi termesztés teljes aláhanyatlásával. Különleges kultú- Egyéb állatókból kivitelünk emelkedett éri kivitelhez képest. A nagyméltóságú kereskedelemügyi ráink, mint a komló, czirok, kender s len s ez a tény a mult év egyedüli örvendetes miniszter ur mult évi deczember hó szépen fejlődnek ugyan, de ezekben a jövedelmi közgazdasági eredménye. Legszebben halad 20-áról kelt 8Ó731 V I re rendelete forrásokban csekély kárpótlást is vajmi barombkivitelüak; szarvasmarhából 27,000, ser- folytán a folyó évre a m. kir. államvasutak tésből 85,000, lóból 17,000 darabbal többet vitnyok összes vonalain az abraktakarmátünk ki tavaly, mintáz előző évben.ez tagadhatlan kedvezményes szállításánál, úgy- haladás, különösen, ha tekintetbe veszszük, hogy a szerb állatbehozatal mult évben is nyakunkon volt és bogy szarvasmarhakivitelünket Németj^oJ&JrUi.UÁUAJO^ /wwvw^avv /vwiv? V<A*0/VX^CLéjtyvO 6 c/lí\a fy^^m^ot Ylt^ Mai számunk 28 oldal.

2 22 KÖZTELEK, JANUÁR HÓ 2. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. ország elzárkózó politikája nehezítette meg, rosszabbodott a nélkül, hogy mentő kezet a XXVIII. t.-cz.-et, mely az erdömunkások sertéskivitelünk elé pedig Ausztria az állategészségügyi egyezmény daczára korlátokat Egyenesen a mezőgazdasággal szemben kedéseket. A XVII. t.-cz. az állatorvosi köz- nyújthattunk volna feléje. elszerződésére vonatkozólag tartalmaz intéz- igyekezett felállítani, sőt Bécs városa ujabban követett kipumpoló politikára vezethető vissza szolgálat államosítását rendeli el; a XXVIII. t.-cz. tudvalevőleg arra törekszik, hogy a husfogyasztási adót is a felhajtó gazdákkal fizetmán oly megdöbbentő, arányokban jelentkezett. szabályozza. A vigécztörvény neve alatt ismere- az a munkásinség, a mely a mult év folya- a birtokos és a gazdatiszt közötti jogviszonyt tesse meg. Tekintetbe véve ezeket a mindegyre torlódó nehézségeket, bátran állithatjuk, el és mindég kevesebbet adunk vissza az el- vonatkozó rendelkezéseket módosítja; a XI. t.-cz. A földtől évtizedek óta mindég többet veszünk tes XXV. t.-cz. a megrendelések gyűjtésére hogy kivitelünk a mult évben sem állott arányban állattenyésztésünk természetes fejlődésékezménye az, hogy a mezőgazdaság intenzív alá; a XVI. t.-cz. a gazdasági munkás- és vont erőből. Ennek igen természetes követ- a tőzsde értékpapír forgalmát helyezi adó vel ; amire legjobb bizonyság az, hogy a vágóállatok ára a hazai piaczon nem emelkedett, egyre modernebb igényeket kielégíteni nem jelentőségénél fogva talán első helyen kellett haladás helyett stagnál s a rá nehezedő ós cselédpénztár felállításáról intézkedik s amit kivéve az egy zsiros mangaliczát. Ha pedig a tudja. Szökik tehát a magyar a vidékről. A tőkeszegény mezőgazdaság az év egyik felén át közérdekű öntöző csatornákról szól, valóban volna említenünk, a XXX. tvczikk, mely a vágóállatok értékesítési viszonyai sem javultak, hol találjuk meg akkor a kárpótlást, a jövedelmi egyensúly visszaállítására? Sehol sem felesleg támadt ekként a télviz idején; a munlítenünk végül a IX. tvczikket, mely a mező- hevertetni kénytelen a munkaerőt. Nagy munkás- messzeható s nevezetes alkotás. Fel kell em- találjuk meg ezt. kások ezrei özönlöttek a letarolt vidékről a gazdasági szeszgyárak kontingensét állapítja meg A mezőgazdáknak a mult évben okvetlenül fővárosba, itt azonban csak nyomorúságra újra. A törvényhozás tehát a mezőgazdasági ujabb adósságokat kellett csinálniok. Mert az találtak, visszamenekültek ennélfogva a vidékre élet követelményei elől nem zárkózott el és nem volt elég, hogy a mezőgazdasági nyerstermények ára csökkent, hanem ezzel egyide- megtette, ami tőle telt, mert hisz a mult évgélypénztárról szóló javaslatokban olyan alko- és az Isten tudja mi lesz velük. A mezőgazdaság különösen az öntöző csatornákról, meg a sejűleg az ipari termékek ára emelkedett is. ben a napszámbérek is emelkedtek, de az már tásokat hozott létre, amelyek üdvös hatását Olcsón adni és drágán venni: ezt az üzletet nem az ő hibája, hogy elgyengült szolgáltatási anyagi téren is élvezni fogjuk. Az igazság sokáig vinni nem lehet. Denique folytattuk a képességével a munkáskezeket kellőleg foglalkoztatni nem tudta. Ennek a titkos katasztró- a hozott törvényekben nem annyira a törvény- kedvéért meg kell azonban jegyeznünk, hogy földbirtok megterhelését, de hogy hogyan fog ez végződni olyan országban, amelyben egyetlen év alatt mintegy 18,000 földbirtok iparok aláhanvatlása tetőzött be, megrázó kö- inkább a Darányi miniszter buzgalma. fának, a melyet a nép kezét foglalkoztató hozás alkotási vágya nyilatkozott meg, mint cserélt gazdát dobszó mellett: annak a vetkezménye a kivándorlás ben csak a Darányi földmivelésügyi miniszter adta jó Isten a megmondhatója. A pénzhiány tengerentúlra 43,000 magyar ember vándorolt ki, az impulzusokat ahhoz, még pedig kész tervezetek alakjában, hogy a törvényhozás a mező- ami miatt már harmadéve is panaszkodtunk, a mnlt év íolyamán valóságos pénz- kért útlevelet a külföldre. Évről évre apadnak gazdasági élet követelményeivel foglalkozzék. mult évben pedig több, mint 100,000 egyén inséggé változott, mert a dél-afrikai háború hatalmasan hozzájárult azokhoz az ben kapunk Galicziából hasznavehetetlen szekörében is mindazt, amire a mi viszonyaink a mezőgazdaság legjobb munkaerői s helyük- És megtette e mellett Darányi a saját hatás- okokhoz, amelyek a világpiacz mozgó tőkéjét az idegenben lekötötték. De minden az emberanyagcserét sokáig szintén nem bírket különösen a földmivelö nép szakoktatásának. mét embereket, irgalmatlan uzsorásokat. Ezt között emberi erő képes. Felejthetlen érdeme- külső októl eltekintve, nálunk már az idegen hatjuk ki. fejlesztése körül szerzett; de nemcsak jó tanácsokkal, hanem tettekkel is segítette a mos- pénznek nem sok keresni valója van. A könnyen íme, rövid vonásokban itt van a mult jövedelmező üzleti vállalkozások tere el van esztendő képe. Örömöt ugyan ebben minél kevesebbet találu;;k, ellenkezőleg aggódva sóhajdott kis exisztencziákat, különösen a szövetketoha létviszonyok és az uzsora által megtáma- lepve, a földbirtok agyonterhelve, a hazai termelésre támaszkodó ipar kínos nyomás alatt, tunk fel: mi lesz velünk, ha ez tovább is igy zetek hathatós gyámolitása révén. Megannyi mely megakasztja fejlődési képességét. Ami tart! Siránkoznak más oldalról a fölött, hogy mozgalmat kezdeményezett, amelyek között zsírunk % felszínen úszott, azt a mozgótőke a budapesti tőzsdén a mult évben ,000 legnevezetesebb a telepítési akczió, a kis emberek földhöz juttatásának czélzatával. A Da- már lemerítette, tehát nyugodtan és tele koronával csökkent az értékpapírok értéke. gyomorral visszavonulhatott. Mily könnyű volt elveszteni ezt a képzeleti értéket, a mikor zálogleveleink kamatja egyfortokszerzések eleve is biztosítékai annak, hogy rányi személyes közbenjárásával eszközölt bir- Pénzre azonban mégis csak szükség volt, és pedig nagy szükség. Mutatja ezt az, hogy mán és biztosan kijár, a részvénytársulatok a telepítési akczió mielőbb a gyakorlati megvalósítás útjára terelődik. Másik felejthetetlen mult évben hitelintézeteink a rendkívül magas pedig magasabb osztalékot fizettek, mint kamatlábak mellett is nagyobb összegeket harmad éve! Magasabb osztalékot adott még érdeme Darányinak az, hogy a társadalmi helyeztek el, mint az előző évben. A kamatláb emelkedett, emelkedett a pénzkereslet is; A záloglevél és a részvényjegytulajdonos ból nem hogy megkötni, nem hogy korlátozni az elsiratott fővárosi malmok legtöbbje is. tevékenységet a rivalitás kicsinyes szempontjá- mit bizonyít ez? Azt, hogy a megterheltetés is könnyen megbékélhet azzal a gondolattal, hogy igyekezett volna, hanem ellenkezőleg öntudatra rendkívül emelkedett. Aminthogy nem is történhetett másként az adott rossz hitelviszodelmez, mint régebben. De mit szóljon a társadalmi erőket is. Ezért a gazdatársadalom a papirosa kevesebbet ér, ha ugyanannyit jöve- ébresztette és aktivitásba hozta a szunnyadozó nyok között. Ábrándozunk a földbirtok tehermentesítéséről s emellett terheink folyton vedelméhez képest legalább ,000 koronát iránt ragaszkodással, tevékenysége iránt biza- gazda, aki csak a buza áresésében mult évi jö- Darányi politikájával egybeforrott, személye nőnek, mert a jövedelem csökken s a hitelviszonyok rosszabbodnak. Jó vége ennek sem könnyű kiszámítanunk, hogy a föld tőkeér- a borpancsolás hullámai egészen a bársony- vesztett! Csupán ezt az összeget tőkésítsük és lommal van telve. Ott volt oldala mellett, amikor lehet. A hitel- életben csak a kis emberek téke a mult év folyamán legalább ,000 székig felértek és ott volt háta mögött a gazdatársadalom, erejének impozáns megnyilatkozá- nyertek az Országos Központi Hitelszövetkezet koronával csökkent az előző évihez képest. révén, amely áldott munkát végzett a mult Folytassuk ezt a számítást? Nem. Nekünk sával akkor is, amikor a párisi tószt miatt ép évben, de sajnos, ennek az intézménynek nincs szükségünk ilyen furfangra annak kimutatása czéljából, hogy szegényebbek lettünk. szesült. Ezen jelekből Darányi meggyőződhe- oly otromba, mint méltatlan támadásban ré- sincs elég pénze ahhoz, hogy az alsóbb osztályokban uralkodó borzasztó pénzéhséget Ez az állapot azonban még sem teljesen tett arról, hogy a magyar gazdaközönség méltatni és becsülni tudja földmivelési miniszte- kielégíteni képes volna. Az Osztrák-Magyar vigasztalan. A mult év méhében sok üdvös Bank az uj egyezmény alapján immár életbe terv megtermékenyült, amelyek csak a jövőben fognak gyümölcsözni. Dolgoztunk sokat és amikor ez a buzgalom s tettvágy egymaga a rének buzgalmát és tett vágyát még akkor is, léptette a gazda-váltóhitelt, a mi tagadhatlan vívmány, de csak olyanoknak való, a kik rendezett viszonyaiknál fogva a rövid lejáratú köl- reményünk, van, hogy ez a munka haszon közérzületet az általános deprimáczió alul nélkül még sem marad. felszabadítani nem képes. csönt veszély nélkül igénybe vehetik. Nem élhet azonban ezzel a vivmánynyal a legjobban Mezőgazdasági törvényeink több jelentékeny alkotással gyarapodtak. Meghozták a nem áll mögötte a társadalom tevékenysége sem. A végrehajtó hatalom tevékenységének sarokba szorított középbirtokos osztály. A dohánytermesztők és dohánykertészek közötti Az OMGE. úgyis, mint a gazdasági egyesületek országos szövetségének központja, a középbirtokosság helyzete tehát megint csak jogviszonyt szabályozó XXIX. t.-cz.-et. továbbá vi-

3 fc. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM, KÖPTELEK; JANUÁR HÓ déki egyesületekkel való szem kapcsolat előnyeit jól kihasználta arra, hogy fokozódott figyelemmel és emelkedett erővel vesse latra szavát az agrárkérdésekben. A vidék gazdaságiegyesületei között pedig a szervezkedés és újjáalakulás örvendetes tüneteivel találkozunk. S hogy a gazdatársadalom végrehajtó szervei erősödtek, legjobb bizonyság erre a tevékenységünk iránt túloldalról megnyilvánult féltékenykedés és támadás. Ennek a féltékenykedésnek megvan a maga természetes oka. Mikor a fedezetlen gabnahatáridőüzlet ellen emeltük fél szavunkat, mikor az őrlési forgalom megszüntetését elérni sikerült, mikor a gabnaelővételek alá rejtőzött uzsorát és a kereskedelmi érdek leple alá helyezett borhamisítást támadtuk, ugyanakkor egyes kereseti ágakat fenyegettünk. Ugyanakkor egyes érdekköröket a szokás jogánál fogva élvezett előnyeikben megrövidülés fenyegetett. Ugyanakkor egyes kereskedelmi visszaélésekre érzékenyen találta irányított közbotránkozás ugyanezen körök tisztes elemeit is, mert hiszen a konkoly a tiszta szemekből oly lönnyen ki nem választhatható Ennyiben és ily irányban az agrár mozgalmak s különösen az azokból levont téves következtetések egy-egy pillanatra respektálandó érdekeket is elévenén találhattak. De a különös éppen az, hogy az efajta tévedések feltehető megrövidültjei nem jelentkeztek, hanem éppen a ludasok kiabáltak ellenünk! Legtöbb szó az őrlési forgalom, miatt esett. A sokféle bizonyitgatásból pro és kontra, álljon itt annyi, hogy a fővárosi malmok a mult évben 7 és fél millió métermázsa lisztet őröltek fel, az előző év 6 és fél millió m.-mázsájával szemben s végeredményében emelkedő lisztkivitelünk a vámkülföldre október hóban csökkent ugyan 60,000 m.-mázsával, de ugyanezen hóban Ausztriába irányuló kivitelünk 250,000 m.-mázsával emelkedett. S végre is fővárosi nagymalmaink mind nyereséggel zárták le az évet, kivéve egyet, amely itt nem firtatandó okokból felszámolás alatt áll. Az őrlési forgalom betiltása tehát távolról sem eredményezte a felpanaszolt szomorú eredményeket a malomérdekeltségekre nézve. Hogy a betiltásnak a magyar buza áralakulására nézve ez évben előnyös hatása nem érvényesült, mutatnak rá, de erre nagy kárörömmel Rubinek Gyula megfelelt már erre a tételre is és az ő epilógusához hozzátenni valónk nincsen. A fedezetlen határidőüzlet reformálásának gazdasági egyesület kérdését a Biharmegyei igyekezett feltámasztani a tőzsde önreformjának alapján, ám a gazdasági egyesületek majdnem kivétel nélkül a tőzsde törvényes reformálásának alapján állanak s igy a bihari tervezet számbavehető mozgalomnak medret nem vághatott. Sajnos, egész halmaza maradt még vissza a múltból az elintézetlen kérdéseknek, amiket rekrimidálni kellett, amelyek miatt tőzsdével, nagymalmokkal, a huspénztárral, a fővárossal; uzsorásokkal és hamisítókkal s több visszaéléssel is azonosult érdekeltségekkel az itt-ott elfajult szóharcz terére voltak kénytelenek lépni gazdatársadalmi szervezeteink s ezek között első sorban az OMGE. Ebből a küzdelemből azonban most is megerősödve került ki, a gazdatársadalom ujabb erőit nyerve meg oldala mellé. És az összes értékesítési kérdésekben erélyesen folytatott rekriminácziók nem merítették ki az OMGE. figyelmét. Mint véleményező testület részt vett az elmúlt év összes mezőgazdasági törvény alkotásaiban; foglalkozott a kisemberek ügyével a szövetkezeti mozgalmak istápolása, telepítési tanácskozmányok és gazdakörök alakítása révén; támogatta a gazdatisztek egyesületét és a gazdatiszti törvények érdekében tekintélyét latra vetette; sikeresen szállt síkra a szeszkontingens felosztására vonatkozó törvény módosítása mellett; a középbirtokosság rekonstruálása érdekében mozgalmat indított, melyet aztán a Magyar Gazdaszövetség karolt fel, hogy a kassai agrárgyülésen az egész ország figyelmét felhívja erre a nagyhorderejű kérdésre; a honi ipar pártolást programmjába vette s evégből külön ipari szakosztályát már szervezte is; életre hívta a Gazdák Biztosító Szövetkezetét-, nagyszabású mozgalmat újított fel a dohánybeváltás reformálása, a lótenyésztés emelése, a husértékesités szervezése és a kivándorlás ügyében. Kimagaslik ezek közül is az a programmnak beillő munkásság, hogy kidolgozta az agrár vámtarifát, amely alapja a mezőgadaság érdekében meginditandó vámpolitikai mozgalomnak. Ennek a mozgalomnak sikere egyenesen létkérdés, mert ha a magyar gazdaközönségnek 1903-ban a nyerstermelés hatályosabb védelmét biztosítania nem sikerül, akkor kezéből a legutolsó mentő deszkát is kiadta. Ahol a gazdatársadalmi szervezet ilyen sokoldalú tevékenységre képes, ott kétségbeesni még nem szabad. Pedig ez a szervezet még aránylag igen csekély erővel dolgozik, igen nagy érdekeltségek nevében. A mult év vezető férfiai közül gazdaságpolitikai téren gróf Dessewffy Aurél és gróf Zselénski Róbert, szocziálpolitikai téren pedig Sándor és gróf Mailáth József gróf Károlyi magaslanak ki első sorban. Gárdájuk még mindig kicsiny az előttük álló nagy feladat megoldására, tehát a beírandó ut hosszú. De ha ebből a gárdából nem vonná ki magát egyetlen intelligens gazda s egyetlen képviselő sem, aki a gazdatársadalomtól kapja a mandátumát, akkor mindjárt rövidebbé válna az ut. Az érdekképviseleti erők szaporítása legyen tehát a mindenek előtt való törekvés a beköszöntött esztendőben. Ha a társadalom megteremti s a törvény szentesíti a mezőgazdasági érdekképviseletet, az aztán könnyen kijelölhető, kész feladatokra talál. Első feladat purifikálni ós korlátozni a tisztességtelen vagy a könnyelműségre alapított nyerészkedések minden faját, mert a mi megpróbált országunkban egyetlen parazita legalább tiz tisztességes munkás szájából veszi ki a kenyeret. Az értékében vesztett tisztes munkát védelem alá kell helyezni és törvényesen meg kell védeni a kisgazda tűzhelyét is, hogy megélhetésének utolsó eszközeit tőle A középbirtokosság senki el ne vehesse. számára földtéhermentesitést kérünk életbiztosítással kapcsolatban, állami támogatás mellett; ennek hijján gazdasági hanyatlást a és a társadalmi bomlást megakadályozni nem lehet. Általában pedig kérjük, hogy a mezőgazdasági nyers termények elértéktelenedésének indító okaival szemben álljon talpra az államhatalom erélyes védvámpolitikával, a fogyasztási adóterhek csökkentésével, a tőzsde megrendszabályozásával, a kartelek garázdálkodásainak korlátozásával és ne mindig azt a bizonyos harmóniát emlegessék mezőgazdaság, ipar és kereskedelem között, hanem lássák meg, hogy a mezőgazdaság évről-évre nagyobb veszteséggel zárja számadásait, aminek ellenében gyenge vívmány, ha az emberek dermedten hallgatnak és az összhangot megőrizni sikerül. Lássák meg, hogy az itt-ott felhántorgatott statisztikai adatok daczára a magyar gazda hanyatlik és szegényedik. A jövendő törvényhozóinak fényes politikai sikereik közepette is meg kell látniok a közgazdasági bajokat. Mert ha tovább is struczmadár módjára a homok közé dugják a fejüket, akkor vagy a gazdatársadalmat állítják szörnyű mérkőzés elé, vagy ha ez rosszul üt ki, ugy a föld munkása'ra tömegnyomor vár, a föld gazdáira koldustarisznya. Buday Barna. Gazdatársadalmi élet. Irta ; Rubinek Gyula. Emlékezetes marad az az ülés, amelyen az összes gazdasági egyesületek kiküldöttjeiből alakult rendező-bizottság azon javaslatomat tárgyalta, hogy az ezredéves kiállításra írassék meg gazdasági egyesületünk monográfiája. Ezen indítvány minden oldalról a legnagyobb idegenkedéssel fogadtatott, egyszerűen azon okból, amint magát a kiküldött kifejezte, mert e monográfiává! a gazdasági egyesületek működésűkről csakis egy szegéaységi bizonyítványt szolgáltathatnának ki. Az indítványt mégis nagy nehezen keresztül lehetett erőszakolni s hála a gazdasági egyesületek és a monografia szerkesztői buzgalmának a gazdasági egyesületek monográfiája napvilágot látott anélkül, hogy ezért a gazdasági egyesületeknek okuk lett volna pirulni. A munkálat érdemes munkálkodásról ad számot, amely bár elszórtan, összefüggés nélkül s időlegesen jelentkezett, mégis figyelemreméltó. Azóta az idő nem sokat haladt, de a nszonyok nagyot változtak. Az időközben megalakult MGazdasági Egyesületek Orsrágás Szövetsége" a gazdasági egyesületek müküdését feltüntető szövetségi évkönyvet rövid két hónap alatt összehozta s már ezen szerény kezdet is jelzi, hogy a gazdasági egyesületek működése forrongásban, erős fejlődés stádiumában van. A gazdatársadalmi élet fellendült. A gazdasági egyesületek működése iránti érdeklődés mind erősebben nyilatkozik meg a gazdaközönség körében, mert a gazdatársadalom lassanként tudatára ébred annak az erőnek, amely az együttes működésben rejlik s annak a fontosságnak, amelylyel a gazdasági egyesületek élénk működése a mezőgazdaságra s igy a gazdára bir. A vidéken rövid néhány év előtt az erdélyi ós vasmegyei gazdasági egyesületeken kívül dicsérő szó más egyesület működéséről alig esett. Ma azonban az eredményesen működő gazdasági egyesületek száma naprólnapra szaporodóban van. Nyítra, Arad, Pozsony, Sáros, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Torontal, Szolnok-Dobokamegyei, a Zala, Zemplén és a Délvidéki földmivelők gazdasági egyesülete müködésükkel mindinkább kierőszakolják a közfigyelmet. Másrészről Máramaros-, Szepes-, Gjőr-, Veszprém-, Temesvármegyei gazdasági egyesületek átalakulóban vannak azon czélzattól vezéreltetve, hogy az előző vármegyék gazdasági egyesületek példájára maguk is eredményesebb működést fejthessenek ki. A gazdatársadalomban ezen erjedési folyamatot kétségkívül elsősorban a gazdasági egyesületek országos szövetségének megalakulása idézte fel. Volt ugyan a gazdasági egyesületeknek előzőleg is egy központi szervezetük,

4 24 KÖZTELEK, JANUÁR HÓ SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM, amelytől azonban minden egye 3Ület idegen volt, egy időleges ad hoc egyesülés, amelynek végrehajtó ereje és közege nem volt és amely a tagok közötti szükséges kapcsolatot létrebozni, fentartani nem volt képes. Az uj Szövetség egy állandó testület, amely folyton él és létezik s létéről életjelt is ad magáról, amely testületnek egyes tagjai, a gazdasági egyesületek tag voltukat átérzik a Szövetség ügyei iránt érdeklődnek, mert a Szövetség ők maguk. S a vidéki gazdasági egyesületek működésének ezen fentebb jelzett intenzivebbé vállasa a Szövetség fennállásának a rövid ideje alait is beigazolta azt, hogy a tömörüléssel nemcsak a központ nyer erőben, de a vidéki gazdatársadalmi élet is fellendül és a perifériális működés is erőteljesebbé válik. A gazdaság egy. sülét k ezen eredményesebb működésének alapja és magyarázata, hogy az egyesület igazgatóságának vezetése önálló szakerők kezébe jut, amelyek egész működésűket az egyesüet ügyének szentelhetik. Egy önálló titkári állás szervezése természetesen a gazdasági egyesületeknél szerény anyagi eszközeik mellett nem könnyen megvalósítható. De a tapasztalat azt igazolja, hogy amely gazdasági egyesület ezen elhatározó lépést megtette, annak működése a múltét messze felülhaladta s az egyesület nemcsak erkölcsi babérokat aratott, de anyagilag is teljesen függetleníteni tudta magát legalább adminisztratív költségeinek fedezése tekintetében. A gazdasági egyesületek eredményesebb működésében oroszlánrésze van annak az irányzatnak, amelynek a jelenlegi fölmivelésügyi miniszter a meghonosítója és képviselője, amely irányzat számol azon parlagon heverő társadalmi erőkkel, amelyeket életrekelteni a gazdasági egyesületek hivatottak. A földmivelésügyi minisztert azon helyes intencztó vezérli, hogy az állami és társadalmi tevékenység csak ugy eredményes, ba egymást kiegészítik, ha párhuzamosan működik s elég itt a mezőgazdasági szakértelem fejlesztése és terjesztése terén a téli tanfolyamok és a népies gazdasági előadások utján elert eredményekre reáutalunk, mely eredményeket a gazdasági egyesületek az állam támogatása híján, az állam pedig a szük-éges szakerőket a társadalom részvétele hiján felmutatni nem lett volna képes. A földmivelésügyi miniszternek ez a kezdeményezése csakis egy évtized multán fogja megteremni látható gyümölcsét, amikorra ez intézmény egy megerősödött rendszerré fejlődött, amidőn az éveken at gondosan elszórt eszmék, gyakorlati ismeretek és tapasztalatok az életben általánosan hasznosittatni fognak. A gazdasági egye ületeknek egyik legszebb, legnemesebb és legfontosabb feladatat képezi a jövőben is a nép gazdasági és szocziális nevelése olymódon és eszközökkel, amint az itt a jelenben történik. A műveltebb, a képzettebb, a jobbrnódu földbirtokos osztály, gazdatiszt vagy bérlő ossza meg tudását és ismereteit a néppel s ezen állandó éi önzetlen érintkezés egy oly szilárd tarsadalmi kapcsolatot szül a különböző műveltségi fokú és erejű osztályok között, amelyet megbontani semmiféle szocziális izgatás sem lesz képes. A gazdasági egyesületek működése azonban ugy gazdasági, mint siocziáiis szempontból a szövetkezeti téren is fontos s örömmel jelezhetjük az eredményes működést e tfren is, amely pedig hazánkban (gészen uj, amely uj dolog meghonosításánál a népnek az idegen iránti önkénytelen tartózkodásaval is meg kell küzdeni. A szövetkezeti tér.n való működés a múltban a Peslmegyei gazdasági egyesületnek jóformán monopouuma volt, a többi vidéki gazdasági egyesületnél a szövetkezeti eszme ismeretieri fogalom volt. S csa-is a Szövetség megalakulása adott egy hatalmas lökést a szövetkezeti téren való működés intenzivebb felkarolásának. S ma örvendetesen tapasztalhatjuk, hopy különösen Nyitra, Arad, Sáros, Jasz-Nagy Kun Szolnok, Somogy, Szatmár vármegyék gazdasági egyesületei szövetkezeti téren o'y működést fejtenek ki, amely a nyugati államok hasonló gazdasági egyesületeivel bátran kiállja az összehasonlítást. De általában jóformán kivétel nélkül valamennyi működő gazdasági egyesület a szövetkezeti téren eredményeket tud felmutatói s erejének egész súlyával igyekszik a szövetkezeti eszmét a gyakorlatban megvalósítani. A szövetkezeti eszme ezen térfoglalása a gazdatársadalomban messze kiható jelentőségű esemény, amely egész gazdasági életünkre is átalakitólag fog hatni, amennyiben az eddigi egyéni érdekek korlátl m érvényesülés helyébe s illetve fölé az összesség érdekeinek tiszteletét emeli. A folyó évben az országos hitelszövetkezeti központ a Hangya" értékesítő és fogyasztási szövetkezete központja és a Magyar Gazdák Szövetkezete mellé a gazdatársadalom erejéből létrehozott uj országos szövetkezeti alakulás csatlakozott a Gazdák Biztosító Szövetkezetében. Az uj szövetkezet a kormány, törvénvhatóság és a gazdaközöoség legelőkelőbbjeinek áldozatkészségebői megalakulva a tűz üzletbe már a mult évben megkezdette a működését, mig a jégüzletet a f. évben kezdi meg. Joggal tekintünk nagy reményekkel e szövetkezet működése elé, mely hivatott gazdaközönség biztosítási szükségletét minden irányban kielégíteni s a biztosítási üzletet reális alapokra fektetni. A szövetségi központ és a gazdasági egyesület idejének s munkaerejének nagyrészét vette igénybe a vámtarifa módosításával kapcsolatos munkálat és általában a jövő vámpolitikája tekintetében érvényesítendő gazdasági álláspont körvonalozása. A gazdakörök álláspontja a mult évi május havi szövetségi nagygyűlésen kifejezésre jutott ugyan, a vámpolitikai kérdések állandó nyilvántartása azonban a gazdasági egyesületek egyik legfőbb feladatát fogja képezni a jövőben is. Hiányos volra a jelentés, ha meg nem emlékezne arról az eredményes akczióról, amelyet az érdekeltség & Magyar Mezőgazdasági Szesztermelök Országos Egyesülete vezetése aiatt juttatott sikerhez a kontingensfelosztásról szóló törvény módosítása tárgyában. A mezőgazdasági érdekeltség érdekeit mélyen sértő kontingens felosztásáról szóló törvényt nem sikerült volna ugy módosítani, ha az érdekeltségnek már előzőleg nem lett volna meg a megfelelő társadalmi s/.erve, amelynek vezetese mellett az egész akczió folytonosságot, salyt és tekintélyt nyert. Ez az egy példa is elegendő annak az igazolására, hogy mily nagy jelentőséggel bír a gazdatársadalom szervezettsége s mily eredményeket lehet ez uton elérni. S bármily örömmel is látjuk a társadalmi élet fellendülését s a múlthoz képest bármennyire előnyösen üt is ki a jelenre nézve a működés összehasonlítása, a gazdatársadalom szervezettségének azon fokától, ameiy egy az egész gazdatársadalomra kiterjedő érdekképviseletben csu csosodik ki, még messze vagyunk. Egyik fő törekvésünket kell, hogy képezze tehát a jövőben, hogy a mezőgazdasági érdekképviselet törvényhozási uton való szervezését megvalósítsuk. Törvényhozási és állami tevékenység. Az a sokoldalú tevékenység, mely a törvényhozást, a kormányzat szerveit és a társadalmat elfoglalta, azt tanúsítja, hogy az uj szekulumban csakugyan uj vezéreszméktől és uralkodó irányoktól frissül fel a közvélemény: közgazdasági jelszavakkal és főleg közgazdasáwi téren indul meg a munka. De hogy az év par amenti munkajanak java a mezőgazdaságnak jutott hogy a törvényhozásnak tevékenységét a kis exisztencziák segítése és biztosítása foglalta el, nemcsak az uj irányok fuvallatának kell betudni, hanem nagyrészben annak a becsvágyó tevékenységnek, melyhel a gazdák minisztere az ő agendáit gondozza, a mely becsvágy legalább napról-napra látszik a sikerekből uj erőt merit, betekinteni tudja azt a síéles mezőt, a hol minden tájon vannak megoldásra váró feladatok. És az egymásutánban a sürgősség, aktuálitá?, gyakorlati kivihetőség, erőkimélés és annak okos igénybevétele az irányadó szempontok ban is hat uj törvény czikkelyeztetett be sz országos törvénytárba, valamennyi igen közelről és igen lényegesen érintve mezőgazdaságunkat, valamennyi beillik abba a szemlébe, melylyel a szocziális tevékenységet, mint a mult év végzett do'gait e helyen áttekintjük. Darányi nevéhez foj fűződni, hogy mindazoknak, akik a mezőgazdálkodás terén szerződési, függési viszonyban vannak, jogviszonyait szabályozta. A mult évben is három ilyen törvény czikkelyeztetett be és szolgál az érdekelt osztály exisztencziájának biztosítására. A gazdatisztekről szóló törvényjavaslatot sokkal jobban ismerik e helyen, semhogy rekapitulálnom kellene hogy akár a mezőgazdálkodás emelése jajára, mint az ezen pálya elfoglalóira m'ly fontos intézkedéseket tartalmaz, de azonban a mult év közgazdasági terén végzett munkának más lapjára tartozik. Itt csak annyit, ho^y a mit eg\ik ellenzéki képviselő a nyári szünet előtt vádként hangoztatott, hogy a törvényjavaslatlal, mely ezer meg ezer jó magyar családot érdekel, a kormánynak ugy látsz k az a terve, hogy uj cziklusra tartja fenn, sokan a gazdatisztek is elhitték. Nem hitték, hogy oly gyorsan véget ér parlamenti tárgyalása, főleg pedig em hitték, hogy életbeléptetése is előbb történjék meg, mint a mely időt a törvény kijelölt. A miniszternek a gazdatiszli osztály iránt való hajlandósága most tűnik ki, hogy előbb bocsájtja ki életbeléptetési rendeletét, hadd legyen biztosítva ennek a produktív osztálynak sorsa, jövendője. Hinni lehet, hogy az; eddig is vonzó tisztes uri pályára a magyar középosztály gyermekei jövőben még inkább menni fognak. A munkaadók és mezőgazdasági munkások között való jogviszonyok szabályozásával a munkásügyekben szükséges törvényhozási alkotások nem merittettek ki. Minden érdekeit tényező régebben sürgette a dohánykertészek ügyének szabályozását. A törvény megállapította, hogy a dohánykertész és a termesztő között létrejött szerződés nem szolgálati szerződés s igy nem vonhatók a dohánykerté-zek a cselédi viszony szabályozására vonatkozó törvény hatálya alá. A közérdekből felállított korlátokon tul a szerződő felek szabadsága nincs a törvényben korlátozva. A dohánykertész jogos érdekének védelmét nem uj, különleges szabályokkal biztosítja, hanem azzal, hogy mindenkire egyaránt kötelezővé teszi azokat a szokásokat és eljárást, melyeket a rendesen vezetett gazdaságokban a felek önmaguk önkényt eddig is követtek, melyekről épen e réven bebizonyult, bogy a felek érdekeinek oltalmazására megfelelőek és alkalmasak. Hi-zszük, hogy a gyakorlat fogja igazolni a törvények helyes voltát. Az erdőmunkásokról szóló törvény lényegileg azonos a munkástörvénynyel, külön törvénybe azért kelletett foglalni, mert a gyakorlati életben az a törvény, mely az érdekelteket legközelebbről érintő kérdésekben már törvényekre hivatkozás é3 utalás mellett csak a kivételeket, változtatásokat, eltéréseket szabja meg: igen sok nehézséget okoz azoknak, akikre a törvény vonatkozik és a akiknek a törvényt alkalmazniok kell. Ezt a szempontot helyes volt az erdőmunkások törvényénél tekintetbe venni, hiszen a mezőgazdasági munkásokra és a földmunkásokra vonatkozó, fentebb idézett törvények tárgyuk természete szerint oly távol esnek az erdőgazdasággal foglalkozók érdekkörétől, hogy a hivatkozások és utalások lehető elkerülése valóban szükséges volt. Az erdő-

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 26, 8. (967.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. i niágoa

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. TERMÉrSTTÜDöMÁHYT. TÁÍ 8UÍAT * Az országos

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X Évfolyam. Budapest 1900. május hó 9 37. (895.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Áa országos magyar gazdasági egyesület tagjai ligya* kapják.

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Bndapest 1900. október h6 10 80, (938.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ax országol

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOSJLÖZLGjmi. J Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J  ^  W j í j f m VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi junius hó 1. 44. (694.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m A* országos

Részletesebben

A német földbirtokviszonyok. 1 )

A német földbirtokviszonyok. 1 ) A német földbirtokviszonyok. 1 ) Írta és a»magyar Társadalomtudományi Egyesület«1910. évi januárius 19-én tartott ülésén felolvasta: CZETTLER JENŐ. I. (Történelmi fejlődés.) A német birodalom mai területének

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET"

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY!. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos.

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos. VIII. évfolyam. Bndapest, 1898 éyi április hó { 35/(685.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. As országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM.

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. szeptember hó 1. 70.-(1030.) í KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ás orazigoi

Részletesebben

INDEN gondolkodó, a jelenségedet megfigyelő és értékelő ember előtt világos, hogy a magyar nemzet ismét válságos korszkainak egyikét éli.

INDEN gondolkodó, a jelenségedet megfigyelő és értékelő ember előtt világos, hogy a magyar nemzet ismét válságos korszkainak egyikét éli. M INDEN gondolkodó, a jelenségedet megfigyelő és értékelő ember előtt világos, hogy a magyar nemzet ismét válságos korszkainak egyikét éli. Az ország területéne\ megcsonkítása, gazdasági létünk alapjainak

Részletesebben

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége.

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Írta: Dr. Bolgár Elek. Annál a központi helyzeténél fogva, melyet Budapest főváros országos közgazdasági szempontból elfoglal, elkerülhetetlenül szükséges,

Részletesebben

1 Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk. In: Erdélyi Magyar Évkönyv, Brassó, 1937, 118.

1 Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk. In: Erdélyi Magyar Évkönyv, Brassó, 1937, 118. A hitelszövetkezetek jelentõsége Erdély gazdaságának alakulásában Somai József 1. A hitelszövetkezetek szerepe Ha valaki nem képes egymagában egy kitûzött célt elérni, akkor társat vagy társakat keres,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZEMLE ERŐDI-HARRRHCH BÉLA SZERKESZTI: IV. ÉVFOLYAM 1943 SZEPTEMBER 7. SZÁM

SZOCIÁLIS SZEMLE ERŐDI-HARRRHCH BÉLA SZERKESZTI: IV. ÉVFOLYAM 1943 SZEPTEMBER 7. SZÁM SZOCIÁLIS SZEMLE SZERKESZTI: ERŐDI-HARRRHCH BÉLA IV. ÉVFOLYAM 1943 SZEPTEMBER 7. SZÁM TARTALOM ÉRTEKEZÉSEK TÓTH BÉLA: A hotspringsi élelmezésügyi értekezlet... 181 VIGH GYŐZŐ: A magyar öregségi biztosítás

Részletesebben

Fehér György: Darányi Ignác, a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője

Fehér György: Darányi Ignác, a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője Fehér György: Darányi Ignác, a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője A fegyveres erővel elfojtott 1848 49-es forradalom és szabadságharc után kialakuló polgári tulajdon fokozatosan teret nyert

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X Évfolyam Budapest i900. május hó 12 38. (896. szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. ii erszágos

Részletesebben

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA ÍRTA SZENDE PÁL BUDAPEST, 1917 A VILÁG KIADÁSA Előszó Első adópolitikai tanulmányaim a Magyar Hírlap 1906. évi augusztus 5., 8. és 14.-Í számaiban láttak napvilágot Adóreform

Részletesebben

Forró Sándor: A táplálkozás mérlege.

Forró Sándor: A táplálkozás mérlege. Dr. Lánczi Jenő úr, ki még múlt év augusztusában hadbavonult, megvált lapunk szerkesztésétől. A háború által okozott sok mindenféle akadály folytán kénytelenek voltunk többszörös számokat meg-- jelentetni.

Részletesebben

A HADIROKKANTAK TELEPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A HADIROKKANTAK TELEPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON A HADIROKKANTAK TELEPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ELŐADTA Dr. CZETTLER JENŐ A MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYESÜLET ÉS A MAGYAR GAZDASZÖVETSÉG ÁLTAL 1916. ÁPR. 14-ÉN TARTOTT ROKKANTÜGY1 ÉRTEKEZLETEN BUDAPEST S

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank

Erdélyi Magyar Adatbank MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG A NÉPKÖZÖSSÉG belső kérdéseinek általában nem kedvez az időjárás, az emberek figyelmét a világ felett tornyosuló fellegek s a vihart megelőző légköri feszültség tartja fogságban. Mióta

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj VII. évfolyam. Bndapest, 1897. évi jullus hó 10-én. 55. (601.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj At országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

4. A közvetítõ intézmények

4. A közvetítõ intézmények 4. A közvetítõ intézmények A kormányzati támogatások célba juttatását, a segélyezések célterületeinek megállapítását, a támogatási javaslatok felterjesztését a központi fórumokhoz, állami és társadalmi

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MepM miiéi szerdái és szoimoi, Ülésnapok a Köztelken.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MepM miiéi szerdái és szoimoi, Ülésnapok a Köztelken. IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hő 18. 93. (847.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. KIK. ' \öp Ái országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben