XI. Évfolyam. Budapest, január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f."

Átírás

1 XI. Évfolyam. Budapest, január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS ám MruáfOf magyar gazdaaigi gyesüleí tagjai togyw kapják. M»m tmikaik.líflzitéil ffljs tfi» ém M korona, félévra 19 korona, nepyadétra Megjelenik minden szerdán és szombatén. A.% Országol Magy. Gazdasági Egyazület tulajdona, ii.rysiülstl * f.lürj«l»t» alatt: KÖZLÖNYE, Szarkeazt6ség éa kiadóhivatal: Batapest (Köztelek), Cllői-ót 25. szán. Kéziratokat a izerkaazt(a«g nem küld viszza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI Ülésnapok a Köztelken január hó 9-én d. u. 4 órakor. Egyesületi tanács ülése. január hő 11-én d. u. 4 órakor. Tenyészállat vásár rendező-bizottság ülése. január hó 19-én d. u. 4 ó. Növénytermesztési szakosztály ülése. Meghívó az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" földinivelési ésnövénytermesztési szakosztályának évi január hó 19-én (szombaton) d. u. 4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. Főtárgyaié: Szakosztály és bizottságok újjáalakítása. Komlótermesztés előmozdítása érdekében leendő intézkedések. Buzakiállitások rendezése. Sörárpa kiállítás rendezése. Országos sörárpavásár rendezése. Sárosmegye átirata cserebogarak rendszeres irtása tárgyában. Forster Géza, mint korpa, konkoly, olajpogácsa, árpadara és kukoriczadara utan, kocsi és fuvarlevelenkint legalább is 10,000 kg. szállításánál a mult évben élvezett i0%> helyett, közbenjárásunk folytán, 15% szállítási díjkedvezményt engedélyezett. Figyelmeztetem tehát az OMGE. tagjait, hogy a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolványok a feladó és czimzett, valamint a fel- és leadási állomás megjelölése mellett, az OMGE. titkári hivatalánál 20 filléres válaszbélyeg beküldése ellenébe szerezhetők be. Igazgató. Visszatekintés az 1900-ik évre. Eltoltunk ismét egy esztendőt, amely eseményekben és megpróbáltatásokban gazdag volt, mi magunk azonban végeredményként szegényebbek lettünk. A búzaáraknak szerfölötti sülyedése egymagában elég lett volna ahhoz, hogy az 1900 ik évre rányomja a gazdasági válság bélyegét, mert ebben az országban beláthatlan hosszú időkig nem kivételesek találhatnak. Szőlőink újjáalakítása is biztatóan halad, de a nagy küzdelmekárán rekonstruált szőlő levének ára nincs. A magyar bor megrontott renoméjának csapását szenvedjük s mit ér az, hogy végre-valahára Engelt 20 napi fogságra Ítélték el, mit érne az még abban az esetben is, ha Engel ur elég könnyelmű volna s nem várná be szép nyugodtan Ausztriában büntetésének elévülési idejét. Az olasz bor beözönlése hatványozott arányokban folyt az elmúlt évben is, ami a kereskedelmi szerződések lejártáig megreperalhatlan fátum. Hanem csatlakozott ehhez ujabb csapás is. A román szölöcsempészet Erdélyben törte le a borárakat, Oroszországnak az erős borokra kivetett magas vámjai pedig a Hegyalja borkereskedelmét sújtották keservesen. Gyümölcstermesztésünk még mindig a rendszertelenség balkövetkezményei miatt szenved: azt nem termesztik, amit kellene és nem tudják a meglevőt sem piaczra vinni. Ennek megfelelőleg kivitelünk is stagnál, sőt az amerikai verseny nem csak külföldi piaczunkat, hanem hazai piaczunkat is mind komolyabban fenyegeti, pedig hat Amerika nem termel jobb kiviteli gyümölcsöt, csak ügyesebb, mint mi vagyunk. A gyümölcsértékesítésben tehát kárpótlást hiába keresnénk. Harmadéve a gyapjutermelés kezdett jö- egyensúlyozható csapás fog maradni az, ha a vedelmezni. Most ennek is egyszerre vége lett, legfőbb kenyértermény értékét veszti. Különösen mint egy szép álomnak. A gyapjukrach megsági nagy baj pedig az, hogy más mezőgazdaadta talán az utolsó döfést szegényes juhte- termények értékemelkedése nem rekompenzált nyésztésünknek, hiszen már mult évi juhkivi- bennünket. Hiszen a <Máws/termesztés telünk is 224,000 darabbal csökkent az előző Az OMGE. tagjaihoz. is formális csőd előtt áll, a minőségi termesztés teljes aláhanyatlásával. Különleges kultú- Egyéb állatókból kivitelünk emelkedett éri kivitelhez képest. A nagyméltóságú kereskedelemügyi ráink, mint a komló, czirok, kender s len s ez a tény a mult év egyedüli örvendetes miniszter ur mult évi deczember hó szépen fejlődnek ugyan, de ezekben a jövedelmi közgazdasági eredménye. Legszebben halad 20-áról kelt 8Ó731 V I re rendelete forrásokban csekély kárpótlást is vajmi barombkivitelüak; szarvasmarhából 27,000, ser- folytán a folyó évre a m. kir. államvasutak tésből 85,000, lóból 17,000 darabbal többet vitnyok összes vonalain az abraktakarmátünk ki tavaly, mintáz előző évben.ez tagadhatlan kedvezményes szállításánál, úgy- haladás, különösen, ha tekintetbe veszszük, hogy a szerb állatbehozatal mult évben is nyakunkon volt és bogy szarvasmarhakivitelünket Németj^oJ&JrUi.UÁUAJO^ /wwvw^avv /vwiv? V<A*0/VX^CLéjtyvO 6 c/lí\a fy^^m^ot Ylt^ Mai számunk 28 oldal.

2 22 KÖZTELEK, JANUÁR HÓ 2. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. ország elzárkózó politikája nehezítette meg, rosszabbodott a nélkül, hogy mentő kezet a XXVIII. t.-cz.-et, mely az erdömunkások sertéskivitelünk elé pedig Ausztria az állategészségügyi egyezmény daczára korlátokat Egyenesen a mezőgazdasággal szemben kedéseket. A XVII. t.-cz. az állatorvosi köz- nyújthattunk volna feléje. elszerződésére vonatkozólag tartalmaz intéz- igyekezett felállítani, sőt Bécs városa ujabban követett kipumpoló politikára vezethető vissza szolgálat államosítását rendeli el; a XXVIII. t.-cz. tudvalevőleg arra törekszik, hogy a husfogyasztási adót is a felhajtó gazdákkal fizetmán oly megdöbbentő, arányokban jelentkezett. szabályozza. A vigécztörvény neve alatt ismere- az a munkásinség, a mely a mult év folya- a birtokos és a gazdatiszt közötti jogviszonyt tesse meg. Tekintetbe véve ezeket a mindegyre torlódó nehézségeket, bátran állithatjuk, el és mindég kevesebbet adunk vissza az el- vonatkozó rendelkezéseket módosítja; a XI. t.-cz. A földtől évtizedek óta mindég többet veszünk tes XXV. t.-cz. a megrendelések gyűjtésére hogy kivitelünk a mult évben sem állott arányban állattenyésztésünk természetes fejlődésékezménye az, hogy a mezőgazdaság intenzív alá; a XVI. t.-cz. a gazdasági munkás- és vont erőből. Ennek igen természetes követ- a tőzsde értékpapír forgalmát helyezi adó vel ; amire legjobb bizonyság az, hogy a vágóállatok ára a hazai piaczon nem emelkedett, egyre modernebb igényeket kielégíteni nem jelentőségénél fogva talán első helyen kellett haladás helyett stagnál s a rá nehezedő ós cselédpénztár felállításáról intézkedik s amit kivéve az egy zsiros mangaliczát. Ha pedig a tudja. Szökik tehát a magyar a vidékről. A tőkeszegény mezőgazdaság az év egyik felén át közérdekű öntöző csatornákról szól, valóban volna említenünk, a XXX. tvczikk, mely a vágóállatok értékesítési viszonyai sem javultak, hol találjuk meg akkor a kárpótlást, a jövedelmi egyensúly visszaállítására? Sehol sem felesleg támadt ekként a télviz idején; a munlítenünk végül a IX. tvczikket, mely a mező- hevertetni kénytelen a munkaerőt. Nagy munkás- messzeható s nevezetes alkotás. Fel kell em- találjuk meg ezt. kások ezrei özönlöttek a letarolt vidékről a gazdasági szeszgyárak kontingensét állapítja meg A mezőgazdáknak a mult évben okvetlenül fővárosba, itt azonban csak nyomorúságra újra. A törvényhozás tehát a mezőgazdasági ujabb adósságokat kellett csinálniok. Mert az találtak, visszamenekültek ennélfogva a vidékre élet követelményei elől nem zárkózott el és nem volt elég, hogy a mezőgazdasági nyerstermények ára csökkent, hanem ezzel egyide- megtette, ami tőle telt, mert hisz a mult évgélypénztárról szóló javaslatokban olyan alko- és az Isten tudja mi lesz velük. A mezőgazdaság különösen az öntöző csatornákról, meg a sejűleg az ipari termékek ára emelkedett is. ben a napszámbérek is emelkedtek, de az már tásokat hozott létre, amelyek üdvös hatását Olcsón adni és drágán venni: ezt az üzletet nem az ő hibája, hogy elgyengült szolgáltatási anyagi téren is élvezni fogjuk. Az igazság sokáig vinni nem lehet. Denique folytattuk a képességével a munkáskezeket kellőleg foglalkoztatni nem tudta. Ennek a titkos katasztró- a hozott törvényekben nem annyira a törvény- kedvéért meg kell azonban jegyeznünk, hogy földbirtok megterhelését, de hogy hogyan fog ez végződni olyan országban, amelyben egyetlen év alatt mintegy 18,000 földbirtok iparok aláhanvatlása tetőzött be, megrázó kö- inkább a Darányi miniszter buzgalma. fának, a melyet a nép kezét foglalkoztató hozás alkotási vágya nyilatkozott meg, mint cserélt gazdát dobszó mellett: annak a vetkezménye a kivándorlás ben csak a Darányi földmivelésügyi miniszter adta jó Isten a megmondhatója. A pénzhiány tengerentúlra 43,000 magyar ember vándorolt ki, az impulzusokat ahhoz, még pedig kész tervezetek alakjában, hogy a törvényhozás a mező- ami miatt már harmadéve is panaszkodtunk, a mnlt év íolyamán valóságos pénz- kért útlevelet a külföldre. Évről évre apadnak gazdasági élet követelményeivel foglalkozzék. mult évben pedig több, mint 100,000 egyén inséggé változott, mert a dél-afrikai háború hatalmasan hozzájárult azokhoz az ben kapunk Galicziából hasznavehetetlen szekörében is mindazt, amire a mi viszonyaink a mezőgazdaság legjobb munkaerői s helyük- És megtette e mellett Darányi a saját hatás- okokhoz, amelyek a világpiacz mozgó tőkéjét az idegenben lekötötték. De minden az emberanyagcserét sokáig szintén nem bírket különösen a földmivelö nép szakoktatásának. mét embereket, irgalmatlan uzsorásokat. Ezt között emberi erő képes. Felejthetlen érdeme- külső októl eltekintve, nálunk már az idegen hatjuk ki. fejlesztése körül szerzett; de nemcsak jó tanácsokkal, hanem tettekkel is segítette a mos- pénznek nem sok keresni valója van. A könnyen íme, rövid vonásokban itt van a mult jövedelmező üzleti vállalkozások tere el van esztendő képe. Örömöt ugyan ebben minél kevesebbet találu;;k, ellenkezőleg aggódva sóhajdott kis exisztencziákat, különösen a szövetketoha létviszonyok és az uzsora által megtáma- lepve, a földbirtok agyonterhelve, a hazai termelésre támaszkodó ipar kínos nyomás alatt, tunk fel: mi lesz velünk, ha ez tovább is igy zetek hathatós gyámolitása révén. Megannyi mely megakasztja fejlődési képességét. Ami tart! Siránkoznak más oldalról a fölött, hogy mozgalmat kezdeményezett, amelyek között zsírunk % felszínen úszott, azt a mozgótőke a budapesti tőzsdén a mult évben ,000 legnevezetesebb a telepítési akczió, a kis emberek földhöz juttatásának czélzatával. A Da- már lemerítette, tehát nyugodtan és tele koronával csökkent az értékpapírok értéke. gyomorral visszavonulhatott. Mily könnyű volt elveszteni ezt a képzeleti értéket, a mikor zálogleveleink kamatja egyfortokszerzések eleve is biztosítékai annak, hogy rányi személyes közbenjárásával eszközölt bir- Pénzre azonban mégis csak szükség volt, és pedig nagy szükség. Mutatja ezt az, hogy mán és biztosan kijár, a részvénytársulatok a telepítési akczió mielőbb a gyakorlati megvalósítás útjára terelődik. Másik felejthetetlen mult évben hitelintézeteink a rendkívül magas pedig magasabb osztalékot fizettek, mint kamatlábak mellett is nagyobb összegeket harmad éve! Magasabb osztalékot adott még érdeme Darányinak az, hogy a társadalmi helyeztek el, mint az előző évben. A kamatláb emelkedett, emelkedett a pénzkereslet is; A záloglevél és a részvényjegytulajdonos ból nem hogy megkötni, nem hogy korlátozni az elsiratott fővárosi malmok legtöbbje is. tevékenységet a rivalitás kicsinyes szempontjá- mit bizonyít ez? Azt, hogy a megterheltetés is könnyen megbékélhet azzal a gondolattal, hogy igyekezett volna, hanem ellenkezőleg öntudatra rendkívül emelkedett. Aminthogy nem is történhetett másként az adott rossz hitelviszodelmez, mint régebben. De mit szóljon a társadalmi erőket is. Ezért a gazdatársadalom a papirosa kevesebbet ér, ha ugyanannyit jöve- ébresztette és aktivitásba hozta a szunnyadozó nyok között. Ábrándozunk a földbirtok tehermentesítéséről s emellett terheink folyton vedelméhez képest legalább ,000 koronát iránt ragaszkodással, tevékenysége iránt biza- gazda, aki csak a buza áresésében mult évi jö- Darányi politikájával egybeforrott, személye nőnek, mert a jövedelem csökken s a hitelviszonyok rosszabbodnak. Jó vége ennek sem könnyű kiszámítanunk, hogy a föld tőkeér- a borpancsolás hullámai egészen a bársony- vesztett! Csupán ezt az összeget tőkésítsük és lommal van telve. Ott volt oldala mellett, amikor lehet. A hitel- életben csak a kis emberek téke a mult év folyamán legalább ,000 székig felértek és ott volt háta mögött a gazdatársadalom, erejének impozáns megnyilatkozá- nyertek az Országos Központi Hitelszövetkezet koronával csökkent az előző évihez képest. révén, amely áldott munkát végzett a mult Folytassuk ezt a számítást? Nem. Nekünk sával akkor is, amikor a párisi tószt miatt ép évben, de sajnos, ennek az intézménynek nincs szükségünk ilyen furfangra annak kimutatása czéljából, hogy szegényebbek lettünk. szesült. Ezen jelekből Darányi meggyőződhe- oly otromba, mint méltatlan támadásban ré- sincs elég pénze ahhoz, hogy az alsóbb osztályokban uralkodó borzasztó pénzéhséget Ez az állapot azonban még sem teljesen tett arról, hogy a magyar gazdaközönség méltatni és becsülni tudja földmivelési miniszte- kielégíteni képes volna. Az Osztrák-Magyar vigasztalan. A mult év méhében sok üdvös Bank az uj egyezmény alapján immár életbe terv megtermékenyült, amelyek csak a jövőben fognak gyümölcsözni. Dolgoztunk sokat és amikor ez a buzgalom s tettvágy egymaga a rének buzgalmát és tett vágyát még akkor is, léptette a gazda-váltóhitelt, a mi tagadhatlan vívmány, de csak olyanoknak való, a kik rendezett viszonyaiknál fogva a rövid lejáratú köl- reményünk, van, hogy ez a munka haszon közérzületet az általános deprimáczió alul nélkül még sem marad. felszabadítani nem képes. csönt veszély nélkül igénybe vehetik. Nem élhet azonban ezzel a vivmánynyal a legjobban Mezőgazdasági törvényeink több jelentékeny alkotással gyarapodtak. Meghozták a nem áll mögötte a társadalom tevékenysége sem. A végrehajtó hatalom tevékenységének sarokba szorított középbirtokos osztály. A dohánytermesztők és dohánykertészek közötti Az OMGE. úgyis, mint a gazdasági egyesületek országos szövetségének központja, a középbirtokosság helyzete tehát megint csak jogviszonyt szabályozó XXIX. t.-cz.-et. továbbá vi-

3 fc. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM, KÖPTELEK; JANUÁR HÓ déki egyesületekkel való szem kapcsolat előnyeit jól kihasználta arra, hogy fokozódott figyelemmel és emelkedett erővel vesse latra szavát az agrárkérdésekben. A vidék gazdaságiegyesületei között pedig a szervezkedés és újjáalakulás örvendetes tüneteivel találkozunk. S hogy a gazdatársadalom végrehajtó szervei erősödtek, legjobb bizonyság erre a tevékenységünk iránt túloldalról megnyilvánult féltékenykedés és támadás. Ennek a féltékenykedésnek megvan a maga természetes oka. Mikor a fedezetlen gabnahatáridőüzlet ellen emeltük fél szavunkat, mikor az őrlési forgalom megszüntetését elérni sikerült, mikor a gabnaelővételek alá rejtőzött uzsorát és a kereskedelmi érdek leple alá helyezett borhamisítást támadtuk, ugyanakkor egyes kereseti ágakat fenyegettünk. Ugyanakkor egyes érdekköröket a szokás jogánál fogva élvezett előnyeikben megrövidülés fenyegetett. Ugyanakkor egyes kereskedelmi visszaélésekre érzékenyen találta irányított közbotránkozás ugyanezen körök tisztes elemeit is, mert hiszen a konkoly a tiszta szemekből oly lönnyen ki nem választhatható Ennyiben és ily irányban az agrár mozgalmak s különösen az azokból levont téves következtetések egy-egy pillanatra respektálandó érdekeket is elévenén találhattak. De a különös éppen az, hogy az efajta tévedések feltehető megrövidültjei nem jelentkeztek, hanem éppen a ludasok kiabáltak ellenünk! Legtöbb szó az őrlési forgalom, miatt esett. A sokféle bizonyitgatásból pro és kontra, álljon itt annyi, hogy a fővárosi malmok a mult évben 7 és fél millió métermázsa lisztet őröltek fel, az előző év 6 és fél millió m.-mázsájával szemben s végeredményében emelkedő lisztkivitelünk a vámkülföldre október hóban csökkent ugyan 60,000 m.-mázsával, de ugyanezen hóban Ausztriába irányuló kivitelünk 250,000 m.-mázsával emelkedett. S végre is fővárosi nagymalmaink mind nyereséggel zárták le az évet, kivéve egyet, amely itt nem firtatandó okokból felszámolás alatt áll. Az őrlési forgalom betiltása tehát távolról sem eredményezte a felpanaszolt szomorú eredményeket a malomérdekeltségekre nézve. Hogy a betiltásnak a magyar buza áralakulására nézve ez évben előnyös hatása nem érvényesült, mutatnak rá, de erre nagy kárörömmel Rubinek Gyula megfelelt már erre a tételre is és az ő epilógusához hozzátenni valónk nincsen. A fedezetlen határidőüzlet reformálásának gazdasági egyesület kérdését a Biharmegyei igyekezett feltámasztani a tőzsde önreformjának alapján, ám a gazdasági egyesületek majdnem kivétel nélkül a tőzsde törvényes reformálásának alapján állanak s igy a bihari tervezet számbavehető mozgalomnak medret nem vághatott. Sajnos, egész halmaza maradt még vissza a múltból az elintézetlen kérdéseknek, amiket rekrimidálni kellett, amelyek miatt tőzsdével, nagymalmokkal, a huspénztárral, a fővárossal; uzsorásokkal és hamisítókkal s több visszaéléssel is azonosult érdekeltségekkel az itt-ott elfajult szóharcz terére voltak kénytelenek lépni gazdatársadalmi szervezeteink s ezek között első sorban az OMGE. Ebből a küzdelemből azonban most is megerősödve került ki, a gazdatársadalom ujabb erőit nyerve meg oldala mellé. És az összes értékesítési kérdésekben erélyesen folytatott rekriminácziók nem merítették ki az OMGE. figyelmét. Mint véleményező testület részt vett az elmúlt év összes mezőgazdasági törvény alkotásaiban; foglalkozott a kisemberek ügyével a szövetkezeti mozgalmak istápolása, telepítési tanácskozmányok és gazdakörök alakítása révén; támogatta a gazdatisztek egyesületét és a gazdatiszti törvények érdekében tekintélyét latra vetette; sikeresen szállt síkra a szeszkontingens felosztására vonatkozó törvény módosítása mellett; a középbirtokosság rekonstruálása érdekében mozgalmat indított, melyet aztán a Magyar Gazdaszövetség karolt fel, hogy a kassai agrárgyülésen az egész ország figyelmét felhívja erre a nagyhorderejű kérdésre; a honi ipar pártolást programmjába vette s evégből külön ipari szakosztályát már szervezte is; életre hívta a Gazdák Biztosító Szövetkezetét-, nagyszabású mozgalmat újított fel a dohánybeváltás reformálása, a lótenyésztés emelése, a husértékesités szervezése és a kivándorlás ügyében. Kimagaslik ezek közül is az a programmnak beillő munkásság, hogy kidolgozta az agrár vámtarifát, amely alapja a mezőgadaság érdekében meginditandó vámpolitikai mozgalomnak. Ennek a mozgalomnak sikere egyenesen létkérdés, mert ha a magyar gazdaközönségnek 1903-ban a nyerstermelés hatályosabb védelmét biztosítania nem sikerül, akkor kezéből a legutolsó mentő deszkát is kiadta. Ahol a gazdatársadalmi szervezet ilyen sokoldalú tevékenységre képes, ott kétségbeesni még nem szabad. Pedig ez a szervezet még aránylag igen csekély erővel dolgozik, igen nagy érdekeltségek nevében. A mult év vezető férfiai közül gazdaságpolitikai téren gróf Dessewffy Aurél és gróf Zselénski Róbert, szocziálpolitikai téren pedig Sándor és gróf Mailáth József gróf Károlyi magaslanak ki első sorban. Gárdájuk még mindig kicsiny az előttük álló nagy feladat megoldására, tehát a beírandó ut hosszú. De ha ebből a gárdából nem vonná ki magát egyetlen intelligens gazda s egyetlen képviselő sem, aki a gazdatársadalomtól kapja a mandátumát, akkor mindjárt rövidebbé válna az ut. Az érdekképviseleti erők szaporítása legyen tehát a mindenek előtt való törekvés a beköszöntött esztendőben. Ha a társadalom megteremti s a törvény szentesíti a mezőgazdasági érdekképviseletet, az aztán könnyen kijelölhető, kész feladatokra talál. Első feladat purifikálni ós korlátozni a tisztességtelen vagy a könnyelműségre alapított nyerészkedések minden faját, mert a mi megpróbált országunkban egyetlen parazita legalább tiz tisztességes munkás szájából veszi ki a kenyeret. Az értékében vesztett tisztes munkát védelem alá kell helyezni és törvényesen meg kell védeni a kisgazda tűzhelyét is, hogy megélhetésének utolsó eszközeit tőle A középbirtokosság senki el ne vehesse. számára földtéhermentesitést kérünk életbiztosítással kapcsolatban, állami támogatás mellett; ennek hijján gazdasági hanyatlást a és a társadalmi bomlást megakadályozni nem lehet. Általában pedig kérjük, hogy a mezőgazdasági nyers termények elértéktelenedésének indító okaival szemben álljon talpra az államhatalom erélyes védvámpolitikával, a fogyasztási adóterhek csökkentésével, a tőzsde megrendszabályozásával, a kartelek garázdálkodásainak korlátozásával és ne mindig azt a bizonyos harmóniát emlegessék mezőgazdaság, ipar és kereskedelem között, hanem lássák meg, hogy a mezőgazdaság évről-évre nagyobb veszteséggel zárja számadásait, aminek ellenében gyenge vívmány, ha az emberek dermedten hallgatnak és az összhangot megőrizni sikerül. Lássák meg, hogy az itt-ott felhántorgatott statisztikai adatok daczára a magyar gazda hanyatlik és szegényedik. A jövendő törvényhozóinak fényes politikai sikereik közepette is meg kell látniok a közgazdasági bajokat. Mert ha tovább is struczmadár módjára a homok közé dugják a fejüket, akkor vagy a gazdatársadalmat állítják szörnyű mérkőzés elé, vagy ha ez rosszul üt ki, ugy a föld munkása'ra tömegnyomor vár, a föld gazdáira koldustarisznya. Buday Barna. Gazdatársadalmi élet. Irta ; Rubinek Gyula. Emlékezetes marad az az ülés, amelyen az összes gazdasági egyesületek kiküldöttjeiből alakult rendező-bizottság azon javaslatomat tárgyalta, hogy az ezredéves kiállításra írassék meg gazdasági egyesületünk monográfiája. Ezen indítvány minden oldalról a legnagyobb idegenkedéssel fogadtatott, egyszerűen azon okból, amint magát a kiküldött kifejezte, mert e monográfiává! a gazdasági egyesületek működésűkről csakis egy szegéaységi bizonyítványt szolgáltathatnának ki. Az indítványt mégis nagy nehezen keresztül lehetett erőszakolni s hála a gazdasági egyesületek és a monografia szerkesztői buzgalmának a gazdasági egyesületek monográfiája napvilágot látott anélkül, hogy ezért a gazdasági egyesületeknek okuk lett volna pirulni. A munkálat érdemes munkálkodásról ad számot, amely bár elszórtan, összefüggés nélkül s időlegesen jelentkezett, mégis figyelemreméltó. Azóta az idő nem sokat haladt, de a nszonyok nagyot változtak. Az időközben megalakult MGazdasági Egyesületek Orsrágás Szövetsége" a gazdasági egyesületek müküdését feltüntető szövetségi évkönyvet rövid két hónap alatt összehozta s már ezen szerény kezdet is jelzi, hogy a gazdasági egyesületek működése forrongásban, erős fejlődés stádiumában van. A gazdatársadalmi élet fellendült. A gazdasági egyesületek működése iránti érdeklődés mind erősebben nyilatkozik meg a gazdaközönség körében, mert a gazdatársadalom lassanként tudatára ébred annak az erőnek, amely az együttes működésben rejlik s annak a fontosságnak, amelylyel a gazdasági egyesületek élénk működése a mezőgazdaságra s igy a gazdára bir. A vidéken rövid néhány év előtt az erdélyi ós vasmegyei gazdasági egyesületeken kívül dicsérő szó más egyesület működéséről alig esett. Ma azonban az eredményesen működő gazdasági egyesületek száma naprólnapra szaporodóban van. Nyítra, Arad, Pozsony, Sáros, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Torontal, Szolnok-Dobokamegyei, a Zala, Zemplén és a Délvidéki földmivelők gazdasági egyesülete müködésükkel mindinkább kierőszakolják a közfigyelmet. Másrészről Máramaros-, Szepes-, Gjőr-, Veszprém-, Temesvármegyei gazdasági egyesületek átalakulóban vannak azon czélzattól vezéreltetve, hogy az előző vármegyék gazdasági egyesületek példájára maguk is eredményesebb működést fejthessenek ki. A gazdatársadalomban ezen erjedési folyamatot kétségkívül elsősorban a gazdasági egyesületek országos szövetségének megalakulása idézte fel. Volt ugyan a gazdasági egyesületeknek előzőleg is egy központi szervezetük,

4 24 KÖZTELEK, JANUÁR HÓ SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM, amelytől azonban minden egye 3Ület idegen volt, egy időleges ad hoc egyesülés, amelynek végrehajtó ereje és közege nem volt és amely a tagok közötti szükséges kapcsolatot létrebozni, fentartani nem volt képes. Az uj Szövetség egy állandó testület, amely folyton él és létezik s létéről életjelt is ad magáról, amely testületnek egyes tagjai, a gazdasági egyesületek tag voltukat átérzik a Szövetség ügyei iránt érdeklődnek, mert a Szövetség ők maguk. S a vidéki gazdasági egyesületek működésének ezen fentebb jelzett intenzivebbé vállasa a Szövetség fennállásának a rövid ideje alait is beigazolta azt, hogy a tömörüléssel nemcsak a központ nyer erőben, de a vidéki gazdatársadalmi élet is fellendül és a perifériális működés is erőteljesebbé válik. A gazdaság egy. sülét k ezen eredményesebb működésének alapja és magyarázata, hogy az egyesület igazgatóságának vezetése önálló szakerők kezébe jut, amelyek egész működésűket az egyesüet ügyének szentelhetik. Egy önálló titkári állás szervezése természetesen a gazdasági egyesületeknél szerény anyagi eszközeik mellett nem könnyen megvalósítható. De a tapasztalat azt igazolja, hogy amely gazdasági egyesület ezen elhatározó lépést megtette, annak működése a múltét messze felülhaladta s az egyesület nemcsak erkölcsi babérokat aratott, de anyagilag is teljesen függetleníteni tudta magát legalább adminisztratív költségeinek fedezése tekintetében. A gazdasági egyesületek eredményesebb működésében oroszlánrésze van annak az irányzatnak, amelynek a jelenlegi fölmivelésügyi miniszter a meghonosítója és képviselője, amely irányzat számol azon parlagon heverő társadalmi erőkkel, amelyeket életrekelteni a gazdasági egyesületek hivatottak. A földmivelésügyi minisztert azon helyes intencztó vezérli, hogy az állami és társadalmi tevékenység csak ugy eredményes, ba egymást kiegészítik, ha párhuzamosan működik s elég itt a mezőgazdasági szakértelem fejlesztése és terjesztése terén a téli tanfolyamok és a népies gazdasági előadások utján elert eredményekre reáutalunk, mely eredményeket a gazdasági egyesületek az állam támogatása híján, az állam pedig a szük-éges szakerőket a társadalom részvétele hiján felmutatni nem lett volna képes. A földmivelésügyi miniszternek ez a kezdeményezése csakis egy évtized multán fogja megteremni látható gyümölcsét, amikorra ez intézmény egy megerősödött rendszerré fejlődött, amidőn az éveken at gondosan elszórt eszmék, gyakorlati ismeretek és tapasztalatok az életben általánosan hasznosittatni fognak. A gazdasági egye ületeknek egyik legszebb, legnemesebb és legfontosabb feladatat képezi a jövőben is a nép gazdasági és szocziális nevelése olymódon és eszközökkel, amint az itt a jelenben történik. A műveltebb, a képzettebb, a jobbrnódu földbirtokos osztály, gazdatiszt vagy bérlő ossza meg tudását és ismereteit a néppel s ezen állandó éi önzetlen érintkezés egy oly szilárd tarsadalmi kapcsolatot szül a különböző műveltségi fokú és erejű osztályok között, amelyet megbontani semmiféle szocziális izgatás sem lesz képes. A gazdasági egyesületek működése azonban ugy gazdasági, mint siocziáiis szempontból a szövetkezeti téren is fontos s örömmel jelezhetjük az eredményes működést e tfren is, amely pedig hazánkban (gészen uj, amely uj dolog meghonosításánál a népnek az idegen iránti önkénytelen tartózkodásaval is meg kell küzdeni. A szövetkezeti tér.n való működés a múltban a Peslmegyei gazdasági egyesületnek jóformán monopouuma volt, a többi vidéki gazdasági egyesületnél a szövetkezeti eszme ismeretieri fogalom volt. S csa-is a Szövetség megalakulása adott egy hatalmas lökést a szövetkezeti téren való működés intenzivebb felkarolásának. S ma örvendetesen tapasztalhatjuk, hopy különösen Nyitra, Arad, Sáros, Jasz-Nagy Kun Szolnok, Somogy, Szatmár vármegyék gazdasági egyesületei szövetkezeti téren o'y működést fejtenek ki, amely a nyugati államok hasonló gazdasági egyesületeivel bátran kiállja az összehasonlítást. De általában jóformán kivétel nélkül valamennyi működő gazdasági egyesület a szövetkezeti téren eredményeket tud felmutatói s erejének egész súlyával igyekszik a szövetkezeti eszmét a gyakorlatban megvalósítani. A szövetkezeti eszme ezen térfoglalása a gazdatársadalomban messze kiható jelentőségű esemény, amely egész gazdasági életünkre is átalakitólag fog hatni, amennyiben az eddigi egyéni érdekek korlátl m érvényesülés helyébe s illetve fölé az összesség érdekeinek tiszteletét emeli. A folyó évben az országos hitelszövetkezeti központ a Hangya" értékesítő és fogyasztási szövetkezete központja és a Magyar Gazdák Szövetkezete mellé a gazdatársadalom erejéből létrehozott uj országos szövetkezeti alakulás csatlakozott a Gazdák Biztosító Szövetkezetében. Az uj szövetkezet a kormány, törvénvhatóság és a gazdaközöoség legelőkelőbbjeinek áldozatkészségebői megalakulva a tűz üzletbe már a mult évben megkezdette a működését, mig a jégüzletet a f. évben kezdi meg. Joggal tekintünk nagy reményekkel e szövetkezet működése elé, mely hivatott gazdaközönség biztosítási szükségletét minden irányban kielégíteni s a biztosítási üzletet reális alapokra fektetni. A szövetségi központ és a gazdasági egyesület idejének s munkaerejének nagyrészét vette igénybe a vámtarifa módosításával kapcsolatos munkálat és általában a jövő vámpolitikája tekintetében érvényesítendő gazdasági álláspont körvonalozása. A gazdakörök álláspontja a mult évi május havi szövetségi nagygyűlésen kifejezésre jutott ugyan, a vámpolitikai kérdések állandó nyilvántartása azonban a gazdasági egyesületek egyik legfőbb feladatát fogja képezni a jövőben is. Hiányos volra a jelentés, ha meg nem emlékezne arról az eredményes akczióról, amelyet az érdekeltség & Magyar Mezőgazdasági Szesztermelök Országos Egyesülete vezetése aiatt juttatott sikerhez a kontingensfelosztásról szóló törvény módosítása tárgyában. A mezőgazdasági érdekeltség érdekeit mélyen sértő kontingens felosztásáról szóló törvényt nem sikerült volna ugy módosítani, ha az érdekeltségnek már előzőleg nem lett volna meg a megfelelő társadalmi s/.erve, amelynek vezetese mellett az egész akczió folytonosságot, salyt és tekintélyt nyert. Ez az egy példa is elegendő annak az igazolására, hogy mily nagy jelentőséggel bír a gazdatársadalom szervezettsége s mily eredményeket lehet ez uton elérni. S bármily örömmel is látjuk a társadalmi élet fellendülését s a múlthoz képest bármennyire előnyösen üt is ki a jelenre nézve a működés összehasonlítása, a gazdatársadalom szervezettségének azon fokától, ameiy egy az egész gazdatársadalomra kiterjedő érdekképviseletben csu csosodik ki, még messze vagyunk. Egyik fő törekvésünket kell, hogy képezze tehát a jövőben, hogy a mezőgazdasági érdekképviselet törvényhozási uton való szervezését megvalósítsuk. Törvényhozási és állami tevékenység. Az a sokoldalú tevékenység, mely a törvényhozást, a kormányzat szerveit és a társadalmat elfoglalta, azt tanúsítja, hogy az uj szekulumban csakugyan uj vezéreszméktől és uralkodó irányoktól frissül fel a közvélemény: közgazdasági jelszavakkal és főleg közgazdasáwi téren indul meg a munka. De hogy az év par amenti munkajanak java a mezőgazdaságnak jutott hogy a törvényhozásnak tevékenységét a kis exisztencziák segítése és biztosítása foglalta el, nemcsak az uj irányok fuvallatának kell betudni, hanem nagyrészben annak a becsvágyó tevékenységnek, melyhel a gazdák minisztere az ő agendáit gondozza, a mely becsvágy legalább napról-napra látszik a sikerekből uj erőt merit, betekinteni tudja azt a síéles mezőt, a hol minden tájon vannak megoldásra váró feladatok. És az egymásutánban a sürgősség, aktuálitá?, gyakorlati kivihetőség, erőkimélés és annak okos igénybevétele az irányadó szempontok ban is hat uj törvény czikkelyeztetett be sz országos törvénytárba, valamennyi igen közelről és igen lényegesen érintve mezőgazdaságunkat, valamennyi beillik abba a szemlébe, melylyel a szocziális tevékenységet, mint a mult év végzett do'gait e helyen áttekintjük. Darányi nevéhez foj fűződni, hogy mindazoknak, akik a mezőgazdálkodás terén szerződési, függési viszonyban vannak, jogviszonyait szabályozta. A mult évben is három ilyen törvény czikkelyeztetett be és szolgál az érdekelt osztály exisztencziájának biztosítására. A gazdatisztekről szóló törvényjavaslatot sokkal jobban ismerik e helyen, semhogy rekapitulálnom kellene hogy akár a mezőgazdálkodás emelése jajára, mint az ezen pálya elfoglalóira m'ly fontos intézkedéseket tartalmaz, de azonban a mult év közgazdasági terén végzett munkának más lapjára tartozik. Itt csak annyit, ho^y a mit eg\ik ellenzéki képviselő a nyári szünet előtt vádként hangoztatott, hogy a törvényjavaslatlal, mely ezer meg ezer jó magyar családot érdekel, a kormánynak ugy látsz k az a terve, hogy uj cziklusra tartja fenn, sokan a gazdatisztek is elhitték. Nem hitték, hogy oly gyorsan véget ér parlamenti tárgyalása, főleg pedig em hitték, hogy életbeléptetése is előbb történjék meg, mint a mely időt a törvény kijelölt. A miniszternek a gazdatiszli osztály iránt való hajlandósága most tűnik ki, hogy előbb bocsájtja ki életbeléptetési rendeletét, hadd legyen biztosítva ennek a produktív osztálynak sorsa, jövendője. Hinni lehet, hogy az; eddig is vonzó tisztes uri pályára a magyar középosztály gyermekei jövőben még inkább menni fognak. A munkaadók és mezőgazdasági munkások között való jogviszonyok szabályozásával a munkásügyekben szükséges törvényhozási alkotások nem merittettek ki. Minden érdekeit tényező régebben sürgette a dohánykertészek ügyének szabályozását. A törvény megállapította, hogy a dohánykertész és a termesztő között létrejött szerződés nem szolgálati szerződés s igy nem vonhatók a dohánykerté-zek a cselédi viszony szabályozására vonatkozó törvény hatálya alá. A közérdekből felállított korlátokon tul a szerződő felek szabadsága nincs a törvényben korlátozva. A dohánykertész jogos érdekének védelmét nem uj, különleges szabályokkal biztosítja, hanem azzal, hogy mindenkire egyaránt kötelezővé teszi azokat a szokásokat és eljárást, melyeket a rendesen vezetett gazdaságokban a felek önmaguk önkényt eddig is követtek, melyekről épen e réven bebizonyult, bogy a felek érdekeinek oltalmazására megfelelőek és alkalmasak. Hi-zszük, hogy a gyakorlat fogja igazolni a törvények helyes voltát. Az erdőmunkásokról szóló törvény lényegileg azonos a munkástörvénynyel, külön törvénybe azért kelletett foglalni, mert a gyakorlati életben az a törvény, mely az érdekelteket legközelebbről érintő kérdésekben már törvényekre hivatkozás é3 utalás mellett csak a kivételeket, változtatásokat, eltéréseket szabja meg: igen sok nehézséget okoz azoknak, akikre a törvény vonatkozik és a akiknek a törvényt alkalmazniok kell. Ezt a szempontot helyes volt az erdőmunkások törvényénél tekintetbe venni, hiszen a mezőgazdasági munkásokra és a földmunkásokra vonatkozó, fentebb idézett törvények tárgyuk természete szerint oly távol esnek az erdőgazdasággal foglalkozók érdekkörétől, hogy a hivatkozások és utalások lehető elkerülése valóban szükséges volt. Az erdő-

5 % SZÁM ll-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HÓ 5. munkások törvényéről irva, itt említem meg, Az év deczemberhó 28-án böcsájtotta ki a földmivelésügyi miniszter rendeletét lappangó aspirácziók váltak ezzel a törvénnyel és életviszonyait apróra ismerik : tudják milyen hogy nemcsak jogviszonyaik szabályoztattak ez év során, de a földmivelésügyi miniszternek a gazdasági munlcásleözvetitésröl, ekként a valóra. Csak azok, kik a munkás sorsával Ö felségéhez tett felterjesztéséhez képest, a mezőgazdaságnak ez a régi nagy kérdése voltaképen 1900-ban nyert szervezetet. A munkaköz- jelszavakkal a soczialis propaganda is azért vette törődnek és vele éreznek, tudják, hogy hamis íégi társláda intézményük, ez a humanitorius alap, ismét megkezdte működését, jóváhagyatván vidék szerint a társláda intézményéről való vonása és országos szervezése azt czélozta, telenség idejére állandó segítséget ígért. Nem vetítésnek a hatósági tevékenységbe való be- oly könnyen őket hálóiba, mert a keresetkép- alapszabályok. Darányi a hol csak lehet, hogy megszüntesse azokat a nagy aránytalanságokat, melyek a munkakereslet és kínálat magyar munkást, de az a hitegetés, hogy a a nemzetközi jelszavak fogták meg a józan szivesen juttatja a kis exiszteneziákat autonomikus jogokhoz és a társláda intézményben az között vidékenként vannak. heti járulékokkal az öregség napjaira derült, önkormányzat a kellő ellenőrzés mellett megadatotthárítani, nehogy az intézmény a munkás ván- nem nyomorúságot és Ínséget. A magyar Féltékeny gonddal igyekeztek azonban el- vagy lega'ább nyugodt napokat biztosítanak A mult évben fogadta el az országgyűlés dorlási hajlamait szolgálja. A hatósági segedelem séma munkaadó sem a munkás jogait tudja, mit jelent a munkából kivénhedtnek az b rtokosorszály, mely ismeri a nép igényeit és az állatorvosi és állategészségügyi szolgálat államosításáról szóló törvényjavaslatot, mely a nem csorbította, az okvetetlenkedő gyámkodás állandó tiz koronányi havi segély: csak az mint tudvalévő, ez év elsején lépett életbe. szerepére nem vállalkozott. Ingyenes intézmény méltányolja ezt az emberséges törvényt a maga Erről is csupán annyiban engedtessék néhány létesült minden községben, a hova a munka és fontossága szerint. szó, a mennyiben a kis exisztencziák segítése munkást keresők egyképpen bizalommal fordultak s mivel ez intézmény czéljaira akkor megizmosodni és hány ezer ember helyezi Majd a jövő mutatja meg, hogyan tud e kérdéssel okviszonyban van. Bízvást remélhető, hogy állattenyésztésünk és főképen állatkivitelünk nagyobb mérvben fel fog lendülni. az ő retortáival, irásos intézkedéseivel, hanem Nagyon sok függ ebben attól, hogy birtokos- lehet jó, ha a bürokraczia nem bénítja meg sorsát e törvény istápoló védőszárnyai alá. A törvényjavaslatnak kettős czélja van: gyors cselekvés párosul, nagy helyszíni ismerettel : minél egyszerűbb módon, a szóbeliség nagy szocziális törvényhozási akczió. Nemcsak osztályainknak humanizmusát hogyan érinti ez a először Magyarország egész területén egyformán szakszerű állatorvosi szolgálat és ennek és közvetetlenséggel és minél kevesebb irattári arra gondolunk, hogy hányan és mily szívvel támogatásával egyformán hathatós állategészségügyi rendészet által oly állategészségügyi lítését, soha még komolyabban nem igyekeztek vény a munkásokat és cselédeket alkalmazó kezeléssel segítik a kereslet és kinálat kiegyen- teljesitik azokat a terheket, melyeket a tör- viszonyokat biztosítani, hogy az ország állatállománya a lehetőségig megóvassék, másodszor: gyorsítására. Általában az intézmény egy évi nek azok, akik a munkássegélypénztár részére a hatósági tevékenység egyszerűsítésére és munkaadóra hárit, hanem arra is, hányan lesz- állategészségügyi rendészetünknek olyan szervezetet adni, a melyet a ránk nézve kiviteli szervezet helye különösen ott, ahol a törvény- Mert azoknak az ezreknek és ezreknek, kiknek fennállásával azt igazolta, hogy a közvetítői szükséges adományokat tesznek, mint alapítók. piaczokul szolgáló idegen államok föltétlen hatósági munkaközvetítőknek a munkások sorsán segíteni akarunk, hajlandóságát csak bizalommal és megnyugvással nézzenek. nagy száma miatt tömegesebb dolguk akadt, ahol ugy nyerhetjük meg, bizalmát csak ugy erősítjük, ha a gazdaosztály érdeklődése ez intéz- Nemcsak azok, akik a mezőgazdaság kérdéseivel tudományosan foglalkoznak, de maga tehát az intézmény életrevalóságát leginkább kipróbálni lehetett, a legbiztatóbb tapasztalokat szerezték, hogy hova-tovább ez az intézmény minél tet törvénye lesz az intézmény, mint beezikmény iránt egyetemes lesz. Ha inkább a szere- a mezőgazdaság gyakorlati iránya is mindenütt azon elv szolgálatába állott, hogy legfőként az állattenyésztés emelésével pótoltassék az sikeresebben fogja végezni feladatait. Sokszor, kelyezett országos törvény, ha a szivek szeretete nehéz körülmények között a szervezet felállításának idején messze rónákra el tudta paragrafusok. El kell ismerni, hogy a paczifi- adják meg ennek tartalmát, erejét, semmint a a jövedelemcsökkenés, mely az eddig főként szesztermelésre alapított mezőgazdaságot a juttatni a maga munkásfeleslegét az a vidék, kácziónak ilyen tényezője nincs, ha tehát növényi termékek s ezek között különösen a a hol munkaalkalmakat kereső kezek másként általán a békés társadalmi fejlődés hivei gabnanemüek árának hanyatlásával érté. Mindenütt, ahol a jövedelemcsökkenés okozta dologtalanságra lettek volna kárhoztatva és a vag\unk és sajnáljuk a letűnt időt, mikor a mi ezen kérdésben fontos, Sz intézmény konszolidálta a munkabéreket is akként, hogy mig érintkezés meg volt: emberszerető szívvel munkaadó és munkás között a patriarchalis súlyos helyzetből s az egyoldalú növénytermesztési rendszernek egyéb hátrányaitól a a munkás se panaszkodhatna jogosan, hogy kell valamennyiünknek tenni, fáradni, agitálni és apostolkodni, hogy a munkáspénz- gazdaosztály szabadulni igyekszik : az állatállomány mennyiségének s egyúttal minőségé- keresményei csappantak, a munkaadónak sem kellett a tulcsigázott követelésekkel szembe helyezkedhetniük. Éppen ezért a munkásközveti- régi jó idők visszavarázsolja, a munkástár intézménye az legyen, aminek szántuk : a nek emelésére és az állati termékek minél előnyösebb értékesítésére irányuló törekvés tapasztalhatótés a paczifikacziónak hasznos tényezője volt. osztály lelkében a bizalom, a szeretet megteremtője, különösen szól ez azoknak, akik a Az állam ujabb terheket vállalt ezen a téren, a mire napjainkban jó olykor rámutatni, mikor gazdaosztály körében is példaadóan tevékenykednek, akik után a többiek indulnak. Mert Magyarországon még az is emeli az éppen törvényhatósági városaink egynémelyikében van meg a készség, hogy az állami funk- félni lehet, hogy miután az intézmény nem állattenyésztés jelentőségét, hogy a legnagyobb fogyasztási piaczokkal biró nyugati államok cziók terheit óhajtaná az államra áthárítani. kötelező a belépésre, i^en kicsinyes, utiliterius mezőgazdasága nemcsak hogy fedezi e piaczok A munkásközvetités szervezetének egy éves szempontok miatt a kisdazdaosztály egyrésze, állati termékszükségletét, de már többé-kevésbé fennállása most már jórészben tisztázta azt a melynek szintén megvannak amaga hozzájárulási elérte azt a határt, melyen tul a termelése nyitva hagyott kérdést, hol van szükség munkaközvetítésre, hol nincs? Mert a hol a mun- az emberszeretetnek ezt a törvényét. Azért terhei, közömbösen vagy rosszakarattal fogadja alig fokozható, az állati termékek termesztése ellenben nem érte el azt a fokot,, hogy a káskereslet és kinálat önkényt kiegyenlítést kell haladéktalanul a gazdaosztály vezető nyugati államok fogyasztó piaczainak szükségletét biztosithatná. Az utolsó tiz évben a nyer: ott a munkásközvetitöi intézmény nem rétegenek az intézményt első idejében pártul is szerveztetett. Hogy az intézmény tökéletesedjék, a közvetítők buzgalmán kivül a gazda- tüntetni. Példaadó tevékenységük mellett bi- szántóföld 3-87 /o-kal fogni és a kis existencziák mellett ugy szólván szaporodott azon technikai müvekkel és árvédelmi munkákkal, melyekkel az eddig parlagterületek bevonhatók közönségen múlik, mint a melynek legközvetetlenebb érdekeit szolgálja, mily mértékben vekben is kinyilik: ahol most bizalmatlansázonyos, hogy a remény virága azokban a szi- lettek a mezőgazdasági kulturába, tiz év alatt segítik érdeklődésükkel ezt az intézményt. Az got táplálnak. pedig szarvasmarhaállományunk 19 47% kai bizonyos, hogy a helyi közvetítőn kezdve föl szaporodott. Két milliárd korona értéket képvisel marhaállományunk. Állatkivitelünk átla- a minisztérium munkásközvetitöi osztályáig közvetetlenül fordulhatnak minden különösebb és hozás a közérdekű öntözőcsatornákról szóló Az évben tárgyalta le a törvénygosan 187 millió korona. Ezek a számok minden bővebb szónál világosabban jelölik meg alakiságot igénylő instancziák kizárásával. Egy törvényjavaslatot. Mezőgazdasági jelentőségének méltatása nem tartozik e czikk anyagához, egyszerű levelezőlap sem kallódik el, nem hagyatik figyelmen kivül. Készségesen ős díjtala- de itt is említjük, mert kétségtelen, hogy azt a jelentőséget, amelyet az állattenyésztés Magyarországnak nemcsak mezőgazdasági, hanem egész közgazdasági életében elfoglal. Az nul adnak minden helyen felvilágosítást és útmutatást. a törvény ri/omán, annál inkább szaporodnak minél több öntöző-társulati érdekeltség alakul okszerűbb állattenyésztés elvének azonban terjednie kell. Ezt várjuk az uj állategészségügyi a munkaalkalmak és az intensiv mezőgazdálkodással annál nagyobb tömegei a munkások- Ámbár egy törvényhozási és kormányzati és rendészeti organizmustól, mely január 1-én intézkedésnek sem lehet és nem is akarjuk nak nyernek állandó foglalkozást. Szocziális munkához fogott. fontosságát és szükségességét gyöngíteni: a szempontból is nagyjelentőségű törvény az, Nem áltatja senki magát azzal, hogy szocziális alkotások terén azonban azon népréteg vitális érdekeire gondolva, melyeket a terjedelmű, amilyennek a szentesi főispán és ha az alföldi munkáskérdés tényleg oly államósittatván az állategészségügy, meglehet szüntetni minden állatragályt. De azt mindenesete várjuk az intézménytől, hogy az állat- legnagyobb és legjelentékenyebb törvényhozási a magyarság megmentése, erősítése érdekében gazdasági munkás-segélypénztár érint, ez a mult év szines könyve állítja, akkor ez a törvény épen rendészet felelős és szakértő közegei, hivatali munkája. Egy évtized előtt arra, hogy országos, korszakos és igazolja Hieronymi Károlynak a funkczi ójukban függetlenítvén megfogják akadalyozni az állatjárványok széles elterjedését cselédek ezreit és ezeknek amaz időre, mikor ke- valóban ércznél maradandóbban emel ez in- törvény vegye gondjaiba a gazdasági munkások és törvény előkészítésekor mondott szavait, hogy és éber működésével gyéritheti azon zárlatokat resetképtelenekké válnak, a mu.lkában megrokkannak: sorsat biztosítsa, gondolni lehetett. Csak olyan szeretettel éppen a közgazdasági válság tézmény szobrot Darányinak, aki a törvényt és forgalmi korlátozásokat, amelyek eddig a gazdaközönség veszteségeinek nagyobb részét e lapok olvasói, kis foglakozásuk során annyi- napjaiban megvalósította. tették. I szor közvetetlenül érintkeznek a munkásnéppel Amúgy is hosszura nyúlt czikkünket azon

6 26 KÖZTELEK, JANUÁR HÓ SZÁM. 11-IK ÉVEOLYÁM. intézkedések rövid felsorolásával fejezzük be, melyeket a kis exiztencziák segítésére a földmivelésügyi kormányzat a mult évben végzett: Az év tavaszán a felvidéki elfajzott burgonyatermesztés javítására a felvidéki gazdasági egyletek utján vetőmagot oszt ki ingyen, vagy kedvezményes áron. A vetőmag kiosztás segitőakczíója kiterjedt a lenre, kenderre, a komlótermesztés fokozására. Szaporittatott a parasztmintagazdaságok száma 23-mal. A szőlőtermesztés fokozása érdekében szőlővessző, szőlőojtvány és szőlőkarók osztattak ki. Kiosztatott 2 millión felül valq gyümölcscsemete. A mult évben kiosztatott 2000 tenyészbika, 1200 apasertés és 120 kos. Ujabb tejszövetkezetek alakultak. Megalakult továbbá 53 tojásértékesitő szövetkezet. Felállitatott Temesváron, Szabadkán a vajgyár, bevonva a környéki szövetkezeteket. A harmadik vajgyár dunántulon legközelebb fölépül. A telepítés megindult Apatinban, Temesrékáson. Erdélyben a miniszter személyesen megszemlélvén az eladásra ajánlott birtokokat, telepítési czélokra 170C0 k. ho'dat vásárolt, melyen a telepit éj munkálatai még 1901-ben megindulnak. A ruthén akczió kiterjesztetett Beregből Ung-és Mármarosmegyékbe. 400 darab telivér oberinnthali üsző osztatott ki, melyet közvetlenül Tirolból importálták. A gazdasági szakoktatásnak nagy terjedelmét mutatja, hogy a gazdasági egyesületek 1800 gazdasági szakelőadást rendeztek, százhúsz mezőgazdasági háziipari tanfolyam rendeztetett. A vándortanárok szaporittattak és állandóan kiküldetésben voltak a népnek gazdasagi ügyekben való tanácsadásra, segítségére. A kisgazdák tanulmányi kirándulásain a kincstári birtokok és földmivesiskolákba 4000-en felül vettek, részt. Huszonkilencz gazdasági egylett vett részt a rendezés munkájában, működésével hálára kötelezve mindazokat, akik tudják, hogy a közvetlen szemléletnek mily nagy becse van. A krónikák rövid szavával, számotvetve a rendelkezésre álló térrel, irtuk le ezeket, mint a kormányzati téren végzett munkásügyi akcziókat. Bar sokat mellőztünk, bár sokat kihagytunk, de azokat is, melyeket ide róttunk, elégnek tartjuk arra, hogy a mult évemunkásságban gazdag évnek jelezzük, ha pedig ennek a munkásságnak sikereire gondolunk, büszkeség tölti el szivünket. Valóban nem lehetett erről a kérdésről másként beszélni, hogy tartaléknélkül ki ne fejezzük elismerésünket azon becsvágyó, szeretetteljes tevékenység iránt, melylyel Darányi földmivelésügyi miniszter az érdekelt gazdaosztályt, de mindenkit, a kinek a szociális kérdések helyes megoldása szivén fekszik, hálára kötelezi. Q Növénytermesztés. Irta: Cserháti Sándor. Alacsony búzaárak, gyenge rozstermés, 'minőségre sok kívánnivalót hagyó sörárpa jellegzi az elmúlt évet növénytermesztés tekintetében, azért ez esztendőt nem számithatja a gazda a jobbak közé. Az időjárás valami nagyobb kalamitást okozott, csak a hosszantartó nyári és nem őszi szárazság gátolta a talajmunkát és késleltette a vetést. Baj ebből azonban annyiban nem származott, mert az enyhe és hosszú ősz alatt a késői vetések is megerősödtek és ; a talajmunkát is soká lehetett folytatni. Ennek. daczára még mindig sok tarló maradt szántatlanul, jeléül annak, hogy a magyar mezőgazdaság egyik sarkalatos hibája az elégtelen igaerő, a jelen évben se változott jobbra. Hasonlót mondhatunk a magyar mezőgazdaság leggyengébb oldaláról, az istállótrágya kezeléséről. Sajátságos dolog, hogy mig egyebekben nem lehetne azt mondani, hogy a gazda elzárkózik a haladástól, ha bár a kelleténél lassúbb lépésekben is, de azért mégis csak halad előre. Az istállótrágya kezelésében azonban vajmi ritka helyen tapasztalunk haladást. Az utóbbi évek kutatásainak megfelelő trágyakezelés a kivételek közé tartozik. Az istállótrágya kezeléséről elmondhatjuk, hogy a már keletkezésénél gyenge minőségű istállótrágyát a rossz kezeléssel még kevesebbet érővé teszik. Igen kívánatos volna, ha e tekintetben minél előbb javulás állana be, annál is inkább, mert ez egy gazdaságra se ró elviselhetetlen költséget. A mesterséges' trágyafélék alkalmazása lassan, de folyton terjed, legnagyobb mértékben a szuperfoszfát haszúálata, mig a Thomassalak alkalmazásában a mult évben csekély visszaesés mutatkozott. A kalitrágyakból még mindig nagyon kevés használtatik fel, azonban az elí^ő évekhez viszonyítva a fogyasztasban szép növakedés tapasztalható. A vetőmagtermesztés terén is nagyon lassú a haladás. A növénytermesztési kisérleti állomásnak sikerült ugyan ismét néhány gazdát rábírni, hogy répamag, buza-, árpanem e.itést, illetve vetőmagtermesztést megpróbálják, de ez magában véve még csekély eredmény. Vetőmagért még mindig nagy összeggel adózunk a külföldnek, nagy kárára hazai mezőgazdaságunknak. Az elmúlt évben az egyszer ismét ráfogták a magyar búzára, hogy fogyott a sikértartalma. Bár ezen állitásnak elfogadható alapja nincs, dr. Darányi Ignácz föidmivelési miniszterünk, hogy egyszer és mindenkorra véget vessen ezen a magyar buza hírnevét rontó állításoknak, elrendelte, hogy e kérdés tüzetesen tanulmányoztassék. Megbízta egyrészt a m.-óvári vegykisérleti állomást, hogy 10 éven keresztül ugyanazon gazdaságokból beszerzett búzák sikértartalmát évenkint határozza meg, másrészt pedig az orsz. növénytermesztési kisérleti állomást bizta meg azon kérdés tanulmányozásával, hogy mely körül mények gyakorolnak, befolyást a buza sikértartalmára. Ez irányban nagy arányú kisérletek vannak folyamatban. A buza sikértartalmáról ez elmúlt évben a német szaklapok is sokat irtak. Felad-itul tűzték ki a német buza sikértartalmát növelni, hogy sikerülni fog-e a kérdés, én nem hiszem. A búzatermesztés terén még egy jelenség érdemel figyelmet. Az idegen búzáknak nagyobb mértékben való termesztése főleg a Dunántul a mult évben volt els«" izben tapasztalható. Nemcsak a már régebb idő óta termett u. n. kopasz buza terjedt el nagyobb mértékben, hanem idegen, főleg franczia búzát kezdtek termeszteni több helyen, mely gyenge minőségű volt ugyan, de sokat termett, jóval többet, mint a magyar buza. Ezen idegen búzát addig fogják termeszteni, amíg egy hirtelen meleg julius tönkre nem silányítja az egész termést. Csakhogy ha ez egyhamar be nem következik, a magyar buza jó hirén érzékeny csorbát ejthet. A czukorgyár alapitési vágy a mult évben tapasztalható volt, Trencsénmegyében is majdnem alapítottak czukorgyárat, ami hogy meg nem történt, azért is sajnálatos, mert onnan sok czukorrépa megy ki a szomszédos Morvaországba. A békéscsabaiak, a szegediek szintén szeretnének czukorgyárat. E helyeken azonban komolyabb intézkedés nem történt. A czukorrépatermesztés tétén a viszonyok a mult évben sem javultak. A gazda ma is fehér rabszolgája a gyárnak, mint az előző években, akinek előírják, hogy mely gyárnak termesztenie, előre megszabott áron, szabad mely nem javult a mult esztendőben sem, daczára, hogy a ezukorárak magasabbak voltak a kétév előttieknél. Egy másik fontos kereskedelmi növényünkről : a dohányról szintén nem sok örvendetesei irhatok. A dohányjövedék rideg fiskális állást foglal el a gazdákkal szemben. A gazda minden törekvése daczára se tudja elérni, hogy nagyobbak legyenek a beváltási árak. Az OMGE. dohánytermesztési szakosztályának legutóbbi gyűlésén a gazdák az összes dohányosztályok beváltási árának felemelését kívánták, a jövedék pedig csak arra mutatott hajlandóságot, hogy az első osztályú dohány árát emelje egy csekélységgel. Nagyon ideje volna már, ha a jövedék belátná, miszerint jobb minőségű dohányt mindaddig nem lehet előállítani, amíg jobb árakat nem fizet. Ezen nagyobb árból a jövedéknek se volna kára, mert a jó dohányt fel tudná használni, a most beváltott egy részével pedig nem tud mit elkezdeni. A tudományos kutatás az elmúlt évben valami lényeges újítást nem hozott. Azt lehet mondani, hogy a szakemberek csak a részletek fejlesztésén fáradoztak. A legörvendetesebb jelenség a mult évről a növénytermesztés terén azon számos intézkedés, a melyet földmivelésügyi miniszterünk a növénytermesztésünk érdekében tett. A sörárpa minőségének javítása czéljából intézkedett, hogy a jelesebb sörárpa-vidékeken a kisgazdák jóminőségü vetőmag árpához jussanak, megkönnyítette a nagyobb birtokosoknak az eredeti Hanna-árpa beszerzését. A felvidék burgonya^rmesztésének megjavítására burgonyaszaporitó-telepeket állított fel, ahonnan a kisgazdák olcsó áron juthatnak jóminőségü vetőgumóhoz. A lentermesztés előmozdítása végett számos intézkedést tett, melyek között legfontosabbak az orosz lenmag szétosztása mérsékelt áron és a szepes-olaszi lenkikészitőtelep létesítése. A békés-csabai szikes rétnek öntözésre váló berendezését anyagi hozzájárulással lehetővé tette. Ezen rőtöntözésnek rendkívül nagy fontossága van, mert ha ez sikerül amit szinte b ztosra lehet venni akkor számos eddig hasznavehetetlen vagy legalább is csak nagyon csekély hasznot adó szikes terület válik jó szénát bőven termő rétté. A répamagtermesztés fejlesztése czéljából elrendelte, hogy az összes gazdasági tanintézetek és földm velé'i iskolák gazdaságában foglalkozzanak a takatmányrépamag termesztésével. Végül a kisérleti állomás által több, a növénytermesztést érdeklő kérdést tanulmányoztat, melyek ha kedvező eredményekre vezetnek, nagy hasznára válnak a gazdaközönségnek. Gyógynövények, paprika és f czirok. (A Magyar kiviteli és csomagszállitási r.-t év jelentése.) Gyógynövényeink elseje a székfüvirág (flores chamomillae vulg.) ez évben nem szerepelt oly kiváló módon, mint azt várni lehetett volna. Tavalyi készletek nélkül jóllehet csupán közép termést kaptunk, mindazonáltal szilárd kezdet után a hangulat lanyhára változott és közép, valamint másodrendű minőségek ára tetemesen hanyatlott, csak a legfinomabb gyógyszerészáru maradt keresett és ártartó. Hársfavirágért (flores tiliae c. bract.) kis termés és régi készletek hiánya folytán magas árakat fizettünk; a külföld ugyan lehetőleg orosz és olasz áruval fedezte szükségletét, de azért elkelt a mi szép virágunk is és az üzletmenet mindvégig szilárd és kellemes maradt. Nagyobb tételek ma már nem léteznek, az a néhány tonna virág, mely még néhány kereskedőnél kapható, teljes árakon fog elkelni. Jó keresletben részesültek búzavirág (flores cyani), pipacs (flores papaveris rhoead), bodza (flores sambucci) (de csak a legszebb minőségű). fekete mályvarózsa (flores malvae arb.) kiváltképen.pedig ökörfarkkóró (flores verbasci). Ürömfü ugy a csipett levél (absynthi in foliis) mint virágos szár (herba absynthi cum

7 2. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HÓ stip.) nagy mennyiségekben termeltetett és ment ki Németországba az utóbbi fajta sódenaturálási czélokra. Ugy hírlik, hogy jövőre a -szükséglet jóval kisebb lesz. Nadragulya-levélért (ha béladonna) magas árakat nyujlhatunk, a hangulat szilárd, az árak emelkedők, a szerény készletek b;ztos kezekben vannak. Maszlag-levél (ha stramonii) és beléndeklevél (ha hyoscyami) a kedvező ár következté ben oly óriási mennyiségekben gyűjtetett, mint már évek óta nem; az expedicziókszakadatlanul folytak és a készletek ma már nem haladják tul a szokott mértéket. Elégtelen volt a gyűjtés ezerjófüben (ha centauri min.) és valódi pemetefűben (herba maruti albi), ellenben fölösleg marad fehér mályvából (ha althecae), büröklevélhői (ha conii mac.). papsajtlevélből (ha malone vulg). A gyökerek közül báránypirositó (radix alcannaé), nagy tételekben került forgalomba és az árak kevéssel javultak. Hasonlót mondhatunk valódi nadragulyagyökérröl (radix bella donnae atr). Hiány mutatkozott fehér malyva gyökérben (radix althaeaé), rendes üzletmenetet tüntetnek föl ugy a mennyiséget mint az árniveaut tekintve barna és fehér kálmos (radix calani erud. et albi), örmény gyökér (radix enulae), édes kő-gyökér (radix polippodii). hamis nadragulya-gyökér (radix seopoliae) és macskagyökér (radix válerianae), ellenben el voltak hanyagolva enczian (radix gentianae) és hunyorgyökér (radix hellébori). Megujult figyelem tárgya a körisbogár (canihandfs), meiy 24% áremelkedésben része sült, ugy látszik az idén Keletről a kinálat csökkent. Szívesen vették ugy a pálinkafőzők, mint drogisták a borókabogyót (baccae juniperi), melyből a belföldi termés kisebb, mint előző 2 évben volt. mennyiségekben kerülnek ki az ojtván>ok és alanyok. Sőt intézkedés történt gazdasági és díszfáknak és bokroknak tömeges előállítására, melyekből a szükséglet állandóan emelkedik. Igen örvendetes jelenség, hogy az állami kezdeményezés egyes városokra, községekre találkoztak, mrggy- és cse- és egyesületekre is jó példaként hat és mind nagyobb számban létesülnek a különböző fa- érdeklődéssel resznyeszár, (stipites cerasorum), bodzabogyó (baccae sambuci), szép piros csipkebogyó (fructus cynosbiti), keserű baraczkmag (persicorum). dió zöld héja, (cortex nucum jugl. vir.) de kiváltképen anyarozs (secale cornutum), melyért háromnégyszeres árakat is fizettek. Tengerihajra (digmata mais) kevés a vevő. A paprika (fructus capsici) ára erősen hullámzott. Az év első negyedében igen drága, a második negyedben még ártartó, de az óvatosabbak már igyekeznek túladni készleteiken, a kételkedő pedig nem vesznek többet, mint a nélkülözhetetlen kis kézi készletet, mert a nagy ültetések gondolkodóba ejtik őket, az év harmadik negyedében az árak lassú tempóban, az év végső szakaszában gyorsan esnek és a túlzott kinálat talán már valódi értéke alá is nyomta a paprika árát. A termés jó volt, a beültetett területek jelentékenyek, mindazáltal nincs okunk az árut kótyavetyélni, mert régi készletek nincsenek, az uj minőség pedig igen jó. A kereskedő helyesen cselekszik, ha szükségleteinek túlnyomó részét, mostani körülmények közt beszerzi. Dió részint a magas mandula-árak, részint szűk belföldi termés következtében rohamosan megdrágult; a román és levantei dió Németország, Hollandia stb. helyett nagyrészt felénk vette útját ÉS reakcziót idézett elő, mely a karácsony táján szokásos nagy hozatalok alkalmával érte el eddig legnagyobb fokát. Föltehető azonban, hogy februárban a kép meg fog változni és a jó fogyasztás következtében ismét teljes árak kerülnek fölszmre. Gzirok. A tavalyi vizentuli export következtében a gazdáknak nyújtott jutalmazó árak nagy területek beültetésére vezettek. Az időjárás a növényzetre kitűnő volt és bő termést eredményezett. A kereskedő világ nem állt helyzete magaslatán, hanem megrémülve potom áron kinálta vételeit, de ezáltal nem érte el czélját nagy eladások által részletétől szabadulni, hanem csak azt, hogy a külföld képtelen olcsó áron jutott áruhoz és oly módfelett való igényeket támasztott a czirok minősége és szortírozása iránt, melynek a magyar termelők még eleget tenni nem tudnak. A campagne alaposan el van rontva, de a kijózanodás már közelálló és nemsokára normális üzletmenetet és az avatatlan elemek kimaradását várhatjuk. Á két évszázad határán lévő és alig elmúlt esztendőről a gyümölcsészeti krónikásnak egynéhány igen figyelemreméltó feljegyezni valója lesz, nem annyira a termesztés terén, min inkább az értékesítés köréből. Erre az esztendőre esik ugyanis a gyümölcs- és zstdségértékesitési vállalkozás fellendülése, ami különösen számos konzervgyár létesítésében nyilvánult. Természetes és magától értetődő dolog, hogy míg idáig jutottunk, igen sokat kellett tenni a termesztés érdekében, mert az értékesítési eljárások kifejlesztésére a termesztésben kellett az előfeltételeket megteremteni. A termesztés további fejlesztésére a letűnt esztendőben is igen sokat köszönhetni a földmivelésügyi kormánynak, mely minden módot megragadott arra, hogy eredményt érhessen el. Fokozott mértekben - működtek ugyanis az állami faiskolák, melyekbői ugy a közutak befásitására valamint a községek és magánosok ellátására évenként nagyobbodó iskolák. Éppen az utóbbi hetekben történt például, hogy Győr városa nagyobb gzabásu rácsos ős alakfagy ümölcskert létesítését határozta el, ami a maga nemében az állami tulajdonban lévő budapesti kertészeti tanintézeti s néhány gazdasági tanintézeti hasonló telep kivételével páratlan lesz hazánkban. Csalódnék azonban az, aki azt hinné, hogy a faszükséglet termelésével az állami tevékenység kimerült. Ellenkezőleg: segítségül hívta ugy az élőszó hatalmát, valamint a nyomtatás áldásos közremunkálását, sőt még a pénz hatalmát is! Az élőszó az időleges tanfolyamokon ez évben is 26 lelkésznek és 75 tanítónak hirdette a gyümölcsészet igéit; ami azért is fontos, mert óta ily módon mintegy 700 lelkész és tanitó szerzett gyümölc észeti ismereteket s terjeszti azokat tovább a nép közt, nemcsak szóval, hanem példával is. Azokhoz pedig akikhez az élőszó el nem juthat elviszi a gyümölcsészet tanítását az irás; ennek a szolgálatában áll az öszszes községekbe és számos magánosokhoz járó hivatalos szaklap : a Gyümölcskertész" példánya; továbbá a szintén miniszteri kiadásban megjelent Fatenyésztés", melynek 4-ik kiadását most rendezi sajtó alá az érdemes szerző: Molnár István, akinek ezen munkája nyomán a miniszter Termeljünk gyümölcsöt" czim alatt egy kisebb buzdító munkát is adott ki ős terjesztette a lelkészek utján a nép öszszes rétegeiben, magyar, német, tót, román, szerb és ruthén nyelvű kiadásokban teljesen ingyen. S hogy a legfőbb buzdító eszköz: a.pénz se hiányozzék, arról a földhitelintézeti jutalomdijak gondoskodtak, melyeket ez évben is 5000 korona összegben osztottak szét a gyümölcsfaiskolák létesítése körül legtöbb sikert elért tahitók között. De a fa még nem gyümölcs. Hogy az is legyen, illetőleg maradjon: arról gondoskodik egyebek közt a M. Kir. Állami rovartani állomás, melynek tudós főnöke Jablonowski József ez évben is számos értekezésben ős sok ezernyi példányban nyomtatott utasításban igyekezett a kertészkedő közönséget kioktatni, hogyan védje meg növényeit és azok termését a Iegiószámra elszaporodó apró, de annál veszedelmesebb kártevők ellenében. Gyümölcstermesztés és értékesítés. E munkájában segítségére voltak némileg magok a termelők, akik ez évben két Irta: dr. Györy István. helyen is rendeztek versenyeket S.-A.-Ujhelyen és Nagyváradon oly czélból, hogy a védekezésre szolgáló különféle permetező és hintő készülékek értékét közvetlen összehasonlítás utján megállapíthassák. A védekezés előmozdítása végett a M. A. V. is hoztak egy üdvös intézkedést, mely szerint a kénpor szállítására az A) oszt. díjtételét állapították meg, tehát a szénkéneg és rézgálicz szállítási kedvezményét kiterjesztették mindazokra a kénpor szállítmányokra, melyekről az OMGE. vagy a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, illetőleg valamely gazdasági egyesület vagy a törvényhatóság első tisztviselője igazolják annak védekezési czélra való rendeltetését. De több és fontosabb feljegyezni való van az értékesítés köréből. Ilyen mindenekelőtt az a mozgalom, mely a gyümölcs tökéletesebb és egységes csomagolását mint a piacz legelső követelményének teljesítését czelozza. Ez ügyben kivált az OMGE. buzgólkodott, mely e tárgyban a tavasz folyamán értekezletet is tartott, ahol Angyal Dezső előadó javaslatára az egységes gyümölcscsomagolás fokozatos életbe léptetése és kötelezővé tétele mellett foglalt állást s ily irányban a földmivelésügyi és kereskedelmi minisztériumokkal ős a M. A. V. igazgatóságával igyekezett a szükséges megállapodásokra eljutni. Hasonló czélból volt a földmiv. minisztériumban is értekezlet, ahol a csemegeszőlő csomagolása és szállitásatárgyában sikerültegyetértő határozatokat bozni, melyeknek alapján a kereskedelmi és földmivelésügyi miniszterek felhívták a M. Á. V. igazgatóságát, hogy Észak-Németország, Belgium,Németalföld Dánia, Skandinávia és Északnyugati-Oroszország felé irányuló szőlőküldeményeket a jövőben csak fagyapottal védett és egyenlő rekeszekben történő csomagolásban fogadjanak el szállításra, azonban nagyobb zavarok elkerülése czéljából ez intézkedést csak fokozatosan igyekezzenek életbe léptetni. Ezidőszerint nyilt kérdés maradt, mily rekeszek tekintsndők szabályszerűeknek. Hogy azonban e téren is tapasztalatok szereztessenek, a ke eskedelemügyi miniszter a Rohonczy Gedeon képviselő által feltalált ilynemű nagyobb rekeszek kipróbáitatása végett ugy Berlinbe, mint Párisba irányított szőlőküldemények számára előzékenyen bocsátotta a szükséges vasúti kocsikat rendelkezésre. Egyébiránt póstai szőlőküldeményeknek való kisebb szögletes rekeszeket czirokból és deszkából Újvidékről hozott egy, a szabadalom kihasználására alakult részvénytársaság forgalomba. A szövetkezeti mozgalom ez évben, igen örvendetesen, a gyümölcsértékesítés terére is átterjedt. Ez magyarázza meg azt, hogy az orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztosság, a hozzá tömegesen érkező kérdezősködések által indíttatva, szükségét látta egy gyümölesértékesitési szövetkezeti alapszabaly minta kidolgozásának, melyet az érdeklődőknek szívesen megküld. Mennyire hódított a szövetkezeti eszme, annak legjobb bizonyítékai az ily alapon létesült vállalatok. Például a Makó és vidéke hagyma- és zö dségtermelőinek szövetkezete", mely a spekuláló kereskedők nyomása folytán pangásnak, sőt hanyatlásnak indult hires Makói hagymatermesztés fölemelésére alakult és már az idei első évi működésével bebizonyította, mily üdvös missziót teljesíthet és mekkora szocziális bajokat orvosolhat a kis-

8 24 KÖZTELEK, JANUÁR HÓ SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM, termesztők ügyének felkarolásával, egyszerűen az által, hogy gondoskodik tisztességes árban bérelt földekről a kistermelők számára és lehetetlenné teszi az áraknak egyes lelkiismeretlen közvetítők által való leszorítását. Ez üdvös hivatásában a szövetkezetet a földmivelésügyi miniszter anyagi segélyezése is hathatósan támogatja. Hasonló üdvös czélokat szolgálnak azok a konzervgyárak, melyek az elmúlt évben születtek meg. Ilyen a Transsylvania" dévai gyümölcsös zöldségkonzerv-gyár, mely gróf Bethlen Miklós hunyadi főispán buzgólkodasa folytán 160,000' K. alaptőkével szövetkezeti uton nemcsak megalakult, hanem már készítményeivel is megjelent a piaczon. Még nagyobb vállalatok lesznek azok, amelyek Kecskeméten és Székesfehérváron alakultak. Előbbit a Ringler-féle bozeni konzervgyári vállalat létesiti a földmivelésügyi és kereskedelmi miniszterek, valamint Kecskemét város támogatásával; utóbbit Tschurtschenthaler bozeni konzervgyáros ugyancsak az állam és Székesfehérvár város támogatásával, az ottani pénzintézetek részvételével s mintegy 500/ 1000 K. tőkével. De Kalocsán is készül egy zöldségértékesitő gyár, melynek létesítése körül különösen a kalocsai népbanknak vannak érdemei. Ha meggondoljuk, hogy e nagyszabású vállalatok a jövő évben már mind megkezdik működésűket, úgyhogy a Pozsonyban már szintén működő konzervgyárral együtt 5 ily nagyszabású gyárunk lesz : bizonyára megszűnik azoknak az aggodalma, akik a gyümölcstermesztés erős fellendülése folytán túltermeléstől és a termény értékesítésének nehézségeitől sőt talán lehetetlenségétől is féltek. A kertészet egyéb terein is örvendetes fejlődés jeleit láthatjuk feltünedezni. Igy például a zöldségtermesztés terén várhatunk helyenként nagyobb lendületet, ahol a korai termesztésre megvannak a természeti feltételek. Legalább erre mutat Újvidéknek és némely szlavóniai helységnek példaja, ahonnan a zöldbabot folyton nagyobbodó mennyiségekben exportálják Németerszágba, azon egyszerű ok folytán, mert az újvidéki bab 3 4 héttel korábban hozható piaczra, mint a németországi, úgyhogy valósággal primőr számba megy. Ez magyarázza meg azt, hogy míg 1896 ban Újvidékről 15,000 postai zsák zöldbabot vi tek ki, addig a most bezárult évben már zsákra tehát 4 év alatt több mint négyszeresre emelkededett a kivitel. Vájjon mily fejlődés indult meg akkor, ha majd a tervezett öntöző csatornák elkészülnek? Sajnos, némely téren nem dicsekedhetünk ilyen fejlődéssel. Sőt egyes termesztési agakban stagnálást sőt visszaesést látunk. Mivé iett pl. az egykor hires dii ny^termesztés? Bizony az, épen a legfőbb pontokban, mint pl. Csányban, ha nem is mennyiség, de minőség tekintetében magoknak a termelőknek gondatlanságából tökkel való elfajzás folytán annyira megromlott, hogy soká lesz lehetséges az esett csorbát kiköszörülni. Ezen a bajon tapasztalat szerint még az évenként ismétlődő Csányi jutalomdíj kiosztása sem képes segíteni. Talán több sikere lesz a kiválasztás utján nyert magvak tervbe vett rendszeres kiösztásának. De zárjuk le az évi krónikát, melyből még a Pozsonyban rendezett őszi gyümölcskiállítás, a Gyorokon tartott szőlőkiállitás, a párizsi nagy nemzetközi kiállítások tanulságai kicsillognak; zárjuk le, mert nem czélunk minden részletre kiterjeszkedni és mert reméljük, hogy a reánk virradt uj esztendőről majdan elmultával készítendő beszámolásunkban alkalom fog nyílni ujabb haladást, ujabb fejlődést és a mult évinél nagyobb eredményeket feljegyezhetni. Adja Isten, de magunk is legyünk rajta, hogy ugy legyen! Állattenyésztés. Irta : Korácsy Béla. Hogy Magyarország állatállománya minőségileg még mindig nem sorakozott a tőlünk nyugatra fekvő országok állatállománya mellé, az nyilvánvaló dolog. Nem sorakozott oda főleg, mert állatállománya kevésbé jövedelmezően hasznosít, mert a magyar gazda csak legújabban törekszik arra, hogy állatjainak erőtermelési és szaporodási képességén kívül egyéb hasznát is vegye. Ha azonban egy ország minden erejét rá teszi arra, hogy állatállományát tökéletesítse s javítsa : ugy Magyarország az. S valóban örömmel konstatálhatjuk, hogy az utóbbi időben is az összes tényezők lelkes együttműködése következtében országunk állattenyésztése a tökéletesbülés utján nevezetes lépésekkel haladt előre. Azon faktorok közül, amelyek az ország megjavításán közreműködtek, állatállományának kettőt tartok én igen nevezetesnek s ezek közül is első helyen állónak a szakösmeretek szon sikeres terjesztési módját, amelyet dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter a falusi népies előadások alakjában honosított meg, amely előadásokon elhangzó tanácsokat már nemcsak hogy meghallgatja, a nép ma de követeli is s mihelyt követni kezdi, nyerve van az ügy, mert ezen tanácsok követésével, állatállományát folytonosan csak javítani fogja. Nem lehet azonban eléggé ajánlani azon előadóknak, akik előadásaik anyagát az állattenyésztés köréből választják, miszerint a vidékenként létesítendő egyöntetű, jelleg nagy fontosságát s előnyeit minden alkalommal hangsúlyozzák s megértessék a kisgazdával azt is, hogy saját é dekében akkor cselekszik helyesen, ha növendékállatai közül a legszebb, legkifogástalanabb példányokat továbbtenyésztésre tartja meg s nem adja el. A szakösmeretek terjesztésére hatalmas faktort képez továbbá a szaksajtó is, amelyről örömmel konstatálni, hogy magas nívón áll lehet s a külföldi szaksajtót sok tekintetben tul is szárnyalja. Ez a szaksajtó épen az elmúlt évben az állattenyésztés érdekében igen figyelemre méltó működést fejteit ki, amennyiben először tért rá annak az ismételt hangsúlyozására, hogy minő hatalmas eszköz a gazda, a tenyésztő kezében az állatok átörökitőkópessége, mert egyedül ennek a helyes alkalmazása, felhasznalasával van képesítve állatállományának valóban jövedelmező s igy tulajdonságait, mint a fejlődést a értékes szaporaságot, tejelőképességét, a tejnek zsírtartalmát stb., az utódokban megjavítani. Nagy horderejű dolog ez, mert gyorsabb lendületet állattenyésztésünk javulása csak az esetben vehet, ha az átörökitőképesség nagy horderejével minden gazda tisztaban van, ha ezen ismereteket minden állattenyésztő a gyakorlatban érvényesiti is. Míg azonban az említett faktorok csak mint közvetve hatók fejtettek ki üdvös hatást, addig földmivelési kormányunk fokozott munkásságának köszönhető azon valóban nagy szabású fellendülés, mely különösen a szarvasmarhatenyésztés terén lépten nyomon, országszerte tapasztalható. A földmivelésügyi kormány nemes inteczióinak kivitelére igen alkalmas faktornak bizonyultak a csak nemrégiben szervezett állattenyésztési ker. felügyelőségek, mely hivatalok száma az ország különböző góczpontjain székelve a f. évben már 18-ra emeltetett s a tenyésztőkkel, a kisgazdákkal, valamint a községekkel közvetlenül érintkezve, útmutatással szolgáltak az állattenyésztés egyes ágainak helyes üzéséhez. A köztenyésztés emelése és támogatása, valamint az előző években, ugy a lefolyt évben is főképen a vármegyei állattenyésztési szabályrendeletekben megállapított fajtájú jó apaállatok kiosztásából állott. Ezek nagyrésze az ország állami, valamint magán tenyészeteiből, az állattenyésztési ker. felügyelőségek utján szereztettek be s csupán az országban fedezetet nem talált szükséglet importáltatott Tirol, Voralberg és Svájczból. Az apaállatoka községek részére három félévi részletfizetés s 20 40% terjedő engedmény mellett osztattak ki. Felette szegény, vagy elemi csapásokkal sújtott községek teljesen ingyen láttattak el tenyészbikával. Az évi XLVII. t.-cz. alapján létesített szarvasmarhatenyésztési alap már az előző években jórészt kimerittetvén, a f. évben jó tenyészanyag beszerzésére csupán a sárosmegyei, valamint az erdélyi szász gazdasági egyesületnek volt 3 év alatt törlesztendő kamatozó kölcsön nyújtható, melynek felhasználásával nevezett két egyesület tagjai között leendő kiosztás végett 82 db, illetve 126 db telivér pinzgaui tehenet és üszőt importalt. Ugyancsak az orsz. szarvasmarhatenyésztési alap felhasználásával vált lehetővé az elszegényedett ruthén földmivelők között, mint az már előző években is történt, 300 darab borzderes üsző kiosztása, melyek részben hazai tenyészetekből, részben import utján szereztettek be. Fentebbi feltételek 'mellett a köztenyésztésre kiosztott apaállatok száma faj és fajták szerint csoportosítva, a következő volt: Tenyészbika: Magyar-erdélyi < Piros-tarka Pinzgaui Borzderes 249 Bivaly 32 ' Összesen Ebből import utján szereztetett be: Pinzgaui 360 Borzderes 130 Pirostarka 2 Összesen 492 mig a többi az ország területén Tenyészkan: Zsirseités 1441 Hússertés 95 Összesen _ 1536 Tenyészkos: Haczka Czigája 113 Friz 2 vásároltatott. Összesen Állattenyésztésünk fejlesztése s a tenyészanyag beszerzésének megkönnyítése ciéljából számos állatkiállitás és tenyészállatvásár rendeztetett az ország területén, többnyire a gazdasági egyesületek által. Ezen kiállítások államdijak engedélyezése által földmivelési kormányunk által megfelelőleg támogattattak, amely államdijak mindenkor csak kistenyésztőknek voltak kiadhatók. Erre a czélra körülbelül 40,000 korona utalványoztatott ki. Egyes vidékek állatállományának egyöntetű jellegűvé tétele szempontjából az állattenyésztési kerületi felügyelőségek az ország több vidékén tenyésztési egyesületek létesítését szorgalmazták, s ilyeneknek megalakulása már több helyen küszöbön is van. A baromfitenyésztés emelése érdekében is nevezetesen működést fejtett ki földmivelésügyi kormányunk, az által, hogy igen nagy számú, mintegy 3200 darab tenyészkakast osztott ki, illetőleg cserélt be, olyan fajtát bocsátván az illető vidékek rendelkezésére, amelyek ott legjobban beválnak, s alkalmasak létesítésére. Felemlítendő egyöntetű jelleg továbbá e téren az ország déli részén a tejszövetkezetekkel kapcsolatos-tn megalakított mintegy 60 tojásgyüjtő állomás szervezése, melyek a kedvező tojásértékesités folytán a vidék kisgazdainak egy uj és számottevő jöve-

9 2. SZÁM. 11-IK JlVFQLYAM. KÖZTELEK, JANUAR H0 5. delmi forrást nyitottak meg. A gödöllői baromfitenyésztő telep és munkásképző szakiskola szervezése és felszerelése is a lefolyt évben nyert befejezést, s igy lehetővé teszi, hogy a baromfitenyésztés terén, erre vállalkozó egyének szakszerű kiképzést nyerjenek. Sajnos, hogy a költségvetésileg rendelkezésre álló hitel korlátolt voltánál fogva az ország állattenyésztésének fejlesztésére szolgáló irányelveu csak részben voltak keresztül vihetők, s sok községnek apaállat engedélyezése iránti kérvénye már május havától kezdve fedezet hiánya miatt elutasittatott. Remélhető azonban, hogy ezen hiányok az 1901-ik évben pótolva lesznek, miután az állattenyésztés fejlesztésére szolgáló hitel az előző évihez arányítva 52,2160 K.-val emeltetett s csupán községek részére állami [közvetítéssel kiosztandó apaállatok beszerzésére 2,000,000 korona irányoztatott elő. Ezeri összeg felhasználásával előreláthatólag valamennyi az apaállatok kiosztásánál állami közvetitést kereső község igénye kielégíthető lesz. A fentebb jelzett, elég jelentékeny összegnek mintegy 2/3-része természetszerűleg megtérül, s igy valójában elenyésző csekély az az anyagi áldozat, amelyet földmivelésügyi kormányunk az ország állattenyésztésének fellendítésére fordit, de mérhe len az az előny, amely a rende kezésre álló összegnek, a vázolt czélszerü, s immár kipróbált uton-módon való felhasználása által eléretik, s a mely szép eredmény bár ma,is már szemmel látható, kézzel fogható, a maga teljességében csak egy évtized múlva fog nyilvánulni. Speeziális^n szarvasmarhatenyésztésünkre vonatkozólag a fentieken kivül hangsulyozandónak tartjuk azon figyelemre mé.tó körülményt, hogy a gümökórnak irtására vonatkozólag igen egészséges eszmék vettettek fel a lefolyt év folyamán, a mely eszmék közkincscsé váltak s mindég több és több gazdaságban nyertek alkalmazást. Gazdaközönségünk már át van hatva a baj veszedelmességének tudatától s kezdi megtenni a szükséges lépéseket arra nézve, hogy növendékallatait a befertőzéstől megmentse. S e tekintetben valóban alig jarhaiunk el elég következetességgel és szigorral, ha csak nem akarunk ugy járni mint Bajorország, ahol egyes vágóhidakon a levágott állatok 6% át kell megsemmisíteni általános gümőkór miatt; e körülmény végzetes lehetne az ország szarvasmarha-tenyésztésére. É énk eszmecsere indult meg azután, éppen a, Köztélek' -ben a magyar-erdélyi szarvasmarha javítása érdekében, a mely eszmecsere s az olt elmondott valóban figyelemre méltó dolgok az egész ország gazdaközönségének figyelmét magára vontak s lényegesen járultak hozzá ahhoz, hogy e különben nagyon becses szarvasmarha fajta még becsesebbé tétessék. Szarvasmarhatenyésztésünk fontosságát előtérbe helyezte az a körülmény is, hogy a lefolyt évben elég kedvezők voltak az árviszonyok is, hogy különösen a hizott árut jól tudtuk értékesíteni s kivitelünk is jelentékenyen fokozódott. Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy lótenyésztésünk terén egyáltalában nem tapasztalható az az üdvös föllendülés, amely ez állattenyésztésztés többi ágazataiban annyira örvendetesen jelentkezik az utóbbi években. Hazánk lótenyésztése jóformán régi hiréből táplálkozik. Az állami ménesmtezetek, továbbá egyes n#gytenyésztők kiváló anyagot produkálnak ügvan, de a köztenyésztés határozottan hanyatlóban van, szerény nézetünk szerint főként azért, mert a lótenyésztési ügyek vezetősége ugyan gondoskodik kellő számú jó állami csődörről, de arról már nem igen, hogy az egyes fedeztetési állomásokra a vidék állatállományának megfelelő mének osztassanak ki és a mi fő, hogy az egvhelyben beválott csődör állandóan ugyanazon állomásra adassék ki, mert csak ezáltal volna elérhető, hogy a lóanyag nemesedése egyazon irányban haladjon. Még szomorúbb azonban, hogy a lótenyésztési ügyek vezetősége nem gondoskodik arról s illetőleg nem ellenőrzi kellőleg, hogy az évi XII. t.-cz.-nek megfelelőiig a községek a megfelelő méneket fokozatosan beszerezzék. Véleményünk szerint ezen hiányoknak főoka, hogy a lótenyésztési" kormányzat nem rendelkezik a megfelelő külső közegekkel, amelyek a központnak a helyi viszonyok ismerete alapján szakvéleményt adjanak, másrészt a községi mének fölött ellenőrzést gyakoroljanak, mert a lótenyészbizottmányok ilyen szakközegeknek ugyan nem vehetők. E téren leghelyesebb volna, ha a meglevő állattenyésztési felügyelők a mének vizsgálatára és beszerzésére is alkalmaztatnának. Legfeljebb csekély személyzetszaporításról volna szó és a lótenyésztés terén is meggyőződésünk szerint rövid idő alatt ép oly örvendetes és tekintélyes haladás volna elérhető, mint az állattenyésztés többi ágazataiban. Állatkivitel. Irta: Jeszenszky Pál. Ezídőszerint az állattenyésztés és az kapcsolatos ágazatok azok, amelyek ezzel iránt gazdaközönségünk fokozott figyelmet tanú sit s a minek eredménye állattenyésztésünk egyes ágazatainak örvendetes fellendülésében nyilváriül. Amily mérvben azonban ezek fejlődnek, épp oly mérvben fokozódnak azok a nehézségek, amelyek állatértékesitésünk elé gördülnek. Éppen ez okból kell bajnak tartanunk, gazdaközönségünk ez ideig nem foglalkozott hogy oly behatóan az állatforgalmi és állat- amennyire ezek a értékesitési kérdésekkel, vitális kérdések ezt méltán megérdemlik és nem tanúsították azt az érdeklődést, amely szükséges ahhoz, hogy a nagy világversenyben helyünket az állatértékesités terén is sikeresei megallhissuk. Az állatforgalmi és állatértékesitési viszonyokkal, illetve kérdésekkel való beható foglalkozás gazdaközönségünk részéről pedig okvetetlenül kivanatos már csak azért is, mert a külföldön mindenütt azt látjuk, hogy e kérdések körül csúcsosodik ki a tenyésztők és egyéb érdekeltség fejlődése, még pedig a legtöbb bevitelre szoruló államban a/, exportáló országokra nézve tehát mi reánk is, igen kedvezőtlen irányban. Tapasztalhatjuk ezt elsősorban Németországban, ahol az agráriusoknak SZÍVÓS kitartásukkal sikerült rendkívüli előnyöket biztosítani állattenyésztésük javára, de látjuk ezt Ausztriában is, ahol az allatforgalmi és állatértékesitési viszonyok domináló szerepet játszanak, amelyeknek eredménye azután az a nagyarányú akczió, melyet az osztrák gazdák hazai állattenyésztésük megvédése czimén a mi állatbevitelünk ellen következetesen folytatnak. Tagadhatatlan, hogy Ausztriával szemben a múlthoz képest a viszonyok valamelyest javultak, mert hiszen már több mint egy éve egyezmény, életbelépett az állategészségügyi melytől a helyzet gyökeres megiavulását vártuk. Javulás tényleg konstatálható is, de emellett nem hunyhatunk szemet az osztrákok azon törekvései' előtt, hogy ők az állategészségügyi egyezményt kijátszani igyekszenek s egyáltalában nem is csinálnák titkot abból a törekvésükből, hogy odairát yuló kivitt lünket különösen élősenéskivitelünket, daczára az egyezménynek, minden rendelkezésükre álló eszközzel megnehezíteni iparkodnak. Mindezideig földmivelésügyi kormányunknak sikerült erélyes föllépésével és intézkedéseivel ezeket a törekvéseket meghusitani, de az osztrákok mahinácziói a mult év folyamán nem egy alkalommal érzekeny anyagi károkat okoztak gazdainknak. Az osztrák mozgolódások által előidézett helyzetnek azonban sok hátránya mellett megvan az az előnye is, hogy most már a mi gazdaközönségünk is kezd ezen kérdések iránt jobban érdeklődni és reméljük, hogy ez az érdeklődés, jelentékenyen fokozódni is fog a jövőben, mert a gazdaközönség határozott és nyomatékos állásfoglalásával lényegesen elősegítheti a kormányt is érdekeink megvédésére irányuló törekvéseiben. Egészben véve az 1900-ik évi állalforgalom az előző évhez képest javulást mutat. Szarvasmarhakivitelünk közvetlenül Németországba is és az ausztriai viszonylatban is a múlthoz képest emelkedett. Összes szarvasmarhakivitelünk az elmúlt év első 10 hónapjában darabot tett ki, darabbal többet mint az előző évben, amikor a kivitel ugyanezen idő alatt darabot tett ki. A kivitel ezen nem kicsinyelhető emelkedése kapcsolatba hozható a khinai bonyodalmakkal, aminek folytán Németország szükséglete husés husnemüekben óriásilag emelkedett s bevitele az összes élelmi czikkekben hatványozott mérveket öltött. Sertéskivitelünk szintén jelentékeny emelkedést mutat, amely azonban mögötte marad az 1899-ik évi kivitel emelkedésével szemben. A mut év első tiz hónapjában kivitelünk darabot tett ki, tehá' darabbal többet, mmt 1899 ben, amikor azonban az elfiző évivei szemben a kivitel emelkedése darabot tett ki. Sertéskivitelünkkel teljesen Ausztriára vagyunk utalva s egyáltalában semmi kilátásunk sincs arra, hogy Németország a jövőben sorompóit sertéskivitelünk előtt megnyissa s ha ezt a körülményt figyelembe veszszük, ugy aggodalommal kell a jövőbe tekintenünk. Sertéstenyésztésünk ugyanis kezdi a sertésvész okozta óriási károkat kiheverni s ennek az állatfajnak nagymérvű szaporasága valószínűvé teszi, hogy rövid idő múlva sertésállományunk a régi nivót el fogja érni vagy legalább is megközelíteni; ami ha bekövetkezik, feleslegünk elhelyezése érdekében messze kiható intézkedései / megtétele válik szükségessé, a melyekre áz előkészületeket kormánynak és társadalomnak idejekorán kell megtennie. Juhkivitélünk évek óta konzekvensen c=ökken s mult évi kivitelünk már alig számottevő. Az 1899 ik év első 10 hónapjában a kivitel még darabot tett ki, a mult év ugyanezen időszakában már csak d rabot; vagyis kivitelünk ezen idő aiatt darabbal csökkent, aminek oka az, hogy Románia is beszüntette odairányuló juhkivitelünket. Lókivitelünk, mely eddig főleg Ausztriába, csekélyebb mérvben Franczia- és Olaszországba irányult, a bur háború folytán nem remélt fellendülést nvert. Kivitelünk az év első tiz hónapjában darab ; a mult év ugyanezen időszakában darabot vittünk ki, vagyis az idén darabbal többet, mint az előző évben. Lókivitelünk ezen nagymérvű emelkedése azonban hátrányos is, amennyiben a köztenyésztés részére való anyag egy tekintélyes része kivitetett ; ami kétségkívül kedvezőtlen visszahatással lesz különben is rosszabbodó népies lótenyésztésünkre. Igen jelentékeny emélkedést konstatálhatunk a baromfi és baromfitermékek kivitelében. Baromfikivitelünk első sorban Ausztriába irányul, de már németországi kivitelünk is jelentékeny mérveket öltött s nem csekély a kivitelünk közvetlenül a hamburgi kikötőbe is, ahonnan Angliába vitetnek e szállítmányok. Angliába egyébként közvetlen kivitelünk is van baromfi és baromfitermékedben. Baromfikivitelünk mult év első 10 hónapjában a 1.100,000 darabbal emelkedett az eiő-ő év ezen időszakahoz kép st. Összesen 5.797,000 darab elő baromfit vittünk ki a mult évben s a kivitel az utolsó két hónapban is még bizonyára elég tekintélyes mérvben emelkedni fog. A tojáskivitel is emelkedett a mult évben; a kiviteli többlet mm.

10 30 KÖZTELEK, 1901 JANUÁR HO SZAM. ÍÍ-IK ÉVFOLYAM A tejterméhek, főleg vajkivitelünk emelkedése igen tekintélyes s első sorban Németországba irányúi. Sajnos, hogy ott már is erősen mozgolódnak vajkivitelünk megnehezítése érdekében, melyet a beviteli vámok tetemes emelésével szándékoznak megakasztani. Állatkivitelünk mikénti alakulásáról a fentiekben közölt számadatokból tehát az tűnik ki, hogy kivitelünk a múlthoz képest emelkedik, de amint az előzőkben is kifejtettük, kivitelünk jelentékenyen nagyobb lehetne, ha nem gördittetnének eléje minden oldalról nagy akadalyok. Különösen sertéstenyésztésünk érdekében kell idejekorán megfelelő intézkedéseket tennünk, ugy a külföldi élősertésbehozatal megszüntetését, valamint a külföldi hus és husnemüek beözönlésének meggátlását illetőleg, nemkülönben idejekorán intézkednünk kell sertésvágóhidak és husföl dolgozó telepek létesítése erdekében, mert csak ezt tarthatjuk megfelelő eszköznek sertésértékesitésünk javítására és biztosítására. Vágóállatok értékesítése. Irta: Dorner Béla. Érdekes kijelentéssel kezdi meg a m. kir. országos statisztikai hivatal azon jelentését, melyet az évi külkereskedelmi forgalmunkról legutóbb közreadott. Pangás, sőt visszaesés a legtöbb téren, a vállalkozási kedv erős hanyatlása, a mezőgazdasági termények árának esése, ezzel szemben az iparczikkek s élelmiszerek árának jelentékeny emelkedése, ezek a kiemelkedőbb s nem valami örvendetes jelenségek, melyek a legutóbbi évek gazdasági történetét Jellemzik. Ezen jelenségek mellett szól a továbbiakban a jelentés csupán az élőállat s állati nyerstermény, külkereskedelmünk kedvező alakulása s közélelmezési czikkeink nagyobb arányú fogyasztása képez vigasztaló momentumot. Ha a most letűnt év minket érdeklő eseményein végigtekintünk, ugyanazon momentumokat latjuk az év fo yamán is végigvonulni, miként azt az előző évre nézve ezen rövid pár szóban föntebb jellemezve láttuk. A pangás, a pénztelenség, az üzletek hanyatlása s a vállalkozási kedv csökkenése, tehát a decadence" a közgazdasági élet minden terén élőié be nyomul ugyan, de mellette a.vigasztaló momentum" is mfgerősödött, ai az, előállat s állaii nyerstermény külkereskedelmünk különösen az Ausztriaval való forgalomban hasonlithatlanul jobb, mint évben volt. A forgalom föllendülésével alapjában véve az é őállatok jobb értékesítése nem tart ugyan fokozatosan lépést, de azzal összefügg, azhz,vtle bizonyos viszonyban van". A forgalom a nap, az értékesítés annak árnyéka. Az árnyék nem követi mindig pontosan a nspot, de nyomában jár. Az elénkebb forgalom arany sugarai életre csókolgatják a jobb érti kerítés felkelő napját is, hogy a poéták aranyos nyelvén fejezzük ki magunkat. A nngyobb forgalom mellett az értékesítés könnyebb lett ugyan; de nem egyúttal jobb is. Panaszok most is sürün hangzanak föl, a gazdák s a hizlalók részéről. De ezzel ma ugy vagyunk, hogy panaszkodik ma már a termelő, a fogyasztó, a közvetítő is s az avatatlan fül elölt inkább azon panasz talál mpghallgattatásra, amely hangosabb, habár alapokaikban méltánytalanabb is. A magyar tenyésztők panaszainak méltányosságát mutatja, hogy noha kevesebb zajjal történik ugyan, mégis meghallgattatásra talált, amennyiben a földmivelésügyi kormanyzat előtt is elismertetett s a viszonyok megfelelő javítása gondoskodás tárgyát képeli. Az értékesítési viszonyok általában véve sokkal javultak a mult év állapotaihoz képest. Azon előnyök, melyekhez az Ausztriával való kiegyezés folytán jutottunk: az élőállatok forgalmánál legszembeszökőbbek. Nemcsak a külkereskedelem statisztikai adataira vetett pillantás győz meg erről, hanem főleg azon élénk mozgalom, melyet állatforgalmunk s az állatainknak Ausztriában való könnyebb, kedvezőbb értékesítése, az osztrák gazdák körében támasztott. Nemcsak az alsóausztriai tartományok, de galicziai, a esehnémet s morva német gazdasági egyesületek, körök, kaszinók támadtak föl ellenünk, illetve a kiegyezés ellen, mert azon előnyök, melyekhez a magyar gazdaközönség jutott s melyeket elég okos és élelmes volt már a kiegyezés első hónapjaiban is kihasználni tudni, szemet szúrtak s fajt nekik. Értékesítési viszonyaink tagadhatatlanul javultak, mert könnyebbé váltak. Hogy egyúttal jobbakká is nem lettek egyszersmind, azaz hogy a könny ebb értékesítés egyúttal magasabb árakban is nem jutott kifejezésre: annak okai mélyrehatóbbak és sokkal nagyobbak, mintsem azt rövid szavakban kifejezhetnék. Régi tétel az, hogy jó vásár csak ott van, hol a kereslet nagy és élénk. Nagy kereslettel még olyan nagy kínálat sem válik túlkínálattá s viszont gyenge kereslet mellett még oly ksvés kinálat is az árak esését eredményezi. Pénzviszonyaink az idén még válságosabbak, a lakosság szegényedése még általánosabb lett s igy a kereslst nem is erősödhetett. Az pedig, ami a nagy vásárok viszonyait javítaná, azaz egy egészséges export, az nincs,, Azért az árakat legnagyobbrészt a fölhozatalok nagysága, azaz egyedül csak a kinálat szabályozta. Az elsőrendű hizott marha értékesítése Budapesten a következő lefolyású volt: Az árak januártól juniusig igen alacsony változásokkal fillér között maradtak (kilogrammonkint élősúlyban, szokásos levonásokkal). Július hóban az árak fillérig emelkednek s november hó elején ismét visszahanyatlanak fillérre. Legmagasabb árak (74 76 fillér) szeptemberben, legalacsonyabb árak (58 60 fillér) januárban. A másodrendű hizott marha ára fillérrel rendszerint alacsonyabb s az ármenet az emelkedés és esésekben még nagyobb ingadozásokat mutatott. Bécsben a közepes árak fillér kilogrammonkiut élősuhban levonás nélkül ánrlis első napja>ban tetemesen alászállnak s fillér mellett tartiák magukat junius közepéig, midőn ismét följavulnak az év első hónapjainak kurzusára s igy maradnak igen kevés ingadozással október első hetéig. Októbertől azután fillérre szöknek föl s igy maradnak jelen idők'g. Legmagasabb ár 82 fillér november hóban, legalacsonyabb ár fillér április hóban, a másodrendű vágómarha ára sokszor tetemt sen alacsonyabb volt s jelentékenyen ingadozott. A legelső minőségű vágójuhok értékesítése a következő volt: Budapesten az értékesítési viszonyok nagyon gyengék voltak. Kereslet nagyon kevés volt s még gyenge felhajtással is hamar túlkínálat fejlődött az árak hatalmas esésével. Az év első negyedében a vásárok igen lanyhán, vontatottan haladtak, sokszor vevő sem jelentkezett, februárban pedig az egyik vásár sem volt megtartható, mert egyáltalán nem volt fölhajtás. Az árak fillér között váltakoztak. Április közepétől azutanaz uradalmi hizlalásból kikerült anyag került vásárra s a jobb minőség némi kelendőséget is biztosított, sőt pár waggonnal Becsen át francziaországi, svájczi s belgiumi exportra is akadtak vállalkozók. Az árak fillérre szökve föl, egész augusztus hó közepéig igy tartották magukat, midőn azután hétről-hétre estek fillérig. Legutolsó hetekben ismét javultak s 44 fillérnél állapodott meg a lavina. Másodrendű hizott ürü, legelőnhizlalt kiverő anyák, mustra kosok ára természetesen még alacsonyabb ugrásokkal haladt lefelé. Legmagasabb ár volt 52 fillér április s julius hóban, legalacsonyabb ár ( fillér) november hóban. A juhvásár Bécsben is nagyon alárendelt szerepet játszik, de mivel anyagunk legjava oda tódul s ott még inkább kedvelik az,ürüczombot" mint nálunk, de mert az ottani kereskedők pénze s üzleti vénája is több az exporttal is bátrabban mernek foglalkozni, az adás-vétel ere élénkebben is lüktet. Az árak fi lérrel váltakoztak egész április hónapig, április közepétől junius első harmadaig fillérre szöktek föl, hogy attól fogva julius végéig ismét alászálljanak fillérre. Augusztus hónapban a nyaralási szezonban a vidéki kereslet élénkülése ismét felszöktette az árakat fillérre. Szeptember első harmadától azután a sertéshús nagyobb arányú fogyasztása miatt, az árak ismét fokozatosan szálltak alá egész máig, azaz fillérre. Legmagasabb ár fillér május s augusztus hóban. LegaJacsoayabb ár 38 fillér október-november hóban. Sertések értékesítési viszonyai a következők voltak: Budapesten elsőrendű zsirsertések ára a konzumvásáron fillérrel indult meg, s ingadozással tartotta magát márczius közepéig. Ekkor fillérre szökött fel s ezen kurzusban maradt juniusig. Juniustól októberig ismét leszállt fillérre, októberben ismét filléren állott, novembertől azonban, az enyhe tél miatt, a gyenge fogyasztás, a bécsi boykottól való felelem miatt, a túlságos fölhozatalok, a hideghuspiaczok megnyílta miatt, főként azonban az alsóbbrendű társadalmi osztály szegénysége, tehát a gyengébb kereslet miatt ismét fillérre szállott alá. Legmagasabb ár: 108 fillér április-május hónapokban, legalacsonyabb ár: 68 fillér november hóban. Angol húsos süldők kelendősége igen változó volt s az árak egyik vásárról a másikra hullámzottak. Általában fillér körül állottak, májusban 88 fillérre, junius, julius s majd minden hónapban fillérre szöktek fel egy-két vásár alkalmával, hogy egy következő vásári hé:en ismét fillérre essenek alá. Legmagasabb ár: 88 fillér volt májusban, legalacsonyabb : 56 fillér szeptemberben. Bécsben az év elején az elsőrendű zsirsertések ára elég magasan hullámzott. Az árak fillér között váltakoztak egész áprilisig, mikor május végéig fillérre szöktek fel, junius elején azonban fillérre estek le (túlkínálat, azaz szükségletet meghaladó fölhajtás miatt) s ezen időtől kezdve fokozatosan estek fillérre s ezen kurzuson maradtak máig. Legmagasabb ár 102 fillér áprilisban, legalacsonyabb ár 78 fillér novemberben. Húsos fajták. Értéké nagyon keveset ingadozott, ál alában az egész év folyamán fillér körül mozgott. Egyes időszakokban, julius, augusztus hóban fillérre szökött föl az ár, októbertől kezdve azonban fokozatosan csökkent, ugy hogy november ekő harmadától fi iérre szállt le s maradt csekély ingadozással máig. Legmagasabb ár 90 fillér augusztusban. Legalacsonyabb ár 56 fillér november, deczemberben. Az angol, a lengyel s a báznai (erdélyi)

11 2 SZ4M. 10 IK SWOLYAM. KÖZTELEK JANCJAR HP 5, _ 31 húsos fajták s ezek keresztezéseinek kelendősége az évben megcsökkent, vagy leg- és hogy igy a magyar termék a szédítő leg- ban nálunk már alig volt számottevő készlet alábbis azon érdekes fordulat állott be, hogy magasabb árnivónak nem is lehetett részese, a zsirsertéseh ára magasabb lett. természetes, hogy nálunk az árcsökkenés sem Nemcsak a szedett és 120 kgnál könnyebb zökkenhetett oly mélyen, mint külföldön és sertéseknek az osztrák piaczokra való odajuthatása (a kiegyezés óta), tehát a húsos áru- lett adva, tényleg csakis /o-al kelt el így a mi, a budapesti juliun árveréseken el ban beállott nagyobb kinálat okozta ezt, hanem alább, a megelőző évben nálunk elért legmagasabb áralaphoz arányosítva. főkép a zsiradékfélék árának emelkedése, tehát a zsiros sertésfajták nagyobb belértéke. Az üzlet a nyár folyamán is nyomott (A disznózsír tőzsdei ára volt az év elején maradt, és igy az itteni második sorozatú, Budapesten 48 korona, deczember elején bl'5 szeptemberi árverésen nálunk is további 5 10o/o korona. Bécsben az év elején korona, árcsökkenés állott be, főleg azért, mert a külföldi árparitáshoz képest a kü földi fogyasztók novemberben korona nagyban 100 kilónkint.) a mi árainkat drágálták és tényleg semmit sem Mily kiszámithatlanok a piacz s az üzlet vásároltak. esélyei! Ki merte volna állítani, hogy a tavaly Mindazonáltal azonban, hogy már ju'iusban is csak katonaposztószállitók tették az lenézett s megvetett zsiros mangalicza legyűri még egykor kelendőségben s értékben a fiatal, árverési vevők számottevő contingensét a finomhusu Yorkshire Karbonaden Schweint"!? juliusban árverelt bálból 8803 bál, Tessék ezen gondolkozni s belőle kiokoskodni. vagyis az akkori összfelhozatal föle keit el. Bizony nehéz a termelőnek a választása a A megmaradt 8641 zsák gyapjú pedig radikális", vagy konzervatív" elvek között! az ujabbi küldeményekben 5946 bállal szaporodott, ugy hogy szeptemberben ismét zsák gyapjú került árverés alá, amiből az őszi árverésen és közvetlen az árverés utáni hetekben 7102 szák adatott el. Igy tehát a két Gyapjú-üzlet. árverési sorozaton bál gyapjú lett Az előző évi folyton tartó emelkedő irányzat a mult év végén oly magaslatra jutott, mint elhelyezve. Miután a szennyes termékre főként csak a minőt egy évtized óta nem ért el. Az akkori a külföldi fogyasztók reflektálnak, a zsírban statisztikai adatok, a fokozatos és intenzív áremelkedés realitását igazolták; és a szilárd nyert tételek bizony nálunk is nagy nehezen ós folyton nyomottabb árakon keltek el. hangulatot még az sem lohasztotta, hogy a De hogy a külföldi árparitáson jóval mult év őszén kezdődött délafrikai háború felüli árak lettek a budapesti aukcziókon esetleg Anglia iparát bénithatja; mert abban fizetve, és hogy még a szeptemberi árverésen reménykedtek, hogy a hatalmas Anglia, hamarosan elbánik a burokkal. is aránylag jelentéktelen csökkenéssel lett 7000 bálnyi mennyiség elárusítható, vagyis Nem igy történt, és mivel már ez év hogy a külföldi 40 45%-os értékdevalvalással szemben, nálunk az árhanyatlás ennek a január havában, Angliának hosszas háborúskodása volt előre látható, ez az aggódalom a felét: 20 25%-ot teszi ki, ebben az árveréseinket/ rendező czégnek elvitázhatlan az f. é. január 16-kán kezdődött londoni aukczión abban nyilvánult, hogy az emelkedő iranyzat érdeme. Azt a még nagyobb veszedelmet, t. i. hogy nem csak hogy megszűnt, de egyben már szeptemberben már nálunk is a gyapjú ára a 5 10%-nyi árcsökkenés is beállott. sokkal alantasabb külföldi paritásra fog sülyedni Erre azután a franczia és belga határidőre való spekulánsok és baissisták vérszemet czég ébersége és tevékenysége hárította el; eladóinktól tényleg az aukcziókat rendező kapva, nap nap után mindig olcsóbbodó kurzusokon dobták piaczra a kártoly fonadékot, már lapunkban volt említés téve ezúttal és ha mi erre a jelentős momentumra, amiről és bárha néhány hónapig ez a rohamos kinálat még némiképen paralizáltott, a mennyiben magyarázatát, hogy gazdáinkat figyelmeztessük újból visszatérünk, ugy az abban találja a a határidői áru is a fogyasztók részéről fölvétetett, a gyárosok ezen ellentállásá sajna javítása. mennyire akuttá lett a gyapjú minőségének a 1900 tavaszán mégis megtört, és pedig Megtörtént közvetlenül a szeptemberi annál fogva, mert a még igen magas bevásárlásaikból gyártódott posztókészletükön aukcziót megelőző hetekben ilyen és amolyan a hadügyminiszter informálására szolgáló sugásbugás, hogy a katonaposztószállitók mentesse- csak nagy nehezen és tetemes veszteséggel tudtak túladni. nek fel azon szerződési kötelmük alól, hogy a Ennek a retrográd változásnak azután hü. gyártásra szolgáló gyapjút Ausztriában és képét láttuk a londoni márcziusi aukcziókon, Magyarországban vásárolják, oly megokolással, illetőleg az árak további 10 15%-os csökkenésébenlet, mely a hadügyminiszter által követelt az hogy nincsen már magyar termékben oly kész- Az ugyancsak londoni májusi aukczión eddigi szállításnál jóval finomabb posztógyártásnak megfelelne. Ezen jól kieszelt ürügy gyei az árhanyatlás megint terjedt, ugy, hogy májusban a legmagasabb árnivó arányában, az ha czélt érnek, t. i. ha külföldön vásárolhatták volna a szükségeltető gyapjumennyiséget, érték devalválása már /o-ra volt tehető. Ekkor a fogyasztók és kereskedők egyaránt azt hilték, hogy az ilymérvü hanyatlás jutnak, de hát a katonaposztó-szállitók ezen ugy persze ezidőszerint jóval olcsóbb áruhoz tovább már nem terjedhet és igy a f. évi machinácziója dugába dölt, mert árveréseink juniusi adás-vevés nálunk is ilyetén áralapon rendezői legott kieszközölték, hogy a hadügyminiszter szakértő közege lett azon megbíza- indult meg. Ámde az a romboló válság, minek áldozatai a franczia, belga és részben német raktáraiban elhelyezett gyapjutételeket és azok tással kiküldve, hogy nézze meg az aukczió piaczok elsőrendű fogyasztói lettek, a nyers minősége és mennyisége tekintetében referáljon anyag árának még további sülyedését idézte a miniszternek. Ezen hadügyminiszteri közeg jelentése következtében, ezúttal tehát az eléggé elő, ugy hogy a juliusi budapesti árveréseket közvetlenül megelőző londoni aukcziő megint nyomott helyzet nem vált még súlyosabbá, mert a ujabbi /o árcsökkenéssel köszöntött be. katonaposztó-szállitók nem búvhattak ki azon szerződési kötelezettségük alól, hogy szükségletüket itt és magyar gyapjúban tartoznak fe- Ilyen szimptomák mellett, vagyis a külföldi mult évi árakrak ezen már 40 45%-os dezni, ámde mindamellett befejezett tényként lemorzsolásával nyílt meg a budapesti juliusi fennáll a tenyésztési irányzatra nézve igen gyapjuaukczió. fontos amaz utasítás, hogy most már a tartósabb és az eddiginél jobbminőségü gyapjú- Tekintettel azonban ama lényeges momentumra, hogy deczemberben vagyis ból gyártandó, tehát finomabb posztó szállítása akkor, amidőn a rohamos áremelkedés úgyszólván a hegy csúcsát érte el, magyar a hadügyminiszter által nem csupán akadémice gyapju- kívántatik, hanem a katonaposztó-szállitókkal megújított 1901 január 1 tői 11 évra szóló szerződésben a hadügyminiszter, ezen a kívánsága strikte körülírva pontozatokban kifejezést is nyert. Ennélfogva kell,hogy ismételve figyelmeztessük gazdáinkat, miként főleg az eddigelé még nagyrészt bevált közepesminőségü fésűsgyapjúk részbeni eldurvulások miatt, innentul már a katonaposztó -gyártás czéljainak sem felelnek meg, és hogy csak a termelés intenzív javításával és egyben a kétszeri nyirás teljes felhagyásával számithatnak termelőink a gyapjú megfelelő értékesítésére. Erről különösen az 0. M. G. E. állattenyésztési és állategészségi szakosztályának e hó 21-én megtartott ülésén dr. Rodiczky Jnnő előadó ur is behatóan nyilatkozott és a kétnyiretü gyapjú termelése illetve a kétszeri nyirás felhagyását nem csupán gazdasági, hanem még állategészségügyi szempontból is javasolta. Ezzel vázoltuk az immár lefolyt gyapjuüzleti év historikumát. Ami már most a jövőre való kilátást ugy attól alig kell tartanunk, hogy a illeti, mostani nyomott árfolyam még rossz&bbulhatna. Valószinü, hogy a délafrikai és kínai báborus bonyodalmak megszűnésével, legott a külföldi viszonyok is lényegesen javulnak. Az ugyan természetes, hogy a kereskedők, a kik nemcsak a tavaly téli szerződési elővételeiken, de még az idei nyirás idejében eszközölt bevásárlásokon is sokat vesztettek, most, hogy magukat részben kárpótolják a már eléggé nyomott áralapot még jobban nyomni és a helyzetet előnyükre kiaknázni igyekeznek, de hát az még magyarázatra sem szorul, hogy mennyire hibáznának gazdáink a mostani viszonyok benyomása alatt történő előre való szerződési eladással, igazában elpocsékolással. Hogy különben nem csak mi reméljük a tavaszi junius, juliusi javulást, de remélik ugyanezt a külföldi határidő spekulánsai is akiknek pedig rendesen jó a szimatjuk Jme konstatálhatjuk, hogy a kártoly-fonadék kurzusa 3 frank 251/ cent.őszi árfolyamáról centimmel vagyis 4 frk 15 és 4 frk 20 ctre már is emalkedett és némi ujabb hullámzás után ez a kurzus a f. év végével 4'15 ritvs-el vagyis az idei legolcsóbb árfolyamnál mintegy 20%-al magasabban zárult. (h.) Az év állati és növényi élősködői. Irta: Jabloiiowski József. Mögöttünk van megint az egy esztendővel öregebb idő s előttünk az annyira jólélekkel, tiszta szívvel kivánt boldog uj év!" Vájjon csakugyan boldog lesz-e, hoz-e sok örömet, sok szerencsét neked, magyar gazdám? Ki tudná azt megjövendölni! Hiu remény ne csábítgasson, rózsás jövőnek képe meg ne tántorítson, mert a te boldogságodat nem a véletlen munkáju vaksors hozza meg, hanem magad teremted meg azt kezed munkájával. Bizalmad tehát egyedül csak magadban legyen! Küzdelmes volt a multad, verejtékes lesz a jövőd. De azért ne csüggedj el, hanem a magadba helyezet bizalommal fogd megint az eke szarvát, amikor az uj év munkáját megkezded... Milyen is volt az elmúlt esztendő? Szaktársaim elmondják azt neked az elő tem lévő és az utánam következő czikkelyekben: kiki arról beszél, amiben egy évig sáfárkodott, vagy amit saját szemével látott, vagy tapasztalt. Nekem az élősködők, a mezőgazdaságnak azon apró ellenségei jutottak, amelyek fillérenként milliónyi meg milliónyi értékű kárt tesznek a magyar föld termésében, a magyar gazda pénzes zacskójában. Ezekről az örökké való apró ellenségekről akarok ezúttal beszélni.

12 32 KÖZTELEK, 1901 JANUÁR SZAM. 10-ik ÉVFOLYAM Noha az elmúlt 1900-i esztendő nem volt szen rozsdásnak látszik. E baj a Polystigma idejében permetezett és a maga bordói keverékét pontosan és jól készítette el, az ezidén baj nélkpl, mégis az élősködőktől okozott kár rubrumtól származik. Lsgtöbbször az elhanyagolt paraszti kertekben akad. Uri kertekben sem csalatkozott és védekezése nem hagyta dolgában a jobb esztendők közé tartozott: rovar-, vagy gomba-okozta nagyobb kárról nem panaszkodhatunk. E helyett nagyobb az urikertekben is nagymértékben jelentkezett. után kapkodott, az szomorúm megjárta! Hiába! alig törődnek vele. Nos, ez a gomba ez időn cserben ; aki ellenben idegen, reklámos szerek csapás ért április 22 én és május 12-én, Tudok kerteket, amelyekben a szilvafák lombja Ugy látom, hogy nekünk m^g mindig sok amikor az emlékezetes országos fagyok alig juliusban egészen veres volt: ép színű zöld pénzünk van és telik ilyen fényűző czélokra... kímélték az ország két ötödét. Eleinte, a fagvot levél egy se volt rajtuk. És Angyal Dezső Az aratáson és általában a nyárt időszakon át nagyobb baj nélkül vergődtünk át. követő első napokban, azt hittük, hogy a kár igazgató ur mutatott Budapest határában olyan valóban olyan nagy lesz, hogy hiréről még a szilvafát, mely az elhatalmasodott levélveresedés miatt termését mind elrúgta. Augusztusdött. A káposzta-pillangó olyan számban mutat- De a nyár vége, az ősz eleje nem jól kezdő- dédunokáink is tudni fognak; későbben azonban meggyőződtünk, hogy az időjárás tavaszi mostohaságán enyhített, javított annyira mennyire gomba nem volt, már mind a fa alatt hevert. is alig emlékeznek. A következménye azután ban az ép szilva, melyben sem féreg, sem kozott, mint minőre még az igen öreg emberek a későbbi idő. Szőlőmivelőink legnagyobb része És ugyancsak Budapest határában láttam ez az volt, hogy szeptember közepén alig volt legalább igen szomorúan szüretelt volna, ha a idén, hogy e bajt hogyan viszi a szél tavaszszal egyik helyről a másikra. A fertőző anya- volna e falánk hernyótól és igen sok helyen a káposztásfóld, hogy a káposzta nem szenvedett megmaradt termés minősége a szüret idejéig nagyot nem javult volna. Ma ugy vagyunk got a szél egy régi és polystigmás kertből egy baj olyan nagy volt, hogy a hernyók nagy vele, hogy az esztendő emlékezetes keskeny szoroson át olyan uton vitte fel a dombra, tömege még a káposztafejeket is kikezdte. marad nemcsak tavaszi fagya, hanem kitűnő amely ut mentén nemesfaju tiszta szilvafák Következménye azután a káposztarothadás bora miatt is. voltak kiültetve. Ezeknek az uj ülteté.-ü és volt. E baj ellen valami csodaeljárást nem A fagy nsgyot ártott azonban a mezőgazdákrak is. A fagyot követő 2 3 hétig csak nemrég odakerült fácskáknak levélzete ajánlhatok. Aki tenni akar valamit, az csak a szoros felé eső oldalon és a korona alsó szedesse le a pille tojását. Aki káposztáját a növényzet fejlődése igen lassú volt, sőt felén mind polystigmás volt, világos jeléül csakugyan hasznáért termeszti, annak ez a egyik-másik termesztett növényünk valóban hanyatlásnak e-edt. Ilyen volt többi között az annak, hogy a fertőző anyag csakis a szoros pár fi lerayi kiadás, amely a tojásnak kétszeriháromszori fzedetéseért kijárt, nem lesz olyan felől jött, még pedig alulról felfelé haladva. árpa. Több helyről, kivált Tiszamentéről, volt Ami e levélveresedés ellen való védekezést öss?eg, hogy megtakarithatása miatt inkább a'kalmam látni tavaszi árpát, amely a tavaszi illeti, ellene egyéb eljárásunk nincs, mirithogv veszendőbe hagyja a forintokat érő kész fagyot követő időben nemcsak nem fejlődött a fertőzött levélzetet lehullása után, vagy termést. tovább, hanem sását veszítve, gyökérrothadásban szenvedett, de azért még sem pusz- télen át, de a tavasz beköszöntése előtt okvetlenül a kertből eltávolítsuk és elégessük. Sokan kétségbe vonják ezen eljárás jó sikerét, czának ez idei kártétele. Itt is csak a régi Ugyancsak őszi jelenség volt a kukoritult ki. Ha az ilyen beteges növény sását megvizsgáltam, nem volt nehéz, hogy benne sajátszerű élősködőre a Mycochytridinák egy alakjára mondván, hogy nem vezfet czélhoz. Az igaz, panaszt ismételhetem. E csapással ma sem hogy czélhoz nem vezet, ha egy ember meg törődik a gazda és bizik benne, hogy magától ne találjak. Noha nem volt sem érkezésem, teszi, de száz nem. Láttuk, hogy fertőzött fák elmúlik. Ezt bizony rosszul teszi. Mert akár hogy ezen élősködőt közelebbről vizsgáljam honnan kapják a bajt és ez világos jel arra, a kukoriczapárnak májusig való feltüzelése meg, valaminthogy derítsem ki, milyen viszonyban van a gazda növényével, vajjon valódi hogy tehát azt a fertőző anyagot, amely akár a kukoriczatövek molyos czimerének idejében való letetőzése mind olyan dolog, mely a veszedelmet egyik évről a másikra viszi át, élősködő-e, vagy csak a beteg növényt lepte-e okvetetlenül el kell távolítani. Itt helyén van, hogyha egyöntetűen történik, czélhoz vezet. meg. valaminthogy milyen t'aju; azt mégis hogy a felvilágosodott gyümölcstermesztő jó Az őszi jelenségek utolsója a repezére láttam, hogy csak a beteg árpaban volt meg. példával járjon el jövőben a mi kisbirtokosaink előtt. lepte el a repezedarázs áihernyója. Sok, na- vonatkozik. Az őszi repezét nagy mértékben mig az egészséges tiszta volt tőle, valaminthogy idővel tiszta lett a beteg árpa is, akkor, gyon sok repczetablát kellett e hernyó miatt Nem csekélyebb ellensége a körte- és amikor újra meggyökeresedett. A megvizsgált kiszántani. Sajnos, hogy ezen élősködő ellen almafának a varasodást okozó Fusicladium növények azt a gyanút költették fel be< nem, olcsó védő eljárásunk nincs. Pompás eredményt (dendriticum és pirinum), arnely nemcsak a hogy ez a Chytridium faj csak a fagytól megviselt növényben hatalmasadott el, tehát hogy réke, de az olyan költséges, hogy legfeljebb adott ugyan a rovarpornak szappanos keve- fa levelét bántja és a termését elcsúfítja, hanem amely a hajtások hegyeit is igen-igen rongálja. ez, párosulva a fagy-okozta rossz következményekkel, rontotta a növényzetet és jó ideig foltokban jelentkeznék. A tapasztalat azonban akkor volna alkalmazható, ha e rovar kisebb Ma ugy vagyunk, hogy itt Budapesten szép és varasodástól teljesen tiszta almát, vagy körtét megakadályozta, hogy rendesen fejlődve, a amellett bizonyít, hogy e darázs egész táb'ákat lep el egyszerre. Uj ibb és olcsóbb levél- alig látunk. Ez pedig nagy kár nemcsak a szenvedett kárt csakhamar kiheverje. Ez minden esetre fontos körülmény és megérdemli, mérgező anyagokat kell keresnünk, amelyek- fogyasztóra, mert az ilyen girbe görbe és foltos alma, vagy köves körte nem igen kellemes hogy az illetékes szakemberek e kérdéssé! kel talán inkább czélt érhetnénk. csemege, de kár a termesztőre is, mett a termesztett gyümölcse e hiba miatt sokszor 90%-ot Az év legkellemetlenebb és egyúttal leg- tüzetesebben foglalkozzanak. Az év első felében a mezőgazdaságilag termesztett növényeink majdnem egészen mente- nemcsak csúnya és rossz, hanem kicsi is. Már légynek mutatkozása volt. Most még csak el- is vészit. Mert az ilyen fusieladiumos gyümölcs veszedelmesebb vendége azonban a hesszeni sek voltak az élősködőktől. Annál inkább pedig ennek sem kellene így lennie. A fertőzött fácskáknak 2%-os bordói keverékkel való sekben, de már is oly mértékben, hogy vétve fordul elő és mind korai őszi veté- szenvedtek á kertek gyümölcsfái. A poloskadarázs (Hoplocampa fulvicornis) olyan módon egyszeri téli permetezése valamely verőfényes alapos aggodalotira lehet okunk. Minden lepte el a gyümölcsfák kötődött termését, napon, továbbá egy 1% os permetezés tavaszszal a rügyfakadás idején (kivált eső után, és meggyőződik még ideje korán, hogy gazda jól teszi, ha vetését figyelemmel kiséri mint a milyen támadásról eddig tudomásunk,sem volt. Eddig leginkább a szilvatermés szenvedett tőle: ez idén azonban a kis körte és olyan az elvirágzás után, olyan orvoslás, amely nem s ha igen, hogy már idejében gondos- mikor a fa még nedve.), végül egy ugyan- vájjon földjén ott vsn-e máre jövevény, avagy az alma egyaránt szenvedett tőle és hasonlóképen a baraczkfajok is. A kötődött tsrmés jutalmat. Becdesen azonban két év kell hozzá, Utolsó mezőgazdasági csapás voltak a rendesen már az első évben is meghozza a kodjék az ellene való védekezésről. sok helyen már a tavasz közepén mind tisztára lehullott és a lehullott gyümölcsben benne hogy a körte- és almafák termése tiszta e juk, mezei egerek. Leginkább Dunántulnak mig a fák annyira megtisztulnak e gombától, mezei poczkok, vagy mint közönségesen mond- völt a fehér Járva, a,kártékonylevéldarázsunknak poloskaszagu álhernyója. Pedig milyen ved e gombától, ott a nyári permetezéshez egyéb kerületében is. Sfcjnos, hogy az egerek gombától. Persze, ahol a lomb nyáron is szen- jutott belőlük, de van azért sok belőle az ország könnyű volna ennek a^élősködőnek elejét kell fogni, még pedig rendes, nem esős időjárás esetén egyszer juliusban és egyszer honosodni nálunk és hogy előzetes védekezés ellen való védekezés olyan nehezen bír meg- venni! Nem kell egyéb, mint a fertőzött fák földjét a fa töve körül, még pedig a meddig a korona terjed, leforgatni, hogy a föld kisebb fácskák fusieladiumos ághegyeit még a verni. Pedig akárhogyan, is keresem a jobb, augusztusban. Hasonlóképen tanácsos, hogy a egyáltalában nem bir az országban gyökeret felszínéhez közel bebábozódó levéldarazsak tél folyamán lemessük. olcsóbb és biztosabb eljárást a mezei poczkok 3 4 dm.-nyire lekerüljenek, ahonnan feljutni ellen, az az előzetes védekezésnél, amely a A szőlőmivelőknek ezidén már kevesebb többé nem birnak. A ki pedig e földforgató bajt csirájában fojtja el, jobb nem lesz soha. bajuk volt a szőlőmolylyal, meg a szőlőilonczával: e két állat pusztító ellenségei, még munkát sajnálja, az megmenekülhet tőlük ugy, Vajha az,uj" esztendő itt is egy kis javulást hogy a hulló termést napról-napra szedeti és hozna! pedig valamint a gombák, ugy az állatiak is, hernyóstul eltávolítja. sok helyen ugy hatalmasodtak el, hogy kártételüknek gátat vetettek, noha sok helyen még ségei. Mint azt most már az előadottak alap- íme az elmúlt esztendő apróbb ellen- Egy másik kerti ellenség volt az a gomba, amely leginkább a parasztkertek szilvafáinak lombját megveresiti. A lombon 8 10 megapadt és korántsem pusztított ugy, mint jobbak közé tarlozott. Ez azonban nem ok ezidén is nagy kárt okoztak. A lisztharmat is ján is ismételhetem, az év e tekintetben a mm.-es szélességű és hosszúságú, szabálytalanul kerekded, veresszinü foltok keletkeznek. A Ellenben a peronoszpóra dolgában igen jobb is, de inkább el legyünk készülve arra, tavaly. arra, hogy az ujévetis olyannak tsrt&uk: lehet az levél e helye megvastagodik és igen töiékeny tanulságos eredményeknek voltunk tanúi. Aki hogy rosszabb lesz. Legyünk tehát résen mindig és vigyázzunk, hogy az ellenség ne lepjen lesz. Ha sok van e foltból, akkor a szilvafa az elmúlt esztendőben nem bizakodott el, messziről vörhenyegesnek, közelről pedig egé- hanem az esős időkre való tekintettel mindig meg bennünket, hanem mindig helyünkön

13 2, SZÁM. 11-IK ÉVYFOLkM KÖZTELEK JANUÁR HO találjon. Akkor r.em kell félnünk tőle és legalább e tekintelben teljesül az a sok jó kíván- vidéki központok az illető gazdasági egyesüle- 58,126 kgr. szőlőt, á 44 fillér. Ez a szövetkeponti Hitelszövetkezet (Nyitra, 1898). Ezek a alakult, 37 taggal eladott a mult évben ságunk, hogy.boldog legyen az uj esztendő!" tek által létesítve és támogatva, valóságos zet szerény eszközökkel, de biztos uton halad. fáklyavivői voltak a szövetkezeti eszmének. A biztosítás terén nagyjelentőségű alkotás Az évi törvény alapján alakult hitelszövetkezetek (önálló hitelszövetkezetek), melyek évben alakult meg. Biztosítéki alapja 1 600,000 a Gazdák Biztosító Szövetkezete, mely a mult Szövetkezeti élet. nem alakultak át az uj törvény szerint, csak korona. Czélja, hogy védelmét nyújtson a magyar gazdaközönségnek a kartelek önkényü mult év folyamán alakították meg köteléküket, Az évi XXIII. t.-cz. hatása alatt a erről tehát mondanivalónk még nem lehet. díjemelésével szemben, végeredményében pedig szövetkezeti élet hazánkban örvendetes fejlődésnek indult s különösen hitelszövetkezeti té- szaporodtak a mult évben. Ezen a téren a fejlődésre lévén utalva, pillanatnyi előnyöket A fogyasztási szövetkezetek is örvendetesen czélja a biztosítási dijak csökkentése. Lassú ren haladtunk sokat a mult év folyamán. A Magyar Gazdaszövetség Hangya" nevü fogyasztási és értékesítő szövetkezete járt e'ől, többi biztosító intézeteknél. A szövetkezet nem nyújthat, de azért nem is drágább a kormány és a társadalom istápoló kezei között egyes vidékeken már a szövetkezetek julius hava óta megalakított mintegy 160 falusi nyereségét tartalékalap képzése után díjvisszatérítésekre fordítja. Ezzel szemben veszteség üdvös eredményei jelentkeznek is, nem anynyira anyagi téren, mert hiszen a nyomasztó központi áruraktárából szolgáltatja a fogyasz- esetén a tagok utánfizetni volnának kötelesek, fogyasztási szövetkezetet, amelyek számára gazdasági élet. terheiből szövetkezeti beavatkozással legfeljebb morzsányi súlyokat lehet a koztatnak állandóan és mult évi forgalom biztosítási szerződéseket kötött, a melyek álapján tási czikkeket. Baktárai embert foglal- de ezt elkerülendő, a szövetkezet oly viszont- nép válláról leemelni; jelentkeznek azonban a meghaladja a koronát. Nem remélt a biztosított értők 90%-át is viszont biztosithatja. Mult évben csak a tűzbiztosítással fog- szövetkezeti működés üdvös előnyei a kisemberek helyes irányba terelt erkölcsi fejlődéhetünk fel a Hangya" vezetőségének érdeme lalkozott, az idén már a jégbiztositási üzletet nagy sikerek ezek, melyeket hálásan jegyezsében s azon kapcsolatban, a mely a szövetkezeti kötelékben működő különböző társadalmi gyanánt. is felveszi. Csupán a gazdaközönségtől lügg, A Keresztény Szövetkezetek Országos Központjának kötelékébe ezideig mintegy 138 vidéki hogy ez a szövetkezet nagygyá fejlődjék és a rétegeket szilárdan egybefüzi. Az uzsorával s a biztosítás olcsóbbitására irányuló czélját elérhesse. korcsmázással járó demoralizáczió ellen a szövetkezés a leghatékonyabb szer, a melylyel keresztény szövetkezet tartozik. Tagjai száma meghaladja a 20 ezret. Tagjai számára a mult A Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Szövetkezetnek még mindig a kezdet nehézségeivel gyógyítani lehet a nélkül, hogy sebeket okoznánk. De hogy a szövetkezetefenek erkölcsi és évben 307,000 korona értékű fogyasztási czikket szállított. Tavaly újra szervezkedett és kell megküzdenie. De térfoglalásának jele az, anyagi előnyei a felsőbb osztályokra nézve is most nagyobb szabású akczió előtt áll. hogy eddig több, mint 6.000,000 korona értékű értékesek, bizonyíték erre a biztosítás terén sikerrel megindult szövetkezeti mozgalom s az A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete immár állatot biztosított és másfél év alatt körülbelül a fényes eredmény, a mely a budapesti köztisztviselők fogyasztási szövetkezetének köz- nagygyá fejlődött s a mult évben is örvendetes eredményeket mutat fel. Tagjainak száma Főbb vonásokban talán be is számoltunk 100,0C0 korona kártérítést íizeteti ki.. hasznú tevékenységét koronázta. 719, a részvények száma 2142, ezek értéke a szövetkezeti élet terén elért konkrét eredmények felől, a nélkül azonban, hogy arról a 428,400 korona. Vagyona 588,400 korona. A hitelszövetkezeti téren mindenekelőtt az Mult évi forgalma: ,000 korona. Tiszta több nyomon megindult szövetkezeti tevékenységről vagy tervezetről megemlékeztünk volna, Országos Központi Hitelszövetkezet működéséről kell megemlékeznünk. Az 0. K. H. min- A vásárolt fogyasztási czikkek után pedig tagjai- a melyektől csak a jövőben várhatunk sikert. De nyeresége a legutolsó üzletévben: 55,366 korona. denekelőtt a régi' Károlyi szövetkezeteket alakította át a törvény rendelkezései szerint s fel- A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási illusztrálására, hogy jóravaló buzgalom és nak 21,000 koronát téritett vissza. már ez a kis beszámoló is elegendő annak vett kötelékébe eddig 401 ilyen szövetkezetet. Szövetkezete Budapesten egyike a legszebb működésű szövetkezeti alkotásoknak Magyarország- igen becses eredményekhez juthatunk. munkálkodás árán a szövetkezeti élet terén Ezenkívül mindössze 500 uj szövetkezet alapított ugy, hogy az 1900 év nov. hó végén 901 szövetkezet állott az Országos Központi Hitelszövetkezet üzleti forgalma korona, tagjaiban. Tagjainak száma (1899 ben) 1859 ; kötelékében, taggal. Átlátta azonban nak nyújtott hitel 1.471,312 korona, tiszta a központ rögtön a kezdet elején, hogy a nyeresége közel áll a 20,000 koronához. A Pénz- és hitel ügy. szövetkezetek a hitel nyújtásán kivül más feladatot is szolgálhatnak. Igyekezett tehát a koronát irt tagjai javára árengedmény fejében. szövetkezet már 1898 ban több. mint 40,000 Irta: Zórád István. hitelszövetkezeteket kapcsolatba hozni fogyasztási szövetkezetekkel és csakugyan, az uj szö- A Sárosmegyei Gazdák Fogyasztási és 1900-ik esztendő nyomorúságos vergődés után Bendkivül erős fejlődésben van. A pénztelenség jegyében megszületett vetkezetek közül már nyolcz van olyan, amely Értékesítési Szövetkezete legvirágzóbb a vidék kimúlt anélkül, hogy pénzügyi szempontból fogyasztási áruraktárakkal és három, amely fogyasztási szövetkezetei között. Tagjainak száma jobb örökséget hagyott volna az utána beköszöntött uj évnek. gabonaértékesitő raktárral áll összeköttetésben, 2520, mult év első 10 havának forgalma meghaladja a 600,000 koronát. Eddig 30-nál több Pénzszűke, pénzhiány és pénzszükség, ez továbbá kettő, amely szőlő és bor értékesítésére alakult. De igen lényeges előny származott a fiókraktárral bir a megyében. Kezelési költségei az összforgalomnak 2%-át sem teszik ki. rámondhatjuk, hogy ez volt a mult esztendő volt bölcsője, ez kórágya és koporsója is és központ működéséből már azon a réven is, hogy a nagy pénzdrágaság idejében sem kellett felemelnie az 5Va százalékos kamatlábot, Berendezése mintaszerű. szignaturája. A Bodrogközi, a Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyei, és az Aradvármegyei fogyasztási panasznak meg voltak a kellő okai is. Való igaz, hogy az általánosan hallatott ugy, hogy a központ révén mult évben is olcsó hitelt lehetett élvezni, talán nem oly szövetkezeteket kell még felemlítenünk, amelyek Pénzt csak magas kamatláb mellett lehetett kapni még pedig a nagy pénzszűke nagy arányokban, mint erre szükség volt, de biztató kilátások között léptek működésbe. mégis igen számottevő mértékben. A központ Az élelmezés terén a Magyar Gazdák miatt ezt is nagy nehezen, mert a pénzintézetek nagyon szübkeblüek voltak. De difficilisek- mult év folyamán (november hóig) több, mint Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete szép sikerrel 25 millió korona hitelt volt képes nyújtani. teljesítette az élelmi czikkeknek a közp. vásárcsarnokban való közvetítő előadását. Tagjai- között nem lehetett a jövő alakulásáról fogalnek is kellett lenniök, mert az adott viszonyok Áldásos tevékenysége elé azonban ma még korlátot von az a körülmény, hogy a tökefelesleget nem igen szeretik elhelyezni a Köznak száma 1899 ben 215, akik 778 üzletrőszszel birnak, melyeknek értéke korona. hogy a hiteligények szabadabb kielégítése miatt mat sem alkotni és nem lehetett tudni, azt, pont szerényen, de biztosan jövedelmező papirosaiban. A szövetkezet által eladott áruk értéke (1899 ben) nem következhetik-e be oly erős rázkódtatás, 520,363 korona, amely 13,060 mmázsát tett a meiy pénzügyi helyzetünket talán évekre Ipari szövetkezetet a központ eddig 34-et ki. A szövetkezetet a földmivelésügyi miniszter kihatóíag bénává teszi. y alapított és 8 régi ipari szövetkezetet alakított hathatós anyagi segélylyel támogatja működésébenszonyaink hanyatlását, jobban mondva rosszab- Jobb reményeink ellenére gazdasági vi- át, számukra 1.321,260 korona hitelt engedélyezvén. Ugyanezen szövetkezeteknek eddig a Tejszövetkezet mult évben 70 uj alakult, s bodását kellett az elmúlt esztendőben tapasztalnunk minden téren. Szembeötlő módon kereskedelemügyi miniszter 235,000 korona eddig összesen 210 tejszövetkezet áll fenn. állami segélyt adott, amelynek ötszörös értékéig Tagjaik száma: Feldolgoztatott a tejszövetkezetekben liter tej. Bevételük ben, hogy daczára az állandóan magas kamat- nyilvánult ez leginkább abban a körülmény- részesülnek hitelben. így tehát egy-egy ipari szövetkezetnek 61,535 korona áll rendelkezésére. központ eddig Temesvárott, Szabadkán és nagyobbodott ős mert ez a pénzkereslet a volt 4, korona. Vaj termelési szövetkezeti lábaknak, a nagymérvű pénzkereslet állandóan Az Országos Központi Hitelszövetkezet és Veszprémben alakult. magas kamatláb daczára is emelkedett, ebből a községi szövetkezetek közötti összeköttetés Tojásértékesitö szövetkezeteink szintén örvendetesen gyarapodtak, különösen a Délvidéken. nem is annyira gyümölcsöző befektetésekre az következik, hogy a bejelentett hiteligények ápolása és á' szövetkezeti élet fejlesztése czéljábólegyes vidékeken központok is létesültek; ilyenek a Felső-Tiszái Vármegyék Hitelszövetkezeteiter csak most végeztette az alapvető munkát. letek kielégítésére. Ez pedig csak szomorúbbá Ebben az irányban a földmivelésügyi minisz- voltak szánva, mint inkább egyéni szükségnek Szövetsége (Perbenyik, 1898), Északkeleti Pinczeszövetkezeteink is most vannak alakulóban. Gyümölcsértékesitö szövetkezet mult évben adósodását, még pedig súlyos eladósodását teszi a helyzetet, mert ez a gazda el- Vármegyei Szövetkezetek Szövetsége (Szatmár, 1899), Toronálmegyei Központi Hitelszövetkezet (Nagy-Becskerek, 1899), Nyitramegyei Közszőlő Értékesítő Szövetkezet, mely 1899 ben az észszerű befektetések majd csak 3 alakult. A Beregszász Hegyvidéki Csemege- jelenti, a mely csak tetéződik azzal, hogy ezután

14 34 KÖZTELEK, JANUÁR HO 5 2. SZÁM, II-IK ÉVFOLYAM. fogják késztetni a gazdát uj hitelforrások igénybevételére és félő, hogy ezekre ha csak a pénzpiaci helyzete nem javul, pénz vagy csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lesz kapható. Ilyen körülmények képezik aztán legközvetlenebb okát annak, hogy oly temérdek sok birtok kerül dob alá (tavaly naponta átlag 50 birtok) és igy száll azután a földtökeérték is alá, ami, ha mihamar meg nem szűnik, a legszomorúbb jövő elé állítja mezőgazdaságunk életerejét. Igaz, hogy ujabban megteiemtettek az alkalmazható segédeszközök, a melyek az adott körülmények között némileg hivatva vannak arra, hogy segélyt nyújtsanak és elő van készítve mindaz, ami a segélynyújtásra módot ad; de meddő marad minden akezió akkor, ha a segélyre szorultak maguk kiki a saját háza tájékán nem siet eddigi gazdálkodása hátrányos és veszedelmes voltának megismeréséből levonni a konzekvencziákat, a melyek abban nyilvánulnak, hogy a személyes igények mérséklése mellett modernebb gazdálkodási irányra térjen át, produkczióit fokozatosan emelje és legelső sorban rajta legyen, hogy adósságait apaszsza. A hitelszövetkezetek arra a czélra létesültek, hogy a kisembernek módot nyujsanak arra, hogy az ő viszonyainak megfelelő és azokhoz a legmesszebb menő hozzáférhetőséggel alkalmazkodó módon hiteligényeit kielégítsék ; de ne feledjük, hogy nem egyedül csak ez volt a czélja a hitelszövetkezetek létesítésének, hanem az is, hogy a nép széles rétegeiben a takarékossági szellemet ápolják és növeljék. Örvendetes, hogy a hitelszövetkezetek a kis emberek körében éléken terjednek, emellett azonban a középbirtokos osztály még mindig segítség nélkül áll, daczára annak, hogy az Osztrák-Magyar Bank egy régen táplált óhajnak felelt meg a midőn ma már a mezőgazda váltóját is ép ugy honorálja, mint a kereskedői elfogadványokat. Az ebben rejlő előnyöket csak egyesek élvezik és élvezhetik, azok a kik hála sorsuknak még nem jutottak abba a kényszerhelyzetbe, hogy a kínálkozó pénzt mindenáron elfogadni kénytelenek. A középbirtokosnak hitelügye áll tehát a legrosszabbul. Méltán gondolkodóba ejthet sokakat tehát, hogy miként kelljen a középbirtokos hitelügyét rendezni olyképen, hogy mai megterheltségi körülményei közepett békességben dolgozhasson zilált vagyoni helyzetének lábraállitásán. Ha a földhitelintézetnek ama törekvése sikerülne, hogy az árvapénzek átvételével kibocsájtandó papírokat a középbirtok hitelviszonyainak javítására foigalomba hozhatja, ez tekintettel a 210 millió koronányi jelentékeny összegre, nagy lendületet hozna létre. Mindenképen ajánlatosnak tartanánk, ha a középbirtokos hiteligényét csakis folyószámla nyitására érvényesítené és folyószámlája terhére csak azon tételeket utalványozná, a melyek vagy kiválólag terhesek, jobban mondva elviselhetetlenebbek, vagy a melyeket gyümölcsöző befektetésekre fordít, hogy igy aztán módjában álljon a folyószámla javára is.minden nagyobb megerőltetés nélkül befizetéseket is eszközölnie. A földhitelintézet tekintélye és minden kérdésen magasan felül álló garancziaképessége bízvást arra indíthatná a középbirtokos osztályt, hogy minden szavát, tettét latba vesse a saját érdekében is azért, hogy a földhitelintézetnek nagyszabású törekvését kicsinyes szempontok, elzárkózottság és indokolatlan nehézkesség ne akadályozza, hogy igy a folyószámlahitelre való áttérés a szükséges alappal bírhasson. A földhitelintézet jelzálogkölcsönforgalma az elmúlt évben is nagyszabású volt és ez tanúsítja azt, hogy az intézet tendencziájához hiven nagyon a lelkén viseli a birtokhiteligények megfelelő kielégítését; de tanúsítja egyúttal azt is, hogy a földhitelintézetben egy oly hatalmas pénzintézetünk van, a mely feltétlenül gondos eljárásával lehetővé tette, hogy földtőkeértékben alig kiheverhető devalvácziók be ne állhassanak. Gondoskodással volt arra, hogy a bejelentett hiteligények a lehetőség legmesszebb határáig kielégítést nyerjenek s igy a megszorult hiteligények ne akadjanak el a drága pénz veszedelmes horogjain; a mi egyébként a takarékpénztári reformnak is egyik rugója volt. A takarékpénztárak is belátták, hogy az elhelyezést kereső drága (külföldi) magánpénz mily veszedelmeket rejt magában, hogy ez ellen tenni kell; magukra vállalták tehát a kisebb igények kielégítését és e téren nagyban elősegítették azt, hogy a megszorult gazda ne váljon a drága magánpénz áldozatává. A takarékpénztárak ugyan szintén nem dolgoztak olcsó pénzzel, de mégis sikerült ellensulyozniok a veszedelmes magánhitel veszedelmes operáczióit azáltal, hogy a lekötött ingatlan forgalmi becsértékének magasabbra szabását konczedálták. A postatakarékpénztár forgalma is jelentékeny emelkedőben van, ami az alanti számadatokból eléggé kitűnik. Sajnálatos, hogy a gazdaközönség még csak igen kis arányban van a postatakarékpénztár ügyfeleinek sorában képviselve; pedig ez a hatalmas állami pénzintézmény ma már pénzforgalmi üzemágazatainak jelentékeny kiterjedése és mozgalma révén minden irányú igényeknek megfelelni képes. Ha gazdaközönségünk ezen intézmény közhasznú voltának megismerése iránt közvetlenebbül érdeklődnék, bizonyára nagyobb számban tömörülne ezen intézmény köré, hogy működésének előnyeiből a maga részét kivehesse. A postatakarékpénztárnak mult évi forgalma a következő hiteles számadatokban nyer kifejezést: takarékbetét ( ügyeset) , kor. (1899-ben ,155'88 kor.), visszafizetés ( ügyeset) ,432'05 kor. (1899 ben 23, kor.), chfqueforgalom : befizetés (4, ügyeset) 1.278,785,278 kor. (1899 ben 1.140,066,620 kor.), kifizetés: ( ügyeset) 1.272,847,761 kor. (1899-ben 1.138, kor), a nyitott chequeszámlák száma ez év végéig 9000re emelkedett), takarékbetétállag az év végén ,036 kor. (1899 ben ,975 kor.), chequebetétállag az év végén ,916 kor. (1899-ben ,273 kor ), értékpapírbetétállag (letét) az év végén 6.542,196 kor. (1899 végén kor.), vásárolt és a feleknek kiadott értékpapírok forgalmi értéke kor. (1899 végén ,160 kor.) Á többleti különbözetek állandó emelkedése következtetni engedi, hogy e modern intézmény már nagyon széles rétegekben terjeszti az érdekelőnyöket. Bár igy lehetae és volna ez a többi pénzintézetek betét- és utalványforgalmában is. A takarékbetét- és chequeforgalomban a postatakarékpénztár; a folyószámlahitel forgalom fejlesztése a földhitelintézet; a fogyasztásra nczve pedig a Hangya"-szövetkezet volnának azon intézmények, a melyek a gazda pénz- és hitelügyi érdekeiben hatalmas lendületet volnának képesek teremteni, ha ugyan a gazdaközönség nem zárkózna el ezen modern intézmények megismerésétől, a melyek végre is első sorban az ő érdekükben létesültek. Az év folyamán iparunk mozgalma is elég szegényes volt. Ennek ép ugy, mint a tekintélyes számú felszámolásnak okait szintén a pénzhiányban és az ez alá szorult tartózkodásban kereshetjük. Uj alapításokról is alig számolhatunk be. Létesült az elmúlt évben csak 16 uj ipari vállalat 23 és fél millió korona alaptőkével, 5 uj közlekedési vállalat (helyiérdekű vasút) 19'9 millió koronával, 7 kisebb uj pénzintézet 1-3 millió koronával; tőkéjét emelte 24 különféle vállalat 14'5 millió koronával és felszámolt 9 vállalat 12 millió koronával. Külkereskedelmi forgalmunk a kiegyezési tárgyalások kínos bizonytalanságának erős nyomása alatt ugyan sokat szenvedett, mert jóval kedvezőbben alakulhatott volna, de szerencsére még aktiv eredménynyel záródott. Ugy a mint a pénzintézetek nem, a biztositó-intézetek sem jegyezhetik az elmúlt évet a jobb esztendők közé; sem a biztosítások, sem a díjbevételek nem emelkednek a gyengébb évek eredményei fölé. A gazdák biztosító szövetkezetének zászlóbonlását nagy rokonszenvvel fogadta a gazdaközönség, amely máris minden várakozáson felül tömörül e gondos és szolid gazdavállalat köré, a mely eddigi működése után hatalmas üzleti esztendőre lehet előkészülve, daczára annak, hogy az üzletszerzés körül nem fejt ki semmiféle oly akcziót, a mely tendencziájával össze nem illik, de a mely érdekeltségi körének spontán tömörülése folytán teljesen felesleges is. A nagyobb ipari vállalatoknak az elmúlt év első felében ugyan még nem sok, de annál több okuk volt a panaszra a nyártól kezdve mindvégig az általános pénzügyi pangás jellegének érezhetőbbé váltával. Egyedül talán csak a malomipar jegyezhéti fel az elmúlt esztendőről, hogy a tavalyinál valamivel jobb volt, noha a kedvező eredményekben inkább csak a vidéki malmok osztozkodtak. Kiemelendő a malmoknál annak a fontos momentumnak registrálása, hogy a budapesti malmok az elmúlt évben körülbelől hét és fél millió métermázsa gabnát őröltek meg a tavalyi 6 8 millió métermázsával szemben. Beszüntette ugyan üzemét egy fővárosi és 2 3 vidéki malom, de létesült ezek helyett 3 4 vidéki malom. A közlekedési vállalatok is panaszszal zárják az esztendőt. A folyamhajózás vis majorról is panaszkodik, értve az alacsony vízállást. Érzékeny károk azonban itt sem érték a vállalatokat oly mérvben, hogy jelentékenyebb veszteségekről lehetne beszélni. Adriai tengerhajózásunk forgalma ugyan panaszkodik a behozatal csökkenéséről de egyúttal kiemeli a kivitel emelkedését. Ez a panasz közgazdasági érdekeink iránt való meglehetős érzéketlenségre vall. Ami a budapesti börzén jegyzett értékpapírok forgalmát és árhullámzását illeti, konstatálni lehet, hogy a forgalomban tartózkodás és kedvtelenség uralkodott úgyszólván egész éven keresztül. Ez meg is látszik az év fluk- tuácziójának különbözetein, mert alig egy-két érték záródott emelkedő árfolyammal; legtöbbje, jobban mondva valamennyije az értékpapíroknak csökkent, még pedig egyike-másika igen nevezetes összeggel még olyanok is, a melyeknek árfolyama szilárdabb jellegű szokott lenni. Ennek a külföldi politikai viszonyok és az ennek nyomában járó általános üzleti stagnáczió volt legközvetlenebb szülőoka. Gabonaüzlet. A gabonaüzletet az egész évben a nagy lanyhaság jellemzi. A lefolyt évben a malmok tekintélyes búzakészlettel jöttek át, mert a folyó évi junius 30 án megszűnt őrlési engedély előnyeit még az utolsó pillanatokig teljesen ki akarták használni s azért ugy a maguk raktáraiban, valamint a szabadraktárakba az őrlési forgalom kihasználására még a mult év vége előtt nagymennyiségű szerb búzát helyeztek el, mely a budapesti piacz hangulatát az év elejétől kezdve állandó nyomottságban tartotta. Természetes, hogy ennek megfelelőleg a vidéki piaczok hangulata sem volt képes felmelegedni s a budapesti paritásnak megfelelő alacsony árak voltak csak elérhetők. Az év második felében, midőn az őrlési engedélyes forgalom megszűnt, a budapesti malmok lanyha magatartása nem változott s ezzel a budapesti piacz hangulata se lett kedvezőbb, mert a budapesti malmok működésűket általában redukálták s talán nem tévedünk, ha

15 2, SZAM. 11 IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR RO 5 35 ezt a redukcziót a gazdák megpuhitására irányulónak tartjuk. Ez a tartózkodás azonban a vidéki piaczokra is kiterjesztette kedvezőtlen hatását, mert bár a vidéki fogyasztó malmok üzlete általában s exportüzlete különösen jelentékenyen emelkedett, a vidéki malmok vásárlásaikban már saját érdekükbén is mindenkor a budapesti paritáshoz tartván magukat, az üzletük fellendülése által megengedhetett magasabb árakat nem adták meg a gazdáknak. A buzaüzlet lanyhasága legszomorubban azokban az alacsony búzaárakban tükröződik vissza, melyeket a lefolyt évben tapasztalhatunk. A budapesti piaezon a készáruban a legfinomabb tiszavidéki buza január elején 100 kg.-ként koronával jegyzett, amely ár az év folyamán hétről-hétre deczember végéig lassanként koronára morzsolódott le. Igaz, hogy a búzaárak lemorzsolásához a malmok tartózkodó vételkedvén kivül az export teljes hiánya is hozzájárult, nem azért, mintha az idei 39 milliónyi termés csekély leit volna, hanem mivel ez a közös fogyasztó piacz igényeit épen fodözni képes. Ennek következtében bár a magunk kárán de a legélénkebb tanúbizonyságot szereztük arra, hogy igenis elérkezett immár az ideje annak, hogy legalább a monarchia piaczait biztositsuk a saját terményeinknek a megfelelő vámvédelem megadásával, a helyett, hogy az idegen olcsó és silány minőségű búzáknak beözönlésével még hazai terményeinknek kelendőségét korlátozzuk és áruk csökkentéséhez magunk is hozzájárulunk. Azt hiszszük, hogy a budapesti tőzsde tanácsa maga is érezte ez anomáliát és ez indította arra, hogy a mult évi november hó 1-től kezdődőleg az idegen búzákat a szokványminőség kvalifikácziójától megfosztotta. Persze ennek a rendelkezésnek visszaható ereje nem lehet s igy az általunk is várt jótékony hatását már csak a legközelebbi kampány alkalmával fogja kifejthetni. A tőssdéről, mint a gabonaforgalom főtényezőjéről szólva, nem hagyhatjuk említés nélkül azt sem, hogy a határidőüzletben folytatott játék is hozzájárult az árak csökkenéséhez. Bármit szóljanak is azok, akik a fedezetlen határidőüzlet esküdt barátjai, egyet nem tagadhatnak el, t. i. hogy a készáru árképződését épen a lefolyt évben számtalanszor a fedezetlen határidőüzleti spekuláczió akadályozta azzal, hogy avkor, a midőn nagyobb kereslet folytán az árak kissé emelkedni kezdettek, a játékosok nyereményeiket azonnal rsalizálni igyekeztek s csakhamar beállott az árcsökkenés, a mi a készáru érzékenységét is megtámadta. Már pedig ez a jelenség a mi tőzsdénken, a hol a nagyspekulánsok hiányoznak, hanem legfőképen csak a garasos játékosok lesik a prédát, sokkal hamarább érezteti hatását az árak csökkenésében, mint a merész és erős játékosokkal biró tőzsdéken, ahol a spekulánsok a húrokat a legvégsőig szokták feszíteni. A rozsban bár az év első felében az üzlet, szintén lanyha volt, később élénkült, különösen abból az okból, mert az ausztriai tartományok rozstermése gyengén ütvén ki, a kereslet ebben a czikkben nálunk igen élénk volt; ennek megfelelőleg ar. árak is emelkedtek, s különösen az év végén vált ez igen feltűnővé, mert a rozskészletek igen csekélyek, aminek következtében a rozs ára alig néhány fillérrel jegyez alacsonyabban a búzánál. Az árpaüzlet is igen szük keretek között mozgott, mivel a mult év árpatermése minőségileg igen sok kivánni valót hagyott, ezért az árak sem voltak képesek jelentékenyen felemelkedni. A zabüzlet egész évben igen kedvezően alakult. Befolyással volt erre mindenesetre a két világháború is, minek következtében a katonai raktárakat valósággal megtömték zabkészletekkel, ugy hogy az év végén igen csekély zabkészlet maradt szabad rendelkezésre, minek folytán az árak tetemesen emelkedtek. A tengeriüzlet meglehetős mozgalmas volt, a január 1-én 100 kgkint 9-20 koronával jegyzett áru szeptemberig 1376 koronára emelkedett, majd az év végére ismét 9 20 koronára csökkent. Ennek egyik oka volt, hogy Románia igen ross.z terméssel bírt az előző évben s a jó minőségű magyar tengeri a külföld hizlalóinál igen keresett czikket képezett, ennek következménye volt az áremelkedés, majd az ipari szeszgyárak kontingensüket az év közepéig kielégítvén, működésüket hirtelen beszüntették s ennek nyomán ismét beállott az árdevalváczió, amelynek hatását ma is érezzük. Egészben véve azonban a reális eladók a tengeriüzleten a mult évben számadásukat megtalálták. Közlekedési ügyek. A pénz drágasága ; megszerezhetésének nehézsége; a nagy óvatosság a kölcsönző bankok részéről; a vállalkozási kedv hiánya és a gazdasági hanyatlás a vasútépítés terén sem maradhatott hatás nélkül. Leginkább kifejezésre jut ez azon csekély számú viczinális vasutakban, amelyek az elmúlt év folyamán építés alatt állottak, illetve a vasúti forgalomnak és a közhasználatnak átadattak. Számbavehető uj tervezgetés nem is volt. A megnyílt vonalak a régieknek kiegészítésére és meghosszabbítására szorítkoztak. Az év deczember 29-én forgalomba helyezett margitaszilágy-somlyói vonalrész a bihari helyiérdekű vasutat a szilágysági h. é. vasúttal köti össze és igy közvetlen összeköttetés létesül a mátrakörösvidéki vasúttal, nemkülönben a szamosvölgyi vasúttal. A körös belovári helyi érdekű vasút, vonalát Veröczén át Barcsig meghoszszabbitotta, miáltal ezen őserdőkben gazdag vidék termékeinek könnyebb értékesítése válik lehetővé. Az 1900 szeptember hó 8-án forgalomba helyezett magyar éj szak-nyugati helyi érdekű vasút Kulti országhatár-lundenbargi vonalrésze Morvaországgal fogja élénkíteni csereforgalmunkat és különösen gabnaforgalmunknak előnyére fog válni. Az ottani vidék gazdálkodói a morvaországi czukorgyárak részére bőven termeszthetik a répát, annak elhelyezése biztos. Az 54 kilométer hosszú szigetvár kaposvári helyi érdekű vasúti vonalnak 1900 november hó 9-én történt forgalomba helyezésével, Somogy vidéke Szlavóniával nyer sinösszeköttetést és a termékek kölcsönös kicserélése igy lehetővé válik.. A gőzüzemre berendezett helyi érdekű vasutak épités iránti kedvének csökkenése nemcsak az általános pangásban leli magyarázatát, hanem egyszersmind a vasúti vonal építésének drágaságában és a befektetett tőke jövedelmezőségének csekély voltában is. A technikai haladás útbaigazít bennünket és megmutatja nekünk azon módokat és eszközöket, melyek segítségével bizonyos vidék termékeit értékessé, eddigelé hozzáférhetetlen utait megközelíthetővé, érczeit és egyéb kincseit kiaknázbatóvá tehetjük és az elhagyott vidék lakosait a kultúrának megnyerjük. Ezen módok és eszközök a villamos vasúti üzemrendszerre való áttérés és különösen a villam-mótoros kocsik közlekedésének alkalmazásában fognak a jövőben mindinkább kínálkozni. A bélvizek szabályozásáról számbavehető eredményt még mindig nem konstatálhatunk; hiszen ez nem is csoda, mivel sok hosszú év munkája és igen sok pénz kell ahhoz, mig e téren valamelyes eredményt elérni lehet. A hármas Körös az egyetlen magyar folyó, melynek szabályozása végleg be van fejezve, de ennek hajózhatóvá tétele kell, hogy a kormány főfeladatát képezze, mivel nemcsak Békés-, de Aradmegye egyrészéből, sőt Csanád és Csongrád megyékből is a gabonát Pécsig, sőt Passauig félannyi fuvarköltséggel lehet elszálitani, mint most vasúttal. A hajózhatóvá téte néhány duzzasztó zsilip építésével érhető el, mely viszont összeköttetésben van azon tervvel, mely a Tiszát a Dunával csatorna segítségével kontemplálja összeköthetni, mivel ezen tervezett csatorna természetes háttere a Körösök medenczéje, melyek által épen az Alföld szive vonatnék be a hajózási rayonba. A díjszabás terén nagy vívmányt értünk el közgazdasági illetve tarifapolitikai szempontból azáltal, hogy az 1900 január 1-től érvényes magyar-adriai forgalomban kifejezésre jutott önállóságunk és függetlenségünk abban, hogy az uj szabályozás a sziszek-zágrábi peageforgalmat kedvezőbbé teszi, másrészt kiváló vívmány az, hogy Trieszttel szemben Fiume javára a díjszabási disparitás kieszközölhető volt, mit még emel az is, hogy január elsejétől az összes magyar állomások díjtételei olcsóbbákká váltak a Fiúméval mint a Tiesztével való forgalomban, a magya,r királyi államvasutak uj helyi árudijszabásának közgazdasági jelentőségét illetőleg konstatálnunk baréme stabilitását, annak kell a díjszabási állandó, változatlan díjszabási egységtételét. Technikai berendezés, csoportosítás tekintetében különbözik az uj díjszabás a régitől, de a díjszabási alap változatlan. Mig a szomszéd államok tarifájukat egészben vagy bizonyos czikkekre nézve fölemelik, a mienk nem változik, ami megbecsülhetetlen tényező az áruk értékesítése szempontjából. Gabonanemüek, hüvelyesek, őrieményék, maláta, valamint olajmagvaknak szállítására nézve uj díjszabás lett kiadva az osztrákmagyar vasúti forgalomban, mely részint olcsóbb díjtételeket, részint felemelteket tartalmaz. Az élő állatok szállítására nézve az osztrákmagyar-román forgalomban uj díjszabást adtak ki, miután a román kir. államvasutak díjszabási rendszerét megváltoztatta, magasabb díjtételekkel, ami kiviteli áruczikkeinknek rovására történt. A gazdaközönségnek nyújtott specziális kedvezmények közül fel kell említenünk azon mult évben is beszámoltunk áruczikkeket, melyekről a mint : czukorrépa, répaszelet és mészitzap, sajt, vaj, turó, baromfi és tojás küldeményeknek nyújtott kedvezmények, a vüdővészes helyekre a marhaállomány pótlására szállítandó szarvasmarha, a Liptómegyébe rendelt juhok utáni olcsóbb szállítási költségek, nemkülönben a peronoszpora védekezése elleni rézgáliez, vasgálicz, azurin és rézgálicz keverék küldemények; továbbá az abraktakarmányok, nyersszesz, marhasó, szőlőkaró és többi árura érvényes szállítási díjkedvezményeket. Azon fontos feladatok közül, melyeket a mult évben megvalósítani kívánatosnak jeleztünk, még semmi sem történt, sen a bajabáttaszéki vasúti vonalrész kiépítése érdekében, sem pedig a komáromi vasúti dunahid forgalomba helyezésével. A díjszabási határozmányok szigorúsága cseppet sem lett enyhítve, a rideg betűhöz való ragaszkodás jellemzi a bürokratikus felfogást. A kezeléz lassú és nehézkes. A gyümölcskivitel előmozdítása érdekeben a vasutak mitsem tettek, daczára annak, hogy a gazdaközönség kezd alkalmazkodni azon kívánságokhoz, melyek a csomagolás tekintetében betartandók. Az angolok által legelőször létesített agrikol-\a.v\í&\t rendszere nagyon is bevált, mivel oly gazdasági termények, melyek a termelő helytől a fogyaszió piaczhoz nagyon is messze vannak nem váltak értéktelenné hanem az olcsó szállítás a távolságot leküzdve, az értéktéktelen termény, értéket képviselő jószággá válik. Misem bizonyítja jobban ezen rendszer üdvösségét, szükségességét, mint azon körülmény, hogy a legtöbb állam az agrikoltarifák megvalósításán fáradozik. Mi még hátra vagyunk, daczára annak, hogy az agrikol-tarifák behozatalát felsőbb helyen megígérték^

16 KÖZTELEK, 1901 JANUAR HO 5 Pedig ha valahol, ugy nálunk is kívánatos volna az agrikol-tarifa létesítése a fővárosi és a drága vidéki városok élelmezésének megkönnyítése és előmozdítása érdekében. Szükséges volna a tenyészállatok terifájának átdolgozása olyan alapon, mint az osztrák vasutakon; a határozmányoknak olyatén módosítása, hogy a gazdasági egyesületek is jogosítva legyenek tenyészállat szállítására vonatkozó igazolványt kiállítani és a díjszabás akkor legyen alkalmazandó, ha igazolvány van és a szállítás olcsóbb, mint a rendes, nem tenyészállatok szállítására vonatkozó tarifa. Kívánatosnak jelezzük továbbá a refakcziák korlátozását és a legritkább esetekben különösen közgazdasági tekintetből való engedélyezését. Minden szállítónak egyenlő elbánásban való részesítését. Végre kívánatosnak találjuk a tarifa bizottság átalakítását oly testületté, melynek hivatása tarifa-politikai szempontból kezdeményező és konzultatív jellegű legyen. Hol az igazság? E lapok mult évi deczember hó 15-iki számában foglalkoztam a P. L. mult évi 292. és 293. számában megjelent Miért alacsony a buza ára?" czimü tanulmánynyal", melynek egyes tény és adatbeli tévedéseire is reá mutattam. Ugyané czikk írója a,pesti Hirlap"-ban s a P. L.-ban adatai védelmére kel s azokat, föltétlenül fentartja Hogy mily értéke van e feltétlen fentartásnak, azt a,jóhiszemű" kifejezéssel meggyanúsított Outmann és Wahl czégnek a mult számban közlött nyilatkozata eléggé megvilágítja. Ezen nyilatkozat megmagyarázta czikkirónak, amit nem akart tudni, s aminek ellenkezőjét akarja elhitetni, hogy a Köztelek" tőzsde-árjegyzése nem jóhiszemű', hanem,hiteles*, sőt egyedül szolgálhat alapul az összehasonlításoknál. Hogy azonban czikkiró adatai nemcsak a hitelességnek, de a jóhiszeműségnek is igen érezhetően híjával vannak, azt igazolja: a) hogy a mig velem szemben a tőzsdei hivatalos árjegyzés egyedüli üdvözítő voltát állítja fel, ő maga a saját malmának ellenőrizhetlen adataival argumentál; b) hogy a tőzsdei hivatalos árjegyzést sem idézi helyesen, mert nem az átlag-, de a legkisebb jegyzéseket sorolja fel, a mi éppen nem mindegy s egy tanulmánynak" még sem szabad az olvasó közönség jóhiszeműségével visszaélni; c) az összehasonlításoknál tetszés szerint hol az uj, hol az ó-buza árjegyzését veszi alapul, a mint reá nézve kedvező. Már pedig 1899 julius végén a tiszavidéki 80 kgos buza , átlag 9.15 kor., az uj buza , átlag 8.70 kor., tehát egy mm. uj buza 0 90 kor.-val olcsóbb, mig 1900 julius végén a 80 kgos tiszavidéki ó-buza , átlag 7.65 kor., az uj buza , átlag 7.70 kor., tehát mmként O'IO kor.-val drágább; d) első czíkkében egy szóval sem emliti, hogy a közölt árakat ó-buzára értette julius és augusztus hónapokban, amelyek külömben még ezen kijelentés elfogadásával sem egyeznek a tőzsde hivatalos árjegyzésével, annál kevésbé az én adataimmal, melyeknek alapul a tőzsdei napi eladásoknál tényleg elért ár szolgált s nem egy fővárosi malom magánadatai. Ennyit a magyar buza árjegyzésére vonatkozólag. A lisztáraknál mutatkozó árakülönbözetre azt hozza fel czikkiró, hogy az én üzleti járatlanságom mellett a.köztelek" hirdetési rovatában közölt lisztárakat vettem alapul, holott ezekből ország-világ tudja, hogy lealkuvásnak van helye, sőt határozottan szavatol, hogy az általa megint csak saját malma eladásai nyomán közölt adatok helyesek. Itt egy kis fogalomzavarban van czikk írója s illetve nem arra válaszol, mint amit kérdeznek. Az ő adatai lehetnek helyesek, de összehasonlításul nem szolgálhatnak, ép azért mert az árak változóak az egyes malmok üzleti élelmessége, a vevő hitelképessége slb. szerint. Ha összehasonlitók, akkor valami fixbázist kell elfogadnom, mely minden időben ugyanaz. Ez a malmok hivatalos árjegyzése, mely nem a Köztelek" hirdetési, hanem tőzsde rovatában a minden napilap tőzsde rovatában közöltetik. Ha pedig ez alapot el nem fogadom, akkor a gyengébbek kedvéért mégis odaillik tenni a közölt lisztárakhoz, hogy azok lealkudott alakban közöltetnek. A liverpooli búzaárakra vonatkozólag kifogásolja czikkiró, hogy azokat a londoni búzaárakkal hasonlítom össze, de elfeledi kétségbe vonni azon állitasomat, hogy a londoni és liverpooli árjegyzések között nincs különbség. De ezt nem is tehette, mert hisz az általa hivatkozott tőzsde-lap, melyből az adatokat merítette a Beerbohm Evening Corn Trade List" szintén Londonban jelenik meg, mint az a lap, amelyből én merítettem adataim. A két lap adatai között azonban csodálatosképen lényeges különbség van, bár a jegyzés ugyanazon minőségre vonatkozik. A Beerbohm" lapja az évi búzaárakat magasabban, az évi búzaárakat alacsonyabban jegyzi, mint a Mark Lane Express". Hogy e különbségnek mi az oka, azt még ma nem tudom. Végül a malmok árlenyomó irányzatának védelmére felhozza, hogy a fővárosi maimoka mult évben is 7*4 millió mm. búzát őröltek meg. Ezt bölcsen tudjuk. De arra legyen szives czikkiró válaszolni, hogy e mennyiségből mennyit vettek a budapesti tőzsdén s mennyit a vidéken? Czikkiró egyéb alapos tévedéseim és számtalan, komoly szakszerű kritikának helyt nem álló doktrínáimat más helyen a,.közvélemény helyes irányítása érdekében" megvilágítani ígéri. Meg fog bocsájtani azonban czikkiró, ha ezen ujabb megvilágítással az eddigi tapasztalatok után nem rontom a szemeim, mert akkora világosságot, a mely mellett czikkiró meg tudná látni az igazságot, e világon ugy sem termelnek. B. Gy. 2. SZAM. 11 1K ÉVFOLYAM. A legközelebbi villamos-kocsi megállóhely a Kerepesi-uton : a városból jövet VII. ker., Alsó-erdősoru'cza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmezöuteza sarkán van. Czimadományozások. Ő Felsége a király Horváth Sándor főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi czimet díjmentesen, Papp-Bagány István dr. miniszteri segéd titkárnak a miniszteri titkári és Koós Mihály dr. miniszteri fogalmazónak a miniszteri segédtitkár czimet adományozta. Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter Mály József miniszteri titkár czimmel felruházott segédtitkárt valóságos miniszteri titkárrá; dr. Magyary Győző miniszteri fogalmazót miniszteri segédtitkárrá; i f j. Ivády Béla miniszteri segédfogalmazót miniszteri fogalmazóvá; dr. i f j. Vécsei Tamás íizetéstelen miniszteri segédfogalmazót valóságos miniszteri segédfogalmazóvá ; Windisch Bikhárd, a keszthelyi és Varga Kálmán, a kassai gazdasági tanintézethez beosztott gazdasági akadémiai segédtanárokat, szolgálati beosztásuk érintetlenül hagyásával. gazdasági tanintézeti rendes tanárokká; Fáber Sándort, a keszthelyi gazdasági tanintézethez beosztott gazdasági tanintézeti segédtanárt, szolgálati beosztásának érintetlenül hagyásával, gazdasági akadémiai segédtanárrá; Marialaky Kálmánt, a szentimrei földmivesiskolánál alkalmazott ösztöndíjas gazdasági segédet, a breznóbányai földmives-iskolához való áthelyezése mellett, földmives-iskolai segédtanítóvá nevezte ki. Miniszteri megbízatás. Darányi földmivelésügyi miniszter az erdei fák elterjedési körének megállapítását czélzó megfigyelések vezetésével Fekete Lajos főerdő-tanácsos, selmeczbányai erdész-akadémiai tanárt bizta meg. Halálozás. Jobaházi Döry Dénes, a magyar országgyűlés főrendiházának és az OMGE. tagja 57 éves korában meghalt Paradicsom-pusztán Tolnamegyében. Újévi köszöntök. Nem éppen kel- lemes meglepetéssel vettük tudomásul, hogy az idei hivatalos újévi köszöntökből az ország gazdasági helyzetére való utalás teljesen hiányzott és a gazdaságpolitikai kérdéseket egyetlen politikai párt köszöntője sem érintette, A z újévi üdvözletek jelentősége messze tul emelkedik az udvariassági formák fölött, azokat rövid beszámolóknak szoktuk tekinteni a múltra és rövid programmnak a Mai számnnk tartalma: nézve. Hogy a közjogi prooldal jövendőre Az OMGE. közleményei._;.21 grammpontok között a gazdaságpolitikai Visszapillantás az 1900-ik évre. _ 21 Gazdatársadalmi élet. 28 törekvések a maguk jelentőségénél fogva Törvényhozás és állami tevékenység 24 ez alkalommal külön kidomboritást ne Növénytermesztésünk 26 Gyógynövények, paprika és czirok. 26 érdemeltek volna, ezt részünkről kétségbe Gyümölcstermesztés és értékesítés. 27 vonjuk, különösen most, a mikor közállattenyésztés életünk annyi megpróbáltatáállatkivitelünk. 29 gazdasági Vágóállatok értékesítése. 30 son ment keresztül a közelmúltban és Gyapju-üzlet. 31 előtt áll a közel Az 19C0. év állati és növényi élősködői. 31 annyi megpróbáltatás A télvizzel együtt beköszövetkezeti élet 33 jövendőben. Pénz- és hitelügy. 33 szöntött nagy munkásnyomor, a vidék Gabonaüzlet Közlekedési ügyek kiürülése ez évben a legnagyobb komolyhol az igazság?."." sággal irányította a magyar társadalom Vegyesek Kereikedelem, tőzsde figyelmét a kenyérkérdésre; a nyers termények elértéktelenedése és az aggasza magyar kir. földtani intézet múzeuma a tóan növekedő eladósodás pedig méltán közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és kiragadhatták a háttérből a mezőgazdaság csütörtökön, délelőtt 10 l-ig. Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délexiszteneziális kérdéseit. Mindezekkel előtt 10 l-ig, egy korona személyenkénti belépő díj szemben a közjogi kérdéseknek olyannyira lefizetése után tekinthető meg. domináló szerepe többé nem indokolt, A m. kir. mezőgazdasági mnzeum gyűjteménye hogy csak a k ö z j o g i siker legyen döntő a VII. ker., Kerepesi-ut 72. szám alatti házbem megtekinthetők a hétfői ég az ünnepeket követs napon a mult érdemeinek serpenyőjében, hogy kivételével: csak a k ö z j o g i törekvések érdekeljék naponkint d. e. 9 órától d. n. 1 óráig. honatyáinkat a j ö v ő tervezetei között. A Hétfői és az ünnepeket ksvetö napokon a múzeum magyar gazdaközönség méltó aggodaloma muzeum látogatása ingyenes. VEGYESEK.

17 f 2. SZAM. 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUAR HO 5 37 mai vonhatja le azt a konzekvencziát, hogy azok a gondolatok, amelyek a köszöntökből hiányoztak, hiányozni fognak majd a törekvésekből és a tettekből is. A Falk Miksa által emlegetett harmónia a közgazdasági tényezők között" elkoptatott bölcsesség és üres frázis, amely erről a helyről még a maga tartalmatlansága mellett is több aggodalmat, mint örömet szerez nekünk. A Köztelek" mai számában a rendes, szakszerű tartalom helyett, az elmúlt mezőgazdasági évre való visszatekintést közöljük, Krónikánk távolról sem öleli fel a gazdasági élet összes tereit; ily értelemben vett beszámolás legfeljebb évkönyvek feladata lehet. Rapszódikus ismertetésünkben inkább csak azokra a mozzanatokra voltunk tekintettel, amelyek a mezőgazdasággal foglalkozókat gya- a,köztelek" lap évközben is folytonos figyelemmel kiséri és nem egyszer tüzetes megbeszélés tárgyává tette. Az olcsó marhasó kérdése. Több mint egy évtizedre visszanyúló következetes és kitar;ó agitácziónak sikerült végre arra birni a pénzügyi kormányt, hogy 1897 ben az olcsó marhasó gyártásáról és kiszolgáltatásáról törvényt alkosson. Ez a törvény azonban a gazdákat egyáltalán ki nem elégítette, 1. mert a só ára igen magas, 2. a só beszerzése igen korlati szempontból is közvetlenül érdekelik, 'mig az év több jelentőséges eseményére egyszerűen csak rámutattunk, amennyiben azokat körülményes és 3. a gaída a pénzügyi ellenőrzésnek van kitéve s ami a legnagyobb Kimutatás. gravamen, hogy a kincstár a m'arhasót nyaló só alakjában nem képes kiszolgáltatni, holott a mezőgazdaságnak ép e minőségben legnagyobb a szükséglete. A Magyarország területén fekvő cs. és kir. katonai élelmezési raktáraknál az évi őrlési idény alatt előállítandó és az illető élelmezési raktáraknál eladás alá kerülő korpáról. kitüntetett vl alábbi napokon kor ség hétköznapokon, kivéve minden 1,5. 6., 10 váczi határon levö , 15., 16., 20., 21.,. 25.; 26. és utolsó 30! raktárban vagy 31. napját Pozsony 1020 minden szombaton Komárom 900 minden hétfőn Szombathely minden hétfőn, 705 kivéve a kérvényelési minden hétfőn, 390 kivéve a kérvényelési a malomligeti raktárnál a régi vár, vagy Sandberg raktárnál a Lenk-féle bérelt raktárnál minden hó 2., 7., 12.,. 22. és 27-én, ha vasár- az uj élelm'ezési ' nap vagy ünnepnapra telepnél esik, a követk. napon a hetivásár napokon, 1245 azaz kedden ős pénaz élelmezési raktárnál (Casemate 5. és 6) a hetivásár napokon, azaz kedden és pénteken, azonkívül minden szombaton iz élelmezési raktárnál átvehető mily árban évre 11 "96 a pályaudvarra, a hajóállomáshoz évre az életbelépő szerződési árak terménypályaudvarra 20 fill., lerakásért ez esetben nem jár dij az évre 20 fii. az évre az életbelépő szerződésszerű árak a hetivásár napokon,,t,, < azaz kedden és pén- az élelmezési Nagy varad,1450 tekén, azonkívül min- raktárnál, kastélyban 6 ~ 22 den szombaton Jegyzet: bezsákolás'ős felrakás 12 fillér, lerakás 4 fillér, métermázsánként; zsák kölcsönadásért 0 4 fillér; zsák eladásáért: egy jó puha zsákért 60 fillér, másféle jó zsákért 124 fillér darabonkint. Hogy a törvény a gyakorlatban be nem vált, igazolja a kismérvű marhasógyártás, mert a gazda mintsem, hogy az árban különben sem előnyös marhasót beszerezze, s ennek beszerzésével s ellenőrzésével járó kellemetlenségeknek magát kitegye, inkább a fogyasztás czéljait szolgáló drágább sőt szerzi be, amelyet mint nyaló-sőt is használhat. Az OMGE." részéről ismételten felhivatott a pénzügyi kormány figyelme erre a körülményre s mint általános követelmény hangsulyoztatott a marhasó árának leszállítása, kis mennyiségben is könnyű hozzáférhetősége, a pénzügyi ellenőrzés elejtése, az árnak az egész országra nézve egyöntetű megállapítása s a marhasónek nyaló-só alakjában való kiszolgáltatása. A helyzet javitása tekintetében a pénzügyi kormány részéről kezdeményező lépés eddig tudtunkkal nem történt, most azonban, hogy a pénzügyminiszter szükségét látta annak, hogy az ipar czéljait szolgáló só denaturálását és elárusitását a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságra ruházza át a marhasó kérdése aktuálissá válik. Az ipari só igénybevételénél ugyanis ugyanazok a bajok mutatkoztak mint a marhasónál, ugy, hogy az illető iparágak inkább az élelmezésre szánt kősót szerezték be, mintsem, hogy magukat a körülményes pénzügyi ellenőrzésnek alávessék. Most ez a ferde helyzet orvoslást nyert, a mennyiben a denaturálást ezentúl a bánya helyén, az elárusitással megbízott részvénytársaság teljesiti és a telepről kikerülő só többé pénzügyi ellenőrzés tárgyát nem fogja képezni s az iparos az üzletéhez szükséges denaturált sót nemcsak a bányában, de minden nagyobb városban beszerezheti a nélkül, hogy zaklatásoknak, ellenőrzéseknek lenne kitéve. Ha a pénzügyminiszter az ipar érdekében ily elhatározó lépésre reászánta magát, ugy nem zárkózhatik el a mezőgazdaság jogos követelményei elő', amelynek sófogyasztása sokkalta nagyobbmérvü, mint az iparé. Az olcsó marhasó kérdésének megoldása egyike a legfontosabb gazdasági kérdésének s reméljük, hogy a pénzügyminiszter módját fogja találni annak, hogy amint az ipari só kiszolgáltatásánál évek során át felpanaszolt anomáliát megszüntette, ugy a mezőgazdaság köréből a marhasó kiszolgáltatása tekintetében felmerült panaszokat is hasonló módon orvosolni igyekszik. W. J i H ;.<V mm. cs, és kir. uűvari szállító majjkereskedése M K a i i t l t i t e r O i o i i BUDAPESTEM, minták beküldése és az ár közlése mellett a legmagasabb napi áron mindenféle gazdasági magot, és pedig: iaiezepssái, n^uüsz&ipifiltáij lenmagot, nappafopgót, Béhereima&oti baltaczimet, feliéi- kölest, csibehurt stb. tí,vábbá *.. ". takarmány répamag wfss s kisiest,,, feherheret, tawaszi bükkönyt, kendermagot biborhepét, mustárinagotg ge in borkát,

18 38 KÖZTELEK, 1S01. JANUÁR HO szam. ii-ik Évfolyam Práznovszky Ágoston a báró Schossberger uradalmak ker. intézője csanádmegyei püspöki uradalmak tiszttartójává neveztetett ki. A gazdasági munkáspénztár alapitó tagjainak száma egyre szaporodik. Ujabban beléptek az alapítók közé: Vaszary Kolos herczegprimás, br. Ambrózy Béla, Jálics Géza, br. Kemény Domokos, Mailáh Gusztáv püspök, gróf Telehj Arvéd, Gsávossy Gyula, Hertelendy Ferencz, Popper Samu, Bimély Károly püspök, Bosenfeld Henrik, Brázay Kálmán, Cseh Ervin, Kulik Béla, gróf Lónyay Gábor, Horn Dávid, Kenessey Kálmán stb. A földmivelésügyi miniszter minden előintézkedést megtévén, a segélypénztár működését január 1-én akadálytalanul megkezdheti. Az uj intézmény ismertetése czéljából a miniszter nagyszámú népies füzetet osztatott szét, és gondoskodott arról is, hogy a gazdasági felolvasások alkalmával az uj intézményről magyarázó előadások tartassanak. Lentermesztési és értékesítési szövetkezet. A pozsonymegyei gazdasági egylet legközelebb tárgyalja a lentermesztési és értékesítési szövetkezet felállítása módozatait. Ugyanis vállalkozó akadt, aki lentiloló-gyárat óhajt felállítani. A lentermesztésre vállalkozó gazdák és birtokosoknak vető-lenmagot osztani ki, melyet az illetők legelső termésükből fizetnének vissza. Kötelezi magát a termelt lenszalma átvételére és feldolgozására. Tíz év múlva a vállalkozó gyára a termelőké lenne, mert azt a lenbeváltási árak bizonyos csekély százalékával a termelő szövetkezet váltaná magához. Darányi földmivelésügyi miniszter melegen érdeklődik a gazdasági egylet akcziója iránt és az az óhajtása, hogy a kistermelők is bevonassanak. Felhívás eredeti Hanna árpa beszerzésére. Az orsz. magy. kir. növénytermelési kísérleti állomás már óta végez eredeti Hanna-árpával termesztési kísérleteket, amelyekből az tünt ki, hogy hazánk sörárpavidékeinek legnagyobb részében, a Hanna-árpa a legjobb, legnagyobb és legbiztosabb terméseket szolgáltató sörárpaféleség, a miért is a sörárpát termesztő gazdák egyre nagyobb előszeretettel termesztik és vásárolják. A Hanna-árpa kívánatos gyors elterjedésének azonban útjában áll az, hogy az eredeti mag beszerzése szükséges. Már magának az árpának ára magas és ehhez járul még a szállítási költség is ugy, hogy a legtöbb gazda a gyakran kétes értékű és meg nem bizható azonosságu, utántermelt Hanna-árpa beszerzésével kénytelen megelégedni. Ezen kitűnő sörárpának minél szélesebb körben való elterjesztésének szükségességét belátván a m. kir. földmivelésügyi Miniszter Ur Ö nagyméltósága : annak előmozdítására azzal bízta meg az állomást, hogy három waggon elsőrendű eredeti Hanna-Pedigrei árpavetőmagot magánál a tenyésztőnél foglaljon le és beszerzési áron osztassa szét a gazdák közt, annak beszállításánál felmerülő költségek fedezésére az állomásnak, megfelelő összeget engedélyezett. Az állomás, Ő nagyméltósága ezen intencziójának megfelelően a szóbanforgó árpából 4 métermázsát meg nem haladó mennyiséget a beszerzési áron bocsát alábbi feltételek mellett a jelentkezőknek rendelkezésére : Az árpa ára 11 korona (50 klgrm.-kint) loco Pozsony vagy Budapest, mely állomástól a lakhelyig a szállítási költség a vevőt terheli. Az 5 métermázsát meghaladó mennyiség kívánatra csak azon kikötéssel jegyezhető elő, hogy jelentkezőknek csak azon esetben bocsáttatik az 5 métermázsán felüli mennyiség rendelkezésére, ha 5 métermáz- a illetve ezen aluli mennyiségre az egész készlet jegyezve nem volt. Az árpa 50 klgm.-ként zsákolva szállíttatik és a zsákok darabja 80 fillérbe számíttatik fel. Vevő tartozik ezen Hanna-árpa és a vele párhuzamban termesztett, a gazdaságban honos árpa terméseredményről az állomást, e czélra küldendő rovatos ív felhasználásával értesíteni és a termésből 2 2 klgrmmot vizsgálat czéljából cséplés után az állomásnál beküldeni, még az esetben is, ha a gazdaságban honos árpa is Hanna-árpa. A jelentkezésben kiteendő a kívánt mennyiség számban és betűben, a vevő lakhelye, utolsó pósta, vármegye és vasúti állomás. A kívánt mennyiségért járó összeg a jelentkezéssel együtt küldendő be. A rendelkezésre álló készletből az óhajtott mennyiség a jelentkezés sorrendje szerint fog a jelentkezők nevére iratni. Az előjegyzett árpamennyiség a jelentkezőknek január hóban fog megküldetni. Cserháti Sándor. az orsz. m. kir növénytermesztési kísérleti állomás vezetője Magy-Övárott. Négy mülapon jelent meg Munkácsy Mihály A falu hőse" és MSiralomház" czimü, továbbá Révész Imre,Petőfi a táborban" és,petőfi a csárdában* czimü festménye. A képeknek igen sikerült sokszorosítása Kádár Gábor hazánkfia műtermében készült és azokat 80 X 62 cmtr. nagyságban 10 cmtr. széles aranyantik keretben, üveg alatt felszerelve és bérmentesen az ország bármely részébe darabonkínt 48 korona bolti áron lehet megrendelni Egyházy Ágoston és Társánál Budapest VI. Eötvös-utcza 44. szám. Lehet e mülapokat havi részletekre is kapni, mely kényelmes fizetési kedvezmény lehetővé teszi azok beszerzését. Mindenesetre elsőség illeti a magyar képsokszorosító vállalatot a külföldről beözönlő és legtöbbször férczreprodukcziókból álló idegen képekkel szemben. A vállalat támogatásra érdemes és remélhetni, hogy ily sikerült mülapokkal a közönség tetszését megnyeri és képei országszerte elterjednek. A kis szecsei és csaba-gerendási mintagazdaságok képeit hoztuk lapunk karácsonyi számában, de az aláirésok megcserélődtek, miért is helyreigaziásképen megjegyezzük, hogy nevezett lapszámunkban a 155. abraszám a 157-el, a 156. ábraszám a 158 al cserélődött fel. Ujabb szénkéneg-raktárak. A szőlőrekonstrukczió terjedelme szerint szükség van a szénkéneg-raktárak szaporítására. Darányi földmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy Bonyhádon.. Balatonfüreden, Dunaföldváron, Kővágó-Örsön, Pásztón, Tokajon, Zala Egerszegen szenkéneg-raktárak állíttassanak. Ezekkel együtt 3 állami, 33 bizományi és 36 szénkénegraktár van az, országban. Az utazóközönség figyelmébe. Egy előfordult eset alkalmából a kir. kúria, a budapesti kir. ítélőtábla ítéletét helybenhagyó, legutóbb hozott 4110/99. sz. döntésével kimondotta, hogy azon utas, aki a rendes közlekedési utat mellőzve, a felállított figyelmeztetőkkel is tiltott és rendes átjárással nem biró pályatesten önkényüleg bármi ok által indítva hatol át és e közben a pályatesten áthaladó vonat által elüttetik és életét veszti, halálát csak saját hibája által idézte elő s az a vaspálya terhére annál kevésbbé róható, mert a vaspálya alkalmazottjainak nem áll módjában minden egyes utast a fennálló tilalmakra figyelmeztetni. Megjelent az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" kiadásában Ae TJjlaki Uradalom Üzleti berendezése a Köztelek* szerkesztősége által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos könyv ára portómentes megküldéssel : 55 krajczár. Megrendelések a kiadóhhivatalba ntézendők. NYILTTÉR*) Szuperfoszfátot, kénsavas-kálit, kénsavas-ammont, Eovasavas-kálit, (dohánytrágy ázásra) CMlis a létromot, Kainitot, 40 0-ns kálitrágfyasót és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségiben legolcsóbban szállít HUNGÁRIA" műtrágya, kénsav és vegyi ipar részvénytársaság B U D A P E S T, V. ker., Fűrdő-utcia 8. szám. f évi forgatom: 26,480 bál. % Felhívjuk a t. cz. gazdaközőnség figyelmét melyek az év folyamán több sorozatban, julius és szeptember hónapokban tarlatnak meg. Az aukcziőkra felküldött és Gyapjnárverést vállalat Budapest, Dunaparti teherpályaudvar" czimzett gyapjuküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban részesülnek. Gyapjnárverési vállalat HELLERM.s TÁRSA, BUDAPEST, V., Met-tér 13. t szervezése Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. miniszter megbízásából: Ausztria, Németország és' Dániában tett tanulmányútja alapján Jeszenszky Pál Ái>a: 2 k o r o n a. Megrendelhető az O. M. G. E. titkári hivatalában.

19 2. SZÁM. ll-ik ÉVFOLYAM. KŐZTELEK, JAMJAR HÓ 5. losi jelent meg Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán az 0. M. Q. E. titkárjai szerkesztésében Köztelek Zsebnaptár 1901-i»e. A.Köztelek Zsebnaptár" ezen hetedik étfolyama régi köntösében, javított és tetemesen bővített tartalommal bír. A Köztelek Zsebnaptár" minden más zsebnaptárt teljesen nélkülözhetővé tesz. A Köztelek Zsebnaptáp" ára az 0. M. G. E. tagok és a.köztelek* előfizetői részére bérmentes küldéssel együtt = 3 korona 50 fillér. = Megrendelhető a Köztelek" kiadóhivatalában, Budapest, ÍX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. (Outtmann és Wahl budapesti terménybizományi czég jelentése.) Napi jelentés a gabonaüzletről január 4. A hét elején szilárdabban indult üzlet az amerikai hausse iránti bizalmatlanság következtében ismét lanyhább keretben mozog. Hiába próbálkozott az amerikai haussepárt", ez egyszer nem sikerült a világot megtévesztenie. Eltekintve az exportra váró még nagyon tekintélyes búzakészletektől, az uj vetések állásáról megjelenő jelentések szintén igen kedvezően szólaz argentiniai termésről pedig most már mindenfelé csak a legjobbakat lehet hallani. Hogy tényleg mennyi lesz lesz ott az exportálható buzafelesleg, azt csak a jövő hetekben fogjuk pontosan megmondhatni. Egy nagyobb reichenbergi czég tegnap vett egy gőzös (26C0 tonna) amerikai 1. számú western rozsot, mely árunak mm.-ja koronába kerül abtetschen állomás. Ezen vételből kifolyólag a tegnapi bécsi tőzsdén már határozottan lanyha volt az irányzat és ennek a hatását természetesen mi is érezzük. Végre még tekintetbe veendő a földmivelési minisztérium legutóbbi vetési jelentése, mely szerint az ország legnagyobb részében hó fedi a földeket és ezek után oda kell konkludálnunk, hogy a közeli időkben a gabonaárak inkább Visszafelé fognak fejlődni. A mai készáruüzlet, jó kinálat, de gyenge vételkedv mellett csendes irányzatú volt. Búmból elkélt körülbelül 27,000 mm. gyengén tartott árakon. Rozsért helyben és helybeli paritásra, azonnali szállítás mellett koronáig jegyeztetik. (Az árak 100 kg.-ként koronaértékben értendők) Eladatott: Buza: Tiszavidéki : 2C0 i mm. 79 kg K hó» , , 765,, , « i mm. 74 kg. K ,, > > Pestvidéki : 500, 78 s», 15-30, , , ram, 765 kg K Rakthból : 1030, 758, , C0, , , iim. 1 7í 8 kg. K 'hórá B ácskai: nm K hóra »» Erdélyi: »» Dunai: 29DO » - Szeszüzlet. keresnek, de ajánlátok egyáltalán nincsenek. Bükkönyből már csak kisebb tételeket kínálnak. Muharmagnai Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő folytatólag is jó kereslete van, azonban a magas árak tudósítása.) daczára is alig kapható valami. A szeszuzletben e héten az üzletmenet valamivel élénkebb volt és a tartós kereslet folytán a szesz- Vörös lóhere elsőrendű öregszemü korona Jegyzéseink 50 klgrmmonként Budapesten: árak ugy azonnali valamint későbbi szállításra változatlanul szilárdan a mult heti zárlatjegyzés szerint Vörös lóhere középminőségü Vörös lóhere gyengébb minőségű záródnak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva kor., adózatlanul szabadraktárra szállítva Luczerna magyar elsőrendű korona koronáig. Kicsinyben az ár 2 3 koronával Luczerna magyar középminőségü drágább. Vidéki finomitógyárak részéről kontingens Muharmag , finomított szesz adózva és adózatlanul 1 koronával Baltaczim olcsóbban volt ajánlva hegyben házhoz szállítva és Bükköny , több tétel ez áron el is kelt. A Mauthner Ödön czég e lap ^ gazdaelőfizetőit Az élesztőszesz ára változatlanul szilárd és adózva kívánatra akár levélben, akár sürgönyileg teljesen K., adózatlanul 47 koronáig kelt. Denaturált szesz 36 K. jegyeztetik. Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens költségmentesen értesiti az összes magfélék napi nyersszesz e héten gyéren volt ajánlva és csak néhány kisebb tétel kelt el tartott árak mellett jegyzésen alól későbbi szállításra. A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42' Heremagvak ólomzárolása. *) Budapest, január 1-én. A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo korona. Bécsi jegyzés korona kontingens nyersszeszért. Prágai iegyzés 112' S8-. korona adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés 20' korona kiviteli szeszért, 90% hektoliterje. A kivitel e héten szünetelt. Vidéki szeszgyárak közül N.-Tapolcsány, Bars 50 fillérrel drágább, a többiek változatlanul jegyeznek. Budapesti zárlatárak e héten: Nagyban: Finomított A központi vásárcsarnok árnjegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezet üzleti jelentése jan. 1. A hét első felében az újévi pecsenyemalaezok képezték forgalmunk kiváltságos tárgyát. Daczára, hogy a berendelt tételeknek nagyrésze idejében beérkezett, azok kevésnek bizonyultak. Oly érdeklődés malaczok iránt, mint az idén, a csarnok fennállása óta nem fordult elő. Az árut valósággal megrohanták és elkapdosták, ugy, hogy beküldőinknek jó árakat vagyunk képesek elszámolni. Másodsorban következtek a vadfélék, melyek közül azonban csak szép száraz nyúlnak volt kelete. mig szarvasok és őzek, melyekből igen erős Takarmányárpában mérsékelt a kinálat, a hangulat valamivel kellemesebb. Jobb áruért koronát Egyéb élelmi czikkekben jelentéktelen forgalom bonyo- hozatalaink voltak, de miután érdeklődés sem igen látszott az árakban lényegesebb változást nem szenvedtek. jegyzünk Budapesten. lódott le. Tengeri változatlan maradt. Januárra 9.29 kor. Prima tisztított malacz elkelt , másodrendű gyenge rosszul tisztított filléren kilón- érhető el budapesti paritásra. Kőbányán 9.90 koronáig ként. Süldők 80 10l>, vidéki sertés szalonnával 80-82, fizetnek. anélkül 75 76fillérenkilónként. Zab az egyedüli czikk, melyben ma szilárd hangulat uralkodik. Minőség szerint helyben Nyul fillér darabonként. Vadak: szarvastehén 50-58, bika 80 90, őz , vadsertés fillér egészben s kilónként. koronáig jegyzünk. Prima áru kerestetik és 12 koronáig fizettetik. talokkal szemben a kereslet igen megapadt. 1 Vajban az irányzat lanyhább lett s a nagyhoza- teavaj , másodrendű Ö,. főző fillér, túróra nincs vevő. Tojás a hidegebb időjárás folytán szilárd, koronát jegyez eredeti ládánként. Vágott baromfi: Prima lud ,másodrendű fillér kilónként. Kappan , csirke fillér dbonként. Vetőmagvak. [Mauthner Öiön tudósítót».) Vöröslöhere. A hanyatló irányzatból, melyet némely részről kilátásba helyeztek ugyancsak nem észlelhető semmi, sőt szilárd hangulatot jelentenek a külföldről is. Ugylátszik, hogy e külföldi jelentések a szükségletnek hírnökei, a mennyiben a híresztelt lanyha üzletfolyamból nem akarnak hirtelen átcsapni a tényleg nyilvánuló szilárd hangulatba. Annyi bizoyos, hogy a mint ezt mult heti tudósításunkban is jeleztük sem a kül sem a belföldi kereskedelem nem fedezte teljes szükségletét, Termelők részéről hiányzanak az ajánlatok, a mit pedig mégis ajánltak az a mennyi csekély volta miatt alig vehető tekintetbe. A fogyasztás ellenben érdeklődik már az áru iránt, jóllehet, hogy egyelőre csak az árakat tudakolja, de ezen igen korai é deklődésben már felismerhetők a nagyobb szükséglet tünetei. Mindezen jelek arra mutatnak, hogy közeleg az élénk forralom, melyben ugy a kereskedelem mint a fogyasztás is szerepelni fognak. Luczerna. Franczia eredetű mag egyes esetekben kötés tárgyát képezte néhány tétel olasz eredetű áru leszállított árkövetelések folytán szintén elkelt. Magyar luezernamag ára folytatólag is szilárdul megmaradt, a termelők ugylátszik már összes rendelkezésükre álló készletet eladták Baltaczim. Pimpinellától 'mentes, vilájos árut más az 1900/1901. idényben, azaz évi julius hó 1-től a mai napig az alant megnevezett magkereskedőknél és termelőknél a következő vetőmagmenynyiségeket ólomzárolta: korona adózott és Luczerna Lóhere összesen métermázsa Magy. mezőg. szöv. Bpest._ Haldek Ignácz, Budapest _ Mauthner Ödön Budapest Deutsch Gyula, Budapest Boross és Szalay Budapest Kohn Mór fiai Uzon._ szesz K., élesztőszesz K., Ifj. Freund Sámuel, Szatmár nyersszesz adózva korona, nyersszesz Badwáner és Hónai Bpest adózatlan (exkontíngens) korona, denaturált Lamberger Károly Bpest szesz S0 korona. Kontingens nyersszesz Frommer A. H. utóda Bpest 6 6 Nöthling Vilmos Budapest Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bérmentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz összesen fizetés mellett értendők. *) A hazai mezőgazdaságra káros amerikai hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem ólomzárolja. 0/1. í. WB. Ár : Kor Köleskása: Szám Ar: Kor Bizstakarmányliszt Árpadercze Takarmánydara.- K K K. Bozskorpa Araink 100 kgonként, helyben, elegysulyt t súlynak véve, zsákkal együtt értendők. As Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósi fása a.kőztelek' részére. Budapest, 19C1 jan. 3-áo. Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajóállomáshoz szállítva:

20 KÖZTELEK, Í9Q1. JANUÁR KO Ő. 2. SZAM. 11-IK ÉVFOLYAM. ArK.: ! buzakorpa 8-as takarmányliszt finom goromba Hídeglrasvásár a Garay-téri élelmi piaczon január 4-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a.köztelek" részére.* Felhozott Budapestről 64 árus 55 db sertést, 0 árus 10 db stlldöt, 4000 kg. friss hust, 1200 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát, 300 kg. hájat, kg. zsirt, kg. kolbászt, lg. hurkát, kg. fűstölt szalonnát, kg. kocsonya hust, kg. disznósajtot, kg. ( db) sonkát, kg. töpörtőt. Vidékről és pedig a szokott helyekről 45 árus 560 drb sertést és 28 drb süldőt. Forgalom élénk. Arak a következők: Friss sertéshús 1 kg fillér, 1 q korona, süldőhus 1 kg fillér, 1 q korona, füstölt sertéshús 1 kg fillér, 1 q korona, szalonna zsirnak 1 kg fillér, 1 q korona, füstölt szalonna 1 kg fillér, 1 q korona, háj 1 kg fillér, 1 q korona, disznózsír 1 kg fillér, 1 q korona, kocsonyahús 1 kg fillér, 1 q korona, füstölt sonka 1 kg fillér, 1 q korona, kolbász 1 kg., Disznósajt 1 kg. hurka, 1 b, töpörtő 1 kg. - fillér.. HMeglmavásár az Orczy-uti élelmi piaczon január hó 4 én. (A székesfővárosi vásárigazgatósájelentése a,köztelek" részére). Felhozott Budapestről 92 árus 344 db sertést, 3 árus 17 db süldőt, 4000 kg. friss hust, 1600 kg. füstölt hust, 2800 kg. szalonnát, 1600 kg. hájat. Vidékről és pedig: Nagy-Székelyről 3 árus 70 drb sertést, Czeczéről 2 árus 48 drb sertést, Soltról 4 árus 36 drb sertést, Dunavecséről 6 árus 42 drb sertést, Dunapatajról 3 árus 28 darab sertést, összesen 18 árus 224 drb sertést, helybeli árus 344 drb sertést, mindössze 568 drb sertést. Forgalom élénk. Arak a következők: Friss sertéshús 1 kg fillér, 1 q K., süldőhus 1 kg fillér, 1 q K., füstölt sertéshús 1 kg. 1C8 128 fii, 1 o korona, szalonna zsirnak 1 kg fill., 1 q K., füstölt szalonna 1 kg , 1 q fillér, háj 1 kg , 1 q fillér, disznózsír 1 kg ,1 q fillér, kocsonyahús 1 kg , 1 kg. fillér, füstölt sonka 1 kg fillér. 1 q korona, kolbász 1 kg. fillér, disznósajt 1 kg. - fülér. Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Me&terutcza janáur «-én. A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a.höztelek* részére.) Felhozatott a szokott községekből 151 szekér réti széna, 60 szekér muhar, 25 szekér zsupszalma 8 szekér alomszalma, 4 szekér takarmányszalma, szekér tengeriszár, 20 szekér egyéb takarmány v (zabosbükköny, sarjú, stb.) 500 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak fillérekben, q-ként, a következők : réti széna , muhar , zsupszalma , alomszalma , egyéb takarmány, lóhere, takarmányszalma , 100 kéve tengeriszár, luczerna, sarjú , szalmaszecska , széna, uj,, zabosbükköny 5C Összes kocsiszám 273, suly 368,500 kg. lllatvásárok. Bnőapesti sinrőnuirliatásár jan. hó 3-án. II. rendű A székesfővárosi közvágóhíd ét marhavásár igazgatósa, gátiak jelentése. Felhajtatott: belföldi 196 db, eladatott db, galicziai drb, eladatott drb, tiroli drb, eladatott drb, növendék élő borjú 12 db, eladatott drb, élő bárány db, eladatott drb; ölött belföldi 9 drb, eladatott drb, galicziai drb, eladatott drb, tiroli drb, eladatott drb, bécsi ölött drb, eladatott drb, növendék boriu drb, eladatott drb, ölctt bárány 99 drb, eladatott drb, élö kecske drb, eladatott drb. Arak a következők: Elő borjuk: belföldi. koronáig, kivételesen koronáig dbonkint, koronáig, kivételesen 100 koronáig súlyra, galicziai, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig kiv. koronáig drbonkint, koronáig kiv. koronáig súlyra, növendék borjú, koronáig, kiv. koronáig drbkint, koronáig, kiv. koronáig súlyra. Ölött borjú: belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, galicziai koronáig, kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig súlyra, növendék koronáig, kiv. koronáig drbonkint, élő bárány koronáig páronkint, ölött bárány 12' 16- koronáig párja. BB&tpesíi jülíváeár. (á deczember hó 31-én. székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság jelentése a,köztélek" részére). Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 111 darab, eladatott 111 drb, feljavított iu" ok 50 drb, eladatott 50 drb, kisorolt kosok drb, eladatott darab, kiverő juh drb, eladatott drb, bárány drb eladatott, kecske db, eladatott db, boszniai, eladatott db, szerbiai, eladatott db. angol keresztezés. eladatott db, romániai, durvaszőrü dh, eladatott db. Birkavásár jelentéktelen lefolyású volt. Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 40. K. páronkint, 43 ( )K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljavított juhok 36 K. páronkint, ( ) K.-ig 100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig páronkint,. K.-ig 100 kiló élő suly szerint, kiverő juhok K.-ig páronkint, K-ig 100 kl. élős. sz., bárány K., kecske K. páronkint, durvaszőtü. K. páronkint, K.-ig 100 kiló élősúly szerint, szerbiai K. páronkint, angol keresztezés K-ig élősúly szerint, K. páronkint. romániai K. páronkint, raczkajuhok. K. páronkint,.. K.-ig KO kiló élősúly szerint, ingatlanok árverései (41)000 korona beesórtékaa Biadapegti gazdasági ég íesiyészsearíiavásíir évi január hó 3 án. (A budapesti közvágóhíd és felöl.) Xiarhavásárigazgatósdg jelentése a.köztelek" részére. (Kivonat a hivatalos lapból.) Felbajtatott: 156 db, ugymint: jármos ökör elsírnia db, közép db, alárendelt db. Fejőstehén : fehér Jan. 10. Budapesti atkviha- Rátsky db, tarka 91 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó, kir. tvszék, < - tőgág Mihály fehér db, jármosbivaly db, bonyhádi 64 db, hizlalni való ökör db,üsző fehér db. Jan A fejőstehén vásár élénkebb volt atkviha- Wodianer Követieíö árak jegyeztette*: Elsőrendű jármos tóság Arthur ökör, középmin. jármos ökör pár,, alárendelt minőségű jármos ökör, Jármos bivaly é. s. mm., K-.ig páronkint jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., tarka öekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért éc pedig: Fehérszőrű magyar tehén, tsrka kevert származású tehén koronáig darabonkint, bcnyhádi tehén , kiv. koronáig darabonkint. Bafepesti vágémarliavágár évi jan. hó 1-én. {A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2121 db nagy vágómarha, nevezetesen: 931 db magyar és tarka ökör, 399 db magyar és tarka tehén, 612 db szerbiai ökör, 63 db szerbiai tehén, db boszniai ökör, db to n.ai tehén, 99 db bika és 17 db bivsly. Minőség ezerint: 18 darab elsőrendű hizott 62 db közép minőségű és 20 db alárendelt min. bika 168 db eltőiendi' hizott ökör, 1354 db középminőségű ökör és 28 db alárendelt mm. ökör; 32 db -isőrendü hizott tehén, 351 db középmincségű tehén, 88 db alárendelt minőségű tehén. Változatlan felhajtás mellett a vásár hangulata élénkebb volt, az árak általában 2 koronával métermázsánként emelkedtek. Következe árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör jobb minőségű , kivételesen 66, hizott magyar ökör középminőségü 54-58, alárendelt minőségű magyar ökör 48-52, jobb minőségű magyar és tarka tebén 40 62', kivételesen tarka tehén ' ', magyar tehén középmin ' ( ), aláréndelt minőségű magyar és tarka tehén 40-62, szerbiai ökör jobb minőségű " 62-- l - - oköí.._, 44-63, kivételesen., szerbiai bivaly 32 42', magyar legelőmarha L rendű, kiv., koronáig métermázsánkínt élősúlyban. Budapesti lóvásár. Budapest, jan. 3-án. (4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a,köztelek* ré szére). A vásár forgalma közép volt. Kelhajtatott összesen 381 db. Eladatott 204 db. Jobb minőségű lovakból hátas 8 drb, eladatott 3 db, K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 4 db, eiadatott 1 db, 520 K.-ért, nehezebb kocsiló (hintós) 10 db, eladatott db K.-ért, igás kocsiló (nehéz nyugoti faj) 30 db, eladatott 9 db 200,300 K.-ért, ponny db, eladatott 0 db K.-ért; közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros lő stb.) 60 db, eladatott 20 db K.-ért, könnyebb félék (parasztié stb.) 200 db, eladatott 150 db K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 69 db, eladatott 21 db K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 45 db, az állatkert részére vásároltatott 3 darab, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott db, ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltstott db, takonykór miatt a gyepmesterhez küldetett db. Sílánjai sírtésvíí ár évi jan. hó 4-én. (EltS magyar sertéshislaió-reezvénytársaság telefon jelentése Köztelek" részére.) Az üzlet élénkebb volt. Heti átlag-árak : Magyar válogatott 320 3F0 kgros nehéz fii., kgrammos nehéz fii., öreg 300 kg. tuli fii., vidéki sertés könnyű f. Szerb f. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségírak: Tengeri uj 9'90 korona, árpa uj kor. Köbénván átvéve. Helyi állomány: deczember 28-án maradt darab Felhajtás: Belföldről 49í darab, Szerbiából 2317 darab, Romániából drb, egyéb államokból darab. Összesen 2808 db. Főösszeg db. állomány és felhajtás együtt drb. hllhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X. kerület) 1668 drb. belföldre Budapest sörnyékére 252 drb, Bécsbe 1188 drb, osztrák tartományokba 832 drb, Ausztriába db. Hémet birodalomba darab egyéb országokba darab, összesen 3956 db. A szappangyárakban feldolgoztatott : 1 szállásokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 10 darab, borsókásnak találtatott 5 darab, összesen 15 db. Maradt állomány drb. A részvény-szállásokban drb van elhelyezve. Az egészségi és transitószállftsokban maradt XII/ db. Felhajtás Szerbiából 2314 db, Romániából drb, összesen 6546 drb. Elhajtás: 2173 drb, maradt állomány 4373 drb és pedig drb szerb és 4373 db román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott, Budapesti kir. tvszék Törökbecsei kir. jbiróság Tasnádi kir. jbiróság Budapesti kir. tvszék atkviha- Melenczei tóság gör. kel. szerb egyházközség atkviha- Borbás tóság Gyuláné atkviha- Heisz tóság Tamás atkviha- Koritsáuszky tóság Sándor atkviha- Dolinay tóság Gyula atkviha- id. Nyáry tóság József fiai czég atkviha- Wallisch tóság Antal és Wallisch Ágoston HeiSgailák ürmeimébe! Elismert kltonő hazai gyártmány! 1600 gözosépiökészlet teái! ELSŐ MAGYAR gazdasági gépgyár RÉSZVÉNYTÁRSULAT BUDAPESTEN, KÜLSŐ VÁCZI-UT 7. SZÁM. 2Vi, 3VJ, 4, 4V«, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. Magánjárók (uti mozdonyok.) Kérjük minden «z*kb«vágó kérdéssel bizalommal hozzánk fordulni, készséggel adunk klmerita é» felvilágosító»ál»»zt. Arfayzék khiutra átymtmm Ültetik.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Major Nándor TÁRSADALMI FEJLŐDÉSÜNK A JKSZ XI. KONGRESSZUSA ELŐTT ÉS A KSZ JÖVŐBELI FELADATAI

Major Nándor TÁRSADALMI FEJLŐDÉSÜNK A JKSZ XI. KONGRESSZUSA ELŐTT ÉS A KSZ JÖVŐBELI FELADATAI Major Nándor TÁRSADALMI FEJLŐDÉSÜNK A JKSZ XI. KONGRESSZUSA ELŐTT ÉS A KSZ JÖVŐBELI FELADATAI Vajdaság Kommunista Szövetségének kongresszus előtti tevékenységéről szólva"' elöljáróban, mivel ez alkalommal

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON VARI ANDRÁS és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1821-1898 ARGUMENTUM KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 9 BEVEZETÉS 11 A probléma ; ;. 11 Kik az agráriusok? 16 Források

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából*

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* 288 TUZSON JÁNOS Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* (V. tábla, térkép.) Az elbb közzétett, S i m o n k a i L. tudományos munkálkodásáról szóló megemlékezésben röviden ki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Iktatószám: /2015. Jegyzőkönyv Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Jelen vannak: Kalcsó Istvánné polgármester Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis 254 Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis ellen. A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete, mely mint a Nemzetközi Törvényes Munkásvédelmi Egyesület*) magyar osztálya alakult meg, nemcsak

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.12.2008 COM(2008) 843 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz.

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz. ajánlott kedvezményeket, amelye k inkáb b a kiseb b erdő - birtokok javár a esnének, elegendőkne k ne m tartom, mer t mihelyt a z erd ő év i jövedelm e a 200.000 K- t meghaladja, az erdőjövedelem különváiasztoitmegadóztatása

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) VÖLGYESI LEVENTE egyetemi docens (PPKE JÁK)

A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) VÖLGYESI LEVENTE egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare V. 2009/3. 109 136. A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) egyetemi docens (PPKE JÁK) Bevezetés Az elmúlt esztendõben emlékeztünk meg

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Magyarországon van egy

Magyarországon van egy A föld alatti gáztárolás jövôje* ETO: 621.64 1. Bevezetés Magyarországon van egy dolog, amelyhez állítólag mindenki ért: a labdarúgás. De ne legyünk ennyire szerények, lássuk be, van egy másik is, amellyel

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

AB közlöny: VII. évf. 2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

AB közlöny: VII. évf. 2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 386/B/1997 AB közlöny: VII. évf. 2. szám --------------------------------------------------------------- A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE. Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV

SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE. Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV A vezetés számára, a reális döntések kialakítása érdekében szükséges a társadalmi gazdasági elégedettség vizsgálata Kérjük, hogy minden

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros, Erdő sor 43. Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatóságának b e s z á m o l ó j a a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít limei szerdái és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít limei szerdái és szombaton. IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hő 25. 95. (849.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013.

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó adatok feltüntetése

Részletesebben

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE I. BEVEZETŐ Bácska Jugoszlávia legjelentősebb mezőgazdasági vidéke, amely a legtöbb mezőgazdasági

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae

[Erdélyi Magyar Adatbank] Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae A k ö z g a z d a s á g Irta: GYÁRFÁS ENDRE Csak a visszatekintés pillanatában válik igazán nyilvánvalóvá a krónikás előtt, milyen nehéz pillanatokat és fordulatokat élt át és uszott meg Románia közgazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben