Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/ cím: Honlap:

2 Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Bakonyoszlop - Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: (Módosítássokkal egybeszerkesztett szöveg) Bakonyoszlop, 2014.május 19. Készítette:. Justin Andrea mb.igazgató PH

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Az SZMSZ célja, tartalma Jogszabály háttér Az SZMSZ hatálya II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK A költségvetési szerv azonosítói A költségvetési szerv tevékenysége a) Alaptevékenysége b) Ellátandó köznevelési alapfeladatok c) Az intézményben oktatott szakmacsoportok és a szakképzés keretében biztosított szakképesítések d) Alaptevékenységek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése e) Államháztartási szakágazat besorolása f) Vállalkozási tevékenység g) A öltségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata A) Vezetők, vezetőség B) A gazdasági szervezet felépítése és feladatai C) Az iskola intézményegységre vonatkozó szervezeti jellemzők Az iskola szervezeti egysége a) Pedagógusok közösségei b) Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak c) Tanulók közösségei d) Szülői szervezetek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája az iskolában a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje b) Az iskolai szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartási rendje c) A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje d) Az iskolai sportkör, valamint az intézmény vezetőse közötti kapcsolattartás formái és rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje a) Pedagógusok közösségei - tanulók közösségei b) Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) Az iskola külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja IV. A MŰKÖDÉS RENDJE Az intézmény működési rendje A belépés, bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A felnőttoktatás formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szempontjai A könyvtár működési rendje

4 a) A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai b) A tankönyvkölcsönzés szabályozása c) Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételeiről Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje b) Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje c) Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje V. A GYERMEKOTTHON MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ELŐÍRÁSOK Általános rész A gyermekotthon szervezeti felépítése, működésének rendszere a) Szervezeti felépítés b) Munkaköri feladatok, hatáskörök Működés rendje Az ellenőrzés területei, formái, módszerei Kapcsolattartás Gyermekotthoni védő, óvó ellátások a gyermekbalesetek megelőzésének előírásai VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓI EGYÉB KÉRDÉSEK Intézményi védő - óvó intézkedések a) A rendszeres egészségügyi felügyelte és ellátás rendje b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén c) Rendkívüli esemény bombariadó stb. esetén szükséges teendők d) Katasztrófa-, tűz- és polgárvédelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Egyéb kérdések a) A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai b) Tanítási időkeret c) A munkaruha kihordási idejének, tisztántartásának jogszabályoktól eltérő szabályozása a speciális szakiskolában d) Egyéb jogszabály, vagy intézményi ellenőrzés alapján az SZMSZ-be tartozó kérdések A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggő tevékenységek rendje A nemdohányzók védelme Kommunikációs és információs rend az intézményen belül Aláírási és pecséthasználati jogkör Intézményi dokumentumok nyilvánossága VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ felülvizsgálata MELLÉKLETEK

5 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 15/1998. (IV.30.) NM végrehajtási rendelete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 257/2000./XII.26.) Kormányrendelet a Kjt. a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról a tankönyvpiac rendjéről szóló évi CXXV. törvény a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II.26) EMMI rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásáról szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet - 5 -

6 További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell (Ámr. 368/2011. XII. 31.) (13. ) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi XCIII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az Oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet Komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012 (VII. 6.) Korm. rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet A gazdasági szervezeti egység működésének további jogszabályi háttere: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a Bűntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény a tüntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény a Számvitelről szóló évi C. törvény - 6 -

7 az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet - 7 -

8 3. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt

9 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. A költségvetési szerv azonosítói Név: Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Székhelye: 01: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Telephelyei: 02: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u : 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. Alapító okirat száma: /2013. Alapító okirat kelte: Törzskönyvi azonosítója: Alapítás időpontja: OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: Adóalanyiság: általános szabályok szerinti ÁFA alany Adószám: Bankszámlaszám: A költségvetési szerv alapítója és irányítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest V. Akadémia u. 3. A költségvetési szerv középirányító és fenntartó szerve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Intézményfenntartói feladat- és hatásköreti a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet aiban foglaltak szerint gyakorolja. A költségvetési szerv működési köre: Budapest A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el

10 2. A költségvetési szerv tevékenysége: a) Alaptevékenysége: Otthont nyújtó ellátás keretében: az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján különleges szükségletű, enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos (mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos), ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak különleges ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján speciális szükségletű, súlyos pszichés, valamint súlyos disszociális tüneteket mutató ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak speciális ellátása integráltan, az intézményben nevelkedő kiskorúak 0-3 éves korú testvéreinek ellátása, az intézményben gondozott átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú anya és gyermeke együttes ellátása, az intézményben nagykorúvá vált, továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekével együtt történő befogadása, otthont nyújtó ellátása, vagy átmeneti gondozása, utógondozás Köznevelési feladatot ellátó önálló szakmai egységében: a többcélú gyermekvédelmi intézmény köznevelési alapfeladatát ellátó intézményegység: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 1. általános iskolai nevelés-oktatás esetén az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 50. nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, 1-8. évfolyamokon: - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. nappali rendszerű szakiskolai oktatása: - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, 2 ( ), évfolyamos speciális szakiskola 2 vagy 3 éves szakképzés. felvehető maximális tanulólétszám: 12 - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, 2 (9.-10.) évfolyamos készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása 2 éves speciális tanterv szerinti képzés keretében felvehető maximális tanulólétszám:

11 üres férőhelyei terhére fogadhat bakonyoszlopi és a környező településen élő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyos és halmozottan fogyatékos, valamint autizmus spektrum zavarral küzdő, a többi tanulóval együtt nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulót a családból bejáró tanulóknak biztosított iskolai intézményi étkeztetés b) Ellátandó köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása c) Az intézményben oktatott szakmacsoportok és a szakképzés keretében biztosított szakképesítések: Speciális szakiskolai oktatás: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Kerti munkás OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Gombatermesztő OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Fűszernövény termesztő OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Gyógynövény termesztő OKJ szám: Készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatás: Szakmai modul: Udvaros d) Alaptevékenységek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

12 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása e) Államháztartási szakágazati besorolása: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása f) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. g) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: - Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 1. hrsz: m2 állami tulajdon - Bakonyszentkirály, Kossuth L. u. 30. hrsz: 1280m2 állami tulajdon - Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. hrsz: 1000m2 állami tulajdon Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak

13 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS INTÉZMÉNYVEZETŐ Vezetői irányítás és ellenőrzés- Igh. adatszolgáltatást, beszámolási feladatvégrehajtási függelmi kapcsolat FEUVE Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes GYERMEKOTTHON SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Általános igazgatóhelyettes LAKÁSOTTHONOK SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Iskola igazgatóhelyettes ISKOLA SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Gyermekvédelmi szakellátó tevékenység Gazdálkodás szakellátó tevékenység Oktatási szakellátó tevékenység Gyermekotthon vezető igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség Iskolai igazgatóhelyettes Szivárvány, Fénysugár, Borostyán, Hóvirág lakóegység 4 nevelő 4 gyermekvédelmi asszisztens 13 gyermekfelügyelő 1 fejlesztő pedagógus 1 pszichológus 1gyermekvédelmi ügyintéző Gondozottak és Gyermekönkormányzat Sziklakert, Fenyő lakásotthon 2 nevelő 2 gyermekvédelmi asszisztens 6 gyermekfelügyelő 0,5 fejlesztő pedagógus 0,5 pszichológus 0,5 gyermekvédelmi ügyintéző Szülők és család Gazdálkodási szervezeti egység Kisegítő tevékenységet ellátó üzemek Technikai dolgozók 1 fő gondnok 5 fő karbantartó 1 fő karbantartógépkocsi. vezető 1 fő karbantartó-fűtő 3 fő takarító 1 fő takarító-mosónő 1 fő állatgondozó 4 fő kisegítő alkalmazott. 1 fő mezőgazdasági. gyakorlati órák asszisztense 1 fő takarító-varró 2 fő portás Konyha 1 fő élelmezésvezető 2 fő szakácsnő 1 fő konyhai dolgozó I Gazdasági iroda - 1 fő Főkönyvi könyvelő - 1 fő Gazdasági. ügyekért felelős ügyintézői. - 1 fő Bér- és munkaügyi ügyintéző. - 1 fő pénztárosraktáros Általános Iskola 5 gyógypedagógus 1,5 pedagógia asszisztens 2 gyógypedagógia asszisztens 0,5 könyvtáros 1 szociális gondozó 1 iskola titkár 0,5 rendszergazda 1 logopédus 0,5 gyógytestnevelő vagy konduktor Oktatottak és Diákönkormányzat Általános Iskola, Speciális Szakiskola szervezeti egység Speciális szakiskola 2 fő szakoktató 3 fő gyógypedagógus Szülők és Szülői munkaközösség

14 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata általános iskola speciális szakiskola 20 gazdasági szervezet 30 gyermekotthon 25 lakásotthonok Összesen: 88 A) Vezetők, vezetőség Intézmény igazgatósága Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját az alábbi igazgató helyettesek segítik: Általános igazgató helyettes Gyermekotthon-vezető igazgató helyettes Iskolai igazgatóhelyettes Az igazgató közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A gazdasági irányítást az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltsége látja el szakirányú képesítéssel rendelkező személlyel, beszámolási kötelezettsége és felelőssége kiterjed a munkaköri leírása szerinti feladatokra. Az igazgatóság rendszeresen hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. A megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének a tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes iskolai igazgatóhelyettes a szakmai munkaközösségek vezetői

15 a diákönkormányzatot segítő tanár a gyermekönkormányzatot segítő tanár az igazgatótanács elnöke a szakszervezet vezetője A vezetőségi üléseken meghívással részt vesz a pszichológus és a gondnok is. Az intézmény vezetősége az intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az intézmény vezetősége rendszeresen havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A nevelőtestület rendszeresen kéthavonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az értekezletet az igazgató a helyettesekkel együtt készíti elő, és az igazgató vezeti. Vezetők közötti feladatmegosztás: Az igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, és e minőségében teljes körű aláírási jogosultsággal rendelkezik. Részére határozott idejű megbízást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adja. Munkakörét alapvetően a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 1) EMMI rendelet határozza meg. Vezetői munkájában köteles figyelembe venni a mindenkori hatályos jogszabályokat, a fenntartó rendeleteit, határozatait, valamint szakmai koncepcióit. Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Igazgató helyettesek: Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai, az igazgatóhelyettesek, közreműködésével látja el. Az intézmény szervezeti (működési) egységeinek élén az alábbi felelős beosztású középvezetők állnak: Általános igazgatóhelyettes Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes: -lakásotthonok ügyei, valamint az igazgató helyettesítése - gyermekotthon Iskolai igazgatóhelyettes: - általános iskola - speciális szakiskola Az igazgató közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik

16 Az igazgató helyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgató helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgató helyettesi megbízás visszavonásig érvényes. A megbízásról vagy annak visszavonásáról a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató dönt. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége azon területre terjed ki, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Vezető tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Általános igazgatóhelyettes Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését Közvetlenül irányítja a lakásotthonok intézményi egység és a hatáskörébe tartozó dolgozók munkáját. Felelős a lakásotthonban elhelyezett gyermekek neveléséért, a csoportok elhelyezéséért, a csoportok szakszerű összetételének kialakításért, a növendékek iratanyagának kezeléséért. Feladata a lakásotthoni gondozási-nevelési tevékenység koordinálása, ellenőrzése, értékelése, a nevelőtanárok, a fejlesztő pedagógus, az ügyintéző irányítása, a működéssel kapcsolatos sajátos adminisztratív feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése. Kapcsolatot tart: a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, kerületi gyámhatóságokkal, a területi gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel, társintézményekkel, a patronáló személyekkel és intézményekkel Javaslatot tesz továbbképzésekre, az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, elmarasztalására. Pályázatokat koordinál. Elkészíti a helyi specialitásokból adódó dokumentumokat. Heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Felelős a gyermekotthon szakmai munkájának irányításáért, a munkaköri leírásokban szereplő feladatok betartatásáért, a gyermekotthon zavartalan működésének megszervezéséért. Feladata a nevelőtanárok, a fejlesztő pedagógus, az ügyintéző irányítása, a működéssel kapcsolatos sajátos adminisztratív feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése

17 Kapcsolatot tart a gyermekotthoni feladatok ellátásához szükséges hivatalokkal, szervezetekkel: a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, kerületi gyámhatóságokkal, a területi gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel, társintézményekkel, a patronáló személyekkel és intézményekkel. Javaslatot tesz továbbképzésekre, az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, elmarasztalására. Pályázatokat koordinál. Elkészíti a helyi specialitásokból adódó dokumentumokat. Heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Iskolai igazgatóhelyettes: Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Felelős az intézménybe utalt tanköteles tanulók általános iskolai oktatásáért és neveléséért, a beiskolázás és továbbtanulás előkészítő munkálataiért közvetlenül irányítja az általános iskola, a speciális szakiskola, a szakszolgálat intézményi egységeinek, és a hatáskörébe tartozó pedagógusok és pedagógiai munkát közvetlenül segítők munkáját elkészíti a tantárgyfelosztást és az órarendet kapcsolatot tart: a szakmai szervezetekkel, Fővárosi Pedagógiai Intézet gyógypedagógiai szaktanácsadóival, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolával, társintézményekkel koordinálja a tankönyvrendelést heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Értekezleti rend: Hetente - intézményi közösségek megbeszélése Hetente - igazgatósági értekezlet Havonta - iskola vezetőségi értekezlet Kéthavonta - nevelőtestületi értekezlet A helyettesítés rendje: Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörére fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét

18 Az általános igazgatóhelyettest távolléte esetén a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítését a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes látja el. A gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettest távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes és a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítésüket az igazgató látja el. Az iskolai igazgatóhelyettest távolléte esetén az igazgató, illetve az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Meghatározott feladatra megbízást adhat: -. Az általános igazgatóhelyettes a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettesnek és a lakásotthon vezetőknek. - a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes a csoportvezetőknek - - az iskolai igazgatóhelyettes a szakmai munkaközösség-vezetőnek A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. B) A gazdasági szervezet felépítése és feladatai A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre A gazdasági feladatokat az intézmény az SZGYF Veszprém Megyei kirendeltségével kötött feladat megosztási szerződés alapján látja el. A középirányító szerv osztozik az intézmény gazdálkodásának szakszerűségéért viselt felelősségben, koordinálja a költségvetési és számviteli fegyelem betartás, a célszerű és takarékos gazdálkodást, az intézmény költségvetésének előkészítése, a beszámolók elkészítése, a pénzügyi információs rendszer működtetése faladatait. A műszaki és kisegítő elnevezésű, a gazdasági munkakörökbe tartozók irányítása, ellenőrzése az igazgató által felkért gazdasági ügyintéző feladata, valamint a munka, a vagyon és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása. A gazdálkodási feladatok közül a munkamegosztási megállapodás alapján az intézmény feladatkörében marad: - Humánpolitikai tevékenység - A számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartása. - Térítési díjak, befizetések ellenőrzése. Ellenjegyzési jogkört a Kirendeltség annak gazdasági vezetője gyakorolja (pénztár esetében ez a jogkör az intézménynél marad). Beszerzések, felújítások teljes körű szakmai előkészítése, egyeztető tárgyalásokon való részvétel a gazdasági ügyekért felelős ügyintéző (illetve az

19 abban szükség szerint közreműködő intézményi dolgozók) feladata, továbbá felelős a a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért (az adminisztrátor közreműködésével); a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért; a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések végrehajtásáért; a munka- és tűzvédelmi előírások megtartásáért; a térítés díjak fenntartói előírások szerinti befizettetéséért, a befizetések ellenőrzésének és a többletbefizetések visszatérítésének követéséért (az adminisztrátor közreműködésével). A gazdálkodási, ügyviteli feladatokat szabályozó legfontosabb dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat ügyrend, munkaköri leírások, pénzgazdálkodási szabályok, vagyongazdálkodási szabályok, pénzkezelés rendjének szabályozása, a számlarendhez kapcsolódó szabályzatok, analitikus nyilvántartások szabályozása, leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályozása. Az intézmény dolgozóit az igazgató nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört, a kinevezéseket az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség gazdasági vezetője ellenjegyzi. A bér- és munkaügyi nyilvántartó a kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszonyt megszüntető határozat stb. előkészítés) végzi. Az intézmény és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó folyamatos munkakapcsolatot a munkaügyi előadó biztosítja, mint jelentő felelős. A pénztár és banki bizonylatokon a főkönyvi könyveléshez elvégzi a kontírozást. A főkönyvi könyvelést a Computrend-ECOSTAT program alapján végzi. A pénztáros az intézmény működéséhez szükséges készpénz kezelését végzi. Kezeli a költségvetési bankszámláról felvett készpénzt, a készpénzben teljesített befizetéseket illetve a pénztárból történő kifizetéseket. Munkakörének szabályozása a pénzkezelési szabályzatban történt. Feladatkörébe tartozik továbbá az intézmény állóeszközeinek nyilvántartása, azok értékében bekövetkezett változások elszámolása. Az intézmény gépjárműparkjának üzemanyag elszámolása, a fogyasztás nyilvántartása

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Belsőellenőrzési szabályzat

Belsőellenőrzési szabályzat 9.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Belsőellenőrzési szabályzat OM azonosító: 031202 A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZATA I. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben