Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/ cím: Honlap:

2 Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Bakonyoszlop - Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: (Módosítássokkal egybeszerkesztett szöveg) Bakonyoszlop, 2014.május 19. Készítette:. Justin Andrea mb.igazgató PH

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Az SZMSZ célja, tartalma Jogszabály háttér Az SZMSZ hatálya II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK A költségvetési szerv azonosítói A költségvetési szerv tevékenysége a) Alaptevékenysége b) Ellátandó köznevelési alapfeladatok c) Az intézményben oktatott szakmacsoportok és a szakképzés keretében biztosított szakképesítések d) Alaptevékenységek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése e) Államháztartási szakágazat besorolása f) Vállalkozási tevékenység g) A öltségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata A) Vezetők, vezetőség B) A gazdasági szervezet felépítése és feladatai C) Az iskola intézményegységre vonatkozó szervezeti jellemzők Az iskola szervezeti egysége a) Pedagógusok közösségei b) Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak c) Tanulók közösségei d) Szülői szervezetek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája az iskolában a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje b) Az iskolai szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartási rendje c) A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje d) Az iskolai sportkör, valamint az intézmény vezetőse közötti kapcsolattartás formái és rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje a) Pedagógusok közösségei - tanulók közösségei b) Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) Az iskola külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja IV. A MŰKÖDÉS RENDJE Az intézmény működési rendje A belépés, bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A felnőttoktatás formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szempontjai A könyvtár működési rendje

4 a) A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai b) A tankönyvkölcsönzés szabályozása c) Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételeiről Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje b) Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje c) Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje V. A GYERMEKOTTHON MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ELŐÍRÁSOK Általános rész A gyermekotthon szervezeti felépítése, működésének rendszere a) Szervezeti felépítés b) Munkaköri feladatok, hatáskörök Működés rendje Az ellenőrzés területei, formái, módszerei Kapcsolattartás Gyermekotthoni védő, óvó ellátások a gyermekbalesetek megelőzésének előírásai VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓI EGYÉB KÉRDÉSEK Intézményi védő - óvó intézkedések a) A rendszeres egészségügyi felügyelte és ellátás rendje b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén c) Rendkívüli esemény bombariadó stb. esetén szükséges teendők d) Katasztrófa-, tűz- és polgárvédelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Egyéb kérdések a) A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai b) Tanítási időkeret c) A munkaruha kihordási idejének, tisztántartásának jogszabályoktól eltérő szabályozása a speciális szakiskolában d) Egyéb jogszabály, vagy intézményi ellenőrzés alapján az SZMSZ-be tartozó kérdések A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggő tevékenységek rendje A nemdohányzók védelme Kommunikációs és információs rend az intézményen belül Aláírási és pecséthasználati jogkör Intézményi dokumentumok nyilvánossága VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ felülvizsgálata MELLÉKLETEK

5 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 15/1998. (IV.30.) NM végrehajtási rendelete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 257/2000./XII.26.) Kormányrendelet a Kjt. a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról a tankönyvpiac rendjéről szóló évi CXXV. törvény a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II.26) EMMI rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásáról szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet - 5 -

6 További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell (Ámr. 368/2011. XII. 31.) (13. ) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi XCIII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az Oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet Komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012 (VII. 6.) Korm. rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet A gazdasági szervezeti egység működésének további jogszabályi háttere: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a Bűntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény a tüntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény a Számvitelről szóló évi C. törvény - 6 -

7 az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet - 7 -

8 3. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt

9 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. A költségvetési szerv azonosítói Név: Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Székhelye: 01: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Telephelyei: 02: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u : 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. Alapító okirat száma: /2013. Alapító okirat kelte: Törzskönyvi azonosítója: Alapítás időpontja: OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: Adóalanyiság: általános szabályok szerinti ÁFA alany Adószám: Bankszámlaszám: A költségvetési szerv alapítója és irányítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest V. Akadémia u. 3. A költségvetési szerv középirányító és fenntartó szerve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Intézményfenntartói feladat- és hatásköreti a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet aiban foglaltak szerint gyakorolja. A költségvetési szerv működési köre: Budapest A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el

10 2. A költségvetési szerv tevékenysége: a) Alaptevékenysége: Otthont nyújtó ellátás keretében: az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján különleges szükségletű, enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos (mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos), ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak különleges ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján speciális szükségletű, súlyos pszichés, valamint súlyos disszociális tüneteket mutató ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak speciális ellátása integráltan, az intézményben nevelkedő kiskorúak 0-3 éves korú testvéreinek ellátása, az intézményben gondozott átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú anya és gyermeke együttes ellátása, az intézményben nagykorúvá vált, továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekével együtt történő befogadása, otthont nyújtó ellátása, vagy átmeneti gondozása, utógondozás Köznevelési feladatot ellátó önálló szakmai egységében: a többcélú gyermekvédelmi intézmény köznevelési alapfeladatát ellátó intézményegység: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 1. általános iskolai nevelés-oktatás esetén az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 50. nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, 1-8. évfolyamokon: - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. nappali rendszerű szakiskolai oktatása: - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, 2 ( ), évfolyamos speciális szakiskola 2 vagy 3 éves szakképzés. felvehető maximális tanulólétszám: 12 - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, 2 (9.-10.) évfolyamos készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása 2 éves speciális tanterv szerinti képzés keretében felvehető maximális tanulólétszám:

11 üres férőhelyei terhére fogadhat bakonyoszlopi és a környező településen élő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyos és halmozottan fogyatékos, valamint autizmus spektrum zavarral küzdő, a többi tanulóval együtt nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulót a családból bejáró tanulóknak biztosított iskolai intézményi étkeztetés b) Ellátandó köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása c) Az intézményben oktatott szakmacsoportok és a szakképzés keretében biztosított szakképesítések: Speciális szakiskolai oktatás: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Kerti munkás OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Gombatermesztő OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Fűszernövény termesztő OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Gyógynövény termesztő OKJ szám: Készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatás: Szakmai modul: Udvaros d) Alaptevékenységek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

12 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása e) Államháztartási szakágazati besorolása: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása f) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. g) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: - Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 1. hrsz: m2 állami tulajdon - Bakonyszentkirály, Kossuth L. u. 30. hrsz: 1280m2 állami tulajdon - Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. hrsz: 1000m2 állami tulajdon Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak

13 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS INTÉZMÉNYVEZETŐ Vezetői irányítás és ellenőrzés- Igh. adatszolgáltatást, beszámolási feladatvégrehajtási függelmi kapcsolat FEUVE Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes GYERMEKOTTHON SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Általános igazgatóhelyettes LAKÁSOTTHONOK SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Iskola igazgatóhelyettes ISKOLA SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Gyermekvédelmi szakellátó tevékenység Gazdálkodás szakellátó tevékenység Oktatási szakellátó tevékenység Gyermekotthon vezető igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség Iskolai igazgatóhelyettes Szivárvány, Fénysugár, Borostyán, Hóvirág lakóegység 4 nevelő 4 gyermekvédelmi asszisztens 13 gyermekfelügyelő 1 fejlesztő pedagógus 1 pszichológus 1gyermekvédelmi ügyintéző Gondozottak és Gyermekönkormányzat Sziklakert, Fenyő lakásotthon 2 nevelő 2 gyermekvédelmi asszisztens 6 gyermekfelügyelő 0,5 fejlesztő pedagógus 0,5 pszichológus 0,5 gyermekvédelmi ügyintéző Szülők és család Gazdálkodási szervezeti egység Kisegítő tevékenységet ellátó üzemek Technikai dolgozók 1 fő gondnok 5 fő karbantartó 1 fő karbantartógépkocsi. vezető 1 fő karbantartó-fűtő 3 fő takarító 1 fő takarító-mosónő 1 fő állatgondozó 4 fő kisegítő alkalmazott. 1 fő mezőgazdasági. gyakorlati órák asszisztense 1 fő takarító-varró 2 fő portás Konyha 1 fő élelmezésvezető 2 fő szakácsnő 1 fő konyhai dolgozó I Gazdasági iroda - 1 fő Főkönyvi könyvelő - 1 fő Gazdasági. ügyekért felelős ügyintézői. - 1 fő Bér- és munkaügyi ügyintéző. - 1 fő pénztárosraktáros Általános Iskola 5 gyógypedagógus 1,5 pedagógia asszisztens 2 gyógypedagógia asszisztens 0,5 könyvtáros 1 szociális gondozó 1 iskola titkár 0,5 rendszergazda 1 logopédus 0,5 gyógytestnevelő vagy konduktor Oktatottak és Diákönkormányzat Általános Iskola, Speciális Szakiskola szervezeti egység Speciális szakiskola 2 fő szakoktató 3 fő gyógypedagógus Szülők és Szülői munkaközösség

14 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata általános iskola speciális szakiskola 20 gazdasági szervezet 30 gyermekotthon 25 lakásotthonok Összesen: 88 A) Vezetők, vezetőség Intézmény igazgatósága Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját az alábbi igazgató helyettesek segítik: Általános igazgató helyettes Gyermekotthon-vezető igazgató helyettes Iskolai igazgatóhelyettes Az igazgató közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A gazdasági irányítást az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltsége látja el szakirányú képesítéssel rendelkező személlyel, beszámolási kötelezettsége és felelőssége kiterjed a munkaköri leírása szerinti feladatokra. Az igazgatóság rendszeresen hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. A megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének a tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes iskolai igazgatóhelyettes a szakmai munkaközösségek vezetői

15 a diákönkormányzatot segítő tanár a gyermekönkormányzatot segítő tanár az igazgatótanács elnöke a szakszervezet vezetője A vezetőségi üléseken meghívással részt vesz a pszichológus és a gondnok is. Az intézmény vezetősége az intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az intézmény vezetősége rendszeresen havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A nevelőtestület rendszeresen kéthavonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az értekezletet az igazgató a helyettesekkel együtt készíti elő, és az igazgató vezeti. Vezetők közötti feladatmegosztás: Az igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, és e minőségében teljes körű aláírási jogosultsággal rendelkezik. Részére határozott idejű megbízást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adja. Munkakörét alapvetően a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 1) EMMI rendelet határozza meg. Vezetői munkájában köteles figyelembe venni a mindenkori hatályos jogszabályokat, a fenntartó rendeleteit, határozatait, valamint szakmai koncepcióit. Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Igazgató helyettesek: Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai, az igazgatóhelyettesek, közreműködésével látja el. Az intézmény szervezeti (működési) egységeinek élén az alábbi felelős beosztású középvezetők állnak: Általános igazgatóhelyettes Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes: -lakásotthonok ügyei, valamint az igazgató helyettesítése - gyermekotthon Iskolai igazgatóhelyettes: - általános iskola - speciális szakiskola Az igazgató közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik

16 Az igazgató helyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgató helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgató helyettesi megbízás visszavonásig érvényes. A megbízásról vagy annak visszavonásáról a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató dönt. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége azon területre terjed ki, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Vezető tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Általános igazgatóhelyettes Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését Közvetlenül irányítja a lakásotthonok intézményi egység és a hatáskörébe tartozó dolgozók munkáját. Felelős a lakásotthonban elhelyezett gyermekek neveléséért, a csoportok elhelyezéséért, a csoportok szakszerű összetételének kialakításért, a növendékek iratanyagának kezeléséért. Feladata a lakásotthoni gondozási-nevelési tevékenység koordinálása, ellenőrzése, értékelése, a nevelőtanárok, a fejlesztő pedagógus, az ügyintéző irányítása, a működéssel kapcsolatos sajátos adminisztratív feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése. Kapcsolatot tart: a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, kerületi gyámhatóságokkal, a területi gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel, társintézményekkel, a patronáló személyekkel és intézményekkel Javaslatot tesz továbbképzésekre, az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, elmarasztalására. Pályázatokat koordinál. Elkészíti a helyi specialitásokból adódó dokumentumokat. Heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Felelős a gyermekotthon szakmai munkájának irányításáért, a munkaköri leírásokban szereplő feladatok betartatásáért, a gyermekotthon zavartalan működésének megszervezéséért. Feladata a nevelőtanárok, a fejlesztő pedagógus, az ügyintéző irányítása, a működéssel kapcsolatos sajátos adminisztratív feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése

17 Kapcsolatot tart a gyermekotthoni feladatok ellátásához szükséges hivatalokkal, szervezetekkel: a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, kerületi gyámhatóságokkal, a területi gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel, társintézményekkel, a patronáló személyekkel és intézményekkel. Javaslatot tesz továbbképzésekre, az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, elmarasztalására. Pályázatokat koordinál. Elkészíti a helyi specialitásokból adódó dokumentumokat. Heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Iskolai igazgatóhelyettes: Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Felelős az intézménybe utalt tanköteles tanulók általános iskolai oktatásáért és neveléséért, a beiskolázás és továbbtanulás előkészítő munkálataiért közvetlenül irányítja az általános iskola, a speciális szakiskola, a szakszolgálat intézményi egységeinek, és a hatáskörébe tartozó pedagógusok és pedagógiai munkát közvetlenül segítők munkáját elkészíti a tantárgyfelosztást és az órarendet kapcsolatot tart: a szakmai szervezetekkel, Fővárosi Pedagógiai Intézet gyógypedagógiai szaktanácsadóival, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolával, társintézményekkel koordinálja a tankönyvrendelést heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Értekezleti rend: Hetente - intézményi közösségek megbeszélése Hetente - igazgatósági értekezlet Havonta - iskola vezetőségi értekezlet Kéthavonta - nevelőtestületi értekezlet A helyettesítés rendje: Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörére fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét

18 Az általános igazgatóhelyettest távolléte esetén a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítését a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes látja el. A gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettest távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes és a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítésüket az igazgató látja el. Az iskolai igazgatóhelyettest távolléte esetén az igazgató, illetve az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Meghatározott feladatra megbízást adhat: -. Az általános igazgatóhelyettes a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettesnek és a lakásotthon vezetőknek. - a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes a csoportvezetőknek - - az iskolai igazgatóhelyettes a szakmai munkaközösség-vezetőnek A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. B) A gazdasági szervezet felépítése és feladatai A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre A gazdasági feladatokat az intézmény az SZGYF Veszprém Megyei kirendeltségével kötött feladat megosztási szerződés alapján látja el. A középirányító szerv osztozik az intézmény gazdálkodásának szakszerűségéért viselt felelősségben, koordinálja a költségvetési és számviteli fegyelem betartás, a célszerű és takarékos gazdálkodást, az intézmény költségvetésének előkészítése, a beszámolók elkészítése, a pénzügyi információs rendszer működtetése faladatait. A műszaki és kisegítő elnevezésű, a gazdasági munkakörökbe tartozók irányítása, ellenőrzése az igazgató által felkért gazdasági ügyintéző feladata, valamint a munka, a vagyon és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása. A gazdálkodási feladatok közül a munkamegosztási megállapodás alapján az intézmény feladatkörében marad: - Humánpolitikai tevékenység - A számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartása. - Térítési díjak, befizetések ellenőrzése. Ellenjegyzési jogkört a Kirendeltség annak gazdasági vezetője gyakorolja (pénztár esetében ez a jogkör az intézménynél marad). Beszerzések, felújítások teljes körű szakmai előkészítése, egyeztető tárgyalásokon való részvétel a gazdasági ügyekért felelős ügyintéző (illetve az

19 abban szükség szerint közreműködő intézményi dolgozók) feladata, továbbá felelős a a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért (az adminisztrátor közreműködésével); a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért; a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések végrehajtásáért; a munka- és tűzvédelmi előírások megtartásáért; a térítés díjak fenntartói előírások szerinti befizettetéséért, a befizetések ellenőrzésének és a többletbefizetések visszatérítésének követéséért (az adminisztrátor közreműködésével). A gazdálkodási, ügyviteli feladatokat szabályozó legfontosabb dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat ügyrend, munkaköri leírások, pénzgazdálkodási szabályok, vagyongazdálkodási szabályok, pénzkezelés rendjének szabályozása, a számlarendhez kapcsolódó szabályzatok, analitikus nyilvántartások szabályozása, leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályozása. Az intézmény dolgozóit az igazgató nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört, a kinevezéseket az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség gazdasági vezetője ellenjegyzi. A bér- és munkaügyi nyilvántartó a kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszonyt megszüntető határozat stb. előkészítés) végzi. Az intézmény és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó folyamatos munkakapcsolatot a munkaügyi előadó biztosítja, mint jelentő felelős. A pénztár és banki bizonylatokon a főkönyvi könyveléshez elvégzi a kontírozást. A főkönyvi könyvelést a Computrend-ECOSTAT program alapján végzi. A pénztáros az intézmény működéséhez szükséges készpénz kezelését végzi. Kezeli a költségvetési bankszámláról felvett készpénzt, a készpénzben teljesített befizetéseket illetve a pénztárból történő kifizetéseket. Munkakörének szabályozása a pénzkezelési szabályzatban történt. Feladatkörébe tartozik továbbá az intézmény állóeszközeinek nyilvántartása, azok értékében bekövetkezett változások elszámolása. Az intézmény gépjárműparkjának üzemanyag elszámolása, a fogyasztás nyilvántartása

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben