Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/ cím: Honlap:

2 Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Bakonyoszlop - Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: (Módosítássokkal egybeszerkesztett szöveg) Bakonyoszlop, 2014.május 19. Készítette:. Justin Andrea mb.igazgató PH

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Az SZMSZ célja, tartalma Jogszabály háttér Az SZMSZ hatálya II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK A költségvetési szerv azonosítói A költségvetési szerv tevékenysége a) Alaptevékenysége b) Ellátandó köznevelési alapfeladatok c) Az intézményben oktatott szakmacsoportok és a szakképzés keretében biztosított szakképesítések d) Alaptevékenységek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése e) Államháztartási szakágazat besorolása f) Vállalkozási tevékenység g) A öltségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata A) Vezetők, vezetőség B) A gazdasági szervezet felépítése és feladatai C) Az iskola intézményegységre vonatkozó szervezeti jellemzők Az iskola szervezeti egysége a) Pedagógusok közösségei b) Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak c) Tanulók közösségei d) Szülői szervezetek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája az iskolában a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje b) Az iskolai szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartási rendje c) A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje d) Az iskolai sportkör, valamint az intézmény vezetőse közötti kapcsolattartás formái és rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje a) Pedagógusok közösségei - tanulók közösségei b) Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) Az iskola külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja IV. A MŰKÖDÉS RENDJE Az intézmény működési rendje A belépés, bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A felnőttoktatás formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szempontjai A könyvtár működési rendje

4 a) A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai b) A tankönyvkölcsönzés szabályozása c) Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételeiről Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje b) Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje c) Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje V. A GYERMEKOTTHON MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ELŐÍRÁSOK Általános rész A gyermekotthon szervezeti felépítése, működésének rendszere a) Szervezeti felépítés b) Munkaköri feladatok, hatáskörök Működés rendje Az ellenőrzés területei, formái, módszerei Kapcsolattartás Gyermekotthoni védő, óvó ellátások a gyermekbalesetek megelőzésének előírásai VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓI EGYÉB KÉRDÉSEK Intézményi védő - óvó intézkedések a) A rendszeres egészségügyi felügyelte és ellátás rendje b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén c) Rendkívüli esemény bombariadó stb. esetén szükséges teendők d) Katasztrófa-, tűz- és polgárvédelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Egyéb kérdések a) A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai b) Tanítási időkeret c) A munkaruha kihordási idejének, tisztántartásának jogszabályoktól eltérő szabályozása a speciális szakiskolában d) Egyéb jogszabály, vagy intézményi ellenőrzés alapján az SZMSZ-be tartozó kérdések A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggő tevékenységek rendje A nemdohányzók védelme Kommunikációs és információs rend az intézményen belül Aláírási és pecséthasználati jogkör Intézményi dokumentumok nyilvánossága VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ felülvizsgálata MELLÉKLETEK

5 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 15/1998. (IV.30.) NM végrehajtási rendelete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 257/2000./XII.26.) Kormányrendelet a Kjt. a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról a tankönyvpiac rendjéről szóló évi CXXV. törvény a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II.26) EMMI rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásáról szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet - 5 -

6 További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell (Ámr. 368/2011. XII. 31.) (13. ) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi XCIII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az Oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet Komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012 (VII. 6.) Korm. rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet A gazdasági szervezeti egység működésének további jogszabályi háttere: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a Bűntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény a tüntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény a Számvitelről szóló évi C. törvény - 6 -

7 az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet - 7 -

8 3. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt

9 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. A költségvetési szerv azonosítói Név: Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Székhelye: 01: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Telephelyei: 02: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u : 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. Alapító okirat száma: /2013. Alapító okirat kelte: Törzskönyvi azonosítója: Alapítás időpontja: OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: Adóalanyiság: általános szabályok szerinti ÁFA alany Adószám: Bankszámlaszám: A költségvetési szerv alapítója és irányítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest V. Akadémia u. 3. A költségvetési szerv középirányító és fenntartó szerve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Intézményfenntartói feladat- és hatásköreti a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet aiban foglaltak szerint gyakorolja. A költségvetési szerv működési köre: Budapest A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el

10 2. A költségvetési szerv tevékenysége: a) Alaptevékenysége: Otthont nyújtó ellátás keretében: az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján különleges szükségletű, enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos (mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos), ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak különleges ellátása, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján speciális szükségletű, súlyos pszichés, valamint súlyos disszociális tüneteket mutató ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak speciális ellátása integráltan, az intézményben nevelkedő kiskorúak 0-3 éves korú testvéreinek ellátása, az intézményben gondozott átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú anya és gyermeke együttes ellátása, az intézményben nagykorúvá vált, továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekével együtt történő befogadása, otthont nyújtó ellátása, vagy átmeneti gondozása, utógondozás Köznevelési feladatot ellátó önálló szakmai egységében: a többcélú gyermekvédelmi intézmény köznevelési alapfeladatát ellátó intézményegység: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 1. általános iskolai nevelés-oktatás esetén az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 50. nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, 1-8. évfolyamokon: - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. nappali rendszerű szakiskolai oktatása: - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, 2 ( ), évfolyamos speciális szakiskola 2 vagy 3 éves szakképzés. felvehető maximális tanulólétszám: 12 - az Nkt pontjában meghatározottak szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, 2 (9.-10.) évfolyamos készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása 2 éves speciális tanterv szerinti képzés keretében felvehető maximális tanulólétszám:

11 üres férőhelyei terhére fogadhat bakonyoszlopi és a környező településen élő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyos és halmozottan fogyatékos, valamint autizmus spektrum zavarral küzdő, a többi tanulóval együtt nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulót a családból bejáró tanulóknak biztosított iskolai intézményi étkeztetés b) Ellátandó köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása c) Az intézményben oktatott szakmacsoportok és a szakképzés keretében biztosított szakképesítések: Speciális szakiskolai oktatás: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Kerti munkás OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Gombatermesztő OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Fűszernövény termesztő OKJ szám: Szakmacsoport: Mezőgazdaság Szakképesítés: Gyógynövény termesztő OKJ szám: Készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatás: Szakmai modul: Udvaros d) Alaptevékenységek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

12 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása e) Államháztartási szakágazati besorolása: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása f) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. g) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: - Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 1. hrsz: m2 állami tulajdon - Bakonyszentkirály, Kossuth L. u. 30. hrsz: 1280m2 állami tulajdon - Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. hrsz: 1000m2 állami tulajdon Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak

13 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS INTÉZMÉNYVEZETŐ Vezetői irányítás és ellenőrzés- Igh. adatszolgáltatást, beszámolási feladatvégrehajtási függelmi kapcsolat FEUVE Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes GYERMEKOTTHON SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Általános igazgatóhelyettes LAKÁSOTTHONOK SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Iskola igazgatóhelyettes ISKOLA SZERVEZETI és SZAKMAI EGYSÉG Gyermekvédelmi szakellátó tevékenység Gazdálkodás szakellátó tevékenység Oktatási szakellátó tevékenység Gyermekotthon vezető igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség Iskolai igazgatóhelyettes Szivárvány, Fénysugár, Borostyán, Hóvirág lakóegység 4 nevelő 4 gyermekvédelmi asszisztens 13 gyermekfelügyelő 1 fejlesztő pedagógus 1 pszichológus 1gyermekvédelmi ügyintéző Gondozottak és Gyermekönkormányzat Sziklakert, Fenyő lakásotthon 2 nevelő 2 gyermekvédelmi asszisztens 6 gyermekfelügyelő 0,5 fejlesztő pedagógus 0,5 pszichológus 0,5 gyermekvédelmi ügyintéző Szülők és család Gazdálkodási szervezeti egység Kisegítő tevékenységet ellátó üzemek Technikai dolgozók 1 fő gondnok 5 fő karbantartó 1 fő karbantartógépkocsi. vezető 1 fő karbantartó-fűtő 3 fő takarító 1 fő takarító-mosónő 1 fő állatgondozó 4 fő kisegítő alkalmazott. 1 fő mezőgazdasági. gyakorlati órák asszisztense 1 fő takarító-varró 2 fő portás Konyha 1 fő élelmezésvezető 2 fő szakácsnő 1 fő konyhai dolgozó I Gazdasági iroda - 1 fő Főkönyvi könyvelő - 1 fő Gazdasági. ügyekért felelős ügyintézői. - 1 fő Bér- és munkaügyi ügyintéző. - 1 fő pénztárosraktáros Általános Iskola 5 gyógypedagógus 1,5 pedagógia asszisztens 2 gyógypedagógia asszisztens 0,5 könyvtáros 1 szociális gondozó 1 iskola titkár 0,5 rendszergazda 1 logopédus 0,5 gyógytestnevelő vagy konduktor Oktatottak és Diákönkormányzat Általános Iskola, Speciális Szakiskola szervezeti egység Speciális szakiskola 2 fő szakoktató 3 fő gyógypedagógus Szülők és Szülői munkaközösség

14 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata általános iskola speciális szakiskola 20 gazdasági szervezet 30 gyermekotthon 25 lakásotthonok Összesen: 88 A) Vezetők, vezetőség Intézmény igazgatósága Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját az alábbi igazgató helyettesek segítik: Általános igazgató helyettes Gyermekotthon-vezető igazgató helyettes Iskolai igazgatóhelyettes Az igazgató közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A gazdasági irányítást az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltsége látja el szakirányú képesítéssel rendelkező személlyel, beszámolási kötelezettsége és felelőssége kiterjed a munkaköri leírása szerinti feladatokra. Az igazgatóság rendszeresen hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. A megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének a tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes iskolai igazgatóhelyettes a szakmai munkaközösségek vezetői

15 a diákönkormányzatot segítő tanár a gyermekönkormányzatot segítő tanár az igazgatótanács elnöke a szakszervezet vezetője A vezetőségi üléseken meghívással részt vesz a pszichológus és a gondnok is. Az intézmény vezetősége az intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az intézmény vezetősége rendszeresen havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A nevelőtestület rendszeresen kéthavonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az értekezletet az igazgató a helyettesekkel együtt készíti elő, és az igazgató vezeti. Vezetők közötti feladatmegosztás: Az igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, és e minőségében teljes körű aláírási jogosultsággal rendelkezik. Részére határozott idejű megbízást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adja. Munkakörét alapvetően a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 1) EMMI rendelet határozza meg. Vezetői munkájában köteles figyelembe venni a mindenkori hatályos jogszabályokat, a fenntartó rendeleteit, határozatait, valamint szakmai koncepcióit. Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Igazgató helyettesek: Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai, az igazgatóhelyettesek, közreműködésével látja el. Az intézmény szervezeti (működési) egységeinek élén az alábbi felelős beosztású középvezetők állnak: Általános igazgatóhelyettes Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes: -lakásotthonok ügyei, valamint az igazgató helyettesítése - gyermekotthon Iskolai igazgatóhelyettes: - általános iskola - speciális szakiskola Az igazgató közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik

16 Az igazgató helyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgató helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgató helyettesi megbízás visszavonásig érvényes. A megbízásról vagy annak visszavonásáról a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató dönt. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége azon területre terjed ki, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Vezető tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Általános igazgatóhelyettes Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését Közvetlenül irányítja a lakásotthonok intézményi egység és a hatáskörébe tartozó dolgozók munkáját. Felelős a lakásotthonban elhelyezett gyermekek neveléséért, a csoportok elhelyezéséért, a csoportok szakszerű összetételének kialakításért, a növendékek iratanyagának kezeléséért. Feladata a lakásotthoni gondozási-nevelési tevékenység koordinálása, ellenőrzése, értékelése, a nevelőtanárok, a fejlesztő pedagógus, az ügyintéző irányítása, a működéssel kapcsolatos sajátos adminisztratív feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése. Kapcsolatot tart: a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, kerületi gyámhatóságokkal, a területi gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel, társintézményekkel, a patronáló személyekkel és intézményekkel Javaslatot tesz továbbképzésekre, az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, elmarasztalására. Pályázatokat koordinál. Elkészíti a helyi specialitásokból adódó dokumentumokat. Heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Felelős a gyermekotthon szakmai munkájának irányításáért, a munkaköri leírásokban szereplő feladatok betartatásáért, a gyermekotthon zavartalan működésének megszervezéséért. Feladata a nevelőtanárok, a fejlesztő pedagógus, az ügyintéző irányítása, a működéssel kapcsolatos sajátos adminisztratív feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése

17 Kapcsolatot tart a gyermekotthoni feladatok ellátásához szükséges hivatalokkal, szervezetekkel: a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, kerületi gyámhatóságokkal, a területi gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel, társintézményekkel, a patronáló személyekkel és intézményekkel. Javaslatot tesz továbbképzésekre, az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, elmarasztalására. Pályázatokat koordinál. Elkészíti a helyi specialitásokból adódó dokumentumokat. Heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Iskolai igazgatóhelyettes: Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Felelős az intézménybe utalt tanköteles tanulók általános iskolai oktatásáért és neveléséért, a beiskolázás és továbbtanulás előkészítő munkálataiért közvetlenül irányítja az általános iskola, a speciális szakiskola, a szakszolgálat intézményi egységeinek, és a hatáskörébe tartozó pedagógusok és pedagógiai munkát közvetlenül segítők munkáját elkészíti a tantárgyfelosztást és az órarendet kapcsolatot tart: a szakmai szervezetekkel, Fővárosi Pedagógiai Intézet gyógypedagógiai szaktanácsadóival, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolával, társintézményekkel koordinálja a tankönyvrendelést heti rendszerességgel megbeszélést tart beosztott dolgozói körében Feladatait, hatáskörét munkaköri leírása részletezi. Értekezleti rend: Hetente - intézményi közösségek megbeszélése Hetente - igazgatósági értekezlet Havonta - iskola vezetőségi értekezlet Kéthavonta - nevelőtestületi értekezlet A helyettesítés rendje: Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörére fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét

18 Az általános igazgatóhelyettest távolléte esetén a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítését a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes látja el. A gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettest távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes és a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítésüket az igazgató látja el. Az iskolai igazgatóhelyettest távolléte esetén az igazgató, illetve az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Meghatározott feladatra megbízást adhat: -. Az általános igazgatóhelyettes a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettesnek és a lakásotthon vezetőknek. - a gyermekotthon-vezető igazgatóhelyettes a csoportvezetőknek - - az iskolai igazgatóhelyettes a szakmai munkaközösség-vezetőnek A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. B) A gazdasági szervezet felépítése és feladatai A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre A gazdasági feladatokat az intézmény az SZGYF Veszprém Megyei kirendeltségével kötött feladat megosztási szerződés alapján látja el. A középirányító szerv osztozik az intézmény gazdálkodásának szakszerűségéért viselt felelősségben, koordinálja a költségvetési és számviteli fegyelem betartás, a célszerű és takarékos gazdálkodást, az intézmény költségvetésének előkészítése, a beszámolók elkészítése, a pénzügyi információs rendszer működtetése faladatait. A műszaki és kisegítő elnevezésű, a gazdasági munkakörökbe tartozók irányítása, ellenőrzése az igazgató által felkért gazdasági ügyintéző feladata, valamint a munka, a vagyon és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása. A gazdálkodási feladatok közül a munkamegosztási megállapodás alapján az intézmény feladatkörében marad: - Humánpolitikai tevékenység - A számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartása. - Térítési díjak, befizetések ellenőrzése. Ellenjegyzési jogkört a Kirendeltség annak gazdasági vezetője gyakorolja (pénztár esetében ez a jogkör az intézménynél marad). Beszerzések, felújítások teljes körű szakmai előkészítése, egyeztető tárgyalásokon való részvétel a gazdasági ügyekért felelős ügyintéző (illetve az

19 abban szükség szerint közreműködő intézményi dolgozók) feladata, továbbá felelős a a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért (az adminisztrátor közreműködésével); a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért; a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések végrehajtásáért; a munka- és tűzvédelmi előírások megtartásáért; a térítés díjak fenntartói előírások szerinti befizettetéséért, a befizetések ellenőrzésének és a többletbefizetések visszatérítésének követéséért (az adminisztrátor közreműködésével). A gazdálkodási, ügyviteli feladatokat szabályozó legfontosabb dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat ügyrend, munkaköri leírások, pénzgazdálkodási szabályok, vagyongazdálkodási szabályok, pénzkezelés rendjének szabályozása, a számlarendhez kapcsolódó szabályzatok, analitikus nyilvántartások szabályozása, leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályozása. Az intézmény dolgozóit az igazgató nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört, a kinevezéseket az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség gazdasági vezetője ellenjegyzi. A bér- és munkaügyi nyilvántartó a kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszonyt megszüntető határozat stb. előkészítés) végzi. Az intézmény és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó folyamatos munkakapcsolatot a munkaügyi előadó biztosítja, mint jelentő felelős. A pénztár és banki bizonylatokon a főkönyvi könyveléshez elvégzi a kontírozást. A főkönyvi könyvelést a Computrend-ECOSTAT program alapján végzi. A pénztáros az intézmény működéséhez szükséges készpénz kezelését végzi. Kezeli a költségvetési bankszámláról felvett készpénzt, a készpénzben teljesített befizetéseket illetve a pénztárból történő kifizetéseket. Munkakörének szabályozása a pénzkezelési szabályzatban történt. Feladatkörébe tartozik továbbá az intézmény állóeszközeinek nyilvántartása, azok értékében bekövetkezett változások elszámolása. Az intézmény gépjárműparkjának üzemanyag elszámolása, a fogyasztás nyilvántartása

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben