A mgkeresésére a kért adatok közlése során a fentiekre figyelemmel jártunk el.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mgkeresésére a kért adatok közlése során a fentiekre figyelemmel jártunk el."

Átírás

1 lik Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út Postacím: 1518 Bp. Pf. 10. ügyiratszárit /2013. Telefon: Tisztelt Bárász Tamás! Újbuda önkormányzatához intézet adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 29. (1) bekezdése alapján megküldöm a kért adatokat. A mellékletben szereplő szerződések tartalmaznak közérdekű adatokat és személyes adatokat. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályolcra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés". Az Infotv. 30. (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy: illa a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni." A mgkeresésére a kért adatok közlése során a fentiekre figyelemmel jártunk el.

2 2 Önkormányzati tulajdonú bérlakások Kimutatása Önkormányzati tulajdonú teljes bérlakások száma Ebből: szociális alapon béradott bérlakások száma 1404 db 1173 db Megoszlás Komfort fokozat szerint Db szám összkomfortos 487 komfortos 469 bérbe adott félkomfortos 109 komfort nélküli 105 szükség db Kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai összkomfortos ,- komfortos bérbe adott félkomfortos komfort nélküli szükség Ft/hó Önkormányzati tulajdonú szükséglakások teljes állományának száma 3 db Ebből: az állományban kiadatlan lakások száma 2 db Cím szerint: Bertalan Lajos u. 22. V. 1. Zsombolyai u Fsz. 2.

3 3 Önkormányzati tulajdonú kiadatlan lakások száma február 4.-én 25 db Az üresen álló önkormányzati ingatlanok esetében minden év május 31.-ig a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a lakáskérelmet benyújtó, - a bérbeadási rendeletben megfogalmazott feltételek fennállása esetén nyilvántartásba kerülő - közel 700 lakáskérelmező esetében a rászorultság illetve a lakás igény mérték figyelembe vételével.

4 4 Üres lakás bérlemény költségek kimutatása év Költség megnevezése: Költségek: Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távhő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség O Közös ktg., közüzemi díjak karbantartási költség egyéb karbantartás(rfny) Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Összesen: Az évi LXXVIII. törvény 7. értelmében a lakások bérbeadása előtt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadó a lakást bérlő részére átadni. Ennek érdekében a lakásjuttatási névjegyzék alapján bérbe adott lakásoknál, mely feltétel rendszerét a 41/2001.(X11.29.) XI (:)K számú rendelet határozza meg, elvégezzük a bérbeadóra hámló bérbeadás előtti karbantartási munkákat. Ennek költségét az alábbi táblázat tartalmazza, mely évben 36 lakás bérbeadás előtti karbantartási költségeit foglalják magukba. Bérbeadás előtti karbantartási költségek: szállítás, lomtalanítás Újra kiadás költségei:

5 5 Üres lakás bérlemény költségek kimutatása év Költség Költségek. megnevezése: Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távhő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség Közös ktg., közüzemi díjak karbantartási költség egyéb karbantartás(zfny) mellékvízmérő szer.+hit Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Összesen: évben 16 lakás bérbeadás előtti karbantartási költségeit foglalja magukba az alábbi táblázat, mely 2012.december 31.-ig történt kifizetéseket tartalmazza: Bérbeadás előtti karbantartási költségek: szállítás, lomtalanítás Újra kiadás költségei:

6 Önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségek 6 1. teljes állományának száma: 740 db 2. a kiadatlan helyiségek címlistája: mellékelve 3. a ben lalcássá átminősített önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségek száma, az idevágó határozatok és bizottsági, illetve képviselő-testületi jkv-ek: 1 db, határozatok nincsenek - tulajdoni lap alapján lakás, ezért napján Bp. Xl. Orlay u. 2/b. sz. alatti I. albetét számú 47 nm nagyságú ingatlan átadva Lakásosztály részére. 'eres nem lakás bérlemények költségek kimutatása év Költség Költségek. megnevezése: Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távhő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség Közös ktg., közüzemi díjak karbantartási költség Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Újra kiadás költségei: 0 0 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

7 Üres nem lakás bérlemények költségek kimutatása év 7 Költség megnevezése: Költségek. Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távliő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség O Közös ktg., köztizemi díjak karbantartási költség Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Újra kiadás költségei: 0 0 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Mellékelten rendelkezésre bocsátom a kért adásvételi szerződések másolatait. is. ejbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakás és nem lakás bérlemények bérbeadásáról szóló rendelet szabályozza a bérbeadás feltételeit, jogeimeit, a bérbeadói hozzájárulás feltételeit, szabályait. A 40/2001. (XII.29.)XI. ŐK rendelet pedig a lakások és helyiségek elidegenitésével kapcsolatos szabályokat, feltétel rendszert határozza meg. Budapest, február 4. Tisztelettel:

8 , 11,1,4-6 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ( amely létrejött egyrészről, a BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJSUDA ÖNKORMÁNYZATA ( 1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: Molnár Gyula polgármester), mint eladó (a továbbiakban: ELADÓ), másrészről, 1 továbbiakban együtt: SZERZŐDÖ FELEK között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 4C-Á. L 1. Az ELADó a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény, továbbá a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló, többször módosított 40/2001. (XII.29.) ÖK rendelet 9. -a (továbbiakban: OK), valamint ELADÓ Önkormányzat Képviselő-testülete Vagyongazdálkodási Bizottságának 943/VGB/2008.(X.13.), valamint 310 /VGB / 2009.(I11.18.) sz. határozatai alapján eladja, VEVŐK pedig - egymás között egyenlő arányban - megvásárolják az ingatlannyilvántartásban Budapest XI. kerület 4197/2 hrsz. alatt és Budapest XI. kerület Budafoki út 59. címen, m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület és irodaház és üzemi épületként nyilvántartott ingatlannak, (továbbiakban: INGATLAN) az ELADÓ 530/28490-ed tulajdoni arányban tulajdonában álló 149/28490-ed tulajdoni hányadát, mely természetben a Budapest kerület Karinthy Frigyes út 19. fszt. 3. szám alatt található r salapterületű, 3 szobából álló, összkomfortos komfortfokozatú lakásnak felel meg, (továbbiakban: LAKÁS), a SZERZÓDÓ FELEK áktal ismert, VEVŐK által elfogadott műszaki és annak bérlője, dr. által lakott állapotban. 1.1 A bérlőtársnak minősülő. a Lakástörvény 49. (1) bekezdés d) pontja alapján az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett, külön íven szövegezett nyilatkozatban hozzájárulását adta, hogy a LAKÁS 1/2-re vonatkozó elővásárlási jogát helyette egyenes ági rokona (gyermeke) gyakorolhatja. Saját maga részére haszonélvezeti jogot nem tart fenn. 2. Az adásvétel tárgyát képező LAKÁS vételára: az 1. pontban hivatkozott ÖK rendelet 15. -a alapján megállapított Ft, Ellenjegyző ügyvéd: Litb-v,k1 +1 Eladó:

9 2 azaz Tizennégymillió hatszázezer forint forgalmi értéknek a 24. (3) bekezdése alapján számolt 40 % vételárengedményre tekintettel a forgalmi érték 30%-a, vagyis Ft, azaz Négymillióháromszáznyolcvanezer forint. 3. VEVŐK tájékoztatják ELADÓT, hogy a 2. pontban meghatározott vételárat, azaz a Ft, azaz Négymillió-háromszáznyolcvanezer forint összeget az Erste Bank Nyrt.-től (1138 Budapest, Népfürdő u a továbbiakban: BANK) felvett kölcsönből kívánják kiegyenlíteni. 3.1 ELADÓ tudomásul veszi, hogy a vételárat VEVŐK helyett a BANK teljesíti az ELADÓ OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú Bérlakások értékesítése lebonyolítási számlájára" átutalással, a jelen szerződés létrejötte napjától számított 90 napon belül, de legkésőbb október 12. napjáig. 4. VEVŐKET a teljes vételár ELADÓ részére történő átutalását követő hónap 1. napjától kezdve illetik meg az LAKÁS hasznai és viselik annak terheit, valamint száll át a kárveszély. 4.1 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés a teljes vételár átutalása hónapjának utolsó napjával szűnik meg, így ezen időpontig a bérleti szerződésben meghatározott bérlőket - VEVŐKET az ELADÓ-bérbeadó felé bérleti díj fizetési kötelezettség terheli. 4.2 A birtokbaadásról SZERZŐDŐ FELEK külön nem rendelkeznek, mivel az LAKÁS birtokviszonyaiban változás nem következik be. 5. A VEvők kijelentik és egyben igazolják, hogy a LAKÁSRA vonatkozóan - jelen szerződés aláírásának napjáig kimutatott - lakbér és egyéb közüzemi hátralékuk, tartozásuk nincs. 6. Az ELADÓ szavatol az LAKÁS per-, teher- és igénymentességéért. 6.1 ELADÓ tájékoztatja VEVŐKET, hogy az INGATLAN 4197/2 hrsz-ú tulajdoni lapjának I. részében az egész INGATLANT illető, illetve terhelő útszolgalmi jogok vannak bejegyezve. 7. ELADÓ jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal a VEVŐK javára az INGATLANNAK az ingatlannyilvántartásban Budapest XI. kerület 4194/2 hrsz-on felvett tulajdoni lapjára, annak 149/28490-ed tulajdoni hányadára, tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét feljegyezze. 7.2 SZERZŐDŐ FELEK megállapítják, hogy VEVŐK tulajdonjogának bejegyzése után a 4197/2 hrsz-ú INGATLAN tulajdonjoga ELADÓT 381/28490-ed tulajdoni hányadban, míg VEVŐKET egymás között 75/28490-ed-74/28490-ed tulajdoni hányadban fogja megilletni. 8. ELADÓ jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a BANKNAK a hitel folyósítására vonatkozó írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozata eredeti példányának átvételével egyidejűleg minden további feltétel kikötése nélkül VEVŐK részére Ellenjegyző ügyvéd: Eladó:

10 3 megadja - a külön íven szövegezett és az eljáró ügyvédnél letétbe helyezett - írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az INGATLAN Budapest XI. kerület 4197/2 hrsz-ú tulajdoni lapjára a VEVŐK javára tulajdonjog - vétel jogcímen - egymás között 75/28490-ed- 74/28490-ed tulajdoni hányadban bejegyzésre kerüljön. 8.1 ELADÓ a 8. pontban hivatkozott bejegyzési engedélye ügyvédi letétbe helyezésének tényét az eljáró ügyvéd által kiadott nyilatkozat formájában igazolja a BANK részére. 8.2 SZERZŐDŐ FELEK a hitel folyósítása esetén hozzájárulnak ahhoz, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal - a VEVŐK tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg - a BANK javára jelzálogjogot, és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezzen be az INGATLAN tulajdoni lapjára. 9. SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy amennyiben VEVŐK hitelkérelmét a BANK elutasítja vagy a vételár kiegyenlítésére a 3.1 pontban megjelölt határidőig - azaz 2009.október 12. napjáig - nem kerül sor, úgy az OK (5) bekezdése alapján ELADÓ jogosult a Jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszonyt visszaállítani. 9.1 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban is, hogy VEVŐK a vételár kiegyenlítésére előírt határidő előtt jogosultak az ELADÓHOZ intézett - indokolás nélküli - írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszony visszaállítását kérni. 9.2 SZERZŐDŐ FELEK rögzítik, hogy az eredeti állapot helyreállítása érdekében VEVŐK már most hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés 7. pontja alapján a javukra feljegyzett tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye az INGATLAN tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön. 9.3 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban is, hogy a bankkölcsön folyósítását követően egyik fél sem jogosult a szerződéstől önállóan elállni vagy a szerződést bármilyen módon megszüntetni, a szerződést felbontani. Ezek a jogok csak abban az esetben gyakorolhatók, ha ehhez a BANK írásban hozzájárul. A BANK írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződés felbontása, megszüntetése vagy az elállás érvényesen nem gyakorolható. 10. SZERZőDÖ FELEK jelen szerződés aláírásával megbízzák dr. Merczel Ildikó ügyvédet (Merczel Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Aranykéz u, 2. félemelet 3.) az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtásával, valamint meghatalmazzák a földhivatali eljárás során jogi képviseletük ellátásával ELADÓ vállalja jelen adásvételi szerződés megkötésével járó költségek megfizetését, valamint VEVŐK tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba történő feljegyzésére, valamint bejegyzésére irányuló földhivatali eljárások kezdeményezését. Ellenjegyző ügyvéd: 4 Eladó: Vevők:

11 4 12. ELADÓ belföldi jogi személy. VEVŐK kijelentik, hogy magyar állampolgárok, továbbá, hogy ingatlan szerzésüket jogszabályi rendelkezések nem korlátozzák, illetve nem akadályozzák. 13. SZERZőDŐ FELEK a jelen szerződésben szabályozott jogviszony keretében felmerülő jogvitájuk elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 14. SZERZŐDŐ FELEK rögzítik, hogy VEVŐK tulajdonszerzés 27 illetékekről szóló többször módosított évi XCIII. törvény 26. (1) bekezdés m) pontja értelmében illetékmentes, továbbá 27 ingatlannyilvántartási eljárás is a Díjtörvény 32/C. 5 (1) bekezdés f) pontja alapján tárgyi díjmentes eljárásnak minősül. 15.SZERZőDő FELEK megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az, utolsóként aláíró SZERZőDő FÉL aláírásának napján lép hatályba és a megadott határidők is e naptól kezdődnek. 16. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben ELADÓ 40 /2001. (XII. 29.) OK számú rendelete, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvénynek az adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 17. Jelen szerződés 4 (négy) oldalból és 8 (nyolc) egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyet SZERZőDŐ FELEK annak elolvasása és értelmezése után -, mint a.karatukkal mindenben megegyezőt, jöváhagyólag írtak alá. Budapest, 2009.p Budapest, június 11. BUDAPEST FŐVÁROS XI,. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA '- MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER ELADÓ ellenjegyezte: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KER ET ÚJSUDA ÖNKORMÁNYZATA DR. FILIPSZ ANDREA JEGYZŐ A fenti szerződést készítettem és az ingatlannyilvá ntartásról szóló 1997 évi CXLL törvény 32. k bekqzdése alapján, Budapesten 2009., tcipa IIC, napján ellertjegyzem: Úr. 1kf erczel Pdikó Ow.'M

12 LA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről, a BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: Molnár Gyula polgármester), mint eladó (a továbbiakban: ELADÓ) másrészről, a továbbiakban együtt: SZERZŐDÖ FELEK között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. SZERZŐI:lő FELEK jelen módosítás előzményeként rögzítik, hogy közöttük június 3-án adásvételi szerződés jött létre, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. kerület Fehérvári út 48. földszint 2. ajtószám alatt található, 1 szobás, 35 m 2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú társasházi lakás és a közös tulajdonból hozzá tartozó 9 / 1000-ed eszmei tulajdoni hányad adásvétele tárgyában, Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer forint vételár on. 1.1 Az adásvételi szerződés - a VEVŐ javára szóló tulajdonjog fenntartással június 9. napján, /1/2009. üuiratszámon került a Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalhoz benyűjtásra. 1.2 VEVŐ az adásvételi szerződésben úgy nyilatkozott, hogy a vételárat a CIB Bank Zrt.-től felvett kölcsönből kívánja kiegyenlíteni. Mivel a szerződés aláírása után a körülmények megváltoztak, ezért VEVŐ úgy döntött, hogy a vételárat az Unicredit Bank Hungary Zrt. által folyósított kölcsönből fogja megfizetni A fentiekre tekintettel SZERzŐDŐ FELEK egyrészről módosítják a vételár átutalását teljesítő bank személyét, másrészről a szerződést kiegészítik a bank üzletszabályzatában az adásvételi sz,erződésre előírt rendelkezésekkel, az alábbiak szerint: 2. Az adásvételi szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. VEVŐ tájékoztatja ELADÓT, hogy a 2. pontban meghatározott vételárat, azaz a Ft-ot, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer forint összeget az Unicredit Bank Hungary Zrt.-től (a továbbiakban: BANK) felvett kölcsönből kívánja kiegyenlíteni." Ellenjegyző ügyvéd: Eladó: vevő: 11/1217tt

13 2 3. Az adásvételi szerződés 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 8. ELADÓ jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a BANKNAK a hitel folyósítására vonatkozó.írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozata eredeti példányának átvételével egyidejűleg minden további feltétel kikötése nélkül VEVŐ részére megadja - a külön íven szövegezett és az eljáró ügyvédnél letétbe helyezett - írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az adásvétel tárgyát képező INGATLAN Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz-ú tulajdoni lapjára a VEVŐ javára tulajdonjog - vétel jogcímen - 1/1 tulajdoni hányadban bejegyzésre kerüljön 4. Az adásvételi szerződésnek a jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezési változatlanul hatályban maradnak. 5. ELADÓ vállalja a jelen okiratnak a Budapesti 1 számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtását és annak a /1/2009. sz. alatt indult eljárásban benyújtott iratokhoz való csatolásának kérelmezését. 6. Jelen szerződés módosítás 2 (kettő) oldalból és 8 (nyolc) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet SZERZŐDŐ FELEK - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Budapest, Budapest, augusztus BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER ELADÓ ellenjegyezte: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET DA ÚJSU ÖNKORMÁNYZATA DR. FILIPSZ ANDREA JEGYZŐ A fenti szerződést készítettem és az ingatlan-nyiluántartásról szóló évi CXLI. törvény 32. (2)-(3) bekezdése an, Ppglapesten, k,t.: hó 04 napján eltenjeg

14 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, a BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: Molnár Gyula polgármester), mint eladó (a továbbiakban: ELADÓ), másrészről, fszt. 2.), jmint vevő (a továbbiakban: VEVŐ) továbbiakban együtt: SZERZŐDŐ FELEK között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 1. Az ELADÓ a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény, (Lakástörvény) továbbá a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló, többször módosított 40/2001. (XII.29.) ÖK rendelet 9. -a (továbbiakban: ŐK), valamint az ELADÓ Önkormányzat Képviselőtestülete Vagyongazdálkodási Bizottságának 855 /VGB / 2008.(IX.15.), valamint 179 /VGB / (II. 18.) sz. határozatai alapján eladja, VEVŐ pedig - 1/1 tulajdoni arányban - megvásárolja. az ELADÓ kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. kerület Fehérvári út 48. fszt. 2. ajtószám alatt található 1 szobás, 35 m 2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú társasházi lakást, a közös tulajdonból hozzá tartozó 9/1000-ed eszmei tulajdoni hányaddal együtt (továbbiakban: INGATLAN), a SZERZŐDŐ FELEK által ismert, valamint VEVŐ által elfogadott műszaki és általa, mint bérlő által lakott állapotban. 2. Az adásvétel tárgyát képező INGATLAN vételára: az 1. pontban hivatkozott ŐK rendelet 15. -a alapján megállapított Ft, azaz Hétmillió-háromszázötvepezer forint forgalmi értéknek a 24. (3) bekezdése alapján szárnolt 40 % vételárengedményre tekintettel a forgalmi érték 30%-a, vagyis Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer í r r.7, Ellenjegarző ügyvéd: Eladó: Vevő: itlx7et

15 2 3. VEVŐ tájékoztatja ELADÓT, hogy a 2. pontban meghatározott vételárat, azaz a Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer forint összeget a CIB Bank Zrt.-től (továbbiakban: BANK) felvett kölcsönből kívánja kiegyenlíteni. 3.1 ELADÓ tudomásul veszi, hogy a vételárnak megfelelő összeget VEVŐ helyett a Bank teljesíti az ELADÓ OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú, Bérlakások értékesítése lebonyolítási szárnlája" javára - átutalással - a jelen szerződés létrejötte napjától számított 90 napon belül, de legkésőbb szeptember 15. napjáig. 4. VEVŐT a teljes vételár ELADÓ részére történő átutalását követő hónap 1. napjától kezdve illetik meg az INGATLAN hasznai és viselik annak terheit, valamint száll át a kárveszély. 4.1 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés a teljes vételár átutalása hónapjának utolsó napjával szűnik meg, így ezen időpontig a bérleti szerződésben meghatározott bérlőt- VEVŐT az ELADÓ-bérbeadó felé bérleti díj fizetési kötelezettség terheli. 4.2 A birtokba.adásról SzERzőpő FELEK külön nem rendelkeznek, mivel az INGATLAN birtokviszonyaiban változás nem következik be. 5. A VEVŐ kijelenti és egyben igazolja, hogy az INGATLANRA vonatkozóan - jelen szerződés aláírásának napjáig kimutatott - lakbér és egyéb közüzemi hátraléka, tartozása nincs. 6. Az ELADÓ szavatol az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. 7. ELADÓ jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal a VEVŐ javára - 1/1 arányban - az INGATLANNAK az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz-on felvett tulajdoni lapjára, a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét feljegyezze. 8. ELADÓ jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Nietelárnak megfelelő kölcsönösszeg átutalásával egyidejűleg minden további feltétel kikötése nélkül VEVŐ részére megadja - a külön íven szövegezett és az eljáró ügyvédnél letétbe helyezett - írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az adásvétel tárgyát képező INGATLAN Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz-ü tulajdoni lapjára a VEVŐ javára tulajdonjog - vétel jogcímen - 1/1 tulajdoni hányadban bejegyzésre kerüljön. Ellenjegyző ügyvéd: Madó: Vevő: jká51,td(

16 3 9.SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy amennyiben VEVŐ a vételárat a 3.1 pontban megjelölt határidőig - azaz szeptember 15. napjáig - nem fizeti meg, úgy az ÖK 24. (5) bekezdése alapján ELADÓ jogosult a jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszonyt visszaállítani. 9.1 SZERZÖDÖ FELEK megállapodnak abban is, hogy VEVŐ a vételár kiegyenlítésére előírt határidő előtt jogosult az EtArx5Hoz intézett - indokolás nélküli - írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszony visszaállítását kérni. 9.2 SZERZŐDŐ FELEK rögzítik, hogy az eredeti állapot helyreállítása érdekében VEVŐ már most hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződés 7. pontja alapján a javára feljegyzett tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye az INGATLAN tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön. 10. SZERZőDŐ FELEK jelen szerződés aláírásával megbízzák dr. Merczel Ildikó ügyvédet (Merczel Ügyvédi Iroda 1061 Budapest, Andrássy út 10. I. emelet 109/a.) az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtásával, valamint meghatalmazzák a földhivatali eljárás során jogi képviseletük ellátásával. 11.ELADÓ vállalja jelen adásvételi szerződés megkötésével járó költségek megfizetését, valamint VEVŐ tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésére, valamint bejegyzésére irányuló földhivatali eljárások kezdeményezését. 12. ELAD() belföldi jogi személy. VEVŐ kijelenti, hogy magyar állampolgár, továbbá, hogy ingatlan szerzését jogszabályi rendelkezések nem korlátozzák, illetve nem akadályozzák SZERZŐDÖ FELEK a jelen szerződésben szabályozott jogviszony keretében felmerülő jogvitájuk elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 14. SZERZÖDŐ FELEK rögzítik, hogy VEVŐ tulajdonszerzése az illetékekről szóló többször módosított évi XCIII. törvény 26. (1) bekezdés m) pontja értelmében illetékmentes, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás is a Díjtörvény 32/C. (1) bekezdés f) pontja alapján tárgyi díjmentes eljárásnak minősül. 15.SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés n7 utolsóként aláíró SZERZŐDő FÉL aláírásának napján lép hatályba és a megadott határidők is e naptól kezdődnek. Ellenjegyző ügyvéd: Eladó: Vevő:

17 4 16. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben ELADÓ 40 /2001. (XII. 29.) ÖK számú rendelete, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvénynek az adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 17. Jelen szerződés 4 (négy) oldalból és 8 (nyolc) egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyet SZERZŐDŐ FELEK - annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. ( Budapest,.. Budapest, május 15. BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA '- MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER ELADÓ VEVŐ ellenjegyezte: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÚ ET ÚJRUDA ÖNKORMÁNYZATAI DR. FILIPSZ ~REÁ JEGYZŐ.1+, A fenti szerződést nyilvántartásról szóló törvény 32. (3)-(4) b Budapesten, 2009 napján ellenjegyzem: az ingatlan évi CXLL kezdése alapján, hó

18 Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester), mint eladó ( továbbiakban Eladó ) másrészről nedil továbbiakban együtt Szerződő Felek ovaomanan Vevő ) között, alulírt napon és helyen az alábbiak szerint: I. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest, VIII. kerületi 36675/0/A/2 hisz alatt felvett, 50 m2 területű, kettő szobás lakás, a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 275/ d eszmei tulajdoni hányadrésszel együtt ( továbbiakban Ingatlan), amely ingatlan a valóságban Budapest, VIII. Rökk Szilárd u 15. fszt 16. szám alatt található. 2. Eladó a jelen szerződés aláírásával; az Eladó Gazdasági Bizottságának 109/GB/2011.(11.15.) sz. határozata alapján eladja, Vevő pedig megveszi az 1. pontban körülírt ingatlant. 3. Eladó az ingatlan műszaki állapotáról a következő tájékoztatást adja: a lakás kifejezetten rossz műszaki állapotban van. 4. Vevő kijelenti; hogy az Ingatlant megtekintette, annak állagát, műszaki állapotát, valamint felszereltségét megismerte, és azt az értékesítésre kiírt részletes pályázati kiírásban és a jelen szerződés 3. pontjában adott Eladói tájékoztatás szerint rögzített állapotában jelen szerződés teljesítéseként elfogadja. 5. Az adásvétel tárgyát képező Ingatlan vételára a Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában. álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 40/2001.(X11.29.) XI.ÖK. sz. rendelete alapján az üres lakások értékesítésére kiírt én megtartott pályázati versenytárgyalás során, a Vevő által felajánlott legmagasabb nyertes vételárnak megfelelő Ft, azaz hétmilliótízezer forint. 6. Vevő pályázati ajánlata benyújtásakor Ft, azaz hétszázegyezer forint pályázati előleget már megfizetett Eladó részére, mely összeg a pályázati kiírás szabályai szerint a vételárba beszámításra kerül. -9dr Hof Tamás: dr Lékó László:

19 6.1. Eladó megállapítja, hogy a fennmaradó vételárrészt, azaz Ft-ot, azaz hatmillió-háromszázkilencezer forintot a Vevő a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számú bankszámlájára átutalással már megfizette E tényt Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolta Eladó jelen szerződés aláírásával megerősíti és nyugtázza, hogy ezzel Vevő az 5. pontban meghatározott teljes vételárat hiánytalanul megfizette. 7. Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlan vételára pályázati eljárás, versenytárgyalás során került kialalcításra, így annak feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását kizárják, illetőleg Vevő arról jelen szerződés aláírásával is kifejezetten lemönd. 8. Eladó az ingatlant per-, tehermentesen adja a Vevő tulajdonába, melyért jogszavatosságot vállal Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatát az Ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény 39..(2) bekezdésében biztosított elővásárlási jog illeti meg Eladó vállalja, hogy jelen szerződés megicilldésével értesíti Budapest Főváros Önkormányzatát az Ingatlanra vonatkozóan megillető elővásárlási jog gyakorlásáról Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Budapest Főváros Önkormányzata élni kíván elővásárlási jogával, úgy az Eladó vele köteles adásvételi szerződést kötni, a jelen szerződés egyidejű megszüntetése és a Vevővel történő elszámolás mellett. 9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Eladó az Ingatlan birtokát a Budapest Főváros Önkormányzata elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntése kézhezvételétől számított legkésőbb három napon belül átadja Vevő részére A birtokbaadásról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben közösen rögzítik a közüzemi órák állását Vevő az ingatlan terheit a birtokbaadás napjától köteles viseld, s e naptól jogosult azt használni, hasznosítani, azzal rendelkezni, Valamint viseli az esetleges kárveszélyt. 10. Eladó jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő tulajdonjogát 1/1 arányban vétel jogcímén - a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal bejegyezze Szerződő felek közösen kérik a Budapesti I. számú Körzeti Földhivatalt, hogy a Budapest Főváros. Önkormányzat elővásárlási jogról lemondó nyilatkózatá.na.k csatolásáig a Vevő tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem elbírálását tartsa fiiggőben. dr Hof ')/(11L--Tamás: (2) 7 \_" L-'' "ör LéRó Laszló:

20 3 11. A Szerződő felek jelen okirat aláírásával megbízzák dr. Lékó László ügyvédet (Lékó és Társa Ügyvédi Iroda 1016 Budapest, Krisztina lcrt. 99.) a jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével, és jelen megállapodásnak a Budapest 1. számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtásával, valamint meghatalmazzák a földhivatali eljárásban történő jogi képviselehlk ellátásával. 12. Eladó vállalja a Vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges földhivatal eljárás kezdeményezését. 13. Eladó kijelenti, hogy helyi önkormányzat, belföldi jogi személy Vevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, továbbá, hogy ingatlan szerzését jogszabályi rendelkezések nem korlátozzák, illetve nem akadályozzák. 14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket Eladó viseli, míg Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díjának, valamint a vagyonátruházási illeték megfizetése Vevőt terheli. 15. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jog-vitájuk elbírálasára a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 16. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben Eladó a többször módosított 40/20019(11.29.) MAK sz. rendelete a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a részletes pályázati kiírás szabályai az irányadók. Budapest, máfeius- drl s 2G 1(\ :\11 ' Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat dr. Hoffmann Tamás Polgármester Eladó ÁPR, 26 Ellenjegyezte: Budapest Főváros XI. kerüle ujbuda Önkormányzat dr. Filipsz Andrea Jegyző \ ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997, évi CXLI. törvény 32. (2)-(3) bekezdése alapján Budapesten, 22 napján szerkesztettem és ellenjegyzem: ÍÍ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről a TerraZóna Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszám: 01-09-737496, adószám: 13481953-2-43, KSH-szám: 13481953-7012-113-01,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről OLIVA INVEST Kft. (cg. 01-09-920819, székhely 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. 38., adószáma 14807381-2-41, stat.sz.jele 14807381-6810-113-01, képviseli:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Polgárdi Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Nettó induló ár Ft

HIRDETMÉNY. Polgárdi Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Nettó induló ár Ft HIRDETMÉNY Polgárdi Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Cím (hrsz) Megnevezés Alapterület m 2 Nettó induló ár Ft ÁFA Ft Bruttó induló ár Ft Ajánlati biztosíték

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi -2306/129, 2306/130, 2306/131, 2306/132, 2306/133, 2306/136, 2306/137, 2306/138, 2306/139 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés!

az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés! 14250590 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.^ 'r.?.'?.../ 2 0 1 4. Javaslat az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén Tisztelt Ügyfelünk! Ingatlan vásárlásához lakáscélú kölcsön

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/549-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása az Ipari Park 10405/44

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET HELYI SZABÁLYAI. I. fejezet A lakásbérleti jogviszony létrejötte

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET HELYI SZABÁLYAI. I. fejezet A lakásbérleti jogviszony létrejötte ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2002. (III. 01.) ÖR számú rendelete a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól* Zsadány község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben