A mgkeresésére a kért adatok közlése során a fentiekre figyelemmel jártunk el.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mgkeresésére a kért adatok közlése során a fentiekre figyelemmel jártunk el."

Átírás

1 lik Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út Postacím: 1518 Bp. Pf. 10. ügyiratszárit /2013. Telefon: Tisztelt Bárász Tamás! Újbuda önkormányzatához intézet adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 29. (1) bekezdése alapján megküldöm a kért adatokat. A mellékletben szereplő szerződések tartalmaznak közérdekű adatokat és személyes adatokat. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályolcra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés". Az Infotv. 30. (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy: illa a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni." A mgkeresésére a kért adatok közlése során a fentiekre figyelemmel jártunk el.

2 2 Önkormányzati tulajdonú bérlakások Kimutatása Önkormányzati tulajdonú teljes bérlakások száma Ebből: szociális alapon béradott bérlakások száma 1404 db 1173 db Megoszlás Komfort fokozat szerint Db szám összkomfortos 487 komfortos 469 bérbe adott félkomfortos 109 komfort nélküli 105 szükség db Kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai összkomfortos ,- komfortos bérbe adott félkomfortos komfort nélküli szükség Ft/hó Önkormányzati tulajdonú szükséglakások teljes állományának száma 3 db Ebből: az állományban kiadatlan lakások száma 2 db Cím szerint: Bertalan Lajos u. 22. V. 1. Zsombolyai u Fsz. 2.

3 3 Önkormányzati tulajdonú kiadatlan lakások száma február 4.-én 25 db Az üresen álló önkormányzati ingatlanok esetében minden év május 31.-ig a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a lakáskérelmet benyújtó, - a bérbeadási rendeletben megfogalmazott feltételek fennállása esetén nyilvántartásba kerülő - közel 700 lakáskérelmező esetében a rászorultság illetve a lakás igény mérték figyelembe vételével.

4 4 Üres lakás bérlemény költségek kimutatása év Költség megnevezése: Költségek: Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távhő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség O Közös ktg., közüzemi díjak karbantartási költség egyéb karbantartás(rfny) Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Összesen: Az évi LXXVIII. törvény 7. értelmében a lakások bérbeadása előtt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadó a lakást bérlő részére átadni. Ennek érdekében a lakásjuttatási névjegyzék alapján bérbe adott lakásoknál, mely feltétel rendszerét a 41/2001.(X11.29.) XI (:)K számú rendelet határozza meg, elvégezzük a bérbeadóra hámló bérbeadás előtti karbantartási munkákat. Ennek költségét az alábbi táblázat tartalmazza, mely évben 36 lakás bérbeadás előtti karbantartási költségeit foglalják magukba. Bérbeadás előtti karbantartási költségek: szállítás, lomtalanítás Újra kiadás költségei:

5 5 Üres lakás bérlemény költségek kimutatása év Költség Költségek. megnevezése: Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távhő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség Közös ktg., közüzemi díjak karbantartási költség egyéb karbantartás(zfny) mellékvízmérő szer.+hit Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Összesen: évben 16 lakás bérbeadás előtti karbantartási költségeit foglalja magukba az alábbi táblázat, mely 2012.december 31.-ig történt kifizetéseket tartalmazza: Bérbeadás előtti karbantartási költségek: szállítás, lomtalanítás Újra kiadás költségei:

6 Önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségek 6 1. teljes állományának száma: 740 db 2. a kiadatlan helyiségek címlistája: mellékelve 3. a ben lalcássá átminősített önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségek száma, az idevágó határozatok és bizottsági, illetve képviselő-testületi jkv-ek: 1 db, határozatok nincsenek - tulajdoni lap alapján lakás, ezért napján Bp. Xl. Orlay u. 2/b. sz. alatti I. albetét számú 47 nm nagyságú ingatlan átadva Lakásosztály részére. 'eres nem lakás bérlemények költségek kimutatása év Költség Költségek. megnevezése: Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távhő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség Közös ktg., közüzemi díjak karbantartási költség Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Újra kiadás költségei: 0 0 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

7 Üres nem lakás bérlemények költségek kimutatása év 7 Költség megnevezése: Költségek. Nettó: Áfa: Bruttó: villamosenergia távliő gáz egyéb üzemeltetés Közös költség O Közös ktg., köztizemi díjak karbantartási költség Állagmegőrzés, karbantartás költségei: Újra kiadás költségei: 0 0 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Mellékelten rendelkezésre bocsátom a kért adásvételi szerződések másolatait. is. ejbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakás és nem lakás bérlemények bérbeadásáról szóló rendelet szabályozza a bérbeadás feltételeit, jogeimeit, a bérbeadói hozzájárulás feltételeit, szabályait. A 40/2001. (XII.29.)XI. ŐK rendelet pedig a lakások és helyiségek elidegenitésével kapcsolatos szabályokat, feltétel rendszert határozza meg. Budapest, február 4. Tisztelettel:

8 , 11,1,4-6 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ( amely létrejött egyrészről, a BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJSUDA ÖNKORMÁNYZATA ( 1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: Molnár Gyula polgármester), mint eladó (a továbbiakban: ELADÓ), másrészről, 1 továbbiakban együtt: SZERZŐDÖ FELEK között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 4C-Á. L 1. Az ELADó a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény, továbbá a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló, többször módosított 40/2001. (XII.29.) ÖK rendelet 9. -a (továbbiakban: OK), valamint ELADÓ Önkormányzat Képviselő-testülete Vagyongazdálkodási Bizottságának 943/VGB/2008.(X.13.), valamint 310 /VGB / 2009.(I11.18.) sz. határozatai alapján eladja, VEVŐK pedig - egymás között egyenlő arányban - megvásárolják az ingatlannyilvántartásban Budapest XI. kerület 4197/2 hrsz. alatt és Budapest XI. kerület Budafoki út 59. címen, m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület és irodaház és üzemi épületként nyilvántartott ingatlannak, (továbbiakban: INGATLAN) az ELADÓ 530/28490-ed tulajdoni arányban tulajdonában álló 149/28490-ed tulajdoni hányadát, mely természetben a Budapest kerület Karinthy Frigyes út 19. fszt. 3. szám alatt található r salapterületű, 3 szobából álló, összkomfortos komfortfokozatú lakásnak felel meg, (továbbiakban: LAKÁS), a SZERZÓDÓ FELEK áktal ismert, VEVŐK által elfogadott műszaki és annak bérlője, dr. által lakott állapotban. 1.1 A bérlőtársnak minősülő. a Lakástörvény 49. (1) bekezdés d) pontja alapján az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett, külön íven szövegezett nyilatkozatban hozzájárulását adta, hogy a LAKÁS 1/2-re vonatkozó elővásárlási jogát helyette egyenes ági rokona (gyermeke) gyakorolhatja. Saját maga részére haszonélvezeti jogot nem tart fenn. 2. Az adásvétel tárgyát képező LAKÁS vételára: az 1. pontban hivatkozott ÖK rendelet 15. -a alapján megállapított Ft, Ellenjegyző ügyvéd: Litb-v,k1 +1 Eladó:

9 2 azaz Tizennégymillió hatszázezer forint forgalmi értéknek a 24. (3) bekezdése alapján számolt 40 % vételárengedményre tekintettel a forgalmi érték 30%-a, vagyis Ft, azaz Négymillióháromszáznyolcvanezer forint. 3. VEVŐK tájékoztatják ELADÓT, hogy a 2. pontban meghatározott vételárat, azaz a Ft, azaz Négymillió-háromszáznyolcvanezer forint összeget az Erste Bank Nyrt.-től (1138 Budapest, Népfürdő u a továbbiakban: BANK) felvett kölcsönből kívánják kiegyenlíteni. 3.1 ELADÓ tudomásul veszi, hogy a vételárat VEVŐK helyett a BANK teljesíti az ELADÓ OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú Bérlakások értékesítése lebonyolítási számlájára" átutalással, a jelen szerződés létrejötte napjától számított 90 napon belül, de legkésőbb október 12. napjáig. 4. VEVŐKET a teljes vételár ELADÓ részére történő átutalását követő hónap 1. napjától kezdve illetik meg az LAKÁS hasznai és viselik annak terheit, valamint száll át a kárveszély. 4.1 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés a teljes vételár átutalása hónapjának utolsó napjával szűnik meg, így ezen időpontig a bérleti szerződésben meghatározott bérlőket - VEVŐKET az ELADÓ-bérbeadó felé bérleti díj fizetési kötelezettség terheli. 4.2 A birtokbaadásról SZERZŐDŐ FELEK külön nem rendelkeznek, mivel az LAKÁS birtokviszonyaiban változás nem következik be. 5. A VEvők kijelentik és egyben igazolják, hogy a LAKÁSRA vonatkozóan - jelen szerződés aláírásának napjáig kimutatott - lakbér és egyéb közüzemi hátralékuk, tartozásuk nincs. 6. Az ELADÓ szavatol az LAKÁS per-, teher- és igénymentességéért. 6.1 ELADÓ tájékoztatja VEVŐKET, hogy az INGATLAN 4197/2 hrsz-ú tulajdoni lapjának I. részében az egész INGATLANT illető, illetve terhelő útszolgalmi jogok vannak bejegyezve. 7. ELADÓ jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal a VEVŐK javára az INGATLANNAK az ingatlannyilvántartásban Budapest XI. kerület 4194/2 hrsz-on felvett tulajdoni lapjára, annak 149/28490-ed tulajdoni hányadára, tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét feljegyezze. 7.2 SZERZŐDŐ FELEK megállapítják, hogy VEVŐK tulajdonjogának bejegyzése után a 4197/2 hrsz-ú INGATLAN tulajdonjoga ELADÓT 381/28490-ed tulajdoni hányadban, míg VEVŐKET egymás között 75/28490-ed-74/28490-ed tulajdoni hányadban fogja megilletni. 8. ELADÓ jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a BANKNAK a hitel folyósítására vonatkozó írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozata eredeti példányának átvételével egyidejűleg minden további feltétel kikötése nélkül VEVŐK részére Ellenjegyző ügyvéd: Eladó:

10 3 megadja - a külön íven szövegezett és az eljáró ügyvédnél letétbe helyezett - írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az INGATLAN Budapest XI. kerület 4197/2 hrsz-ú tulajdoni lapjára a VEVŐK javára tulajdonjog - vétel jogcímen - egymás között 75/28490-ed- 74/28490-ed tulajdoni hányadban bejegyzésre kerüljön. 8.1 ELADÓ a 8. pontban hivatkozott bejegyzési engedélye ügyvédi letétbe helyezésének tényét az eljáró ügyvéd által kiadott nyilatkozat formájában igazolja a BANK részére. 8.2 SZERZŐDŐ FELEK a hitel folyósítása esetén hozzájárulnak ahhoz, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal - a VEVŐK tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg - a BANK javára jelzálogjogot, és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezzen be az INGATLAN tulajdoni lapjára. 9. SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy amennyiben VEVŐK hitelkérelmét a BANK elutasítja vagy a vételár kiegyenlítésére a 3.1 pontban megjelölt határidőig - azaz 2009.október 12. napjáig - nem kerül sor, úgy az OK (5) bekezdése alapján ELADÓ jogosult a Jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszonyt visszaállítani. 9.1 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban is, hogy VEVŐK a vételár kiegyenlítésére előírt határidő előtt jogosultak az ELADÓHOZ intézett - indokolás nélküli - írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszony visszaállítását kérni. 9.2 SZERZŐDŐ FELEK rögzítik, hogy az eredeti állapot helyreállítása érdekében VEVŐK már most hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés 7. pontja alapján a javukra feljegyzett tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye az INGATLAN tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön. 9.3 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban is, hogy a bankkölcsön folyósítását követően egyik fél sem jogosult a szerződéstől önállóan elállni vagy a szerződést bármilyen módon megszüntetni, a szerződést felbontani. Ezek a jogok csak abban az esetben gyakorolhatók, ha ehhez a BANK írásban hozzájárul. A BANK írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződés felbontása, megszüntetése vagy az elállás érvényesen nem gyakorolható. 10. SZERZőDÖ FELEK jelen szerződés aláírásával megbízzák dr. Merczel Ildikó ügyvédet (Merczel Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Aranykéz u, 2. félemelet 3.) az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtásával, valamint meghatalmazzák a földhivatali eljárás során jogi képviseletük ellátásával ELADÓ vállalja jelen adásvételi szerződés megkötésével járó költségek megfizetését, valamint VEVŐK tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba történő feljegyzésére, valamint bejegyzésére irányuló földhivatali eljárások kezdeményezését. Ellenjegyző ügyvéd: 4 Eladó: Vevők:

11 4 12. ELADÓ belföldi jogi személy. VEVŐK kijelentik, hogy magyar állampolgárok, továbbá, hogy ingatlan szerzésüket jogszabályi rendelkezések nem korlátozzák, illetve nem akadályozzák. 13. SZERZőDŐ FELEK a jelen szerződésben szabályozott jogviszony keretében felmerülő jogvitájuk elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 14. SZERZŐDŐ FELEK rögzítik, hogy VEVŐK tulajdonszerzés 27 illetékekről szóló többször módosított évi XCIII. törvény 26. (1) bekezdés m) pontja értelmében illetékmentes, továbbá 27 ingatlannyilvántartási eljárás is a Díjtörvény 32/C. 5 (1) bekezdés f) pontja alapján tárgyi díjmentes eljárásnak minősül. 15.SZERZőDő FELEK megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az, utolsóként aláíró SZERZőDő FÉL aláírásának napján lép hatályba és a megadott határidők is e naptól kezdődnek. 16. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben ELADÓ 40 /2001. (XII. 29.) OK számú rendelete, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvénynek az adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 17. Jelen szerződés 4 (négy) oldalból és 8 (nyolc) egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyet SZERZőDŐ FELEK annak elolvasása és értelmezése után -, mint a.karatukkal mindenben megegyezőt, jöváhagyólag írtak alá. Budapest, 2009.p Budapest, június 11. BUDAPEST FŐVÁROS XI,. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA '- MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER ELADÓ ellenjegyezte: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KER ET ÚJSUDA ÖNKORMÁNYZATA DR. FILIPSZ ANDREA JEGYZŐ A fenti szerződést készítettem és az ingatlannyilvá ntartásról szóló 1997 évi CXLL törvény 32. k bekqzdése alapján, Budapesten 2009., tcipa IIC, napján ellertjegyzem: Úr. 1kf erczel Pdikó Ow.'M

12 LA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről, a BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: Molnár Gyula polgármester), mint eladó (a továbbiakban: ELADÓ) másrészről, a továbbiakban együtt: SZERZŐDÖ FELEK között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. SZERZŐI:lő FELEK jelen módosítás előzményeként rögzítik, hogy közöttük június 3-án adásvételi szerződés jött létre, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. kerület Fehérvári út 48. földszint 2. ajtószám alatt található, 1 szobás, 35 m 2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú társasházi lakás és a közös tulajdonból hozzá tartozó 9 / 1000-ed eszmei tulajdoni hányad adásvétele tárgyában, Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer forint vételár on. 1.1 Az adásvételi szerződés - a VEVŐ javára szóló tulajdonjog fenntartással június 9. napján, /1/2009. üuiratszámon került a Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalhoz benyűjtásra. 1.2 VEVŐ az adásvételi szerződésben úgy nyilatkozott, hogy a vételárat a CIB Bank Zrt.-től felvett kölcsönből kívánja kiegyenlíteni. Mivel a szerződés aláírása után a körülmények megváltoztak, ezért VEVŐ úgy döntött, hogy a vételárat az Unicredit Bank Hungary Zrt. által folyósított kölcsönből fogja megfizetni A fentiekre tekintettel SZERzŐDŐ FELEK egyrészről módosítják a vételár átutalását teljesítő bank személyét, másrészről a szerződést kiegészítik a bank üzletszabályzatában az adásvételi sz,erződésre előírt rendelkezésekkel, az alábbiak szerint: 2. Az adásvételi szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. VEVŐ tájékoztatja ELADÓT, hogy a 2. pontban meghatározott vételárat, azaz a Ft-ot, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer forint összeget az Unicredit Bank Hungary Zrt.-től (a továbbiakban: BANK) felvett kölcsönből kívánja kiegyenlíteni." Ellenjegyző ügyvéd: Eladó: vevő: 11/1217tt

13 2 3. Az adásvételi szerződés 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 8. ELADÓ jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a BANKNAK a hitel folyósítására vonatkozó.írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozata eredeti példányának átvételével egyidejűleg minden további feltétel kikötése nélkül VEVŐ részére megadja - a külön íven szövegezett és az eljáró ügyvédnél letétbe helyezett - írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az adásvétel tárgyát képező INGATLAN Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz-ú tulajdoni lapjára a VEVŐ javára tulajdonjog - vétel jogcímen - 1/1 tulajdoni hányadban bejegyzésre kerüljön 4. Az adásvételi szerződésnek a jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezési változatlanul hatályban maradnak. 5. ELADÓ vállalja a jelen okiratnak a Budapesti 1 számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtását és annak a /1/2009. sz. alatt indult eljárásban benyújtott iratokhoz való csatolásának kérelmezését. 6. Jelen szerződés módosítás 2 (kettő) oldalból és 8 (nyolc) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet SZERZŐDŐ FELEK - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Budapest, Budapest, augusztus BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER ELADÓ ellenjegyezte: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET DA ÚJSU ÖNKORMÁNYZATA DR. FILIPSZ ANDREA JEGYZŐ A fenti szerződést készítettem és az ingatlan-nyiluántartásról szóló évi CXLI. törvény 32. (2)-(3) bekezdése an, Ppglapesten, k,t.: hó 04 napján eltenjeg

14 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, a BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: Molnár Gyula polgármester), mint eladó (a továbbiakban: ELADÓ), másrészről, fszt. 2.), jmint vevő (a továbbiakban: VEVŐ) továbbiakban együtt: SZERZŐDŐ FELEK között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 1. Az ELADÓ a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény, (Lakástörvény) továbbá a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló, többször módosított 40/2001. (XII.29.) ÖK rendelet 9. -a (továbbiakban: ŐK), valamint az ELADÓ Önkormányzat Képviselőtestülete Vagyongazdálkodási Bizottságának 855 /VGB / 2008.(IX.15.), valamint 179 /VGB / (II. 18.) sz. határozatai alapján eladja, VEVŐ pedig - 1/1 tulajdoni arányban - megvásárolja. az ELADÓ kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. kerület Fehérvári út 48. fszt. 2. ajtószám alatt található 1 szobás, 35 m 2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú társasházi lakást, a közös tulajdonból hozzá tartozó 9/1000-ed eszmei tulajdoni hányaddal együtt (továbbiakban: INGATLAN), a SZERZŐDŐ FELEK által ismert, valamint VEVŐ által elfogadott műszaki és általa, mint bérlő által lakott állapotban. 2. Az adásvétel tárgyát képező INGATLAN vételára: az 1. pontban hivatkozott ŐK rendelet 15. -a alapján megállapított Ft, azaz Hétmillió-háromszázötvepezer forint forgalmi értéknek a 24. (3) bekezdése alapján szárnolt 40 % vételárengedményre tekintettel a forgalmi érték 30%-a, vagyis Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer í r r.7, Ellenjegarző ügyvéd: Eladó: Vevő: itlx7et

15 2 3. VEVŐ tájékoztatja ELADÓT, hogy a 2. pontban meghatározott vételárat, azaz a Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázötezer forint összeget a CIB Bank Zrt.-től (továbbiakban: BANK) felvett kölcsönből kívánja kiegyenlíteni. 3.1 ELADÓ tudomásul veszi, hogy a vételárnak megfelelő összeget VEVŐ helyett a Bank teljesíti az ELADÓ OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú, Bérlakások értékesítése lebonyolítási szárnlája" javára - átutalással - a jelen szerződés létrejötte napjától számított 90 napon belül, de legkésőbb szeptember 15. napjáig. 4. VEVŐT a teljes vételár ELADÓ részére történő átutalását követő hónap 1. napjától kezdve illetik meg az INGATLAN hasznai és viselik annak terheit, valamint száll át a kárveszély. 4.1 SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés a teljes vételár átutalása hónapjának utolsó napjával szűnik meg, így ezen időpontig a bérleti szerződésben meghatározott bérlőt- VEVŐT az ELADÓ-bérbeadó felé bérleti díj fizetési kötelezettség terheli. 4.2 A birtokba.adásról SzERzőpő FELEK külön nem rendelkeznek, mivel az INGATLAN birtokviszonyaiban változás nem következik be. 5. A VEVŐ kijelenti és egyben igazolja, hogy az INGATLANRA vonatkozóan - jelen szerződés aláírásának napjáig kimutatott - lakbér és egyéb közüzemi hátraléka, tartozása nincs. 6. Az ELADÓ szavatol az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. 7. ELADÓ jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal a VEVŐ javára - 1/1 arányban - az INGATLANNAK az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz-on felvett tulajdoni lapjára, a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét feljegyezze. 8. ELADÓ jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Nietelárnak megfelelő kölcsönösszeg átutalásával egyidejűleg minden további feltétel kikötése nélkül VEVŐ részére megadja - a külön íven szövegezett és az eljáró ügyvédnél letétbe helyezett - írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az adásvétel tárgyát képező INGATLAN Budapest XI. kerület 3904/0/A/6 hrsz-ü tulajdoni lapjára a VEVŐ javára tulajdonjog - vétel jogcímen - 1/1 tulajdoni hányadban bejegyzésre kerüljön. Ellenjegyző ügyvéd: Madó: Vevő: jká51,td(

16 3 9.SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy amennyiben VEVŐ a vételárat a 3.1 pontban megjelölt határidőig - azaz szeptember 15. napjáig - nem fizeti meg, úgy az ÖK 24. (5) bekezdése alapján ELADÓ jogosult a jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszonyt visszaállítani. 9.1 SZERZÖDÖ FELEK megállapodnak abban is, hogy VEVŐ a vételár kiegyenlítésére előírt határidő előtt jogosult az EtArx5Hoz intézett - indokolás nélküli - írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni és az eredeti állapotot, a bérleti jogviszony visszaállítását kérni. 9.2 SZERZŐDŐ FELEK rögzítik, hogy az eredeti állapot helyreállítása érdekében VEVŐ már most hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződés 7. pontja alapján a javára feljegyzett tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye az INGATLAN tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön. 10. SZERZőDŐ FELEK jelen szerződés aláírásával megbízzák dr. Merczel Ildikó ügyvédet (Merczel Ügyvédi Iroda 1061 Budapest, Andrássy út 10. I. emelet 109/a.) az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtásával, valamint meghatalmazzák a földhivatali eljárás során jogi képviseletük ellátásával. 11.ELADÓ vállalja jelen adásvételi szerződés megkötésével járó költségek megfizetését, valamint VEVŐ tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésére, valamint bejegyzésére irányuló földhivatali eljárások kezdeményezését. 12. ELAD() belföldi jogi személy. VEVŐ kijelenti, hogy magyar állampolgár, továbbá, hogy ingatlan szerzését jogszabályi rendelkezések nem korlátozzák, illetve nem akadályozzák SZERZŐDÖ FELEK a jelen szerződésben szabályozott jogviszony keretében felmerülő jogvitájuk elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 14. SZERZÖDŐ FELEK rögzítik, hogy VEVŐ tulajdonszerzése az illetékekről szóló többször módosított évi XCIII. törvény 26. (1) bekezdés m) pontja értelmében illetékmentes, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás is a Díjtörvény 32/C. (1) bekezdés f) pontja alapján tárgyi díjmentes eljárásnak minősül. 15.SZERZŐDŐ FELEK megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés n7 utolsóként aláíró SZERZŐDő FÉL aláírásának napján lép hatályba és a megadott határidők is e naptól kezdődnek. Ellenjegyző ügyvéd: Eladó: Vevő:

17 4 16. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben ELADÓ 40 /2001. (XII. 29.) ÖK számú rendelete, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvénynek az adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 17. Jelen szerződés 4 (négy) oldalból és 8 (nyolc) egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyet SZERZŐDŐ FELEK - annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. ( Budapest,.. Budapest, május 15. BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA '- MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER ELADÓ VEVŐ ellenjegyezte: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÚ ET ÚJRUDA ÖNKORMÁNYZATAI DR. FILIPSZ ~REÁ JEGYZŐ.1+, A fenti szerződést nyilvántartásról szóló törvény 32. (3)-(4) b Budapesten, 2009 napján ellenjegyzem: az ingatlan évi CXLL kezdése alapján, hó

18 Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (1113 Budapest, Bocskai út , KSH szám: , adószám: , képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester), mint eladó ( továbbiakban Eladó ) másrészről nedil továbbiakban együtt Szerződő Felek ovaomanan Vevő ) között, alulírt napon és helyen az alábbiak szerint: I. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest, VIII. kerületi 36675/0/A/2 hisz alatt felvett, 50 m2 területű, kettő szobás lakás, a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 275/ d eszmei tulajdoni hányadrésszel együtt ( továbbiakban Ingatlan), amely ingatlan a valóságban Budapest, VIII. Rökk Szilárd u 15. fszt 16. szám alatt található. 2. Eladó a jelen szerződés aláírásával; az Eladó Gazdasági Bizottságának 109/GB/2011.(11.15.) sz. határozata alapján eladja, Vevő pedig megveszi az 1. pontban körülírt ingatlant. 3. Eladó az ingatlan műszaki állapotáról a következő tájékoztatást adja: a lakás kifejezetten rossz műszaki állapotban van. 4. Vevő kijelenti; hogy az Ingatlant megtekintette, annak állagát, műszaki állapotát, valamint felszereltségét megismerte, és azt az értékesítésre kiírt részletes pályázati kiírásban és a jelen szerződés 3. pontjában adott Eladói tájékoztatás szerint rögzített állapotában jelen szerződés teljesítéseként elfogadja. 5. Az adásvétel tárgyát képező Ingatlan vételára a Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában. álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 40/2001.(X11.29.) XI.ÖK. sz. rendelete alapján az üres lakások értékesítésére kiírt én megtartott pályázati versenytárgyalás során, a Vevő által felajánlott legmagasabb nyertes vételárnak megfelelő Ft, azaz hétmilliótízezer forint. 6. Vevő pályázati ajánlata benyújtásakor Ft, azaz hétszázegyezer forint pályázati előleget már megfizetett Eladó részére, mely összeg a pályázati kiírás szabályai szerint a vételárba beszámításra kerül. -9dr Hof Tamás: dr Lékó László:

19 6.1. Eladó megállapítja, hogy a fennmaradó vételárrészt, azaz Ft-ot, azaz hatmillió-háromszázkilencezer forintot a Vevő a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számú bankszámlájára átutalással már megfizette E tényt Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolta Eladó jelen szerződés aláírásával megerősíti és nyugtázza, hogy ezzel Vevő az 5. pontban meghatározott teljes vételárat hiánytalanul megfizette. 7. Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlan vételára pályázati eljárás, versenytárgyalás során került kialalcításra, így annak feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását kizárják, illetőleg Vevő arról jelen szerződés aláírásával is kifejezetten lemönd. 8. Eladó az ingatlant per-, tehermentesen adja a Vevő tulajdonába, melyért jogszavatosságot vállal Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatát az Ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény 39..(2) bekezdésében biztosított elővásárlási jog illeti meg Eladó vállalja, hogy jelen szerződés megicilldésével értesíti Budapest Főváros Önkormányzatát az Ingatlanra vonatkozóan megillető elővásárlási jog gyakorlásáról Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Budapest Főváros Önkormányzata élni kíván elővásárlási jogával, úgy az Eladó vele köteles adásvételi szerződést kötni, a jelen szerződés egyidejű megszüntetése és a Vevővel történő elszámolás mellett. 9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Eladó az Ingatlan birtokát a Budapest Főváros Önkormányzata elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntése kézhezvételétől számított legkésőbb három napon belül átadja Vevő részére A birtokbaadásról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben közösen rögzítik a közüzemi órák állását Vevő az ingatlan terheit a birtokbaadás napjától köteles viseld, s e naptól jogosult azt használni, hasznosítani, azzal rendelkezni, Valamint viseli az esetleges kárveszélyt. 10. Eladó jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő tulajdonjogát 1/1 arányban vétel jogcímén - a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal bejegyezze Szerződő felek közösen kérik a Budapesti I. számú Körzeti Földhivatalt, hogy a Budapest Főváros. Önkormányzat elővásárlási jogról lemondó nyilatkózatá.na.k csatolásáig a Vevő tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem elbírálását tartsa fiiggőben. dr Hof ')/(11L--Tamás: (2) 7 \_" L-'' "ör LéRó Laszló:

20 3 11. A Szerződő felek jelen okirat aláírásával megbízzák dr. Lékó László ügyvédet (Lékó és Társa Ügyvédi Iroda 1016 Budapest, Krisztina lcrt. 99.) a jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével, és jelen megállapodásnak a Budapest 1. számú Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtásával, valamint meghatalmazzák a földhivatali eljárásban történő jogi képviselehlk ellátásával. 12. Eladó vállalja a Vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges földhivatal eljárás kezdeményezését. 13. Eladó kijelenti, hogy helyi önkormányzat, belföldi jogi személy Vevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, továbbá, hogy ingatlan szerzését jogszabályi rendelkezések nem korlátozzák, illetve nem akadályozzák. 14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket Eladó viseli, míg Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díjának, valamint a vagyonátruházási illeték megfizetése Vevőt terheli. 15. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jog-vitájuk elbírálasára a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 16. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben Eladó a többször módosított 40/20019(11.29.) MAK sz. rendelete a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a részletes pályázati kiírás szabályai az irányadók. Budapest, máfeius- drl s 2G 1(\ :\11 ' Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat dr. Hoffmann Tamás Polgármester Eladó ÁPR, 26 Ellenjegyezte: Budapest Főváros XI. kerüle ujbuda Önkormányzat dr. Filipsz Andrea Jegyző \ ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997, évi CXLI. törvény 32. (2)-(3) bekezdése alapján Budapesten, 22 napján szerkesztettem és ellenjegyzem: ÍÍ)

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1040-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Mészáros Imre ingatlanrész vásárlási

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8233-9/2010. 31. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 6/2014.(1.16.) számú határozata a 296/2013.(XII.19.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 114/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-9/2015. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Magyarországi Németek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/678-1/2015/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Adásvétellel vegyes csereszerződés

Adásvétellel vegyes csereszerződés Adásvétellel vegyes csereszerződés mely létrejött a felek között 2008. 12.10. napján kelt csereszerződés alapján, annak a 3825/1. hrsz-ú és a 0158/14 hrsz. ú.ingatlanra vonatkozó kiegészítéseként egyrészről

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

S zerző d é s i n gatla n adásvételérő l

S zerző d é s i n gatla n adásvételérő l a 144/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete S zerző d é s i n gatla n adásvételérő l amely létrejött egyrészről a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 1037

Részletesebben

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára Sorszám: Tárgy: Ingatlanértékesítés (Hajnal utca 2-4., 3714/l/C/4, 3714/1/D/l hisz.) Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Bizottság: Pénzügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről #hiteladós neve (#hiteladós születési családi és utóneve, #hiteladós születési helye, #hiteladós születési ideje, #hiteladós anyja születési családi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben