Jogi és Sportjogi ismeretek. c. egyetemi tankönyv feldolgozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogi és Sportjogi ismeretek. c. egyetemi tankönyv feldolgozása"

Átírás

1 ..

2 Jogi és Sportjogi ismeretek c. egyetemi tankönyv feldolgozása

3 Fogalmak és jogintézmények

4 A jog, mint társadalmi jelenség 1. a társadalom nem létezhet normák, magatartási szabályok nélkül 2. minél fejlettebb egy táradalom, annál több normafajta jön létre 3. pl.: a szokás, az erkölcs, a jog, a vallás, az időrendben később kialakult illem és divat, a politikai, illetve a szervezeti normák 4. az állam alakulásával együtt jelent meg a jog, amely biztosítja a szabályozottságot és rendet, és az állam állandó szigorú felügyelete alatt áll 5. köznapi értelemben a jogszabályok összességét, vagy mint az egyes személyhez fűződő jogosultságot (joga van valamire), azaz alanyi jogot értjük 6. továbbá: magatartásszabályok összessége, azaz norma keletkezése és érvényesülése állami szervekhez kötődik; az adott társadalomban általánosan kötelező; a társadalom egésze érdekének megfelelően befolyásolja a társadalmi viszonyokat az emberek magatartásán keresztül

5 Jogrendszer A jogrendszer egy meghatározott államban aktuálisan létező jogi normák összessége, de nem csupán jogszabályok halmaza, hanem azoknak komplex, egymásra kitekintő megjelenése, amely viszonylagos zártsága ellenére is képes a fejlődésre (annak definiálása például, hogy mit nevezünk okiratnak, nyilván egész másképp hangzott 1920-ban, mint napjainkban).

6 Jogágak A jogi normák nem csak a jogrendszer szintjén, de egymás közötti összefüggésük szintjén is rendszert alkotnak, ezek a jogágak. A jogágak azonos típusú, azonos módszerrel szabályozott társadalmi viszonyok és jogszabályok összességét jelentik. 2 típust különítünk el: a magánjogot és a közjogot. A magánjog a magánérdek, míg a közjog a közérdek érvényesülésének joga.

7 A legfontosabb jogágak: alkotmányjog (államjog), közigazgatási (vagy államigazgatási) jog, közigazgatási (vagy államigazgatási) eljárási jog, polgári jog, polgári (peres és nem peres) eljárásjog, munkajog, büntetőjog, büntetőeljárási jog, családjog, pénzügyi jog, nemzetközi magánjog, nemzetközi jog, sportjog

8 Jogforrástani alapok A jogforrást 2 értelemben használjuk: köznapi értelemben ahonnan a jog tartalma származik, ilyen materiális jogforrások: az Országgyűlés a Kormány a minisztériumok az önkormányzatok. Másik értelemben a jogforrás maga a produktum, ami valamilyen formában testet ölt, ezek a formális jogforrások: az Országgyűlés által alkotott törvény a Kormány által alkotott kormányrendelet az egyes miniszterek által alkotott rendeletek, az önkormányzatok rendeletei.

9 Jogforrások hierarchiája: 1.Országgyűlés 2.Kormány 3.Minisztériumok 4.Területi és helyi önkormányzatok A külső jogforrások hierarchiájában a törvényeket a kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, önkormányzati rendeletek követik.

10 Hatáskör és illetékesség A hatáskör a munkamegosztást jelenti az állami szervek között, illetve azt mutatja meg, hogy az állami szervek közül mely szervnek van érdemi ügyintézésre jogszabályi felhatalmazása, míg az illetékesség azt mutatja meg, hogy az azonos hatáskörű szervek közül ténylegesen melyik fog eljárni.

11 Jogi norma A jognak az a legkisebb önálló egysége, amely ugyanakkor a jog minden fogalmi elemét önállóan is tartalmazza. Három szerkezeti egysége: hipotézis, diszpozíció és jogkövetkezmény. Hipotézis (tényállás): A tények azon összességét, amelyhez a jogszabály joghatásokat fűz, hipotézisnek (tényállásnak) nevezzük. Diszpozíció: A diszpozíció jelenti azokat az előírásokat, amelyeknek teljesülniük kell (vagy teljesülniük tilos), amennyiben a tényállás bekövetkezett, a hipotézis feltételei teljesültek. Tilalom esetén a jogalkotó valamely magatartástól való tartózkodást ír elő, míg elrendelés, parancsolás esetén kategorikusan előír valamilyen magatartást. Szankció: A szankció (jogkövetkezmény) a jogszabály által megállapított állami magatartás, amely akkor lép életbe, ha a hipotézisben megállapítottaktól eltérően cselekednek, ekkor valamilyen következmény lép életbe: büntetés vagy akár kitüntetés, de pl. a házasságkötés is ide tartozik (megváltozik a családi állapot).

12 Jogi normák fajai Definiáló jogi norma: A definiáló jogi norma feladata, hogy meghatározzon egy-egy fogalmat, mert a különböző jogszabályok másképp értelmezhetik. Utaló jogi norma: Segítségével lehet eljutni ahhoz az aktuális jogszabályhoz, amely éppen a jogalanyok jogait és kötelességeit tartalmazza. Azt mutatja meg, hogy mely jogszabályok vonatkoznak egy adott jogesetre. Megszorító jogi norma: A megszorító jogi norma azt fejezi ki, hogy a fő szabálytól mely esetekben, és milyen mértékben kell eltérni. A megszorítás a jogszabály érvényesülési területét szűkíti le.

13 Kiterjesztő jogi norma: Olyan esetekre is alkalmazni kell, amelyek egyébként nem tartoznának szorosan a jogszabály hatálya alá. Sajátos megjelenési formája a kiterjesztő jogi normáknak az úgynevezett fikció jogintézménye. Fikció, vélelem: Azt jelenti, hogy valamely tényállást, vagy jelenséget egy másikkal azonosnak tekint, annak ellenére, hogy a tényállások/jelenségek nem azonosak. Ez főleg a technikai fejlődés miatt fontos. Vélelemről akkor beszélhetünk, ha valamely jogszabály valószínűnek fogad el egy olyan tényállást, amely általában igaz szokott lenni (pl. egy házasságban élő nőnek gyereke születik, a vélelem szerint a férj lesz az apja).

14 A jogi norma érvényessége és hatályossága Valamely jogi norma akkor érvényes, ha: a kibocsátására feljogosított szervtől származik, a jogszabályalkotásra vonatkozó eljárási rendben született, a jogszabályban írt előírásoknak megfelelő módon közzétették (kihirdetették).

15 A hatályosság viszont azt jelenti, hogy a jogszabály alkalmazandó, követendő. Ez azt is jelenti, hogy olykor érvényes jogi normák nem követendők, mert még nem hatályosak (időbeli, térbeli és személyi). Időbeli hatályosság: mettől meddig kell a jogi normáknak eleget tennünk. A jogszabályok hatálya általában a kihirdetésük napján kezdődik, de elképzelhető, hogy csak akár hónapokkal később lép hatályba. Térbeli hatályosság: A jogszabály térbeli vagy területi hatálya földrajzilag körülhatárolja azt a területet, amelyen a jogokat és kötelezettségeket gyakorolhatják a jogalanyok. Személyi hatályosság: A jogszabályok személyi hatálya a jogalanyok azon körét határozza meg, amelyekre a jogok és kötelezettségek kötelező vagy tiltó erővel vonatkoznak.

16 Jogviszony Jogilag szabályozott társadalmi viszony. Hármas viszony: ideológiai viszony: tudaton szűrődik át teleológiai (céltani) viszony: valamilyen cél elérése érdekében indít el folyamatokat akarati viszony: jogalkotók maguk döntik el, hogy mely viszonyokat emelnek az erkölcs és a szokások világából jogilag szabályozott magasságba.

17 A jogviszony alanyai: A jogviszony alanyai lehetnek természetes személyek, jogi személyek, és jogi személlyel nem rendelkező egyéb szervezetek. A jogviszony alanyait jogalanynak is nevezhetjük. A jogalany legfontosabb jellemzője a jogképesség. A jogviszony tárgya: A jogviszony tárgya az, amire irányul a jogviszony maga: dolgokra, szolgáltatásokra. A jogviszony tartalma: megilleti. Azon jogok és kötelezettségek összessége, amely a jogalanyokat az adott jogviszonyban A jogviszony szerkezete: A jogviszony szerkezete relatív és abszolút lehet. A relatív szerkezetű jogviszonyban két vagy több, de nem végtelen számú pólust ragadhatunk meg. Az egyik póluson áll(nak) a jogosult(ak), a másikon (a többin) a kötelezettek. Abszolút szerkezet esetén egy jogosulttal szemben számtalan végtelen számú (pl. egész nemzet) kötelezett van.

18 Jogi tények Legegyszerűbb megfogalmazásban jogi tényeknek a jogilag lényeges tényeket (emberi magatartásokat és egyéb körülményeket, emberi magatartástól független körülményeket pl. idő, elemi csapások stb.) tekintjük.

19 Jogvesztés-elévülés A jogvesztő határidő azt jelenti, hogy a felek közötti jogviszony végleg lezárul, azt követően a jogviszonyból már nem származik kötelezettség vagy jog. Amennyiben a határidő nem jogvesztő, úgy elévülés jellegű. Az elévülés azt jelenti, hogy a jogviszonyból származó jogosultság nem szűnik meg, de a határidő elteltével az állam annak érvényesítéséhez már nem nyújt kényszereszközöket.

20 Jogalkalmazás, jogkövetés, jogértelmezés Jogalkalmazás: jogszabály alkalmazása egy konkrét esetre Jogkövetés: jogalanyok jogkövető magatartása Jogértelmezés: lehet nyelvtani, logikai, rendszertani, történeti

21 A sport magánjoga

22 Polgári jog A polgári jog az egymástól elkülönült, egyenrangú és mellérendelt felek vagyoni, illetve egyes személyi viszonyait szabályozó jogág, amely a vagyoni viszonyok tekintetében alapvető szabályokat fogalmaz meg, míg a vagyoni viszonyokhoz kapcsolódó személyi(ségi) jogok tekintetében kisegítő védelmet nyújt.

23 Polgári jogi jogviszonyokat szabályozó kódexünk: I. rész: Bevezető rendelkezések II. rész: A személyek III. rész: A tulajdonjog IV. rész: Kötelmi jog V. rész: Öröklési jog VI. rész: Záró rendelkezések A polgári jog tárgya: egymásnak mellérendelt felek vagyoni viszonyait szabályozza

24 A polgári jog szabályozási módszere elsősorban a vagyoni viszonyokat szabályozza személyiségi jogterület is része (kisegítő védelem, pl.: jó hírnév) jogsérelem nagysága is döntő egymásnak mellérendelt felek: hatóság és a fél között feltétlenül alá-fölérendelt a konstelláció (nem így a polgári jogban, ott ugyanis egyenrangúak a felek) a vagyoni viszonyok alapvető szabályozása: tulajdoni és használati jogok, kötelmi jog, öröklési jog a személyi(ségi) viszonyok kisegítő védelme: természetes személy védelmével kapcsolatos jogviszonyok, valamint az úgynevezett szellemi alkotások joga

25 A magyar polgári jog alapelvei Az alapelvek fogalma és jelentősége: A törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság gazdasági és társadalmi rendjével összhangban kell értelmezni. értelmezésben is szerepet játszanak le nem írható elvárások hézagpótló jelentősége is van valamennyi jogszabály közös nevezője Alapelvek: a szükséglet-kielégítés alapelve az alanyi jog, a tulajdon védelmének alapelve a jóhiszeműség, a tisztesség és a kölcsönös együttműködés alapelvei a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve a kármegelőzés alapelve a Ptk. értelmezési alapelve

26 A polgári jogi jogviszony alanyai Az ember (természetes személy) Jogképessége egyenlő és általános (fogantatástól). cselekvőképesség: nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, életkor- és állapotfüggő o cselekvőképtelen: gyermekkor, belátási nehézségekkel küszködik, o korlátozott cselekvőképesség:14-18 év o speciális eset: szellemi fogyatékosság vétőképesség: milyen körülmények között felelős valaki a jogsértésekért Az állam Az állam jogképessége azt jelenti, hogy az állam a maga egészében polgári jogviszonyok alanya lehet, jogokat és kötelezettségeket szerezhet( nem mindenfélét), illetőleg vállalhat szervei útján.

27 Jogi személy azokat a szervezeteket, amelyeket a jogszabály jogalanyisággal ruház fel, jogi személyeknek nevezzük. állandó jogalanyisága van meghatározott működése van vagyona van

28 A jogi személy típusai Egyesület társadalmi szervezeti egyesületi jog alapján szerveződött a szövetségi formáció is olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsága van és tevékenysége a céljának elérésére irányul az egyesület a törvény erejénél fogva jogi személy, és a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre sportban betöltött szerepe lényeges

29 Sportegyesület nem bejegyzi, hanem nyilvántartásba veszi a fővárosi/megyei bíróság alapításához szükséges legalább tíz természetes személy önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező alapszabályban meghatározott céllal alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkező, céljainak elérésére tagjainak tevékenységét szervező jogi személy sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet nem folytathat (csak kiegészítő tevékenységként) közgyűlését évente választják felügyelőbizottság vagy könyvvizsgáló önkormányzati támogatásban részesül, ha benne van az állami sportinformációs rendszerben

30 Korlátolt felelősségű társaság egy, vagy több tagú gazdasági társaságoknak működése során csupán a bevitt vagyona értékével felel a Kft. alakításához legfontosabb feltétel a tőke jelenleg minimálisan Ft törzstőke szükséges hozzá a társasági tagok a Kft.-nél társasági szerződést kötnek egymással nagyon fontos eleme a társasági szerződésnek a tevékenységi kör pontos, precíz megjelölése Részvénytársaság tipikusan tőkekoncentráló társaság felelősségét tekintve, a kft.-hez hasonlóan korlátolt felelősségű társasági alakzat a részvényesek a társaság kötelezettségeiért egyébként nem felelnek a jogszabálynál fogva kötelező feltüntetni a részvényen a társaság cégnevét és székhelyét, s részvények sorszámát, névértékét és azt, hogy bemutatóra vagy névre szólóak, a részvény fajtáját és azokat a legfontosabb jogokat, amelyekhez az alapszabályban meghatározott jogok fűződnek Részvénytársaságot, csak úgy, mint kft.- t, egy személy is alapíthat

31 Országos sportági szakszövetség az országos sportági szakszövetség az egyesülési jog alapján létrejövő jogi személy, amely sportágában kizárólagos jelleggel a sporttörvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el, és a törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol tagjai kizárólag sportszervezetek és sportiskolák lehetnek, amelyek az adott sportág versenyrendszerében részt vesznek az országos sportági szakszövetség status quo- ja is az egyesülési jogról szóló évi II. törvényen alapul a sportegyesületek/ sportszövetségek gazdasági ellehetetlenülése követelte ki a formális sporttörvény létrehozását

32 Alapítvány, közalapítvány az alapítványt formailag alapítói okirattal, és nem szerződéssel hozzák létre az alapítók. jogi értelemben szerződésnek fogható fel az alapítói okiratuk az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelkezésre bocsátani az alapító okiratban meg kell jelölni az alapítvány nevét, székhelyét, célját és céljára rendelt vagyonát, valamint a vagyonfelhasználás módját nyílt alapítvány létrehozásakor legalább olyan mértékű vagyont kell az alapítvány rendelkezésére bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges a közalapítványt az Országgyűlés, a kormány, valamint a helyi önkormányzat képviselőtestülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hozza létre a közalapítványok az első sporttörvényben nyertek igazi relevanciát a magyar sport támogatásában Az első sporttörvéyben három közalapítvány került megalapításra: o Nemzeti Sportközalapítvány o Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az egészséges életmódért o Mező Ferenc Közalapítvány

33 Nem jogi személyek a nem jogi személyek esetében a jog nem írja elő a kötelező minimális törzstőkét a főszolgáltatás nem a vagyon szolgáltatásában, hanem rendszerint a társasági tagok személyes közreműködésében van mivel jogilag releváns, kötelezően előírt minimális vagyona ezen szervezeteknek nincs, a cselekményekért elsődlegesen a szervezet meglévő vagyonával, másodlagosan a nem jogi személy szervezet tagjai is (mint természetes személyek) felelősek a betéti társaság esetében tipikusan a beltag felelős az egész vagyonával, míg a kültag az általa a társaságba bevitt vagyon értékéig felel

34 A betéti társaság a középkorban még titkos társaságok úgynevezett csendes társaságok voltak akkoriban csupán egy tagjuk volt ismert, ennél fogva a felelősség is csupán azt az egy tagot terhelte a piac nem tudhatta, hogy kikkel áll szemben, ezeket a tagokat éppen ezért kültagnak nevezték a betéti társaságoknak van legalább egy beltagja, és van(nak) kültagja, vagy kültagjai is a társaság korlátlanul felel valamennyi vállalt kötelezettségéért A közkereseti társaság a 16. században jelentek meg családi vállalkozásként írásba foglalták azt, ami korábban generációkon keresztül írott forma nélkül is működött a szokásjog alapján egyetemleges felelősség - a családi vállalkozásból bárki kifizethette az egész társaság tartozását

35 A vagyoni viszonyok szabályozása A polgári jog fogalom meghatározásának lényegi eleme a szabályozás. A szabályozás szigorúan elrendelő, vagy megengedő szabályok által történik. A polgári jogszabály azt mondja meg olykor, hogy a joggyakorlás során hogyan kell eljárni, máskor rábízza a felekre (megengedi számukra), hogy a jogszabályok adta kereteken belül a fő szabálytól eltérjenek. A szabályozásnak az is egy módszere, hogy elveket és alapelveket mond ki a Ptk., amellyel orientálja a gyakorlatot. A szabályozás zömmel arra van figyelemmel, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a feleknek miként kell eljárniuk. A célszerűtlen eljárásokat többek között az a Ptk.-beli rendelkezés is tiltja, amely kifejezetten kimondja, hogy a törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság társadalmi rendjével összhangban kell értelmezni.

36 A dolog fogalma és fajai dolognak minősül jogi értelemben minden testi tárgy, tehát az, ami érzékszerveinkkel felfogható és birtokba vehető a dolgok a tulajdonjog tárgyai lehetnek a dolgokat a jogirodalom a következőképpen csoportosítja: o forgalomképes, forgalomképtelen és korlátoltan forgalomképes dolgok o ingatlan és ingó dolgok o elhasználható, vagy el nem használható dolgok o helyettesíthető és nem helyettesíthető dolgok o osztható és oszthatatlan dolgok

37 A tulajdonjog és intézménytörténete A polgári jog központi kategóriája a dolog és a dolognak a jogalannyal való kapcsolata. A tulajdon, mint jogviszony, olyan kapcsolat, amely az emberek között történelmileg alakult ki a termelés folyamatában. A tulajdon tárgyai a termelési eszközön túl használati javak is lehetnek. Mindkettő esetében lényeges, közös nevező, hogy a birtokba vevő ember uralmat szerez a dolgon (testi tárgyon), illetőleg azok segítségével előállított használati javakon. Maga az uralom egyrészt azt jelenti, hogy az ember birtokba veszi ezeket az anyagokat, eszközöket, másrészt viszont rendelkezik velük, nevezetesen saját céljaira használhatja.

38 A tulajdonjog tartalma tulajdonosi triász fogalma: a tulajdonos a dolgot birtokolja, használja (hasznosítja, hasznait szedi) és nem utolsósorban rendelkezik is a dolgával a tulajdonjog tartalmát igen közelről érintő kérdések: önkorlátozás, szükséghelyzet, kártalanítás, kártérítés

39 A birtoklás joga a birtoklás a dolog birtokba vételét és birtokban tartását jelenti aki valamely vagyontárgyat birtokol, az annak állandóan közelében van, uralma alatt tartja az uralom abban is megnyilvánulhat, hogy a dolgot használja vagy hasznait szedheti A használat (és a hasznok szedésének) joga A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni, emellett viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni A rendelkezés joga A tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, a dolgot biztosítékul adja, vagy más módon megterhelje, továbbá, hogy a tulajdonjogát másra átruházza,vagy akár az is, hogy a dolgot elhagyja.

40 A tulajdon (jogviszony) alanyai Általában az államnak, a személyeknek (magánszemélyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező és azzal rendelkező személyeknek, alapítványoknak, közalapítványoknak, köztestületeknek, társaságoknak, egyesületeknek, stb.) lehet tulajdona.

41 A tulajdonjog tárgyai a hatályos Ptk. szerint minden birtokba vehető dolog tulajdonjog tárgya lehet a tulajdonjog kiterjed mindarra is, ami a dologgal oly módon van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog,vagy elválasztott része elpusztulna

42 Magántulajdon a magántulajdon magyarországi polgári jogi fejlődésére a politikai felszabadulások nagy hatással voltak a 19. század negyvenes éveitől kezdve olyan korszerű törvények születtek, amelyek máig meghatározóak a váltójogot, a kereskedelmi jogot és a társasági jogot illetően alapelvi jelentőségű volt a tulajdon szentsége és a szerződési szabadság évi kereskedelmi törvény 1900-ban akadémiai szinten elkészült az első magyar Ptk. szövegtervezete, majd közvetlenül az I. világháborút megelőzően a második, amely már a képviselőház elé is került a Horthy-korszakban tovább folytatódtak a magyar Ptk. megalkotása irányába tett kísérletek a politikai rendszerváltást követően a magántulajdon visszanyerte régi (egyszerű és ideológiamentes) értelmét a jelenlegi alkotmányi és Ptk.-beli szabályozás alapján köz- és egyéni tulajdonról beszélhetünk. a magántulajdon alanyai természetes személyek, személyegyesülések, gazdasági társaságok lehetnek

43 Az állami tulajdon tárgyai A köztulajdon legszélesebb értelemben az állami tulajdont jelenti. Az Alkotmány 9. -a értelmében a Magyar Köztársaság elismeri, támogatja a vállalkozás jogát és a verseny szabadságát. Az Alkotmány egyben rögzíti azt is, hogy Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenlő védelemben részesül. Így például kizárólagos állami tulajdonban vannak.

44 A kizárólagos állami tulajdonban álló dolog birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát az állam átengedheti másnak, a rendelkezési jogot azonban fenntartja magának. Kizárólagos állami tulajdonban lévő dolgok: a barlangok, a folyóvizek, természetes tavak, valamint ezek medre, a folyóvíz elhagyott medre, az országos közforgalmú kikötők, a nemzetközi közforgalmú repülőtér, az ország területe feletti légtér, az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemi létesítmények, berendezések és nukleáris anyagok, a közcélú villamos művek, az energiaszolgáltatás- és szállítás országos távvezeték-hálózata.

45 A tulajdon keletkezése és megszűnése Tulajdon A tulajdon keletkezése a tulajdonjogviszony létrejöttét jelenti, hogy valamely dolog és valamely személy között jogviszony elsajátítási viszony keletkezik. A tulajdon az arra vonatkozó jog megszerzésével keletkezik, és egy másik tulajdonos jogszerzésével szűnik meg.

46 A tulajdonjog megszerzése Eredeti: eredeti módon szerzi a tulajdont az, akinek a jogszerzése nem alapszik más korábbi személy tulajdonjogán. Amennyiben tehát a dolog korábban nem volt senki tulajdonában, eredeti módon megszerezhető. Eredeti szerzésmód fajtái Találás Gazdátlan javak elsajátítása Tulajdonszerzés elbirtoklással Tulajdonszerzés hatósági határozattal és árverés útján

47 Származékos: Ha a tulajdonjog más személy tulajdonjogán alapszik, vagyis a megszerzett új tulajdonjog a régi tulajdonostól származik (az új tulajdonos egy korábbi tulajdonos tulajdonjogát szerzi meg), származékos tulajdonszerzés módról beszélünk. Származékos szerzésmód Tulajdonszerzés átruházással Termék, termény, szaporulat elsajátítása Vadak, halak tulajdonjogának megszerzése Feldolgozás és egyesülés Tulajdonszerzés hatósági határozattal és árverés útján

48 A tulajdonjog védelme Amennyiben a dolog a tulajdonos akaratán kívül került ki a tulajdonos birtokából, úgy a tulajdonost különféle jogvédelmi eszközök illetik meg. A tulajdonos követelheti a jogellenes beavatkozás megszüntetését, ha pedig a dolog a birtokából kikerült, követelheti annak visszaadását. A tulajdonos a birtokvédelem szabályai szerint önhatalommal is kizárhat vagy elháríthat minden olyan jogellenes beavatkozást, vagy behatást, amely tulajdonjogának gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy lehetetlenné teszi. Aki az állami tulajdon védelmére vagy széles körben fenyegető veszély elhárítására irányuló célszerű tevékenysége folytán károsodik, kártalanításra tarthat igényt, kivéve, ha ez a tevékenység munkaköréből folyó közvetlen kötelessége volt.

49 Speciális tulajdoni formák Közös tulajdon: e jogot egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek rovására, vagyis törvényes érdekeik sérelmére több tulajdonos lévén a birtoklás, illetőleg a használat, a költségviselés kérdésében a tulajdonostársak szótöbbséggel határoznak minden tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szavazati joga, és ilyen arányban terhelik őket a dolog fenntartásával járó és a dologgal kapcsolatos egyéb kiadások is előfordulhat, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben a tulajdonostársak nem értenek egyet, ebben az esetben a kisebbségben maradtak a többség határozatát a bíróságon megtámadhatják

50 Társasági, szövetkezeti, egyesületi tulajdon: Sui generis tulajdoni formákként kezelhetjük nevezzük csak csoporttulajdon-formának is érdekcsoportok társasházi tulajdon Társasházi tulajdon: társasházi tulajdon létesítéséhez a tulajdonostársak alapító okiratba foglalt megállapodása és a jognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges ilyenkor természetesen az alapító okirat tartalmát is a bíróság állapítja meg a felek álláspontjának és méltányos érdekeinek figyelembevételével

51 Kötelmi jog A kötelem meghatározott személyek közt fennálló jogviszony, melyben az egyik felet jogosultnak (vagy hitelezőnek), a másikat kötelezettnek (vagy adósnak) nevezzük. A kötelem általában kétszemélyes jogviszony, de léteznek többpólusúak is. Ilyen lehet például az úgynevezett közérdekű kereset (popularis actio). További többpólusú (speciális tárgyú) szerződések társasági szerződések biztosítási szerződéseknek bizományi szerződésekben pénzügyi lízing esetén faktoring

52 Szerződésből kötelezettség A szerződés két vagy több, de meghatározott számú személy között keletkező jogviszony, amelyhez a törvény joghatásokat fűz. Az, hogy a szerződés nem végtelen számú személy között keletkező jogviszony, az azt is jelenti egyúttal, hogy relatív szerkezetű jogviszony. A szerződés tárgya valamilyen szolgáltatás, vagyis olyan magatartás, amelyet az egyik fél (a jogosult) a másiktól (a kötelezettől) követelhet. az egyik oldalon a jogosult, a másikon a kötelezett áll nem visszterhes szerződések kötelezettségvállalás közérdekű célra adásra, tevésre /nem tevésre /tűrésre és helytállásra később szerződéskötésre kerül sor a szerződő felek az úgynevezett nevesített szerződéseket kombinálhatják, minek következtében a jól ismert szerződéstípusok mellett úgynevezett nem nevesített szerződések alakulnak ki ha a felek olyan tartalmú szerződést kötnek, amelyek nem nevesített szerződések, akkor csupán azt kell megvizsgálni, hogy adott szerződés melyik típusú szerződéshez hasonlít leginkább

53 A szerződések szabályai között ismerünk megengedő (diszpozitív), és kötelező (kogens) szabályokat. az előbbi (megengedő) azt jelenti, hogy a felek szabadon állapíthatják meg a szerződés elemeit, vagyis megállapodhatnak olyan kérdésekben, amelyek a törvényben külön szabályozva nincsenek az utóbbi (kötelező) viszont azt jelenti, hogy az eltérést maga a törvény zárja ki

54 Szerződéstípusok Különféle szerződéseket (szerződéstípusokat) nevesít a jogszabály (adásvétel, csere, bérlet, vállalkozási szerződés, fuvarozási szerződés, megbízási bizományi szerződés, szállítmányozási szerződés stb.) Másokat nem említ, mégis léteznek. Nem másért, mint a felek akaratából. Ezek az úgynevezett atipikus, nem nevesített ha úgy tetszik innominát szerződések. Pl.: (lízing, franchising, szindikátusi és különböző együttműködési szerződések, stb.)

55 Adási kötelmek Legfontosabb jellemzője, hogy a szerződő felek egymásnak valamit (dolgot, szolgáltatást, pénzt stb.) adnak. Adásvételi szerződés Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni, a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni, és a dolgot átvenni. Adásvétel tárgya csak forgalomképes dolog lehet Az adásvételi szerződések lényeges elemei a következők: az eladó és a vevő megnevezése, a későbbiekben is beazonosítható személyi/cégadatok; a kialkudott vételár, a vételár kifizetésének módja és ideje; a dolog birtokbaadásának helye, ideje és módja; kellék- és jogszavatossági nyilatkozat; kötelmi biztosítékok.

56 Adásvételi szerződés különös elemei Megtekintésre vagy próbára vétel: a vevő a dolog birtokba vételéhez képest később nyilatkozik arra egyoldalúan, hogy a szerződést létre kívánja-e hozni vagy sem. Minta szerinti vétel: az eladó köteles a mintának megfelelő dolgot szolgáltatni; és szavatosság terheli a dolog fel nem ismerhető hibájáért. Elővásárlási jog: illeti meg a tulajdonostársat. Az elővásárlási jog személyhez kötött jogosultság, tehát nem ruházható át és nem örökölhető. Vételi jog: a dolog tulajdonosa a dolog és a vételár megjelölése mellett, írásban kötött megállapodás alapján vételi jogot biztosíthat. Visszavásárlási jog: az eladó maximum 5 éven belül a vételár visszafizetése mellett, a vevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozata alapján visszavásárolhatja az eladott dolgot.

57 Részletvétel: a felek megállapodhatnak abban, hogy a vevő a vételárat több részletben fizeti meg, azonban a dolgot részére a vételár teljes kifizetése előtt átadják. Árverés: amikor az eladó vételi ajánlatát nem címzetten teszi meg, ingó dolog bírósági árverésen történő megszerzésekor úgynevezett eredeti tulajdonszerzés történik, egyéb árveréseken a tulajdonszerzés származékos, tehát a vevő nem szerezhet több jogot, mint amivel az eladó rendelkezett.

58 Adási kötelmek Csere A csere tulajdonképpen két vagy több adásvétel kombinációja, ahol mindegyik fél eladó a saját részéről szolgáltatott dolog vonatkozásában, míg vevő a másik fél dolgára. A csere tárgyát mindkét oldalon pénznek nem minősülő dolog képezi! Bizományi szerződés A bizományi szerződés alapján a bizományos díjazás ellenében köteles a megbízó javára, a saját nevében adásvételi szerződést kötni. A bizományban sajátosan ötvöződik az adásvétel, illetőleg a megbízás. Megnőtt a bizományi szerződés jelentősége a televíziós és rádiós közvetítések hasznosítása kapcsán.

59 Tevési kötelmek a tevési kötelmek jellemzője, hogy a szerződési szolgáltatás valaminek a tevésére, nem tevésére, vagy éppen tűrésére vonatkozik a tipizálás alapja a dominancia néhány tevési dominanciájú szerződés adási elemeket is tartalmazhat, pl.: arculat-átviteli szerződéseket a kötelemben erőteljesen benne van a díjazás, mint adási elem, de lényegesen több a tevésre és nem tevésre irányuló jogszabályi előírás a tipikusan tevési kötelmek körébe tartoznak például a vállalkozási, a megbízási, a fuvarozási, a raktározási stb. szerződések

60 Megbízási szerződés megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni, a megrendelő pedig a megbízási díjat a megbízottnak megfizetni alanyai a megbízó és a megbízott megbízás esetében csupán a Ptk. általános cselekvési zsinórmértéke, a gondos eljárás kötelező a megbízói díj a szerződés megszűnésekor esedékes, ebből következik, hogy a megbízott a díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17.

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17. A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea 2014. május 17. A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos berendezkedés,

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok)

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok) Civilisztika II. elővizsga kérdéssor Első előadás 09. 07. (Korlátolt dologi jogok) 1. Mik azok a korlátolt dologi jogok; hogyan viszonyulnak a többi dologi joghoz? 2. Hogyan jöhet létre és kit illet meg

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv Dologi Jog Dr. Pecsenye Csaba Birtok Birtokos Aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja Főbirtokos Albirtokos Jogalap

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

ÉPÍTÉSJOGI ÉS ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÉPÍTÉSJOGI ÉS ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ISMERETEK ÉPÍTÉSJOGI ÉS ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ISMERETEK BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. BANKÓ SÁNDOR BEVEZETŐ A tárgy oktatásának célja Az

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 TARTALOM A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17 I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 1. A felelősségi jog fogalma és fejlődése 21 2. A polgári jogi felelősség alapelvei 26 2.1. Marton és Eörsi

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV JELLEMZŐI A GAZDASÁGI JOG KÓDEXE Kódex jelleg erősítése A társasági jog, a nonprofit szektor jogának beemelése a törvénybe, modern

Részletesebben

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 POLGÁRI JOG Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 Ptk. állampolgárok állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza../. DR SZALAI ERZSÉBET

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/a 2013. évi V. törvényen alapuló speciális kollégiumon/konzultációkon leadott anyag.

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Fogalmak és jogintézmények 1. A jog mint társadalmi jelenség a társadalmi normák után az állam és ezzel együtt a jog mint elkülönült

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is Polgári jogi felelősség Tágabb értelemben hasonlítható a kénytetőséghez, a jogilag szoríthatósághoz (Grosschmid) Szűkebb értelemben: jogellenesen (kivételesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

TF Sportmenedzsment és rekreáció Tanszék

TF Sportmenedzsment és rekreáció Tanszék TF Sportmenedzsment és rekreáció Tanszék A SPORT KÖZJOGA I. Alkotmányjog II. Közigazgatási alapok III. Testnevelés és sportigazgatás IV. A sport-munkajog V. Büntetőjogi kapcsolatok TF Az alkotmány éss

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés Pázmándi Kinga Jogi személyekre vonatkozó szabályozás hatályos rendszere 2014. március 15.-étől Ptk.: Harmadik Könyv: Jogi

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.)

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) A tájékoztató célja, hogy polgári jog

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT. PTK. I. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY Az új Ptk. megalkotásának folyamata Az új Ptk. elkészítésének célkitűzései magánautonómia

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő

Részletesebben

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár 2016-17. tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség Ptk. 6:535. - 6:539. Felelősség

Részletesebben

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN ELŐADÓ: DR. KOVÁCS ZSOLT XXIII. ALTENBURGER GYULA SZIMPÓZIUM BALATONVILÁGOS, 2013. MÁJUS 31. A KONTRAKTUÁLIS ÉS A DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG

Részletesebben

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás Tartalom Bevezető A házassági vagyonjog 11 I. A házastársak vagyonközössége - aktív, passzív, közös, különvagyon elhatárolása (Csjt. 27-28. ) - 1-21 13 1. A házastársak vagyonközössége, mint a közös tulajdonszerzés

Részletesebben

A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere. A hatósági eljárás meghatározása

A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere. A hatósági eljárás meghatározása A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere 1 A hatósági eljárás meghatározása A közigazgatási szerven kívüli érintett jogalany ügyében megvalósuló jogilag szabályozott

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

A polgári jogi szabályok alkalmazása

A polgári jogi szabályok alkalmazása GAZDASÁGI MAGÁNJOG A polgári jogi szabályok alkalmazása 2009. szeptember 17. 2. előadás Sajátos jogtechnikai eszközök a jogalkalmazásban A jogalkalmazás folyamatában fontos szerepet játszik Fikció Vélelem

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Vállalkozási és megbízási típusú szerződések az új Ptk.-ban

Vállalkozási és megbízási típusú szerződések az új Ptk.-ban Vállalkozási és megbízási típusú szerződések az új Ptk.-ban A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK A XV. Cím felépítése Vállalkozási szerződések közös szabályai Beruházási jellegű vállalkozási szerződések: tervezési

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv)

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) 2004.03.01 MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban: elnökség) a sportról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Miért jöttek létre a társaságok?

Miért jöttek létre a társaságok? 2009. Február 5. dr. Varga Kornél A jogi szabályoz lyozás s minősége és s a jogalkalmazás s helyessége egy mérce, m ami megmutatja, hogy az adott szabályoz lyozás mennyire képes k biztosítani tani a társast

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben