Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat évi zárszámadá s áról *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról *"

Átírás

1 Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzat évi zárszámadá s áról * Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, a évi gazdálkodás zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja. 1.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a I., II., III. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a.) bevételi főösszegét e Ft-tal b.) kiadási főösszegét e Ft-tal c.) költségvetési bevételi összegét e Ft-tal d.) költségvetési kiadási összegét e Ft-tal e.) költségvetési többlet: e Ft-tal f.) finanszírozási célú bevételét e Ft-tal ezen belül: hosszú lej.felhalm.c. hitel felvételét e Ft-tal g.) finanszírozási célú kiadását e Ft-tal ezen belül: felhalmozási célú hitel törlesztését e Ft-tal forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapír kiadásai eft-tal jóváhagyja. Az önkormányzat a költségvetési többletből a évben eftot értékpapír vásárlásra, eft-ot hitel visszafizetés fedezetére fordított, míg a különbözet a pénzmaradvány részeként a évi költségvetésben kerül felhasználásra. 2.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. ban megállapított költségvetési bevételek teljesítését bevételi forrásonként az A. mellékletekben (I.A, II.Aa, II.Aa-1) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2 (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. ban megállapított kiadás teljesítésének kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a I.B, II.Ba számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál a kiadások teljesítésének feladatonkénti részletezését a III.B1-III.B6 számú mellékletek szerint fogadja el. (4) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bevételek és a kiadások teljesítésének részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a II.b mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) Paks Város önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei évi létszámtervének teljesítését az C1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint tudomásul veszi. 3.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentést a melléklet szerint elfogadja. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentés mellékletei szerint elfogadja. 4.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat évi működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a C7 számú melléklet szerint elfogadja. 5.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a C12-1 számú mellékletben szereplő adatok alapján ezer forint összegben állapítja meg. 6.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a C2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7..

3 Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a C5 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati szintű pénzmaradványt ezer forintban állapítja meg. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. (3) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményenkénti pénzmaradvány összegét, a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó korrekciós tételeket és a felhasználható pénzmaradvány összegét a C11-1 számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (4) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állami normatíva igénylés feladatmutatóinak alulteljesítése, a céljellegű előirányzatok többlete, illetve a központi támogatás visszafizetendő összege miatt keletkező intézményi pénzmaradvány összeget bevonja. (5) Az önkormányzat intézményeinek Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványa a C11-2 számú mellékletben meghatározott előirányzatokon felhasználható. 9.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. A pénzmaradvány felhasználását a C11-3 sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hivatali pénzmaradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a II.c számú melléklet szerint tudomásul

4 veszi és pénzmaradványát 259 e forintban, a C11-2 számú mellékletnek megfelelően elfogadja. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a II.d számú melléklet szerint tudomásul veszi és pénzmaradványát 269 ezer forintban, a C11-2 sz. mellékletnek megfelelően elfogadja. Záró rendelkezés 11.. A rendelet április 21. napján lép hatályba. Paks, április 20. Hajdú János polgármester dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a április 15-i ülésen fogadta el.

5 Kiegészítő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszá molóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelé s e Paks Város Önkormányzata részben 16 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is évben az intézményhálózat szerkezetében az előző évhez képest annyi változás következett be, hogy a Napsugár Óvoda szeptember 01-től nem csak a paksi és pusztahencsei, hanem már a németkéri gyermekek számára is biztosította az óvodai nevelést. Az intézmény fenntartására a három település önkormányzata hozott létre intézmény fenntartó társulást. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartására korábban létrejött társulás változatlanul Pakson, Németkéren és Pusztahencsén biztosít általános iskolai oktatást a tanulók számára. Mindkét településről a felső tagozatos diákok járnak be a székhely intézménybe. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást a Városi Rendelőintézet biztosítja. Az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Bóbita Bölcsődében biztosította szeptembertől megszűnt az intézmény Kápolna utcai telephelye. A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, a nyugdíjasok étkeztetése, a hajléktalan szálló, a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat. 4 település (Paks, Németkér, Gerjen, Dunaszentgyörgy) intézmény fenntartó társulást hozott létre, melynek keretében az intézmény biztosítja a másik három település vonatkozásában is az idősek napközbeni ellátását, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt. A város pedagógiai szolgáltató központot is fenntart. Az intézmény feladat ellátási megállapodás keretében a kistérség minden településén ellátja a nevelési tanácsadást, a logopédiai feladatokat, a fejlesztő felkészítést, a korai fejlesztést, gondozást, a továbbtanulási tanácsadást és a szakértői feladatokat. Három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt.

6 Egy intézményben biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása. A művészeti iskolában zene- és táncművészeti, képzőművészeti, valamint drámajáték-színjáték oktatás folyik. A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A város 16. intézménye a hivatásos tűzoltóság, polgárvédelmi feladatainkat is ezen intézmény épületében végezzük. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Kht. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló társaságon keresztül gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC. Dunakom Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A helyi utak folyamatos karbantartásáról, felújításáról az önkormányzat folyamatosan gondoskodik. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetében is biztosítja a szemétszállítás költségét. Pakson a közvilágítást az E.On Energiakereskedő Kft. biztosítja. A városban két kisebbségi önkormányzat létezik, működésüket a helyi önkormányzat segíti. A rászorultak szociális támogatása 2008-ban nem csökkent. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelé se Bevételek Az önkormányzat évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet "A" jelű mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év ezer forint összegű bevételének 46,76 %-át ( ezer forintot) a működési bevételek, 22 %-át ( ezer forintot) az állami támogatások, 0,87 %-át ( e forintot) a felhalmozási bevételek, 6 %-át ( ezer forintot) a támogatásértékű bevételek, 1,56 %-át a véglegesen átvett pénzeszközök ( ezer forint), 1,18 %-át a támogatási célú kölcsönök bevételek ( ezer forintot), 0,26 %-át ( ezer forintot) a finanszírozási bevételek (felhalmozási célú hitel felvétel), és 21 %-át ( ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. (I) Működé si bevételek 1. Intézményi működési bevételek

7 A működési bevételek ezer forint összegű módosított összege 96,3 %-ra teljesült. Ezen belül: Hatósá gi jogkörhöz kötődő működési bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A telephely engedélyezések (30 ezer forint), állami gondozási díjak (10 ezer forint), és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak (6.627 ezer forint), hirdetmények kifüggesztésért kapott díjak (79 ezer forint) realizálódnak a soron. Egyéb saját bevételek A bevétel nagyobb része származik az intézményektől: alapvetően az étkezéshez kapcsolódó intézményi ellátási díjak, a Művészeti Iskolánál a tandíj, az alkalmazottak étkezési díj-térítése. Az intézmények esetében a teljesítés 98 %-os. A hivatal vonatkozásában az élelmezéstérítés, és a bérleti díjak vonatkozásában tapasztalható alulteljesítés. Általános forgalmi adó bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. Kamatbevételek (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az eredeti tervhez képest a módosított kamatbevételi terv ( ezer forint) jelentős túlteljesítést mutat. Rövid lejáratú bankbetét, állampapírok után kapott kamat: ezer forint, Államháztartáson kívülről származó kamat (kötvény is): ezer forint, Valuta készlet Ft-ra tört.átváltás árfolyam nyer.: ezer forint, Valutakészlet évvégi értékelszám. árfolyam nyer: 25 ezer forint. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

8 Helyi adók (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 109,4 %-ában teljesültek. Átengedett központi adók (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó tételek a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz. A gépjárműadó bevételének teljesítése a tervezett bevételt 3,7 %-kal haladta meg. Egyéb sajátos bevételek, bírságok (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A hivatalt érintő egyéb sajátos bevételek között a legnagyobb tétel, az önkormányzati lakbérbevételek összege 90 %-ban teljesült. Az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában a terven felül érkezett bevétel. (II) Támogatá sok 1. Normatív támogatások (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A tűzoltóság támogatása ezer forint a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel módosított előirányzatként és tényként. Fentiek figyelembe vétele után a normatív támogatások eredeti előirányzatához képest a tény ezer forint normatíva lemondást mutat. 2. Központosított előirányzatok

9 (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A központosított támogatásokat az alábbi jogcímeken kaptuk meg a beszámolás időszakában: helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (1.686 ezer forint), könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (875 ezer forint), a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás (3.419 ezer forint), belterületi közutak felújítási támogatása ( ezer forint), szakmai vizsgák támogatása (1.054 ezer forint), közoktatási fejlesztési feladatok támogatása( ezer forint), vizitdíj visszatérítés támogatása (28 ezer forint), alapfokú művészetoktatás támogatása (4.039 ezer forint), nyári gyermekétkeztetés támogatása (2.100 ezer forint), évi bérpolitikai intézkedések támogatása ( ezer forint), tűzoltóság kiegészítő támogatása (9.650 ezer forint) és a legnagyobb összegű, a évi jövedelemdifferenciálásmérséklés miatt beszámításban érintett önkormányzatok támogatása ( ezer forint). Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( ezer forint), önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ( ezer forint), a év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása ezer forint, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításának támogatása (468 ezer forint), a hivatásos önkormányzati tűzoltók nyugdíjtörvény változás miatti évi többletkiadása támogatása (6.953 ezer forint), a közszféra dolgozóinak kereset kiegészítésének támogatása ezer forintot jelentett. Egyéb központi támogatásként ezer forint jelentkezett a 303/2008. (XII.18.) Korm. rendelet alapján a Városi Tűzoltóság támogatására, mely a munkavállalók között egyenlő mértékben került kifizetésre. 3. Normatív kötött felhasználású támogatá sok (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Három feladatcsoport található a normatív kötött felhasználású támogatások között: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások ( ezer forint), az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ( ezer forint) és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása ( ezer forint). 4. Fejlesztési célú támogatá sok (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Üreg és támfal leomlásra érkezett pénzeszköz a kiadáshoz igazodóan ezer forint.

10 (III) Felhalmozá si és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása realizálódott e tételsoron. Az előirányzat 123,3 %-ra teljesült. Föld értékesítés: ezer forint, ingatlan értékesítés: ezer forint, gép értékesítés: 26 ezer forint, jármű értékesítés: 417 ezer forint, egyéb felhalmozási bevétel: ezer forint. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg. 3. Pénzügyi befektetés e k bevételei Az OVIT részvény hozadéka jelenik meg a soron (9 ezer forint) (IV) Támogatá sértékű bevétel 1. Támogatá s értékű működési bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása a legnagyobb tétel ezer forint összeggel. Az intézmény esetében a finanszírozás kedvezőbben alakult. A többlet következtében a korábbi éveknek megfelelően az intézmények gazdálkodásához kevesebb önkormányzati támogatásra volt szükség. A működési célú egyéb pénzeszközök tervezett összege ezer forint volt, a tényadat ezer forint. Mozgáskorlátozottak támogatására, mezőőri szolgáltatás támogatására, foglalkoztatás támogatására kapott támogatások, a társulási hozzájárulások jelentik a működési támogatások tartalmát. 2. Támo g at á s értékű felhalmozá si bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A realizált támogatás a következőket tartalmazza: Kerékpárút építés támogatása: ezer forint,

11 Panel program állami rész: ezer forint, HEFOP támogatás: ezer forint, Intézményi pályázatok: ezer forint. (V) Véglegesen átvettpénzeszközök 1. Működé si célú pénzeszköz átvétel államháztartá s on kívülről (előirányzat e Ft, évi tény e Ft) A Birítói Napok rendezvényre (225 ezer forint), és a Kommandós Verseny támogatására (3.900 ezer forint) államháztartáson kívülről származó pénzeszközök átvétele jelenik meg a soron. Az UNDP pályázathoz szükséges tanulmány költségeinek részleges visszatérítése címen ezer forint realizálódott. 538 ezer forint a bankgarancia terhére elvégzett munkák fedezete. 100 ezer forint a Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele. Intézményeink pályázati nyereménye: ezer forint. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (előirányzat: e Ft, teljesítés e Ft) A teljesítés mértéke 101,4 %-os. A TEIT támogatás felhalmozási célú pénzeszköz átvétele ezer forint, és a panelprogramhoz kapcsolódó lakossági befizetések összege: ezer forint. Bevétel érkezett az ATOMIX KFT-től ezer forint értékben, és a Gyapai harang felújítására 527 ezer forint. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről: ezer forint. (VI) Támogatá si kölcsön 1. Működés támogatá si kölcsön visszatérülés Szociális kölcsön visszafizetés: 5 ezer forint. 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése (előirányzat e Ft, tény: e Ft) A felhalmozási célú kölcsönök (helyi támogatás, gazdaságfejlesztési céltámogatás, munkáltatói kölcsön és védett épületek támogatása, valamint az adósságkezelési kölcsön) visszafizetése az előirányzathoz képest 320,5 %-os teljesítést mutat. Ipari Park KFT kölcsön visszafizetése: ezer forint, GFC visszafizetés: ezer forint, Munkáltatói kölcsön visszafizetés: ezer forint, Helyi tám. visszafizetés: ezer forint, Védett ép. tám. visszafizetés: ezer forint.

12 (VII) Finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele : ezer forint. A panelprogramhoz kapcsolódó hitel felvétel ezer forint. (VIII) Pénzforgalo m nélküli bevételek A pénzmaradvány igénybevételének összege e forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ezer forint.

13 Kiadások A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az intézmények kiadási előirányzataikon belül maradtak (95,5 %). Egészségügyi ágazat: A Városi Rendelőintézet 81,6 fő közalkalmazottal látta el szolgáltató tevékenységét. Személyi juttatási előirányzata 98,4%-os, munkaadókat terhelő járulékok sora 97,8 %-os teljesítést takar. Dologi kiadási előirányzata 91,1 %-os teljesítést mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 68 %-ban, a saját bevételei 10,4 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 21,6 %-ban fedezte. Eredeti előirányzatához viszonyítva a évi teljesítés 96,1 %-os. Szociális ágazat: Bóbita Bölcsőde: Az intézmény januárjától augusztusáig két telephelyen működött 120 férőhellyel. A képviselő-testület döntése alapján szeptember 1-jétől az egy telephelyen működő férőhelyek száma 80. A bölcsődében éves szinten 56 gyermek tartózkodott naponta. A Bóbita Bölcsőde a évi költségvetés módosított előirányzatához képest 99,4 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 98 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. Kiadásait az állami támogatás 28,2 %-ban, a saját bevételei 20,1 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 51,8 %-ban fedezte. Szociális Intézmények Igazgatósága: A Szociális Intézmények Igazgatósága a évi költségvetés módosított előirányzatához 98,9 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 96,2 %-os teljesítést mutatnak. Kiadásait az állami támogatás 35,7 %-ban, a saját bevételei 39,2 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 25,1 %-ban fedezte.

14 A Szociális Intézmények Igazgatósá g ának évi III. tv. alapján készült beszá molója Az intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április és május hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat, gyermekjóléti ellátást, valamint társulási megállapodás értelmében Dunaszentgyörgy, Gerjen és Németkér területén a szociális alapszolgáltatások közül: a házi segítségnyújtást, a családsegítést a nappali ellátást és a gyermekjóléti szolgáltatást A szociális szolgáltatások egy része kötelező feladat, más része önként vállalt feladat. Az intézmény által ellátásban részesülők száma az elmúlt évben sem csökkent, bizonyos területeken emelkedést mutat. Pak s Váro s Önkormányzata kötelező feladatai: Alapszolg áltatá s o k keretében biztosított: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi gondozás Idősek Klubja Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Pak s Váro s Önkormányzat önként vállalt feladatai: Alapszolg áltatá s o k keretében biztosított: Utcai szociális munka Támogató Szolgálat Szako sított ellátá s o k: Időskorúak átmeneti ellátása ( gondozóház ) Időskorúak otthona

15 Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói létszáma január 1-én: 93 fő.

16 Idősk orúak Otthona és Gondozóháza: Paks Város Önkormányzata, önként vállalt feladatként tart fenn idősek otthonát és 4 férőhellyel gondozóházat. A gondozóház átmeneti elhelyezést nyújt az idősek számára, az ellátásban részesülők egy évig vehetik igénybe, nem kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye, az ellátás megegyezik az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatással. Az Időskorúak Otthona és Gondozóháza az önellátásra képtelen, vagy részben képes, elsősorban időskorú személyek részére teljes körű ellátást nyújt. A gondozási szükségletet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet vizsgálja, az idős, vagy beteg ember csak akkor vehető fel, ha a gondozási szükséglet eléri a napi 4 órát. Ezzel egy időben a jegyző megállapítja a kérelmező számított jövedelmét. Az Intézmény gondoskodik: A napi háromszori étkezésről, szükség szerint diétás étkezésről, Ruházatról, textíliáról, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet módosító 6/2000. (VII.6.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszer csoportokról és gyógyászati segédeszközökről, Heti 4 órában orvosi ellátásról, gyógytornáról, Teljes körű ápolásról. Az engedélyezett férőhelyek száma 86 fő, kiemelt férőhely nincs. A lakók részére ágyas szobák kerültek kialakításra. Célunk, és lehetőségünk, hogy csak önellátásra képtelen időseket vegyünk fel az otthonba, egyrészt a magas számú igénylők miatt, másrészt, aki alapellátásban ellátható lakásán kapja meg a szolgáltatást. A várakozók száma jelenleg 2 fő, a várakozási idő pár hónap évben 61 fő adott be felvételre irányuló kérelmet, évben 49 fő új lakót tudtunk rövidebb-hosszabb ideig elhelyezni. Pótágyak felállítására csak az otthonukban ellátatlan, életveszélyben lévő idős, beteg emberek elhelyezése miatt került sor. Sajnos a lakók egészségi állapota az életkoruk emelkedésével arányosan folyamatosan rosszabbodik, ez az ellátó személyzet terheit növeli. Emelkedik a mozgásképtelen, szellemileg leépült ellátottak aránya, jelenleg a Demencia Központ szakvéleménye alapján 21 fő súlyosan demens lakót ápolunk, akikre kiemelt normatívát kaptunk, minősítésre jelenleg 9 fő vár. Emelkedik a súlyos fogyatékosság miatt támogatásban részesülők száma is, jelenleg 21 fő, ők szintén fokozott ápolást igényelnek. Az intézmény kihasználtsága évben is, éves átlagban meghaladta a 100 %-ot. Nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak külső kapcsolatainak ápolására, rendezvényeinkre gyakran kapnak meghívót a családtagok. A látogatási idő csak éjszaka korlátozott, akkor kivételes esetben fogadhatnak látogatót. Zenés, műsoros estet tartunk évente több alkalommal. Rendszeres foglalkozásokkal (zenehallgatás, felolvasás, filmvetítés, vetélkedők, kézimunka foglalkozások) próbáljuk a lakók állapotát fenntartani, esetenként fejleszteni. Istentiszteletet valamennyi felekezet tart az otthonban. Különös

17 2 figyelemmel kísérjük útjára a haldokló lakókat, folyamatosan mellette vagyunk, kérjük a család jelenlétét, minden esetben elmegyünk a temetésére és elvisszük virágainkat. Az elhunytak eltemettetése abban az esetben az intézmény feladata, ha az elhunytnak nincs hozzátartozója, illetve az eltemettetéséről nem gondoskodik. Ilyen eset az elmúlt évben egy esetben fordult elő. A 250 adagos konyha folyamatos működése nem csak az otthon lakóinak étkeztetését biztosítja, ebédet nyújt a hajléktalanok, az otthonukban élő idős igénylők számára is, valamint vendég étkezőket fogad. A lakók hetente kétszer melegvacsorát kapnak, az orvos által előírt diétás étkezés biztosított. Az étrend összeállításakor figyelembe vesszük a lakók igényeit, rendszeresen kapnak gyümölcsöt, süteményt. Kívánságaikat a lakók egy dobozba dobhatják, melyet havonta kinyitunk és beépítjük a következő havi étrendbe. Hetente kettő alkalommal egyéni, ugyancsak kettő alkalommal csoportos gyógytorna foglalkozás biztosított, melyet gyógytornász és a mentálhigiénés nővér végez. Igény szerint manikűrös, pedikűrös, fodrász keresi fel a lakókat. Az intézmény heti 4 órában, szerződéssel orvosi ellátás biztosít, gondoskodik a lakók szűréséről, az orvos által előírt vizsgálatokról, intézményi keretek között megoldható gyógykezelésekről. Egyéni szükséglet szerint, fogorvosi valamint pszichológusi szakellátásról, továbbá rehabilitációról, mentális gondozásról, foglalkoztatásról, az ellátásban részesülők érték- és vagyon megőrzéséről az intézményben kell gondoskodni. Intézményünk az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy maradéktalanul és teljes körűen tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos és szociális jogait. Az ellátottjogi képviselő havonta fogadóórát tart az Időskorúak Otthonában. Az Idősek Otthona és Gondozóháza (szerződéses jogviszonyban 20 vállalkozónak, intézménynek) vállal bérmosást. 2. Pak si Hajléktalano k Átmeneti Szállá s a: A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Paks Város Önkormányzata átmeneti szállót működtet a paksi hajléktalanok számára, mely önként vállalt feladat. Átmeneti szálló fenntartása 30 ezer lakos felett kötelező. A városban élő hajléktalanok becsült száma kb. 20 fő, a szálló férőhelyeinek száma 15 fő. Téli hónapokban a szálló teljes kihasználtsággal működik, egyéb időszakban férőhely szinte mindig van, az igénybevételnél szezonális eltérések tapasztalhatók. A lakók korösszetétele év közötti, lényegesen magasabb a férfiak aránya. A hajléktalanok száma nem emelkedik a 2

18 3 városban, gyakorlatilag felvételi kérelem esetén minden igényt ki tudunk elégíteni, kérelmezőt el nem utasítottunk. A férőhelyek megoszlása: 12 férfi és 3 női szálláshely. A szálló dolgozói létszáma: 6 fő, mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel. A dolgozók felügyelik a házirend betartását, megoldják, vagy jelzik a szálló működésében felmerülő problémákat. Segítenek a lakók gondjainak a megoldásában, lelkileg támogatják a társadalomba való visszailleszkedésüket: - Iratpótlás. - Adminisztratív ügyeik intézése. - Elhelyezkedés támogatása - Képzések elősegítése. - Lakhatási gondjaik megoldása. - Egy dolgozó utcai szociális munka keretében segíti a rászorulókat. (Heti 40 órában.) A hideg időszakban rendszeresen forró teát és élelmiszert viszünk az utcán élőknek. - Kezelik a napi rendszerességgel előforduló konfliktusokat. Az elmúlt év során 3 fő lakó költözött vissza az élettársához évben is megtörtént a szálló egészségügyi festése, a női és férfi fürdő felújításra került, az épületet szellőző vakolattal látták el. 4. Alapszolgáltatások: Az intézmény alapszolgáltatási feladatok körében ellátja az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint segíti a más szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, tanácsadást biztosít, nappali ellátás körében az idősek klubját működteti. Ellátási területeink: A fenti ellátásainkat Paks és a Többcélú kistérségi társulásban Dunaszentgyörgy, Gerjen, Németkér területén biztosítjuk. Feladatellátás keretében működtetjük a jelzőrendszeres házigondozást: - Paks ( 57 db ) - Kajdacs ( 6 db ) - Sárszentlőrinc ( 5 db) - Bikács ( 5 db) - Németkér ( 13 db) - Dunaszentgyörgy (9 db)- Pálfa ( 8 db) - Györköny ( 13 db) - Pusztahencse ( 5 db) - Nagydorog ( 12 db) - Gerjen (4 db) Étkeztetés: Az alapellátás keretében a 2008-as év folyamán összesen 175 személlyel voltunk kapcsolatban étkeztetésének megoldása céljából. Napi szintre lebontva kb. 150 személynek biztosítunk ebédet. Ebből kb. 100 adag kiszállításáról is kell gondoskodnunk. Az ellátást 2 főállású és 7-8 fő 3

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011. B E V E Z E T Ő A szolgáltatástervezési koncepció készítésének kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 160. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa város Szolgáltatástervezési

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére Sümegprága Települési Önkormányzat Polgármestere 8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. T/FAX:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési

Részletesebben