Képviselıtestületi ülés dióhéjban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képviselıtestületi ülés dióhéjban"

Átírás

1 2008. NOVEMBER 3. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Képviselıtestületi ülés dióhéjban Októberben kétszer tartott ülést a képviselıtestület: 22-én rendkívüli ülés volt, míg 29-én a rendes havi képviselıtestületi ülésre került sor. Az alábbiakban az ezekrıl készült rövid beszámolót adjuk közre. SZILÁGYI GÁBOR z október 22-i rendkívüli A ülésnek csupán egy napirendi pontja volt. Egy Táncsics utcai, fele részben önkormányzati tulajdonban levı üdülıingatlan másik felére a tulajdonos köztartozásai miatt árverést hirdetett meg a végrehajtó, a kikiáltási ár egymillió forint volt, amit a felére le lehetett engedni. A képviselıtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy egymillió forint értékhatárig licitáljon az ingatlanra. Ha az ingatlan teljes mértékben önkormányzati tulajdonba kerül, akkor késıbb némi rendbetétel után jó áron értékesíthetı lesz. Az ebbıl származó bevételt a jövıben a falu fejlesztésére szándékozzuk fordítani. Az október 29-i rendes ülésen tíz napirendi pont szerepelt. Ezek egy része ismét fıleg technikai jellegő volt. 1. Az elızı ülés óta eltelt események A polgármester az október 22-i testületi ülésen kapott felhatalmazás alapján részt vett a meghirdetett ingatlan árverésen, és a licitálás során 920 ezer forintért sikerült megszereznie az ingatlan tulajdonjogát. A Kırössy utca felújítása majdnem teljesen készen van, már csak a mőszaki átadás van hátra. A Kossuth Lajos utcai régi orvosi rendelıt az árverésen nyertes Jakab István felajánlotta az önkormányzatnak megvételre 25 millió forintért. A polgármester elhárította az ajánlatot, mondván, hogy a megvásárlás mára okafogyottá vált, mert azóta az eredetileg erre szánt hitelbıl kialakítottuk az új orvosi rendelıt, ezért a régire már nincs szükségünk, és nem akarunk még 25 millió forint hitelt felvenni ebbıl a célból. A végrehajtó tájékoztatása szerint az orvosi rendelı árverésén nyertes Jakab István nem fizette ki határidıre az ingatlan ellenértékét, ezért az nem is került a tulajdonába. Emiatt újabb árverés várható. A Táncsics Mihály utcai vízvezeték-felújítási munkák befejezése várhatóan két hetet késik. 2. A Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása A képviselıtestület a Közigazgatási Hivatal útmutatása alapján módosította a szóban forgó rendeletet. 3. A Barackos utca ivóvíz ellátása a testület határozott arról, hogy kifizeti a Barackos utcában kialakított két önkormányzati tulajdonú építési telek ivóvíz ellátásának megoldásához szükséges, 408 ezer forint fejlesztési hozzájárulást. 4. Az Összefogás Dömösért Egyesület által a T-Mobile Nyrttıl kapott támogatás felhasználása A képviselıtestület határozatban felkérte az egyesületet, hogy a Kırössy utca felújítására kapott támogatás önrészének biztosításához és a felmerült többletköltségek céljára utaljon át az önkormányzat számlájára 2 millió 845 ezer forintot. Ezzel egyidejőleg újabb határozatban helyt adott az egyesület kérésének, hogy a Pádvár pályázat tervezése során általa megelılegezett 480 ezer forint tervezési költséget a T-mobile-tól beérkezett támogatás összegébıl az egyesület kompenzálhassa. 5. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységérıl A képviselıtestület a beszámolót elfogadta. 6. Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának igénylésérıl (kis ÖNHIKI) szóló pályázati kiírásban való részvételhez hozzájárulás A képviselıtestület úgy döntött, hogy részt vesz a pályázaton. 7. Gázenergia kiváltása céljából induló fejlesztési programban való elvi részvételrıl Mivel a programban való elvi részvétel semmilyen elkötelezettséggel nem jár a testület a részvétel mellett döntött. 8. Dömös, Szent István u alatti orvosi rendelı tetıszerkezetének felújításához szükséges cserepek és egyéb kiegészítık megvásárlása A polgármester tárgyalásokat folytatott a TONDACH Magyarország Zrtvel, aminek eredményeképpen sikerült ötvenszázalékos árengedményt elérnie. A képviselıtestület felhatalmazta a polgármestert a szükséges tetıfedı anyagok ilyen feltételekkel történı megvásárlására összesen kb. bruttó egymillió 700 ezer forint értékben. 9. Dömös, Szent István u alatti orvosi rendelı bútorainak beszerzése A képviselıtestület a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezıbbet, a Rextra Kft-ét fogadta el. 10. Egyebek A felsı buszbeálló tervezését Bedı Péter vállalta el. Január 1-tıl várhatóan megszőnik az önkormányzatnál az elsıfokú építéshatóság, mert kormányrendelet értelmében csak akkor tartható fenn, ha a mőködése folyamatosan biztosítható, azaz legalább két fı fıállású és megfelelı képesítéső személyt kell alkalmazni. Dömösnek erre nincsen lehetısége, ezért sajnálattal lemondani kényszerülünk az elsıfokú építéshatóságról. Emiatt a jövıben az építési engedélyeket Esztergomban fogják kiadni, ügyintézni is oda kell majd menni. A közterület felügyelı megbízatása október végén lejár, a testület javasolta a megbízás meghosszabbítását legalább november végéig. Az új szerkezeti terv készítése elırehaladott állapotban van, november hónap folyamán sor fog kerülni a településfejlesztési bizottság összehívására egyeztetés céljából. A szerkezeti terv várhatóan február végére elfogadásra kerülhet. A 11-es út áthelyezése érdekében addig nem sok minden tehetı, amíg a szerkezeti terv nincsen kész. Ezen kívül okvetlenül szükséges hozzá, hogy Pilismarót és Dömös községek képviselıtestületei közös határozatban nyilvánítsák ki az erre vonatkozó szándékukat. Ebbıl a célból mielıbb meg kell szervezni egy újabb közös testületi ülést a két község képviselıtestületei között. A tartalomból: Óvodai hírek 3. oldal Benne vagyunk a gazdasági világválságban 4. oldal Dömös története folytatásokban 6. oldal Gazdaszemmel 7. oldal A Dömös hajó tragikus sorsa 3. rész 8. oldal Hitélet 10. oldal

2 2 Dömösi Élet november

3 2008. november Dömösi Élet 3 Hej, óvoda, óvoda, de fényes az ablaka, de tágas az ajtaja, de szép tiszta minden terme, zsibong a sok gyerek benne, olyan, mint egy kacsalábon forgó, ékes palota. Óvodai hírek SEBİK ISTVÁNNÉ, JUTKA NÉNI z ısz csodálatos sokszínőségét tükrözı gyermekmun- A kák festmények, termésfüzérek, hajtogatások teszik ékessé a dömösi óvodát. A gyermekek gazdag színes tevékenységek során, változatos módon jelenítették meg, fejezték ki kedves élményeiket. Volt mibıl válogatni az elmúlt idıszakban is. Szeptember 30. Benedek Elek születésnapja a magyar népmese napja. Ezen a napon immár hagyományosan az óvoda dolgozói mesét varázsolnak az óvodaudvarra. Idén az A kiskakas gyémánt félkrajcárja címő magyar népmesét játszottuk el a gyermekek nagy örömére. Októberben volt az idei tanév elsı madárovi foglalkozása Molnár István Lotár madarász vezetésével. A gyönyörő, érdekes, kifejezı képek vetítése során mintha madárlesen ültünk volna elgondolkodtunk, beszélgettünk hazánk madarairól, életmódjukról. Október elején felejthetetlen sétahajózással ajándékozták meg óvodásainkat. Köszönjük Jung Vilmos Úrnak a hajó tulajdonosának, hogy minden évben lehetıvé teszi óvodásainknak a sétahajózást. Köszönjük Vanek Andor apukájának és segítıinek a hajó vezetését, az idıt, a munkát és a szeretı gondoskodást, hiszen ezzel együtt válik lehetıvé óvodásainknak a dunai hajózás! Köszönjük Osterman Pálmának a hajókiránduláshoz nyújtott segítségét. A gyönyörő ıszi táj, a Dunakanyar festıi látványa, a hajó hullámzásának közös élménye minden kicsi óvodásunknak nagy élmény volt. Az udvari játékok kedvelt helyszíne a babaház. Sajnos az idı vasfoga erısen kikezdte már, úgyhogy teljes felújításra szorult. Megkértük Érsek Lászlót mivel ács és famunkával foglalkozik adjon tanácsot a felújításhoz. Nemcsak tanácsot kaptunk, hanem felajánlotta, hogy a teljes felújítást elvégzi a babaházon, valamint mindehhez a szükséges faanyagot is biztosítja. Kiderült, hogy Érsek László a tettek embere, mert nem kis idıés anyagi ráfordítással ígéretét tettek követték. Segítıket is hozva magával szorgos hozzáértı kezük nyomán, áldozatkész munkával idıt, munkát, faanyagot nem spórolva csodát tettek a mi kis lepusztult babaházunkkal. Gyönyörő lett, most a legszebb udvari játékunk sok gyermek örömére! Nagyon-nagyon köszönjük ezt a nagylelkő segítséget! Felhívás Kedves Szülık, Lakótársak! Látva óvodánk helyzetét határoztuk el Gombor Péterrel, hogy alapítványt hozunk létre. Az alapítvány Dömösi Óvodásokért Alapítvány néven került bejegyzésre. Az alapítvány célja anyagi támogatást biztosítani a Szivárvány Óvoda eszközbeszerzéséhez, programokhoz illetve minden olyan költséghez mely a Gyerekek testi-lelki fejlıdését szolgálja. Az alapítvány jogállása közhasznú, így az alábbiak szerinti adókedvezmények illetik meg az adományozót: A társasági adó alanyok esetében az alapítvány részére átutalt adomány teljes összegével csökkenthetı az adóalap (az adózás elıtti eredmény 20%-ban maximálva). A magánszemélyek (SZJA alanyok) az adományuk 30 %-áig maximum 50,000 Ft adókedvezményt vehetnek igénybe. A fentiek tudatában kérem Önöket, hogy lehetıségeikhez mérten támogassák az Óvodát és ezáltal a gyerekeket az alábbi bankszámlaszámon: Dömösi Óvodásokért Alapítvány Tisztelettel és köszönettel: HEIM RÓBERT

4 4 Dömösi Élet november MÁRTON BÉLA Mi történt valójában? A szabadversenyes kapitalizmus vezetı gazdasági és politikai nagyhatalma, az USA, amelynek gazdasága óvatos becslések szerint a világgazdaság 21%-a körüli értékét testesíti meg, az elmúlt évben, szép lassan elvesztette azt a kiugróan magas versenyképességet, amivel uralta a világgazdaságot. Röviden: az USA gazdasága bedılt, az USA mára termelésiértékesítési válságba jutott. Azok elıtt, akik ismerik a XIX.-XX. század történelmét, jól ismert: az USA mindkét világháborúból úgy jött ki, hogy ki tudta használni a többi háborús résztvevı, közöttük korábbi vezetı nagyhatalmak háborús kényszerhelyzetét és veszteségeit, és egyben a háború beszállítójaként hatalmasat fejleszthetett a saját iparán is. A külsı kedvezı körülmény most más formában, de újra megjelent a II. világháború befejezését követı idıkben is. Ez a hidegháború kirobbanása, és annak elhúzódó hatása hatalmas belsı lökést adott a USA gazdaságának. A bipoláris politikai rendszerben rákényszerítette a kelet-európai szocialista blokkot, elsı helyen a Szovjetuniót a kiélezett fegyverkezési versenyre. Közben az USA maga is erısen fejlesztette a saját hadiiparát. Mindezt az USA azzal tetézte, hogy a saját belsı gazdaságát igencsak erıs adminisztratív védıhálóval vette körül, miközben másoktól elvárta, hogy abszolút nyitott módon kereskedjenek vele. Ezt az sajátos üzleti magatartást a közgazdászok protekcionizmusnak hívják. Amit: pl. az USA mai vízum-kibocsátási gyakorlatához tudnék hasonlítani: ık mindenkitıl elvárták a vízummentességet, Benne vagyunk a gazdasági világválságban F elkérésnek teszek eleget akkor, amikor megpróbálok a hétköznapokban használt, közérthetı nyelven magyarázatot adni arra, amirıl e lap olvasói is folyamatosan értesülnek az összes, Dömösön is elérhetı médiából. Professzionális pályafutásom alatt mindvégig szoros közelségben dolgoztam mindazokkal az intézményekkel és a fogalmakkal, amikrıl ma a médiában szó van, így talán szerénytelenség nélkül elmondhatom, hogy ebben a témakörben nemcsak jól kiismerem magam, és nemcsak szinte percnyi pontossággal tájékozott vagyok, hanem van önálló véleményem is. Ami a kialakult helyzet elemzését illeti, engem nem kötnek béklyók, személyi, vagy hivatalból származó elkötelezettségek, csak a tények érdekelnek. A mai sajtóban kevés a valóban igaz szó, és a hiteles hír. Hiszen minden közreadott hír maga is befolyásolja a nagyon billegı pénzpiacot. de a hozzájuk történı bejutást pláne letelepedést, vagy munkavállalást igencsak hosszú, költséges és kellemetlen adminisztrációval szőrték meg, kedvük, azaz érdekeik szerint alakítva. A versenyelıny megırzése a II. világháború óta eltelt idıben sokáig lehetséges volt, amíg be nem következett néhány dolog: az informatika robbanásszerő fejlıdése és elterjedése. Ez szinte abszolút szükségtelenné tette, hogy a termelés növekedése továbbra is az USA földrajzi területén következzen be. Az ottani magas bérköltségek mellett az egyéb költségek is az egekbe nıttek. Ugyanakkor létrejött a technológiai transzfer lehetısége, ami azt jelenti, hogy ma már szinte bármely ipari gyártási technológia kitelepíthetı, szinte bárhova, a világon. A tıke ma is odamegy, ahol kisebb ráfordítások mellett magasabb hozamot produkál. Az elmúlt húsz évben azonban két dolog az USA versenyképességének megırzése ellen fordult a globalizáció (a technológiai transzferrel) és a gyızelem a fegyverkezési versenyben és a monopoláris politikai világrendszer kialakulása. Fontos dolog megemlíteni, hogy mindez nem az egyik hónapról a másikra ment végbe: elıbb ledarálódott a könnyőipar és a mezıgazdasággal összefüggı feldolgozóipar is, azután a jármőipar, benne a repülıgépgyártás, ma meg már a személygépkocsi-gyártás is. Egy darabig az élen voltak az informatikában, ma már lassan Zimbabwében is gyártanak mobiltelefont és laptopot. A versenyképesség lassú erózióját azonban eltakarta az általános amerikai jólét. A korábbi évtizedekbıl felhalmozott magánvagyonok és tartalékok, amiket az amerikaiak elıbb ún. befektetési alapokba, majd egyre inkább olyan ingatlanügyletekbe fektettek, amik iszonyú nagy hasznot ígértek, és iszonyú nagy kockázattal is jártak. Nagyon fontos még, hogy az amerikaiak hosszú évtizedekig maguk bízták meg a tızsdei brókereiket azzal, hogyha volt megtakarított pénzük, adjanak tanácsot, mibe fektessék? És a brókerek adtak: pl. a Fordba, a Chevroletbe, a nagy gyógyszergyárakba, stb. Azaz az akkor még szárnyaló és jó osztalékokat fizetı ipari és kereskedelmi vállalatok részvényeibe. Ezt, a 90-es évek közepére kiváltotta egy új piaci intézmény, a befektetési alap, (ilyen van nálunk is). Itt a befektetı bevásárolja magát az alapba, ám az alapkezelı maga válogatja össze, milyen befektetésekbe teszi a betétesei pénzét, és idıszakonként elszámol velük. Könnyen belátható, hogy itt már belépett egy új piaci szereplı a befektetés és annak tárgya közé: az alap, és a kockázatokat már ı ítéli meg, jól, rosszul. Ezek az alapok is keményen versenyeztek egymással, és valójában végül ık indították el azt a lavinát, felelıtlen kockázatvállalásaikkal, ami maga alá döntötte az amerikai gazdaság egyik ismétlem egyik színterét, elıbb néhány nagy pénzügyi intézményt (bankot, biztosítót), majd csaknem a pénzpiaci tızsdét is. Azt szeretném, ha jól érthetı lenne: nem a tızsde, nem a pénzpiac rántotta le a gazdaságot, hanem fordítva. És tudni kell, azt is: nem máról-holnapra dılt be a gazdaság, hanem szépen, lassan. Ez a valós ok, ez a tényleges történet. Minden további kérdést, (pl. Mi lesz az USA gazdaságával? Mikorra heveri ki? Kiheveri-e? stb.) errıl az alapról kell feltenni magunknak és másoknak is. Mi történik most? Két szintéren peregnek az események. Az egyik a gazdaság. Teli van a média újabb és újabb hírekkel, gyárakat zárnak be, alkalmazottakat bocsátanak el, néhol tömegesen, visszaesik a kiskereskedelmi forgalom, sok a csıd, beálltak az ingatlanpiacok, visszaesik az idegenforgalom, csökken a fogyasztás, világszerte. A válság amikor tartósan és kivédhetetlenül komoly zavarok támadnak a gazdaság szereplıi közötti együttmőködésben szerves része a magántulajdon prioritásán és a profitszerzésen alapuló szabad piacgazdaságnak. Sok szereplı mőködik egymás mellett, mindegyiket a saját haszna maximalizálása vezérli, hiszen éppen ez a rendszer lényege Bele van tehát kódolva, hogy idınként beáll az egyensúlyzavar. Annak, aki azt mondja, hogy a piac a maga természete szerint, a maga automatizmusaival, mindenféle külsı beavatkozás nélkül is helyreállítja az egyensúlyt, az kell mondanom, TÖKÉLETESEN IGAZA van, de hozzá kell tennem, mikorra? és milyen áron? s halkan azt is: és ki fogja mindezt megfizetni? A gazdaság, nemcsak az USÁ-ban, hanem ma szerte a világon vergıdik. A globalizáció, mint jelenség, tény. És nemcsak napfényes oldalai vannak. Mielıtt az egyensúly újra kialakul, számos kormányzati kényszerintézkedés válik szükségessé. Ennek a költségviselıi azonban mindenütt az adófizetık lesznek, mi leszünk. A gazdaság visszaesik, és alacsonyabb szinten jön létre az új egyensúly. Lesznek, persze, a válság következményeinek haszonélvezıi is, ahogy csak nemrég maga az USA is az volt, mind az elsı, mind a második világháborút követıen. Most, elsı helyen, az USA gazdaságának kell visszatalálni az egyensúlyi állapothoz. Nem lesz egyszerő, és a saját ismereteim alapján azt kell mondanom, hogy azokkal kell egyetértenem, akik visszakövetelik a sokkal terjedelmesebb állami beavatkozást a gazdaság ellenırzésébe és irányításába, és a helyreállítás utáni állapotot már ma úgy jellemzik, hogy az USA el fogja veszteni a vezetı gazdasági nagyhatalmi helyzetét. Volt ilyen már a történelemben, nem új ez sem. Nagy- Britannia ben magam voltam tanúja annak, a londoni tızsdén voltam, mint egyetemi oktató, tanulmányúton amikor a briteknek novemberben jelentısen le kellett értékelniük a fontot a dollárral szemben, ami jelképesen bár, de egyértelmően jelezte: vége egy korszaknak Nagy-Britannia történelmében. A brókerek sírtak, de a

5 2008. november Dömösi Élet 5 világ nem dılt össze. Máskülönben azóta is, köszönik, jól vannak, és nem akarnak ma sem eurot a font helyett. A másik hadszíntér a pénzpiac. Azzal kell kezdenem, hogy mint önálló piac is éli a saját életét, és mint a reálgazdaság lebonyolításához szükséges üzleti periféria is mőködnie kell, ugyanis a naponta létrejövı áruügyletek lebonyolításához folyamatosan kell a hitel, és a deviza. Emiatt is sokaknak ez talán vaskos meglepetés bár az USA gazdasága igencsak dadog az USA fizetıeszköze, a dollár szárnyal, fıleg az euroval szemben. Gyorsan hozzáteszem, most mindössze az történik vele, ami a forinttal is, most éri el a reálértékét, mert eddig az euro volt túlértékelve, hozzá képest. A forint meg túl volt értékelve az euroval szemben: könnyen feledjük, hogy az euro hivatalos, MNB középárfolyama 280 HUF felett van megállapítva. Most jön fel az euro ára, HUFban, a helyére. Az a tengernyi szabad pénz, amit jórészt spekuláció hozott a pénzpiacra, nagyrészt a kiugróan magas hozamot ígérı mérgezett ügyletek generálása révén, most eltőnt. Kevésbé kockázatos ügyletekbe próbál menekülni, és erısíti a dollárt, következményesen. Megnehezült a hitelfelvétel és kivonulnak a nyugati nagybankok a kelet-európai részvényekbıl is. Tovább nehezítve azok életét, akik ilyen részvényeket vásároltak, a magas hozamok ígérete bővöletében. Emiatt esik az OTP, a MOL, és esik minden, Varsótól Moszkváig. Amikor ezt írom, október 27- én, hétfın, még nincsen vége a tızsdék mélyrepülésének. Még ne tessenek a nyugdíjukat MOL-ba menekíteni. Mennyiben és hogyan érinti ez Magyarországot? Elöljáróban el kell mondanom, hogy a mi gazdaságunk kicsi, erısen külkereskedelem-függı, emiatt nagyon rászorul a nemzetközi pénzpiacra, és így nagyon is sebezhetı lenne akkor is, ha nem lennének az államháztartásnak és a költségvetésnek orbitális forráshiány-gondjai, amik szintén külföldi tıke, azaz hitelek bevonását igénylik. Hozzáteszek két dolgot: ma nem segítene ezen az sem, ha a kormánypárt és az ellenzék vezetıje kart karba öltve járná körbe a Világbanktól kezdve az EU összes pénzügyi intézményeit, kíméletért és segítségért esedezve. Ami begyőrőzik, begyőrőzött, és kivédhetetlen károkat okozott akkor is, amikor itt még egypárt rendszer volt, az 1973-as és 79-es olajválság idejében. Akkor nem volt ellenzék, ugye. Más kérdés, hogy ilyenkor támogatni illenék azt, aki intézkedni próbál, bármilyen színő rajta a trikó. A másik megjegyzésem az, hogy azok a gondok, amik miatt a nemzetközi pénzpiac ma nemigen akar nekünk hitelt adni, nem a mostani kormány hibájára vezethetık vissza. Hibáztak persze, ık is, de az érdemi, az eredendı hiba ott kezdıdött, hogy a rendszerváltást levezénylı elsı szabad kormányunk lıtt a közgazdászokra, és úgy privatizált, úgy kárpótolt, hogy pl. nyomtalanul elment a nemzeti vagyon 40%-a, és külföldi tulajdonba került a magyar gazdaság mőködıképes részének 80%-a. A történelem fintora, hogy amíg nyomultunk a NATO-ba, az EU-ba, amíg kiléptünk a KGST-bıl, meg a Varsói Szerzıdésbıl, amikor bátran hazazavartuk a ruszkikat, akkor a mővelt nyugat brávózott és tapsolt. Mi voltunk a jó tanulók. Most, hogy ugyanez a kör a megmentésünkért a saját pénzét kockáztatná, megkapjuk: nincsen ingyen ebéd. Két területen vagyunk nagyon veszélyeztetettek: az egyik az állampapírok piaca, amivel a mindenkori kormány a költségvetés hiányait finanszírozta. Ez teljesen beállt, nem kellenek a magyar állampapírok, sıt, akiknek volt, hozzák vissza és devizatartalékaink csökkentése mellett névértéken kötelesek vagyunk visszaváltani tılük. Új hitelekhez, azaz új forrásokhoz ezen a megszokott csatornán nemigen tudunk hozzájutni, emiatt kell a Világbank és a Valutaalap azonnali segítsége. Ami, tessék nekem elhinni, szintén nem az ingyen ebéd kategóriájába tartozik A másik a devizaalapú magánhitelek intézményi berogyása. Ez sokakat érint. Holott ezek esetében is kitőnıen tudta a hitelt igénybevevı magyar állampolgár, hogy kockáztat. A bankoknak fel kellett hívni erre a figyelmet. Mára a viszszafizetendı összeg igencsak megemelkedett és még nincs vége, de még így is jóval alacsonyabb, mintha forint alapú hitelt vett volna igénybe a hitelfelvevı, A nagyobbik gond ma a lebonyolító bankoknál csapódik le: nem tudnak SFR-t, azaz svájci A BUX index változása az elmúlt egy évben frankot venni. Nincs kinn a piacon, pontosabban magyar forintért nincsen. Dollárért, euroért van. Itt is az köszön vissza: nem bíznak a forintban. Mire számíthat a magyar adófizetı? Meg kell ismételnem: a rendszerváltás utáni mézesheteknek mindörökre vége. Vége annak, hogy bennünket, a magunk nyilvánvaló gazdasági gondjai, ziláltsága, problémái és konfliktusai EL- LENÉRE is amolyan kedves gyermeknek tekintenek, akinek örülni kell, és akivel szemben kijár az igyekvı új politikai szövetségesnek megítélhetı összes barátságos gesztus. Az Örömódának vége. Most azon árazzák be a magyar gazdaságot, ami a reális. És most kiderül, hogy mekkorák a bajok. Mi az esélye annak, kérdezik tılem, sokan hogy a helyzet rendbe tehetı? Nos, eddig nemigen láttam rá esélyt, és ma sem vagyok nagyon optimista. A rendbetételhez mindenképpen kell két dolog: Koncepció és pénz. És ahogy ma elnézem, sem egyik, sem másik nincs meg, egyik oldalon sincs értékelhetı átfogó koncepció, és az sem világos, hogyan lehet a nagy átalakításhoz szükséges reformokhoz a forrásokat elıteremteni. Mivel a mi gazdaságunk még az európai átlaghoz képest is sebezhetıbb, nálunk még inkább érezhetıek lesznek a válság következményei. Nıni fog a munkanélküliek száma, számos helyen már most megkezdıdtek az elbocsátások és a csıdök. Elıször az építıipar fogja megérezni a kereslethiányt, a hitelek eltőnése miatt. És, a devizalapú hitelek várható bedılése miatt be fog fagyni a lakáspiac is. Az elsı érintettek között van a jármőipar beszállító-hálózata, s jön majd, utána maga jármőgyártás is. A diplomás munkanélküliek száma ezen belül még inkább nı és elviselhetetlen feszültségeket okoz, mert a diplomákhoz ma nem járul valós nyelvismeret, így illúzió, hogy a végzettek majd külföldön keresnek maguknak állást. A megnövekvı munkanélkülisereg miatti kiadások újabb forrásokat vonnak el a költségvetéstıl. Hozzá kell majd nyúlni három dologhoz, ha akarják, ha nem: a közalkalmazottak számát 1 millió 200 ezerrıl le kell csökkenteni, valahova 800 ezer körülire (kívánatos lenne ezt minıségi szempontok alapján levezényelni, a megmaradtak még illetménykorrekciót is kaphatnának). Hozzá kell nyúlni a települési önkormányzatok jelenlegi rendszeréhez is, és a központi kiadásokat érdemben és jelentısen csökkenteni kell, és hozzá kell nyúlni a szociális védıhálóhoz, a nyugdíjaktól kezdve a különféle segélyek rendszeréig. Emellett jelentısen csökkeni fog a lakossági fogyasztás. Csak emiatt pl. számos kiskereskedés csıdbe fog menni, végleg megölik ıket a plázák. Megnehezül minden lakossági és vállalkozói hitel igénybevétele. És elsı fokozaton újra megindul de most már nemcsak az építıiparban, hanem a teljes gazdaságon belül a feketegazdaság növekedése, terjedése, az adómegkerülés és a jövedelemeltitkolás. Közben büszkén lehet majd bejelenteni, hogy csökkent az infláció és közelebb kerültünk az euro bevezetéséhez. Nem lenne szabad megengednünk, hogy mindaz, amit ez az ország, a benne levı lakosokkal megteremtett, dilettáns és populista politikusok alkalmatlan és közpénzlenyúlásra koncentráló tevékenysége miatt a semmibe vesszen. Most itt van az igazság órája. És ezt, speciel, nem lehet október 26-án visszaállítani, ez ketyeg

6 6 Dömösi Élet november Dömös története a XX. század elsı felében 3. rész KLÁDEK LÁSZLÓ A turizmus és idegenforgalom kialakulása és hatása Dömösre: közlekedés, bolthálózat, panziók A villamosítás és a vízvezeték megvalósítása egyszerre volt feltétele és elısegítıje annak, hogy Dömös a Dunakanyart megcélzó vendégforgalom és turizmus egyik központja legyen. A Magyar Turista Egyesület megalakulásának elızményei is falunkhoz, illetve környékéhez kötıdnek ıszén Ballagi Aladár, Téry Ödön és Thirring Gusztáv vezetésével nagyobb csoport Dömösön keresztül közelítette meg a Dobogókıt. A látottakon fellelkesülve elhatározták, hogy a Pilis... szép vidékét be kell kapcsolni a turistaforgalomba,... és fıvárosi közönség kirándulóterületévé kell fejleszteni. Tíz évvel késıbb báró Eötvös Loránd járt erre. Ekkor avatták fel a Dobogókın az elsı turistaházat. Az új mozgalom terjedése megkívánta, hogy Dömöst a fıvárosból könnyen és viszonylag gyorsan el lehessen érni. A Budapest Pozsony vasútvonalon dr. Kırösy László javaslatára létesítettek megállóhelyet, amit rév kötött össze a faluval. Egy korai jegyzıkönyvi bejegyzés szerint már 1886-ban felmerült egy kikötı létrehozása a dömösi Duna-parton. Ez a Visegrád és Esztergom között hajójáratot üzemeltetı Propeller Vállalat kezdeményezésére jött (volna?) létre ben alakult meg a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. A cég az áruszállítás mellett a személyforgalmat is támogatta, és az elsı világháború elıtt már többek között Budapest és Dömös között is hajójáratot üzemeltetett. Bár a vasút lényegesen gyorsabb volt a hajónál, de drágább is, ezért akinek az idı nem volt pénz, az a vízi utat választotta. De a méltóságteljesen úszó hajókon nem csak a ráérı kirándulók utaztak, hanem a terményeiket a fıvárosba szállító dömösiek, pilismarótiak is. A Dömösrıl a kora esti órákban induló kofahajó másnap hajnalban ért a fıvárosba a friss zöldséggel, gyümölccsel, élı és tisztított baromfival. A hajóállomást végül az MFTR alakította ki. Épülete az 1910-es évek elejérıl származik, és szinte páratlan a maga nemében. Vasbetonból készült, hogy ellenálljon a gyakori árvizeknek. Lapos, lekerekített sarkú tetejével, széles keramitburkolatú áthajtójával meghatározó eleme Dömös faluképének. A gyorsabb utazásra vágyók, illetve az iskolába, munkába igyekvık a vasutat választották. Telente ha befagyott a Duna a révészek által kijelölt és felszórt úton, száraz lábbal lehetett átkelni, míg az enyhébb évszakokban evezıs, késıbb motoros csónakkal táján Legény József üzemeltette a révet, és a képviselıtestület hagyta jóvá az átkelési díjat. Télen (amíg a folyó be nem állt) 4000, máskor 2000 korona volt a viteldíj. Az évtized végén a korábbi 14-rıl 20 fillérre (tavasztól ıszig), illetve 28-ról 30 fillérre kívánta felemeltetni az üzemeltetı a díjat. A kérést a község képviselıtestülete is méltányolta, de a díjszabás kialakítása ekkor már a Kereskedelemügyi Minisztérium hatásköre volt. Idınként autóbuszjárat is mőködött, de ennek kihasználtsága nem lehetett nagy, hiszen 1932-ben az Esztergom Visegrád közötti járatok ritkítását határozta el az Esztergomi Autóbuszüzem. A község maga is megtett minden lehetségest, hogy minél több kirándulót és pihenni vágyót csalogasson ide ban a járási fıszolgabíró szabályrendeletet bocsátott ki Dömös nyaralóhellyé fejlesztésérıl. Ugyanekkor egy Duna-parti csónakház ügye is a testület elé került, de ekkor még nem jött létre egyezmény Dömös és a fıkáptalan között a part hasznosításáról elején a Királyi Magyar Automobil Club automobil út- és irányjelzı táblák felszerelését kérte, amit a község engedélyezett, de nem vállalt felelısséget a táblákért. Ebben az évben már nyaralófejlesztési bizottsága is van falunknak. Nyaraló-alapot is létrehoztak, ami a fizetett lakbér szerinti 50%-os felárból töltöttek fel. Rencz János turistautak és kilátó kialakítását javasolta a községi erdıben. A képviselık egyet is értettek vele, de ehhez a közbirtokosság egyetértése is szükséges volt. Ennek elnöke a 30-as években Kládek Imre volt, alelnöke vitéz Fabi János, pénztárosa Cseh Péter, jegyzıje Kovács Dániel, és az erdı- és legelıhasználat szabályozásában volt illetékes nyarán Kis Lajos csónakház és fürdı létesítésére kapott engedélyt. A bérlet 10 évre szólt. A bérlı a 100 méteres területet fákkal ültette be, és fele-fele arányban osztotta fel a két üzem között. A vállalkozás jövedelmezı lehetett, mert ısszel további területet vett bérbe. A folyó partján állatokat is legeltettek, és ez akadályozta a fürdızést. Ez ellen Dittert Gyula tiltakozott, ezért új legelıterületet jelölt ki a képviselıtestület. Dömös bolthálózata igen sőrő volt, de fıleg a helyi lakosság igényeit elégítette ki. Többségének zsidó tulajdonosa volt. Sokszor kombinálták a vegyesboltot és a kocsmát, ami kiegyensúlyozott üzletmenetet biztosított. A keresztény tulajdonosok általában kocsmákat, vendéglıket tartottak fenn. A nagy tekintélyő és jómódú Zöld Józsefnek mészárszéke és vendéglıje volt a Templom téren. Gyermekei is a vendéglátást és kereskedelmet választották élethivatásul. A Schaub-kocsma a fıutcán volt, akárcsak vitéz Fabi János hasonló célú egysége, de az a fıvég szomjas torkait látta el innivalóval. Hogy semelyik falurész se maradjon szárazon, az alvégen Pintér András nyitott vendéglıt, bár ott nem lehetett étkezni, csak borkorcsolyákat árultak. A Hangya Szövetkezet is próbált megkapaszkodni, de csekély sikerrel. Amúgy is volt elég üzlet, és azokkal nem tudta fölvenni a versenyt. Már Dömös II. világháború utáni korszakába nyúlik át a Hasenberg-féle bolt, mely a Csa- Egykor Melizán panzió ma Községháza

2008. április Dömösi Élet 1

2008. április Dömösi Élet 1 2008. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Kıhalmi József: Dömös jövıképe - ahogy én látom (3. rész) Tájszerkezetileg a következı rész a község kül- és belterülete. Nézzük meg, hogy milyen részekre tagozódik

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. MÁRCIUS 13.

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

Fenntarthatósági kezdeményezések a Beregben és Szatmárban

Fenntarthatósági kezdeményezések a Beregben és Szatmárban Lányi András - Kovács Orsolya - Lakatos Lilla Dezseny Zoltán Fenntarthatósági kezdeményezések a Beregben és Szatmárban Bevezetés Az Alföld peremén a táj gazdagabb képet mutat: erdık, gyümölcsösök, szántók

Részletesebben

2008. AUGUSZTUS 3. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM. Pálmai József: Vertel József 1922-1993

2008. AUGUSZTUS 3. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM. Pálmai József: Vertel József 1922-1993 2008. AUGUSZTUS 3. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Pálmai József: Vertel József 1922-1993 Grafikusmővész, több mint 500 magyar, külföldi és ENSZ bélyeg tervezıje. Dömösön élt, és dolgozott. Kedves Olvasóim! Kedves Dömösi

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre,

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre, Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 8. szám 2006. augusztus Szent istván király ünnepén Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát Szent István-napi ünnepségünkre,

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

ZÁRÓTANULÁMÁNY A CSÍKSZEREDAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL

ZÁRÓTANULÁMÁNY A CSÍKSZEREDAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL ZÁRÓTANULÁMÁNY A CSÍKSZEREDAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL Csíkszereda, 2011. szeptember 10. október 8. Készítette: Kártyás Irén Menhely Alapítvány 2008 ıszén a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata négy napos

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november.

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. Berczeli A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. (BN.) November 3-án, végre sor került az iskolai ebédlı tényleges birtokbavételére. Iskolásaink remek az étkezés köré szıtt

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! 2007. DECEMBER II. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! I. Ady Endre: Karácsony Harang csendül... III. Kosztolányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl 2009. április hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa Nemzeti ünnepünkrıl 2009. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött ünnepi megemlékezést

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! XIV. évfolyam 4. szám (160. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2010. április 28. Köszöntjük az Édesanyákat! Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különbözı

Részletesebben

szabadságharcra. Pluhár László, Elek polgármestere mondta el: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

szabadságharcra. Pluhár László, Elek polgármestere mondta el: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! XII. évfolyam 10. szám (142. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. október 30. Emlékezéssé szelídülı fájdalom... Mindenszentek és halottak napja Egymás után lobbantak lángra a karcsú fehér gyertyák

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 10. szám 2006. október Nyitogató Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével Polgármester Úr, mindenekelıtt gratulálok

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján

ÚJSÁGOLÓ. fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA Lesz egy hely! Most, hogy hosszú évek után döntést hozott a képviselı-testület és Faluház céljára megvásárolja a volt vízóra épületet (Árpád u.), sokan kétségbe

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben