AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Postai cím: Pók utca 58. Város/Község: Nagykovácsi Postai irányítószám: 2094 Ország: Magyarország Címzett: Oszoly Tamás ügyvezető Telefon: Fax: A beszerzés tárgya, mennyisége, minőségi- és teljesítménykövetelmények: Tárgya: Nagykovácsi Viziközmű Kft. üzemeltető vállalat átvilágítása és működésének értékelése, hatékonyságjavító intézkedések feltárása, bemutatása Mennyisége: 1 db beszámoló elkészítése valamint 1 db szóbeli beszámoló Minőségi és teljesítmény követelmények: A beszámoló elfogadható, amennyiben: A működés valamennyi tulajdonosi és működési szempontból fontosabb területére kiterjed Tényszerű megállapításokat tesz Javaslatokat illetve javaslat alternatívákat fogalmaz meg, lehetőség szerint hatáselemzésekkel és várható eredmények bemutatásával Erőforrásbecslést és ütemtervet készít a javítási lehetőségekre és tennivalókra, a várható hatások (eredmények) szerint priorizálva 3. Részekre történő ajánlattétel: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem részajánlat, sem pedig alternatív ajánlatok megtételét. 4. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. 5. A teljesítés helye: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és Nagykovácsi Víziközmű Kft. telephelyei. 6. A teljesítés határideje, a szerződés időtartama: A szerződés, a megrendelés kézhezvételét követően, mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és a számla kifizetéséig van érvényben. Ajánlatkérő az előteljesítés lehetőségét biztosítja A teljesítés határideje szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap.

2 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: Fizetés a teljesítést követően, a Vállalkozó által az előzetesen aláírt teljesítés igazolás alapján kiállított, cégszerűen aláírt számla alapján, átutalással történik. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap. A szerződéses árak az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatóak. Az ajánlati ár csak jogszabályváltozás (pl.: ÁFA besorolás változása) esetén változhat. Előleg fizetésére nincs mód. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. 8. Az ajánlatok kiválasztásának értékelési és bírálati szempontjai, módszere: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban megadott résszempontok szerint: Ajánlati ár: 55 % Ajánlat szakmai kidolgozottsága: 40 % A szerződés teljesítésében résztvevő személyek szakmai referenciái: 5 % Ajánlattevő által bevonni kívánt szakértők között szerepel legalább 1 fő, aki rendelkezik i. minimum 5 éves műszaki vezetői tapasztalattal, melyet legalább a Nagykovácsi Víziközmű Kft. méretével megegyező (ellátott fogyasztók, árbevétel, hálózat nagysága) és azonos profilú cégnél szerzett a műszaki üzemeltetés, beruházás, vagyongazdálkodás terén: 2% ii. gazdasági vezetői tapasztalatokkal: 1% iii. A folyamatszervezés és üzleti működés újratervezésében szerzett széleskörű tapasztalatokkal: 1% iv. Informatikai menedzsment, üzemeltetés és beruházás területén szerzett technikai és vezetési tapasztalatokkal: 1% Ajánlattevő köteles az 1. sz. mellékletben található táblázatot kitölteni, illetve a szöveges ajánlatban minden olyan adatot, információt és hivatkozást megadni, mely a kitöltött táblázat helyességét, illetve a műszaki specifikáció és egyéb követelmények teljesülésének leellenőrzését lehetővé teszi. Ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésében résztvevő személyek szakmai önéletrajzát ajánlatához csatolni, melyből a fenti információk és követelményeknek megfelelés leellenőrizhető. 9. Alkalmassági követelmények: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: - az Ajánlattevő nyilatkozata alapján (valamennyi számlavezető bankjára vonatkoztatva) fizetési kötelezettségeit nem teljesíti pontosan. - számláján az elmúlt 12 hónapban 60 napnál hosszabb sorban állás fordult elő; Az igazolás módja: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattételre felkért potenciális Ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelésről szóló nyilatkozatot jelen eljárásban elegendő az 1. számú mellékletben található Ajánlati levél kitöltött és cégszerűen aláírt változatának benyújtásával teljesíteni. 10. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő biztosítja a teljes körű hiánypótlás lehetőségét. 11. Az ajánlattétel nyelve: Magyar. Az idegen nyelven becsatolt iratok, dokumentációk azon része kerül értékelésre, amelynek magyar nyelvű fordítását az ajánlat tartalmazza.

3 12. Az ajánlatok benyújtásának címe, formai követelményei: Személyesen: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat; 2094 Nagykovácsi, Kossuth Postai úton: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat; 2094 Nagykovácsi, Kossuth Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, munka elvégzéséhez szükséges szakmai koncepciót és a munkában résztvevő szakemberek életrajzát és munkaszervezetben betöltött szerepüket. Bármely benyújtási mód esetén, így abban az esetben is, ha az ajánlat postai úton kerül benyújtásra, annak a beadás helyére, határidőben történő megérkezése az Ajánlattevő felelőssége. Ajánlatkérő nem tekinti az ajánlatot határidőben átvettnek, ha az a felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőig pl. a postázó helyiségébe, portájára érkezett csak be. Az ajánlatokat csak a felhívásban megjelölt pontos helyszínre történő beérkezéskor lehet benyújtottnak tekinteni. Ajánlattevők személyes benyújtás esetén vegyék figyelembe, hogy az Ajánlatkérő székhelyén a belépéshez adminisztráció szükséges (portaszolgálaton történő engedélyezés), mely több percet is igénybe vehet. Az Ajánlattevőnek tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalsorszámozással ellátott roncsolás nélkül szét nem szedhetően összefűzött önmagában a spirálozás nem elegendő ajánlatát és az ahhoz tartozó mellékleteket, csatolt dokumentumokat az aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva (a becsatolt ajánlat minden aláírást nem tartalmazó oldalát szignóval kell ellátni) zárt csomagolásban 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtania. Továbbá 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani az ajánlatot. Az ajánlaton fel kell tüntetni: Nagykovácsi Viziközmű Kft. üzemeltető vállalat átvilágítása és működésének értékelése, hatékonyságjavító intézkedések feltárása, bemutatása Ajánlat! Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! 13. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Helyszín: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat; 2094 Nagykovácsi, Kossuth Időpont: március :00 óra 14. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek. 15. Annak meghatározása, hogy Ajánlatkérő kíván-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Ajánlatkérő nem kíván tárgyalást tartani. Az eljárásban a beadott árajánlatok bírálata/értékelése alapján hirdet nyertest Ajánlatkérő. 16. Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja: Helyszín: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat; 2094 Nagykovácsi, Kossuth Időpont: március :00 óra

4 17. A szerződéskötés tervezett időpontja: Legkorábban az eredményhirdetés napját követő napon. 18. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttségnek az ajánlattételi határidő lejártától számított legalább 15 napnak kell lennie. 19. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti. 20. Egyéb információk: - Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet, a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti. - Az ajánlattételre vonatkozó beszerzés a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás alól kivételt képez. - Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. - Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. - Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, melyet az 1. pontban megjelölt címre (postán, faxon vagy ben) lehet eljuttatni, a beadás időpontját megelőző nap12 óráig. - Az Ajánlattevő nyilatkozzék, hogy gondoskodik a szerződés teljesítése során tudomására jutott információk bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállal az ennek elmulasztásával okozott károkért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés lejárta után is bizalmasan kezeli a teljesítés alatt tudomására jutott, Ajánlatkérőre vonatkozó információkat. (1. sz. melléklet) - Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett, az 1. sz. mellékletben található, kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás valamennyi feltételének elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. A feltételhez kötött ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. - Az ajánlattétellel az Ajánlattevő elfogadja, hogy ajánlatának elfogadása esetén ellenkező intézkedés hiányában személyére, a teljesítésre, valamint az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információk nyilvánosságra kerülnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében. - Ajánlattevők csatolják ajánlatukhoz aláírási címpéldányuk és 60 napnál nem régebbi cégkivonatuk egyszerű másolatát. 21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: Időpont: február 21.

5 AJÁNLATI LEVÉL (Ajánlattevői nyilatkozatok) 1. számú melléklet Tisztelt Ajánlatkérő! A febr. 21.-n kelt, Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágítása megnevezésű Ajánlattételi felhívásra, mint a cégjegyzésre jogosult képviselője Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívás valamennyi feltételét megismertük és azokat elfogadjuk. Továbbá az eljárásban történő részvételünket kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn, beleértve az alkalmassági kritériumokat is. Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni az Ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelmények megfelelő termékek szállítására, illetve szolgáltatás elvégzésére az alábbi egyösszegű vállalkozói díj ellenében: Vállalkozói díj:... Ft +... ÁFA =. Ft Nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban szerződést kívánunk kötni. Nyilatkozom továbbá arról, hogy gondoskodunk a szerződés teljesítése során tudomásunkra jutott információk bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállalunk az ennek elmulasztásából okozott károkért, továbbá nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szerződés lejárata után is bizalmasan kezeljük a teljesítés alatt tudomásunkra jutott, Megrendelőre vonatkozó információkat. Mint a cég jegyzésére jogosult Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén jelen beszerzési eljárással kapcsolatban harmadik személlyel szerződést kívánunk kötni/nem kívánunk szerződést kötni. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni!) Budapest, cégszerű aláírás(ok)

6 2. számú melléklet MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, FELADATLEÍRÁS Feladat meghatározása Beszámoló elkészítése a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működésének átvilágítása, valamint hatékonyság növelési lehetőségek feltárása tárgyában Hatókör A vizsgálatot es évek tekintetében szükséges lefolytatni. A hatókör a Nagykovácsi Víziközmű Kft. teljes működésére terjed ki. Az átvilágítás alapvető szempontjai: törvényesség, eredményesség, célszerűség és hatékonyság Az alábbi területek elemzéseket szükségszerű elvégezni: Üzemirányítás és tervezés (költségvetés megalapozottsága) Díjmegállapítás mechanizmusa Üzemköltségek (energia, fenntartás) Hibaelhárítási folyamat, átfutási idők és költsége Karbantartási folyamat és költsége Vízveszteség (nem számlázott víz) Elvezetett szennyvizek nagyságának értékelése Vagyongazdálkodás, eszközhasználati díj és annak elszámolása, felhasználása Beruházási tevékenység folyamata Nyilvántartás, kontrolling, irányítási rendszerek Informatikai rendszerek Ügyfélszolgálat Leolvasás, számlázás, mérőcsere folyamatai és költsége Kintlévőségkezelés A feladat szakaszai Célmeghatározás és elfogadás Adatkérés és adatszolgáltatás Interjúk Jelentés munkaverziójának leszállítása Jelentés Ajánlatkérő általi véleményezése Végleges jelentés elkészítése Beszámoló Leszállítandó termékek 1) Előzetes adatkérés kérdőív 2) Interjú terv 3) Beszámoló jelentés dokumentum 4) Szóbeli beszámoló Minőségi és teljesítmény követelmények: A beszámoló elfogadható, amennyiben: A működés valamennyi tulajdonosi és működési szempontból fontosabb területére kiterjed Tényszerű megállapításokat tesz Javaslatokat illetve javaslat alternatívákat fogalmaz meg, lehetőség szerint hatáselemzésekkel és várható eredmények bemutatásával Erőforrásbecslést és ütemtervet készít a javítási lehetőségekre és tennivalókra, a várható hatások (eredmények) szerint priorizálva

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. 1. Ajánlatkérő: Celebi Ground Handling Hungary Kft. 1185 Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: a Celebi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben