Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: január 30-án 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község Önkormányzat hivatala, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., tárgyaló helyiség Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Kovács László alpolgármester Balázs László képviselő Kmetyné Nagy Nóra képviselő Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a testületi ülésről hangfelvétel készül. Az Egyebek napirendbe javaslom felvenni a Szent Márton Katolikus Iskola kápolna felújításának támogatása iránti kérelmet, elhunyt idős Kovács Imre részére díszsírhely adományozását, Kovács László terembérleti kérelmét, Takács Zsolt földbérleti szerződését megtárgyalásra, a zárt üléshez pedig 3 szociális étkezés iránti kérelmet. A jegyzőkönyv hitelesítésre a tárgyalásra kerülő szmsz-ben foglaltak alapján felkérem t. A napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése, munkaideje, munkarendje 2. Étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálati díj hatályon kívüli helyezése 4. A víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezése 5. Az Általános Iskola épületének felújítása KEOP pályázat 6. Az étkeztetési alapszolgáltatás szakmai programja 7. DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás 8. Egyebek - A Szent Márton Katolikus Általános Iskola kápolna felújítása - Kovács Imre díszsírhely adományozása - Kovács László terembérlet kérelme - Takács Zsolt földbérleti szerződése 1

2 Zárt ülés: 1. Hulladékszállítási közszolgáltatási díj önkormányzati átvállalása iránti kérelem 2 6. Átmeneti segély és szociális étkezés iránti kérelmek Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Közmunkaprogramban december 1-jétől február 28-áig 5 főt tudunk foglalkoztatni 6 órában. Január 1-jéttől szociális segítőként 2 főt, akiket 8 órában alkalmazunk. Ők Végh Gábor és Korsós Lászlóné. A felső kocsmánál december végén irtási munkákat kezdtek el a közmunkások. A jegyző úrtól engedélyt kértünk és kaptunk is rá, azonban a hó leesett és felfüggesztettük a munkálatokat. Bejelentés érkezett, hogy onnan az ott dolgozók fát tulajdonítanak el. Utána mentem ennek a dolognak, de nem tudtam megállapítani, honnan származik a fa. Amikor másodszor mentem, éppen szilvafát vitt XY a kis traktorjával, amit az anyósa kertjéből termelt ki. Hogyha az idő engedi, szeretném, ha tovább folytatnánk a takarítást. Nem vágjuk ki az összes fát. Most az út melletti rész lett kitakarítva, majd pedig a belső felét szeretnénk, ahol kiszáradt, kidőlt fák vannak. Azokat kitermelnénk, beszállítanánk, és az önkormányzat intézményeiben kerülne felhasználásra. A tegnapi nap folyamán a vízműtől egy fiatalember kijött és 12 embernek ajánlott munkát a meder tisztítására a Derék pataknál, 8 órában, bejelentett munkahely, 7 hónapos időtartamra. Tegnap behívtuk FHT-seket, akik nálunk vannak ellátásban, hogy kikerüljenek a segélyezésből. 12 főt szólítottunk meg első körben, abból 8 vállalta a munkát. Bruttó 75 ezer Ft-os fizetést kapnak, mégsem 21 ezer Ft-os segély. Orvosi ügyelettel kapcsolatban kaptunk tájékoztatót. A közbeszerzés lezajlott, 3 ajánlat érkezett, abból 2 nem volt érvényes, így a Junimed Kft. nyerte el ezt a pályázatot. Eddig mi 33 Ft/fő összeget fizettünk havonta, most ez 29 Ft-ra fog csökkenni. A Polgárőrség végre hivatalosan is bejegyzésre került. A Deko épületének a kiskonyháját már birtokba vették, berendezték. Amint az OPSZ-től megjön nekik az együttműködés, akkor elkezdhetik a munkát. Borsosberény község 12 millió Ft Önhiki támogatást kapott. Ezen összeggel június 30. napjáig kell elszámolnunk a Magyar Államkincstár felé. Ezt a forrást szállítói tartozásokra és működési kiadásokra lehetett felhasználni. Testvértelepülésünk, Tordaszentlászló levélben megkeresett bennünket, hogy a Polgárok Európában elnevezésű pályázatukat pozitívan bírálták el, így augusztus 1-5. közötti időpontban szeretettel várnak bennünket Ipolybaloggal együtt egy közös rendezvényre. A résztvevők névsorát későbbiekben egyeztetjük. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 1. Napirend Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése, munkaideje, munkarendje Január 1-jétől közös hivatalt alakítottunk ki Bánk és Tolmács községekkel, és bizonyos részeket javítani kell az szmszben. Átadom a szót a jegyzőnőnek, hogy egy pár kiegészítést tegyen a témához. Ketté választanám a napirendi témát. Az egyik a hivatal szervezeti és működési szabályzata, illetve a hivatalra vonatkozó munkarend és szervezeti tagozódás elfogadása. A másik pedig az Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata, ami rendeletben kerül meghatározásra. Amint az a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szerepel, szeretném ki is emelni, hogy én azt a gyakorlatot szoktam folytatni, hogy a jelentősebb témájú napirendekhez írásos előterjesztés készül, amelyben igyekszünk pontosan, részletesen leírni azokat a kérdéseket, információkat, szempontokat, ami az adott napirendhez kapcsolódik és a döntéshez szükséges. Az ilyen előterjesztéseknél szóbeli kiegészítésre akkor kerül sor, hogy ha valami új információ merült fel, vagy esetleg valami kimaradt az előterjesztésből. Így az ülésen a kérdésekre koncentrálunk. Most is ezt szeretném, nem szeretnék sok szóbeli kiegészítést tenni, hanem, ha kérdés van, inkább arról beszéljünk és arra válaszolnék. 2

3 Beszéljük a változásról, mert változás van a hivatal munkaidő beosztásában, illetve az ügyfélfogadási időben. Ebben a tekintetben egységesen szeretném kezelni a 3 települést, hiszen egy 1 hivatalról beszélünk. Szeretném kihangsúlyozni, mert fontos, hogy ez mindenkiben tudatosuljon, hogy innentől kezdve csak látszólag van 3 hivatal, valójában 1 hivatalról beszélünk, csak 3 helyen történik a munkavégzés. Ezért a 3 munkavégzési helyen egységesíteném a munkarendet és az ügyfélfogadási rendet, ami azt jelenti, hogy hétköznap 8-tól fél 5-ig vannak itt a kolléganők, pénteken 8.00-tól ig. Ügyfélfogadás minden nap van, hétfőtől csütörtökig 9.00-től ig, pénteken 9.00-től ig. Rögzítésre kerültek azok a létszámadatok, ami már a megállapodásnak is a tárgya volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódását, munkarendjét, valami ügyfélfogadási rendjét és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódásáról, munkarendjéről, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 1/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 67. d) pontja alapján a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodással összhangban a következők szerint határozza meg. 1. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásánál elsődleges cél, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait a követelményeknek megfelelően, zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el. A Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységek és vezetők működnek: a) Jegyző 1 álláshely köztisztviselő b) Önkormányzati és Hatósági csoport 6,5 álláshely köztisztviselő, melyből 3 fő esetében a munkavégzés helye a közös önkormányzati hivatal székhelye, 2-2 fő a kirendeltségeken dolgozik. c) Pénzügyi csoport 2,5 álláshely köztisztviselő A Pénzügyi csoport munkavégzési helye a Bánki Kirendeltség. 2. A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján: hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig tart. A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére és egyéni igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat. 3. A Közös Önkormányzati Hivatal a hét valamennyi munkanapján tart ügyfélfogadást. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától óráig pénteken: 9.00 órától óráig. A 30 perc munkaközi szünet órától óráig tart, amikor az ügyfélfogadás szünetel. A jegyző hétfőn és szerdán 9.00 órától óráig a borsosberényi hivatalban, kedden és csütörtökön 9.00 órától óráig a Tolmácsi Kirendeltségen, egyéb időpontokban a Bánki Kirendeltségen, vagy a szükség szerinti településen végez munkát, és minden településen előre meghatározott időpontban heti 3 órában ügyfélfogadást tart. Határidő: január 1-jétől folyamatos Felelős: jegyző 3

4 szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát és az erre vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 2/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztettek szerint jóváhagyja a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Rátérünk az Önkormányzat SZMSZ-ére, itt kérdezem meg, hogy van-e valakinek kérdése. Szeretnék egy-két dolgot kiemelni, annak érdekében, hogy egyértelműen tudatosítsuk. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az eddigi tapasztalataim és a másik két településen alkalmazott szerintem jó gyakorlat alapján javaslok néhány dolgot az SZMSZ-be beépíteni. A törvényi előírás alapján az ülésről készülő jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. Bánkon és Tolmácson az a gyakorlatot folytatjuk, hogy ezen kívül minden jegyzőkönyvet 1 képviselő is aláír. Átolvassa, átnézi és hitelesíti. Igazolja, hogy valóban az történt és azok a döntések születettek, amit a jegyzőkönyv tartalmaz. Minden testületi ülésen más-más képviselő hitelesíti a jegyzőkönyvet. Az már a testületen múlik, hogy a képviselők kiválasztására milyen gyakorlatot alakít ki. Felvetném és kérek rá visszaigazolásokat, hogy takarékossági szempontból megoldható-e, hogy elektronikusan, el küldjük ki a testületi ülés anyagát, vagy pedig maradjunk ennél a klasszikus papír alapon történő kiküldésnél. Látható, hogy egy-egy ülés esetében mennyi nyomtatásra, fénymásolásra van szükség, ami jelentős költséget jelent. Erre kérek szépen véleményt. Az SZMSZ rendeletünk 6. szakaszának 3. bekezdésében szerepelnek azok a hatáskörök, amelyeket a képviselő testület átruház a polgármesterre. Amik itt fel vannak sorolva, azok a most átruházott hatáskörök. Én ide szeretném javasolni a szociális étkezést is, két okból: az egyik, hogy igazából semmi nem indokolja, hogy a testületnél maradjon ez a hatáskör, mivel a rendeletben a testület leszabályozza, kik azok, akik részesülhetnek ilyen ellátásban, így a polgármesterre átruházható az a döntés, hogy a rendeletben foglalt jogosultsági szabályok alapján meghozza a határozatot a jogosultságról vagy a kérelem elutasításról. Másrészt pedig az ellátott szempontjából is kedvezőbb, mert a kérelem elbírálásában nem kell várni a testületi ülésig, hiszen a polgármester 2-3 napon belül meg tudja hozni a döntést, még a testület ritkábban ülésezik. Javasolnám, hogy ez kerüljön a polgármesterre átruházott hatáskörök közé. És még egy dolog, amit kiemelnék, hogy az ülésekről hangfelvétel alapján készül a jegyzőkönyv. Vélemény ezekkel kapcsolatban? Laci jelezte, hogy neki nincs elérhetősége. Van, de én nem foglalkozom vele, a gyerekek tudják kezelni. De nem olyan nagy dolog, mert meg tudom tanulni. Akár azt is megoldhatjuk, hogy akinek ez nehézséges vagy probléma, annak továbbra is küldjük papír alapon. Már az is spórolás, ha nem mindenkinek kell papír alapon küldeni. Az is nehézség, hogy ha itt vagyunk, és nem tudjuk elő venni. Mert most e szerint tudjuk követni, amiről beszélünk. Ha nincs papír, otthon megnéztük, itt nem tudjuk a folyamatot. Követhetőség szempontjából így jobb. Egy példány mindig itt van előttünk kinyomtatott formában. Ebben van még egy probléma, a zárt ülés. Gondolom a zárt ülés anyaga nem lesz kinyomtatva. Vannak olyan dolgok, amelyről testületi ülésen beszélünk. Számítógépen más is megnézheti az anyagokat. 4

5 Ezzel semmi gond, hiszen ezek az anyagok teljesen nyilvánosak! A honlapunkra minden előterjesztés és jegyzőkönyv fel fog kerülni. Eddig volt probléma, hogy ezeket az anyagokat nem látta a lakosság. Amikor a képviselők megkapják a testületi anyagokat, azzal egyidejűleg a honlapra is felkerülnek ugyanezek az előterjesztések és anyagok, kivéve a zárt ülés előterjesztését. Ez követelmény is, hogy a nyilvánosság biztosítva legyen. Maradjunk a régi bevált módszernél vagy pedig próbáljuk meg, ha nem működik, visszatérünk. Aki támogatja, hogy elektronikus úton kerüljenek kiküldésre a testületi anyagok előterjesztése, az kérem, kézfeltartással jelezze. 3 képviselőnek elektronikusan, 2-nek papír alapon fogjuk kiküldeni az anyagokat. Van-e kérdés, vélemény a szmsz-szel kapcsolatban? Szeretném megkérdezni, hogy mit jelent a 6. 6 pontja az átruházott hatáskörök között. Valószínűleg régi rendeletünkről van szó, ha ez itt szerepel, de nem tudom, mit jelent ez januártól hatályos a hulladékgazdálkodási rendelet, abban szerepel ez az átruházott hatáskör. Ebben a rendeletben a szemétszállítási díjról van egy olyan szabályozás, hogy amelyik ingatlanban nem laknak, arra díjmentességet lehet kérni, és ebben a polgármester hatásköre dönteni. Oda adtunk ki mentességet, ahova nem voltak állandóra bejelentkezve. Közterület használati engedéllyel kapcsolatban: régebben testületi ülésen föltettem egy kérdést, hogy több kereskedő, álkereskedő is bejár a faluba árulni. Vannak hivatalosan bejelentett kereskedők is és helyi kereskedők is, akik iparűzési adót fizetnek. Ezek nem fizetnek semmit, ezekre állapítsunk meg díjat. A jegyző Úr mindig elutasított, hogy nem tudunk semmiféle formán kiszabni díjat. Ezeknek az úgynevezett ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végzőknek napi iparűzési adót kell fizetni, ha a helyi rendeletben ez le van szabályozva. A helyi rendeletet e tekintetben még nem néztem meg, nem tudom, le van-e szabályozva. Napi 5000 Ft-ig terjedően lehet megállapítani ezt az adót. Ha benne van a hatályos rendeletben, az alapján lehet iparűzési adót beszedni, illetve a közterületen történő árusítás után közterület használati díjat lehet beszedni, szintén helyi rendelet alapján. Egyelőre ilyen témájú helyi rendelettel még nem találkoztam. A helyi adót pedig amennyiben most nincs benne a hatályos rendeletben január 1-jétől lehet bevezetni. Nem volt leszabályozva, mert a jegyző Úr arra hivatkozott, hogy nem lehet erre határozatot hozni. 3 éven keresztül el volt utasítva, bármikor felvetettem ezt a dolgot. Mindig ezt mondta, hogy erre nincs lehetőség, ilyet nem lehet csinálni. Egy dolgot, amit nem lehet tenni, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem jöhetnek ide árulni. Aki viszont ide jön, annak előírható, hogy közterület használati engedélyt kell, hogy kérjen, és ez alapján közterület használati díjat kell fizetnie. Ilyen rendelettel még nem találkoztam itt, valószínű, hogy nincs ilyen rendelet. A közterület használatról tehát lehet rendeletet hozni, ebben elő lehet írni a díjat, hogy mennyit kell fizetni a közterület rendeltetésétől eltérő használata esetén. Hangsúlyozom, hogy ez azonban nem csak az árusokra vonatkozik, hanem aki bármilyen más célra használja a közterületet, például a közterületen tüzifát tárol, vagy közterületen parkoltatja hónapokig a lerobbant autóját, annak is kell használati díjat fizetnie ez után. Most mondtam néhány példát, de sok ilyen eset lehet, amikor a közterületet a rendes használatától eltérő célra használja bárki, akár berényi lakos is, akár más, akkor annak a közterület használatáért díjat lehet megállapítani. Ez alapján lehet megállapítani a díjat annak is, aki itt árul, de természetesen ez a díj nem lehet irreálisan magas, ennek nem lehet az a célja, hogy ne jöjjenek ide árulni. Mindez kizárólag azt a célt szolgálja, hogy aki a közterületet más célra használja, annak ezért valamennyi díjat kell fizetnie. A másik lehetőség a napi iparűzési adó fizetési kötelezettség, amit az iparűzési adó rendeletben elő lehet írni. Ne csak a helyi kereskedők legyenek bűntetve ezzel, mert főleg a szezonban a java forgalmat elviszik a közterületen áruló egyének. A másik, hogy olyan határozatot is kellene hozni, hogy valahogy fel lehessen lépni azok ellen, akik meg be sem jelentkeznek. 5

6 Nem kell, hogy nálunk bejelentkezzen, a székhelye szerinti jegyzőtől kell, hogy engedélye legyen. Erre jó szolgálatot tehet a polgárőrség, aki odamegy, megkérdezi, megnézi, van-e engedélye a kereskedőnek. De akár állampolgár is tehet bejelentést, hogy ha engedély nélküli árusítást tapasztal. Erre csak példát szeretnék mondani. Bejöttem, szóltam a jegyzőnek, hogy három árus van, és szeretném megkérdezni, hogy kik ők. Időpontot is kell nekik megjelölni, hogy mikor jönnek a faluba, és nem nyilatkozott. Nem feltétlenül tudunk erről, csak ha az engedélyt kiadó jegyző értesíti a többi települést, akkor van róla tudomásunk. Utána néztünk a nagyoroszi jegyző Úrral, nekik is ugyanúgy be kell jelenteni, hogy hétfő, csütörtök, pénteken ig jön a faluba. Itt is kell tudni róla, mert ha jön egy APEH ellenőrzés, akkor azt el tudja mondani, hogy Borsosberénybe nyitva van egy kocsma, egy zöldséges, egy vegyesbolt, meg itt van most két árus. Ezeket lehet ellenőrizni a faluban. Nem írja elő a jogszabály, hogy nálunk be kell bejelentkeznie. Az engedélyt a székhely szerinti önkormányzatnál kell kérnie. Jó esetben a székhely szerinti önkormányzat értesíti azokat a településeket, akiket a kérelmező az árusítással érintett településként megjelölt. Ekkor tud róla az önkormányzatunk. De ha nem értesít az engedélyt kiadó hivatal, akkor nem tudunk róla. Nem az árusok kötelezettsége, hogy ide jöjjön és bejelentkezzen. Ő megjelöli a kérelem nyomtatványba, hogy hol szeretne árulni, és részéről ennyi. Jó lenne, ha a jegyzőnő a következő ülésre előterjesztene ezzel kapcsolatban valamilyen megoldást. Utána nézni és kidolgozni valamit erre vonatkozóan, mert az elmúlt időszakban csak elutasítást kaptunk a jegyző Úr részéről. Nekem Nagyorosziban is van üzletem, és ott is ugyanez felvetődött. Bent voltunk a jegyzőnél. Kijött, ellenőrzött egy egyént. Le akartuk követni, de kiderült, hogy őstermelő. 4 őstermelői papír van nála, de egyik sem arról szólt. Levelet írtunk a falu jegyzőjének és máig sem tudom, hogy ki az a személy, milyen engedélye van. Volt olyan is, akinek kiállítottak kereskedői engedélyt, Salgótarján környékéről járt ide. Ha kereskedik a faluban, fizessen iparűzési adót ő is. A következő ülésre a sok minden más mellett nem szeretném vállalni ennek az előkészítését, de mondjuk a márciusi vagy az áprilisi ülésre előkészítünk ennek szabályozására egy rendelet tervezetet, feltéve persze, ha nincs ilyen önkormányzati rendelet. Van-e még észrevétel, hozzászólás? Még egy megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy az átruházott hatáskörben, ha dönt a polgármester, a testület kapjon róla tájékoztatást utólag. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Szervezési és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezetet az előterjesztés szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a szociális étkezés a polgármester hatáskörébe kerül, elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Szervezési és Működési Szabályzatról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.) önkormányzati RENDELETE A Szervezési és Működési Szabályzatról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 6

7 2. Napirend Étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet Tudjátok, hogy január 1-jétől a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel kötöttünk szerződést, tehát az étkeztetést ők biztosítják. Annyi a változás, hogy az iskolában a gyermekétkeztetést nem mi végezzük, hanem az egyház biztosítja. Az előterjesztésben látjátok, hogy a régebbi nyersanyagnorma megemelésre került, így a térítési díjakat is módosítani kell ennek megfelelően. Nálunk így az óvoda, a szociális étkeztetés és a felnőtt étkezés maradt. Még annyit kérnék, hogy a jegyzőnő vagy Klári elmondaná, hogy a szociális étkezésnél eddig nem megfelelően volt kiszámolva az összeg. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A szociális étkeztetésért állami támogatást kapunk. A térítési díjakat úgy kell megállapítanunk, hogy az egyén által fizetett térítési díj nem lehet magasabb, mint amibe nekünk kerül az étkezés, csökkentve az állami támogatás egy étkezési adagra jutó összegével. Ezt nem haladhatja meg a térítési díj összege, mert akkor nyereséges lenne. Épp ezért ez egy alapvető szabály, és ennek következtében ez most térítési díj csökkenést eredményez a korábbi összeghez képest. 421 Ft az a nettó összeg, amibe nekünk kerül a beszállított étel, és ezt csökkenti az állami normatíva egy napra jutó összege. Ez az egy éves naptári napok szerinti igénybe vételi napok szerint van kalkulálva. Gyakorlatilag nettó 200 Ft fölötti összeget nem állapíthatunk meg, mert az már nekünk nyereséges lenne. Az óvodánál a gyermekek védelméről szóló törvény határozza meg, hogy hogyan és miként kell megállapítani a térítési díjakat. Az óvodai térítési díjaknál az élelmezés nyersanyag költsége a mérvadó. Az óvodai nyersanyagköltséget teljes mértékben átháríthatjuk a térítési díjban az érintettekre. Itt eddig nem ez volt a gyakorlat, hanem az önkormányzat a nyersanyag költséget tovább csökkentette 15 Ft-tal, és csak annyit téríttetett meg. Mi most egy köztes megoldásra tettünk javasoltunk ebben az előterjesztésbe, így 12 Ft-os önkormányzati kedvezményt még mindig ad a testület a nyersanyagköltségből. Én azt mondom, hogy idővel az lenne a célszerű, ha beállnánk a nyersanyag költségre, és azt fizesse meg az ellátott, mivel nekünk még ezen felül is van egy bizonyos rezsi költségünk, van a kiszolgáló személynek valamennyi költsége, amit nem téríttetünk meg az ellátottal, akkor legalább a nyersanyag költség jó lenne, ha megtérülne a díjban. Nem olyan nagy volumenű különbséget jelent ez, hogy ha a 12 Ft-ot idővel kifuttatnánk 0 Ft-ra, és a nyersanyagköltségből nem adnánk további kedvezményt. Ez lenne egy hosszabb távú elképzelés, de most jelen pillanatban ezzel a 12 Ft-os nyersanyag költség támogatással terjesztettük elő. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Tehát ez azt jelenti, hogy idáig 450 Ft napi árat kértünk egy óvodástól, most pedig 500 Ft-ot kérnénk. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az 500 Ft ár bruttó áfás ár. Kovács László alpolgármester Az iskolánál ez hogyan alakul? Ott is megemelték a nyersanyagnormát. A szolgáltató jelezte előző évben, hogy nem tudja abból a nyersanyagnormából kihozni, valamennyit emelni kell. A tavalyi, első 4 hónapra kötött szerződésünkben még nem szerepel a 30 e Ft-os rezsi hozzájárulás, a mostaniba már beletettük. A felnőtt étkezésről annyit, hogy nálunk 640 Ft volt meghatározva a rendeletünkben, most pedig 535 Ft-on szállítja. Ide tegyünk rá nyereséget, vagy ne? Az iskolában ez az összeg lett elfogadva, tehát 535 Ft-ot kell fizetni. Nyereséget nem tett rá az iskola. Vendég ebédelők többnyire a pedagógusok. Hagyjuk-e a 640 Ft-ot a mi térítési díjunkat, vagy pedig egységesítsük az iskolával, mert úgy látom, hogy a szolgáltató nekünk is ugyan azt küldte meg, mint az iskolának. Hogy gondoljátok? Kovács László alpolgármester Nehogy többet fizessen egy óvodás, mint az iskolás! Az iskolás többet fizet, mert nagyobb adagot kap. Én úgy látom, hogy a szolgáltató úgy alakította ki az árakat, hogy mérlegelte ezeket. Figyelembe vette, hogy óvodás, iskolás és egyenlő mértékben emelte a normát. Hogyan gondoljátok a felnőtt térítési díjat, 530 Ft vagy 640 Ft? 7

8 Kmetyné Nagy Nóra képviselő Maradjon az eddig meghatározott ár! Tehát akkor maradjunk az előző térítési díjnál, a 640 Ft-nál? Az óvodai étkezés maradna 500 Ft/nap, a szociális étkezés 254 Ft/nap, a felnőtt étkezés pedig 640 Ft/nap. Akkor az elhangzott javaslat szerint a 2. szakasz d) pontjában 504 Ft+Áfa lesz, az bruttó 640 Ft, és így nem változott a felnőtt étkezés térítési díja. Ez azt fogja jelenteni, hogy az iskolai felnőtt étkező olcsóbban kapja meg, mint aki tőlünk veszi. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával, úgy, hogy a felnőtt étkezés térítési díja továbbra is 640 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.30.) önkormányzati RENDELETE Az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elhagyta az ülést. 3. Napirend A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj hatályon kívüli helyezése A törvényi változás miatt van erre szükség. Már nem a képviselő-testület állapítja meg ezt a díjat, hanem egységesen a mindenkori felelős miniszter fogja meghatározni, ezért hatályon kívül kell helyeznünk a díjra vonatkozó rendelkezést. Olvashattátok, hogy OHÜ minősítéssel kell rendelkezni majd, és a beszállítónak és a hulladékkezelőnek vagy egynek kell lennie, vagy pedig szerződést kell kötni a hulladékgazdálkodónak a beszállítóval. Jelen pillanatban nálunk Gáspár János vállalkozó végzi ezt a munkát. Fél éve van rá, hogy az engedélyeket beszerezze, illetve legfeljebb további fél évben láthatja el a közszolgáltatást, utána meg fog szűnni ez a lehetősége, ha nincs engedélye. A vállalkozót mindenképpen meg fogjuk keresni és megbeszéljük vele, hogy hogyan lesz a jövőben. Ehhez van-e valakinek kérdése? Már a bio-hulladék szállítás is belekerül ebben az évbe a kötelezően ellátandó szolgáltatásba. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával és a rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.) önkormányzati RENDELETE A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 8

9 4. Napirend A víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezése Itt ugyanaz történt, már nem a képviselő-testület dönti el az ivóvíz és csatorna szolgáltatás díját, ezért kellene hatályon kívül helyezni a rendeletünket. A mindenkori felelős miniszter jogosult a díj megállapítására. Ehhez van-e kérdés? Csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi szabjuk meg az értéket, vagy meg van szabva? 2012-től már nem az önkormányzat határozza meg az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díját. Mi azért nem értékeltük a díj változást, mert nekünk volt egy olyan szerződésünk a DMRV-vel, amely szerint 2012-ben nem változtatja az árat. Lesz-e valami árváltozás? Novemberben volt egy tájékoztató Berkenyén, ahol az hangzott el, hogy szeptemberig biztosan nem változtatja meg a díjakat. Lehetséges, hogy egységesítve lesz az országon belül? Igen, most erről folynak a tárgyalások. Jelen pillanatban nincs változás, szeptemberig biztosan nem. Elhangzott az esetleges csökkenés is. Mi lehet, hogy jól járunk, mert nálunk elég magas a díj. Még az egyeztetések folynak. Majd megfizetjük a szemétdíjba, mert az viszont nálunk alacsonyabb! Igen, hatósági áras lesz év januárjától. Ebben a szemétdíjban azt nem értem, hogy maga a Zöldhíd hatósági áras volt elvileg, eleve magasabb áron viszi el a szemetet. Ha vállalkozó olcsóbban elviszi, ő szabott árat, akkor tulajdonképpen nyereséget fogunk termelni, vagy a másiknak oda kell adni. Ebbe az árba sok költség beépül, például a hulladék lerakási díj 3000 Ft, jövőre 6000 Ft. Lehet látni, hogy évről-évre emelkedik, Ezt minden hulladékkezelő be kell, hogy építse az árba. Meg kell fizetni a szolgáltatónak, illetve hát a lakosságnak. Most sem azért olcsó az itteni szemétszállítási díj, mert olcsón viszi el a vállalkozó, hanem azért is, mert az önkormányzat állja a költségek egy részét, és nem a lakosság. Jobban jövünk ki, ez tény és való, csak hogyha jövőre ez le lesz szabályozva, azt kell elfogadni. Ha a Gáspárnak sikerül szerződést kötni valamelyik hulladékgazdálkodóval, akkor is lehet, hogy magasabb lesz a díj. Ha marad is a Gáspár, nem a szállító fogja beszedni a pénzt, hanem a hulladékkezelő, és Ő fogja fizetni majd a szállítóját, azért kell vele szerződést kötnie. Most a szállító a kulcsfigura a rendszerben, de innentől kezdve a hulladékkezelő lesz a kulcsfigura, azzal fog szállítatni, akivel akar, mivel a fő költség nem a szállítás, hanem a kezelés. Jövőre kikerül az önkormányzat ebből a körből. Bánkon ez most is így van. A Zöldhíddal vannak a lakosok szerződési viszonyban. 9

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 30-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzat hivatala,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni.

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni. Jegyzőkönyv Készült: 2011. május 25-én Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülésén. Jelen vannak: - 6 fő helyi képviselő - Pál Gyula polgármester - dr. Behan Anett Éva jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben