Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. november 29-ei ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-ei ülésére Tárgy: Nyergesújfalu Város fásítási koncepciójának elkészítése, javaslat. Tartalom 1. Bevezetés. 2. Nyergesújfalu Város zöldfelületének bemutatása, a zöldfelületi rendszer meghatározó, szerkezet alakító elemeinek összefüggéseivel. 3. A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése. 4. A közterületek zöldfelületének kondicionáló hatásának növelése. 5. Magánterületek zöldfelületének kondicionáló hatásának növelése. 6. A zöldfelületek használati szerepének erősítése. Zöldfelület rendszer közterület elemei. 7. A meglévő zöldfelületi rendszerek megőrzésének feltételei számú melléklet. A település utca és közterület szintű zöldfelület rendszer bemutatása, a telepíthető növények, faállományra javaslat. 9. Nyergesújfalu Város zöldfelület rendszerének összessége a településszerkezetben. 10. Felhasznált szakanyag számú melléklet. A betelepítésre javasolt növényállomány összefoglaló táblázata. 1. Bevezetés. Jelen munka anyag elsősorban a belterületi zöldfelületek (közterület, utca) fejlesztési és rendezési feladatait (fásítás, növénytelepítés) foglalja magában. A munka anyag a PLANNER-T Kft településszerkezeti műszaki leírásának, és a Nyergesújfalu város településrendezési szabályzás, határozattal jóváhagyott térképének, valamint a Helyi Építési Szabályzat (4/2005.(II. 21.) többször módosított műszaki leírásának figyelembe vételével készített javaslat. 2. Egy településre általánosságban érvényes, zöldfelületet meghatározó szabály nincs. Minden település egyedi, sajátos helyzetű, illetve szerkezetű, így a zöldfelületek kialakításához, fejlesztéséhez is helyi vizsgálatokra, értékelésre van szükség. A szakma állásfoglalása szerint, egy település helyi klímája, ökológiai hatása, az ott élők környezet minőségére, körzetére akkor fejt ki pozitív hatást, ha a zöldfelület nagysága eléri, illetve meghaladja a beépített terület több mint felét.

2 A település szerkezetében és környezetében a zöldfelületek szerepe többrétű, ebből következően a zöldfelületek ellátottsága is több szempontot figyelembe vételével biztosítható. Ökológiai szerep: a város közvetlen környezetében található növénytömeg jellegétől függ, befolyásolja a település klímáját, levegő minőségét. Használati szerep: a közparkok, játszóterek használati értékét döntően befolyásolja, meghatározza a telepített növényzet. Egyes funkciók betöltésére csak növényzettel beültetett területek alkalmasak (pl. temetők, véderdő). Esztétikai szerep: a település képi megjelenítésében, az utcakép formálásában fontos szerepet játszik a növény. A telepített növényzet változatossá teszi, gazdagítja a városképet, valamint elfedi, eltakarja az előnytelen részeket. 3. Egy település zöldfelület rendszere: - a zöldterületekből, - a belterületi erdőkből, - a lakóterületek kertjeiből, - a zöldfelület jellegű intézményekből, - a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskolák, óvodák stb.) kertjeiből, - az előző elemeket összekapcsoló fasorokból állhat. - Nyergesújfalu esetében településszerkezeti elhelyezkedésük miatt, a fentieken túlmenően, a zöldfelület rendszer elemei közé javasolt sorolni: A Duna folyam, part menti zöldfelületét, A települést dél-észak irányban keresztül szelő élő vízfolyásokat (Rábl patak, Luka patak, Sándor patak. A Horgásztavak környékét, víz felületét. A város zöldfelületének sajátos hangulatát az adja, hogy a város környezetében együtt vannak jelen a városi épületek körüli parkok, a város melletti folyó, a települést átszelő élővízfolyások, a közeli erdőségek együttes megléte. A település zöldfelület rendszer adottságában rejlő lehetőségek, a város elvárásának, változatos lehetőséget nyújtó egészséges környezet, esztétikai hatása, még nem teljes körű. A város település részei, és a folyóparti zöldfelület összekapcsolható a város zöldfelület rendszerével. Ezzel összefüggésben a település dél-észak irányú élővíz folyásai a belterület zöldfelület rendszerének szerves részévé kell, hogy váljanak. A város fásítási tervében kitűzött célok elérésének egyik fontos feltétele, hogy a település magas követelményeket támasszon a zöldfelület rendszer településképi megjelenítésével szemben. (A város fásítási terv elkészítésénél igyekeztem egyaránt, a minőségi és mennyiségi megfelelésre). A munkatervben célul kitűzött fásítás, az esztétikai hatáson túl, fontos szerepet szán az egészséges környezet kialakításában, a város zöldfelület rendszerének fejlesztésében. A fa a zöldfelület rendszer jól meghatározható eleme. A zöld felület rendszer tartalmazza a település ökológiai hatását befolyásoló egyéb elemeit, állatvilág, sövények, lágyszárú növények, és élő vizek egységét, a mezőgazdaság, kerti, illetve erdőgazdaság módon művelt területet is. A jelentős belterületi zöldfelület elemek összekötése. A településen keresztül ún. Zöldfolyosó fasoros beültetés alakítható ki. Az Eternit városrésztől, a Nyergesújfalu közigazgatás határtól a 10. számú főúttal párhuzamosan a

3 jelenlegi zöld és fás területen, a kerékpárút nyomvonalával párhuzamosan, az Óvoda utca csatlakozáson át, a területet összekötve a Sánc-hegy régészti terület határával. A területen fasoros beültetéssel (csörgőfa, db) a közlekedés biztonság betartásával, a kerék pár út egy része elválasztható a fő út forgalmától. A további Zöldfolyosó az Újköztemető déli kerítésen kívüli, a zöldfelületen kialakítható gyalog út mellett fasoros beültetés (platánfa, tölgyfa, akácfa), a településrészek, gyalogos és kerékpáros közlekedés összekapcsolódását, fejlődését is segítené. A Zelk Z. úton további fasor telepíthető (gömb juhar db) a Váci M. utca, Jókai utca csatlakozáson át a Váci M. utca beépítetlen oldalán (gömb juhar db) további sorfa beültetéssel, a Kazinczy utcán keresztül (kétoldali telepítés gömb akác db) a Zöldfolyosó a Horgász tavakig terjedhet. További Zöldfolyosó az Eternit városrész, Sánc-hegy lábától a Duna part mentén a Viscosa lakótelep Duna utca 2. számú házzal szembeni partszakaszig Duna-parti fasoros, (árvízfüggő) zöldfelület alakítható ki. A külterületi zöldfelületek hatása a város lakóövezeteire, klímájára. A település elhelyezkedés jellegéből adódóan, a Gerecse hegység lábának erdős nyúlványai nagy területet fednek be a város külterületén, a mezőgazdasági műveléssel fenntartott területek mellett. Az erdős, mezőgazdasági területek megfelelő gazdálkodásával, fenntartásával elérhető, hogy a város levegő klímájára gyakorolt hatása ne változzon. A zöldfelület rendszer, jelenlegi nagysága és a változást befolyásoló tényezők. A település szerkezeti elhelyezkedéséből adódóan a jelenlegi zöldfelület rendszer, az elmúlt évtizedben kialakult településszerkezeti tervvel összefüggésben jelentősen nem növelhető. A művi beépítések miatt kismértékű csökkenés várható (lakó és ipari park kialakítása, teljesen burkolt utca részek, parkoló építés). A település nagyobb összefüggő zöldövezet rendszere. Az Eternit városrész Idom utca, a 10. számú főút, Babits M. utca által határolt több hektáros erdős ligetes természetes és telepítés úton kialakult zöldövezet. A területen, természetes úton szaporodott fákat, cserjéket, tovább kell gondozni. A város nagy zöldfelület rendszere, a 10. számú főút Sánc-hegy lábától, a Sánc utca, Liget utca, Illyés Gy utca közötti dombos, szikes természetes úton kialakult zöldfelület (Újköztemető, Millenniumi domb, Liget tér) területe. A Helyi Építési Szabályzattal, és a Településszerkezeti tervvel összhangban a kiemelt régészeti terület kivételével ezen a zöldterületen többszintes faállomány telepíthető. Újköztemető: A rendezéstervvel összhangban a jelenlegi növény állomány pótlása szükséges. A belső út melletti Berkenye fasor felújításra, pótlásra szorul (kb db nagyméretű fa), illetve további sövény, faállomány telepítése javasolt. Figyelembe célszerű venni a több éves időjárás meghatározó hatását. A telepítés után, a növények megeredését elősegítő hosszú távú gondoskodás (talajcsere, öntözés) szükséges. A Millenniumi domb környezetét célszerű lenne összekapcsolni az Újköztemető zöldfelület rendszerével, úgy, mint egységes terület, kerítéssel elhatárolni a közterület egyéb elemeitől. A kiemelt régészeti területen a zöldfelületet a múlt szikes füves terület formájában célszerű fenntartani. Külterjes művelés, évente 1-2 kaszálás, természetes úton nőtt, sarjak, vadhajtások kivágása.

4 A településen nagy zöldfelület rendszer található a Május 1. tér 10. számú lakótömbtől keletre, a Teniszpályát, Íjászpályát, a volt Viscosa hulladéklerakó és az ún. Kiserdő területét magába foglaló több hektáros terület. A területen nyárfás beültetés, illetve természetes úton kialakult fás csoportok találhatók. E területen többfunkciós szabadidő központ távlati terve van meghatározva a Településszerkezeti tervben. A terület zöldfelület rendszere az ipari park és a város között védőerdősávként is szerepet kell, hogy kapjon. A fákat gondozni a lehetőségekhez mérten újakat telepíteni (nagy növésű fák, magas kőris, kocsányos tölgy, cserfa, fenyőfélék) javasolt. Lakótelepek zöldfelülete. o Eternit városrész emeletes épületek közötti zöld és fás területe csak természetes úton szaporodott az elmúlt évtizedben. A városrész rehabilitációs programjába célszerű beépíteni a zöldfelület rendezés tervet. o A Május 1. tér, és a Tó utcai lakóépületek meg épülése után, az ezt követő fásítás és zöld felület kialakítása óta, kisseb lakossági fásításon kívül faállomány-növelés nem történt. Az elöregedett, a közművekben kárt okozó, illetve nagyra nőtt (jegenye nyár) fákat ki kell vágni. A (pótlásokat) a rendezéstervvel összhangban, nagyobb faállomány telepíthető a lakótelep több pontjára. A hő központ előtti területre, ligetes betelepítés 8-10 db hárs, a Május 1. tér 8-10 számú épületnél a parkolók lezárására db platán sorfa telepíthető. o Viscosa lakótelep zöldfelület rendszere több évtizede telepített, illetve természetes úton szaporodott növényállományból áll. A fák gondos vizsgálata után, a kivágandó idős fákat hasonló fafajtával, illetve új fajok betelepítésével, sövények ültetésével célszerű pótolni, megőrizve a közpark és pihenő park szerepet. A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése, lehetősége. A zöldfelületek a város klímáját, vízháztartását, a vizek és a talaj minőségét képesek befolyásolni, javítani. A város mesterséges, természetes zöldfelületek, kiterjedése meghatározza a városi élet körülményeit a város levegőminőségének javításával, a zajártalom csökkentésével, kihat az itt élők életminőségére. A zöldfelület rendszerek megfelelő szintű összekötése, kialakítása, a zöldfelületek növelése (több szintű telepítés, faállomány, cserje) kihat a település környezet minőségének és a lakosság életminőségének javítására. A város levegő klímájára gyakorolt zöldfelület pozitív hatása csökken, ha a zöldfelületek kis és keskeny alakúak, a közparkok kisméretűek, a faállomány nagysága alacsony. 4. A közterületek zöldfelületet hatásának növelése. A Településrendezési terv módosításánál, új utak, közterek, játszóterek, parkolók tervezésekor, megépítésénél érvényt kell szerezni és ez által biztosítani a több zöld felület kialakítását. Ez több szintű növénytelepítéssel, - fa, cserje, sövény, füves területek növelésével- biztosítható. (Pl. Rákóczi utca, fásítás és növénytelepítés.)

5 5. Magánterületek zöldfelületet hatásának növelése. A magántulajdonú építési telkeken el kell érni a minél nagyobb asszimiláló felület elérését. Ez a Településrendezés terv, a Helyi Építési Szabályzattal elérhető akkor, ha az építés befejezése után az ingatlanon megfelelő, az adott termőhelyi adottságú növények kerülnek megfelelő számú betelepítésre, amelynek elérését szorgalmazni célszerű. 6. A zöldfelületek használati szerepének erősítése. Zöldfelületi rendszer közterületi elemei. Város szintű közpark. o A település jelenleg nem rendelkezik ilyen magas szintet magába foglaló közparkkal. A városi közpark a szakma meghatározása szerint, minimum háromhektáros egybefüggő zöldfelületet határoz meg. A város szintű közpark rendelkezzen pihenő, a mozgást kiszolgáló, illetve sportolási lehetőséget adó területtel. Ilyen városszintű közparkot a rendezéstervben, mint szabad idő központú területen lehet kialakítani. Ez a terület, amely jelenleg magába foglalja az Íjászpálya, Teniszpálya területét, illetve hozzá kapcsolható zöldfelületet, a Búzás hegy, a Horgásztavak, Sportpálya irányában eső füves, ligetes területet. Lakóterületi közparkok. o A városi lakótelepek közparkjait tovább kell fejleszteni, több szintes beültetésével, fa és sövények együttes megléte, a meglévő növény állomány gondozásával. Ilyen lakóterületű közpark a Viscosa lakótelepen található. Lakóterületek közpark és közkert együttes funkciója. o A lakótelepek emeletes épületegyüttes közötti zöldfelületek, pihenő helyek kialakítása a zöld növényzet növelése, a Tó utcai garázs sor mögött, Rózsa F. utca Erkel F. utca által határolt területen. A meglévő fa, cserje állomány gondozása, pótlása, újak ültetése. A tervezet lakóterületek közparkjai. o A Helyi Építési Szabályzat és a város Rendezéstervében, az új építésű lakóövezetben (kertes lakópark) nem került terület kijelölésre, mint közterületi zöldfelület. A hiányosságot célszerű lenne átgondolt tervezéssel pótolni. Erre a Rendezésterv tartalék területén a Bajóti út, Vadkörte fa utca környékén képzelhető el, illetve más terület is meghatározható. Bel - és külterületi erdők, védőerdősávok szerepe, hasznossága a város levegő klímájára. A város belterületén a település adottsága miatt kisebb, nagyobb összefüggő ligetes erdőrészek, erdősávok alakultak ki természetes, illetve telepített formában. Az erdősávok, védőerdők a város levegőjét, annak átszellőztetését segítik elő, ezért a területeket kiemelten szükséges fejleszteni, fák, növények betelepítésével, o Az Eternit városrész 10. sz. főút, Babits M. utca által határolt területen, o A települést érintő Duna parton,

6 o Az ipari park területén, o A várost észak dél irányban átszelő élő vízfolyások mentén. 7. A meglévő zöldfelületi rendszerek megőrzése lehetősége. Az Önkormányzatnak az elmúlt években minél nagyobb zöldterületeket kell fenntartani, gondozni. A város nagy zöldfelületű belterjesen (évente 4-6 kaszálás) gondozott, illetve külterjesen (évente 2-3 kaszálás) fenntartott zöldfelület rendszere a település klímájára is hatást gyakorol, az e cél érdekében ráfordított anyagi erőforrásokon túl. Az is látható, hogy a zöldfelület rendszer a város esztétikai hatást befolyásoló, a lakosság megelégedését tükröző szinthez igen magas anyagi technikai ráfordítás mellett, végzet feladat. A további zöldfelület rendszerek fejlesztésénél ez a hatás további anyagi erőforrást fog igényelni számú melléklet. A település utca és közterület szintű zöldfelület rendszer bemutatása, a telepíthető növények, faállományra javaslat. 9. Az utcaszintű zöldfelület rendszer nem lehet teljes, hisz sokrétű egyéni igényeknek is meg kell, hogy feleljen. A koncepció feladata az, hogy a meglévő állapotokon keresztül, az elkövetkező években megvalósítható zöldfelület rendszer felújításának lehetőségét segítse elő. A település növényzete, a kertek, parkok, erdők, út- és tér fásítások, termesztő felületek együttesen adják a település zöldfelület rendszerét. Ezzel szemben a közlekedés hálózat, a közműrendszerek, épület együttesek, járdák inaktív felületek. A két rendszert együttesen összehangoltan célszerű kezelni, hisz a tervezéseknél egymásra történő hatása a továbbiakban kihat a település klímájára, település arculatára. A zöldfelület rendszer megőrzése, tovább fejlesztése. A település, Rendezésterv, célirányos terv meghatározással (közép és hosszú távú), a városnak a döntést hozók, és a település minden lakójának pozitív hozzáállásával, magas szinten fenntartható, fejleszthető. Állampolgári javaslat, saját faültetés, gondozás meghatározott helyen (Pl. Öregtemető fölötti domboldal, Új köztemető, Önkormányzat tulajdonú terület, stb.). A fásítási munkaterv az utcák jelenlegi faállományának bemutatásán keresztül javaslatot tesz a beültethető fafajokra. A város, az utca kép esztétikai hatásának a fásítási koncepció szakember által történő felülvizsgálata javasolt. A fásítási munkaterv nem tér ki a meglévő közművek, az elkövetkező időben történő településfejlesztési koncepcióban a további közművek, művi tárgyak hatását, elhelyezkedését, elhelyezését szolgáló fejlesztések zöld felületet érintő hatására. A munkaterv minta fa, nem a mának, hanem a következő évek település szintű zöldfelület rendszerének megtartásának, fejlesztésének lehetőségére mutat rá.

7 10. Felhasznált irodalom, szakanyag. PLANNER-T Kft település szerkezeti terv leírás. Zöldfelületi rendszerek kialakítása feltételei tanagyag. Kert és tájépítészet útmutató, zöldfelület fogalmai, szakmai szempontok. Kertépítési, fásítási javaslatok Medza Mártától a város jelenlegi kertész szakemberétől.

8 1. számú melléklet. Utca név Ady E. utca, lakó épületek előtt Ady E. utca lakó ingatlanok oldalhatáros része Akácfa utca Cserfa utca Tölgyfa utca Nagyállomás mögötti terület Akácfa utca közterület Beloiannisz utca Eternit városrész: Hullám u. Eternit városrész: Cső u. Eternit városrész Cső utca Idom utca közötti domb Eternit városrész: Hullám u., Cső u. közötti domb rész. (hrsz: 1479) Eternit városrész: Vadvirág u. Közigazgatási határ között. (hrsz. 1454) Eternit városrész: Idom utca, 10. számú fő út, Óvoda utca által határolt zöld felület. A jelenlegi fa, növény állomány Nagy zöldfelületen, vegyes fasoros beültetés. Több fafaj vegyesen, Gömb akác, Berkenye, Dió fa, örökzöldek, sövények. Nagy zöldfelület, kevés növény állomány Igen kevés növény állomány, utca szélességben betonozott felület. A zöldfelület kicsi, vegyes növény állomány Keskeny zöldfelület, vegyes növény állomány. Vegyes növények, fa és füves terület. Lakosság és természetes úton nőtt vegyes növény állomány. Sok zöld felület, vegyes faállomány. Lakó épületek között természetes úton szaporodott több fafaj található. A kertes és emeletes lakó ingatalonok előtt a zöld felület, egyedi fafajok beültetés több éve történt. Vegyes faállomány, nagy zöldfelület. Természetes úton nőt fa, cserje állomány. Gondozatlan, gyepes terület. Természetes úton nőt ligetes erdő, bokros növény állomány. Javaslat A meglévő növény állomány gondozása. Sorfa telepítés db vérszilva. Kis zöld sávon a meglévő faállomány fenntartása. A meglévő növény állomány gondozása. A meglévő növény állomány gondozása, új telepítés esetén alacsony növésű fafajok, sövények telepítése. A fák gondozása, faállomány telepíthető. A meglévő növényállomány gondozása. Az utca kép kétoldali fasoros beültetéssel növelhető. (honos hazai fajjal) Pl. Cserfa, Csörgőfa 40 db. A városrészben a további illegális építmények megszüntetésével, növekvő zöldfelületen, díszítő fafajok telepíthetők A meglévő faállomány, sövény sor gondozása. A meglévő faállomány, zöldfelület gondozása. A talaj megkötést szolgáló növény állomány fenntartása. Védőerdő telepíthető a Rendezéstervvel összhangban. Ligetes beültetés, akác, hárs, tölgy, platán. Nagy fa egyed szám beültetése lehetséges. A faállomány gondozása.

9 Eternit városrész: Óvoda u. Rábl patak által határolt terület Klapka u Babits M úttól hulladék lerakó irányában 1572 hrsz. Rábl patak part. Rábl patak és a Sánc hegy, régészeti terület által határolt rész 1578 hrsz. Zelk Z u. új köztemető közötti zöld felület. Kiemelt régészeti terület Új köztemető, Millenniumi domb. Liget tér, a hozzá kapcsolódó domb és környezete az Illyés gyula útig Szabadság u., Damjanich u. Petőfi u., Balassi B u. József Attila u. Kisállomás területe. Természetes úton szaporodott fafajok, nyár, fűz félék. A Rábl patak Klapka utca által határolt zöldterület, természetes úton nőtt vegyes faállomány. Jelenleg gondozatlan, természetes utón szaporodott part menti fa és cserje állomány, illetve nagyméretű építőanyag tömbök található. Zöld, füves terület jellemzi. Kevés faállomány Jelenleg gondozatlan, természetes úton nőtt fák cserjékkel fedett. Természetes úton kihajtott cserje növények A temetőn belül hiányos fasoros berkenye, magas kőris. A Liget térnél nyár és fenyőfa állomány található. Az utak keresztmetszete szűk. A meglévő zöldfelületen több fafaj, sövény állomány található. Az utca keresztmetszete szűk. Több fafaj megléte. A lakótelep rész város szintű rehabilitációval (garázs sor) együtt, lépcsős rendszerben több fa faj telepíthető, Magas kőris, hárs. A zöldterület fenntartása. A fákat a patak meder rendezésével együtt célszerű fejleszteni. A patak meder és környezetének terv szerinti rendezése, a part menti élőhelyet tűrő faállomány telepíthető. A városrészeket összekötő ún. Zöldfolyosó része lehet. Nagyobb faállomány betelepíthető. Pl. Kőris, Hárs. A terület klímáját tűrő fafajok. A nyílt csapadék elvezető árkok mellé Gömb akác db. A szikes természetes, régészeti táj megőrzése. A Berkenye fasor pótlása, felújítása. Anyagi megfontolás után, klímatűrő fafajok. Pl. gömb juhar, akácfa telepíthető a temető kerítés belső területén db A további felhasználási funkció meghatározása után, a faállomány gondozása. a dombos nem igénybevett területre ligetes beültetés változatos faállománnyal. Nyír, Akác, Hárs. Rendezésterv alapján is véderdő telepítés javasolt. A fenntartás és új telepítésnél törekedni kell a kis növésű növény állomány betelepítésére. Pl. Gömb akác, Dísz alma, galagonya, illetve sövények. A meglévő fafajok gondozása fenntartása, betelepítés kis növésű díszfákkal, magas növésű sövénnyel javasolt. (orgona, dísz galagonya)

10 Rózsa domb. Béke tér. Paskom utca Paskom utca (71 telkes utca rész) Sánc utca Sánc utca (71 telkes utca rész) Illyés Gyula utca Váci Mihály utca, a Kossuth L úttól, Jókai útig Váci Mihály utca a Kossuth L úttól a Zelk Z út csatlakozásig, páros oldal Váci Mihály utca, a Jókai úttól Bajóti útig beépített ingatlanok előtt Váci Mihály utca, Jókai úttól a Bajóti útig, belterjesen gondozott zöldfelület Váci Mihály u., Illyés Gy u., 2048 hrsz terület Váci M. Béke tér 1418 hrsz (volt régi labdarúgópálya) Szabadság domb, Széchényi I, Bercsényi M, Vörösmarty M, Szemere B utcák által határolt un. Óváros rész. Arany J utca közterület (kör ágyás) Közterületi rózsaágyás található. Kevés zöld sáv, vegyes növények, örökzöld, néhol nagyméretű fa, virágok. A meglévő zöldfelületet a lakók által betelepített fiatal növény állomány jellemzi Az utca teljesen burkolt kevés zöld felület. Husángos fatelepítés. A meglévő zöldfelületet a lakók által betelepített fiatal növény állomány jellemzi Az utca teljesen burkolt kevés zöld felület. Husángos fatelepítés. A meg lévő zöldfelületet a lakók által betelepített növény állomány jellemzi A magán ingatlanok előtt vegyes faállomány, sok zöld felület, néhol sövény jellemzi. A zöld felület itt is vegyes faállományt mutat. A rendezett utcakép vegyes növény állományt mutat. A zöldfelület a rendezéstervben tartaléképítési terület. Természetes úton nőtt nyár és akácfa állomány. A terület rendezésterv alapján védőerdő és zöldterület. Nagy zöldfelület, a domb részen, természetes úton nőtt nyár félék találhatók. Igen keskeny utcák, zöldfelület, lakók által ültettet vegyes növények jellemzik. Zöld felület virágágyás található. A rózsa ágyás felújítása. Gömb juhar 1-2 betelepítése. A meglévő növény állomány gondozása. Új növény telepítés esetén, kis teret foglaló növény állomány. Az ingatlan előtti növények gondozása. A telepített növények gondozása, a hiányzok pótlása. Az ingatlan előtti növények gondozása. A telepített növények gondozása, a hiányzok pótlása. Az ingatlan előtti növények gondozása. A meglévő fa és sövény állomány fejlesztése, szabad zöldfelület faállomány telepítése, juhar, vérszilva fajokkal, sorfa kialakítása A természetes úton nőtt fákat gondozni, fasoros beültetésre gömb juhar, gömb akác, csörgő fa javasolt, db. A növény állomány fenntartása. A nyílt csapadék elvezető árok mellett, záró fasor beültetése, a terület városképi megjelenítését növelheti. Beültetés gömb juhar fasor, db. A felhasználást, meghatározás követően (játszótér kialakítás) ligetes beültetés lehetséges. Hársfa, Csörgőfa, Platánfa. A terület kihasználásának meghatározása után több fafaj telepíthető (jelenleg csak búcsú idején használt terület). A meglévő növény állomány megtartása, gondozása. Platán fa 10 db, telepítése. Kúszó sövények, díszfák beültetése, 2-3 db.

11 Arany J. utca Jókai utca Tompa M. utca Nemrég felújított utca, kevés zöld felület, vegyes faállomány. Teljes rekonstrukció terv készült. A lakók által betelepített fa és sövény állomány található. Nyergesi J. tér Virágágyások, kúszó növények, Berkenye fák találhatók. Öregtemető feletti domboldal Vegyes faállomány, nagy szabad zöldfelület. Csokonai Vitéz M. utca mind két oldala. Madách I. utca mindkét oldal Zalka M. utca. Munkácsy M. utca mindkét oldala Öregtemető (Munkácsy liget oldala) Tömegszervezeti Székház előtti terület Tömegszervezeti Székház mögötti terület Vegyes fa és sövény állomány, illetve zöldfelület rendezett formában van jelen. Vegyes faállomány, keskeny utca szelvény, a meglévő fák elérik a térkitöltő növekedés határukat. Az utca mindkét oldali zöldfelülete az ott lakók munkáját jelzi. Vegyes faállomány, nagyobb zöldfelületek, a lakosság által fenntartott, ültetett növényzet. A kerítés mellett elöregedett, hiányos sövény található. Az elkövetkező időben felújításra tervezés javaslat alapján. A Kernstok villa hajdani rendezett kertjének maradványai, elöregedett faállomány található. A meglévő faállomány gondozása, új telepítés esetén jól átgondolt alacsony növekedésű fa fajok. Pl. gömb akác, díszfa. A Mentőállomás és környékének közterülete fokozatosan felújításra került az elmúlt időben. Az ingatlanok előtti növény állomány gondozása fejlesztés esetén Dísz fafajok. Felújítási zöld terv javaslat készül évre (Medza Márta). Ide több fa telepíthető, a fafajok kiválasztása után. Pl. Hársfa, Platánfa, Fenyőfa, Akácfa, Gesztenyefa. A zöld növényzet fenntartása. A magasban oltott, alacsony növekedésű díszjellegű fák ültethetők pótlásként. A növényzet, fák további gondozásával fenntartható. A zöld felület fasoros beültetés, pótlás. Pl. Gömb akác Csörgőfa, db. A kerítés, és a csapadék elvezető árok felújításával egy időben a zöldfelületet is fel lehet újítani. Sorfa, gömb juhar, illetve új sövénytelepítéssel. Medza Mártától évre felújítási javaslat készül. A Kernstok villa felújításával egy időben kert tervet célszerű készíteni, erre és a villa parkjára is. Öregtemető belső területe. Igen kevés faállomány. A meglévő faállomány megtartása, gondozása. Liszt F. utca Vegyes, a lakok által telepített fa és sövény állomány található Tovább gondozás fenntartás.

12 Liszt F. utcai közterület Bartók B. utca Kernstok K. utca Diófa utca. Diófa utca Luka patak parti közterület Kölcsey F utca Sallai utca Árpád utca Radnóti tér Kazinczy utca Luka-patak dűlő A rendezésterv távlati elkerülő út nyomvonal (Bajóti úttól, Luka patak, horgásztavakig) Nagy L utca Mint játszótér nem funkcionál. Házakhoz közeli faállomány. Nagy zöldfelületét több helyen az ott lakók ültették be vegyes faállománnyal. Keskeny utca kevés zöldfelület és faállomány Keskeny út szelvényű utca, a neve után pár öreg diófa és egyéb faállomány, sövény található Vegyes faállomány található. Idős gyümölcsfa, diófa, illetve lakók által telepített fiatal diófák találhatók. Kétoldali zöldfelület, lakosság által telepített vegyes fafaj. Több nagyra nőt dió, berkenye fa található. Vegyes növény állomány, lakossági parkoló építés. Vegyes növény állomány, parkoló építése az ingatlantulajdonosok részéről. Nagy zöldfelület, terebélyes fűzfa félék található. Kétoldali nagy zöld felület, több helyen lakossági fatelepítés az elmúlt pár évben. Jelenleg útépítési munkák folynak. Külterjes zöldfelület, termesztés úton növekedett, nyár, fűz fafaj, bokros rész, illetve mezőgazdasági művelés található. Az utca keskeny, kevés zöldfelület, több, lakók által kiépített parkoló található. Parkfák telepítése, Hársfa Platánfa, 2-2 db. A Luka patakkal határos zöld felületen az elöregedett, kiszáradt fákat ki kell vágni. Helyére vízpartot jól viselő fafajok fűzfák telepíthetők a meglévő zöld felület megtartása mellett. A zöldfelület megtartása kinövésű díszfa fajok ültetése javasolt Díszalma, Díszgalagonya. Az utca képet az ott lakók saját igényüknek megfelelően telepítették. Az idős beteg száraz fákat ki kell vágni és diófa sor, vízparti fasor telepíthető. Az utcában több helyen lakossági parkoló kiépítés történik. A parkolókhoz növény állomány telepítése is célszerű. A parkolók megépülése után el kell érni a növények betelepítését. A zöldfelület megtartáshoz növények, fák betelepítését célszerű szorgalmazni. A kihalt sövények fák pótlása. Kétoldali sorfa telepíthető, Gömb akác, db, sövény beültetés kiegészítéssel. Az út elkészülte után a zöldfelületen fasoros beültetés, sövénytelepítés kiegészítéssel, tervezés alapján. A magasfeszültség védő távolságán kívül középtávon fasoros beültetés, külterjes zöldfelület gondozás a lakóingatlanoktól megfelelő távolságra. Fűzfa, Akácfa. A kiépített parkolók mellé növények telepítése javasolt.

13 Horgásztavak, Sportcentrum környéke Felszabadulás tér páros oldal Felszabadulás tér háromszög Felszabadulás tér páratlan oldal. Felszabadulás tér (kisköz) Móricz Zs utca Erkel F utca Sok zöldfelület, természetes úton növekedett fafajok. Széles zöldfelület, lakosság, és természetes úton növekedett vegyes faállomány. Túlnövekedett, elszáradt fűzfák. Kevés zöldfelület, lakosság által telepített vegyes fafaj, örökzöld, illetve gondozott sövény. Nagy zöld felület, vegyes faállomány, sövény, gyümölcsfa. Keskeny kétoldali zöldfelület, lakossági parkolók kiépítése folyamatban Keskeny zöldfelület, lakosság által telepített fafajok, nagyra nőt diófák. A terület zöldfelületének (park tervkészítés) tervezés alapján történő célirányos hasznosítása, fejlesztése, Extrém pálya, Pihenő park, Játszó terület, Sportcentrum rendezés terv meglétének figyelembe vételével lehet a növény állományt növelni. A pótlások tervszerűen vérszilva fasorral javasolt. 2-3 darab tér záró nagyméretű fa, vagy ide lehet több fajta gyümölcsfát telepíteni. Változatos fa és növény állomány további fenntartása. Továbbra is a gyümölcsfák betelepítésének lehetősége. A kis növésű fáknak, a parkolók mellé történő telepítést szorgalmazni, kell. Az utca képbe fokozatosan kisméretű fafajok betelepítés javasolt. Díszalma, Díszgalagonya, sövény Erkel F Rózsa F utca közötti játszótér. Telepített változatos fafajok. A meg lévő faállomány gondozása. Tó utca szám Zöldfelület az épület körül. Az emeletes lakóépületek előtt az út és a nyílt csapadék elvezető árok között Gömb akác telepíthető. Kb db. Medza Márta javaslata. Tó utca 8. szám és Május 1. tér teljes zöldfelülete A lakótelep építése során telepített faállomány, nagy zöldfelületek találhatok. Az itt élők javaslatai, alapján az emeletes épületek köré több faegyed telepíthető. Az új telepítést a rendezéstervvel összhangban célszerű végezni. Nagyobb faállomány telepíthető a lakótelep több pontjára. Hő központ előtti területre, ligetes betelepítés 8-10 db hárs, a Május 1. tér 8-10 számú épületek elé, a parkoló mellé db platán.

14 Május 1. tér játszótér Sándor patak, élő vízfolyás az Ipari park területén. Rábl patak, Eternit városrész belterületi része. Luka Patak (Bajóti patak). Horgász tavaktól a Luka patak dűlő utca végéig. Luka Patak (Bajóti patak). a Luka patak dűlő utca végétől Kernstok K u-ig Luka Patak (Bajóti patak). a Kernstok K utca végétől az Olimpia cukrászdáig. Luka Patak (Bajóti patak). az Olimpia cukrászdától a Duna folyam befolyásáig.. Ipari park Önkormányzat tulajdonú területe. Az elmúlt évben felújított növény állománnyal betelepített terület, sok növény több okból kipusztult. Rendezetlen meder, természetes úton nőtt faállomány. Rendezetlen patak meder természetes utón nőtt vegyes növény állomány, nagyméretű építés törmelék A horgásztavakat érintve szabálytalan meder nyomban halad, természetes útón nőtt faállomány, bokor növekmény jellemzi. Szabálytalan meder vonal gondozott zöld felület természetes útón nőtt koros fűzfa félék Lakóingatlanok, és közterületek között több éve burkolt, hordalékkal feltöltődött meder vonal. Lakóingatlanok között szabálytalan meder vonal. Zöld terület. A növényzet további fenntartása, az elhalt növények fa, és cseréje, pótlása. A meder szabályzás, védő távolságok megléte után sorfa telepíthetők. A meder szabályzás, védő távolságok megléte után sorfa, vízpartot tűrő fák telepíthetők. Esetleges meder szabályzás, védő távolságok megléte után, sorfa, vízpartot tűrő fák telepíthetők. Esetleges meder szabályzás, (burkolás) védő távolságok megléte után sorfa, vízpartot tűrő fák telepíthetők. Az ingatlanok, közterületek és meder közötti védő távolságok megtartása, medertakarítás. Esetleges meder szabályzás, védő távolságok megléte után zöldfelület kialakítása. Változatos fafajok, sövények telepíthetők. Sorfa védőerdő formában, illetve az ipari park üzemek zöld terv meglétének, kivitelezésének szorgalmazása. Szent Györgyi Albert u. Vasút tér melletti sövény. A hiányzó sövények részek pótlása. Szent Györgyi Albert u. és a vasút tér zöld felülete. Külterjesen, sok problémával fenn tartott, MÁV Zrt terület A területre fasor betelepítését lehet javasolni, a tulajdonos Viscosa lakótelep, Irinyi J ut, Zöldfa u, Kun B tér, Esze T u, Frankel L u, Munkás utca Ady E Művelődési Ház környéke, mint együttes zöldfelület rendszer. Kossuth L utca (un. védő táv.). A terület zöldfelülete több évtizede telepített fa és növény állományból áll. Az idei évben a szélvihar több helyen károsította a faállományt. Az 1989-ben korszerűsített út mellé tervszerű növény állomány betelepítés történt. Az eltelt időben több helyen hiányossá vált. felé. A fák gondos vizsgálata után, fafajok cseréje betelepítés majd kivágás, illetve telepítés tervezés alapján, középtávon megvalósítandó feladat. Hársfa, Kőrisfa, Korai nyárfa, Vérjuhar. Fa és cserjetelepítés aránya 65-35%. A terv alapján a pótlásokat kell elvégezni. Közép magas fák, alacsony cserjék.

15 Intézmények zöldfelülete Kernstok K általános iskola A épület udvar Az utóbbi években felújításra kerültek. Bóbita Óvoda, Napsugár Óvoda, Benedek E Óvoda, Kernstok K B épülete udvar. Az 1980-as évek elején telepített növény állomány található. Az intézmény udvarok fenntartása, növényállomány gondozása. Felújítási terv készítése javasolt. Nyergesújfalu november 18. Repa József főmunkatárs

16 2. számú melléklet. A táblázat áttekintő összefoglalót tartalmaz. A fafaj változtatható, mosósítható. Még sok a területen őshonos fafaj található, fellelhető szűkebb hazánkban is. Az utcákba több növény egyed, is betelepíthető. Utca név A fa neve Darab szám Ady E utca Vérszilvafa 40 db Beloiannisz utca Csörgőfa 40 db Eternit városrész 1454 hrsz. Több fafaj telepíthető Nagy egyed szám <300 db Zelk Z utca Új köztemető Gömb akácfa 40 db Újköztemető belső út Nagyméretű Berkenyefa 20 db Újköztemető kerítés mellé Akácfa 50 db Szabadság-liget Több fafaj telepíthető Nagy egyed szám <200 db Váci M utca Gömb juharfa 40 db Váci M utca Gömb akácfa 60 db Óváros rész belső területe Platánfa 10 db Öregtemető feletti domb Több fafaj telepíthető Nagy egyed szám <100 db Munkácsy M utca Csörgőfa Gömb akácfa 40 db Liszt F utcai közterület Platánfa, Hársfa 2-2 db Kazinczy utca Gömb akácfa 60 db Elkerülő tervezett út. Fűzfa, Akácfa db Tó utca Gömb akácfa 30 db Tó utca, hő központ Ezüst hársfa 10 db Május 1. tér Platán sorfa 30 db Nyergesújfalu november 18. Repa József főmunkatárs Határozati javaslat. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 1. Fogadja el a Nyergesújfalu Város, fásítási koncepciójának előterjesztést.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett fakivágások

Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett fakivágások határideje 1. 2015.03.06 Kun utca 2 db nyír, 1 db hárs, 1 db fűz, 1 db akác, 10 db szilva részben korhadt, előregedett állapot, illetve légvezeték akadályozása vegetációs időszak 5 db madárberkenye, 10

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK

TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK 1. Forgalomképtelen ingatlanok törvényi előírás alapján 1.1 Belterület TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK 1. 1525/7 8169 országos közút Pétfürdő-Várpalota összekötő út 2. 1550/2 1.3974

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám Sor Kataszteri Helyr./Leltári Ing. megnevezés Ing. utca+hsz Sor Kataszteri Helyr./Leltári 1. 106 701/ / / Közterület 701-es utca 151. 399 086/ 27/ / árok 2. 461 285/ / / Belterületi közút Ady utca 152.

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a II. negyedévi falubejáráson tapasztaltakról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester Előkészítő: Czeglédi János

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: A város közterületein és a város köztemetőiben történő fatelepítések, fapótlások, valamint a zöldfelület-növelés

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Belterület. Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon)

Belterület. Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon) Bugac Nagyközségi Önkormányzat 4/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet Belterület Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon) Ingatlan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-ei rendes ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat ingatlanvagyona rendeltetés szerinti bontásban

Az önkormányzat ingatlanvagyona rendeltetés szerinti bontásban melléklet a 33/2009. (IX. 30.) rendelethez 1,2 Az önkormányzat ingatlanvagyona rendeltetés szerinti bontásban 1. FORGALOMKÉPTELEN TULAJDON (TÖRZSVAGYON) 1/a. BELTERÜLET: 0001/01 559 Táncsics - Dózsa u.

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a fák védelmének helyi szabályairól

RENDELETTERVEZET. a fák védelmének helyi szabályairól RENDELETTERVEZET a fák védelmének helyi szabályairól Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a környezet védelmének

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4.

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. függelék Épített örökség helyi védettségű elemei 5. függelék Természetvédelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. főtanácsos. Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. főtanácsos. Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező:

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező: KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tájépítész tervező: Kertművek Kft. 9023 Győr, Fehérvári út 24. Hencz Helga Felelős tervező K 08-0394 Tartalom

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

Balatonfüred-állandó

Balatonfüred-állandó Balatonfüred-állandó Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Arácsi u. Arad.u. Arany János u. Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u. Bajcsy Zs. u. Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 16/2012. (VI.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben