Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. november 29-ei ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-ei ülésére Tárgy: Nyergesújfalu Város fásítási koncepciójának elkészítése, javaslat. Tartalom 1. Bevezetés. 2. Nyergesújfalu Város zöldfelületének bemutatása, a zöldfelületi rendszer meghatározó, szerkezet alakító elemeinek összefüggéseivel. 3. A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése. 4. A közterületek zöldfelületének kondicionáló hatásának növelése. 5. Magánterületek zöldfelületének kondicionáló hatásának növelése. 6. A zöldfelületek használati szerepének erősítése. Zöldfelület rendszer közterület elemei. 7. A meglévő zöldfelületi rendszerek megőrzésének feltételei számú melléklet. A település utca és közterület szintű zöldfelület rendszer bemutatása, a telepíthető növények, faállományra javaslat. 9. Nyergesújfalu Város zöldfelület rendszerének összessége a településszerkezetben. 10. Felhasznált szakanyag számú melléklet. A betelepítésre javasolt növényállomány összefoglaló táblázata. 1. Bevezetés. Jelen munka anyag elsősorban a belterületi zöldfelületek (közterület, utca) fejlesztési és rendezési feladatait (fásítás, növénytelepítés) foglalja magában. A munka anyag a PLANNER-T Kft településszerkezeti műszaki leírásának, és a Nyergesújfalu város településrendezési szabályzás, határozattal jóváhagyott térképének, valamint a Helyi Építési Szabályzat (4/2005.(II. 21.) többször módosított műszaki leírásának figyelembe vételével készített javaslat. 2. Egy településre általánosságban érvényes, zöldfelületet meghatározó szabály nincs. Minden település egyedi, sajátos helyzetű, illetve szerkezetű, így a zöldfelületek kialakításához, fejlesztéséhez is helyi vizsgálatokra, értékelésre van szükség. A szakma állásfoglalása szerint, egy település helyi klímája, ökológiai hatása, az ott élők környezet minőségére, körzetére akkor fejt ki pozitív hatást, ha a zöldfelület nagysága eléri, illetve meghaladja a beépített terület több mint felét.

2 A település szerkezetében és környezetében a zöldfelületek szerepe többrétű, ebből következően a zöldfelületek ellátottsága is több szempontot figyelembe vételével biztosítható. Ökológiai szerep: a város közvetlen környezetében található növénytömeg jellegétől függ, befolyásolja a település klímáját, levegő minőségét. Használati szerep: a közparkok, játszóterek használati értékét döntően befolyásolja, meghatározza a telepített növényzet. Egyes funkciók betöltésére csak növényzettel beültetett területek alkalmasak (pl. temetők, véderdő). Esztétikai szerep: a település képi megjelenítésében, az utcakép formálásában fontos szerepet játszik a növény. A telepített növényzet változatossá teszi, gazdagítja a városképet, valamint elfedi, eltakarja az előnytelen részeket. 3. Egy település zöldfelület rendszere: - a zöldterületekből, - a belterületi erdőkből, - a lakóterületek kertjeiből, - a zöldfelület jellegű intézményekből, - a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskolák, óvodák stb.) kertjeiből, - az előző elemeket összekapcsoló fasorokból állhat. - Nyergesújfalu esetében településszerkezeti elhelyezkedésük miatt, a fentieken túlmenően, a zöldfelület rendszer elemei közé javasolt sorolni: A Duna folyam, part menti zöldfelületét, A települést dél-észak irányban keresztül szelő élő vízfolyásokat (Rábl patak, Luka patak, Sándor patak. A Horgásztavak környékét, víz felületét. A város zöldfelületének sajátos hangulatát az adja, hogy a város környezetében együtt vannak jelen a városi épületek körüli parkok, a város melletti folyó, a települést átszelő élővízfolyások, a közeli erdőségek együttes megléte. A település zöldfelület rendszer adottságában rejlő lehetőségek, a város elvárásának, változatos lehetőséget nyújtó egészséges környezet, esztétikai hatása, még nem teljes körű. A város település részei, és a folyóparti zöldfelület összekapcsolható a város zöldfelület rendszerével. Ezzel összefüggésben a település dél-észak irányú élővíz folyásai a belterület zöldfelület rendszerének szerves részévé kell, hogy váljanak. A város fásítási tervében kitűzött célok elérésének egyik fontos feltétele, hogy a település magas követelményeket támasszon a zöldfelület rendszer településképi megjelenítésével szemben. (A város fásítási terv elkészítésénél igyekeztem egyaránt, a minőségi és mennyiségi megfelelésre). A munkatervben célul kitűzött fásítás, az esztétikai hatáson túl, fontos szerepet szán az egészséges környezet kialakításában, a város zöldfelület rendszerének fejlesztésében. A fa a zöldfelület rendszer jól meghatározható eleme. A zöld felület rendszer tartalmazza a település ökológiai hatását befolyásoló egyéb elemeit, állatvilág, sövények, lágyszárú növények, és élő vizek egységét, a mezőgazdaság, kerti, illetve erdőgazdaság módon művelt területet is. A jelentős belterületi zöldfelület elemek összekötése. A településen keresztül ún. Zöldfolyosó fasoros beültetés alakítható ki. Az Eternit városrésztől, a Nyergesújfalu közigazgatás határtól a 10. számú főúttal párhuzamosan a

3 jelenlegi zöld és fás területen, a kerékpárút nyomvonalával párhuzamosan, az Óvoda utca csatlakozáson át, a területet összekötve a Sánc-hegy régészti terület határával. A területen fasoros beültetéssel (csörgőfa, db) a közlekedés biztonság betartásával, a kerék pár út egy része elválasztható a fő út forgalmától. A további Zöldfolyosó az Újköztemető déli kerítésen kívüli, a zöldfelületen kialakítható gyalog út mellett fasoros beültetés (platánfa, tölgyfa, akácfa), a településrészek, gyalogos és kerékpáros közlekedés összekapcsolódását, fejlődését is segítené. A Zelk Z. úton további fasor telepíthető (gömb juhar db) a Váci M. utca, Jókai utca csatlakozáson át a Váci M. utca beépítetlen oldalán (gömb juhar db) további sorfa beültetéssel, a Kazinczy utcán keresztül (kétoldali telepítés gömb akác db) a Zöldfolyosó a Horgász tavakig terjedhet. További Zöldfolyosó az Eternit városrész, Sánc-hegy lábától a Duna part mentén a Viscosa lakótelep Duna utca 2. számú házzal szembeni partszakaszig Duna-parti fasoros, (árvízfüggő) zöldfelület alakítható ki. A külterületi zöldfelületek hatása a város lakóövezeteire, klímájára. A település elhelyezkedés jellegéből adódóan, a Gerecse hegység lábának erdős nyúlványai nagy területet fednek be a város külterületén, a mezőgazdasági műveléssel fenntartott területek mellett. Az erdős, mezőgazdasági területek megfelelő gazdálkodásával, fenntartásával elérhető, hogy a város levegő klímájára gyakorolt hatása ne változzon. A zöldfelület rendszer, jelenlegi nagysága és a változást befolyásoló tényezők. A település szerkezeti elhelyezkedéséből adódóan a jelenlegi zöldfelület rendszer, az elmúlt évtizedben kialakult településszerkezeti tervvel összefüggésben jelentősen nem növelhető. A művi beépítések miatt kismértékű csökkenés várható (lakó és ipari park kialakítása, teljesen burkolt utca részek, parkoló építés). A település nagyobb összefüggő zöldövezet rendszere. Az Eternit városrész Idom utca, a 10. számú főút, Babits M. utca által határolt több hektáros erdős ligetes természetes és telepítés úton kialakult zöldövezet. A területen, természetes úton szaporodott fákat, cserjéket, tovább kell gondozni. A város nagy zöldfelület rendszere, a 10. számú főút Sánc-hegy lábától, a Sánc utca, Liget utca, Illyés Gy utca közötti dombos, szikes természetes úton kialakult zöldfelület (Újköztemető, Millenniumi domb, Liget tér) területe. A Helyi Építési Szabályzattal, és a Településszerkezeti tervvel összhangban a kiemelt régészeti terület kivételével ezen a zöldterületen többszintes faállomány telepíthető. Újköztemető: A rendezéstervvel összhangban a jelenlegi növény állomány pótlása szükséges. A belső út melletti Berkenye fasor felújításra, pótlásra szorul (kb db nagyméretű fa), illetve további sövény, faállomány telepítése javasolt. Figyelembe célszerű venni a több éves időjárás meghatározó hatását. A telepítés után, a növények megeredését elősegítő hosszú távú gondoskodás (talajcsere, öntözés) szükséges. A Millenniumi domb környezetét célszerű lenne összekapcsolni az Újköztemető zöldfelület rendszerével, úgy, mint egységes terület, kerítéssel elhatárolni a közterület egyéb elemeitől. A kiemelt régészeti területen a zöldfelületet a múlt szikes füves terület formájában célszerű fenntartani. Külterjes művelés, évente 1-2 kaszálás, természetes úton nőtt, sarjak, vadhajtások kivágása.

4 A településen nagy zöldfelület rendszer található a Május 1. tér 10. számú lakótömbtől keletre, a Teniszpályát, Íjászpályát, a volt Viscosa hulladéklerakó és az ún. Kiserdő területét magába foglaló több hektáros terület. A területen nyárfás beültetés, illetve természetes úton kialakult fás csoportok találhatók. E területen többfunkciós szabadidő központ távlati terve van meghatározva a Településszerkezeti tervben. A terület zöldfelület rendszere az ipari park és a város között védőerdősávként is szerepet kell, hogy kapjon. A fákat gondozni a lehetőségekhez mérten újakat telepíteni (nagy növésű fák, magas kőris, kocsányos tölgy, cserfa, fenyőfélék) javasolt. Lakótelepek zöldfelülete. o Eternit városrész emeletes épületek közötti zöld és fás területe csak természetes úton szaporodott az elmúlt évtizedben. A városrész rehabilitációs programjába célszerű beépíteni a zöldfelület rendezés tervet. o A Május 1. tér, és a Tó utcai lakóépületek meg épülése után, az ezt követő fásítás és zöld felület kialakítása óta, kisseb lakossági fásításon kívül faállomány-növelés nem történt. Az elöregedett, a közművekben kárt okozó, illetve nagyra nőtt (jegenye nyár) fákat ki kell vágni. A (pótlásokat) a rendezéstervvel összhangban, nagyobb faállomány telepíthető a lakótelep több pontjára. A hő központ előtti területre, ligetes betelepítés 8-10 db hárs, a Május 1. tér 8-10 számú épületnél a parkolók lezárására db platán sorfa telepíthető. o Viscosa lakótelep zöldfelület rendszere több évtizede telepített, illetve természetes úton szaporodott növényállományból áll. A fák gondos vizsgálata után, a kivágandó idős fákat hasonló fafajtával, illetve új fajok betelepítésével, sövények ültetésével célszerű pótolni, megőrizve a közpark és pihenő park szerepet. A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése, lehetősége. A zöldfelületek a város klímáját, vízháztartását, a vizek és a talaj minőségét képesek befolyásolni, javítani. A város mesterséges, természetes zöldfelületek, kiterjedése meghatározza a városi élet körülményeit a város levegőminőségének javításával, a zajártalom csökkentésével, kihat az itt élők életminőségére. A zöldfelület rendszerek megfelelő szintű összekötése, kialakítása, a zöldfelületek növelése (több szintű telepítés, faállomány, cserje) kihat a település környezet minőségének és a lakosság életminőségének javítására. A város levegő klímájára gyakorolt zöldfelület pozitív hatása csökken, ha a zöldfelületek kis és keskeny alakúak, a közparkok kisméretűek, a faállomány nagysága alacsony. 4. A közterületek zöldfelületet hatásának növelése. A Településrendezési terv módosításánál, új utak, közterek, játszóterek, parkolók tervezésekor, megépítésénél érvényt kell szerezni és ez által biztosítani a több zöld felület kialakítását. Ez több szintű növénytelepítéssel, - fa, cserje, sövény, füves területek növelésével- biztosítható. (Pl. Rákóczi utca, fásítás és növénytelepítés.)

5 5. Magánterületek zöldfelületet hatásának növelése. A magántulajdonú építési telkeken el kell érni a minél nagyobb asszimiláló felület elérését. Ez a Településrendezés terv, a Helyi Építési Szabályzattal elérhető akkor, ha az építés befejezése után az ingatlanon megfelelő, az adott termőhelyi adottságú növények kerülnek megfelelő számú betelepítésre, amelynek elérését szorgalmazni célszerű. 6. A zöldfelületek használati szerepének erősítése. Zöldfelületi rendszer közterületi elemei. Város szintű közpark. o A település jelenleg nem rendelkezik ilyen magas szintet magába foglaló közparkkal. A városi közpark a szakma meghatározása szerint, minimum háromhektáros egybefüggő zöldfelületet határoz meg. A város szintű közpark rendelkezzen pihenő, a mozgást kiszolgáló, illetve sportolási lehetőséget adó területtel. Ilyen városszintű közparkot a rendezéstervben, mint szabad idő központú területen lehet kialakítani. Ez a terület, amely jelenleg magába foglalja az Íjászpálya, Teniszpálya területét, illetve hozzá kapcsolható zöldfelületet, a Búzás hegy, a Horgásztavak, Sportpálya irányában eső füves, ligetes területet. Lakóterületi közparkok. o A városi lakótelepek közparkjait tovább kell fejleszteni, több szintes beültetésével, fa és sövények együttes megléte, a meglévő növény állomány gondozásával. Ilyen lakóterületű közpark a Viscosa lakótelepen található. Lakóterületek közpark és közkert együttes funkciója. o A lakótelepek emeletes épületegyüttes közötti zöldfelületek, pihenő helyek kialakítása a zöld növényzet növelése, a Tó utcai garázs sor mögött, Rózsa F. utca Erkel F. utca által határolt területen. A meglévő fa, cserje állomány gondozása, pótlása, újak ültetése. A tervezet lakóterületek közparkjai. o A Helyi Építési Szabályzat és a város Rendezéstervében, az új építésű lakóövezetben (kertes lakópark) nem került terület kijelölésre, mint közterületi zöldfelület. A hiányosságot célszerű lenne átgondolt tervezéssel pótolni. Erre a Rendezésterv tartalék területén a Bajóti út, Vadkörte fa utca környékén képzelhető el, illetve más terület is meghatározható. Bel - és külterületi erdők, védőerdősávok szerepe, hasznossága a város levegő klímájára. A város belterületén a település adottsága miatt kisebb, nagyobb összefüggő ligetes erdőrészek, erdősávok alakultak ki természetes, illetve telepített formában. Az erdősávok, védőerdők a város levegőjét, annak átszellőztetését segítik elő, ezért a területeket kiemelten szükséges fejleszteni, fák, növények betelepítésével, o Az Eternit városrész 10. sz. főút, Babits M. utca által határolt területen, o A települést érintő Duna parton,

6 o Az ipari park területén, o A várost észak dél irányban átszelő élő vízfolyások mentén. 7. A meglévő zöldfelületi rendszerek megőrzése lehetősége. Az Önkormányzatnak az elmúlt években minél nagyobb zöldterületeket kell fenntartani, gondozni. A város nagy zöldfelületű belterjesen (évente 4-6 kaszálás) gondozott, illetve külterjesen (évente 2-3 kaszálás) fenntartott zöldfelület rendszere a település klímájára is hatást gyakorol, az e cél érdekében ráfordított anyagi erőforrásokon túl. Az is látható, hogy a zöldfelület rendszer a város esztétikai hatást befolyásoló, a lakosság megelégedését tükröző szinthez igen magas anyagi technikai ráfordítás mellett, végzet feladat. A további zöldfelület rendszerek fejlesztésénél ez a hatás további anyagi erőforrást fog igényelni számú melléklet. A település utca és közterület szintű zöldfelület rendszer bemutatása, a telepíthető növények, faállományra javaslat. 9. Az utcaszintű zöldfelület rendszer nem lehet teljes, hisz sokrétű egyéni igényeknek is meg kell, hogy feleljen. A koncepció feladata az, hogy a meglévő állapotokon keresztül, az elkövetkező években megvalósítható zöldfelület rendszer felújításának lehetőségét segítse elő. A település növényzete, a kertek, parkok, erdők, út- és tér fásítások, termesztő felületek együttesen adják a település zöldfelület rendszerét. Ezzel szemben a közlekedés hálózat, a közműrendszerek, épület együttesek, járdák inaktív felületek. A két rendszert együttesen összehangoltan célszerű kezelni, hisz a tervezéseknél egymásra történő hatása a továbbiakban kihat a település klímájára, település arculatára. A zöldfelület rendszer megőrzése, tovább fejlesztése. A település, Rendezésterv, célirányos terv meghatározással (közép és hosszú távú), a városnak a döntést hozók, és a település minden lakójának pozitív hozzáállásával, magas szinten fenntartható, fejleszthető. Állampolgári javaslat, saját faültetés, gondozás meghatározott helyen (Pl. Öregtemető fölötti domboldal, Új köztemető, Önkormányzat tulajdonú terület, stb.). A fásítási munkaterv az utcák jelenlegi faállományának bemutatásán keresztül javaslatot tesz a beültethető fafajokra. A város, az utca kép esztétikai hatásának a fásítási koncepció szakember által történő felülvizsgálata javasolt. A fásítási munkaterv nem tér ki a meglévő közművek, az elkövetkező időben történő településfejlesztési koncepcióban a további közművek, művi tárgyak hatását, elhelyezkedését, elhelyezését szolgáló fejlesztések zöld felületet érintő hatására. A munkaterv minta fa, nem a mának, hanem a következő évek település szintű zöldfelület rendszerének megtartásának, fejlesztésének lehetőségére mutat rá.

7 10. Felhasznált irodalom, szakanyag. PLANNER-T Kft település szerkezeti terv leírás. Zöldfelületi rendszerek kialakítása feltételei tanagyag. Kert és tájépítészet útmutató, zöldfelület fogalmai, szakmai szempontok. Kertépítési, fásítási javaslatok Medza Mártától a város jelenlegi kertész szakemberétől.

8 1. számú melléklet. Utca név Ady E. utca, lakó épületek előtt Ady E. utca lakó ingatlanok oldalhatáros része Akácfa utca Cserfa utca Tölgyfa utca Nagyállomás mögötti terület Akácfa utca közterület Beloiannisz utca Eternit városrész: Hullám u. Eternit városrész: Cső u. Eternit városrész Cső utca Idom utca közötti domb Eternit városrész: Hullám u., Cső u. közötti domb rész. (hrsz: 1479) Eternit városrész: Vadvirág u. Közigazgatási határ között. (hrsz. 1454) Eternit városrész: Idom utca, 10. számú fő út, Óvoda utca által határolt zöld felület. A jelenlegi fa, növény állomány Nagy zöldfelületen, vegyes fasoros beültetés. Több fafaj vegyesen, Gömb akác, Berkenye, Dió fa, örökzöldek, sövények. Nagy zöldfelület, kevés növény állomány Igen kevés növény állomány, utca szélességben betonozott felület. A zöldfelület kicsi, vegyes növény állomány Keskeny zöldfelület, vegyes növény állomány. Vegyes növények, fa és füves terület. Lakosság és természetes úton nőtt vegyes növény állomány. Sok zöld felület, vegyes faállomány. Lakó épületek között természetes úton szaporodott több fafaj található. A kertes és emeletes lakó ingatalonok előtt a zöld felület, egyedi fafajok beültetés több éve történt. Vegyes faállomány, nagy zöldfelület. Természetes úton nőt fa, cserje állomány. Gondozatlan, gyepes terület. Természetes úton nőt ligetes erdő, bokros növény állomány. Javaslat A meglévő növény állomány gondozása. Sorfa telepítés db vérszilva. Kis zöld sávon a meglévő faállomány fenntartása. A meglévő növény állomány gondozása. A meglévő növény állomány gondozása, új telepítés esetén alacsony növésű fafajok, sövények telepítése. A fák gondozása, faállomány telepíthető. A meglévő növényállomány gondozása. Az utca kép kétoldali fasoros beültetéssel növelhető. (honos hazai fajjal) Pl. Cserfa, Csörgőfa 40 db. A városrészben a további illegális építmények megszüntetésével, növekvő zöldfelületen, díszítő fafajok telepíthetők A meglévő faállomány, sövény sor gondozása. A meglévő faállomány, zöldfelület gondozása. A talaj megkötést szolgáló növény állomány fenntartása. Védőerdő telepíthető a Rendezéstervvel összhangban. Ligetes beültetés, akác, hárs, tölgy, platán. Nagy fa egyed szám beültetése lehetséges. A faállomány gondozása.

9 Eternit városrész: Óvoda u. Rábl patak által határolt terület Klapka u Babits M úttól hulladék lerakó irányában 1572 hrsz. Rábl patak part. Rábl patak és a Sánc hegy, régészeti terület által határolt rész 1578 hrsz. Zelk Z u. új köztemető közötti zöld felület. Kiemelt régészeti terület Új köztemető, Millenniumi domb. Liget tér, a hozzá kapcsolódó domb és környezete az Illyés gyula útig Szabadság u., Damjanich u. Petőfi u., Balassi B u. József Attila u. Kisállomás területe. Természetes úton szaporodott fafajok, nyár, fűz félék. A Rábl patak Klapka utca által határolt zöldterület, természetes úton nőtt vegyes faállomány. Jelenleg gondozatlan, természetes utón szaporodott part menti fa és cserje állomány, illetve nagyméretű építőanyag tömbök található. Zöld, füves terület jellemzi. Kevés faállomány Jelenleg gondozatlan, természetes úton nőtt fák cserjékkel fedett. Természetes úton kihajtott cserje növények A temetőn belül hiányos fasoros berkenye, magas kőris. A Liget térnél nyár és fenyőfa állomány található. Az utak keresztmetszete szűk. A meglévő zöldfelületen több fafaj, sövény állomány található. Az utca keresztmetszete szűk. Több fafaj megléte. A lakótelep rész város szintű rehabilitációval (garázs sor) együtt, lépcsős rendszerben több fa faj telepíthető, Magas kőris, hárs. A zöldterület fenntartása. A fákat a patak meder rendezésével együtt célszerű fejleszteni. A patak meder és környezetének terv szerinti rendezése, a part menti élőhelyet tűrő faállomány telepíthető. A városrészeket összekötő ún. Zöldfolyosó része lehet. Nagyobb faállomány betelepíthető. Pl. Kőris, Hárs. A terület klímáját tűrő fafajok. A nyílt csapadék elvezető árkok mellé Gömb akác db. A szikes természetes, régészeti táj megőrzése. A Berkenye fasor pótlása, felújítása. Anyagi megfontolás után, klímatűrő fafajok. Pl. gömb juhar, akácfa telepíthető a temető kerítés belső területén db A további felhasználási funkció meghatározása után, a faállomány gondozása. a dombos nem igénybevett területre ligetes beültetés változatos faállománnyal. Nyír, Akác, Hárs. Rendezésterv alapján is véderdő telepítés javasolt. A fenntartás és új telepítésnél törekedni kell a kis növésű növény állomány betelepítésére. Pl. Gömb akác, Dísz alma, galagonya, illetve sövények. A meglévő fafajok gondozása fenntartása, betelepítés kis növésű díszfákkal, magas növésű sövénnyel javasolt. (orgona, dísz galagonya)

10 Rózsa domb. Béke tér. Paskom utca Paskom utca (71 telkes utca rész) Sánc utca Sánc utca (71 telkes utca rész) Illyés Gyula utca Váci Mihály utca, a Kossuth L úttól, Jókai útig Váci Mihály utca a Kossuth L úttól a Zelk Z út csatlakozásig, páros oldal Váci Mihály utca, a Jókai úttól Bajóti útig beépített ingatlanok előtt Váci Mihály utca, Jókai úttól a Bajóti útig, belterjesen gondozott zöldfelület Váci Mihály u., Illyés Gy u., 2048 hrsz terület Váci M. Béke tér 1418 hrsz (volt régi labdarúgópálya) Szabadság domb, Széchényi I, Bercsényi M, Vörösmarty M, Szemere B utcák által határolt un. Óváros rész. Arany J utca közterület (kör ágyás) Közterületi rózsaágyás található. Kevés zöld sáv, vegyes növények, örökzöld, néhol nagyméretű fa, virágok. A meglévő zöldfelületet a lakók által betelepített fiatal növény állomány jellemzi Az utca teljesen burkolt kevés zöld felület. Husángos fatelepítés. A meglévő zöldfelületet a lakók által betelepített fiatal növény állomány jellemzi Az utca teljesen burkolt kevés zöld felület. Husángos fatelepítés. A meg lévő zöldfelületet a lakók által betelepített növény állomány jellemzi A magán ingatlanok előtt vegyes faállomány, sok zöld felület, néhol sövény jellemzi. A zöld felület itt is vegyes faállományt mutat. A rendezett utcakép vegyes növény állományt mutat. A zöldfelület a rendezéstervben tartaléképítési terület. Természetes úton nőtt nyár és akácfa állomány. A terület rendezésterv alapján védőerdő és zöldterület. Nagy zöldfelület, a domb részen, természetes úton nőtt nyár félék találhatók. Igen keskeny utcák, zöldfelület, lakók által ültettet vegyes növények jellemzik. Zöld felület virágágyás található. A rózsa ágyás felújítása. Gömb juhar 1-2 betelepítése. A meglévő növény állomány gondozása. Új növény telepítés esetén, kis teret foglaló növény állomány. Az ingatlan előtti növények gondozása. A telepített növények gondozása, a hiányzok pótlása. Az ingatlan előtti növények gondozása. A telepített növények gondozása, a hiányzok pótlása. Az ingatlan előtti növények gondozása. A meglévő fa és sövény állomány fejlesztése, szabad zöldfelület faállomány telepítése, juhar, vérszilva fajokkal, sorfa kialakítása A természetes úton nőtt fákat gondozni, fasoros beültetésre gömb juhar, gömb akác, csörgő fa javasolt, db. A növény állomány fenntartása. A nyílt csapadék elvezető árok mellett, záró fasor beültetése, a terület városképi megjelenítését növelheti. Beültetés gömb juhar fasor, db. A felhasználást, meghatározás követően (játszótér kialakítás) ligetes beültetés lehetséges. Hársfa, Csörgőfa, Platánfa. A terület kihasználásának meghatározása után több fafaj telepíthető (jelenleg csak búcsú idején használt terület). A meglévő növény állomány megtartása, gondozása. Platán fa 10 db, telepítése. Kúszó sövények, díszfák beültetése, 2-3 db.

11 Arany J. utca Jókai utca Tompa M. utca Nemrég felújított utca, kevés zöld felület, vegyes faállomány. Teljes rekonstrukció terv készült. A lakók által betelepített fa és sövény állomány található. Nyergesi J. tér Virágágyások, kúszó növények, Berkenye fák találhatók. Öregtemető feletti domboldal Vegyes faállomány, nagy szabad zöldfelület. Csokonai Vitéz M. utca mind két oldala. Madách I. utca mindkét oldal Zalka M. utca. Munkácsy M. utca mindkét oldala Öregtemető (Munkácsy liget oldala) Tömegszervezeti Székház előtti terület Tömegszervezeti Székház mögötti terület Vegyes fa és sövény állomány, illetve zöldfelület rendezett formában van jelen. Vegyes faállomány, keskeny utca szelvény, a meglévő fák elérik a térkitöltő növekedés határukat. Az utca mindkét oldali zöldfelülete az ott lakók munkáját jelzi. Vegyes faállomány, nagyobb zöldfelületek, a lakosság által fenntartott, ültetett növényzet. A kerítés mellett elöregedett, hiányos sövény található. Az elkövetkező időben felújításra tervezés javaslat alapján. A Kernstok villa hajdani rendezett kertjének maradványai, elöregedett faállomány található. A meglévő faállomány gondozása, új telepítés esetén jól átgondolt alacsony növekedésű fa fajok. Pl. gömb akác, díszfa. A Mentőállomás és környékének közterülete fokozatosan felújításra került az elmúlt időben. Az ingatlanok előtti növény állomány gondozása fejlesztés esetén Dísz fafajok. Felújítási zöld terv javaslat készül évre (Medza Márta). Ide több fa telepíthető, a fafajok kiválasztása után. Pl. Hársfa, Platánfa, Fenyőfa, Akácfa, Gesztenyefa. A zöld növényzet fenntartása. A magasban oltott, alacsony növekedésű díszjellegű fák ültethetők pótlásként. A növényzet, fák további gondozásával fenntartható. A zöld felület fasoros beültetés, pótlás. Pl. Gömb akác Csörgőfa, db. A kerítés, és a csapadék elvezető árok felújításával egy időben a zöldfelületet is fel lehet újítani. Sorfa, gömb juhar, illetve új sövénytelepítéssel. Medza Mártától évre felújítási javaslat készül. A Kernstok villa felújításával egy időben kert tervet célszerű készíteni, erre és a villa parkjára is. Öregtemető belső területe. Igen kevés faállomány. A meglévő faállomány megtartása, gondozása. Liszt F. utca Vegyes, a lakok által telepített fa és sövény állomány található Tovább gondozás fenntartás.

12 Liszt F. utcai közterület Bartók B. utca Kernstok K. utca Diófa utca. Diófa utca Luka patak parti közterület Kölcsey F utca Sallai utca Árpád utca Radnóti tér Kazinczy utca Luka-patak dűlő A rendezésterv távlati elkerülő út nyomvonal (Bajóti úttól, Luka patak, horgásztavakig) Nagy L utca Mint játszótér nem funkcionál. Házakhoz közeli faállomány. Nagy zöldfelületét több helyen az ott lakók ültették be vegyes faállománnyal. Keskeny utca kevés zöldfelület és faállomány Keskeny út szelvényű utca, a neve után pár öreg diófa és egyéb faállomány, sövény található Vegyes faállomány található. Idős gyümölcsfa, diófa, illetve lakók által telepített fiatal diófák találhatók. Kétoldali zöldfelület, lakosság által telepített vegyes fafaj. Több nagyra nőt dió, berkenye fa található. Vegyes növény állomány, lakossági parkoló építés. Vegyes növény állomány, parkoló építése az ingatlantulajdonosok részéről. Nagy zöldfelület, terebélyes fűzfa félék található. Kétoldali nagy zöld felület, több helyen lakossági fatelepítés az elmúlt pár évben. Jelenleg útépítési munkák folynak. Külterjes zöldfelület, termesztés úton növekedett, nyár, fűz fafaj, bokros rész, illetve mezőgazdasági művelés található. Az utca keskeny, kevés zöldfelület, több, lakók által kiépített parkoló található. Parkfák telepítése, Hársfa Platánfa, 2-2 db. A Luka patakkal határos zöld felületen az elöregedett, kiszáradt fákat ki kell vágni. Helyére vízpartot jól viselő fafajok fűzfák telepíthetők a meglévő zöld felület megtartása mellett. A zöldfelület megtartása kinövésű díszfa fajok ültetése javasolt Díszalma, Díszgalagonya. Az utca képet az ott lakók saját igényüknek megfelelően telepítették. Az idős beteg száraz fákat ki kell vágni és diófa sor, vízparti fasor telepíthető. Az utcában több helyen lakossági parkoló kiépítés történik. A parkolókhoz növény állomány telepítése is célszerű. A parkolók megépülése után el kell érni a növények betelepítését. A zöldfelület megtartáshoz növények, fák betelepítését célszerű szorgalmazni. A kihalt sövények fák pótlása. Kétoldali sorfa telepíthető, Gömb akác, db, sövény beültetés kiegészítéssel. Az út elkészülte után a zöldfelületen fasoros beültetés, sövénytelepítés kiegészítéssel, tervezés alapján. A magasfeszültség védő távolságán kívül középtávon fasoros beültetés, külterjes zöldfelület gondozás a lakóingatlanoktól megfelelő távolságra. Fűzfa, Akácfa. A kiépített parkolók mellé növények telepítése javasolt.

13 Horgásztavak, Sportcentrum környéke Felszabadulás tér páros oldal Felszabadulás tér háromszög Felszabadulás tér páratlan oldal. Felszabadulás tér (kisköz) Móricz Zs utca Erkel F utca Sok zöldfelület, természetes úton növekedett fafajok. Széles zöldfelület, lakosság, és természetes úton növekedett vegyes faállomány. Túlnövekedett, elszáradt fűzfák. Kevés zöldfelület, lakosság által telepített vegyes fafaj, örökzöld, illetve gondozott sövény. Nagy zöld felület, vegyes faállomány, sövény, gyümölcsfa. Keskeny kétoldali zöldfelület, lakossági parkolók kiépítése folyamatban Keskeny zöldfelület, lakosság által telepített fafajok, nagyra nőt diófák. A terület zöldfelületének (park tervkészítés) tervezés alapján történő célirányos hasznosítása, fejlesztése, Extrém pálya, Pihenő park, Játszó terület, Sportcentrum rendezés terv meglétének figyelembe vételével lehet a növény állományt növelni. A pótlások tervszerűen vérszilva fasorral javasolt. 2-3 darab tér záró nagyméretű fa, vagy ide lehet több fajta gyümölcsfát telepíteni. Változatos fa és növény állomány további fenntartása. Továbbra is a gyümölcsfák betelepítésének lehetősége. A kis növésű fáknak, a parkolók mellé történő telepítést szorgalmazni, kell. Az utca képbe fokozatosan kisméretű fafajok betelepítés javasolt. Díszalma, Díszgalagonya, sövény Erkel F Rózsa F utca közötti játszótér. Telepített változatos fafajok. A meg lévő faállomány gondozása. Tó utca szám Zöldfelület az épület körül. Az emeletes lakóépületek előtt az út és a nyílt csapadék elvezető árok között Gömb akác telepíthető. Kb db. Medza Márta javaslata. Tó utca 8. szám és Május 1. tér teljes zöldfelülete A lakótelep építése során telepített faállomány, nagy zöldfelületek találhatok. Az itt élők javaslatai, alapján az emeletes épületek köré több faegyed telepíthető. Az új telepítést a rendezéstervvel összhangban célszerű végezni. Nagyobb faállomány telepíthető a lakótelep több pontjára. Hő központ előtti területre, ligetes betelepítés 8-10 db hárs, a Május 1. tér 8-10 számú épületek elé, a parkoló mellé db platán.

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET MEGÚJÍTÁSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. KÉSZÍTETTE: TOPO PLAN Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Magyarpolány Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek Magyarpolány Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Magyarpolány és térsége Magyarpolány Településrendezési

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzati és talajviszonyok Domborzat Őcsény az Alföld, mint

Részletesebben

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek:

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek: 7. SRATÉGIA A tervezett és szükségszerű város-rehabilitációs akciókat az integrált városfejlesztési stratégiára alapozva kell megvalósítani. A stratégia megalkotásakor alapvető elvárasként fogalmaztuk

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tartalomjegyzék Előszó... 3 Jogszabályi háttér... 4 Bevezetés... 6 Környezeti

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Balatonalmádi Város Önkormányzata Keszey János Polgármester 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tervező

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYVA MEGBÍZÓ: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA 8622 SZÁNTÓD, VAJDA J. U. 5. TEVEZŐ: MISKOLC, 2007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA,

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

A Településszerkezeti terv leírása

A Településszerkezeti terv leírása A Településszerkezeti terv leírása (2. sz. melléklet) 1. Térségi elhelyezkedés Szigetmonostor a Szentendrei-sziget legdélebben elhelyezkedő települése. Közigazgatásilag határos délről Budapest, nyugatról

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉS LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (IV.29.) számú önkormányzati HATÁROZAT melléklete M-TEAMPANNON KFT. 2004. április TARTALOM

Részletesebben

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005 Jóváhagyta Győr MJV Közgyűlése 131/2005 (V.5) számú határozatával; a jelenlévő 31 képviselő

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

JJ:9. számú előterjesztés

JJ:9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés JJ:9. számú előterjesztés -- a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Vaspálya utca-

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RENDEZÉSI TERV 1. M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt MGYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám :2001/14 Leíró: Kissné Dátum: 2002. 12. 01. TÉT teljes közigazgatási terület RENDEZÉSI TERV I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú város középtávú zöldfelületi programjának elfogadásáról A Közgyűlés 1./ Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KISKUNHALAS HOSSZÚTÁVLATÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2000. KISKUNHALAS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS RENDEZÉSI TERVE 2000 VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyva: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben