A Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Csoportjának beszámolója a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Csoportjának beszámolója a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan"

Átírás

1 A Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Csoportjának beszámolója a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan

2 Beszámoló a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Minőségirányítási Csoportjának munkájáról, valamint Minőségirányítási Programjának értékelése a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan I. A KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTJÁNAK TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A KMIP csoport tagjai: Bíró Hajnalka Kadafalvi Általános Iskola Farkasné Ecsedi Piroska Hetényegyházi Óvoda Hegedűs Béláné Móricz Zsigmond Általános Iskola Huszka Józsefné Egyetértés Utcai Óvoda Péter Ágota Vásárhelyi Pál Általános Iskola Virág Attila Ménteleki Általános Iskola A 2011/2012-es tanév minőségbiztosítási munkájának feladatait a Minőségirányítási Programunkban megfogalmazott minőségi célok, az intézményvezetés, oktatás-nevelés, partnerkapcsolatok területén lefektetett folyamatok határozzák meg. Feladatok a 2011/2012-es tanévre és megvalósulásuk 1. A Minőségirányítási Programban lefektetett folyamatok nyomon követése az intézményegységekben. Az Integrációs Minőségirányítási Csoport tagjai e feladatot a tanév tartama alatt folyamatosan ellátták, probléma nem merült fel.

3 2. A Minőségirányítási Programban megfogalmazott minőségcélok megvalósítása az előző tanév végén megfogalmazott feladatok, fejlesztendő területek tükrében a megjelölt felelősökkel és a kijelölt határidők betartásával. A minőségcélok megvalósulásának leírása a II./1. fejezetben található részletesen. 3. A pedagógusok teljesítményértékelő lapjának, eljárásrendjének átdolgozása. A teljesítményértékelés előző ciklusának lezárásaként az értékelteknek és az értékelőknek lehetőségük volt az értékelés tapasztalatiból kiindulva megfogalmazni javaslataikat. Ezek figyelembevételével került sor a teljesítményértékelő lapok átdolgozására, valamint a teljesítményértékelés eljárásrendjének változtatására, melyet az alkalmazotti kör elfogadott. Ezt követően tudott elindulni az intézményegységekben az újabb teljesítményértékelő ciklus. Az eredmények a II./2. Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere c. fejezetben találhatóak. 4. Teljes körű partnerelégedettségi mérés az integrációban. Az idei tanév legnagyobb feladata a teljes körű partnerelégedettségi mérés volt, mely minden intézményegységben megtörtént. A korábban készített kérdőíveken nem változtattunk az Igazgató Tanács javaslatára. A kérdőívek begyűjtése, feldolgozása megtörtént minden intézményegységben. A kapott adatok elemzése, szükség esetén intézkedési tervek készítése, következő tanévi célok kijelölése a vezetés feladata. Összehasonlító elemzés a három évvel ezelőtti eredményekkel nem történt meg, ez a következő év feladata lesz. Az eredmények az 1.sz. mellékletben találhatók. 5. Egységes tanév végi beszámolóhoz szempontsor készítése a minőségcélok figyelembe vételével.

4 Az egységes szempontsor elkészült, az Integrációs Minőségirányítási Csoport tagjai ez alapján készítették el beszámolóikat. A 2.sz.mellékletben intézményegységenként megtalálhatók. 6. Az intézményegységek sajátosságaiból fakadó helyi feladatok megvalósítása. Az intézményegységek sajátosságaiból fakadó feladatok magvalósulása az intézményegységek év végi beszámolóiban olvashatók. 7. A 2010/2011 es OKÉV mérés eredményeinek elemzése, szükség esetén intézkedési terv készítése az eredmények javítása érdekében. A részletek a Minőségirányítási Program értékelésének Mérések című fejezetében találhatóak Egyéb megjegyzések: Személyi változás nem történt az intézményi csoportban, a tárgyi feltételek szükség esetén- adottak voltak. A KMIP csoport a hagyományoknak megfelelően havonta egy alkalommal szokott találkozni. Az idei tanév első félévében jóval sűrűbben jöttünk össze a teljesítményértékelő lapok átdolgozása miatt. A második félévben a partnerelégedettségi mérések feldolgozásai viszont nem igényelték a rendszeres közös munkát. A csoport tagjai a megbeszéléseken részt vettek, a feladatokat, felmerülő problémákat konstruktívan meg tudtuk oldani. Az új Köznevelési Törvény a minőségirányítást nem preferálja, kíváncsian várjuk, hogyan tovább? A csoport tagjai annak ellenére, hogy nem képzett minőségfejlesztő szakemberek, próbálták tudásuk legjavát hozzátenni a feladatokhoz, köszönöm hozzáállásukat, segítségüket, munkájukat! A Hetényegyházi Óvodától nem kaptam a megbeszélt határidőre beszámolót.

5 II. A KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A 2011/2012-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN A 2011/2012-es tanév év végi értékeléséhez felhasznált dokumentumok: Intézményi Minőségirányítási Program Önkormányzati Minőségirányítási Program Éves Munkaterv Félévi és év végi beszámolók Értékelt időszak: II/1. Minőségcéljaink megvalósulása Céljaink megvalósítása érdekében hatékony és kiegyensúlyozott együttműködésre törekedtünk minden partnerünkkel: intézményegységek tanulóival és szüleivel az intézmény fenntartójával oktatási és nem oktatási intézményekkel. Hangsúlyt fektettünk: a partneri megelégedettségre jogszabályi és szakmai követelmények teljesítésére a 2007/2008-as tanévben elkészült minőségirányítási rendszerünk folyamatos felülvizsgálatára A fenntartói elvárásoknak történő megfelelésre törekszik intézményünk, ezért az ÖMIP-ben megfogalmazott, az intézményegységekre vonatkozó feladatokat kiemelten kezeljük.

6 Minőségcéljaink megvalósulása a feladatok és az intézkedési terv ( tervezett feladatok/fejlesztendő területek) tükrében: Cél: Minőségirányítási programunk segítse az intézményegységekben a PP megvalósulását. Megvalósított feladatok: A 2011/ 2012-es tanév intézményegységi szintű feladatait az intézményegységek teljesítették, a PP-ben megfogalmazott célok, értékek a mindennapi gyakorlatban megjelentek. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A PP feladatainak, követelményeinek szembesítése a gyakorlati eredményekkel, tapasztalatok gyűjtése, a program felülvizsgálata. A PP felülvizsgálata a megváltozott törvényi háttér figyelembe vételével. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők, Intézményközi munkaközösség vezetők július június 10- Cél: Partnereink igényeinek megismerése, elvárásaik beépítése a nevelő-oktató munkába; folyamatos információcsere az elért eredményekről. Megvalósított feladatok: Ebben a tanévben teljes körű partnerelégedettségi mérést végeztünk a Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Programjának Folyamatszabályozása és szempontrendszere alapján. A nevelőtestület, a technikai dolgozók, a szülők, a gyerekek elégedettségét mértük. Erősségeket és fejlesztendő területeket állapítottunk meg. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Az elemző, értékelő munkát követően feladatok, célok kijelölése Összehasonlító elemzés a korábbi elégedettségmérés eredményeivel Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők

7 2012. augusztus 20. Minőségügyi koordinátor november30. Cél: Elősegítsük az intézményegységekben az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztését. Megvalósított feladatok: Intézményegységenként változó lehetőségek voltak csoportbontásban való oktatásra. A tanulók alapkészségeinek fejlesztését fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok is segítették a pedagógusokon kívül. Az idei tanévben kifutott a nem szakrendszerű oktatás. Egyéni fejlesztési tervek elkészültek, egyéni fejlesztő és csoportbontásos órák száma nem csökkent. Tankönyvválasztásnál a pedagógusok törekedtek a jól bevált készség és képességfejlesztést segítő tankönyvek beszerzésére, melyek segítik a differenciált oktató munkát. A kompetenciamérés ebben a tanévben is rendben lezajlott. Az előző évi kompetenciamérés eredményei miatt a fenntartó elemzést és intézkedési tervet kért, amit az érintett intézményegységek végrehajtottak. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A kompetenciamérés eredményére támaszkodva a fejlesztés további területeinek meghatározása. A tanulók felkészítése az eredményes kompetenciamérésre, felhasználva az elkészült intézkedési tervet. Kompetenciaalapú oktatás kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. Kompetenciaalapú tankönyvek, eszközök megismerése. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők, Intézményközi munkaközösség vezetők június Cél: A gyermeki személyiség fejlesztése az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

8 Megvalósított feladatok: Hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése és veszélyeztetettségi felmérése megtörtént a tanév elején. A tanköteles, krónikusan óvodába nem járó gyermekek ellenőrzése fokozott figyelmet kapott. Családlátogatásokra került sor több hátrányosan halmozott tanuló esetében, szükség esetén külső segítség igénybevételével. Az osztályfőnök és gyermekvédelmi felelős szoros együttműködéssel egész tanéven át kiemelten kezelték a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sorsát, az azonnali segítségnyújtás érdekében, valamint a tanulmányi előmenetel vonatkozásában. Kapcsolattartásra volt szükség a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatával, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőivel is. Minden rászoruló gyermek szülei igénybe tudták venni a szociális juttatásokat, és az ingyenes tankönyveket. Az óvodákban kiemelt figyelmet fordítottak a képességek és kompetenciák fejlesztésére, hogy a gyermekek beilleszkedése az iskolába zökkenőmentes legyen. A rugalmas beiskolázást biztosították, szép példája ez a szülő, óvoda és iskola együttműködésének. Tanórán kívüli programokkal is próbáltak az iskolákban felzárkóztató foglalkozásokat szervezni. A PP-ban az egészségnevelés kiemelt szerepet tölt be, az intézményegységek több programot is szerveztek a diákok számára ebben a témában. A problémás gyermekek továbbküldése a megfelelő pedagógiai szakszolgálat felé megtörtént. Az SNI-s tanulók megfelelő fejlesztéshez jutnak szakember által,, a BTM-s tanulók fejlesztése részben megoldott, mivel a kollégák zöme nem rendelkezik a fejlesztéshez szükséges képesítéssel. Az integrációban tanuló gyermekek rendszeres szűrése a védőnő által megtörtént. DIFER-diagnosztikus képességmérést a tanév első negyedévében az első osztályosok körében a tanítók elvégezték, a fejlesztő munka végigvonult a tanév során. Az osztályfőnökök vezetésével tanulóink sokszínű, változatos programokon vettek részt a tanév során. A gyermeki agresszió jelenléte nem csökkent, tudatos konfliktus kezelési technikák, személyiségfejlesztés szükséges lenne a diákok számára. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Továbbra is hatékonyan együtt működni a megfelelő szervekkel. Neveltségi szint mérése az általános iskolai tanulók körében.

9 Egy utazó pszichológus alkalmazása a városban, aki segítené a pedagógusok és szülők munkáját. Módszertani segítségnyújtás a BTM-s tanulók fejlesztésében részt vevő kollégák számára. Konfliktuskezelő technikákat elsajátító továbbképzések szervezése pedagógusok, diákok számára. Az egészséges életmód kialakítása érdekében több testmozgásos program szervezése. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők, Gyermekvédelmi felelősök, június Cél: Az intézményegységek közötti együttműködési területek kiszélesítése, összehangolása. Megvalósított feladatok: Az idei tanévben nem működtek a korábban kialakított integrációs munkaközösségek, helyette lehetőség volt együttműködés kialakítására intézményegységek között. Ezzel a lehetőséggel a Ménteleki és a Móricz iskola élt is közös versenyek, foglalkozások és közös mérések tekintetében. Iskolák és óvodák közötti közös munka is megvalósult, színes programokkal, versenyekkel. Az igazgatótanács rendszeres találkozói, feladat megbeszélései biztosítják az intézményegységek közötti hatékony együttműködést. Az intézményegységek közötti információáramlás megfelelő, intézményegységeken belül a már kialakított információáramlás működik. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Tovább bővíteni az óvodák és iskolák kapcsolatát, az átszervezés ellenére. Intézményegységek közötti versenyek szervezése a következő évben is. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők 2012/2013-es tanévben folyamatosan

10 Cél: Végzős tanulóinknak biztosítsuk a képességeiknek megfelelő továbbtanulást és helytállást. Megvalósított feladatok: Rendhagyó osztályfőnöki órákon segítették a továbbtanulókat a választásban a kollégák, meghívott vendégek. Szülők is kaptak tájékoztatást, segítséget. A diákoknak biztosítva volt a lehetőség iskolák látogatására. Felvételi előkészítőn vehettek részt. Végzős tanulóink beiskolázási adatai az év végi beszámolókban megtalálhatók, minden tanuló továbbtanulása megoldott. A felső tagozatban működő csoportbontások, emelt szintű oktatás, a tanórán kívüli változatos tevékenységek, az iskolai könyvtárak által szervezett tevékenységek segítik tanulóink képesség szerinti képzését. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Pályaválasztás hatékony segítése. Kompetenciák fejlesztése. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők június Cél: Vezetői ellenőrzés-értékelés, az intézményi ellenőrzés, mérés, értékelés rendszerének bevezetése a 2008/2009-es tanévben. Folyamatának szabályozása, a rendszer működtetése. Megvalósított feladatok: A teljesítményértékelő lapok átdolgozásával megkezdődött az újabb hároméves ciklus a pedagógusok teljesítményértékelésében. /Az idei teljesítményértékelés eredményei a Pedagógusok teljesítményértékelése fejezetben találhatók./ Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A pedagógusok teljesítményértékelésének folytatása, észrevételek, tapasztalatok gyűjtése. Felelősök, határidő: Intézményegység-vezetők, Minőségügyi koordinátor május 15.

11 Cél: Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítása, továbbképzések tervezésénél valósuljon meg az igények és szükségletek összhangja. Megvalósított feladatok: A kollégák közül többen, többféle továbbképzésen vettek részt, illetve folytatnak tanulmányokat. A továbbképzések szervezésében minden intézményegység figyelembe vette az intézményi célok teljesülésének segítését. Intézményenkénti továbbképzési részvételek az intézményegység-vezetők év végi beszámolójában találhatóak.. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Pályázati lehetőségeken belül újabb módszertani továbbképzéseken való részvétel.. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők április 30. Cél: A pályázati lehetőségek kiaknázása. A fenntartóval való együttműködés erősítése a felújítási, bővítési feladatok tervezésénél. Megvalósított feladatok: A pályázati kiírások figyelése, továbbítása az intézményegység-vezetők felé továbbra is megoldott. Az intézményekben futó pályázatok gondozását a pályázatok projektmenedzserei látják el. A nyertes pályázatok megvalósítása, elszámolása és a szakmai beszámolók benyújtása folyamatos, a határidőknek megfelelően. A megvalósult és futó pályázatok az intézményegység-vezetők év végi beszámolójában megtalálhatók. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Folyamatos pályázatfigyelés biztosítása a továbbiakban is. Nyertes pályázatok számának növelése. Felelősök, határidő: Intézményegység-vezetők, 2012/2013-es tanévben folyamatosan Cél: Intézményi szintű rendezvények, versenyek szervezése, hagyományápolás. Megvalósított feladatok:

12 Az idei tanévben is több intézményközi versenyt szerveztek a kollégák: Játszva gondolkodj Intézményközi verseny matematika területen Vásárhelyi Maraton futóverseny óvodás korosztálytól kezdve. Intézményközi levelező történelmi verseny. Intézményközi matematikaverseny alapműveletekből felső tagozaton.. Hírös Róna futó-és dobóverseny óvodás korosztálytól kezdve. Részletesebben az intézményegységek beszámolójában. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Hagyományápolás területének erősítése. Kálmán Lajos névadóról ünnepélyes megemlékezés. Színvonalas versenyek szervezése. Felelősök, határidő: Intézményegység-vezetők, Intézményközi munkaközösség vezetők június 1. II/2. Az intézmény minőségirányítási rendszere A vezetés szerepe Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodott arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék és betartsák. A vezetés folyamatosan gondoskodott arról, hogy az Intézményközi Minőségirányítási Csoport, minden intézményegységből egy delegált személlyel működjön. Az intézmény vezetése az alkalmazotti kör teljes bevonásával folyamatosan keresi a problémák megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket. Erőforrás A humánerőforrás tekintetében intézményegységeink ellátottsága nem egységes. A kisebb intézményegységeknél néhány tantárgy oktatását áttanító, illetve külső óraadó kollégával kellett az idén is megoldani. A szakos ellátottság biztosított volt minden intézményegységnél.

13 A továbbképzési tervünknek megfelelően a prioritást élvező területeken tudott az intézmény tanfolyamokat szervezni főként pályázati lehetőségeket kihasználva. Még mindig nem problémamentes a kiszervezett takarítás és legfőképpen a karbantartás kérdése az intézményben. Eszközellátottságunk intézményi szinten felújításra, kiegészítésre szorul, a fejlesztésre pályázat útján, alapítványi segítséggel kerestük a megoldást. Intézményegységenként eltérő eszközfejlesztések és felújítások történtek. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Folyamatos fejlesztések az eszközellátottság területén, pályázati lehetőségek keresése. Szükséges felújítások lehetőség szerint. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Gazdasági vezető 2012/2013 es tanévben folyamatosan Oktatás-nevelés, szakmai együttműködés Intézményünkben a beiskolázás a 2012/2013-as tanévre sikeresnek mondható, mivel minden intézményegységben indulhat első osztály, a Vásárhelyi intézményegységben négy osztály is. Köszönhető ez a sok szülő érdeklődését felkeltő Iskolanyitogató programoknak, az óvodákkal való szoros együttműködésnek. Intézményegységeinkben az oktató-nevelő munka magas színvonalát támasztják alá a sok-sok tanulmányi, sport és egyéb versenyeken elért eredmények. Intézményünkben igen magas az SNI tanulók, BTM-es tanulók, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, e tanulókkal való foglalkozás többletfeladatot ró a pedagógusokra. A diákok tanulmányi munkához való hozzáállása továbbra is igen változó. A beszámolók alapján kiderül, hogy a tanulók egy része képes az önálló, értő tanulásra, rendszeresen készül a másnapi órákra. Viszont nem hallgatható el az sem, hogy a tanulók igen nagy hányada nem készül a másnapi órákra, csak az iskolában tanul, csak segítséggel képes értve tanulni, feladatot megoldani. A fegyelem területén is hasonló a helyzet. A diákok nagy része tudja tartani a Házirendben megfogalmazottakat, képes konfliktusait humánus módon oldani, azonban egyre több a viselkedését kontrollálni nem tudó gyermek, előfordultak kirívó magatartási vétségek is. Az agresszió szélsőségei megjelentek az alsó tagozaton is..

14 Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Sikeres beiskolázás a 2013/2014-es tanévre. A tanulók önmagukhoz mért fejlődésének még hatékonyabb segítése. A diákok tanulásmódszertanának fejlesztése. A gyermekek konfliktuskezelésének fejlesztése. Felelősök, határidők: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők, Pedagógusok június Pedagógusok szakmai együttműködése Értékelés a minőség célokon belül, fejlesztési feladatokkal, felelősökkel, határidővel együtt. Partnerkapcsolatok Minden intézményegységben törekedtek a szülőkkel való kapcsolattartásra, melyet az idén is az együttműködés jellemzett. Szervezeti formái a fogadó órák, szülői értekezletek, óvodai, iskolai rendezvények, csoportrendezvények, osztályrendezvények voltak, melyek a szülők igyekeztek kihasználni. Szükség esetén családlátogatásra került sor, akár a gyermekvédelmi felelőssel együtt. Az idén is szép példája volt az együttműködésnek a szülői segítségadás az intézményegységek felé társadalmi munkák, egyéb felajánlások formájában. Sikeresek voltak az SZMK bálok is. A DÖK minden intézményegységben részt vett az iskolai programok szervezésében, megvalósításában. A részönkormányzatok által szervezett programokban egyre aktívabban vesznek részt az intézményegységek, illetve az iskolai programokban a részönkormányzatok is szerepet vállalnak. Ellenőrzés, mérés, értékelés A vezetői látogatások szempontjait az intézményegység-vezetők határozzák meg, a konkrét célok közös vonása volt, hogy mind az óvodákban, mind az iskolákban az oktató-nevelő munka hatékonyságát célozták meg. Irányított önértékelésre ismét nem került sor.

15 Mérések DIFER-diagnosztikus képességmérés az adott határidőkre az intézményegységekben megtörtént a szükséges csoportokban és évfolyamokon. Az Országos Kompetenciamérésre májusában került sor. Az előző tanév OKÉV mérésének összesített eredményei alapján az intézményegységekben megtörtént a problémás területek feltárása. A javítás érdekében történő feladatokat /szükséges fejlesztő foglalkozások, feladatbankok létrehozása / megtervezték. A feladat megvalósításához szükséges időkeretek, felelősök meghatározás is megtörtént.. Feladat ellátási terv készült intézményegységenként. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A kompetencia alapú oktatás hatékony alkalmazása, figyelembe véve a tanulók eltérő képességeit, minél jobb eredmény elérésére. Továbbképzések, tanfolyamok szervezése a pedagógusok számára. Intézményegységenként az intézkedési tervek megvalósítása. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők május 31. Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere Szeptemberben elindult a teljesítményértékelés újabb ciklusa. Az indításkor megtörtént a pedagógusok tájékoztatása a teljesítményértékelés eljárásrendjével, a változásokkal, az új értékelő lap bemutatásával kapcsolatban: az értékelés alapelvei az információgyűjtés formái az értékelés lebonyolítói az eljárás rendje az értékelési felelős feladatköre az értékelő csoport feladatköre az érintett pedagógus feladatköre a vizsgálat dokumentálása az adatok felhasználása

16 az eljárási szabályok. Az intézmény teljes körű értékelési periódusa három év, ebben a tanévben intézményegységenként a látogatottak száma 38 fő volt (Egy intézmény adata hiányzik.) Egyetértés Utcai Óvoda: 7 fő Hetényegyházi Óvoda: fő Kadafalvi Általános Iskola: 4 fő Ménteleki Általános Iskola: 4 fő Móricz Zsigmond Általános Iskola: 12fő Vásárhelyi Pál Általános Iskola: 11 fő Az óra/foglalkozáslátogatások, valamint az értékelő megbeszéléseket követően az érintettek aláírták a Teljesítményértékelés-megállapodást, mely rögzíti az értékelt kolléga erősségeit és fejlesztendő területeit, feladatokat, az intézményvezetés által való támogatást. Összesítve az alábbi %-os értékek születtek: Egyetértés Utcai Óvoda: 7 fő kiválóan alkalmas Hetényegyházi Óvoda: nincs adat Kadafalvi Általános Iskola: 4 fő kiválóan alkalmas, Ménteleki Általános Iskola: 2 fő kiválóan alkalmas, 1 fő alkalmas 1 fő kevésbé alkalmas Móricz Zsigmond Általános Iskola: nincs adat Vásárhelyi Pál Általános Iskola: 10 fő kiválóan alkalmas, 1 fő alkalmas Belső audit E tanévben nem választottunk külön folyamatot, területet belső auditra, célunk az volt, hogy a programunkban kidolgozott folyamatok működését figyeljük, ellenőrizzük. A csoport tagjai adott folyamatok működését követte, a beszámolók alapján a működésüket megfelelőnek találta. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Adott folyamat kiválasztása belső auditra.

17 Az egész rendszer folyamatos ellenőrzése. Felelősök, határidő: Igazgató, Minőségügyi koordinátor június Dokumentumok kezelése Dokumentumainkat az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően, a minőségfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos belső dokumentumainkat pedig elkülönítve kezeljük. Kecskemét, június 24. Készítette: Jóváhagyta: Péter Ágota Minőségirányítási vezető Garda László Igazgató

18 Egyetértés Utcai Óvoda, Boróka Utcai telephely Gyermekelégedettségi vizsgálat eredményei A felmérés során magas százalékos arányt értek el a következő tevékenységi formák: - asztali játék - játék a szőnyegen - játék a babaszobában - játék az udvaron - ábrázoló tevékenység - torna - mesehallgatás - matematika-tanulás - környezet-tanulás - ének Kevésbé kedvelt tevékenységek: - pihenés - öltözködés - fogmosás - terítés Az óvodapedagógusok feladata: 2012/2013-as nevelési évben a kevésbé kedvelt tevékenységek népszerűbbé tétele a gyermekek körében. Kecskemét, május 15. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

19 Kálmán Lajos NOMH Boróka Utcai Óvoda partneri elégedettségmérés értékelése alapján Szülők Erősségek - családias légkör, vegyes csoport, zöldövezet - nevelőmunka színvonala - gyermekközpontúság - megfelelő felkészítés az iskolára - külön alvószoba - dajkák munkája - hagyománytisztelet - környezettudatos nevelés - egyéni bánásmód - kapcsolattartás a Kadafalva Általános Iskolával Gyengeségek - fakultatív programok hiánya - parkolási lehetőség megoldása - udvari játékok bővítése - mosdók felújítása - dajkák létszámának növelése - étkezés minősége Kecskemét, május 25. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

20 Kálmán Lajos NOMH Egyetértés Utcai Óvoda partneri elégedettségmérés értékelése alapján Szülők Erősségek - óvodaiskola program - nevelőmunka magas színvonala, óvodapedagógusok felkészültsége - szülő-, gyermek-, óvodapedagógus jó kapcsolata - megfelelő szakmai vezetés, óvodavezető menedzseri tevékenysége - fakultatív programok - TSMT torna - barátságos, jól felszerelt csoportszobák - kapcsolattartás a Vásárhelyi Pál Általános Iskolával - gyermekszeretet, egyéni bánásmód - iskolára felkészítés - kertvárosi szép környezet - dajkák munkája Gyengeségek - 2 óvodaiskola csoport indítása - karbantartó hiánya - étkezés minősége - udvar füvesítése - több szervezett mozgás - az autóparkoló biztonságosabbá tétele szükséges - középső csoporttól fakultatív foglalkozások Kecskemét, május 25. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

21 Boróka Utcai Óvoda Szülői kérdőívek Kérdések százalékos értékelése 33 értékelt kérdőív 66 %-os kitöltés Sorszám Szöveg elége detlen %-ban többnyire elége dett %-ban e l é g e d e t t % - b a n nagyon elége dett %-ban 1. Az óvodában folyó nevelőmunka színvonala Az egyéni bánásmód érvényesülése Egészséges életmódra nevelés

22 7 4. Óvodai projektnap, ünnepségek Iskolára való felkészítés Szülők tájékoztatása A hagyományok beépülése a nevelés rendszerébe Környezeti értékekre nevelés Óvodapedagógusok segítségadásával a nevelési problémák megoldása 10. Az óvoda udvarának, gyermekek csoportszobájának felszereltsége, biztonsága Óvodán kívüli rendezvényeken való részvétel Szülő és az óvodapedagógus kapcsolata Gyermekek és az óvodapedagógus kapcsolata Óvoda tisztasága Óvodai étkezés minősége Szülői értekezlet tartalmassága

23 3 17. Óvodai ügyintézés minősége Panaszkezelés módja Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység Az óvodaiskola csoport munkája, létjogosultsága Óvodánk munkája Kecskemét, 2012.május 03. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

24 Egyetértés Utcai Óvoda Szülői kérdőívek Kérdések százalékos értékelése 126 értékelt kérdőív 54%-os kitöltés Sorszám Szöveg elége detlen %-ban többnyire elége dett %-ban e l é g e d e t t % - b a n nagyon elége dett %-ban 1. Az óvodában folyó nevelőmunka színvonala Az egyéni bánásmód érvényesülése

25 3 3. Egészséges életmódra nevelés Óvodai projektnap, ünnepségek Iskolára való felkészítés Szülők tájékoztatása A hagyományok beépülése a nevelés rendszerébe Környezeti értékekre nevelés 9. Óvodapedagógusok segítségadásával a nevelési problémák megoldása 10. Az óvoda udvarának, gyermekek csoportszobájának felszereltsége, biztonsága Óvodán kívüli rendezvényeken való részvétel Szülő és az óvodapedagógus kapcsolata Gyermekek és az óvodapedagógus kapcsolata Óvoda tisztasága Óvodai étkezés minősége

26 16. Szülői értekezlet tartalmassága Óvodai ügyintézés minősége Panaszkezelés módja Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység Az óvodaiskola csoport munkája, létjogosultsága Óvodánk munkája Kecskemét, 2012.május 03. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

27 PARTNERI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS Kálmán Lajos NOMH Kadafalvi Általános Iskolája ÖSSZEGZÉS

28 1. DIÁKOK A) 1. osztály 16 értékelt kérdőív, 3 fokozatú skála alapján az alábbi eredmények születtek: SORSZÁ M KÉRDÉS % 1 Ebben az iskolában sok újat tanulok. 97,22 2 Az osztályunkban a gyerekek jól viselkednek. 71,43 3 Jól érzem magam az iskolában. 84,44 4 Szeretek együtt lenni az osztályfőnökömmel. 97,78 5 A mi osztályunkban figyelünk egymásra. 91,67 6 A szakkörök között megtalálom a kedvencemet Az iskolában sokat kell tanulni. 95,83 8 A tanító néni egyénileg is foglalkozik velem. 97,92 9 Igazságosak velem a tanítók. 95,83 10 Ebben az iskolában figyelünk az egészséges életmódra A napköziben és a szabadidős programokon jól érzem magam. 95,83 12 Az iskola egész területe tiszta. 89,58 13 Ízlik az iskolai konyhán elfogyasztott étel. 91,67 14 A tantermünk otthonos. 97,92 15 Az iskolában biztonságban érzem magam. 97,78 16 Szeretek ebbe az iskolába járni. 97,78 Sárga háttérrel a 2 legjobb, pirossal a 2 legrosszabb átlagot emeltem ki.

29 B) 2-8. osztály 107 értékelt kérdőív, 6 fokozatú skála alapján az alábbi eredmények születtek: SORSZÁ M KÉRDÉS (Elégedett vagy-e ) % 1 az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalával? 82,71 2 az iskola fegyelem elvárásaival? 83,64 3 azzal, ahogyan képességeidnek megfelelően terhelnek? 83,49 4 azzal, ahogyan az iskolában érzed magad? 81,13 5 osztályfőnököddel való kapcsolatoddal? 89,56 6 azzal, ahogyan az osztálytársaid hozzád viszonyulnak? 80,53 7 a házirendben megfogalmazott követelményekkel? 84,91 8 azzal az egyéni bánásmóddal, ahogyan a tanítók, tanárok törődnek veled? 81,15 9 iskolánkban a felzárkóztatással? 80,83 10 iskolánkban a tehetséggondozással? 81,72 11 azzal, ahogyan munkádat elismerik, reálisan értékelik? 83,33 12 azzal, ahogyan tájékoztatást kapsz előmeneteledről? 82,09 13 a rendszeres testmozgás lehetőségével? 87,11 14 azzal, ahogyan az iskola segítséget nyújt a pályaválasztásban? 84,33 15 a tanórán kívüli szabadidős programokkal és az iskolai rendezvények színvonalával? 83,96 16 a napköziben, vagy a tanulószobán folyó oktatónevelőmunka színvonalával? 86,45 17 a diákönkormányzat munkájával? 81,50 18 az iskolai ügyintézés minőségével? 82,06 19 az iskola tisztaságával? 71,50 20 az iskolai étkezéssel és annak körülményeivel? 72,48 21 az iskola tárgyi felszereltségével? (korszerű eszközök, bútorok) 75,86 22 iskolánk védettségével, biztonságos környezetével? 74,92 23 a művészeti iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalával? 77,78 24 a művészeti iskola által felkínált tanszakokkal? 75,69 25 Mindent egybevetve elégedett vagy-e az iskola munkájával? 80,00 Elégedett vagy-e a könyvtár 26 nyitva tartásával? 88,51 27 a könyvállomány mennyiségével, választékával? 89,51 28 az internet felhasználás lehetőségével? 95,24

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13.

A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. Intézményi Minőségirányítási Program IMIP 2 0 0 9. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szakértői vélemény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az intézményi munka szakmai ellenőrzése és értékelése a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban Orosháza,

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda 8444 Szentgál, Hársfa u. 14. Minőségirányítási Program - egységes szerkezetben a 2011. május 23-i módosítással - Készítette: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: Jóváhagyta:

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont MIP - 1 - Preambulum

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Domokos Pál Péter Általános Iskola PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. intézményvezetői beosztás betöltésére Azonosító szám: 2015-06-14 Budapest, 2015.03.28. Készítette: Kovácsné Tapolcsányi Júlia

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben