A Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Csoportjának beszámolója a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Csoportjának beszámolója a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan"

Átírás

1 A Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Csoportjának beszámolója a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan

2 Beszámoló a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Minőségirányítási Csoportjának munkájáról, valamint Minőségirányítási Programjának értékelése a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan I. A KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTJÁNAK TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A KMIP csoport tagjai: Bíró Hajnalka Kadafalvi Általános Iskola Farkasné Ecsedi Piroska Hetényegyházi Óvoda Hegedűs Béláné Móricz Zsigmond Általános Iskola Huszka Józsefné Egyetértés Utcai Óvoda Péter Ágota Vásárhelyi Pál Általános Iskola Virág Attila Ménteleki Általános Iskola A 2011/2012-es tanév minőségbiztosítási munkájának feladatait a Minőségirányítási Programunkban megfogalmazott minőségi célok, az intézményvezetés, oktatás-nevelés, partnerkapcsolatok területén lefektetett folyamatok határozzák meg. Feladatok a 2011/2012-es tanévre és megvalósulásuk 1. A Minőségirányítási Programban lefektetett folyamatok nyomon követése az intézményegységekben. Az Integrációs Minőségirányítási Csoport tagjai e feladatot a tanév tartama alatt folyamatosan ellátták, probléma nem merült fel.

3 2. A Minőségirányítási Programban megfogalmazott minőségcélok megvalósítása az előző tanév végén megfogalmazott feladatok, fejlesztendő területek tükrében a megjelölt felelősökkel és a kijelölt határidők betartásával. A minőségcélok megvalósulásának leírása a II./1. fejezetben található részletesen. 3. A pedagógusok teljesítményértékelő lapjának, eljárásrendjének átdolgozása. A teljesítményértékelés előző ciklusának lezárásaként az értékelteknek és az értékelőknek lehetőségük volt az értékelés tapasztalatiból kiindulva megfogalmazni javaslataikat. Ezek figyelembevételével került sor a teljesítményértékelő lapok átdolgozására, valamint a teljesítményértékelés eljárásrendjének változtatására, melyet az alkalmazotti kör elfogadott. Ezt követően tudott elindulni az intézményegységekben az újabb teljesítményértékelő ciklus. Az eredmények a II./2. Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere c. fejezetben találhatóak. 4. Teljes körű partnerelégedettségi mérés az integrációban. Az idei tanév legnagyobb feladata a teljes körű partnerelégedettségi mérés volt, mely minden intézményegységben megtörtént. A korábban készített kérdőíveken nem változtattunk az Igazgató Tanács javaslatára. A kérdőívek begyűjtése, feldolgozása megtörtént minden intézményegységben. A kapott adatok elemzése, szükség esetén intézkedési tervek készítése, következő tanévi célok kijelölése a vezetés feladata. Összehasonlító elemzés a három évvel ezelőtti eredményekkel nem történt meg, ez a következő év feladata lesz. Az eredmények az 1.sz. mellékletben találhatók. 5. Egységes tanév végi beszámolóhoz szempontsor készítése a minőségcélok figyelembe vételével.

4 Az egységes szempontsor elkészült, az Integrációs Minőségirányítási Csoport tagjai ez alapján készítették el beszámolóikat. A 2.sz.mellékletben intézményegységenként megtalálhatók. 6. Az intézményegységek sajátosságaiból fakadó helyi feladatok megvalósítása. Az intézményegységek sajátosságaiból fakadó feladatok magvalósulása az intézményegységek év végi beszámolóiban olvashatók. 7. A 2010/2011 es OKÉV mérés eredményeinek elemzése, szükség esetén intézkedési terv készítése az eredmények javítása érdekében. A részletek a Minőségirányítási Program értékelésének Mérések című fejezetében találhatóak Egyéb megjegyzések: Személyi változás nem történt az intézményi csoportban, a tárgyi feltételek szükség esetén- adottak voltak. A KMIP csoport a hagyományoknak megfelelően havonta egy alkalommal szokott találkozni. Az idei tanév első félévében jóval sűrűbben jöttünk össze a teljesítményértékelő lapok átdolgozása miatt. A második félévben a partnerelégedettségi mérések feldolgozásai viszont nem igényelték a rendszeres közös munkát. A csoport tagjai a megbeszéléseken részt vettek, a feladatokat, felmerülő problémákat konstruktívan meg tudtuk oldani. Az új Köznevelési Törvény a minőségirányítást nem preferálja, kíváncsian várjuk, hogyan tovább? A csoport tagjai annak ellenére, hogy nem képzett minőségfejlesztő szakemberek, próbálták tudásuk legjavát hozzátenni a feladatokhoz, köszönöm hozzáállásukat, segítségüket, munkájukat! A Hetényegyházi Óvodától nem kaptam a megbeszélt határidőre beszámolót.

5 II. A KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A 2011/2012-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN A 2011/2012-es tanév év végi értékeléséhez felhasznált dokumentumok: Intézményi Minőségirányítási Program Önkormányzati Minőségirányítási Program Éves Munkaterv Félévi és év végi beszámolók Értékelt időszak: II/1. Minőségcéljaink megvalósulása Céljaink megvalósítása érdekében hatékony és kiegyensúlyozott együttműködésre törekedtünk minden partnerünkkel: intézményegységek tanulóival és szüleivel az intézmény fenntartójával oktatási és nem oktatási intézményekkel. Hangsúlyt fektettünk: a partneri megelégedettségre jogszabályi és szakmai követelmények teljesítésére a 2007/2008-as tanévben elkészült minőségirányítási rendszerünk folyamatos felülvizsgálatára A fenntartói elvárásoknak történő megfelelésre törekszik intézményünk, ezért az ÖMIP-ben megfogalmazott, az intézményegységekre vonatkozó feladatokat kiemelten kezeljük.

6 Minőségcéljaink megvalósulása a feladatok és az intézkedési terv ( tervezett feladatok/fejlesztendő területek) tükrében: Cél: Minőségirányítási programunk segítse az intézményegységekben a PP megvalósulását. Megvalósított feladatok: A 2011/ 2012-es tanév intézményegységi szintű feladatait az intézményegységek teljesítették, a PP-ben megfogalmazott célok, értékek a mindennapi gyakorlatban megjelentek. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A PP feladatainak, követelményeinek szembesítése a gyakorlati eredményekkel, tapasztalatok gyűjtése, a program felülvizsgálata. A PP felülvizsgálata a megváltozott törvényi háttér figyelembe vételével. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők, Intézményközi munkaközösség vezetők július június 10- Cél: Partnereink igényeinek megismerése, elvárásaik beépítése a nevelő-oktató munkába; folyamatos információcsere az elért eredményekről. Megvalósított feladatok: Ebben a tanévben teljes körű partnerelégedettségi mérést végeztünk a Kálmán Lajos NOMH Minőségirányítási Programjának Folyamatszabályozása és szempontrendszere alapján. A nevelőtestület, a technikai dolgozók, a szülők, a gyerekek elégedettségét mértük. Erősségeket és fejlesztendő területeket állapítottunk meg. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Az elemző, értékelő munkát követően feladatok, célok kijelölése Összehasonlító elemzés a korábbi elégedettségmérés eredményeivel Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők

7 2012. augusztus 20. Minőségügyi koordinátor november30. Cél: Elősegítsük az intézményegységekben az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztését. Megvalósított feladatok: Intézményegységenként változó lehetőségek voltak csoportbontásban való oktatásra. A tanulók alapkészségeinek fejlesztését fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok is segítették a pedagógusokon kívül. Az idei tanévben kifutott a nem szakrendszerű oktatás. Egyéni fejlesztési tervek elkészültek, egyéni fejlesztő és csoportbontásos órák száma nem csökkent. Tankönyvválasztásnál a pedagógusok törekedtek a jól bevált készség és képességfejlesztést segítő tankönyvek beszerzésére, melyek segítik a differenciált oktató munkát. A kompetenciamérés ebben a tanévben is rendben lezajlott. Az előző évi kompetenciamérés eredményei miatt a fenntartó elemzést és intézkedési tervet kért, amit az érintett intézményegységek végrehajtottak. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A kompetenciamérés eredményére támaszkodva a fejlesztés további területeinek meghatározása. A tanulók felkészítése az eredményes kompetenciamérésre, felhasználva az elkészült intézkedési tervet. Kompetenciaalapú oktatás kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. Kompetenciaalapú tankönyvek, eszközök megismerése. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők, Intézményközi munkaközösség vezetők június Cél: A gyermeki személyiség fejlesztése az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

8 Megvalósított feladatok: Hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése és veszélyeztetettségi felmérése megtörtént a tanév elején. A tanköteles, krónikusan óvodába nem járó gyermekek ellenőrzése fokozott figyelmet kapott. Családlátogatásokra került sor több hátrányosan halmozott tanuló esetében, szükség esetén külső segítség igénybevételével. Az osztályfőnök és gyermekvédelmi felelős szoros együttműködéssel egész tanéven át kiemelten kezelték a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sorsát, az azonnali segítségnyújtás érdekében, valamint a tanulmányi előmenetel vonatkozásában. Kapcsolattartásra volt szükség a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatával, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőivel is. Minden rászoruló gyermek szülei igénybe tudták venni a szociális juttatásokat, és az ingyenes tankönyveket. Az óvodákban kiemelt figyelmet fordítottak a képességek és kompetenciák fejlesztésére, hogy a gyermekek beilleszkedése az iskolába zökkenőmentes legyen. A rugalmas beiskolázást biztosították, szép példája ez a szülő, óvoda és iskola együttműködésének. Tanórán kívüli programokkal is próbáltak az iskolákban felzárkóztató foglalkozásokat szervezni. A PP-ban az egészségnevelés kiemelt szerepet tölt be, az intézményegységek több programot is szerveztek a diákok számára ebben a témában. A problémás gyermekek továbbküldése a megfelelő pedagógiai szakszolgálat felé megtörtént. Az SNI-s tanulók megfelelő fejlesztéshez jutnak szakember által,, a BTM-s tanulók fejlesztése részben megoldott, mivel a kollégák zöme nem rendelkezik a fejlesztéshez szükséges képesítéssel. Az integrációban tanuló gyermekek rendszeres szűrése a védőnő által megtörtént. DIFER-diagnosztikus képességmérést a tanév első negyedévében az első osztályosok körében a tanítók elvégezték, a fejlesztő munka végigvonult a tanév során. Az osztályfőnökök vezetésével tanulóink sokszínű, változatos programokon vettek részt a tanév során. A gyermeki agresszió jelenléte nem csökkent, tudatos konfliktus kezelési technikák, személyiségfejlesztés szükséges lenne a diákok számára. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Továbbra is hatékonyan együtt működni a megfelelő szervekkel. Neveltségi szint mérése az általános iskolai tanulók körében.

9 Egy utazó pszichológus alkalmazása a városban, aki segítené a pedagógusok és szülők munkáját. Módszertani segítségnyújtás a BTM-s tanulók fejlesztésében részt vevő kollégák számára. Konfliktuskezelő technikákat elsajátító továbbképzések szervezése pedagógusok, diákok számára. Az egészséges életmód kialakítása érdekében több testmozgásos program szervezése. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők, Gyermekvédelmi felelősök, június Cél: Az intézményegységek közötti együttműködési területek kiszélesítése, összehangolása. Megvalósított feladatok: Az idei tanévben nem működtek a korábban kialakított integrációs munkaközösségek, helyette lehetőség volt együttműködés kialakítására intézményegységek között. Ezzel a lehetőséggel a Ménteleki és a Móricz iskola élt is közös versenyek, foglalkozások és közös mérések tekintetében. Iskolák és óvodák közötti közös munka is megvalósult, színes programokkal, versenyekkel. Az igazgatótanács rendszeres találkozói, feladat megbeszélései biztosítják az intézményegységek közötti hatékony együttműködést. Az intézményegységek közötti információáramlás megfelelő, intézményegységeken belül a már kialakított információáramlás működik. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Tovább bővíteni az óvodák és iskolák kapcsolatát, az átszervezés ellenére. Intézményegységek közötti versenyek szervezése a következő évben is. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők 2012/2013-es tanévben folyamatosan

10 Cél: Végzős tanulóinknak biztosítsuk a képességeiknek megfelelő továbbtanulást és helytállást. Megvalósított feladatok: Rendhagyó osztályfőnöki órákon segítették a továbbtanulókat a választásban a kollégák, meghívott vendégek. Szülők is kaptak tájékoztatást, segítséget. A diákoknak biztosítva volt a lehetőség iskolák látogatására. Felvételi előkészítőn vehettek részt. Végzős tanulóink beiskolázási adatai az év végi beszámolókban megtalálhatók, minden tanuló továbbtanulása megoldott. A felső tagozatban működő csoportbontások, emelt szintű oktatás, a tanórán kívüli változatos tevékenységek, az iskolai könyvtárak által szervezett tevékenységek segítik tanulóink képesség szerinti képzését. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Pályaválasztás hatékony segítése. Kompetenciák fejlesztése. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők június Cél: Vezetői ellenőrzés-értékelés, az intézményi ellenőrzés, mérés, értékelés rendszerének bevezetése a 2008/2009-es tanévben. Folyamatának szabályozása, a rendszer működtetése. Megvalósított feladatok: A teljesítményértékelő lapok átdolgozásával megkezdődött az újabb hároméves ciklus a pedagógusok teljesítményértékelésében. /Az idei teljesítményértékelés eredményei a Pedagógusok teljesítményértékelése fejezetben találhatók./ Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A pedagógusok teljesítményértékelésének folytatása, észrevételek, tapasztalatok gyűjtése. Felelősök, határidő: Intézményegység-vezetők, Minőségügyi koordinátor május 15.

11 Cél: Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítása, továbbképzések tervezésénél valósuljon meg az igények és szükségletek összhangja. Megvalósított feladatok: A kollégák közül többen, többféle továbbképzésen vettek részt, illetve folytatnak tanulmányokat. A továbbképzések szervezésében minden intézményegység figyelembe vette az intézményi célok teljesülésének segítését. Intézményenkénti továbbképzési részvételek az intézményegység-vezetők év végi beszámolójában találhatóak.. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Pályázati lehetőségeken belül újabb módszertani továbbképzéseken való részvétel.. Felelősök, határidő: Igazgató, Intézményegység-vezetők április 30. Cél: A pályázati lehetőségek kiaknázása. A fenntartóval való együttműködés erősítése a felújítási, bővítési feladatok tervezésénél. Megvalósított feladatok: A pályázati kiírások figyelése, továbbítása az intézményegység-vezetők felé továbbra is megoldott. Az intézményekben futó pályázatok gondozását a pályázatok projektmenedzserei látják el. A nyertes pályázatok megvalósítása, elszámolása és a szakmai beszámolók benyújtása folyamatos, a határidőknek megfelelően. A megvalósult és futó pályázatok az intézményegység-vezetők év végi beszámolójában megtalálhatók. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Folyamatos pályázatfigyelés biztosítása a továbbiakban is. Nyertes pályázatok számának növelése. Felelősök, határidő: Intézményegység-vezetők, 2012/2013-es tanévben folyamatosan Cél: Intézményi szintű rendezvények, versenyek szervezése, hagyományápolás. Megvalósított feladatok:

12 Az idei tanévben is több intézményközi versenyt szerveztek a kollégák: Játszva gondolkodj Intézményközi verseny matematika területen Vásárhelyi Maraton futóverseny óvodás korosztálytól kezdve. Intézményközi levelező történelmi verseny. Intézményközi matematikaverseny alapműveletekből felső tagozaton.. Hírös Róna futó-és dobóverseny óvodás korosztálytól kezdve. Részletesebben az intézményegységek beszámolójában. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Hagyományápolás területének erősítése. Kálmán Lajos névadóról ünnepélyes megemlékezés. Színvonalas versenyek szervezése. Felelősök, határidő: Intézményegység-vezetők, Intézményközi munkaközösség vezetők június 1. II/2. Az intézmény minőségirányítási rendszere A vezetés szerepe Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodott arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék és betartsák. A vezetés folyamatosan gondoskodott arról, hogy az Intézményközi Minőségirányítási Csoport, minden intézményegységből egy delegált személlyel működjön. Az intézmény vezetése az alkalmazotti kör teljes bevonásával folyamatosan keresi a problémák megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket. Erőforrás A humánerőforrás tekintetében intézményegységeink ellátottsága nem egységes. A kisebb intézményegységeknél néhány tantárgy oktatását áttanító, illetve külső óraadó kollégával kellett az idén is megoldani. A szakos ellátottság biztosított volt minden intézményegységnél.

13 A továbbképzési tervünknek megfelelően a prioritást élvező területeken tudott az intézmény tanfolyamokat szervezni főként pályázati lehetőségeket kihasználva. Még mindig nem problémamentes a kiszervezett takarítás és legfőképpen a karbantartás kérdése az intézményben. Eszközellátottságunk intézményi szinten felújításra, kiegészítésre szorul, a fejlesztésre pályázat útján, alapítványi segítséggel kerestük a megoldást. Intézményegységenként eltérő eszközfejlesztések és felújítások történtek. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Folyamatos fejlesztések az eszközellátottság területén, pályázati lehetőségek keresése. Szükséges felújítások lehetőség szerint. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Gazdasági vezető 2012/2013 es tanévben folyamatosan Oktatás-nevelés, szakmai együttműködés Intézményünkben a beiskolázás a 2012/2013-as tanévre sikeresnek mondható, mivel minden intézményegységben indulhat első osztály, a Vásárhelyi intézményegységben négy osztály is. Köszönhető ez a sok szülő érdeklődését felkeltő Iskolanyitogató programoknak, az óvodákkal való szoros együttműködésnek. Intézményegységeinkben az oktató-nevelő munka magas színvonalát támasztják alá a sok-sok tanulmányi, sport és egyéb versenyeken elért eredmények. Intézményünkben igen magas az SNI tanulók, BTM-es tanulók, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, e tanulókkal való foglalkozás többletfeladatot ró a pedagógusokra. A diákok tanulmányi munkához való hozzáállása továbbra is igen változó. A beszámolók alapján kiderül, hogy a tanulók egy része képes az önálló, értő tanulásra, rendszeresen készül a másnapi órákra. Viszont nem hallgatható el az sem, hogy a tanulók igen nagy hányada nem készül a másnapi órákra, csak az iskolában tanul, csak segítséggel képes értve tanulni, feladatot megoldani. A fegyelem területén is hasonló a helyzet. A diákok nagy része tudja tartani a Házirendben megfogalmazottakat, képes konfliktusait humánus módon oldani, azonban egyre több a viselkedését kontrollálni nem tudó gyermek, előfordultak kirívó magatartási vétségek is. Az agresszió szélsőségei megjelentek az alsó tagozaton is..

14 Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Sikeres beiskolázás a 2013/2014-es tanévre. A tanulók önmagukhoz mért fejlődésének még hatékonyabb segítése. A diákok tanulásmódszertanának fejlesztése. A gyermekek konfliktuskezelésének fejlesztése. Felelősök, határidők: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők, Pedagógusok június Pedagógusok szakmai együttműködése Értékelés a minőség célokon belül, fejlesztési feladatokkal, felelősökkel, határidővel együtt. Partnerkapcsolatok Minden intézményegységben törekedtek a szülőkkel való kapcsolattartásra, melyet az idén is az együttműködés jellemzett. Szervezeti formái a fogadó órák, szülői értekezletek, óvodai, iskolai rendezvények, csoportrendezvények, osztályrendezvények voltak, melyek a szülők igyekeztek kihasználni. Szükség esetén családlátogatásra került sor, akár a gyermekvédelmi felelőssel együtt. Az idén is szép példája volt az együttműködésnek a szülői segítségadás az intézményegységek felé társadalmi munkák, egyéb felajánlások formájában. Sikeresek voltak az SZMK bálok is. A DÖK minden intézményegységben részt vett az iskolai programok szervezésében, megvalósításában. A részönkormányzatok által szervezett programokban egyre aktívabban vesznek részt az intézményegységek, illetve az iskolai programokban a részönkormányzatok is szerepet vállalnak. Ellenőrzés, mérés, értékelés A vezetői látogatások szempontjait az intézményegység-vezetők határozzák meg, a konkrét célok közös vonása volt, hogy mind az óvodákban, mind az iskolákban az oktató-nevelő munka hatékonyságát célozták meg. Irányított önértékelésre ismét nem került sor.

15 Mérések DIFER-diagnosztikus képességmérés az adott határidőkre az intézményegységekben megtörtént a szükséges csoportokban és évfolyamokon. Az Országos Kompetenciamérésre májusában került sor. Az előző tanév OKÉV mérésének összesített eredményei alapján az intézményegységekben megtörtént a problémás területek feltárása. A javítás érdekében történő feladatokat /szükséges fejlesztő foglalkozások, feladatbankok létrehozása / megtervezték. A feladat megvalósításához szükséges időkeretek, felelősök meghatározás is megtörtént.. Feladat ellátási terv készült intézményegységenként. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: A kompetencia alapú oktatás hatékony alkalmazása, figyelembe véve a tanulók eltérő képességeit, minél jobb eredmény elérésére. Továbbképzések, tanfolyamok szervezése a pedagógusok számára. Intézményegységenként az intézkedési tervek megvalósítása. Felelősök, határidő: Intézményvezető, Intézményegység-vezetők május 31. Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere Szeptemberben elindult a teljesítményértékelés újabb ciklusa. Az indításkor megtörtént a pedagógusok tájékoztatása a teljesítményértékelés eljárásrendjével, a változásokkal, az új értékelő lap bemutatásával kapcsolatban: az értékelés alapelvei az információgyűjtés formái az értékelés lebonyolítói az eljárás rendje az értékelési felelős feladatköre az értékelő csoport feladatköre az érintett pedagógus feladatköre a vizsgálat dokumentálása az adatok felhasználása

16 az eljárási szabályok. Az intézmény teljes körű értékelési periódusa három év, ebben a tanévben intézményegységenként a látogatottak száma 38 fő volt (Egy intézmény adata hiányzik.) Egyetértés Utcai Óvoda: 7 fő Hetényegyházi Óvoda: fő Kadafalvi Általános Iskola: 4 fő Ménteleki Általános Iskola: 4 fő Móricz Zsigmond Általános Iskola: 12fő Vásárhelyi Pál Általános Iskola: 11 fő Az óra/foglalkozáslátogatások, valamint az értékelő megbeszéléseket követően az érintettek aláírták a Teljesítményértékelés-megállapodást, mely rögzíti az értékelt kolléga erősségeit és fejlesztendő területeit, feladatokat, az intézményvezetés által való támogatást. Összesítve az alábbi %-os értékek születtek: Egyetértés Utcai Óvoda: 7 fő kiválóan alkalmas Hetényegyházi Óvoda: nincs adat Kadafalvi Általános Iskola: 4 fő kiválóan alkalmas, Ménteleki Általános Iskola: 2 fő kiválóan alkalmas, 1 fő alkalmas 1 fő kevésbé alkalmas Móricz Zsigmond Általános Iskola: nincs adat Vásárhelyi Pál Általános Iskola: 10 fő kiválóan alkalmas, 1 fő alkalmas Belső audit E tanévben nem választottunk külön folyamatot, területet belső auditra, célunk az volt, hogy a programunkban kidolgozott folyamatok működését figyeljük, ellenőrizzük. A csoport tagjai adott folyamatok működését követte, a beszámolók alapján a működésüket megfelelőnek találta. Tervezett feladatok, fejlesztendő területek: Adott folyamat kiválasztása belső auditra.

17 Az egész rendszer folyamatos ellenőrzése. Felelősök, határidő: Igazgató, Minőségügyi koordinátor június Dokumentumok kezelése Dokumentumainkat az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően, a minőségfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos belső dokumentumainkat pedig elkülönítve kezeljük. Kecskemét, június 24. Készítette: Jóváhagyta: Péter Ágota Minőségirányítási vezető Garda László Igazgató

18 Egyetértés Utcai Óvoda, Boróka Utcai telephely Gyermekelégedettségi vizsgálat eredményei A felmérés során magas százalékos arányt értek el a következő tevékenységi formák: - asztali játék - játék a szőnyegen - játék a babaszobában - játék az udvaron - ábrázoló tevékenység - torna - mesehallgatás - matematika-tanulás - környezet-tanulás - ének Kevésbé kedvelt tevékenységek: - pihenés - öltözködés - fogmosás - terítés Az óvodapedagógusok feladata: 2012/2013-as nevelési évben a kevésbé kedvelt tevékenységek népszerűbbé tétele a gyermekek körében. Kecskemét, május 15. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

19 Kálmán Lajos NOMH Boróka Utcai Óvoda partneri elégedettségmérés értékelése alapján Szülők Erősségek - családias légkör, vegyes csoport, zöldövezet - nevelőmunka színvonala - gyermekközpontúság - megfelelő felkészítés az iskolára - külön alvószoba - dajkák munkája - hagyománytisztelet - környezettudatos nevelés - egyéni bánásmód - kapcsolattartás a Kadafalva Általános Iskolával Gyengeségek - fakultatív programok hiánya - parkolási lehetőség megoldása - udvari játékok bővítése - mosdók felújítása - dajkák létszámának növelése - étkezés minősége Kecskemét, május 25. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

20 Kálmán Lajos NOMH Egyetértés Utcai Óvoda partneri elégedettségmérés értékelése alapján Szülők Erősségek - óvodaiskola program - nevelőmunka magas színvonala, óvodapedagógusok felkészültsége - szülő-, gyermek-, óvodapedagógus jó kapcsolata - megfelelő szakmai vezetés, óvodavezető menedzseri tevékenysége - fakultatív programok - TSMT torna - barátságos, jól felszerelt csoportszobák - kapcsolattartás a Vásárhelyi Pál Általános Iskolával - gyermekszeretet, egyéni bánásmód - iskolára felkészítés - kertvárosi szép környezet - dajkák munkája Gyengeségek - 2 óvodaiskola csoport indítása - karbantartó hiánya - étkezés minősége - udvar füvesítése - több szervezett mozgás - az autóparkoló biztonságosabbá tétele szükséges - középső csoporttól fakultatív foglalkozások Kecskemét, május 25. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

21 Boróka Utcai Óvoda Szülői kérdőívek Kérdések százalékos értékelése 33 értékelt kérdőív 66 %-os kitöltés Sorszám Szöveg elége detlen %-ban többnyire elége dett %-ban e l é g e d e t t % - b a n nagyon elége dett %-ban 1. Az óvodában folyó nevelőmunka színvonala Az egyéni bánásmód érvényesülése Egészséges életmódra nevelés

22 7 4. Óvodai projektnap, ünnepségek Iskolára való felkészítés Szülők tájékoztatása A hagyományok beépülése a nevelés rendszerébe Környezeti értékekre nevelés Óvodapedagógusok segítségadásával a nevelési problémák megoldása 10. Az óvoda udvarának, gyermekek csoportszobájának felszereltsége, biztonsága Óvodán kívüli rendezvényeken való részvétel Szülő és az óvodapedagógus kapcsolata Gyermekek és az óvodapedagógus kapcsolata Óvoda tisztasága Óvodai étkezés minősége Szülői értekezlet tartalmassága

23 3 17. Óvodai ügyintézés minősége Panaszkezelés módja Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység Az óvodaiskola csoport munkája, létjogosultsága Óvodánk munkája Kecskemét, 2012.május 03. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

24 Egyetértés Utcai Óvoda Szülői kérdőívek Kérdések százalékos értékelése 126 értékelt kérdőív 54%-os kitöltés Sorszám Szöveg elége detlen %-ban többnyire elége dett %-ban e l é g e d e t t % - b a n nagyon elége dett %-ban 1. Az óvodában folyó nevelőmunka színvonala Az egyéni bánásmód érvényesülése

25 3 3. Egészséges életmódra nevelés Óvodai projektnap, ünnepségek Iskolára való felkészítés Szülők tájékoztatása A hagyományok beépülése a nevelés rendszerébe Környezeti értékekre nevelés 9. Óvodapedagógusok segítségadásával a nevelési problémák megoldása 10. Az óvoda udvarának, gyermekek csoportszobájának felszereltsége, biztonsága Óvodán kívüli rendezvényeken való részvétel Szülő és az óvodapedagógus kapcsolata Gyermekek és az óvodapedagógus kapcsolata Óvoda tisztasága Óvodai étkezés minősége

26 16. Szülői értekezlet tartalmassága Óvodai ügyintézés minősége Panaszkezelés módja Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység Az óvodaiskola csoport munkája, létjogosultsága Óvodánk munkája Kecskemét, 2012.május 03. Kőváriné Kis Katalin Intézményegység-vezető

27 PARTNERI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS Kálmán Lajos NOMH Kadafalvi Általános Iskolája ÖSSZEGZÉS

28 1. DIÁKOK A) 1. osztály 16 értékelt kérdőív, 3 fokozatú skála alapján az alábbi eredmények születtek: SORSZÁ M KÉRDÉS % 1 Ebben az iskolában sok újat tanulok. 97,22 2 Az osztályunkban a gyerekek jól viselkednek. 71,43 3 Jól érzem magam az iskolában. 84,44 4 Szeretek együtt lenni az osztályfőnökömmel. 97,78 5 A mi osztályunkban figyelünk egymásra. 91,67 6 A szakkörök között megtalálom a kedvencemet Az iskolában sokat kell tanulni. 95,83 8 A tanító néni egyénileg is foglalkozik velem. 97,92 9 Igazságosak velem a tanítók. 95,83 10 Ebben az iskolában figyelünk az egészséges életmódra A napköziben és a szabadidős programokon jól érzem magam. 95,83 12 Az iskola egész területe tiszta. 89,58 13 Ízlik az iskolai konyhán elfogyasztott étel. 91,67 14 A tantermünk otthonos. 97,92 15 Az iskolában biztonságban érzem magam. 97,78 16 Szeretek ebbe az iskolába járni. 97,78 Sárga háttérrel a 2 legjobb, pirossal a 2 legrosszabb átlagot emeltem ki.

29 B) 2-8. osztály 107 értékelt kérdőív, 6 fokozatú skála alapján az alábbi eredmények születtek: SORSZÁ M KÉRDÉS (Elégedett vagy-e ) % 1 az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalával? 82,71 2 az iskola fegyelem elvárásaival? 83,64 3 azzal, ahogyan képességeidnek megfelelően terhelnek? 83,49 4 azzal, ahogyan az iskolában érzed magad? 81,13 5 osztályfőnököddel való kapcsolatoddal? 89,56 6 azzal, ahogyan az osztálytársaid hozzád viszonyulnak? 80,53 7 a házirendben megfogalmazott követelményekkel? 84,91 8 azzal az egyéni bánásmóddal, ahogyan a tanítók, tanárok törődnek veled? 81,15 9 iskolánkban a felzárkóztatással? 80,83 10 iskolánkban a tehetséggondozással? 81,72 11 azzal, ahogyan munkádat elismerik, reálisan értékelik? 83,33 12 azzal, ahogyan tájékoztatást kapsz előmeneteledről? 82,09 13 a rendszeres testmozgás lehetőségével? 87,11 14 azzal, ahogyan az iskola segítséget nyújt a pályaválasztásban? 84,33 15 a tanórán kívüli szabadidős programokkal és az iskolai rendezvények színvonalával? 83,96 16 a napköziben, vagy a tanulószobán folyó oktatónevelőmunka színvonalával? 86,45 17 a diákönkormányzat munkájával? 81,50 18 az iskolai ügyintézés minőségével? 82,06 19 az iskola tisztaságával? 71,50 20 az iskolai étkezéssel és annak körülményeivel? 72,48 21 az iskola tárgyi felszereltségével? (korszerű eszközök, bútorok) 75,86 22 iskolánk védettségével, biztonságos környezetével? 74,92 23 a művészeti iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalával? 77,78 24 a művészeti iskola által felkínált tanszakokkal? 75,69 25 Mindent egybevetve elégedett vagy-e az iskola munkájával? 80,00 Elégedett vagy-e a könyvtár 26 nyitva tartásával? 88,51 27 a könyvállomány mennyiségével, választékával? 89,51 28 az internet felhasználás lehetőségével? 95,24

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

2005/06 Partneri elégedettségmérés eredménye felső tagozat

2005/06 Partneri elégedettségmérés eredménye felső tagozat 2005/06 Partneri elégedettségmérés eredménye felső tagozat Erőssége iskolánknak: Színvonalas nyelvoktatás Szülő-tanár, gyerek-tanár közvetlen kapcsolat Gyerek-centrikusság Kreatív iskolavezetés Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Beszámoló. Megy-GY csoport munkájának értékelése. 2012/2013-as tanév

Beszámoló. Megy-GY csoport munkájának értékelése. 2012/2013-as tanév Beszámoló Megy-GY csoport munkájának értékelése 2012/2013-as tanév Az oktatás valódi célja, hogy felnevelje az emberekben a hallhatatlanság magját, melyet mindegyikünk magában hordoz, és a lehető legszebbre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV 2. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV Atkár, 2011. június 24. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Tősér Gyuláné minőségi

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben