I. fejezet. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Képviselő-testületének /0. (III..) önkormányzati rendelete Képviselő-testületének 0. évi költségvetéséről Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi LXV. törvény. () bekezdésében, valamint a. () bekezdésében, és az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló. évi XX. törvény /A. (l) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testületének 0. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, továbbá az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés címrendje () Az. évi XXXVIII. tv.. () bekezdése szerint a költségvetés címrendje a következő:. I. CÍM: Polgármesteri Hivatal II. Cím: Bartók Béla Nevelési Központ III. CÍM: Városüzemeltetési Iroda III. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei. () Képviselő-testület az önkormányzat 0. évi költségvetésének (E Ft-ban) a) Bevételek főösszege ebből: I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 - Helyi adók - Kommunális adó Iparűzési adó - Átengedett központi adók - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek 000 A rendeletet ának Képviselő-testülete a 0. március -i ülésén fogadta el. A rendeletet módosította a /0. (III.0.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 0. március. napjától.

2 - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek III. Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Normatív kötött felhasználású támogatás - Központosított előirányzat - működési - felhalmozási - ÖNHIKI támogatás 0 - Egyes szociális támogatások kiegészítése 0 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 - Egyéb központi támogatás - Vis-maior támogatás IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 VI. Működési célú pénzeszköz átvétel VII. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VIII. Egyéb bevétel - Előző évi pénzmaradvány 0 - Hitel 0 b) Kiadások főösszege - ebből: I. Személyi juttatások összege II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások 0 IV. Pénzeszköz átadás működési célra 0 V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása VII. Felújítási kiadások 0 VIII. Beruházási kiadások 0 IX. Egyéb kiadás hitelek, értékpapírok kiadásai 0 Pénzforgalom nélküli kiadások X. - Működési céltartalék XI. - Fejlesztési céltartalék 0 - Általános tartalék XII. Kölcsön nyújtás állapítja meg. () () A Képviselő-testület folyószámla hitel keretét eft-ban határozza meg () A 0. évi költségvetési mérlegét az. számú melléklet szerint határozza meg. () A bevételeket címenként a rendelet. számú melléklete szerint határozza meg. () A kiadásokat kiemelt előirányzatonként és az engedélyezett létszám keretet címenként a rendelet. számú melléklete határozza meg. () Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a. számú melléklet tartalmazza. Hatályon kívül helyezte a /0. (III. 0.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 0. március. napjától.

3 () A beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az. számú melléklet mutatja be. () Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását a. számú mellélet határozza meg. (0) Az átadott pénzeszközök részletezését a. számú melléklet rögzíti, melyből versenysport céljára kerül átadásra. - a Vésztői Sportegyesületnek 00 e Ft; - a Tenisz Klubnak 00 e Ft; - a Marvel Team Testépítő Szabadidős Sportegyesületnek pedig 0 e Ft () A 0. évi tartalékok tételes listáját a. számú melléklet határozza meg. () működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a. számú melléklet határozza meg. () A több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait a 0.számú melléklet rögzíti. () A 0. évi előirányzatinak felhasználását a. számú melléklet szerint határozza meg. () A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a. számú melléklet szerint határozza meg. () A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a. számú melléklet szerint határozza meg. () Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a.számú melléklete alapján határozza meg. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések. () Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az 0. évi LXV. tv. szerint - a Képviselőtestület felelős. () A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.. () Az év közben realizált többletbevétel terhére elsősorban a tervezett hitelfelvétel előirányzatát kell csökkenteni. () A költségvetési szerv a rendelet. () pontjában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

4 () Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a.) az előirányzat maradványából, illetve b.) a bevételi többletéből. () Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december -i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. () A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti. () A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. () A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre. () Az év közben realizálódó - nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról Képviselő-testület dönt. (0) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. () A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. () A 0. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni.. () A köztisztviselők jogállásáról szóló. évi XXIII. törvény /H -ában, /J -ában, /M - ában, valamint a /N -ában meghatározott, a köztisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 00. évi összege, a törvény végrehajtásáról szóló /00 (XI..), valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 0/00. (II..) számú helyi önkormányzati rendelet. -ára figyelemmel.00 Ft. () A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját.0 forintban állapítja meg. () A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére személyenként.0.-ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét. () Az építészeti örökség helyi védelméről szóló /00 (IX..) számú helyi önkormányzati rendelet. () bekezdésében meghatározott értékvédelmi alap 00. évi összege Ft.

5 . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse.. A képviselő-testület létszámstoppot rendel el, melynek értelmében a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az intézményeknél, többlet feladat ellátás kivételével létszám nem emelhető.. () A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Cigány Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók. () A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Német Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók. () Az ()-() bekezdés alapján végrehajtott módosításokat a települési önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzatain át kell vezetni. () A kisebbségi önkormányzatok finanszírozásának ütemezése a költségvetési törvényben szereplő időpontokban történik. V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 0. () A Polgármester a gazdálkodásának első félévi helyzetéről 00. augusztusi ülésén köteles beszámolni, melyhez az intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége 0. augusztus 0. () A Polgármester a gazdálkodásának I-III. negyedéves végrehajtásáról a 0. novemberi ülésen ad tájékoztatást a 0. évi koncepcióval együtt, melyhez az intézmények 0. november 0-ig szolgáltatnak adatot. () Ez a rendelet 0. március. napján lép hatályba, rendelkezéseit 0. január. napjától kell alkalmazni. () E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló /00. (XII..) számú helyi önkormányzati rendelet. Molnár Sándor polgármester Détárné Molnár Andrea jegyző

6 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E B E V É T E L E K K I A D Á S O K. Intézményi működési bevételek. Személyi juttatások. Önkormányzatok sajátos folyó bevételek 0. Munkaadókat terhelő járulékok. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek. Dologi kiadások. Önkormányzatok költségvetési támogatása. Működési célú pénzeszköz átadás. Működési célra átvett pénzeszközök. Ellátottak pénzbeli juttatásai. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Kölcsön visszatérülése 0. Felújítási kiadások. Hitelek, értékpapírok bevételei 0. Beruházási kiadások. Pénzforgalom nélküli bevételek 0. Kölcsönök nyújtása 0. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0. Hitelek, értékpapírok kiadásai. Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalékok) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen

7 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 F

8 0. évi bevételei. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E F I. II. III. Sor. M e g n e v e z é s Polgármesteri Bartók Béla Városüzemeltetési Mindösszesen sz. Hivatal Nevelési Központ Iroda. Intézményi működési bevételek. Önk.sajátos folyó bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0. Működési célra átvett pénzeszközök 0. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0. Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen:

9 0. évi kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E F I. II. III. Sor.s M e g n e v e z é s Bartók Béla Nevelési Városüzemeltetési Mindösszesen z. Polgármesteri Hivatal Központ Iroda Engedélyezett álláshely 0 (ebből pedagógus) 0 0 Személyi juttatások 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 0 Működési célú pénze. átad Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Felhalmozási célú pe. Átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpappírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad Kiadás összesen:

10 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként A B C D Bevételek feladatonként I Polgármesteri Hivatal Út, autópálya építés (út, kerékpárút építés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás) Üdülői szálláshely szolgáltatás 00 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúsági-egészségügyi gondozás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Múzeumi kiállítási tevékenység 00 0 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és működtetés Háziorvosi szolgálat Közmunka Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Statisztikai tevékenység Függő bevétel Polgármesteri Hivatal össz II. 00 Bartók Béla Nevelési Központ Foylóirat, időszaki kiadvány kiadása 0 0 Óvodai nevelés Komplex oktatási tevékenység Iskolai oktatás - 0 Művészeti oktatás zene 0 Művészeti oktatás képzőművészet Közművelődési tevékenység rendezvények Közművelődési tevékenység működési Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Önkormányzat elszámolásai Bartók Nev. Közp. Összesen: III. Városüzmeltetési Iroda Óvodai étkezés

11 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként A B C D Iskolai étkezés Kábel Tv üzemeltetés Városgazdálkodás Települési hulladékgazdálkodás Bölcsöde Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Önkormányzat elszámolásai Épület építés Épület asztalos munkák 0 00 Épület üvegezés Városüzemeltetés össz. Pénzellátás (technikai) Önk.bev. Összesen: - Kiadások feladatonként Eng.álláshely I Polgármesteri Hivatal Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Út, autópálya építés (út, kerékpárút építés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás) Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 00 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 00 Önkormányzati jogalkotás Igazgatási tevékenység 0 Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Közvilágítás Önkormányzat elszámolásai Központi Költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Rendszeres szociális segély (segély, RÁT) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Heyli rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás 0 00 Temetési segély 0 Köztemetés 00 0 Közgyógyellátás

12 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként A B C D Átmeneti segély 0 0 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Rövidtávú közfoglalkoztatás Hosszútávú közfoglalkoztatás Civil szervezetek működési támogatása Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és működtetés Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 0 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Háziorvosi szolgálat Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Közmunka 0 00 Statisztikai tevékenység Pm. Hiv. Összesen: 0 II Bartók Béla Nevelési Központ Foylóirat, időszaki kiadvány kiadása Óvodai nevelés Komplex oktatási tevékenység Iskolai oktatás Iskolai oktatás SNI SNI - 0 Művészeti oktatás zene 0 Művészti oktatás egyéb tanszak Napközi ellátás 0 Szakszolgálat 0 0 Bőlcsödei ellátás Közművelődési tevékenység rendezvények Közművelődési tevékenység működési Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 00 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Függő kiadások Bartók B.Nev.Közp. Összesen: III. Városüzmeltetési Iroda Óvodai étkezés 0

13 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként 0 A B C D 00 Iskolai étkezés Kábel Tv üzemeltetés 0 0 Közcélú foglalkoztatás 0 0 Ár és belvízvédelem Városgazdálkodás Települési hulladékgazdálkodás Bölcsöde Közhasznú foglalkoztatás Épület építés Épület asztalos munkák 0 00 Épület üvegezés Függő kiadás Városüzemeltetési. összsen: Pénzellátás (technikai) Önkormányzat mindösszesen -

14 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai A B C D I Beruházás iskolabővítés iskola szennyvíztelep lebontás bölcsöde építés szennyvízépítés MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései Városfejlesztő Kft. Részesedés 0 00 KEOP-..0/B/ Épületnergetikai fejlesztés 0 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Vésztő településkép fejlesztés TIOP Iskola informatika kerékpárút 0 0 körforgalom 00 0 Városüzemeltetési Iroda gépbeszerzés 0 tenyészállat vásárlás Városüzemeltetési Iroda nyomtató Összesen: 0 II. Felújítás járdásítás 000 útjavítás 000 Bocskai u. felújítása 00 vízművagyon felújítása Összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Ebből unios forással megvalósuló Iskolabővítés bölcsöde építés szennyvíz építés TÁMOP... pályázat ( számítógép, TV, magnó, projektor, fényképező) 0 kerékpárút 0 00 Önkorm. fedezet Elnyert támogatás KEOP-..0/B/ Épületnergetikai fejlesztés 0 0 körforgalom 0 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Vésztő településkép fejlesztés

15 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai 0 A B C D TIOP Iskola informatika 0 Unios forással megvalósuló összesen: 0 Korábbi években kifizetett Iskolabővítés bölcsöde építés szennyvíz építés 0 0 kerékpárút 0 körforgalom összesen

16 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai E Bruttó kiadás

17 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai 0 E

18 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez intézményeinek 0. évi pénzellátása A B C sor.sz. Intézmény megnevezése Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Összesen:

19 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi pénzeszközátadásai A B C 0 0 I. Működési célú pénzeszköz átadások Civilszervezeteknek általános működési támogatás 00 céljellegű támogatás 00 Polgárőrség 00 Polgármesteri keret 00 Kalendárium Baráti körnek 0 Többcélú kistérségi társ. Sérült gyerekeknek 0 00 Versenysportra Helyi kisebbségi önk. 0 Dél-alf. Reg.hull.gazd.(0 fő*) díj 0 Bursa ösztöndíj Ivóvízminőségjavító program Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) 0 Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség Népművészeti tábor 00 Egyház temető 00 gyermektartásdíj megelőlegezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Cigány kisebbségi önkormányzat áfa térítés 0 0 TÁMOP... BBNK-nak 0 Egyháznak lemondott tiszteletdíj Borostyánkő Idősek Otthona lakói Összesen: 0 0 II. Felhalmozási célú átadás Csatornamű társulat 0 Tisztavíz alapítvány Települési hulladéklerakó (helyi rekultiváció Települési hulladéklerakó (térségi 0* Szennyvízrákötés 00 lakossági közművisszatérítés otthonteremtési támogatás Egyház templom felújításra 00 Többcélú Kistérségi Társulás (beruházási önerő) Felhal. Célú átad. Össz. 0

20 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi pénzeszközátadásai A B C 0 III. Kölcsön nyújtás lakosságnak Marvel Team Klub Tenisz Szabadidősport Klub Mágori Horgász egyesület Vésztői Körös Sport egyesület Városfejlesztő Kft. Csatornamű társulat Kölcsön nyújtás összesen:

21 0. évi tartalékai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelehez 0 0 A B C I. Működési céltartalék Ingyenes tankönyv 00 Jóléti szociális alap (.0 x hó) Környezetvédelmi Alap 00 Hó eltakarítás 00 lemondott képviselői tiszteletdíjak 00 évi része 0 lemondott képviselői tiszteletdíjak 0 évi része Kábel tv villanyoszlop bérleti díja 00 Közművelődési int.technikai berend.áll.gyarapítás 00 vis maior 0 tüzifa támogatás hátrános helyzetű önkormányzatok támogatása önhiki kiegészítés esélyegyenlőség, pedagógus támogatás Működési tartalék összesen: II. Fejlesztési céltartalék kutyatelep szoftver vásárlás vízművagyon felújítása 0 hirdetőtáblák elkészítése és kihelyezése 00 arculati kézikönyv és grafikai elemtár 00 városbemutató kiadvány 00 pályázati önerő Fejlesztési tartalék összesen: III. Általános tartalék Mindösszesen:

22 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg A B C M e g n e v e z é s s.sz. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Sajátos folyó bevételek Működési célú költségv. támog. Működési célú pénzesköz átvétel Működési célú hitel bevétele 0 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú bev. Össz. (+ ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 Működési célú pénzeszköz átadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú hitelek, kölcsönök Működési céltartalék 0 Működési célú kiad. Össz. (+ ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 0 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. Fejlesztési célú pe. Átvétel Felhalmozási célú állami támogatás Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú hitel bevétele 0 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú bevételek össz. (+ ) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Felhal.célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.(+ ) 0 Önkormányzat bevételei összesen:(+) Önkormányzat kiadásai összesen:(+0)

23 0. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez több éves kihatással járó feladatok éves bontása 0 A B C D E F G H 0.év 0.év 0.év 0.év 0. év további évek Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke 0 Fejlesztési kiadások Szennyvíz beruházás "Szemünkfénye program" korszerűsíté Pénzeszköz átadási kötelezettség Tisztavíz Alapítványnak szennyvízberuházás Kölcsön nyújtás Csatorna Társulatnak Összes kötelezettség: 0 00

24 0. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez több éves kihatással járó feladatok éves bontása 0 I Összesen

25 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi előirányzat felhasználási ütemterve 0 0 A B C D E F G H I J K L M M e g n e v e z é s I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó B e v é t e l e k Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bev. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok kv. támogatása Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pe Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár Dologi kiadás intézmények pénzell Elltátottak pénzbeli juttatásai 0 0 pénzeszköz átadás működési célra pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsön nyújtás Hitelek, értékp. kiadásai Költségvetési tartalék Intézmények pénzellátása K i a d á s o k össz

26 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi előirányzat felhasználási ütemterve 0 0 N Összesen

27 Cigány kisebbségi Önkormányzat 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E B E V É T E L E K K I A D Á S O K. Intézményi működési bevételek 0. Személyi juttatások. Önkormányzatok sajátos folyó bevételek 0. Munkaadókat terhelő járulékok. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0. Dologi kiadások. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0. Működési célú pénzeszköz átadás. Működési célra átvett pénzeszközök 0. Ellátottak pénzbeli juttatásai. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Kölcsön visszatérülése 0. Felújítási kiadások. Hitelek, értékpapírok bevételei 0. Felhalmozási kiadások. Pénzforgalom nélküli bevételek. Kölcsönök nyújtása 0. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0. Hitelek, értékpapírok kiadásai Bevételek összesen: Kiadások összesen

28 Cigány kisebbségi Önkormányzat 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez S O K 0 F

29 Német kisebbségi Önkormányzat 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E F B E V É T E L E K K I A D Á S O K. Intézményi működési bevételek 0. Személyi juttatások 0. Önkormányzatok sajátos folyó bevételek 0. Munkaadókat terhelő járulékok 0. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0. Dologi kiadások. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0. Működési célú pénzeszköz átadás 0. Működési célra átvett pénzeszközök. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0. Kölcsön visszatérülése 0. Felújítási kiadások 0. Hitelek, értékpapírok bevételei 0. Felhalmozási kiadások 0. Pénzforgalom nélküli bevételek. Kölcsönök nyújtása 0 0. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0. Hitelek, értékpapírok kiadásai 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen

30 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez álatal nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények A B C D E 0. évi Kedvezmény nélkül tervezett bevétel M e g n e v e z é s elérhető bevétel (ÁFA (ÁFA nélkül) nélkül) Alaptevékenység bevétele Szilárdhulladék szállítás Helyi adó bevételek Kommunális adó Összesen: Kedvezmények összege (ÁFA nélkül)

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (a 15/2011.(IV.19.) számú, a 16/2011.(VI.27.) számú, a 19/2011.(IX.01.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Gárdony Város

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben