I. fejezet. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Képviselő-testületének /0. (III..) önkormányzati rendelete Képviselő-testületének 0. évi költségvetéséről Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi LXV. törvény. () bekezdésében, valamint a. () bekezdésében, és az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló. évi XX. törvény /A. (l) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testületének 0. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, továbbá az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés címrendje () Az. évi XXXVIII. tv.. () bekezdése szerint a költségvetés címrendje a következő:. I. CÍM: Polgármesteri Hivatal II. Cím: Bartók Béla Nevelési Központ III. CÍM: Városüzemeltetési Iroda III. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei. () Képviselő-testület az önkormányzat 0. évi költségvetésének (E Ft-ban) a) Bevételek főösszege ebből: I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 - Helyi adók - Kommunális adó Iparűzési adó - Átengedett központi adók - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek 000 A rendeletet ának Képviselő-testülete a 0. március -i ülésén fogadta el. A rendeletet módosította a /0. (III.0.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 0. március. napjától.

2 - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek III. Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Normatív kötött felhasználású támogatás - Központosított előirányzat - működési - felhalmozási - ÖNHIKI támogatás 0 - Egyes szociális támogatások kiegészítése 0 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 - Egyéb központi támogatás - Vis-maior támogatás IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 VI. Működési célú pénzeszköz átvétel VII. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VIII. Egyéb bevétel - Előző évi pénzmaradvány 0 - Hitel 0 b) Kiadások főösszege - ebből: I. Személyi juttatások összege II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások 0 IV. Pénzeszköz átadás működési célra 0 V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása VII. Felújítási kiadások 0 VIII. Beruházási kiadások 0 IX. Egyéb kiadás hitelek, értékpapírok kiadásai 0 Pénzforgalom nélküli kiadások X. - Működési céltartalék XI. - Fejlesztési céltartalék 0 - Általános tartalék XII. Kölcsön nyújtás állapítja meg. () () A Képviselő-testület folyószámla hitel keretét eft-ban határozza meg () A 0. évi költségvetési mérlegét az. számú melléklet szerint határozza meg. () A bevételeket címenként a rendelet. számú melléklete szerint határozza meg. () A kiadásokat kiemelt előirányzatonként és az engedélyezett létszám keretet címenként a rendelet. számú melléklete határozza meg. () Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a. számú melléklet tartalmazza. Hatályon kívül helyezte a /0. (III. 0.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 0. március. napjától.

3 () A beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az. számú melléklet mutatja be. () Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását a. számú mellélet határozza meg. (0) Az átadott pénzeszközök részletezését a. számú melléklet rögzíti, melyből versenysport céljára kerül átadásra. - a Vésztői Sportegyesületnek 00 e Ft; - a Tenisz Klubnak 00 e Ft; - a Marvel Team Testépítő Szabadidős Sportegyesületnek pedig 0 e Ft () A 0. évi tartalékok tételes listáját a. számú melléklet határozza meg. () működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a. számú melléklet határozza meg. () A több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait a 0.számú melléklet rögzíti. () A 0. évi előirányzatinak felhasználását a. számú melléklet szerint határozza meg. () A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a. számú melléklet szerint határozza meg. () A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a. számú melléklet szerint határozza meg. () Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a.számú melléklete alapján határozza meg. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések. () Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az 0. évi LXV. tv. szerint - a Képviselőtestület felelős. () A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.. () Az év közben realizált többletbevétel terhére elsősorban a tervezett hitelfelvétel előirányzatát kell csökkenteni. () A költségvetési szerv a rendelet. () pontjában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

4 () Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a.) az előirányzat maradványából, illetve b.) a bevételi többletéből. () Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december -i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. () A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti. () A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. () A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre. () Az év közben realizálódó - nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról Képviselő-testület dönt. (0) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. () A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. () A 0. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni.. () A köztisztviselők jogállásáról szóló. évi XXIII. törvény /H -ában, /J -ában, /M - ában, valamint a /N -ában meghatározott, a köztisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 00. évi összege, a törvény végrehajtásáról szóló /00 (XI..), valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 0/00. (II..) számú helyi önkormányzati rendelet. -ára figyelemmel.00 Ft. () A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját.0 forintban állapítja meg. () A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére személyenként.0.-ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét. () Az építészeti örökség helyi védelméről szóló /00 (IX..) számú helyi önkormányzati rendelet. () bekezdésében meghatározott értékvédelmi alap 00. évi összege Ft.

5 . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse.. A képviselő-testület létszámstoppot rendel el, melynek értelmében a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az intézményeknél, többlet feladat ellátás kivételével létszám nem emelhető.. () A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Cigány Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók. () A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Német Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók. () Az ()-() bekezdés alapján végrehajtott módosításokat a települési önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzatain át kell vezetni. () A kisebbségi önkormányzatok finanszírozásának ütemezése a költségvetési törvényben szereplő időpontokban történik. V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 0. () A Polgármester a gazdálkodásának első félévi helyzetéről 00. augusztusi ülésén köteles beszámolni, melyhez az intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége 0. augusztus 0. () A Polgármester a gazdálkodásának I-III. negyedéves végrehajtásáról a 0. novemberi ülésen ad tájékoztatást a 0. évi koncepcióval együtt, melyhez az intézmények 0. november 0-ig szolgáltatnak adatot. () Ez a rendelet 0. március. napján lép hatályba, rendelkezéseit 0. január. napjától kell alkalmazni. () E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló /00. (XII..) számú helyi önkormányzati rendelet. Molnár Sándor polgármester Détárné Molnár Andrea jegyző

6 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E B E V É T E L E K K I A D Á S O K. Intézményi működési bevételek. Személyi juttatások. Önkormányzatok sajátos folyó bevételek 0. Munkaadókat terhelő járulékok. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek. Dologi kiadások. Önkormányzatok költségvetési támogatása. Működési célú pénzeszköz átadás. Működési célra átvett pénzeszközök. Ellátottak pénzbeli juttatásai. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Kölcsön visszatérülése 0. Felújítási kiadások. Hitelek, értékpapírok bevételei 0. Beruházási kiadások. Pénzforgalom nélküli bevételek 0. Kölcsönök nyújtása 0. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0. Hitelek, értékpapírok kiadásai. Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalékok) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen

7 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 F

8 0. évi bevételei. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E F I. II. III. Sor. M e g n e v e z é s Polgármesteri Bartók Béla Városüzemeltetési Mindösszesen sz. Hivatal Nevelési Központ Iroda. Intézményi működési bevételek. Önk.sajátos folyó bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0. Működési célra átvett pénzeszközök 0. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0. Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen:

9 0. évi kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E F I. II. III. Sor.s M e g n e v e z é s Bartók Béla Nevelési Városüzemeltetési Mindösszesen z. Polgármesteri Hivatal Központ Iroda Engedélyezett álláshely 0 (ebből pedagógus) 0 0 Személyi juttatások 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 0 Működési célú pénze. átad Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Felhalmozási célú pe. Átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpappírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad Kiadás összesen:

10 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként A B C D Bevételek feladatonként I Polgármesteri Hivatal Út, autópálya építés (út, kerékpárút építés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás) Üdülői szálláshely szolgáltatás 00 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúsági-egészségügyi gondozás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Múzeumi kiállítási tevékenység 00 0 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és működtetés Háziorvosi szolgálat Közmunka Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Statisztikai tevékenység Függő bevétel Polgármesteri Hivatal össz II. 00 Bartók Béla Nevelési Központ Foylóirat, időszaki kiadvány kiadása 0 0 Óvodai nevelés Komplex oktatási tevékenység Iskolai oktatás - 0 Művészeti oktatás zene 0 Művészeti oktatás képzőművészet Közművelődési tevékenység rendezvények Közművelődési tevékenység működési Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Önkormányzat elszámolásai Bartók Nev. Közp. Összesen: III. Városüzmeltetési Iroda Óvodai étkezés

11 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként A B C D Iskolai étkezés Kábel Tv üzemeltetés Városgazdálkodás Települési hulladékgazdálkodás Bölcsöde Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Önkormányzat elszámolásai Épület építés Épület asztalos munkák 0 00 Épület üvegezés Városüzemeltetés össz. Pénzellátás (technikai) Önk.bev. Összesen: - Kiadások feladatonként Eng.álláshely I Polgármesteri Hivatal Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Út, autópálya építés (út, kerékpárút építés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás) Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 00 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 00 Önkormányzati jogalkotás Igazgatási tevékenység 0 Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Közvilágítás Önkormányzat elszámolásai Központi Költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Rendszeres szociális segély (segély, RÁT) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Heyli rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás 0 00 Temetési segély 0 Köztemetés 00 0 Közgyógyellátás

12 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként A B C D Átmeneti segély 0 0 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Rövidtávú közfoglalkoztatás Hosszútávú közfoglalkoztatás Civil szervezetek működési támogatása Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és működtetés Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 0 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Háziorvosi szolgálat Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Közmunka 0 00 Statisztikai tevékenység Pm. Hiv. Összesen: 0 II Bartók Béla Nevelési Központ Foylóirat, időszaki kiadvány kiadása Óvodai nevelés Komplex oktatási tevékenység Iskolai oktatás Iskolai oktatás SNI SNI - 0 Művészeti oktatás zene 0 Művészti oktatás egyéb tanszak Napközi ellátás 0 Szakszolgálat 0 0 Bőlcsödei ellátás Közművelődési tevékenység rendezvények Közművelődési tevékenység működési Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 00 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Függő kiadások Bartók B.Nev.Közp. Összesen: III. Városüzmeltetési Iroda Óvodai étkezés 0

13 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi bevételei és kiadásai feladatonként 0 A B C D 00 Iskolai étkezés Kábel Tv üzemeltetés 0 0 Közcélú foglalkoztatás 0 0 Ár és belvízvédelem Városgazdálkodás Települési hulladékgazdálkodás Bölcsöde Közhasznú foglalkoztatás Épület építés Épület asztalos munkák 0 00 Épület üvegezés Függő kiadás Városüzemeltetési. összsen: Pénzellátás (technikai) Önkormányzat mindösszesen -

14 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai A B C D I Beruházás iskolabővítés iskola szennyvíztelep lebontás bölcsöde építés szennyvízépítés MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései Városfejlesztő Kft. Részesedés 0 00 KEOP-..0/B/ Épületnergetikai fejlesztés 0 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Vésztő településkép fejlesztés TIOP Iskola informatika kerékpárút 0 0 körforgalom 00 0 Városüzemeltetési Iroda gépbeszerzés 0 tenyészállat vásárlás Városüzemeltetési Iroda nyomtató Összesen: 0 II. Felújítás járdásítás 000 útjavítás 000 Bocskai u. felújítása 00 vízművagyon felújítása Összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Ebből unios forással megvalósuló Iskolabővítés bölcsöde építés szennyvíz építés TÁMOP... pályázat ( számítógép, TV, magnó, projektor, fényképező) 0 kerékpárút 0 00 Önkorm. fedezet Elnyert támogatás KEOP-..0/B/ Épületnergetikai fejlesztés 0 0 körforgalom 0 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Vésztő településkép fejlesztés

15 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai 0 A B C D TIOP Iskola informatika 0 Unios forással megvalósuló összesen: 0 Korábbi években kifizetett Iskolabővítés bölcsöde építés szennyvíz építés 0 0 kerékpárút 0 körforgalom összesen

16 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai E Bruttó kiadás

17 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi beruházási és felújítási kiadásai 0 E

18 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez intézményeinek 0. évi pénzellátása A B C sor.sz. Intézmény megnevezése Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Összesen:

19 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi pénzeszközátadásai A B C 0 0 I. Működési célú pénzeszköz átadások Civilszervezeteknek általános működési támogatás 00 céljellegű támogatás 00 Polgárőrség 00 Polgármesteri keret 00 Kalendárium Baráti körnek 0 Többcélú kistérségi társ. Sérült gyerekeknek 0 00 Versenysportra Helyi kisebbségi önk. 0 Dél-alf. Reg.hull.gazd.(0 fő*) díj 0 Bursa ösztöndíj Ivóvízminőségjavító program Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) 0 Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség Népművészeti tábor 00 Egyház temető 00 gyermektartásdíj megelőlegezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Cigány kisebbségi önkormányzat áfa térítés 0 0 TÁMOP... BBNK-nak 0 Egyháznak lemondott tiszteletdíj Borostyánkő Idősek Otthona lakói Összesen: 0 0 II. Felhalmozási célú átadás Csatornamű társulat 0 Tisztavíz alapítvány Települési hulladéklerakó (helyi rekultiváció Települési hulladéklerakó (térségi 0* Szennyvízrákötés 00 lakossági közművisszatérítés otthonteremtési támogatás Egyház templom felújításra 00 Többcélú Kistérségi Társulás (beruházási önerő) Felhal. Célú átad. Össz. 0

20 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi pénzeszközátadásai A B C 0 III. Kölcsön nyújtás lakosságnak Marvel Team Klub Tenisz Szabadidősport Klub Mágori Horgász egyesület Vésztői Körös Sport egyesület Városfejlesztő Kft. Csatornamű társulat Kölcsön nyújtás összesen:

21 0. évi tartalékai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelehez 0 0 A B C I. Működési céltartalék Ingyenes tankönyv 00 Jóléti szociális alap (.0 x hó) Környezetvédelmi Alap 00 Hó eltakarítás 00 lemondott képviselői tiszteletdíjak 00 évi része 0 lemondott képviselői tiszteletdíjak 0 évi része Kábel tv villanyoszlop bérleti díja 00 Közművelődési int.technikai berend.áll.gyarapítás 00 vis maior 0 tüzifa támogatás hátrános helyzetű önkormányzatok támogatása önhiki kiegészítés esélyegyenlőség, pedagógus támogatás Működési tartalék összesen: II. Fejlesztési céltartalék kutyatelep szoftver vásárlás vízművagyon felújítása 0 hirdetőtáblák elkészítése és kihelyezése 00 arculati kézikönyv és grafikai elemtár 00 városbemutató kiadvány 00 pályázati önerő Fejlesztési tartalék összesen: III. Általános tartalék Mindösszesen:

22 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg A B C M e g n e v e z é s s.sz. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Sajátos folyó bevételek Működési célú költségv. támog. Működési célú pénzesköz átvétel Működési célú hitel bevétele 0 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú bev. Össz. (+ ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 Működési célú pénzeszköz átadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú hitelek, kölcsönök Működési céltartalék 0 Működési célú kiad. Össz. (+ ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 0 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. Fejlesztési célú pe. Átvétel Felhalmozási célú állami támogatás Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú hitel bevétele 0 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú bevételek össz. (+ ) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Felhal.célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.(+ ) 0 Önkormányzat bevételei összesen:(+) Önkormányzat kiadásai összesen:(+0)

23 0. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez több éves kihatással járó feladatok éves bontása 0 A B C D E F G H 0.év 0.év 0.év 0.év 0. év további évek Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke 0 Fejlesztési kiadások Szennyvíz beruházás "Szemünkfénye program" korszerűsíté Pénzeszköz átadási kötelezettség Tisztavíz Alapítványnak szennyvízberuházás Kölcsön nyújtás Csatorna Társulatnak Összes kötelezettség: 0 00

24 0. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez több éves kihatással járó feladatok éves bontása 0 I Összesen

25 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi előirányzat felhasználási ütemterve 0 0 A B C D E F G H I J K L M M e g n e v e z é s I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó B e v é t e l e k Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bev. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok kv. támogatása Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pe Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár Dologi kiadás intézmények pénzell Elltátottak pénzbeli juttatásai 0 0 pénzeszköz átadás működési célra pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsön nyújtás Hitelek, értékp. kiadásai Költségvetési tartalék Intézmények pénzellátása K i a d á s o k össz

26 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0. évi előirányzat felhasználási ütemterve 0 0 N Összesen

27 Cigány kisebbségi Önkormányzat 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E B E V É T E L E K K I A D Á S O K. Intézményi működési bevételek 0. Személyi juttatások. Önkormányzatok sajátos folyó bevételek 0. Munkaadókat terhelő járulékok. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0. Dologi kiadások. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0. Működési célú pénzeszköz átadás. Működési célra átvett pénzeszközök 0. Ellátottak pénzbeli juttatásai. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Kölcsön visszatérülése 0. Felújítási kiadások. Hitelek, értékpapírok bevételei 0. Felhalmozási kiadások. Pénzforgalom nélküli bevételek. Kölcsönök nyújtása 0. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0. Hitelek, értékpapírok kiadásai Bevételek összesen: Kiadások összesen

28 Cigány kisebbségi Önkormányzat 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez S O K 0 F

29 Német kisebbségi Önkormányzat 0. évi bevételei és kiadásai. melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez 0 A B C D E F B E V É T E L E K K I A D Á S O K. Intézményi működési bevételek 0. Személyi juttatások 0. Önkormányzatok sajátos folyó bevételek 0. Munkaadókat terhelő járulékok 0. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0. Dologi kiadások. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0. Működési célú pénzeszköz átadás 0. Működési célra átvett pénzeszközök. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0. Kölcsön visszatérülése 0. Felújítási kiadások 0. Hitelek, értékpapírok bevételei 0. Felhalmozási kiadások 0. Pénzforgalom nélküli bevételek. Kölcsönök nyújtása 0 0. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0. Hitelek, értékpapírok kiadásai 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen

30 . melléklet a.../0. (.....) önkormányzati rendelethez álatal nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények A B C D E 0. évi Kedvezmény nélkül tervezett bevétel M e g n e v e z é s elérhető bevétel (ÁFA (ÁFA nélkül) nélkül) Alaptevékenység bevétele Szilárdhulladék szállítás Helyi adó bevételek Kommunális adó Összesen: Kedvezmények összege (ÁFA nélkül)

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (II. 23.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. I.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (II. 23.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. I. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (II. 23.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1 Vésztő városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2..

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2.. 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község önkormányzata és intézményeinek 2012. évi költségvetéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben