J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének május 29-i ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 29-i ülésén."

Átírás

1 TAPOLCAFŐI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/22-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének május 29-i ülésén. Jelen vannak:, Somogyi Zoltán, Takácsné Molnár Eszter, Vargáné Kósi Márta és Vilmanné Ikervári Lilla képviselők, 5 fő. Horváthné Farkas Andrea aljegyző, Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, Bakalár Attila köztisztviselő, Horváth Katalin jegyzőkönyvvezető, Városi TV munkatársai, Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, Állampolgárok a jelenléti ív szerint. Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 16,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 20/2013. (V.29.) határozat Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete május 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2013. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: 2. Beszámoló a Városi Óvodák tevékenységéről Előadó: Csákvári Judit intézményvezető

2 2 1. Önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2013. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye vezetője, valamint Bene Andrásné gazdasági vezető. Köszönti, majd megkéri Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt, nyújtson szóbeli kiegészítést a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Szalainé Tihanyi Andrea, intézményvezető Elmondja, hogy a 2013-as rendelet-tervezet minimális változást tartalmaz a jelenleg hatályos rendelethez képest. Az egyik legfontosabb változás a szociális étkeztetés tekintetében történik, melynek a térítési díja a tavalyi évben 250 Ft,-/nap volt, amely a rendelet-tervezet szerint 380 Ft,-/nap lesz, ez 52 %-os térítési díjemelést jelent, melynek legfőbb oka a tervezett működési kiadások, valamint a rezsiköltségek emelkedése. Hozzáteszi, az étkezés 380,- Ft-os térítési díja megegyezik a Nappali ellátást nyújtó intézményeken belül található, Idősek Klubja, nappali étkezésének díjával. Az ételkiszállítás térítési díja 5,- Ft- tal emelkedik, így annak összege 135,- Ft/napra változik. Megjegyzi, a jelenleg hatályban lévő rendelet alapján a 250,- Ft-os térítési díjjal kapcsolatban nem volt lehetőség kedvezmény igénybe vételére, viszont a 2013-as rendelet-tervezet már tartalmaz ilyen lehetőséget. A házi segítségnyújtás tekintetében a 680,- Ft-os óradíj nem változik, valamint az arra vonatkozó méltányossági tábla szintén megtalálható a mellékletekben, hozzáteszi, ugyanúgy a támogató szolgáltatások esetén sem változik az intézményi térítési díj. Elmondja, minimálisan változik az Idősek Otthona telephelyein megállapított intézményi térítési díj, e téren 1,8 %-os emelkedés lesz tapasztalható, az ,- Ft/fő/hó-ról, ,- Ft/fő/hó összegűre fog emelkedni az új rendelet-tervezet szerint. Ez az önköltség és a központi költségvetési támogatás különbözete, és ugyanezen összegben állapítja meg a fenntartó a térítési díjat. Elmondja, a demens betegek intézményi ellátása esetén, 11,6 %-os emelkedés lesz tapasztalható, szintén ,- Ft/fő/hó-ra változik, a jelenleg hatályos rendelet szerinti ,- Ft összeg. Hozzáteszi, nagymértékben emelkedik az idei évben, az átmeneti elhelyezést nyújtó, Időskorúak Gondozóházában fizetendő térítési díj, ami a jelenleg hatályos ,- Ft/fő/hó -ról, , Ft/fő/hó - Ft-ra emelkedik. Ennek legfőbb oka, hogy a bentlakásos intézmények - beleértve mind az átmeneti, mind pedig a tartós ellátást nyújtóakat egységes központi költségvetési támogatás alapján kerülnek kiszámításra, nem pedig normatíva alapján, ahogy az a korábbi években történt. Megjegyzi, a személyi térítési díj megállapítását tekintve, figyelembe kell venni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény át, amely szerint a tartós bentlakásos intézmények esetében a jövedelem 80 %- ánál magasabb összeget nem lehet térítési díjként érvényesíteni, az átmeneti gondozóház esetében pedig 60 % -os arányú a korlát. Az Időskorúak Gondozóházát tekintve hozzáteszi, az erre vonatkozó étkezés, konkrétan az ebéd összege 380,- Ft/nap lesz az új rendelet-tervezet szerint. Ugyanezen ellátás, étkezés nélküli formája 500,- Ft/nap, ami a korábbihoz képest nem változik, és szintén nem változik a demens

3 3 betegek nappali ellátásának térítési díja sem, továbbra is 460,- Ft/nap lesz, amely magában foglalja a nappali ellátás, valamint az étkezés díját is. Megjegyzi, a Fogyatékosok Nappali Intézményében fizetendő térítési díj összege étkezéssel 1400,- Ft, étkezés nélkül 700,- Ft, ami szintén nem tartalmaz változást a 2012-es évhez képest. Megköszöni a kiegészítést, majd megjegyzi, az elhangzottak alapján elmondható, hogy jelentős mértékű emelés nem történik. Szalainé Tihanyi Andrea, intézményvezető Elmondja, egyedül az átmeneti elhelyezést nyújtó, Időskorúak Gondozóházában fizetendő térítési díj az, amely esetében a költségvetési rendelet miatt nagyobb mértékű emelkedés történik. Megkérdezi, vannak-e konkrét számadatok azt illetően, hogy a településrészen mennyi személy veszi igénybe az említett ellátásokat. Szalainé Tihanyi Andrea, intézményvezető Megjegyzi, ezzel kapcsolatosan nincs pontos információja, de utánajár és a holnapi napon, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének testületi ülésén kiegészítésként el fogja mondani, amennyiben az ilyen formában megfelel. Megköszöni a tájékoztatást, hozzáteszi a kiegészítés, természetesen a holnapi testületi ülésen is megfelelő számára. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 21/2013. (V.29.) határozat Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városában biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló /2013. (..) rendelet-tervezetét a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 2. Beszámoló a Városi Óvodák tevékenységéről Előadó: Csákvári Judit intézményvezető A napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit a Pápai Városi Óvodák vezetője.

4 4 Köszönti Csákvári Judit intézményvezetőt, majd megkérdezi, kíván-e kiegészítéssel élni. Elmondja, nem kíván kiegészítéssel élni, mivel véleménye szerint az írásos beszámolóban minden fontos tájékoztató adat megtalálható, de a feltett kérdésekre szívesen válaszol. Megkérdezi képviselőtársait, kívánnak- e a beszámolóval kapcsolatban kérdéssel élni. Vilmanné Ikervári Lilla képviselő Elmondja, az írásbeli beszámoló valóban tartalmas és kiváló. Megjegyzi, ők, mint alsó tagozatos pedagógusok az óvodai nevelésre építve tudnak megfelelően dolgozni, ezért, amennyiben az óvodai megbeszéléseken, konferenciákon a pedagógusok is részt vehetnének, a beszámolóban is említett, valamint az azon kívül felmerülő problémák közös megvitatása lehetővé válna. Megkérdezi, volna-e erre lehetőség. Elmondja, véleménye szerint az óvoda és az általános iskola közötti átmenet hatalmas problémakört jelent. Hozzáteszi, mindegyik szintről történtek próbálkozások valamint kezdeményezések, melyekkel kapcsolatban reméli, hogy a jövőben eredményre is fognak vezetni. A vezetőként eltöltött öt éves időszakkal kapcsolatban megjegyzi, több konferenciát szerveztek meg városi óvodai szinten, illetve az óvodához tartozik egy egyesület is, melynek összejöveteleire, minden alkalommal sor került a tanítók meghívására is. Hozzáteszi, örömmel töltené el, ha ez kommunikációs forma tovább bővülhetne, megjegyzi a jövőben törekszik arra, hogy a meghívók a tanítókhoz személyesen eljussanak, és bízik a további sikeres együttműködésben. Elmondja, kötelezettségük olyan programokat szervezni, amelyek hozzájárulnak az óvodai-iskolai átmenet szorosabbá és jobbá tételéhez. Véleménye szerint, az óvodában nem iskolaérett és iskolás gyermekek nevelése történik, hanem a fő cél, a gyermekek részére olyan képesség átadása, amellyel a későbbiek során alkalmassá válnak az iskolai életre. Hozzáteszi, az óvodában, augusztus 31-én még játékos nevelést folytatnak, és jó volna, ha ez az átmenet az általános iskola keretei között is folytatódhatna, mert az elősegítené a gyermekek oktatásba való fokozatosan történő bekapcsolódását. Megjegyzi, már több tanító esetében megtapasztalta az első osztályban a játékos formájú nevelés alkalmazását, ami örömmel tölti el. Megköszöni a kérdésre adott választ. Megkérdezi, hogy az óvodai beíratások folytán okoz-e gondot a településrészi óvodában a létszámnövekedés, vagy a létszámcsökkenés, valamint, hogy a működés minden feltétele adott-e a Tapolcafői Tagóvoda tekintetében. Elmondja, az idei évben a településrészi óvodában, a törvény szerint kötelező 25 fős csoportlétszám biztosított. Hozzáteszi, pápai viszonylatban nem lehet érzékelni, ami országos szinten sokszor elhangzik, hogy túl magasak lesznek a létszámok annak következtében, hogy a 3 éves gyermekeket is be kell fogadni az óvodába, megjegyzi, az erre vonatkozó törvény szeptember 1-jétől lép majd hatályba. Véleménye szerint erre a jelenségre, a Pápai Városi Óvodák egész intézményében felkészültek, hiszen már az elmúlt évek során is mindenképpen arra próbáltak törekedni, hogy mielőbb beérkezzenek a gyermekek az óvodába. Megjegyzi, ezzel kapcsolatosan különböző programokat működtetnek, mint például

5 5 az Integrációs Pedagógiai Program, amellyel szeretnék elérni, hogy főleg a szociálisan rászoruló gyermekek mielőbb intézményi keretek között nevelkedhessenek. Elmondja, az Igal-lakótelepen élő szülőknek felajánlják a lehetőséget azzal kapcsolatosan, hogy a településrészi, kimondottan családias légkörű óvodába beírathassák gyermekeiket, hozzáteszi, a gyermekek autóbuszon történő kísérete az óvodához, pedagógus, valamint nevelői munkát segítő személy által biztosított. Megjegyzi, bízik abban, ha netán a településrészen született gyermekek létszáma nem fedné le azt, amely az óvoda működéséhez szükséges, az említett lehetőséggel továbbra is fenntartható a Tapolcafői Tagóvoda, mivel annak sorsa a helyi lakosok szívügye, ezért úgy gondolja, fontos annak jövőbeni működtetése. A településrészi óvoda eszközfelszereltségével kapcsolatban megjegyzi az megfelelő, nemcsak azért, mert azokat a forrásokat, amelyeket önkormányzati támogatásként kapnak egyenlő arányban próbálják elosztani a város összes óvodája között, és egy intézmény sem élvez előnyt a többihez képest, hanem, mert véleménye szerint kiemelendőek a Tapolcafői Részönkormányzat, valamint alapítványok és a településrészi egyéni vállalkozók által az óvoda részére biztosított egyéb juttatások is, amelyek révén még több eszközvásárlásra nyílik lehetőség. Megkérdezi, a településrészi óvoda pontos nyitvatartási idejét, mivel tudomása szerint e tekintetben félreértések merültek fel a szülők és az óvoda között, valamint szintén kérdésként teszi fel, hogy fennáll-e olyan lehetőség a településrészi óvoda tekintetében, amely a speciális betegségben szenvedő gyermekek ellátását hivatott biztosítani. Az első kérdésre válaszolva elmondja, minden évben törekednek arra, hogy az óvodai beíratást követően, az első szülői értekezleten a nyitva tartással kapcsolatos szülői igényeket felmérjék. Megjegyzi, az igényekhez mérten mérlegelik a fennálló lehetőségeket, és annak megfelelően, intézményvezetői szinten történik meg a nyitvatartási idő meghatározása. Megjegyzi, a szülőket megfelelően tájékoztatni fogják az augusztusi szülői értekezlet időpontjáról, amelyen jelezhetik igényeiket arra vonatkozólag, hogy a jövőben mennyiben kívánnak eltérni a jelenlegi nyitva tartástól. A speciális étkezési igényt tekintve elmondja, az óvodai konyhával egyeztetve, orvosi igazolás és vélemény alapján tudnak étkezést biztosítani. Hozzáteszi, ez jelen pillanatban Pápa városában 40 gyermeket érint, egy olyan esetről van tudomása, amelyben nem tudják ellátni a gyermeket, mert olyan fokú speciális diétát igényelne, amelyet a konyha nem tud felvállalni. Megjegyzi, a speciális étkeztetést az óvodai konyha jelen pillanatban tudja biztosítani, a törvényi kötelezettség szerint pedig ezt a következő időszakban is mindenképpen meg kell tennie. Mindehhez szükséges, hogy a szülő a helyi óvodavezetőnek bemutassa az orvosi papírokat, amely után az óvodai konyhával egyeztetve nyílik arra lehetőség, hogy biztosítsák az említett ellátást. Egyéb esetben, ami nem az étkezéshez kapcsolódik, hanem a sajátos nevelési igényű gyermekek, mint például az enyhe fogyatékkal élők ellátása, erre vonatkozóan megjegyzi, az ellátásukat integráltan tudják óvodáikban biztosítani, hiszen arra vonatkozólag kidolgozott nevelési programmal rendelkeznek. Megkérdezi képviselőtársait, kívánnak-e további kérdéssel élni.

6 6 Somogyi Zoltán képviselő Elmondja, hogy az írásos beszámoló 1. számú táblázatában a as évre vonatkozólag a férőhelyek száma , ugyanakkor ez a létszám ugyanezen év május 31-i adatai alapján 970. Megkérdezi, ez miből adódhat. Elmondja, hogy a férőhely és a fogadott gyermekek létszáma nem ugyanazt jelenti. A törvény lehetőséget ad 25 %- os túllépésre, ezért az említett jelenség konkrétan abból adódik, hogy azon gyermekek részére, akiknek szülője igényli az óvodai ellátást, biztosítják a férőhelyet, és ez által működnek magasabb létszámmal. Megköszöni a kérdésekre adott válaszokat, valamint a tartalmas írásbeli beszámolót, elmondja, véleménye szerint is sikeres a Tapolcafői Tagóvoda működése, és bízik abban, hogy a Részönkormányzat részéről nyújtott segítséggel is hozzájárulnak a további működéshez. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 22/2013. (V.29.) határozat Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a Városi Óvodák tevékenységéről szóló beszámolót Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra javasolja. Megkérdezi a jelenlévő állampolgárokat, kívánnak-e kérdéssel élni, valamint valamely felmerülő problémát bejelenteni. Megjegyzi, a településrészen fennáll egy kisebb probléma, amely ügyben már intézett megkeresést a Városgondnokság felé, konkrétan egy vízelvezetési árokról van szó, amely komoly beázásokat okoz egy helyi ingatlanban. Megköszöni a jelenlévők részvételét. Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16, 30 órakor bezárja. K. m. f. Zsegraics Gyula elnök Vargáné Kósi Márta képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. november 22-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. november 22-i ülésén. BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/142-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. november 22-i ülésén. Jelen vannak: Bereczky Nóra, Máté István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2012. március 27-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2012. március 27-i ülésén. TAPOLCAFŐI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/25-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2012. március 27-i ülésén. Jelen vannak: Takácsné Molnár Eszter, Vargáné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-130/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén. Jelen vannak: Unger Tamás

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. március 26-án megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 109 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. február 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. március 26-án 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-66/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben