Házirendje. Újszász, szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirendje. Újszász, 2008. szeptember"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE EGYSÉGES PEDAGÓGIA SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A Házirendje Újszász, szeptember

2 Intézmény neve: Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ címe: Újszász Kossuth út 13. Intézményegység neve: Városi Óvoda címe: Bajcsy-Zs. út 16. Feladatellátási helyek címe, telefonszáma: Újszász, Bajcsy-Zs. út / ; 30/ Újszász, Iskola út / Célja: Biztosítsa a működés kereteit a nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához. Tartalma: Az óvodai élet szabályozása, az intézmény pedagógiai programjának megvalósításához, az intézmény hatékony működéséhez. Hatályos: A fenntartó jóváhagyásával, az egyetértési véleményezési elfogadási jogok gyakorlása mellett. Hatályba lépés napja: Felülvizsgálatának rendje: A házirend minden év augusztusában felülvizsgálatra kerül. A házirendet mindenki által jól láthatóan a feladatellátási helyek közös helyiségébe kell kifüggeszteni. Hivatásunk végzése közben mindenkor számítunk az Önök segítségére, mert csak a kölcsönös bizalom, az együttműködés teremtheti meg azt a légkört, amelyben a kicsik biztonságban, nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek! Ennek érdekében adjuk át minden család részére a házirendet, - mely a gyermeki jogok és kötelességek (1.sz. melléklet) gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, tekintettel a szülői jogok és kötelességek érvényesülésére (2.sz. melléklet). 2

3 Kérjük Önöket, mint óvodás gyermekeink gondviselőit, jogi képviselőit az abban foglaltak figyelembe vételére, hisz a házirendben foglaltak megtartása a felelősségre vonás terhe mellett mindenkire nézve kötelező, az intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben. Intézményegység vezető: Szabóné Balogh Etelka 56/ ; 30/ fogadó órája: minden hónap első keddjén ig. Intézményegység vezető-helyettes /általános/: Molnárné Hegedűs Krisztina /megbízott/ 56/ Az intézmény SZMK választmányának elnöke: Bartáné Oláh Andrea Intézményegységünk orvosa: Dr. Nagy Valéria Intézményegységünk fogorvosai: Dr. Muhi Katalin Dr. Ágotai Ede Intézményegységünk védőnői: Mucza Gáborné Kelemen Dóra A gyermekek nevelése során felmerülő problémák esetén az alábbi intézmények, illetve szakemberek segítségét vehetik igénybe: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás, fejlesztés) Újszász, Iskola út 8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 5000, Szolnok Mária út 19. Tel.: 56/ Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője: Farkas Józsefné Címe: Újszász, Bajcsy-Zs. út / Akácfa út 90. 3

4 Gyermek- és Ifjúságvédelmi koordinátor: Mérész Józsefné Fogadó órája: minden hónap első hétfője ig előzetes egyeztetés esetén Nevelőmunkánk célja - A 3-7éves gyermekek minél sokoldalúbb, a lehetőségekhez mérten minél harmonikusabb fejlődésének biztosítása. - A gyermekek testi lelki egészségének védelme, erkölcsi fejlődésének biztosítása. Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelése, akik nyitottak, érdeklődőek, fogéko-nyak a szépre, jóra. Akiket érzelmi gazdagság, természetes kíváncsiság, fel-fedezési vágy jellemez. Akik kellő önbizalommal, megfelelő önértékeléssel, toleranciával rendelkeznek, képesek kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra. Akik alapvető önfegyelemmel, szokásrendszerrel és szabálytudattal rendelkeznek. Intézményünk által biztosított egyéb tevékenységek, szolgáltatások Mozgáskotta program/kiemelt mozgásnevelés Kedvesház alternatív program, kooperatív ismeretnyújtás, hídépítés az óvoda és a család között, eltérő szubkultúrák értékeinek közvetítése 4H tevékenység Óvodai integrációs program Projektrendszerű ismeretnyújtás /bővítés/, mélyítés Séták, túrák, kirándulások, egyéb szabadidős programok Nyitott napok, közös rendezvények a szülőkkel: - játszóházak/ünnepkörökhöz kapcsolódóan, - Micimackó családi sportnap, - gyermeki élet hagyományos ünnepei (Mikulás, Karácsony, Farsang, Gyermeknap, Évzáró, Juniális), - Alapítványi bál. A gyermekek születés- és névnapjának megünneplése a csoportok hagyományai szerint. Idegen-nyelv tanulás megszervezése nevelési időn kívül, szülői kezdeményezésre (önköltséges). 4

5 Az intézmény működési rendje Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje: Újszászi Nevelési Központ Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A 3. életév betöltése után, szobatiszta és beszédértő gyermekeket várunk. Az óvodai beíratás minden év májusában meghatározott időben történik. A beíratáshoz szükséges: - a gyermek születései anyakönyvi kivonata, - a gyermekek TAJ-kártyája, - egyik szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája. A felvétel elbírálása az intézményegység vezető hatásköre, aki a tagóvoda bizottságot hív össze, a törvényben meghatározott esetekben. A felvételről írásban kapnak tájékoztatást az érintettek, az előjegyzéstől számított 15 napon belül. A felvételnél meghatározó a közoktatási törvényben maximált csoport létszám. A gyermeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, amelynek a környezeté-ben lakik, illetve szülője dolgozik, lehetőség szerint biztosítva a szülők számára a szabad óvodaválasztást. Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. A szülő gyermeke felvételét évközben is kérheti, a törvényi előírások határain belül. A felvételt nyert gyermeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni. Az óvodába járás egyik feltétele a gyermekorvos által igazolt egészségügyi alkalmasság. A gyermekek településen belüli másik feladatellátási helyre történő áthelyezéséről, a szülők írásos kérelme alapján, az intézményegység vezető dönt. A más településről érkező, oda távozó gyermekek áthelyezése a Tü. 730 sz. nyomtatványon történik. A nevelési év rendje Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári zárvatartás maximum 4 hét, melynek idejéről legkésőbb február 1-ig tájékoztatjuk a szülőket. A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról az SZMK választmány véleményét kikérjük. A konkrét időpontról 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket (5nap). 5

6 Az iskolai szünetekben, az intézményegységben egy ügyeletes óvoda működik. A szünetekkel kapcsolatos óvodai ellátás megszervezésének döntésmeghozatalára a fenntartó önkormányzat, és a Nevelési Központ igazgatója jogosult. A gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések Óvodai csoportjainkban két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, munkájukat egy dajka segíti. Óvodáink Bajcsy úti reggel ig, Iskola úti ig tart nyitva. A gyermekek érdekében kérjük, hogy a gyermekek lehetőleg ne a teljes nyitvatartási időben tartózkodjanak az óvodában, mert ez számukra nagyon fárasztó. Amennyiben az óvodai nyitva tartás végéig nem viszik el a gyermeket, a szülőt telefonon értesítjük. Amennyiben ez rendszeresen is megtörténik, az óvoda a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzéssel él, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Az eltávozás rendje óvodánkban Az ebéd utáni eltávozás lehetősége ig tart. Csoportjaink nyugalma érdekében kérjük, hogy ez idő alatt a hangos beszélgetéstől az öltözőkben / udvaron is tartózkodjanak. Az óvodából történő eltávozás elköszönéssel való jelzése szülői kötelesség. A kézből-kézbe való átadást követően a gyermek biztonságának és testi épségének megóvása minden szülő saját felelőssége. A délutáni eltávozás kezdete Azt várjuk, hogy öltözőinkben 3 szülőnél több egyszerre ne tartózkodjon. Óvodánk játékeszközei érkezéstől távozásig a hivatalos beírt gyermekek érdekeit szolgálják. Szeretnénk, ha ezek épségének és rendjének megóvását minden szülő feladatának tekintené. A szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekekért meghatározott időre jöjjenek, akiket minden esetben a szolgáltatást tartótól vehetnek át. Kérjük ezen időszakban óvodánk más helyiségeit ne használják. Gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére, felelősségvállalása esetén engedünk haza. Ez esetben a további felelősség a szülőt terheli. 6

7 Érkezés rendje Azt várjuk, hogy a gyermekek minden nap 9 óráig érkezzenek meg hozzánk, (a tanköteles korúak az 5. életévüket betöltöttek ig), mert bár rugalmas a napirendünk, ezen belül is vannak kötelezettségek. Az óvodai napirend kialakításának általános szempontjai A csoportok napirendjének kialakításakor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagytöbbsége reggel tól délután ig veszi igénybe az óvodai ellátást. Ennek ismeretében délelőtt szervezzük a frontális és mikrocsoportos tevékenységeket, az egyéni fejlesztéseket, alternatív programokat. A logopédiai, pszichológiai és gyógypedagógiai fejlesztés minden héten meghatározott napokon történik. A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk. A kötelező 1órás ágy-nyugalmat követően a gyermekek felkelhetnek, és csendes játékot kezdeményezhetnek. Csoportok szervezési elvei Csoportjaink vegyes életkori, illetve részben osztott szervezésűek. A csoportok kialakításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: - létszámhatárok (min. 20fő, max. 25fő), - kor, nem, speciális nevelési szükséglet szerinti arányos megoszlás, - testvéri, rokoni, baráti kapcsolatok, - szoció- és szubkulturális helyzet szerinti törvényi előírásnak megfelelő arányos megoszlás, - a csoportok összetételének kialakításában a vezető testület dönt, a szülőt nem illeti meg kizárólagosan a csoportválasztás joga, - az óvodai nevelés gyakorlatának szervezési elvei (sajátos nevelési igény, felzárkóztatás, tehetséggondozás, kisebbségi nevelés). A csoportok létszámkülönbsége óvodán belül maximum 2-3fő eltérést mutathat. 7

8 A gyermekek által otthonról hozott dolgok elhelyezése A gyermekek otthonról behozott játékaiért, eszközeiért csak akkor vállal megőrzési felelősséget az óvoda, ha azt érkezéskor a csoportban tartózkodó óvodapedagógusnak átadják, bemutatják. A megrongálódásért felelősséget nem áll módunkban vállalni. Édességet, gyümölcsöt lehetőleg úgy hozzanak magukkal a gyermekek, hogy társaikat is megkínálhassák. A zsákban elhelyezett édesség, élelmiszer, üdítő sok problémát okozhat, ezért nyomatékosan kérjük mellőzését. Reggelit lehetőleg csak a napközis ellátást nem igénylő, reggel 7óra előtt érkező gyermekek hozzanak magukkal. A gyermekek ruháit, cipőit az öltözőbe a gyermekek jelénél kérjük elhelyezni. A gyermekek zsákjába mindig legyen évszaknak megfelelő váltóruha, fehér-nemű. A gyermekek személyes holmiját jelük vagy nevük feltüntetésével jelöljék meg. Kérjük, hogy nagyobb értékű tárgyakat, pénz, ékszereket, a gyerekek az óvodába ne hozzanak. Elvesztésükért az óvoda nem vállal felelősséget. Kérjük, mindig ellenőrizzék, hogy gyermekük ne érkezzen óvodába balesetveszélyes eszközzel (szúró, vágó szerszám, gyufa ). Kérjük, kísérjék figyelemmel, hogy gyermekeik csak saját, behozott játékaikat, személyes holmijukat vigyék haza. Gondoskodó odafigyeléssel kérjük biztosítsák, hogy gyermekeiknek mindig meglegyen a személyes felszerelése (törölköző, ágynemű, váltócipő, fogmosó készlet, tornaruha ). Gyermekek értékelésének szempontjai Intézményünkben a gyermekek fejlődésének nyomon követésére megfigyelésen alapuló mérőeszközt dolgoztunk ki, amely átfogó szempontok alapján mutatja a gyermekek aktuális kézség és képesség szintjét (személyiséglap, állapotmérő, DIFER mérés). Az iskolakészültségi szint mérést DIFER mérőteszttel végezzük el. Az eredményekről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket, fogadóórán, előzetesen egyeztetett időpontban, de minimum egynegyed évente. 8

9 A beiskolázás óvodai szabályai, eljárás rendje A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban az évben amelyben betölti a hatodik életévét, legkésőbb amikor a nyolcadikat, tankötelessé válik. A tanköteles gyermekeket minden év márciusában megvizsgálja az óvoda orvosa. Az intézményegység vezetője szakvéleményt tölt ki a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban, melyet beiratkozás előtt átadunk a szülőnek. A további egy évig történő óvodai nevelés igénybevételéhez nevelési tanácsadói vizsgálatot, illetve szakértői vizsgálatot kezdeményezünk a célirányos fejlesztés érdekében. Meghatározott feltételek fennállása esetén az óvoda nevelőtestülete dönt a befogadó nyilatkozat megtételről. Fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása Tagóvodáinkban a szülők írásbeli nyilatkozata alapján katolikus és református hitoktatást szervezhet az egyház. Az óvodai nevelés megsértése nélkül a hitoktató tartja meg a foglalkozást az előre egyeztetett időpontban, melyhez az óvoda biztosít helyiséget, de a gyer-mekek testi épségéért az egyházi személy a felelős. Kisebbségi, etnikai nevelés A szülők írásbeli kérelmével, hozzájárulásával a Kedvesház program alapján kerül megszervezésre. Az óvodai ellátástól való távolmaradás szabályai Szeretnénk, ha a csoportjainkba felvett gyerekek az óvodába járás terén is megszoknák a rendszerességet és csak indokolt esetben hiányoznának. A gyermek hiányzását a szülő minden esetben köteles jelenteni. A nevelési év alatt: - egészséges gyermek rövid idejű távolmaradását a csoportban dolgozó óvodapedagógusok engedélyezhetik, 9

10 - három napon túli, előre nem jelezett hiányzás után a gyermek, csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát, - igazolatlan, 10 napot meghaladó hiányzás esetén, a szülő kétszeri írásbeli felszólítását követően, a gyermeket a nyilvántartásból töröljük (be nem töltött 5 évesek, szociálisan nem hátrányos helyzetűek), - az 5 éves kort elérő gyermekek óvodába járása kötelező, - amennyiben a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról egy nevelési évben 7 napnál többet mulaszt indokolatlanul, az intézményegység vezető, kétszeri írásbeli felszólítása után értesíti a jegyzőt. Amennyiben a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tud részt venni az óvodai nevelésben, az erről szóló igazolást 3napon belül be kell mutatni az óvoda-pedagógusnak. Másik óvodába, más településre történő átíratás esetén, óvodalátogatási igazolást adunk, melyet a fogadó intézménybe visszaigazolásra kell adni. A gyermekekre vonatkozó óvó védő előírások, szabályok A gyermekek egészsége és testi épségének védelme minden óvodai dolgozó kötelessége. A veszélyforrásokra, tilos és elvárható magatartásformákra, az eszközök helyes használatára, minden tevékenység előtt, a gyermekek élet-korának megfelelően, felhívjuk a gyermekek figyelmét. Más jellegű szervezett tevékenységek, pl. kirándulás, séta, farmlátogatás, a biztonságos közlekedés, helyes viselkedés szabályait ismertetjük a gyermekekkel, melynek tényét, tartalmát és időpontját, az adott csoportnaplóba rögzítjük. Az esetleges, mégis bekövetkező balesetek esetén - helyzetfelmérés, a valószínűsíthető sérülés súlyosságának körültekintő megítélése (mozgathatóság, vérzés, eszméletvesztés ); - elsősegélynyújtás, sérült ellátása (szakszerű); - szülő értesítése (orvosi ellátást igénylő esetekben); - orvoshoz szállítás, mentő értesítése (szükség szerint), kísérő biztosítása; - felettes, fenntartó értesítése (kórházi kezelést igénylő, súlyos esetekbe). 10

11 Szülőkkel más gyermekéről adatokat / információt nem szolgáltatunk. Dajka pedagógiai jellegű felvilágosítást nem adhat, kérjük ezen kéréseikkel a megfelelő fórumon keressék a csoport óvónőit. Óvodás gyermek intézményünkből csak gondviselő kíséretében érkezhet / távozhat! Óvodánk rendjéhez hozzátartozik mindkét fél érdekében a kézből-kézbe való átadás gyakorlata. Akadályoztatás esetén gyermeket csakis a szülő által megnevezett személynek adhatunk ki. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje Az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda orvosa, fog-orvosa, védőnője látja el. Az óvoda orvosa évente megvizsgálja a gyermeket, igazolást ad ki, további szakvizsgálatot javasol. Az intézményegység vezető évente megszervezi a fogorvosi ellenőrzést. A védőnők és az egészségügyi ellenőrző szervek rendszeresen ellenőrzik a gyermekeket az óvodai közösségben, írásban értesítik a szülőt az észlelt problémáról, kontroll vizsgálat időpontjáról (pl. fejtetvesség). Látás- és hallásvizsgálatot évente végeznek a szakemberek. Az intézmény egészségvédelmi szabályai Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinni, hogy mihamarabb orvoshoz vihessék. A szülő megérkezéséig az óvónő gondoskodik a gyermek elkülönítéséről, ha szükséges orvosi ellátásáról. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges. Az egészségvédelem érdekében kérjük Önöket, hogy a csoportszobába utcai cipővel ne menjenek be. A tálalókonyhánkba való tartózkodás gyermek és szülő számára egyaránt tilos! 11

12 Intézményünkben a gyermekek biztonságának megóvása érdekében kérjük, hogy minden óvodába történő be- és kilépést követően szíveskedjenek az ajtókat becsukni. Három napos hiányzás után, csak orvosi igazolás bemutatásával hozható a gyermek ismét óvodába. A fertőző betegségét jelenteniük kell az óvodában, a szükséges intézkedések elrendelése miatt. Kivételes esetben, ha a gyermek tartós szükségességét alátámasztó orvosi igazolás alapján gyógyszeres kezelés alatt áll, csak az adott napi adagot tartalmazó nevével ellátott csomagolásban gyógyszere átadható óvónőjének, aki gondoskodik annak felhasználásáról. Az óvoda helyiségeit nem nevelési célra átengedni csak a gyerekek távollété-ben, nyitvatartási időn túl, az igazgató engedélyével lehet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi és reklám tevékenységet nem folytathatnak (kivétel az óvoda által szervezettek). Az óvodák helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Sokat dolgozunk azért, hogy óvodánk mindig tiszta, rendes legyen. Óvodásainkat is arra tanítjuk, hogy működjenek közre környezetük rendben tartásában, és vigyázzanak arra. Ezek megtartásához szeretnénk, ha jó példával segítenék rögzíteni a környezet szeretetét, megvédését. Kérjük, hogy intézményünk egész területén mellőzzék a dohányzást! Ügyeljenek a tisztaságra! Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt. Tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni is. A konfliktusokat kultúrált módon igyekezzenek megoldani. Nálunk a folyamatos napirend rugalmasan szolgálja a gyermekek érdekeit. Életritmusukkal próbáljanak ehhez Önök is alkalmazkodni! A gyermekcsoportban folyó pedagógiai munkát zavarja, és az óvónő figyelmét elvonja, ha Önök hosszabb ideig lekötik Őt (gyermekkel kapcsolatos vagy magánjellegű) beszélgetéssel. A reggeli és délutáni találkozás Önökkel kizárólag a napi események rövid megbeszélésére szolgáljon. Az óvónővel történő időigényesebb beszélgetésre előre egyeztetett időpontban, a fogadóórákon megfelelő helyet biztosítunk az óvodában. A szülők csak rendkívüli esetben hívják telefonon az óvónőket. Üzenetet az óvodatitkár vesz át, és gondoskodik annak átadásáról. 12

13 Az évszakok adta lehetőségeket kihasználjuk. A nap, vízfürdő, mezítláb járás, szánkózás, csúszkálás, kirándulások fontos részei mindennapi tevékenységeinknek. (Téli időszakban -10 Cº-ig levegőzés) Szeretnénk, ha a gyermekszeretetükből adódó egyéni féltés miatt nem fosztanák meg a kicsiket a közös élmény maradandó örömeitől. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az intézmény működésében rendkívülinek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét, az épületet, felszerelést veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül, különösen a: - természeti katasztrófa, - tűz, - robbanással történő fenyegetés. Teendők: - Legrövidebb időn belül értesíteni kell az épületben lévő valamennyi személyt. - A Tűzriadó terv szerint meg kell kezdeni a gyermekek mentését, a tűzvédelmi felelős irányításával. - A gyermekek kivezetéséért, biztonságos helyen történő elhelyezéséért, felügyeletéért a velük tartózkodó óvodapedagógus a felelős, a szülők megérkezéséig. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok A gyermekek étkezését csak akkor tudjuk biztosítani, ha előző nap 13óráig a szülő közli ez irányú kérését személyesen, vagy telefonon. A térítési díjat tárgy hónapban, egy összegben kell kifizetni, az előre kijelölt napon, napokon. Az igazolt hiányzások, bejelentett távollétek miatti túlfizetést a következő hó-napban tudjuk levonni. 13

14 Egy hónapnál hosszabb hátralék esetén, ha a hátralékot nem tudja rendezi a szülő, a fizetés lehetséges módját, a család szociális helyzetének vizsgálatát a család és gyermekvédelmi szolgálattal együtt szeressük, végezzük el. Túlfizetés postai úton is visszafizethető, a postai díj a szülőt terheli. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszatérítésre nem tarthat igényt. Szociális és normatív kedvezmények, támogatások felosztásának elvei, a kérelem elbírálásának rendje A térítési díjjal összefüggő kedvezmények: A törvényi előírás szerint, akik rendszeres nevelési támogatásba részesülnek, ingyenesen vehetik igénybe az óvodai étkezést. A gyermeknevelési támogatás folyósításának, megszűnésének tényét a határozat bemutatásával kell igazolnia a szülőnek. Azok, akik családjukban három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, és nem jogosultak rendszeres nevelési támogatásra, 50%-os kedvezményben részesülnek a mindenkori térítési díjból. A mindenkori térítési díj összegét a fenntartó önkormányzat határozza meg. Napközis ellátás szervezése: A fenntartó által biztosított keretek között a szülők igénye alapján a gyermekek napközis (egész napos) ellátásban részesülnek. A napközis ellátást nem igénylő gyermekek haza menetelével lecsökkent lét-számú csoportok az intézményegység vezető döntése alapján összevonhatók. Az összevonás elvei: - normál csoportlétszámok figyelembe vétele (min. 20fő, max. 25fő), - a nevelés folyamatosságának megtartása, - ciklusonként azonos nevelő kijelölése. 14

15 Egyéb, speciális az intézményegységre vonatkozó előírások szabályai Egészségügyi okokból a gyermekeknek váltócipőt kérünk, amely lehetőleg csúszásmentes, jól szellőző, a gyermek lábméretének megfelelő legyen. A gyermekeket a szülőknek mindig tisztán, praktikusan, rétegesen ajánlott öltöztetni. A gondozási tevékenységekhez jellel ellátott fésűt, fogmosó felszerelést, kisméretű törölközőt kérünk. A napközi otthonos ellátást igénylő gyermekeknek a délutáni pihenéshez lepedőt, egy huzattal ellátott gyermektakarót, kispárnát, lepedőt és pizsamát kell biztosítani a szülőnek, melynek kéthetenkénti mosását a szülők végzik. Mozgás, mozgásos nevelés feladatrendszerének megvalósításához, tornafelszerelést kérünk, amely zsákba elhelyezett pólóból, rövidnadrágból, zokniból, tornacipőből (vászoncipőből) áll. Közérdekű információink Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak a faliújságokon. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérését, a közölt időpontok betartását, és kérésünk esetén aláírásával igazolni annak tudomásul vételét. A nyári takarítást szünetünk idejéről az adott év február 15-ig mindig tájékoztatjuk Önöket, hogy megfelelően gondoskodni tudjanak a család örömét szolgáló közös programokról. Bárminemű gondja, problémája jelzésére kérjük, vegye igénybe véleménygyűjtő ládánkat. Bármilyen hirdetés az óvodavezető tudtával és beleegyezésével helyezhető csak el az intézmény környezetében. Ügynököket nem fogadunk! Városi Óvodánkban Szülői Munkaközösség működik, melyet a szülők több mint 50 %-a választ meg. Az SZMK választmányi elnöke nevelőtestületi értekezleteken tanácskozási joggal vesz részt, illetve tájékoztatást kérhet bármely kérdésben. Az óvoda és család fontos kapcsolattartási fóruma a szülői értekezlet, melyre elvárjuk a szülőket. Ez idő alatt gyermekeik elhelyezését az óvodán kívül szíveskedjenek megoldani. Egyik fontos ünnepünk az Anyák napja. Az ünnep meghittségének biztosítása érdekében kérjük, ezen csak az édesanyák és nagymamák vegyenek részt. A család többi tagját szívesen látjuk minden más nyilvános ünnepünkön. A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását! 15

16 Záró rendelkezések A házirendet az intézmény nevelőtestülete fogadja el. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend visszavonásáig érvényes. A házirend módosításának indokai: - szülők, - fenntartó, - nevelőtestület írásban benyújtott módosító javaslata. Záradék A házirendet a nevelőtestület megtárgyalta, elfogadta. Ezt a tényt az intézmény-vezető, valamint a két választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával tanúsítja. hitelesítő hitelesítő PH. intézményegység vezető SZMK választmány képviselőjének aláírása egyetértési jog gyakorlója A fenti házirendet jóváhagyom. Újszász, hó nap PH. polgármester 16

17 1.sz. melléklet Gyermekek jogai A gyermek joga, hogy rendszeresen óvodába járjon, napjait szeretetteljes, csa-ládias légkörben, a gyermekek érdekeinek mindenek feletti érvényesítésével, mindenfajta diszkrimináció kiküszöbölésével eltölthesse. Az óvodai étkezés időjárástól függően biztosított legyen. A napi levegőzést igénybe vegye. Az óvodai élet minden területén aktívan bekapcsolódhasson, az óvoda által szervezett tevékenységekben részt vegyen, a szokásokat, szabályokat elsajátítsa, kézségeit, képességeit fejleszthesse. 17

18 2.sz. melléklet A szülők jogai és kötelességei A szülőnek joga van: Gyermekét rendszeresen óvodába járatni, fejlődéséről, napi életéről tájékozódni. Az intézményegység helyi nevelési programját, házirendjét, a Nevelési Központ SZMSZ-ét, MIP-ét, megismerni, arról tájékoztatást kérni. Az intézmény nyilvános ünnepségein, rendezvényein részt venni. A családlátogatások, beszélgetések, szülői értekezletek, hirdetőtáblán elhelyezett információk segítségével, az óvoda munkájáról tájékozódni. Az óvoda által szervezett szolgáltatásokat igénybe venni. Részt venni az SZMK munkájában. A szülő kötelessége: A felvételt nyert gyermeket rendszeresen óvodába járatni, a mulasztásról, illetve hiányzásról az óvodát tájékoztatni, betegség után orvosi igazolást hozni. A gyermekét tisztán, gondozottan, egészségesen járatni az óvodába. Fertőző, krónikus betegségről az óvodát tájékoztatni. A térítési díjat befizetni, fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. A házirendet betartani. 18

HÁZIREND. A gyermekek nevelése során felmerülő problémák esetén az alábbi intézmények, illetve szakemberek segítségét vehetik igénybe

HÁZIREND. A gyermekek nevelése során felmerülő problémák esetén az alábbi intézmények, illetve szakemberek segítségét vehetik igénybe Óvoda neve: Cibakházi Napsugár Óvoda Óvoda címe: 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 18. Telefon: 56/477-053 OM azonosító: 035831 Intézményvezető: Sebestyén Lászlóné HÁZIREND A gyermekek nevelése során felmerülő

Részletesebben

Házirendje. Újszász, szeptember 01.

Házirendje. Újszász, szeptember 01. ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 16. OM 201859 56/552-064; 30/823-78-37 ovoda@unk.hu V Á R O S I Ó V O D A Házirendje Újszász, 2013. szeptember 01. Intézmény neve: Újszász Városi

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 16. OM / / Házirendje. Újszász, 2016.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 16. OM / / Házirendje. Újszász, 2016. ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 16. OM 201859 56/367-636 30/823-78-37 ovoda@unk.hu V Á R O S I Ó V O D A Házirendje Újszász, 2016. Intézmény neve: Újszász Városi Óvoda és bölcsöde

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

1. Az óvoda feladatai és működése. -Neve: Általános Iskola Óvoda és Könyvtár. -Címe: 4163 Szerep, Kossuth út 10. sz. -Vezetője: Gali Károlyné igazgató

1. Az óvoda feladatai és működése. -Neve: Általános Iskola Óvoda és Könyvtár. -Címe: 4163 Szerep, Kossuth út 10. sz. -Vezetője: Gali Károlyné igazgató HÁZIREND ÓVODA 1. Az óvoda feladatai és működése -Neve: Általános Iskola Óvoda és Könyvtár -Címe: 4163 Szerep, Kossuth út 10. sz. -Vezetője: Gali Károlyné igazgató -Tagintézmény vezető: Galgócziné Gyányi

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

HÁZIREND Készült: 2013.

HÁZIREND Készült: 2013. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84../2013. HÁZIREND Készült: 2013. 1 HÁZIREND 1. Általános adatok, rendelkezések 1.1. Az intézmény neve és székhelye Őrbottyáni Napközi Otthonos

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Intézményi dokumentumok 2013. Szent Anna Katolikus Óvoda Kunszentmárton

Intézményi dokumentumok 2013. Szent Anna Katolikus Óvoda Kunszentmárton Házirend 3. változat Intézményi dokumentumok 2013. Szent Anna Katolikus Óvoda Kunszentmárton Intézmény címe: 5440 Kunszentmárton Csongrádi út 18. Intézmény OM-azonosítója: 201582 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) A tagintézmény neve: Tettye Völgye Waldorf

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK HÁZIREND 2012-2013 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Óvodánk címe, telefonszáma Jászsági Közoktatási Intézmény Napsugár Óvoda Jánoshida, Fő út 16. Telefonszám: 57/898-091 Az Intézményvezető neve, Petőné Vígh Katalin

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2016/2017 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu BÖLCSŐDEI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! Óvodai nevelőmunkánkat a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében,

KEDVES SZÜLŐK! Óvodai nevelőmunkánkat a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében, KEDVES SZÜLŐK! Óvodai nevelőmunkánkat a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében, az óvodai nevelés Országos alapprogramjára épülő helyi Nevelési program

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend 1 BEVEZETÉS A házirend területi hatálya: kiterjed a Mosolykert Óvodára (Budapest, kavicsos köz 6.) valamint, tagóvodájára (Budapest,Páskom

Részletesebben

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:127/2013. (XII. 17.sz.) A házirendet készítette: Sándor Istvánné intézményvezető A házirend

Részletesebben