Házirendje. Újszász, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirendje. Újszász, 2008. szeptember"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE EGYSÉGES PEDAGÓGIA SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A Házirendje Újszász, szeptember

2 Intézmény neve: Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ címe: Újszász Kossuth út 13. Intézményegység neve: Városi Óvoda címe: Bajcsy-Zs. út 16. Feladatellátási helyek címe, telefonszáma: Újszász, Bajcsy-Zs. út / ; 30/ Újszász, Iskola út / Célja: Biztosítsa a működés kereteit a nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához. Tartalma: Az óvodai élet szabályozása, az intézmény pedagógiai programjának megvalósításához, az intézmény hatékony működéséhez. Hatályos: A fenntartó jóváhagyásával, az egyetértési véleményezési elfogadási jogok gyakorlása mellett. Hatályba lépés napja: Felülvizsgálatának rendje: A házirend minden év augusztusában felülvizsgálatra kerül. A házirendet mindenki által jól láthatóan a feladatellátási helyek közös helyiségébe kell kifüggeszteni. Hivatásunk végzése közben mindenkor számítunk az Önök segítségére, mert csak a kölcsönös bizalom, az együttműködés teremtheti meg azt a légkört, amelyben a kicsik biztonságban, nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek! Ennek érdekében adjuk át minden család részére a házirendet, - mely a gyermeki jogok és kötelességek (1.sz. melléklet) gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, tekintettel a szülői jogok és kötelességek érvényesülésére (2.sz. melléklet). 2

3 Kérjük Önöket, mint óvodás gyermekeink gondviselőit, jogi képviselőit az abban foglaltak figyelembe vételére, hisz a házirendben foglaltak megtartása a felelősségre vonás terhe mellett mindenkire nézve kötelező, az intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben. Intézményegység vezető: Szabóné Balogh Etelka 56/ ; 30/ fogadó órája: minden hónap első keddjén ig. Intézményegység vezető-helyettes /általános/: Molnárné Hegedűs Krisztina /megbízott/ 56/ Az intézmény SZMK választmányának elnöke: Bartáné Oláh Andrea Intézményegységünk orvosa: Dr. Nagy Valéria Intézményegységünk fogorvosai: Dr. Muhi Katalin Dr. Ágotai Ede Intézményegységünk védőnői: Mucza Gáborné Kelemen Dóra A gyermekek nevelése során felmerülő problémák esetén az alábbi intézmények, illetve szakemberek segítségét vehetik igénybe: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás, fejlesztés) Újszász, Iskola út 8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 5000, Szolnok Mária út 19. Tel.: 56/ Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője: Farkas Józsefné Címe: Újszász, Bajcsy-Zs. út / Akácfa út 90. 3

4 Gyermek- és Ifjúságvédelmi koordinátor: Mérész Józsefné Fogadó órája: minden hónap első hétfője ig előzetes egyeztetés esetén Nevelőmunkánk célja - A 3-7éves gyermekek minél sokoldalúbb, a lehetőségekhez mérten minél harmonikusabb fejlődésének biztosítása. - A gyermekek testi lelki egészségének védelme, erkölcsi fejlődésének biztosítása. Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelése, akik nyitottak, érdeklődőek, fogéko-nyak a szépre, jóra. Akiket érzelmi gazdagság, természetes kíváncsiság, fel-fedezési vágy jellemez. Akik kellő önbizalommal, megfelelő önértékeléssel, toleranciával rendelkeznek, képesek kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra. Akik alapvető önfegyelemmel, szokásrendszerrel és szabálytudattal rendelkeznek. Intézményünk által biztosított egyéb tevékenységek, szolgáltatások Mozgáskotta program/kiemelt mozgásnevelés Kedvesház alternatív program, kooperatív ismeretnyújtás, hídépítés az óvoda és a család között, eltérő szubkultúrák értékeinek közvetítése 4H tevékenység Óvodai integrációs program Projektrendszerű ismeretnyújtás /bővítés/, mélyítés Séták, túrák, kirándulások, egyéb szabadidős programok Nyitott napok, közös rendezvények a szülőkkel: - játszóházak/ünnepkörökhöz kapcsolódóan, - Micimackó családi sportnap, - gyermeki élet hagyományos ünnepei (Mikulás, Karácsony, Farsang, Gyermeknap, Évzáró, Juniális), - Alapítványi bál. A gyermekek születés- és névnapjának megünneplése a csoportok hagyományai szerint. Idegen-nyelv tanulás megszervezése nevelési időn kívül, szülői kezdeményezésre (önköltséges). 4

5 Az intézmény működési rendje Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje: Újszászi Nevelési Központ Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A 3. életév betöltése után, szobatiszta és beszédértő gyermekeket várunk. Az óvodai beíratás minden év májusában meghatározott időben történik. A beíratáshoz szükséges: - a gyermek születései anyakönyvi kivonata, - a gyermekek TAJ-kártyája, - egyik szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája. A felvétel elbírálása az intézményegység vezető hatásköre, aki a tagóvoda bizottságot hív össze, a törvényben meghatározott esetekben. A felvételről írásban kapnak tájékoztatást az érintettek, az előjegyzéstől számított 15 napon belül. A felvételnél meghatározó a közoktatási törvényben maximált csoport létszám. A gyermeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, amelynek a környezeté-ben lakik, illetve szülője dolgozik, lehetőség szerint biztosítva a szülők számára a szabad óvodaválasztást. Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. A szülő gyermeke felvételét évközben is kérheti, a törvényi előírások határain belül. A felvételt nyert gyermeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni. Az óvodába járás egyik feltétele a gyermekorvos által igazolt egészségügyi alkalmasság. A gyermekek településen belüli másik feladatellátási helyre történő áthelyezéséről, a szülők írásos kérelme alapján, az intézményegység vezető dönt. A más településről érkező, oda távozó gyermekek áthelyezése a Tü. 730 sz. nyomtatványon történik. A nevelési év rendje Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári zárvatartás maximum 4 hét, melynek idejéről legkésőbb február 1-ig tájékoztatjuk a szülőket. A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról az SZMK választmány véleményét kikérjük. A konkrét időpontról 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket (5nap). 5

6 Az iskolai szünetekben, az intézményegységben egy ügyeletes óvoda működik. A szünetekkel kapcsolatos óvodai ellátás megszervezésének döntésmeghozatalára a fenntartó önkormányzat, és a Nevelési Központ igazgatója jogosult. A gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések Óvodai csoportjainkban két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, munkájukat egy dajka segíti. Óvodáink Bajcsy úti reggel ig, Iskola úti ig tart nyitva. A gyermekek érdekében kérjük, hogy a gyermekek lehetőleg ne a teljes nyitvatartási időben tartózkodjanak az óvodában, mert ez számukra nagyon fárasztó. Amennyiben az óvodai nyitva tartás végéig nem viszik el a gyermeket, a szülőt telefonon értesítjük. Amennyiben ez rendszeresen is megtörténik, az óvoda a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzéssel él, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Az eltávozás rendje óvodánkban Az ebéd utáni eltávozás lehetősége ig tart. Csoportjaink nyugalma érdekében kérjük, hogy ez idő alatt a hangos beszélgetéstől az öltözőkben / udvaron is tartózkodjanak. Az óvodából történő eltávozás elköszönéssel való jelzése szülői kötelesség. A kézből-kézbe való átadást követően a gyermek biztonságának és testi épségének megóvása minden szülő saját felelőssége. A délutáni eltávozás kezdete Azt várjuk, hogy öltözőinkben 3 szülőnél több egyszerre ne tartózkodjon. Óvodánk játékeszközei érkezéstől távozásig a hivatalos beírt gyermekek érdekeit szolgálják. Szeretnénk, ha ezek épségének és rendjének megóvását minden szülő feladatának tekintené. A szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekekért meghatározott időre jöjjenek, akiket minden esetben a szolgáltatást tartótól vehetnek át. Kérjük ezen időszakban óvodánk más helyiségeit ne használják. Gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére, felelősségvállalása esetén engedünk haza. Ez esetben a további felelősség a szülőt terheli. 6

7 Érkezés rendje Azt várjuk, hogy a gyermekek minden nap 9 óráig érkezzenek meg hozzánk, (a tanköteles korúak az 5. életévüket betöltöttek ig), mert bár rugalmas a napirendünk, ezen belül is vannak kötelezettségek. Az óvodai napirend kialakításának általános szempontjai A csoportok napirendjének kialakításakor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagytöbbsége reggel tól délután ig veszi igénybe az óvodai ellátást. Ennek ismeretében délelőtt szervezzük a frontális és mikrocsoportos tevékenységeket, az egyéni fejlesztéseket, alternatív programokat. A logopédiai, pszichológiai és gyógypedagógiai fejlesztés minden héten meghatározott napokon történik. A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk. A kötelező 1órás ágy-nyugalmat követően a gyermekek felkelhetnek, és csendes játékot kezdeményezhetnek. Csoportok szervezési elvei Csoportjaink vegyes életkori, illetve részben osztott szervezésűek. A csoportok kialakításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: - létszámhatárok (min. 20fő, max. 25fő), - kor, nem, speciális nevelési szükséglet szerinti arányos megoszlás, - testvéri, rokoni, baráti kapcsolatok, - szoció- és szubkulturális helyzet szerinti törvényi előírásnak megfelelő arányos megoszlás, - a csoportok összetételének kialakításában a vezető testület dönt, a szülőt nem illeti meg kizárólagosan a csoportválasztás joga, - az óvodai nevelés gyakorlatának szervezési elvei (sajátos nevelési igény, felzárkóztatás, tehetséggondozás, kisebbségi nevelés). A csoportok létszámkülönbsége óvodán belül maximum 2-3fő eltérést mutathat. 7

8 A gyermekek által otthonról hozott dolgok elhelyezése A gyermekek otthonról behozott játékaiért, eszközeiért csak akkor vállal megőrzési felelősséget az óvoda, ha azt érkezéskor a csoportban tartózkodó óvodapedagógusnak átadják, bemutatják. A megrongálódásért felelősséget nem áll módunkban vállalni. Édességet, gyümölcsöt lehetőleg úgy hozzanak magukkal a gyermekek, hogy társaikat is megkínálhassák. A zsákban elhelyezett édesség, élelmiszer, üdítő sok problémát okozhat, ezért nyomatékosan kérjük mellőzését. Reggelit lehetőleg csak a napközis ellátást nem igénylő, reggel 7óra előtt érkező gyermekek hozzanak magukkal. A gyermekek ruháit, cipőit az öltözőbe a gyermekek jelénél kérjük elhelyezni. A gyermekek zsákjába mindig legyen évszaknak megfelelő váltóruha, fehér-nemű. A gyermekek személyes holmiját jelük vagy nevük feltüntetésével jelöljék meg. Kérjük, hogy nagyobb értékű tárgyakat, pénz, ékszereket, a gyerekek az óvodába ne hozzanak. Elvesztésükért az óvoda nem vállal felelősséget. Kérjük, mindig ellenőrizzék, hogy gyermekük ne érkezzen óvodába balesetveszélyes eszközzel (szúró, vágó szerszám, gyufa ). Kérjük, kísérjék figyelemmel, hogy gyermekeik csak saját, behozott játékaikat, személyes holmijukat vigyék haza. Gondoskodó odafigyeléssel kérjük biztosítsák, hogy gyermekeiknek mindig meglegyen a személyes felszerelése (törölköző, ágynemű, váltócipő, fogmosó készlet, tornaruha ). Gyermekek értékelésének szempontjai Intézményünkben a gyermekek fejlődésének nyomon követésére megfigyelésen alapuló mérőeszközt dolgoztunk ki, amely átfogó szempontok alapján mutatja a gyermekek aktuális kézség és képesség szintjét (személyiséglap, állapotmérő, DIFER mérés). Az iskolakészültségi szint mérést DIFER mérőteszttel végezzük el. Az eredményekről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket, fogadóórán, előzetesen egyeztetett időpontban, de minimum egynegyed évente. 8

9 A beiskolázás óvodai szabályai, eljárás rendje A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban az évben amelyben betölti a hatodik életévét, legkésőbb amikor a nyolcadikat, tankötelessé válik. A tanköteles gyermekeket minden év márciusában megvizsgálja az óvoda orvosa. Az intézményegység vezetője szakvéleményt tölt ki a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban, melyet beiratkozás előtt átadunk a szülőnek. A további egy évig történő óvodai nevelés igénybevételéhez nevelési tanácsadói vizsgálatot, illetve szakértői vizsgálatot kezdeményezünk a célirányos fejlesztés érdekében. Meghatározott feltételek fennállása esetén az óvoda nevelőtestülete dönt a befogadó nyilatkozat megtételről. Fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása Tagóvodáinkban a szülők írásbeli nyilatkozata alapján katolikus és református hitoktatást szervezhet az egyház. Az óvodai nevelés megsértése nélkül a hitoktató tartja meg a foglalkozást az előre egyeztetett időpontban, melyhez az óvoda biztosít helyiséget, de a gyer-mekek testi épségéért az egyházi személy a felelős. Kisebbségi, etnikai nevelés A szülők írásbeli kérelmével, hozzájárulásával a Kedvesház program alapján kerül megszervezésre. Az óvodai ellátástól való távolmaradás szabályai Szeretnénk, ha a csoportjainkba felvett gyerekek az óvodába járás terén is megszoknák a rendszerességet és csak indokolt esetben hiányoznának. A gyermek hiányzását a szülő minden esetben köteles jelenteni. A nevelési év alatt: - egészséges gyermek rövid idejű távolmaradását a csoportban dolgozó óvodapedagógusok engedélyezhetik, 9

10 - három napon túli, előre nem jelezett hiányzás után a gyermek, csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát, - igazolatlan, 10 napot meghaladó hiányzás esetén, a szülő kétszeri írásbeli felszólítását követően, a gyermeket a nyilvántartásból töröljük (be nem töltött 5 évesek, szociálisan nem hátrányos helyzetűek), - az 5 éves kort elérő gyermekek óvodába járása kötelező, - amennyiben a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról egy nevelési évben 7 napnál többet mulaszt indokolatlanul, az intézményegység vezető, kétszeri írásbeli felszólítása után értesíti a jegyzőt. Amennyiben a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tud részt venni az óvodai nevelésben, az erről szóló igazolást 3napon belül be kell mutatni az óvoda-pedagógusnak. Másik óvodába, más településre történő átíratás esetén, óvodalátogatási igazolást adunk, melyet a fogadó intézménybe visszaigazolásra kell adni. A gyermekekre vonatkozó óvó védő előírások, szabályok A gyermekek egészsége és testi épségének védelme minden óvodai dolgozó kötelessége. A veszélyforrásokra, tilos és elvárható magatartásformákra, az eszközök helyes használatára, minden tevékenység előtt, a gyermekek élet-korának megfelelően, felhívjuk a gyermekek figyelmét. Más jellegű szervezett tevékenységek, pl. kirándulás, séta, farmlátogatás, a biztonságos közlekedés, helyes viselkedés szabályait ismertetjük a gyermekekkel, melynek tényét, tartalmát és időpontját, az adott csoportnaplóba rögzítjük. Az esetleges, mégis bekövetkező balesetek esetén - helyzetfelmérés, a valószínűsíthető sérülés súlyosságának körültekintő megítélése (mozgathatóság, vérzés, eszméletvesztés ); - elsősegélynyújtás, sérült ellátása (szakszerű); - szülő értesítése (orvosi ellátást igénylő esetekben); - orvoshoz szállítás, mentő értesítése (szükség szerint), kísérő biztosítása; - felettes, fenntartó értesítése (kórházi kezelést igénylő, súlyos esetekbe). 10

11 Szülőkkel más gyermekéről adatokat / információt nem szolgáltatunk. Dajka pedagógiai jellegű felvilágosítást nem adhat, kérjük ezen kéréseikkel a megfelelő fórumon keressék a csoport óvónőit. Óvodás gyermek intézményünkből csak gondviselő kíséretében érkezhet / távozhat! Óvodánk rendjéhez hozzátartozik mindkét fél érdekében a kézből-kézbe való átadás gyakorlata. Akadályoztatás esetén gyermeket csakis a szülő által megnevezett személynek adhatunk ki. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje Az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda orvosa, fog-orvosa, védőnője látja el. Az óvoda orvosa évente megvizsgálja a gyermeket, igazolást ad ki, további szakvizsgálatot javasol. Az intézményegység vezető évente megszervezi a fogorvosi ellenőrzést. A védőnők és az egészségügyi ellenőrző szervek rendszeresen ellenőrzik a gyermekeket az óvodai közösségben, írásban értesítik a szülőt az észlelt problémáról, kontroll vizsgálat időpontjáról (pl. fejtetvesség). Látás- és hallásvizsgálatot évente végeznek a szakemberek. Az intézmény egészségvédelmi szabályai Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinni, hogy mihamarabb orvoshoz vihessék. A szülő megérkezéséig az óvónő gondoskodik a gyermek elkülönítéséről, ha szükséges orvosi ellátásáról. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges. Az egészségvédelem érdekében kérjük Önöket, hogy a csoportszobába utcai cipővel ne menjenek be. A tálalókonyhánkba való tartózkodás gyermek és szülő számára egyaránt tilos! 11

12 Intézményünkben a gyermekek biztonságának megóvása érdekében kérjük, hogy minden óvodába történő be- és kilépést követően szíveskedjenek az ajtókat becsukni. Három napos hiányzás után, csak orvosi igazolás bemutatásával hozható a gyermek ismét óvodába. A fertőző betegségét jelenteniük kell az óvodában, a szükséges intézkedések elrendelése miatt. Kivételes esetben, ha a gyermek tartós szükségességét alátámasztó orvosi igazolás alapján gyógyszeres kezelés alatt áll, csak az adott napi adagot tartalmazó nevével ellátott csomagolásban gyógyszere átadható óvónőjének, aki gondoskodik annak felhasználásáról. Az óvoda helyiségeit nem nevelési célra átengedni csak a gyerekek távollété-ben, nyitvatartási időn túl, az igazgató engedélyével lehet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi és reklám tevékenységet nem folytathatnak (kivétel az óvoda által szervezettek). Az óvodák helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Sokat dolgozunk azért, hogy óvodánk mindig tiszta, rendes legyen. Óvodásainkat is arra tanítjuk, hogy működjenek közre környezetük rendben tartásában, és vigyázzanak arra. Ezek megtartásához szeretnénk, ha jó példával segítenék rögzíteni a környezet szeretetét, megvédését. Kérjük, hogy intézményünk egész területén mellőzzék a dohányzást! Ügyeljenek a tisztaságra! Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt. Tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni is. A konfliktusokat kultúrált módon igyekezzenek megoldani. Nálunk a folyamatos napirend rugalmasan szolgálja a gyermekek érdekeit. Életritmusukkal próbáljanak ehhez Önök is alkalmazkodni! A gyermekcsoportban folyó pedagógiai munkát zavarja, és az óvónő figyelmét elvonja, ha Önök hosszabb ideig lekötik Őt (gyermekkel kapcsolatos vagy magánjellegű) beszélgetéssel. A reggeli és délutáni találkozás Önökkel kizárólag a napi események rövid megbeszélésére szolgáljon. Az óvónővel történő időigényesebb beszélgetésre előre egyeztetett időpontban, a fogadóórákon megfelelő helyet biztosítunk az óvodában. A szülők csak rendkívüli esetben hívják telefonon az óvónőket. Üzenetet az óvodatitkár vesz át, és gondoskodik annak átadásáról. 12

13 Az évszakok adta lehetőségeket kihasználjuk. A nap, vízfürdő, mezítláb járás, szánkózás, csúszkálás, kirándulások fontos részei mindennapi tevékenységeinknek. (Téli időszakban -10 Cº-ig levegőzés) Szeretnénk, ha a gyermekszeretetükből adódó egyéni féltés miatt nem fosztanák meg a kicsiket a közös élmény maradandó örömeitől. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az intézmény működésében rendkívülinek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét, az épületet, felszerelést veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül, különösen a: - természeti katasztrófa, - tűz, - robbanással történő fenyegetés. Teendők: - Legrövidebb időn belül értesíteni kell az épületben lévő valamennyi személyt. - A Tűzriadó terv szerint meg kell kezdeni a gyermekek mentését, a tűzvédelmi felelős irányításával. - A gyermekek kivezetéséért, biztonságos helyen történő elhelyezéséért, felügyeletéért a velük tartózkodó óvodapedagógus a felelős, a szülők megérkezéséig. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok A gyermekek étkezését csak akkor tudjuk biztosítani, ha előző nap 13óráig a szülő közli ez irányú kérését személyesen, vagy telefonon. A térítési díjat tárgy hónapban, egy összegben kell kifizetni, az előre kijelölt napon, napokon. Az igazolt hiányzások, bejelentett távollétek miatti túlfizetést a következő hó-napban tudjuk levonni. 13

14 Egy hónapnál hosszabb hátralék esetén, ha a hátralékot nem tudja rendezi a szülő, a fizetés lehetséges módját, a család szociális helyzetének vizsgálatát a család és gyermekvédelmi szolgálattal együtt szeressük, végezzük el. Túlfizetés postai úton is visszafizethető, a postai díj a szülőt terheli. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszatérítésre nem tarthat igényt. Szociális és normatív kedvezmények, támogatások felosztásának elvei, a kérelem elbírálásának rendje A térítési díjjal összefüggő kedvezmények: A törvényi előírás szerint, akik rendszeres nevelési támogatásba részesülnek, ingyenesen vehetik igénybe az óvodai étkezést. A gyermeknevelési támogatás folyósításának, megszűnésének tényét a határozat bemutatásával kell igazolnia a szülőnek. Azok, akik családjukban három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, és nem jogosultak rendszeres nevelési támogatásra, 50%-os kedvezményben részesülnek a mindenkori térítési díjból. A mindenkori térítési díj összegét a fenntartó önkormányzat határozza meg. Napközis ellátás szervezése: A fenntartó által biztosított keretek között a szülők igénye alapján a gyermekek napközis (egész napos) ellátásban részesülnek. A napközis ellátást nem igénylő gyermekek haza menetelével lecsökkent lét-számú csoportok az intézményegység vezető döntése alapján összevonhatók. Az összevonás elvei: - normál csoportlétszámok figyelembe vétele (min. 20fő, max. 25fő), - a nevelés folyamatosságának megtartása, - ciklusonként azonos nevelő kijelölése. 14

15 Egyéb, speciális az intézményegységre vonatkozó előírások szabályai Egészségügyi okokból a gyermekeknek váltócipőt kérünk, amely lehetőleg csúszásmentes, jól szellőző, a gyermek lábméretének megfelelő legyen. A gyermekeket a szülőknek mindig tisztán, praktikusan, rétegesen ajánlott öltöztetni. A gondozási tevékenységekhez jellel ellátott fésűt, fogmosó felszerelést, kisméretű törölközőt kérünk. A napközi otthonos ellátást igénylő gyermekeknek a délutáni pihenéshez lepedőt, egy huzattal ellátott gyermektakarót, kispárnát, lepedőt és pizsamát kell biztosítani a szülőnek, melynek kéthetenkénti mosását a szülők végzik. Mozgás, mozgásos nevelés feladatrendszerének megvalósításához, tornafelszerelést kérünk, amely zsákba elhelyezett pólóból, rövidnadrágból, zokniból, tornacipőből (vászoncipőből) áll. Közérdekű információink Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak a faliújságokon. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérését, a közölt időpontok betartását, és kérésünk esetén aláírásával igazolni annak tudomásul vételét. A nyári takarítást szünetünk idejéről az adott év február 15-ig mindig tájékoztatjuk Önöket, hogy megfelelően gondoskodni tudjanak a család örömét szolgáló közös programokról. Bárminemű gondja, problémája jelzésére kérjük, vegye igénybe véleménygyűjtő ládánkat. Bármilyen hirdetés az óvodavezető tudtával és beleegyezésével helyezhető csak el az intézmény környezetében. Ügynököket nem fogadunk! Városi Óvodánkban Szülői Munkaközösség működik, melyet a szülők több mint 50 %-a választ meg. Az SZMK választmányi elnöke nevelőtestületi értekezleteken tanácskozási joggal vesz részt, illetve tájékoztatást kérhet bármely kérdésben. Az óvoda és család fontos kapcsolattartási fóruma a szülői értekezlet, melyre elvárjuk a szülőket. Ez idő alatt gyermekeik elhelyezését az óvodán kívül szíveskedjenek megoldani. Egyik fontos ünnepünk az Anyák napja. Az ünnep meghittségének biztosítása érdekében kérjük, ezen csak az édesanyák és nagymamák vegyenek részt. A család többi tagját szívesen látjuk minden más nyilvános ünnepünkön. A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását! 15

16 Záró rendelkezések A házirendet az intézmény nevelőtestülete fogadja el. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend visszavonásáig érvényes. A házirend módosításának indokai: - szülők, - fenntartó, - nevelőtestület írásban benyújtott módosító javaslata. Záradék A házirendet a nevelőtestület megtárgyalta, elfogadta. Ezt a tényt az intézmény-vezető, valamint a két választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával tanúsítja. hitelesítő hitelesítő PH. intézményegység vezető SZMK választmány képviselőjének aláírása egyetértési jog gyakorlója A fenti házirendet jóváhagyom. Újszász, hó nap PH. polgármester 16

17 1.sz. melléklet Gyermekek jogai A gyermek joga, hogy rendszeresen óvodába járjon, napjait szeretetteljes, csa-ládias légkörben, a gyermekek érdekeinek mindenek feletti érvényesítésével, mindenfajta diszkrimináció kiküszöbölésével eltölthesse. Az óvodai étkezés időjárástól függően biztosított legyen. A napi levegőzést igénybe vegye. Az óvodai élet minden területén aktívan bekapcsolódhasson, az óvoda által szervezett tevékenységekben részt vegyen, a szokásokat, szabályokat elsajátítsa, kézségeit, képességeit fejleszthesse. 17

18 2.sz. melléklet A szülők jogai és kötelességei A szülőnek joga van: Gyermekét rendszeresen óvodába járatni, fejlődéséről, napi életéről tájékozódni. Az intézményegység helyi nevelési programját, házirendjét, a Nevelési Központ SZMSZ-ét, MIP-ét, megismerni, arról tájékoztatást kérni. Az intézmény nyilvános ünnepségein, rendezvényein részt venni. A családlátogatások, beszélgetések, szülői értekezletek, hirdetőtáblán elhelyezett információk segítségével, az óvoda munkájáról tájékozódni. Az óvoda által szervezett szolgáltatásokat igénybe venni. Részt venni az SZMK munkájában. A szülő kötelessége: A felvételt nyert gyermeket rendszeresen óvodába járatni, a mulasztásról, illetve hiányzásról az óvodát tájékoztatni, betegség után orvosi igazolást hozni. A gyermekét tisztán, gondozottan, egészségesen járatni az óvodába. Fertőző, krónikus betegségről az óvodát tájékoztatni. A térítési díjat befizetni, fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. A házirendet betartani. 18

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. OM azonosító: 201969 Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com Intézményvezető: Sinka Edit SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:.

Részletesebben

jászberény VárOs ÓVODAI InTézMényének

jászberény VárOs ÓVODAI InTézMényének JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u. 10. OM azonosító: 035646 Telefon: 57/504-260 Fax: 57/504-261 E-mail: ovintjb@pr.hu Http://www.jaszberenyiovik.hu Intézményvezető: Beszteri

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28.

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015 Házirend OM: 201 258 Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozások Az intézmény adatai 3. o 3. o általános tudnivalók 4. o.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujov@enternet.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujov@enternet. KISÚJSZÁLLÁS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujov@enternet.hu HÁZIREND 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Boldogfalva Óvoda HÁZIRENDJE

Boldogfalva Óvoda HÁZIRENDJE Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel/ Fax: 52/315-723 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, Telephely: 52/442-177 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu Tehetségpont

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 5527.Bucsa Kossuth tér 9. Tel./06/66-493-388 E-mail:bucsaiovoda@gmail.com OM azonosító:202065 INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Készítette: Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros 2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Balmazújváros Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19., fax: 52/370-316 E-mail: balmazovi@gmail.com Kedves Szülők!

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Szolnok, Baross u. 10-12.

Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Szolnok, Baross u. 10-12. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIA-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY H Á Z I R E N D J E Első módosítás időpontja: 2009. március 16. Második módosítás időpontja: 2010. január

Részletesebben

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7.

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény neve: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Vadárvácska Óvoda Házirendje. www.vadarvacska.hu. Oldal: 1 / 18. Készítette: Bene Józsefné 2013.09.01.

Vadárvácska Óvoda Házirendje. www.vadarvacska.hu. Oldal: 1 / 18. Készítette: Bene Józsefné 2013.09.01. Házirendje www.vadarvacska.hu Készítette: Bene Józsefné 2013.09.01. Oldal: 1 / 18 Hatályba léptetés Készítette: Bene Józsefné Véleményét nyilvánította a szülők közössége nevében: Elfogadta a nevelőtestület

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben