NÖVÉNYVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÖVÉNYVÉDELMI JOGSZABÁLYOK"

Átírás

1 NÖVÉNYVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

2 Tartalom 1. Törvény 2. Nagykereskedelem 3. Kiskereskedelem 4. Vásárlás 5. A felhasználás személyi feltételei 6. forgalmi kategóri 7. Károsító és zárlati károsító 8. A károsítók elleni védekezési kötelezettség 9. Növényvédıszer-maradék 10. Várakozási idık 11. Növényvédı szerek és termésnövelı anyagok Könyv oldal!

3 A növényvédelmet szabályozó legfontosabb jogszabály a növényvédelemrıl szóló évi XXXV. Törvény, A Törvényt, többször módosították, legutóbb 2005-ben, a évi XXXVIII. törvénnyel. Fontos jogszabályok még az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet, melyet legutóbb a 61/2005.(VI1.7.) FVM rendelettel módosítottak, a növényvédelmi tevékenységrıl, amely kötelezıen elıírja, hogy a II. és III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédı szerek raktárkészletérıl 25 kg-ot folyamatosan meghaladó össz mennyiség felett, valamint a növényvédı szer felhasználásáról naprakész nyilvántartást kell vezetni, "permetezési napló".

4 A 89/2004. ( V.15, ) FVM rendelet mely a növényvédıszerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl valamint a növényvédıszerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról szól, Továbbá a 24/2005. ( VI.29. ) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és felületükön megengedhetı növényvédıszer maradék mértékérıl szóló 5/2002.( ) EüM-FVM együttes rendeletet tartalmazza. Meghatározza a növényvédelem feladatát, a növényvédelmi hatóságokat rendelkezik a károsítók elleni védekezési kötelezettségekrıl. a növényvédelmi és termésnövelı anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályait határozza meg. továbbá a rendelet szabályozza az engedélyköteles termékekkel folytatott tevékenységeket.

5 Nagykereskedelem Nagykereskedelmi tevékenységet növényvédelmi irányítói munkaköri képzettséggel rendelkezı szakember folytathat (felsıfokú növényvédelmi vagy agrárkémikus végzettség). a Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara hozzájárulásával kiadott vállalkozási engedéllyel rendelkezik.

6 Kiskereskedelem Kiskereskedelmi egységekben II. forgalmi kategóriájú készítményeket azok a kiskereskedelmi egységek árusíthatnak, amelyekben II. forgalmi kategóriájú növényvédı szerek vásárlására és felhasználására vonatkozó engedéllyel rendelkezı eladót foglalkoztatnak, akinek a felelıssége a szer telepen belüli szállításra és tárolására, nyilvántartott értékesítésére, vásárlói jogosultság vizsgálatára és a felhasználásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségre terjed ki.

7 Vásárlás I. forgalmi kategóriájú készítmény kiadása csak az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédı szerek vásárlására és felhasználására engedéllyel rendelkezı személy részére, vagy annak meghatalmazottjának részére történhet. II. forgalmi kategóriájú készítmény annak adható ki, aki e készítmények vásárlására és felhasználására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

8 A felhasználás személyi feltételei: I. forgalmi kategóriájú növényvédı szert kizárólag felsıfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezı szakember vásárolhat, és az ı irányításával, felügyeletével és felelısségével használható fel, amennyiben rendelkezik az elıírt engedéllyel (I. és II. kategóriájú engedély).

9 II. forgalmi kategória II. forgalmi kategóriájú növényvédı szert kizárólag saját célú felhasználásra az a mezıgazdasági kistermelı vásárolhat, aki az arra megfelelı engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt a lakóhely szerint illetékes megyei/fıvárosi növény- és talajvédelmi szolgálat vezetıje adja ki annak, aki növényvédelmi szak-, ill. betanított munkás, közép- vagy felsıfokú növényvédelmi, vagy felsıfokú mezıgazdasági (agrár. kertész, erdész) képesítéssel rendelkezik, illetve annak, aki a minisztérium által elıírt 80 órás tanfolyamot elvégezte és eredményes vizsgát tett. Az engedély visszavonásig, de legfeljebb 5 évig érvényes.

10 III. forgalmi kategória III. forgalmi kategóriájú növényvédı szer vásárlására és felhasználására nincs különösebb korlátozás, csak az engedélyben (a csomagoló burkolaton vagy használati utasításon) szereplı szabályokat kell betartani.

11 A KÁROSÍTÓ ÉS ZÁRLATI KÁROSÍTÓ A jogszabály szerint a károsító: a növényre vagy növényi termékre káros bármely, növény, állat, kórokozó vagy egyéb fertızıképes megbetegedést okozó szervezet. A jogszabály zárlati károsítónak tekinti azt a potenciális gazdasági jelentıségő károsítót, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elı vagy elıfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene. A zárszolgálat (növényegészségügye szolgálat). Minden növény- és talajvédelmi szolgálaton mőködik zárszolgálat, melynek feladata a zárlati és veszélyes károsítók be- és kihurcolásának, valamint elterjedésének megakadályozása.

12 A KÁROSÍTÓK ELLENI VÉDEKEZÉSI KÖTELEZETTSÉG A védekezési kötelezettség elsısorban a károsítók továbbterjedésének megakadályozására vonatkozik. ( "biokertész" is) A jogszabály így fogalmaz: aki földet, erdıt használ, növényt termeszt, növényt, növényi terméket feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, vagy felhasznál (termelı), köteles a károsítók ellen védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani, valamint a zárlati károsítókkal való fertızést, vagy annak gyanúját a növényvédelmi hatóságoknak bejelenteni. Védekezési kötelezettség betartását belterületen a jegyzı, külterületen és a mezıgazdasági mővelés alatt álló területen a növényegészségügyi és a növényvédelmi felügyelı ellenırzi.

13 NÖVÉNYVÉDİSZER-MARADÉK A növény, növényi termék forgalomba hozatalakor, vagy felhasználásakor annak felületén, illetıleg belsejében található növényvédı szer hatóanyag és biológiailag aktív átalakulási termékeinek együttes mennyisége. Megengedett növényvédıszer-maradék A növényvédı szer maradékának az a mg/növényi termék kg-ban meghatározott legnagyobb mennyisége, amellyel az adott termék forgalomba hozható.

14 VÁRAKOZÁSI IDİK Munkaegészségügyi várakozási idı Az az órákban, vagy napokban megadott idıtartam, melynek lejárta elıtt a növényvédı szerrel, biológiai növényvédı szerrel kezelt területen bármilyen munkavégzés csak a felhasználáshoz elıírt védıfelszerelésben végezhetı.

15 VÁRAKOZÁSI IDİK Élelmezés-egészségügyi várakozási idı Az az idıtartam napokban, melynek az utolsó növényvédı szeres, biológiai növényvédı szeres kezelés, és a szüret (betakarítás) között, illetıleg tárolás alatti növényvédı szeres, biológiai növényvédı szeres védekezés esetén a kezelés és a tárolás megszüntetése között kell eltelnie. Tehát a betakarítást (szüretet) csak a várakozási idı után lehet megkezdeni. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idı az összes köztes terményre és aljnövényzetre kiterjed! Fontos szabály, hogy a zárt területek kivételével a kezelendı terület megközelítésének útvonalán a növényvédı szeres munkák megkezdése elıtt szembetőnı helyen kellı számú, jól látható "Vigyázat! Növényvédı szerrel kezelt terület! Idegeneknek belépni tilos!" feliratú táblát kell elhelyezni, és azokat csak az élelmezésegészségügyi várakozási idı letelte után lehet eltávolítani.

16 Növényvédı szerek és termésnövelı anyagok Könyv oldal!

17 Növényvédı szerek és termésnövelı anyagok Részletesen! hatóanyag mennyisége és megnevezése jelzések gyártó formáló engedély tulajdonos a szer faja méregkategória/veszély jel közegészségügyi veszélyesség/ veszély jel méhveszélyesség forgalmi kategória m.v.i.: p.o.ld 50 veszélyesség vízi szervezetekre elsı segélynyújtási eljárás tőzveszélyesség FENDONA 10 EC 10 % alfametrin BASF Agro (CH) Rovarölı szer Veszélyes méreg méhekre mérsékelten veszélyes III. m.v.i.: vizekre kifejezetten veszélyes piretroid mérgezés tőz- és robbanásveszélyes

18 A kiadványban használt fontosabb alapfogalmak 10 % alfametrin BASF Agro (CH) Rovarölı szer Veszélyes méreg méhekre mérsékelten veszélyes III. m.v.i.: vizekre kifejezetten veszélyes piretroid mérgezés tőz- és robbanásveszélyes p.o. LD50: a növényvédı szernek az a kísérleti állatok (leggyak-rabban patkány) testtömegkilogrammjára számított és milligrammban megadott mennyisége, amelynek szájon át történı adagolása után az állatok 50 %-a elpusztul.

19 A kiadványban használt fontosabb alapfogalmak Élelmezés-egészségügyi várakozási idı: az az idıtartam napokban, amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés és a szüret, ill. a betakarítás között el kell telnie. Megengedett hatóanyag-maradék a hatóanyagnak és biológiailag aktív bomlástermékeinek az a mg/terménykilogrammban megadott maximális mennyisége, amellyel a növényi termékek még forgalomba hozhatók, az egészséget ilyen koncentrációban nem veszélyezteti. Munkaegészségügyi várakozási idı: az a napokban megadott idı-tartam, amelyen belül a kezelt területre csak az elıírt védıfelsze-relésben lehet belépni, illetve amelynek letelte után a kezelt területen védıfelszerelés nélkül lehet munkát végezni.

20 A kiadványban használt fontosabb alapfogalmak Szerformára utaló fontosabb rövidítések: EC, E, L, LC = emulzióképzı folyékony permetezıszer WP, SP = nedvesíthetı, vízoldható por alakú permetezıszer F, FL, SL, WSC = vízoldható folyékony készítmény FW, SC = vizes törzs szuszpenzió ULV = csökkentett vízmennyiséggel kijuttatható készítmény D = porozószer G = granulátum DF, DG, WG, SG = vízben diszpergálható/oldható granulátum Ország jelölése AT Ausztria FR Franciaország SK Szlovákia BE Belgium HU Magyarország SLO Szlovénia BG Bulgária I India RU Oroszország BR Brazília IL Izrael TW Taiwan

21 Egyéb rövidítések és jelzések: 1. > I = egy, ill. a jelet követı számmal jelölt évnél idısebb kultúrában 2. + = zárt ternresztıberendezésben termesztett kultúrák 3. = légi úton a megjelölt kultúrában kijuttatható növényvédı szerek 4. ált. = általános 5. bet.u. = betakarítás után 6. dugh. t.= dughagymáról termesztett 7. E = elıkészítı 8. elj.= eljárás 9. é. v. i. = élelmezés-egészségügyi várakozási idı 10. F = felhasználó, kijuttató fm =folyóméter 11. foszforsavész.= foszforsavészter 12. ha = hektár 13. h. v.= helyrevetett 14. inj.=injector 15. k. e. = kelés elıtt 16. kotmb. = kombináció 17. konzerv= konzervipari célra termesztett 18. k. u. = kelés után 19. magterm. = magtermı, magtermesztésre termesztett 20. mag. v. = magról vetett magv.e. = magvetés elıtt mérg. = mérgezés 21. m.v.i. =munkaegészségügyi várakozási idı 21. pre. = preemergens 22. p. u. = palántázás után 23. robbanásv. = robbanásveszélyes 24. r.p. = rügypattattáskor rügypattanás idején 25. r.p.e. = rügypattanás elıtt 26. r.p.u. = rügypattanás után 27. szed. e. = szedés elıtt 28. szed. u.= szedés után 29. T= teclurológia alapján /. 30. T. e.telepítés elıtt 31. t. u. telepítés után 32. ü.e.=ültetés elıtt 33. ü.u. = ültetés után 34. v. e. = vetés elıtt 35. veg. = vegetációs 36. vir.e. = virágzás elıtt 37. vir.u. = virágzás után 38. v. u. = vetés után 39. zárt. term. b. = zárt termesztı berendezésben 40. Xi = irritatív, 41. Xn = ártalmas, 42. N = környezeti veszély, 43. T= mérgezı, 44. T+ nagyon mérgezı

22 Egyéb jelzések: A Biokultúra Egyesület besorolása alapján ökológiai termesztésben használható készítmények Egyesסּ szántóföldi zöldségnövények integrált növényvédelemében használható zöld és sárga jelzéső növényvédı szerek. Részletes besorolást a kiadvány végén található tájékoztató tartalmazza. "Zöld" jelzéső készítmények a gyümölcs és szılı ültetvények integrált növényvédelmében korlátozás nélkül általánosan használhatók. Sárga" jelzéső készítmények a gyümölcs és szılı ültetvények integrált növényvédelmében korlátozások mellett használhatók. Piros" jelzéső készítmények a gyümölcs és szılı ültetvények integrált növényvédelmében, felsıfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezı, szaktanácsadó írásos javaslatára alkalmazható. lejárt engedély, felülvizsgálat alatt

23 A hatóanyag-tartalom az engedélyokiratoknak megfelelıen tömeg %- ban vagy g/l mértékegységben van megadva a közhasználatú név használatával. A jelzések cellában az ökológiai termelésben, illetve az integrált szılı és gyümölcs, valamint az integrált szántóföldi zöldségtermesztésben használható termékeket jelöltük, illetve az engedély érvényességére vonatkozó információkat.

24 A szer fajánál zárójelben jelezzük a szer halmazállapotát, kivéve a széles körben ismert WP és EC formulációknál. A gyártó utáni jelet az okirat szerinti formáló követi. A gyártó utáni jelben a hatóanyaggyártót jelöljük. Az engedély-tulajdonos (kiírva, vagy {} jelben) akkor kerül feltüntetésre, ha eltér a gyártótól.

25 A készítmény a korábbi besorolás alapján, közegészségügyi szempontból kifejezetten veszélyes, veszélyes, mérsékelten veszélyes és gyakorlatilag nem veszélyes lehet. Ezeket az érvényben levı új osztályozás szerinti veszély jelek helyettesíthetik, esetleg követik azt. Méregkategória szerint a korábbi besorolás alapján egy készítmény erıs méreg, méreg, gyenge méreg és gyakorlatilag nem mérgezı lehetett. A besorolás alapja a készítmények akut orális, dermális és inhalációs toxicitási adata. Újabb besorolás szerint a készítmények méregerısség szerint nagyon mérgezı, mérgezı vagy, ártalmas osztályúak lehetnek.

26 A veszélyességi kategóriába sorolás a következık szerint történik: Méhekre kifejezetten veszélyes a készítmény, ha közvetlen kontakt toxicitása %, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 12 óránál hosszabb ideig tart. Méhekre mérsékelten veszélyes, ha a közvetlen kontakt toxicitása %, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 8 óránál rövidebb ideig tart. Méhekre nem veszélyes, (új besorolás szerint: nem jelölésköteles ) ha közvetlen. kontakt toxicitása elenyészı, vagy egyáltalán nincs, kontakt hatóanyag-maradék toxicitása elenyészı, vagy egyáltalán nincs, a hatóanyag méhekre mérgezı ugyan, de a készítmény rendeltetésszerő felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti.

27 A méhek kímélése érdekében a méhekre kifejezetten veszélyes készítmények méhek által látogatott növényállományban, vagy virágzó gyomokkal borított táblán, illetve méhek közelében sohasem használhatók. A méhekre mérsékelten veszélyes készítmények virágzó növényállományban este, a méhek napi repülésének lezárulása után, esti szürkület kezdetétıl óráig terjedı idıszakban felhasználhatók. A táblázatban ezt a méhveszélyesség utáni szimbólummal jelöljük. Ha az engedélyokirat technológiai ajánlása ezt az alkalmazási formát külön nem tartalmazza, virágzó növényállományban való felhasználás esetén a méhek biztonsága érdekében óvintézkedéseket kell foganatosítani. Nem jelölésköteles (méhekre nem veszélyes) készítmények virágzó növényállományban, vagy méhek közelében veszély nélkül felhasználhatók. A veszélyességi kategóriába sorolást a kockázatbecslés alapján végzett értékelés módosíthatja.

28 A vízveszélyesség kategóriába sorolás a következık szerint történik: A növényvédı szerek vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes, közepesen veszélyes, mérsékelten veszélyes jelölésőek lehetnek. Vízi szervezetekre korábban nem veszélyes" besorolású készítményeket az új besorolás figyelembe vételével (nem jelölésköteles) formában jelöljük. A vízi szervezetekre való veszélyességi kategóriába sorolás alapján vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében - a külön jogszabályokban elıírt korlátozásokon túl - növényvédı szerekkel az alábbi biztonsági távolságon belül bármely növényvédelmi tevékenység folytatása tilos:

29 vízi,szervezetekre kifejezetten veszélyes (halakra, vagy a legérzékenyebb fajra LC 50 /EC 50 < 1 mg/l) növényvédı szereknél: 200 m, vízi szervezetekre közepesen veszélyes (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC 50 /EC mg/l) növényvédı szereknél 50 m, vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC 50 /EC mg/l) növényvédı szereknél 20 m, a kockázatbecslési számítások alapján az elızı biztonsági távolságok módosulhatnak, ezek mértéke 5, 20, 50 méterben állapítható meg. Ezt az osztályba sorolást követı zárójelben jelezzük, amennyiben a kategóriának megfelelı értéktıl eltér. Növényvédı szerek -az élıvizekben való felhasználásra engedélyezettek kivételével- nem használhatóak a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül. A "vízi szervezetek" helyett "vizekre "jelölést használunk.

30 Az elsısegély nyújtási eljárások külön fejezet Tőzveszélyességi besorolás: A megelızı tőzrendészeti rendelkezések az anyagokat, létesítményeket és tevékenységeket öt tőzveszélyességi osztályba sorolják, és rövidítve A-E nagybetővel jelölik. A kategóriák a következık: Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes (A) Tőz- és robbanásveszélyes (B) Tőzveszélyes (C) Mérsékelten tőzveszélyes (D) Nem tőzveszélyes (E)

31 A növényvédı szerek tőzveszélyességi osztályba sorolásának szempontjai: A tőzveszélyességi osztályú az anyag, ha heves égése, robbanása indító (inficiáló) gyújtásra, illetıleg más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, zárttéri lobbanáspontja legfeljebb 20 C, alsó éghetıségi, robbanási határértéke a levegı térfogatához viszonyítva legfeljebb 10 %. B tüzveszélyességü az a por, amely a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képezhet, ill. az az anyag, amelynek zárttéri lobbanáspontja 20 C-nál nagyobb, nyílttéri lobbanáspontja pedig le gfeljebb 50 C, alsó éghetıségi, robbanási határértéke a levegı térfogatához viszonyítva 10 %- nál nagyobb. C tüzveszélyességü az anyag, ha gyulladási hımérséklete legfeljebb 300 C (szilárd anyagnál), nyílttéri lobbanáspontja 50 C-nál nagyobb, de legfeljebb 150 C (folyadéknál). D tőzveszélyességi osztályba tartozik az anyag, ha gyulladási hımérséklete 300 C-nál nagyobb, nyílttéri lobbanáspon tja pedig 150 Cnál nagyobb. E tüzveszélyességüek a nem éghetı anyagok. A növényvédı szerekkel végzett valamennyi tevékenység során (gyártás, szállítás, raktározás, felhasználás) be kell tartani a tőzveszélyességi besorolásból adódó megelızı tőzrendészeti rendelkezéseket.

32 A m.v.i. rovatban a munkaegészségügyi várakozási idıt napokban közöljük. 0 nap azt jelenti, hogy a kezelt területre a permetlé száradását követıen (legkésıbb a kezelést követı napon) védıfelszerelés nélkül is szabad bemenni, illetve ott munkát végezni. A p.o. LD 50 értékeket mg/kg mértékegységben (hány mg anyag váltja ki, testtömegre vonatkoztatva a kísérleti állatok felének pusztulást) adjuk meg, az ettıl való eltérést esetenként közöljük. Intervallum esetén az alacsonyabb értékeket tüntettük fel.

33

34 A szer felhasználására szintén táblázatos elrendezésben közlünk adatokat, kultúra, károsító, dózis, é.v.i. (élelmezésegészségügyi várakozási idı) megadásával. Az egymástól eltérı adatokat vonallal választottuk szét. A vonalak közötti részben vesszık kitételével vagy elhagyásával jelölünk egészében, vagy részben összetartozó (pl. azonos károsító, de eltérı dózis) adatokat.

35 A károsítókat általában nem részletezzük, az erre vonatkozó teljes információk a szer engedélyokiratában, illetve a csomagoló burkolat címkéjén találhatók. A légi kijuttatásra engedélyezett készítményeket az adott kultúránál jellel az é.v.i. oszlopban jelöljük. Az engedélyokirat szerint, 10 ha-nál nagyobb egybefüggı területen, cseppnehezítı alkalmazásával juttatható ki a készítmény. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idıket az utolsó oszlopban napokban megadva jelezzük. A kijuttatáshoz a szermennyiséget általában kg/ha vagy l/ha meny-nyiségben adjuk meg. A % megjelölésen a feltüntetett értékő permetlé-koncentrációt kell érteni. Ha a károsító" címszó használata a szer jellegébıl adódóan nem ér-telmezhetı, akkor azt felhasználás"-sal helyettesítjük. (pl. levélfény, lombtalanítás, stb.) A csávázószereknél az é.v.i. oszlopban "x" jelölést alkalmazunk, utalva arra, hogy a csávázott terméket élelmezési, takarmányozási célra felhasználni tilos.

36 A felhasználási részt a növényvédelemben használható szükséges védıfelszerelések felsorolása követi. (E: elıkészítı, F: kijuttató), illetve a veszélyre, az alkalmazás kockázatára utaló "S" és "R" mondatok, ott ahol az engedélyokiratban erre vonatkozó elıírások vannak. Néhány régebbi okiratban "A"-betétes ipari félálarc jelölést is találhatunk, amelyet a kiadványban "A" betővel jelölünk. A kolloidszőrıs légzésvédı (jelölés I.) valamint X-betétes, illetve ennek megfelelı ipari keretálarc (jelölés II.) után zárójelben szereplı szám azt jelenti, hogy azok viselése a számmal jelzett munkanapot meghaladó munkavégzés esetén kötelezı. Ebben az esetben azonban már az elsı naptól kezdıdıen. Zárójelben jelöljük a szőrık típusát, de nem tüntettük fel az engedélyokiratban megadott egyéb, alternatív védıeszközöket. A növényvédı szerekre vonatkozó szeszesital fogyasztási tilalom a vegyszeres növényvédelmi tevékenység megkezdése elıtt 8 órával lép életbe, és a munka befejezését követı 8 órán keresztül tart. A III. forgalmi kategóriájú növényvédı szereket felhasználó termelık az "AGRO I" márkanevő, ill. ennek megfelelı csomag védıeszközeit használhatják. A növényvédı szerekkel végzett munkák során semmi nem bízható a véletlenre.

37 Megjelent és megrendelhetı a 2008-ban engedélyezett NÖVÉNYVÉDİ SZEREK,TERMÉSNÖVELİ ANYAGOK2008. I-II. jegyzéke. Dr. Ocskó Zoltán - Dr. Erdıs Gyula - Dr. Molnár Jenı: Növényvédıszerek és termésnövelı anyagok I - II. A 2009-ban engedélyezett növényvédıszerek jegyzékét tartalmazó kézikönyv két kötetben. Az évente megjelenı kiadványt ajánljuk minden növényvédelemben dolgozó - irányító és végrehajtó - szakember részére oldal, Ft helyett, most csak Ft

38 Köszönöm figyelmüket!

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelı! Az ULT Magyarország Zrt és a NYIDOTER Kft a szerzıdött dohánytermelıinek a növényvédelemmel és a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos szabályzókat, elıírásokat

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/837/2/2010 OLDALAK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2005. június 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás Gyártó Forgalmazó Sürgısségi telefon

Részletesebben

VITRA Felülvizsgálat dátuma: 2004.04.15 Nyomtatás dátuma:

VITRA Felülvizsgálat dátuma: 2004.04.15 Nyomtatás dátuma: 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALAT NEVE 1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Vitra 1.2. A társaság vagy vállalat azonosítása Azonosítási szám: CAS: Gyártó cég: Industrias

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/1313/1/2010

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. Tárgy: MUSTANG SE gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

DEGESCH MAGTOXIN gázosító szer általános forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

DEGESCH MAGTOXIN gázosító szer általános forgalomba hozatali és felhasználási engedélye Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási Főosztály Szám: 27224/1998. Előadó: Dr. Ocskó Z. Dr. Princzinger G. Tárgy: DEGESCH MAGTOXIN gázosító szer általános forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: dr. Selmeczi József (8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.)

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: dr. Selmeczi József (8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.) ELİADÓ: Tót Erika ENGEDÉLYSZÁM: OLDALAK SZÁMA: 7 MELLÉKLET: 1 db címkeszöveg TÁRGY: NEORAM 37,5 WG gombaölı permetezıszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Szabó Yvonne HATÁROZATSZÁM: 04.2/1033-1/2011.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@ nebih. gov. hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT V y d a t e 1 0 G T, N formuláció: granulátum (G) hatóanyag: oxamil Széles hatásspektrumú talajfertıtlenítı szer burgonyában, sárgarépában és petrezselyemben fonálféreg ellen. Kizárólag a DuPont-tól!

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft

Satina Gold Kozmetikai Kft Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: 1.2.Felhasználás: 1.3.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: e-mail 1.4.Sürgısségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta

Részletesebben

COOPEX-B TETŐIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŐIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŐIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/1135/1/2010

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T. Az engedélyező hatóság az Italpollina trágyacsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

H A T Á R O Z A T O T. Az engedélyező hatóság az Italpollina trágyacsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve MULTI-MIX Folyékony szappan Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

HATÁROZATOT: ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/543-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

HATÁROZATOT: ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/543-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/543-1/2012.

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadva: 2010. 07. 15. JP Green + nyári szélvédımosó

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadva: 2010. 07. 15. JP Green + nyári szélvédımosó Terméknév: illatosított nyári szélvédımosó 1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása A termék rövid neve: Jp Green + szélvédı mosó A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél: Gépjármővek

Részletesebben

EU - biztonsági adatlap

EU - biztonsági adatlap Oldal 1-5 1. Az anyag ill. a készítmény és a vállalkozás megnevezése Az anyag vagy a készítmény megnevezése Az anyag /a készítmény alkalmazása Csak kereskedelmi felhasználó részére. felület ellenırzéshez

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 BIZTONSÁ G l AD A TLAP, (A 2000. évi XXV. törvény és 44/2000. EüM rendelet szerint) ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 Készítés dátuma 18.10.2001 Nyomtatás Dátuma 13.02.2002 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁGA/ÁLLALAT

Részletesebben

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Hatásos permetezés csak akkor végezhető, ha pontosan ismert a felületegységre kiszórt folyadékmennyiség. Ugyanis

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ EK 88/379-93/112 DIREKTIVÁI SZERINT AZ OLASZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 28/1/92 RENDELETE

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ EK 88/379-93/112 DIREKTIVÁI SZERINT AZ OLASZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 28/1/92 RENDELETE BIZTONSÁGI ADATLAP AZ EK 88/379-93/112 DIREKTIVÁI SZERINT AZ OLASZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 28/1/92 RENDELETE 1. ANYAG/KÉSZITMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS ADATAI 1.1. Termék neve: 40 mg-os pinamin forte

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2004. november Módosítva: 2005 június 2006 augusztus 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

HATÁROZAT. I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: II. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

HATÁROZAT. I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: II. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit ENGEDÉLYSZÁM: 04.2/6677-1/2011.

Részletesebben

VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM

VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény : A készítmény típusa: tisztító szer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

A Fitokondi növénykondicionáló készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

A Fitokondi növénykondicionáló készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete Bér Község címerérıl és

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/5483-4/2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 32. 8500 PÁPA, Fı utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. áprilisi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint A nyomtatás kelte: 21.05.2008 Az átdolgozás kelte: 2007.10.05.

Oldalszám: 1/5 Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint A nyomtatás kelte: 21.05.2008 Az átdolgozás kelte: 2007.10.05. Oldalszám: 1/5 1. Anyag-/ elkészítési- és cégmegjelölés - Kerskedelmi megnevezés: Car Wash Vorrreiniger und Insektenentferner / Univerzális előmosó és rovareltávolító - Gyártó/szállító: TEGEE-CHEMIE BREMEN

Részletesebben

Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. 1. Termék és gyártó megnevezése, azonosítása

Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. 1. Termék és gyártó megnevezése, azonosítása Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK. rendelet szerint. Kiadás idıpontja: 2011.03.16.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Az engedélyező hatóság az Aqua Garden Micro Combi vízinövény tápoldat forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

Az engedélyező hatóság az Aqua Garden Micro Combi vízinövény tápoldat forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Veszélyjel és veszélyszimbólum: nincs A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP. Veszélyjel és veszélyszimbólum: nincs A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2003. 02.13. Aktualizálás kelte: 2011. 07. 01. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): 1.2.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

HATÁROZATOT: Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 04.2/1566-1/2011 Oldalak száma: Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

HATÁROZATOT: Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 04.2/1566-1/2011 Oldalak száma: Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 04.2/1566-1/2011

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.03 Felülvizsgálat dátuma 23.03.2009 Nyomtatás Dátuma 23.03.2009

No Change Service! Verzió 01.03 Felülvizsgálat dátuma 23.03.2009 Nyomtatás Dátuma 23.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítás kelte: 2002.április 1. A készítmény neve BREF WC-tisztító Tropic-mint Gyártó Forgalmazó Henkel Magyarország Körösladányi Gyára Vásártér 2 H-5516

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hatályosság:

Hatályosság: 30/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 3333 Kiállítás kelte: 1997. szeptember Utolsó átdolgozás: 2005.január Felülvizsgálva : 2007.október 25 1. A készítmény és a vállalat azonosítása

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP KILRAT RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP KILRAT RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/1 BIZTONSÁGI ADATLAP KILRAT RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP 1. 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: Kilrat rágcsálóirtó pép 1. 2. Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95 Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK MEGHATÁROZÁSA Kereskedelmi név: Jellemzı: MAJOR DOMUS WC GÉL szerves és szervetlen sav és felületaktív hatóanyag alapú vízöblítéses, WC tisztító folyadék. Gyártó Pol-Hun,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2003. február 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás Gyártó Forgalmazó BREF vízkő- és szappanlerakódás

Részletesebben

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések a növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról A növényvédelemrıl szóló 2000. évi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint SDS No.132028 Kiállítás kelte: 2002 Utolsó átdolgozás: 2006.január 2006.július Felülvizsgálva: 2007október 29. 2009 nov.13 2010.máj.17 1. A készítmény

Részletesebben

No Change Service! Verzió 04.03 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009

No Change Service! Verzió 04.03 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2007.06.21. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Handez Felhasználási terület: Fertıtlenítı hatású kézi folyékony

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről 1. oldal 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2) bekezdésének 8., 9. és 11. pontjában foglalt

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005. augusztus Felülvizsgálva: 2007. júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Somat Spezial

Részletesebben

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Mészáros Ferencné ENGEDÉLYSZÁM: 492/2005. TÁRGY: TITUS MTG ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye OLDALAK SZÁMA: 3 E N G

Részletesebben