NÖVÉNYVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÖVÉNYVÉDELMI JOGSZABÁLYOK"

Átírás

1 NÖVÉNYVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

2 Tartalom 1. Törvény 2. Nagykereskedelem 3. Kiskereskedelem 4. Vásárlás 5. A felhasználás személyi feltételei 6. forgalmi kategóri 7. Károsító és zárlati károsító 8. A károsítók elleni védekezési kötelezettség 9. Növényvédıszer-maradék 10. Várakozási idık 11. Növényvédı szerek és termésnövelı anyagok Könyv oldal!

3 A növényvédelmet szabályozó legfontosabb jogszabály a növényvédelemrıl szóló évi XXXV. Törvény, A Törvényt, többször módosították, legutóbb 2005-ben, a évi XXXVIII. törvénnyel. Fontos jogszabályok még az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet, melyet legutóbb a 61/2005.(VI1.7.) FVM rendelettel módosítottak, a növényvédelmi tevékenységrıl, amely kötelezıen elıírja, hogy a II. és III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédı szerek raktárkészletérıl 25 kg-ot folyamatosan meghaladó össz mennyiség felett, valamint a növényvédı szer felhasználásáról naprakész nyilvántartást kell vezetni, "permetezési napló".

4 A 89/2004. ( V.15, ) FVM rendelet mely a növényvédıszerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl valamint a növényvédıszerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról szól, Továbbá a 24/2005. ( VI.29. ) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és felületükön megengedhetı növényvédıszer maradék mértékérıl szóló 5/2002.( ) EüM-FVM együttes rendeletet tartalmazza. Meghatározza a növényvédelem feladatát, a növényvédelmi hatóságokat rendelkezik a károsítók elleni védekezési kötelezettségekrıl. a növényvédelmi és termésnövelı anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályait határozza meg. továbbá a rendelet szabályozza az engedélyköteles termékekkel folytatott tevékenységeket.

5 Nagykereskedelem Nagykereskedelmi tevékenységet növényvédelmi irányítói munkaköri képzettséggel rendelkezı szakember folytathat (felsıfokú növényvédelmi vagy agrárkémikus végzettség). a Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara hozzájárulásával kiadott vállalkozási engedéllyel rendelkezik.

6 Kiskereskedelem Kiskereskedelmi egységekben II. forgalmi kategóriájú készítményeket azok a kiskereskedelmi egységek árusíthatnak, amelyekben II. forgalmi kategóriájú növényvédı szerek vásárlására és felhasználására vonatkozó engedéllyel rendelkezı eladót foglalkoztatnak, akinek a felelıssége a szer telepen belüli szállításra és tárolására, nyilvántartott értékesítésére, vásárlói jogosultság vizsgálatára és a felhasználásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségre terjed ki.

7 Vásárlás I. forgalmi kategóriájú készítmény kiadása csak az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédı szerek vásárlására és felhasználására engedéllyel rendelkezı személy részére, vagy annak meghatalmazottjának részére történhet. II. forgalmi kategóriájú készítmény annak adható ki, aki e készítmények vásárlására és felhasználására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

8 A felhasználás személyi feltételei: I. forgalmi kategóriájú növényvédı szert kizárólag felsıfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezı szakember vásárolhat, és az ı irányításával, felügyeletével és felelısségével használható fel, amennyiben rendelkezik az elıírt engedéllyel (I. és II. kategóriájú engedély).

9 II. forgalmi kategória II. forgalmi kategóriájú növényvédı szert kizárólag saját célú felhasználásra az a mezıgazdasági kistermelı vásárolhat, aki az arra megfelelı engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt a lakóhely szerint illetékes megyei/fıvárosi növény- és talajvédelmi szolgálat vezetıje adja ki annak, aki növényvédelmi szak-, ill. betanított munkás, közép- vagy felsıfokú növényvédelmi, vagy felsıfokú mezıgazdasági (agrár. kertész, erdész) képesítéssel rendelkezik, illetve annak, aki a minisztérium által elıírt 80 órás tanfolyamot elvégezte és eredményes vizsgát tett. Az engedély visszavonásig, de legfeljebb 5 évig érvényes.

10 III. forgalmi kategória III. forgalmi kategóriájú növényvédı szer vásárlására és felhasználására nincs különösebb korlátozás, csak az engedélyben (a csomagoló burkolaton vagy használati utasításon) szereplı szabályokat kell betartani.

11 A KÁROSÍTÓ ÉS ZÁRLATI KÁROSÍTÓ A jogszabály szerint a károsító: a növényre vagy növényi termékre káros bármely, növény, állat, kórokozó vagy egyéb fertızıképes megbetegedést okozó szervezet. A jogszabály zárlati károsítónak tekinti azt a potenciális gazdasági jelentıségő károsítót, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elı vagy elıfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene. A zárszolgálat (növényegészségügye szolgálat). Minden növény- és talajvédelmi szolgálaton mőködik zárszolgálat, melynek feladata a zárlati és veszélyes károsítók be- és kihurcolásának, valamint elterjedésének megakadályozása.

12 A KÁROSÍTÓK ELLENI VÉDEKEZÉSI KÖTELEZETTSÉG A védekezési kötelezettség elsısorban a károsítók továbbterjedésének megakadályozására vonatkozik. ( "biokertész" is) A jogszabály így fogalmaz: aki földet, erdıt használ, növényt termeszt, növényt, növényi terméket feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, vagy felhasznál (termelı), köteles a károsítók ellen védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani, valamint a zárlati károsítókkal való fertızést, vagy annak gyanúját a növényvédelmi hatóságoknak bejelenteni. Védekezési kötelezettség betartását belterületen a jegyzı, külterületen és a mezıgazdasági mővelés alatt álló területen a növényegészségügyi és a növényvédelmi felügyelı ellenırzi.

13 NÖVÉNYVÉDİSZER-MARADÉK A növény, növényi termék forgalomba hozatalakor, vagy felhasználásakor annak felületén, illetıleg belsejében található növényvédı szer hatóanyag és biológiailag aktív átalakulási termékeinek együttes mennyisége. Megengedett növényvédıszer-maradék A növényvédı szer maradékának az a mg/növényi termék kg-ban meghatározott legnagyobb mennyisége, amellyel az adott termék forgalomba hozható.

14 VÁRAKOZÁSI IDİK Munkaegészségügyi várakozási idı Az az órákban, vagy napokban megadott idıtartam, melynek lejárta elıtt a növényvédı szerrel, biológiai növényvédı szerrel kezelt területen bármilyen munkavégzés csak a felhasználáshoz elıírt védıfelszerelésben végezhetı.

15 VÁRAKOZÁSI IDİK Élelmezés-egészségügyi várakozási idı Az az idıtartam napokban, melynek az utolsó növényvédı szeres, biológiai növényvédı szeres kezelés, és a szüret (betakarítás) között, illetıleg tárolás alatti növényvédı szeres, biológiai növényvédı szeres védekezés esetén a kezelés és a tárolás megszüntetése között kell eltelnie. Tehát a betakarítást (szüretet) csak a várakozási idı után lehet megkezdeni. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idı az összes köztes terményre és aljnövényzetre kiterjed! Fontos szabály, hogy a zárt területek kivételével a kezelendı terület megközelítésének útvonalán a növényvédı szeres munkák megkezdése elıtt szembetőnı helyen kellı számú, jól látható "Vigyázat! Növényvédı szerrel kezelt terület! Idegeneknek belépni tilos!" feliratú táblát kell elhelyezni, és azokat csak az élelmezésegészségügyi várakozási idı letelte után lehet eltávolítani.

16 Növényvédı szerek és termésnövelı anyagok Könyv oldal!

17 Növényvédı szerek és termésnövelı anyagok Részletesen! hatóanyag mennyisége és megnevezése jelzések gyártó formáló engedély tulajdonos a szer faja méregkategória/veszély jel közegészségügyi veszélyesség/ veszély jel méhveszélyesség forgalmi kategória m.v.i.: p.o.ld 50 veszélyesség vízi szervezetekre elsı segélynyújtási eljárás tőzveszélyesség FENDONA 10 EC 10 % alfametrin BASF Agro (CH) Rovarölı szer Veszélyes méreg méhekre mérsékelten veszélyes III. m.v.i.: vizekre kifejezetten veszélyes piretroid mérgezés tőz- és robbanásveszélyes

18 A kiadványban használt fontosabb alapfogalmak 10 % alfametrin BASF Agro (CH) Rovarölı szer Veszélyes méreg méhekre mérsékelten veszélyes III. m.v.i.: vizekre kifejezetten veszélyes piretroid mérgezés tőz- és robbanásveszélyes p.o. LD50: a növényvédı szernek az a kísérleti állatok (leggyak-rabban patkány) testtömegkilogrammjára számított és milligrammban megadott mennyisége, amelynek szájon át történı adagolása után az állatok 50 %-a elpusztul.

19 A kiadványban használt fontosabb alapfogalmak Élelmezés-egészségügyi várakozási idı: az az idıtartam napokban, amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés és a szüret, ill. a betakarítás között el kell telnie. Megengedett hatóanyag-maradék a hatóanyagnak és biológiailag aktív bomlástermékeinek az a mg/terménykilogrammban megadott maximális mennyisége, amellyel a növényi termékek még forgalomba hozhatók, az egészséget ilyen koncentrációban nem veszélyezteti. Munkaegészségügyi várakozási idı: az a napokban megadott idı-tartam, amelyen belül a kezelt területre csak az elıírt védıfelsze-relésben lehet belépni, illetve amelynek letelte után a kezelt területen védıfelszerelés nélkül lehet munkát végezni.

20 A kiadványban használt fontosabb alapfogalmak Szerformára utaló fontosabb rövidítések: EC, E, L, LC = emulzióképzı folyékony permetezıszer WP, SP = nedvesíthetı, vízoldható por alakú permetezıszer F, FL, SL, WSC = vízoldható folyékony készítmény FW, SC = vizes törzs szuszpenzió ULV = csökkentett vízmennyiséggel kijuttatható készítmény D = porozószer G = granulátum DF, DG, WG, SG = vízben diszpergálható/oldható granulátum Ország jelölése AT Ausztria FR Franciaország SK Szlovákia BE Belgium HU Magyarország SLO Szlovénia BG Bulgária I India RU Oroszország BR Brazília IL Izrael TW Taiwan

21 Egyéb rövidítések és jelzések: 1. > I = egy, ill. a jelet követı számmal jelölt évnél idısebb kultúrában 2. + = zárt ternresztıberendezésben termesztett kultúrák 3. = légi úton a megjelölt kultúrában kijuttatható növényvédı szerek 4. ált. = általános 5. bet.u. = betakarítás után 6. dugh. t.= dughagymáról termesztett 7. E = elıkészítı 8. elj.= eljárás 9. é. v. i. = élelmezés-egészségügyi várakozási idı 10. F = felhasználó, kijuttató fm =folyóméter 11. foszforsavész.= foszforsavészter 12. ha = hektár 13. h. v.= helyrevetett 14. inj.=injector 15. k. e. = kelés elıtt 16. kotmb. = kombináció 17. konzerv= konzervipari célra termesztett 18. k. u. = kelés után 19. magterm. = magtermı, magtermesztésre termesztett 20. mag. v. = magról vetett magv.e. = magvetés elıtt mérg. = mérgezés 21. m.v.i. =munkaegészségügyi várakozási idı 21. pre. = preemergens 22. p. u. = palántázás után 23. robbanásv. = robbanásveszélyes 24. r.p. = rügypattattáskor rügypattanás idején 25. r.p.e. = rügypattanás elıtt 26. r.p.u. = rügypattanás után 27. szed. e. = szedés elıtt 28. szed. u.= szedés után 29. T= teclurológia alapján /. 30. T. e.telepítés elıtt 31. t. u. telepítés után 32. ü.e.=ültetés elıtt 33. ü.u. = ültetés után 34. v. e. = vetés elıtt 35. veg. = vegetációs 36. vir.e. = virágzás elıtt 37. vir.u. = virágzás után 38. v. u. = vetés után 39. zárt. term. b. = zárt termesztı berendezésben 40. Xi = irritatív, 41. Xn = ártalmas, 42. N = környezeti veszély, 43. T= mérgezı, 44. T+ nagyon mérgezı

22 Egyéb jelzések: A Biokultúra Egyesület besorolása alapján ökológiai termesztésben használható készítmények Egyesסּ szántóföldi zöldségnövények integrált növényvédelemében használható zöld és sárga jelzéső növényvédı szerek. Részletes besorolást a kiadvány végén található tájékoztató tartalmazza. "Zöld" jelzéső készítmények a gyümölcs és szılı ültetvények integrált növényvédelmében korlátozás nélkül általánosan használhatók. Sárga" jelzéső készítmények a gyümölcs és szılı ültetvények integrált növényvédelmében korlátozások mellett használhatók. Piros" jelzéső készítmények a gyümölcs és szılı ültetvények integrált növényvédelmében, felsıfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezı, szaktanácsadó írásos javaslatára alkalmazható. lejárt engedély, felülvizsgálat alatt

23 A hatóanyag-tartalom az engedélyokiratoknak megfelelıen tömeg %- ban vagy g/l mértékegységben van megadva a közhasználatú név használatával. A jelzések cellában az ökológiai termelésben, illetve az integrált szılı és gyümölcs, valamint az integrált szántóföldi zöldségtermesztésben használható termékeket jelöltük, illetve az engedély érvényességére vonatkozó információkat.

24 A szer fajánál zárójelben jelezzük a szer halmazállapotát, kivéve a széles körben ismert WP és EC formulációknál. A gyártó utáni jelet az okirat szerinti formáló követi. A gyártó utáni jelben a hatóanyaggyártót jelöljük. Az engedély-tulajdonos (kiírva, vagy {} jelben) akkor kerül feltüntetésre, ha eltér a gyártótól.

25 A készítmény a korábbi besorolás alapján, közegészségügyi szempontból kifejezetten veszélyes, veszélyes, mérsékelten veszélyes és gyakorlatilag nem veszélyes lehet. Ezeket az érvényben levı új osztályozás szerinti veszély jelek helyettesíthetik, esetleg követik azt. Méregkategória szerint a korábbi besorolás alapján egy készítmény erıs méreg, méreg, gyenge méreg és gyakorlatilag nem mérgezı lehetett. A besorolás alapja a készítmények akut orális, dermális és inhalációs toxicitási adata. Újabb besorolás szerint a készítmények méregerısség szerint nagyon mérgezı, mérgezı vagy, ártalmas osztályúak lehetnek.

26 A veszélyességi kategóriába sorolás a következık szerint történik: Méhekre kifejezetten veszélyes a készítmény, ha közvetlen kontakt toxicitása %, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 12 óránál hosszabb ideig tart. Méhekre mérsékelten veszélyes, ha a közvetlen kontakt toxicitása %, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 8 óránál rövidebb ideig tart. Méhekre nem veszélyes, (új besorolás szerint: nem jelölésköteles ) ha közvetlen. kontakt toxicitása elenyészı, vagy egyáltalán nincs, kontakt hatóanyag-maradék toxicitása elenyészı, vagy egyáltalán nincs, a hatóanyag méhekre mérgezı ugyan, de a készítmény rendeltetésszerő felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti.

27 A méhek kímélése érdekében a méhekre kifejezetten veszélyes készítmények méhek által látogatott növényállományban, vagy virágzó gyomokkal borított táblán, illetve méhek közelében sohasem használhatók. A méhekre mérsékelten veszélyes készítmények virágzó növényállományban este, a méhek napi repülésének lezárulása után, esti szürkület kezdetétıl óráig terjedı idıszakban felhasználhatók. A táblázatban ezt a méhveszélyesség utáni szimbólummal jelöljük. Ha az engedélyokirat technológiai ajánlása ezt az alkalmazási formát külön nem tartalmazza, virágzó növényállományban való felhasználás esetén a méhek biztonsága érdekében óvintézkedéseket kell foganatosítani. Nem jelölésköteles (méhekre nem veszélyes) készítmények virágzó növényállományban, vagy méhek közelében veszély nélkül felhasználhatók. A veszélyességi kategóriába sorolást a kockázatbecslés alapján végzett értékelés módosíthatja.

28 A vízveszélyesség kategóriába sorolás a következık szerint történik: A növényvédı szerek vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes, közepesen veszélyes, mérsékelten veszélyes jelölésőek lehetnek. Vízi szervezetekre korábban nem veszélyes" besorolású készítményeket az új besorolás figyelembe vételével (nem jelölésköteles) formában jelöljük. A vízi szervezetekre való veszélyességi kategóriába sorolás alapján vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében - a külön jogszabályokban elıírt korlátozásokon túl - növényvédı szerekkel az alábbi biztonsági távolságon belül bármely növényvédelmi tevékenység folytatása tilos:

29 vízi,szervezetekre kifejezetten veszélyes (halakra, vagy a legérzékenyebb fajra LC 50 /EC 50 < 1 mg/l) növényvédı szereknél: 200 m, vízi szervezetekre közepesen veszélyes (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC 50 /EC mg/l) növényvédı szereknél 50 m, vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC 50 /EC mg/l) növényvédı szereknél 20 m, a kockázatbecslési számítások alapján az elızı biztonsági távolságok módosulhatnak, ezek mértéke 5, 20, 50 méterben állapítható meg. Ezt az osztályba sorolást követı zárójelben jelezzük, amennyiben a kategóriának megfelelı értéktıl eltér. Növényvédı szerek -az élıvizekben való felhasználásra engedélyezettek kivételével- nem használhatóak a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül. A "vízi szervezetek" helyett "vizekre "jelölést használunk.

30 Az elsısegély nyújtási eljárások külön fejezet Tőzveszélyességi besorolás: A megelızı tőzrendészeti rendelkezések az anyagokat, létesítményeket és tevékenységeket öt tőzveszélyességi osztályba sorolják, és rövidítve A-E nagybetővel jelölik. A kategóriák a következık: Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes (A) Tőz- és robbanásveszélyes (B) Tőzveszélyes (C) Mérsékelten tőzveszélyes (D) Nem tőzveszélyes (E)

31 A növényvédı szerek tőzveszélyességi osztályba sorolásának szempontjai: A tőzveszélyességi osztályú az anyag, ha heves égése, robbanása indító (inficiáló) gyújtásra, illetıleg más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, zárttéri lobbanáspontja legfeljebb 20 C, alsó éghetıségi, robbanási határértéke a levegı térfogatához viszonyítva legfeljebb 10 %. B tüzveszélyességü az a por, amely a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képezhet, ill. az az anyag, amelynek zárttéri lobbanáspontja 20 C-nál nagyobb, nyílttéri lobbanáspontja pedig le gfeljebb 50 C, alsó éghetıségi, robbanási határértéke a levegı térfogatához viszonyítva 10 %- nál nagyobb. C tüzveszélyességü az anyag, ha gyulladási hımérséklete legfeljebb 300 C (szilárd anyagnál), nyílttéri lobbanáspontja 50 C-nál nagyobb, de legfeljebb 150 C (folyadéknál). D tőzveszélyességi osztályba tartozik az anyag, ha gyulladási hımérséklete 300 C-nál nagyobb, nyílttéri lobbanáspon tja pedig 150 Cnál nagyobb. E tüzveszélyességüek a nem éghetı anyagok. A növényvédı szerekkel végzett valamennyi tevékenység során (gyártás, szállítás, raktározás, felhasználás) be kell tartani a tőzveszélyességi besorolásból adódó megelızı tőzrendészeti rendelkezéseket.

32 A m.v.i. rovatban a munkaegészségügyi várakozási idıt napokban közöljük. 0 nap azt jelenti, hogy a kezelt területre a permetlé száradását követıen (legkésıbb a kezelést követı napon) védıfelszerelés nélkül is szabad bemenni, illetve ott munkát végezni. A p.o. LD 50 értékeket mg/kg mértékegységben (hány mg anyag váltja ki, testtömegre vonatkoztatva a kísérleti állatok felének pusztulást) adjuk meg, az ettıl való eltérést esetenként közöljük. Intervallum esetén az alacsonyabb értékeket tüntettük fel.

33

34 A szer felhasználására szintén táblázatos elrendezésben közlünk adatokat, kultúra, károsító, dózis, é.v.i. (élelmezésegészségügyi várakozási idı) megadásával. Az egymástól eltérı adatokat vonallal választottuk szét. A vonalak közötti részben vesszık kitételével vagy elhagyásával jelölünk egészében, vagy részben összetartozó (pl. azonos károsító, de eltérı dózis) adatokat.

35 A károsítókat általában nem részletezzük, az erre vonatkozó teljes információk a szer engedélyokiratában, illetve a csomagoló burkolat címkéjén találhatók. A légi kijuttatásra engedélyezett készítményeket az adott kultúránál jellel az é.v.i. oszlopban jelöljük. Az engedélyokirat szerint, 10 ha-nál nagyobb egybefüggı területen, cseppnehezítı alkalmazásával juttatható ki a készítmény. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idıket az utolsó oszlopban napokban megadva jelezzük. A kijuttatáshoz a szermennyiséget általában kg/ha vagy l/ha meny-nyiségben adjuk meg. A % megjelölésen a feltüntetett értékő permetlé-koncentrációt kell érteni. Ha a károsító" címszó használata a szer jellegébıl adódóan nem ér-telmezhetı, akkor azt felhasználás"-sal helyettesítjük. (pl. levélfény, lombtalanítás, stb.) A csávázószereknél az é.v.i. oszlopban "x" jelölést alkalmazunk, utalva arra, hogy a csávázott terméket élelmezési, takarmányozási célra felhasználni tilos.

36 A felhasználási részt a növényvédelemben használható szükséges védıfelszerelések felsorolása követi. (E: elıkészítı, F: kijuttató), illetve a veszélyre, az alkalmazás kockázatára utaló "S" és "R" mondatok, ott ahol az engedélyokiratban erre vonatkozó elıírások vannak. Néhány régebbi okiratban "A"-betétes ipari félálarc jelölést is találhatunk, amelyet a kiadványban "A" betővel jelölünk. A kolloidszőrıs légzésvédı (jelölés I.) valamint X-betétes, illetve ennek megfelelı ipari keretálarc (jelölés II.) után zárójelben szereplı szám azt jelenti, hogy azok viselése a számmal jelzett munkanapot meghaladó munkavégzés esetén kötelezı. Ebben az esetben azonban már az elsı naptól kezdıdıen. Zárójelben jelöljük a szőrık típusát, de nem tüntettük fel az engedélyokiratban megadott egyéb, alternatív védıeszközöket. A növényvédı szerekre vonatkozó szeszesital fogyasztási tilalom a vegyszeres növényvédelmi tevékenység megkezdése elıtt 8 órával lép életbe, és a munka befejezését követı 8 órán keresztül tart. A III. forgalmi kategóriájú növényvédı szereket felhasználó termelık az "AGRO I" márkanevő, ill. ennek megfelelı csomag védıeszközeit használhatják. A növényvédı szerekkel végzett munkák során semmi nem bízható a véletlenre.

37 Megjelent és megrendelhetı a 2008-ban engedélyezett NÖVÉNYVÉDİ SZEREK,TERMÉSNÖVELİ ANYAGOK2008. I-II. jegyzéke. Dr. Ocskó Zoltán - Dr. Erdıs Gyula - Dr. Molnár Jenı: Növényvédıszerek és termésnövelı anyagok I - II. A 2009-ban engedélyezett növényvédıszerek jegyzékét tartalmazó kézikönyv két kötetben. Az évente megjelenı kiadványt ajánljuk minden növényvédelemben dolgozó - irányító és végrehajtó - szakember részére oldal, Ft helyett, most csak Ft

38 Köszönöm figyelmüket!

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések a növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról A növényvédelemrıl szóló 2000. évi

Részletesebben

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz Oktatási segédlet A növényvédelmi alaptanfolyamhoz A tananyag, a könyv átdolgozás alatt van. Az anyag csak a tanfolyamon elhangzottakkal kiegészítve értelmezendő. Lásd: tanfolyamon elhangzottak NÖVÉNYVÉDELMI

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT V y d a t e 1 0 G T, N formuláció: granulátum (G) hatóanyag: oxamil Széles hatásspektrumú talajfertıtlenítı szer burgonyában, sárgarépában és petrezselyemben fonálféreg ellen. Kizárólag a DuPont-tól!

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

1. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMBAN TÖRTÉNİ MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK

1. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMBAN TÖRTÉNİ MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK 1. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMBAN TÖRTÉNİ MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK 1.1. MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK A LABORATÓRIUM TERÜLETÉN PAMUT ALAPANYAGÚ VÉDİRUHA ÉS VÉDİSZEMÜVEG HASZNÁLATA

Részletesebben

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942.

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942. Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELİADÓ: Tıkés Gábor, Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet. az állatgyógyászati termékekrıl I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet. az állatgyógyászati termékekrıl I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2) bekezdésének 24. pontjában, valamint (5) bekezdésének

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 1. oldal 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A kémiai biztonságról szóló 2000.

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2003. (XII.19.) Ör. számú rendelete A helyi környezet védelmérıl. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2003. (XII.19.) Ör.

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST Az utóbbi években április-május a területalapú támogatások benyújtásának az ideje. Idén sincs

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HELYI TERMELŐI PIAC Jelen kiadvánnyal a helyi termelői piac létesítéséhez, az ott árusítható termékek köréhez, illetve az árusításhoz kötődő szabályozásokban kívánunk

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

Beadvány tárgya: Mőködési engedély kiadása iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Beadvány tárgya: Mőködési engedély kiadása iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése. Kadarkút Város Önkormányzatának J e g y z ı j e 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. 82/581-003. Fax: 82/385-250. e-mail: hivatal@kadarkutph.hu 10.000,- Ft illeték helye (adatváltozás illetékmentes, módosítás esetén

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2010.01.16. Blue Ice Fresh WC tisztító. 5-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Ul Okunin 1. Telefon: +48 22 76 59 500; Fax: +48 22 76 59 984

I. felülvizsgálat: 2010.01.16. Blue Ice Fresh WC tisztító. 5-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Ul Okunin 1. Telefon: +48 22 76 59 500; Fax: +48 22 76 59 984 1. Készítmény neve: Harpic Blue Ice Kereskedelmi név: Harpic Blue Ice Azonosítási szám: D0187394 / 0180338 A készítmény felhasználása: Termék leírása : WC csésze tisztító folyadék Gyártó cég neve, címe:

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1. oldal, összesen: 29 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 1. oldal TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT VÉGZŐK RÉSZÉRE Összeállította: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő (A jegyzet lezárva 2006. január 23.-án) 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védıhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben