SZÁZSZORSZÉP ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁZSZORSZÉP ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA /8624Balatonszárszó, Radnóti u. 10./ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM-azonosítója: Intézményvezető:. Gyurcsekné Prekáczka Etelka Legitimációs eljárás 21/2013. /határozatszámon elfogadta: Vargáné Naár Szilvia nevelőtestület nevében Véleménynyilvánítók: Szülők közössége nevében. Városiné Fodor Ágnes alkalmazotti közösség nevében 22/2013. határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Vezetői irodában Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig 1

2 Tartalom Bevezető 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya 3. Az intézmény jellemzői 3.1. Az alapító okirat kelte, azonosítója 3.2. Az intézmény neve 3.3. Az intézmény székhelye 3.4. Az intézmény telephelye 3.5. Az intézmény tagintézménye 3.6. Az intézmény nyilvántartása 3.7. Az intézményt alapító szerv neve, címe 3.8. A fenntartó neve 3.9. Az irányító/ felügyeleti szerv neve Az intézmény alaptevékenysége Kisegítő és vállalkozási tevékenység Az óvodai csoportok száma Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám Az intézmény gazdálkodási formája A vagyonkezelés végrehajtása A számviteli Szolgáltatások Az intézmény megszüntetése 4.Az intézmény működési rendje 4.1. A nevelési év rendje 4.2. A nyitva tartás rendje 5. Az intézmény vezetése 5.1. A vezetők benntartózkodásának rendje 5.2. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 5.3 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban nevelési intézménnyel 5.4. Az intézmény szervezeti struktúrája 5.5. Vezetési jogkörök Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető feladata- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, Munkaköri leírás minták Tagintézmény-vezetők 6. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok 7. Az intézmény belső kapcsolati rendszere 7.1. A szervezeti egységek és a vezetők, illetve a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A közalkalmazottak A nevelőtestület 8. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 9. A gyermekek közössége 10. A szülői szervezet 11. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Kiadományozás Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 2

3 12. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 13. Az intézményi védő-óvó előírások A gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok A nevelő-oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése 14. Rendkívüli esemény 15. Ünnepek, megemlékezések, hagyományok rendje Az ünnepélyek, megemlékezések rendje A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 16. Általános rendelkezések 17. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozhatókérdések Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos rendelkezés Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei Az épület rendje Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések A berendezések használati rendje Az udvar használati rendje A telefonhasználat szabályai Fénymásolás szabályai Számítógép használatának szabályai Az óvoda létesítményeinek bérbeadási rendje A dohányzásról való rendelkezés A szülői igények alapján szerveződő önköltségek szolgáltatásokon való részvétel szabályai Nevelési időben szervezett,óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok A fakultatív hit- és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje Hivatali titkok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt Tárgyakban, értékekben keletkezett kárért 18. A pedagógusok részére biztosított informatikai eszközök 19. Az intézményi étkeztetés biztosítása 20. Záradék 3

4 BEVEZETŐ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40. (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet előírásai alapján az óvoda vezetője szervezeti és működési szabályzatban határozza meg az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény szervezeti és működési szabályzat érvényességének tekintetében a Kt. 40. (2) bekezdése az irányadó, miszerint az óvodaszéket egyetértési/a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg, valamint a nevelőtestület fogadja el. A Kt. 40. (3) bekezdése alapján az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja Az óvoda helyi nevelési program megvalósításának támogatása a szervezet felépítésének, irányítási és együttműködési struktúrájának, valamint a feladatok célszerű és eredményes végrehajtására irányuló szabályozással. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya Területi: kiterjed az óvoda épületére, az óvoda udvarára és nevelési időben történő óvodán kívüli foglalkozásokra. Személyi: kiterjed az óvoda minden jogviszonnyal rendelkező alkalmazottjára, az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, és ahol érintett, ott a szülők körére is. Időbeli: a fenntartó jóváhagyását követően a kihirdetés napjától válik hatályossá. A szervezeti és működési szabályzatba foglaltak megszegése esetén, az alkalmazottakkal szemben az óvodavezető munkáltatói jogkörében eljárva hozhat intézkedést. A szülői vagy más nem az intézményben dolgozó személyt, az óvodavezető tájékoztatja a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, a rendbontót felszólítja az intézmény elhagyására. 3. Az intézmény jellemzői A közoktatási intézmény - az alapító okirata aláírásának napjára visszamenő hatállyal - a nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapító okirat konkrétan meghatározza az intézmény közoktatási feladat-ellátási tevékenységével kapcsolatos jellemzőket, valamint működési feltételeket. A közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. Az óvoda akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha rendelkezik állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszközökkel Az alapító okirat kelte, azonosítója: december 11. Azonosító: 314/2012.(XII.11.)sz Az intézmény neve: Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 3.3. Az intézmény székhelye: 8624 Balatonszárszó, Radnóti u Az intézmény telephelye: 8624 Balatonszárszó, Radnóti u

5 3.5. Az intézmény tagintézménye: Kötcsei Óvoda Tagintézmény telephelye: 8627 Kötcse, Hősök tere 1. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik Az intézmény nyilvántartása Az intézmény nyilvántartási száma: Az intézmény számlaszáma: Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény OM azonosító száma: Az intézményt alapító szerv neve, címe: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Balatonszárszó, Hősök tere l. Kötcse Község Önkormányzata Kötcse, Kossuth L. u. 2. Nagycsepely Község Önkormányzata Nagycsepely, Kossuth L. u. 17. Teleki Község Önkormányzata Teleki, Rákóczi F. u.49. Szólád Község Önkormányzata Szólád, Kossuth L. u. 32. Balatonőszöd Község Önkormányzata 8636.Balatonőszöd, Szabadság u A fenntartó neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata címe: Balatonszárszó, Hősök tere l Az irányító/ felügyeleti szerv neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Kötcse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagycsepely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az intézmény alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerinti óvodai nevelés. Ezen túlmenően: az óvodai intézményi közétkeztetés tekintetében a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint az Önkormányzat helyi térítési díj és tandíj rendelete, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése vonatkozásában a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről, és a nemzeti, etnikai kisebbségi 5

6 nevelést illetően a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve alapján. Szakfeladatai Szakfeladat megnevezése Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Önkormányzato k elszámolásai a költségvetési szervekkel Az óvodai nevelés feladatainak ellátása 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, mely magába foglalja a gyermekek sokoldalú fejlesztését, személyiségük kibontakoztatásának elősegítését, az életkori és egyéni sajátosságuk és eltérő fejlődési ütemük figyelembevételét. Szakmai tevékenységét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fenntartó által jóváhagyott helyi óvodai nevelési program alapján végzi. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető akadályozott beszédfejlődésű gyermekek nevelése, fejlesztése. Napi háromszori étkezés biztosítása a gyermekek számára. Napi háromszori étkezés biztosítása a gyermekek számára. Az intézményben dolgozók napközbeni étkezésének biztosítása. 6

7 Szociális étkeztetés Az intézmény szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenysége Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szociális étkeztetés Az intézményben dolgozók napközbeni étkezésének biztosítása Kisegítő és vállalkozási tevékenység Kisegítő és vállalkozási tevékenységet a fenntartó szabályozása szerint - nem folytat az óvoda Az óvodai csoportok száma: Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 3 csoport Kötcsei Óvoda 1 csoport Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 130 fő Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv. A fenntartó Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeletében jóváhagyott, elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Jogköre az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott előirányzat felhasználására, illetve előirányzat módosítás kezdeményezésére terjed ki. A költségvetés tervezésének előkészítő fázisában a nevelőtestület véleményét kikérve, a reális szükségleteket figyelembe véve, az óvodavezető javaslatot tesz az elemi költségvetés egyes tételeire. Döntési jogköre kizárólag a fenntartó önkormányzat képviselőtestületének van. Pénzügyi gazdasági tevékenységet intézményen belül ellátó személyek: óvodavezető, vezetőhelyettes, óvodatitkár. Feladat és hatáskör tekintetében a munkaköri leírásban foglaltak az irányadók A vagyonkezelés végrehajtása: Az óvoda feladatellátását szolgáló vagyon a fenntartó Önkormányzat törzsvagyonának része. A hatályos jogszabályok valamint a helyi vagyon rendelet értelmében a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat gyakorolja. A társult önkormányzatok vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében és az intézményfenntartó társulási megállapodásban foglaltak szerint A Számviteli Szolgáltatás Az önállóan működő költségvetési szervre vonatkozó számviteli nyilvántartásokat, és adatszolgáltatási feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi iroda végzi. A közös önkormányzati hivatal előirányzatok nyilvántartását, módosítását, és felhasználását oly módon vezeti, hogy abból bármikor megállapíthatóak az önállóan működő intézményre vonatkozó adatot. 7

8 Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott gyakorisággal, illetve az önállóan működő intézmény vezetőjének a kérésére megjelölt időpontban tájékoztatja az önállóan működő szervet a bevételi és kiadási előirányzatokról, valamint azok teljesítéséről. A negyedéves, a féléves, és éves intézményi számszaki beszámoló elkészítése a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának a feladata. Utalványozás Az utalványozást az érvényesített okmányra történő rávezetéssel, vagy külön írásbeli rendelkezés alapján az intézményvezető, vagy az általa írásban megbízott személy végzi. Az utalványozás ellenjegyzését a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Vezetője, vagy az általa írásban meghatározott személy végezheti. Amennyiben az ellenjegyző az utalványozással nem ért egyet a kormány rendelet vonatkozó előírásai szerint jár el Az intézmény megszüntetése Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 4. Az intézmény működési rendje 4.1. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-től a következő naptári év augusztus 31-ig tart, melyet pontosan meghatároz az oktatási és kulturális miniszter által kiadott, a tanévrendjéről szóló rendelet. A nevelési év helyi rendjét az óvoda éves munkaterve tartalmazza. Ebben kerülnek rögzítésre: Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk, A karbantartási, felújítási munkák elvégzése érdekében a nyári szünet időpontja, A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének időpontjai, A nevelőtestületi értekezletek időpontjai, Az óvoda működését befolyásoló feladat-ellátási terv, valamint minden egyéb, amit a nevelőtestület célszerűnek tart A nyitva tartás rendje: Heti nyitva tartás: Az óvoda hétfőtől péntekig, heti 5 napos munkarenddel tart nyitva. Az ettől eltérő nyitva tartást indokolt esetben, előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője engedélyezheti, illetve rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának jegyzője rendkívüli szünetet rendelhet el. Napi nyitva tartás: Balatonszárszói Százszorszép Óvoda: reggel 7 00 órától óráig Kötcsei Óvoda: reggel 7 00 órától óráig A gyermekek távozásának rendje az intézményből: A foglalkozásokat követően: - ha ebédet nem igényel 12 órától óráig, - ha ebédet igényel órától - 13 óráig lehet kikérni. A délutáni napirendet és az óvoda zárását figyelembe véve: 15 órától lehet legkésőbb óráig kell elvinni a gyermekeket. A napi ügyelet és a nyári, illetve esetenkénti téli zárásra vonatkozó rendelkezések a Házirendben találhatók. 8

9 5. Az intézmény vezetése Az alapító okiratban előírt feladat-ellátási kötelezettség - alapfeladat és kisegítő, valamint kiegészítő tevékenység vonatkozásában - továbbá Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata mint irányítószerv által meghatározott közvetlen követelmények és feltételek megfelelő ellátásáért az óvoda vezetője felelős. Az intézmény jogszerű működtetése során jogkövető magatartással, korszerű vezetési, menedzselési és szakmai ismeretekkel tervezi, szervezi, koordinálja és irányítja az óvoda életét, belső és külső kapcsolatait. Az érvénytelen, vagy eredménytelen intézményvezetői pályázat esetén a jelenlegi intézményvezető Gyurcsekné Prekáczka Etelka látja el az intézményvezető helyettesítő feladatokat az új pályázati eljárás lefolytatásáig. A Ő helyettesítését pedig a Kötcsei Tagóvoda vezetője Vargáné Naár Szilvia látja el. 5.1 A vezetők benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezetés valamelyik tagjának ez idő alatt az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők napi benntartózkodásának rendjét a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. Az óvodavezető munkáját, a magasabb jogszabályok, a fenntartó, a munkaköri leírása valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása, váratlan távolléte miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatok ellátása a helyettesítés rendje című fejezetben meghatározott rendelkezések alapján történik. A munkarend kialakításánál figyelembe kell venni az óvoda nyitva tartásának rendjét, ezen belül biztosítani kell, hogy intézkedési jogkörrel rendelkező vezető (helyettes) az intézményben tartózkodjon. Az óvoda vezetője általában egy műszakban tartózkodik az intézményben, de végezheti munkáját ettől eltérő munkarendben és az óvodán kívüli helyszínen is (értekezlet, továbbképzés, ügyintézés, vásárlás stb )Kötelező órája, melyet gyermekcsoportban köteles letölteni: heti 6 óra Az intézményvezető vagy intézményvető- helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az intézmény a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés f9 pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.) Kormányrendelet 13. (5) bekezdés figyelembevételével a szervezeti és működési szabályzatban szabályozni köteles az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére, valamint az ehhez kapcsolódó felelőségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket. Az óvodavezető az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a: -vezetői, -vezetői- helyettesi feladatokat ellássák. 9

10 Ha egyértelművé válik, hogy az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezetőhelyettesnek kell ellátnia; A vezető helyettesítésére vonatkozó további előírások: - a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, - a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell Gyurcsekné Prekáczka Etelka (vezető) A helyettesítő megnevezése (munkakör és név) Városiné Fodor Ágnes (helyettes) Az itt meghatározott helyettesítés nem terjed ki a vezető pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó jogaira. Ezen jogok gyakorlási rendjéről külön belső szabályzat rendelkezik A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési intézménnyel /2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés c)/ A intézménnyel jogviszonyban nem álló intézménybe lépés és ott tartózkodása a következők szerint történhet: - külön engedély és felügyelet nélkül, illetve, - külön engedély és felügyelet mellett. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 10

11 a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozására szükséges. Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor, az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, óvodaszék stb.) tagjainak a tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor. Külön engedély és felügyelt mellett tartózkodhat az intézményben: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint, minden más személy. A külön engedély az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni Az intézmény szervezeti struktúrája Az intézmény működési rendszere: A szervet az intézményvezető irányítja. A szerven belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - vezetők, - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. Tagintézmények kapcsolattartási formái, rendje A tagintézmények rendszeres szakmai együttműködést valósítanak meg. Az operatív ügyek egyeztetése vezetői megbeszéléseken történik. Napi kapcsolat van az intézményvezető és a tagintézmény-vezetők között, így az intézményvezető a szükséges szakmai és egyéb információkat naprakészen átadja a tagintézmény-vezetőknek. A tagintézmény-vezetők a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti az intézményvezetőnek. A tagintézmények pedagógus közösségének szakmai együttműködése biztosított: 11

12 Szervezeti szintek (1) o Megbeszélések o Az intézményvezető állandó meghívottja a tagintézmények rendezvényeinek A szervezeti szintnek megfelelő vezető beosztások (2) A konkrét vezetői beosztások megnevezése (3) 1. Magasabb vezető intézményvezető Balatonszárszói Százszorszép Óvoda vezetője 2. Vezetők Tagintézményvezető Kötcsei Óvoda vezetője Gazdasági szervezet 3. Alsóbb vezető Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Konyha Kötcsei Óvoda Konyha Gazdasági vezető Élelmezésvezetők 5.5. Vezetési jogkörök Az óvodavezető jogköre Az óvodavezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Vezetői tevékenységét az óvodavezető helyettes, a Kötcsei Óvoda vezetője látja el, akiknek megbízatásukat az intézmény vezetője adja, figyelembe véve az intézmény nevelőtestületének véleményét. Az óvodavezető az intézményegységek feletti munkáltatói jogkört, a dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az óvodavezető kizárólagos jogkörébe tartozik az intézmény dolgozói feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása. Az óvodavezető feladatai: Összehangolja, ellenőrzi a tagintézmények működését. Felelőse az költségvetési gazdálkodásnak, szervezi és ellenőrzi az intézmény ügyviteli és gazdálkodási munkáját. Felel az intézmény oktató-nevelő munkájáért, pedagógiai programjáért. Ellenőrzi a működési szabályzat előírásainak érvényesülését, gondoskodik a törvényesség és a munkafegyelem megtartásáról. Gondoskodik az intézmény szervezeti egységeinek összehangolásáról Intézkedik a tagintézmény vezetők kinevezéséről és egyéb megbízatások beosztásáról. Elkészíti a munkaköri leírásokat. Látogatja az óvodai foglalkozásokat, az érintettekkel megbeszéli a tapasztalatokat. Szervezi és előkészíti az értekezleteket. Gondoskodik a dolgozók továbbképzéséről és önképzéséről. Dönt a gyermekek azon ügyeiben, melyeket a jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt külső kapcsolataiban. 12

13 Az intézményvezető feladata- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás - minták /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés t)/ Az intézményvezető feladat- és hatásköreiből leadott feladat- és hatáskörök a következők: Az általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül: - A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök új címzettje: Városiné Fodor Ágnes - A középiskolások közszolgálati munkavégzésének koordinálása: Városiné Fodor Ágnes A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül: -A pedagógiai programmal összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök új címzettje: Vargáné Naár Szilvia Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái terjedelmi okokból a jelen SZMSZ-hez mellékletként kerülnek csatolásra. A munkaköri leírás minták a nemzeti köznevelési törvény 62. (1) bekezdés m) pontja alapján tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is Tagintézmény-vezetők A tagintézmény-vezetők helyettesként dolgoznak. Egymással együttműködve, mellérendeltségi viszonyban vesznek részt a vezetésben. Részletes feladataikat munkaköri leírás tartalmazza. Óvodavezető(k) Vezető beosztású óvodapedagógus. Irányítja az óvoda pedagógiai munkáját. tervezi az óvodai nevelőmunkát, segíti az óvodai csoportok munkáját, előkészíti, lebonyolítja az óvodai értekezleteket, ellenőrzi, értékeli az óvodapedagógusok munkáját, ösztönzi az ön- és továbbképzést, építi az óvoda és a szülők kapcsolatát (pl. szülői értekezletek, nyílt napok szervezése.) Munkaügyi teendőket végez. gyakorolja az óvodai dolgozók feletti munkáltatói jogot a dolgozók alkalmazása, illetmények megállapítása terén, felelős az óvodai munkafegyelem betartásáért, az óvodai dolgozók szabadságolásával kapcsolatos teendőket végzi. 13

14 Gazdálkodási feladatokat lát el részt vesz az óvoda éves költségvetésének elkészítésében, felelős a felhasználásért, az óvoda fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos teendőket felméri, ellenőrzi, új eszközöket, tárgyakat, játékokat szerez be a költségvetés szabta keretek között. Tanügy-igazgatási feladatai az óvoda törzskönyvének vezetése, a gyermekfelvétel lebonyolítása, a gyermekcsoportok beosztása, pedagógusok, dajkák beosztása, gyermekek mulasztási naplójának ellenőrzése, a beiskolázás segítése, a munka és balesetvédelmi oktatás ellenőrzése. 6. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a Kötcsei Tagóvoda önálló bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti aláírási jogosultságot az Önállóan működő intézmény vezetője, és a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi vezetője közösen gyakorolja. Az önállóan működő intézmény átutalásait a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi a banki terminálon keresztül. A banknál bejelentett aláírók: Első helyen mindig az intézmény vezetője áll, távollétében csak az általa kijelölt- banki aláírás bejelentőn szereplő- személy, második helyen a pénzügyi iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy banki aláírás bejelentőn szereplő ír alá. A számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Siófoki Fiókja A számlavezető pénzintézet címe: Siófok, Szabadság tér 15 A bankszámla száma: Az intézmény belső kapcsolati rendszere 7.1 A szervezeti egységek és a vezetők, illetve a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A közalkalmazottak Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályozza. További szabályozást - a belső sajátosságokat illetően - az intézményi közalkalmazotti szabályzat tartalmaz. A közalkalmazottak munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló dolgozhat. Az óvoda területén tilos dohányozni! Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! 14

15 A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és időpontjának megjelölésével. Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: A közös tulajdont védeni, A berendezéseket rendeltetésszerűen használni, Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani, Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. Az alkalmazotti közösség jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési és döntési jogok illetik meg. A jogok gyakorlásával kapcsolatos megbeszélést, értekezletet az óvodavezető jogosult összehívni. Az alkalmazotti közösség megbeszéléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az óvodavezető, továbbá ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha az óvoda szülői szervezete kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A nevelőtestület döntési jogköre A nevelési program elfogadása; Az SZMSZ és a házirend elfogadása; A nevelési év munkatervének elfogadása; Átfogó értékelések és beszámolók elfogadása; Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; Jogszabályban meghatározott más ügyek. Véleményezési és javaslattevő jogköre Az intézményvezetői programok szakmai véleményezése; Szakmai anyagok véleményezése; Az óvodáról készült publikációk véleményezése. A nevelőtestület döntései és határozatai 15

16 A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény irattárába kerülnek, határozati formában. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladatok átruházása: Az óvodai felvételi eljárás vonatkozásában, amennyiben a jelentkező gyermekek száma meghaladja a férőhelyek számát, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság tesz javaslatot a felvételre. A szülő által benyújtott felülbírálati kérelem tárgyában a nevelőtestület jogosult kivizsgálni az ügyet. A feladatok ellátásáról a megbízott beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvoda vezetőjének (a megbízott személy megnevezése az éves intézményi munkaterv feladatellátási/felelősi fejezetében kerül rögzítésre). 8. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje - Az ellenőrzés lehet tervszerű, ütemezett, valamint probléma feltárására, megoldására irányuló bejelentés nélküli, alkalomszerű. - Az ellenőrzés a szervezet hierarchikus felépítésének megfelelően, megosztottan történik. Az óvodavezető jogosult az intézmény teljes körű működését, valamint minden alkalmazottját ellenőrizni. Ezen belül elsődleges feladata az óvoda szakmai feladatainak ellenőrzése a pedagógusok, és a dajkák munkájának vonatkozásában. 9. A gyermekek közössége A nagyjából azonos életkorú gyermekek egy gyermekcsoportot alkotnak, melynek létszáma törvényileg szabályozott. Ettől eltérni csak a fenntartó engedélyével, illetve az Oktatási Hivatal engedélyével lehet. Lehetőség van vegyes életkorú csoportok kialakítására is, amennyiben azt az óvoda érdeke megkívánja, továbbá ha a nevelőtestület kezdeményezi. 10. A szülői szervezet A szülők az óvodában a közoktatási törvényben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői szervezetet illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet működése rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt, melyet a szülői szervezet szervezeti és működési szabályzatban tesz közzé. A szülői szervezettel való kapcsolattartás A szülők képviselőjével az óvodavezető tart kapcsolatot. Évente minimum egyszer kerül összehívásra, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatát. Azokban az ügyekben, amelyekben 16

17 a szülői szervezet véleményének (egyetértésének) kikérése jogszabály alapján kötelező, az óvodavezető az írásos előterjesztést a döntést megelőző 15 nappal korábban adja át a szülői szervezet vezetőjének. A szülői szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjaihoz, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. Az óvodavezetőnek biztosítania kell, hogy a szülői szervezet: - az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze a nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 munkanap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; - véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 munkanapot kell biztosítani; - véleményezhesse a szülőket érintő anyagi kiadásokkal járó elképzeléseket; - véleményt nyilváníthasson az óvoda átszervezését illetően. A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. További véleményezési és egyetértési jogot nem ad az intézmény a szülői szervezetnek 11. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Az óvoda alapdokumentumai Helyi Nevelési Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Az intézményi dokumentumok tartalmát és elérhetőségét a nevelési évet nyitó szülői értekezleten részletesen ismerteti az óvodavezető. A Házirend egy példányát beiratkozáskor minden szülő kézhez kapja. A szülők az óvodavezetőtől, helyettesétől és a csoportos óvónőktől is kérhetnek szóbeli tájékoztatást az év során bármikor, egyeztetett időpontban. A dokumentumok egy példánya a vezetői irodában kerül elhelyezésre Kiadmányozás Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási Joggal rendelkező személy írhat alá. Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje: Kiadmányozási joga az intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre, és esetekre vonatkozóan adja az intézmény további dolgozóinak: A kiadmányozás területe, esetei Az intézményvezető teljes feladatés hatáskörében eljárhat az intézményvezető tartós akadályoztatása, illetve egyéb távolléte esetében, ha a feladat ellátása nem tűr halasztást Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZ-ben meghatározott esetekben történhet más személy által A kiadmányozással érintett személy Intézményvezető SZMSZ-ben meghatározott személyek /intézményvezetőhelyettes/ 17

18 11.2. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés r)/ Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére alakítja ki. A szabályzat célja: Az intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének,megőrzésének szabályzása. A szabályzat személyi hatálya: Az intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, archiválásának, továbbításának,valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének, megőrzésének szabályzása. A szabályzat személyi hatálya: A szabályzat minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során iratkezeléssel, illetve elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A szabályzat bizalmas információkat tartalmaz az intézmény működését illetően,ezért tartalma SZOLGÁLATI TITOK! A szabályzat betartásának ellenőrzése: A szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres időközönként elvégez. Ez ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik! A szabályzat tárgyi hatálya: - kiterjed a védelmet élvező iratok teljes körére,felmerülésük és feldolgozási helyüktől, idejüktől és az iratok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül, - kiterjed az intézmény tulajdonában lévő valamennyi informatikai berendezésre,valamint a gépek műszaki dokumentációira is, - kiterjed az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra /fejlesztési,szervezési,programozási,üzemeltetési/, - kiterjed a rendszer,- és felhasználói programokra, - kiterjed az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, - kiterjed az adathordozók tárolására, felhasználásra, Elektronikus iratok küldése, fogadása Az elektronikus iratok ben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot ben fogadhatunk. Elektronikus iratot interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni. Az ben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton érkezett volna. Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell, az iktatás során fel kell tüntetni az feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt szöveggel kell külön is megjelölni, valamint papír alapon is meg kell őrizni. Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni! Az igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg kell őrizni és az irathoz kell csatolni. 18

19 12. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében, és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. - Általános Iskolával A kapcsolattartó: az óvoda vezetője A kapcsolattartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésével. A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum. - Az óvoda orvosával, védőnőjével, fogorvosával A kapcsolattartó: az óvoda vezetője A kapcsolattartalma: a gyermekek egészségügyi ellátása A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés l)/ A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy az óvodába járó gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. Az óvoda egészségvédelmi szabályai Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /továbbiakban ÁNTSZ/ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani /fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb./. Az intézmény egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatóval az óvodavezető tart kapcsolatot. Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt orvos és védőnő látja el. Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal, és munkaköri alkalmasságiorvosi véleménnyel kell rendelkezni. A gyermekek egészségügyi ellátása A gyermekek egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. A fenntartó a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg: o Az iskolába készülő gyerekek általános belgyógyászati,szemészeti és hallásvizsgálatát o A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét biztosító szolgáltatást A védőnő látogatja az óvodát,vezeti az egészségügyi lapokat, tetvességi vizsgálatot végez. A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente 1 x fogorvosi szűrés történik. 19

20 A vizsgálatok elvégzéséhez a szülő beleegyezését kérjük. Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban kell nyilatkoznia. Az óvodában kötelező oltást nem adunk. A dolgozók egészségvédelmi szabályai - Az óvoda konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. - Az egészségügyi előírások az óvoda dolgozóira is kötelező érvényűek. - Az intézménye ittasan és kábítószer hatása alatt belépni tilos! - Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik. - A mosogatás,tálalás,tisztasági előírásokat, valamint az ételkiosztás, az ételtárolás,ételminta eltevést és ezek dokumentálását a HACCP előírásainak megfelelően kell elvégezni. - Ételt, ételmaradékot az óvodából kivinni tilos. A maradék tárolása az egészségügyi szabályoknak megfelelően történik. A szülőktől elvárt egészségügyi szabályok - Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat /nyílt nap, ünnepélyek, szülői értekezlet, stb./ - Az intézményen belül, továbbá az intézmény előtt szeszesital fogyasztása tilos! - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, és a Nevelési Tanácsadóval A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve egyeztetést követően a fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus. A kapcsolattartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. A kapcsolattartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, esélyegyenlőség biztosítása. A kapcsolat formája, lehetséges módja: Az intézmény segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt. a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen, esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, szülők tájékoztatása révén (a Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését. - Pedagógiai Szolgáltató Központtal A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője. 20

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kispatak Óvoda Nagykovácsi, 2013.09.17. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 6 4. A működés rendje,

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 1 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 2 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

Részletesebben

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el.

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el. Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Bevezető Az intézmény a

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Zalaapáti Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Vadvirág Tagóvoda minden dolgozójára, megbízott vagy együttműködő partnereire.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hévíz, 2014. július 1. Készítette: Péterné Bakos Marianna Intézményvezető Tartalom 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 3 2. Nevelési oktatási intézményekre

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: Az Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2012-09-01 PH Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. I. Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. - a alapján,

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Nem jeleníthető meg a csatolt kép.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzatot készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52. : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : 278-2126 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tátika Napsugár Óvoda Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 034293 Intézmény fenntartója: Kisközösség Alapítvány Székhely: 1031 Budapest, Emőd utca 12. SZMSZ-t készítette: óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben