MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva"

Átírás

1 MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE (továbbiakban Egyesület) kulturális nonprofit társadalmi szervezet, amelyet az alapító tagjai hoztak létre, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és ezen alapszabályában meghatározott célok és tevékenységek megvalósítására alakult. Az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján működő egyesületként alapszabályát az alábbiak szerint alkotja meg és hozza nyilvánosságra. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE 2. A szervezet angol neve: ASSOCIATION OF SOLUTION FOCUSED COACHES, PRACTITIONERS AND ORGANISATIONS 3. A szervezet nevének rövidítése: SOLUTIONFOCUS Megoldásközpontú Egyesület 4. A szervezet nevének angol rövidítése: SOLUTIONFOCUS Association 5. Az alapítás időpontja: október A szervezet működési területe: Magyarország 7. A szervezet székhelye: 1065 Budapest, Révay köz Az Egyesület jogi személy. 9. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. II. AZ EGYESÜLET MISSZIÓJA, MEGOLDÁSKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS, AZ EGYESÜLET ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATA ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 1. Az Egyesület missziója: Egyesületünk missziója a megoldásközpontú (angolul Solution Focus, rövidítve SF) megközelítés széles körben való megismertetése, továbbfejlesztése, és hasznos alkalmazása mindenhol, ahol egyének, csoportok, szervezetek, közösségek szeretnének eredményesebben működni és együttműködni, egyben ennek erőteljes, egyszerű eszközeit keresik.

2 2. Megoldásközpontú megközelítés, szemlélet, modell (Solution Focus), alapelvek: A megoldásközpontú megközelítés olyan paradigmát kínál a modellt használó fejlesztő szakembereknek, szervezeteknek és vezetőknek, amelyben nem foglalkoznak a felmerülő probléma elemzésével. A megoldásközpontú megközelítés az ügyfelet tekinti szakértőnek és helyezi a fejlesztő kapcsolat középpontjába és az ő erősségeire építve támogatja őt a számára megfelelő megoldás megalkotásában. Gyors és hatékony: a módszer alkalmazói az idő nagy részében igyekeznek minél többet megtudni az ügyfél céljairól, a már létező, működő és jövőbeli megoldásairól és könnyen mozgósítható erőforrásairól. A megoldásközpontú módszertan alapjait Steve de Shazer és Insoo Kim Berg, a megoldásközpontú rövid terápiás irányzat (Solution Focused Brief Therapy) két alapítója dolgozta ki az 1980-as években az Egyesült Államokban. A megoldásközpontú szakemberek azt keresik, ami egyszerűen és praktikusan működik egy helyzetben. Arra helyezik a hangsúlyt, amit az ügyfél akar (nem arra, amit problémának érez), ami az ügyfélnek már jól megy (nem arra, ami rosszul), a gyakorlati előrelépésre figyelnek és támogatják az ügyfelet abban, hogy lépésről lépésre építse a saját megoldását. Ezáltal válik az ügyféllel folytatott munka pozitív, pragmatikus folyamattá. A módszer széles körben alkalmazható: coaching beszélgetésben, szervezetek fejlesztésében, vezetői gyakorlatban, oktatásban és terápiában. Magunkénak valljuk a nemzetközi Solution Focus közösség, a SOLWorld alapelveit. A nemzetközi coach szervezetek közül az International Coach Federation (ICF) mindenkor aktuális Etikai Kódexét és Coaching Kompetenciáit vesszük alapul munkánk során. 1. Az Egyesület céljai a következők: Az Egyesület kulturális közhasznú, önkormányzattal rendelkező non-profit, társadalmi szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy ismertté és elismertté tegye a megoldásközpontú (SF) megközelítést a coaching és egyéb egyéni, csoport és szervezeti fejlesztő munkában, mindezt szervezeti, üzleti és mindennapi környezetben. Működjön együtt a szakmában érdekelt jogi és természetes személyekkel, szervezetekkel. Nyújtson szakmai érdekképviseletet tagjainak, valamint biztosítson keretet a szakmai fejlődéshez minden érdekelt számára és gondoskodjon az Egyesület tagjai által végzett megoldásközpontú munka minőségfejlesztéséről. Céljai megvalósítása érdekében különösen feladata: Az Egyesület tagjai, illetve a coach szakmában érdekelt jogi és természetes személyek, szervezetek képzésének és fejlődésének elősegítésén belül: o konferenciák, előadások, workshopok, nyilvános coachingok, tréningek szervezése; 2

3 o kiadványok, tananyagok, esettanulmányok, módszertani anyagok, szakmai könyvek megosztása, terjesztése, kiadása; o új tudások, jó gyakorlatok, új szakmai ismeretek felkutatása, létrehozása, megosztása, terjesztése, könyvkiadás; o közösségi élet, szakmai rendezvények, találkozók, tapasztalatcserék, szupervíziók szervezése; az Egyesület tagjai részére érdekképviseletet nyújtani, szakmai elismertséget növelni, lobbizni és minőségfejlesztést kialakítani. Az Egyesület tagjainak munkájával összefüggő etikai ügyekben eljárni; Együttműködni a többi, hazai és nemzetközi coaching szakmai szervezetekkel a közös célok elérésében, és képviselni a megoldásközpontú (SF) megközelítést a szakmai közösségben; Szakmailag kapcsolatot tartani a megoldásközpontú szakemberek nemzetközi közösségével, különösen a SOLWorld közösséggel; Támogatni minden olyan törekvést, amely a coaching szakma szabályozására, önszabályozására, a szakmai minimum sztenderdek elfogadtatására irányul; Együttműködni coachokkal, mentorokkal, szupervízorokkal, tanácsadókkal, mediátorokkal és más fejlesztőkkel, és az őket képviselő hazai és nemzetközi szervezetekkel, képző intézményekkel az Egyesület céljaival összhangban lévő kérdésekben; 2. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül szolgáltatásaiból más is részesülhessen. 3. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló Évi CLCVI. Törvény 26.. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: - tudományos tevékenység, kutatás; - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 1. Az Egyesület rendes tagjai azok a megoldásközpontú (SF) megközelítéssel dolgozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek megfelelnek a következő alapfeltételeknek: - természetes személy esetén betöltötték a 18. életévüket - írásban nyilatkoznak a belépési szándékról (belépési nyilatkozat) - írásban jelzik a belépésre vonatkozó motivációjukat (motivációs levél) - rendelkeznek két tag ajánlásával - felvételi beszélgetésen vesznek részt - egyetértenek az Alapszabályban foglaltakkal - a kötelezettségek teljesítését vállalják - továbbá az Egyesület tevékenységében tevékenyen részt vesznek - tagdíjat az Alapszabálynak megfelelően rendszeresen megfizetik 3

4 2. A belépőnek a belépési szándékát az Egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével, egy motivációs levél csatolásával, aláírásával és az Elnökség felé történő benyújtásával kell kinyilvánítani. 3. A felvétel tárgyában az Egyesület Elnöksége a felvételi feltételek teljesülésének ellenőrzését követően a kérelem benyújtását követő első vezetőségi ülésen dönt. Amennyiben a belépési feltételeknek a belépni szándékozó megfelel, úgy csatlakozását el kell fogadni. A felvétel ügyében hozott nemleges döntést a felvételt kérővel írásbeli indoklással kell közölni. 4. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek vagy a coaching szakma hivatásként való elfogadtatása ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. 5. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, ahol minden rendes tag 1 szavazattal rendelkezik. Továbbá jogosultak az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni. 6. A tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni. A tiszteletbeli tagok szavazati választási és választhatósági joggal nem rendelkeznek, de jogosultak a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal részt venni. A tiszteletbeli tagok a határozatképesség tekintetében figyelmen kívül hagyandóak. 7. A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni. A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. A tiszteletbeli tagok kötelesek az Egyesület erkölcsi támogatására. A rendes tag és a tiszteletbeli tag köteles az Alapszabályt betartani. 8. A tagság megszűnik: természetes személy tag halálával, kilépés írásbeli bejelentésével, kizárással, törléssel, jogi személy tag megszűnésével és az Egyesület megszűnése következtében. 9. A kilépés esetében a kilépési szándéknak az Elnökség részére történő írásbeli bejelentésével a bejelentés tényével megszűnik a tagsági viszony. 10. Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb fizetési kötelezettségével a fenti határidőn túl hátralékban van, és tartozását az Elnökség írásbeli felszólításában megjelölt határidőre sem egyenlíti ki, az Elnökség a tagság soraiból törölheti. A kilépett vagy jogerősen törölt tag csak a tagsági viszonyának fennállása alatt keletkezett tartozásért felel. Az Elnökség a tagot tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt előzetes, a jogkövetkezményt tartalmazó írásbeli figyelmeztetés után törölheti a tagok sorából. A törlésről az Elnökség határozatban dönt, amelyet köteles megküldeni az érintett tagnak. A törölt tag az Elnökség határozata ellen fellebbezhet a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül. A törölt tag fellebbezésének elbírálása érdekében rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 11. Elhalálozás esetén a tag tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjat és egyéb kifizetéseit a hozzátartozók nem követelhetik vissza. 12. Azt a tagot, aki magatartásával, nyilatkozataival az Egyesület céljait veszélyezteti, vagy Alapszabályt sértő magatartásával méltatlanná válik a 4

5 tagságra, az Egyesület kizárhatja tagjai közül. A kizárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti az Elnökség bármely tagjánál. A kizárásról a közgyűlés dönt. A kizárandó tagot az Elnökség egy tagja 20 nappal a közgyűlés összehívása előtt értesíti a kizárási kezdeményezésről, írásban, tértivevényes küldemény útján. A döntés előtt az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy álláspontját kifejthesse, mind írásban a tagok felé, mind a közgyűlésen személyesen. A kizáró határozatot (amely tartalmazza a jogorvoslati lehetőségeket is) tértivevényes küldeményben juttatja el a titkár a kizárt tag számára. A kizárt tag az egyesület közgyűlésének döntése ellen, a tudomásul szerzéstől számított 30 napon belül keresettel élhet az egyesület székhelye szerinti Fővárosi Bíróságnál. A kizárandó tag viselkedése, tevékenysége megítélésének alapjául az ICF Etikai Kódexe és az ICF Coaching Kompetenciái szolgálnak. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A tagokat a jogszabályokban biztosított egyenlő jogok illetik meg és kötelességek terhelik. 2. A tagok jogosultak: - aktívan részt venni az Egyesület munkájában, és tevékeny közreműködésükkel hozzájárulni az egyesületi feladatok teljesítéséhez, - részt venni a közgyűlésen - Az Egyesület tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati illetve választási- jog illeti meg, amelyet a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján gyakorolhatnak. - A rendes tagok választhatósági joggal is rendelkeznek, az ügyintéző és képviseleti szerv tagjává történő választást illetően az évi II. törvény (Etv.) 8. (1) bekezdése szerinti korlátozással. - Az Egyesület által rendezett előadásokon, rendezvényeken részt venni, az Elnökség által meghatározott kedvezménnyel. - Az Egyesület által működtetett levelezőlista tagjává válni, azt szakmai célokra használni. - Az Egyesület honlapján fényképpel és elérhetőségi adatokkal megjelenni. 3. Az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. 4. Az Egyesület tagja a közgyűlés, vagy az Elnökség törvénysértő határozatát a tudomására jutott 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása azonban annak végrehajtását nem gátolja. 5. A tagok kötelesek: - az Alapszabályban foglalt célok megvalósításában közreműködni, - az ICF Etikai Kódexét betartva az ICF Coaching Kompetenciái mentén gyakorolni a coaching szakmát, - a közgyűlési és az Elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani, - védeni az Egyesület tulajdonát, - az egyesületi tagdíjat határidőre megfizetni 5

6 V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. Az Egyesület Alapszabályán keresztül biztosítja az Egyesület demokratikus önkormányzati elven alapuló működését. Elősegíti a tag jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. 2. Az Egyesület vezető szerveit egyévi időtartamra választja a közgyűlés. A választott vezetők beszámolási kötelezettséggel tartoznak választóiknak. Amennyiben feladataikat nem az Alapszabálynak megfelelően látják el, vagy egyáltalán nem látják el, a megválasztó szerv őket bármikor visszahívhatja. 3. A szavazás nyílt úton történik. Ha jogszabály, vagy az alapszabály minősített többséget nem ír elő a határozathozatal egyszeri szótöbbséggel történik. A közgyűlésen szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Tisztújítás esetén megválasztott az, aki sorrendben legtöbb érvényes szavazatot kapta. 4. Titkos szavazást kell tartani: ha a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot javasolja. 5. Az Egyesület szerveinek ülése nyilvános, azon annak zavarása nélkül bárki jelen lehet. A nyilvánosság korlátozására személyi jogsérelem, illetve az Adatvédelmi törvény sérelme esetén van lehetőség. 6. Az Egyesület vezető testületei: a közgyűlés és az Elnökség. Vezető tisztségviselők: az Elnökség, illetve létrehozása esetén - a felügyelő szerv tagjai. 7. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 8. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9. Nem lehet vezető tisztségviselő aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be ilyen funkciót amely köztartozás hátrahagyásával szűnt meg. Aki ilyen szervezetnél volt vezető tisztségviselő, az a szervezet megszűntétől számított 2 évig nem lehet máshol vezető tisztségviselő, ha a megszűnt szervezetnél legalább egy évig ilyen tisztséget töltött be. 6

7 10. A tisztségviselésre jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más szervezetnél betölt-e megjelölve az adott szervezet közhasznúságára vonatkozó minősítését is. 11. A Közgyűlés Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést a tagok összessége alkotja. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Kizárólagos jog- és hatáskörrel dönt az alábbiakban: a. Az Alapszabály elfogadás és módosítása b. A feloszlás, illetve más társadalmi szervezetekkel történő egyesülés kimondása c. Az éves költségvetés meghatározása d. Az Elnökség éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés, illetve a zárszámadás elfogadása; e. Az Elnökség 1 évre történő megválasztása f. A tagdíj mértékének meghatározása g. A tagsági viszonnyal kapcsolatos Elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása h. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlést - amely egyben a tisztújító közgyűlés is - az Egyesület elnöke hívja össze és vezeti le évente egyszer. A meghívókat írásban, átvételt igazolható módon kell elküldeni. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 15 nappal előbb meg kell tenni. A napirend a közgyűlésen nem egészíthető ki, illetve nem módosítható Rendkívüli ülést akkor kell tartani, ha azt - a tagok legalább 25%-a az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri, - az Elnökség szükségesnek tartja, - a bíróság elrendeli A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen. A közgyűlés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást az egyesület honlapján közzé kell tenni A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A közgyűlési meghívóban rendelkezni kell arról, hogy a határozatképtelenség miatt szükségessé váló, megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés időpontját követő egy óra múlva az eredeti közgyűlés helyén, az eredeti napirendi pontokkal kerül lebonyolításra. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha erről az eredeti meghívóban tájékoztatják a tagokat. 12. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Egyesület 7

8 feloszlásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Titkos szavazást kell lebonyolítani a tagok kizárásakor. 13. Az Elnökség Az Elnökség az Egyesület szervező, összehangoló, ügyintéző és képviseleti szerve, amely biztosítja az Egyesületi munka folyamatosságát. Az Elnökség két közgyűlés között az Egyesület vezető szerve Tagjai: Elnök, 2 fő Alelnök és a Titkár Az Elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével- az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 8 nappal. Sürgős esetben személyesen, szóban, telefonon vagy egyéb kommunikációs eszköz útján is összehívhatja a napirend közlésével és a honlapon történő közzétételével egyidőben. Határozatképes, ha az ülésen az Elnökség több mint fele jelen van Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Az Elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül Az Elnökség a feladatok ellátására állandó és eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre. Az egyik állandó bizottság a Tagfelvételi Bizottság, akinek tagjait és vezetőjét a rendes tagság közül konszenzusos alapon, az Elnökség választja ki Az Elnökség elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Elnökség éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentését, illetve az Egyesület zárszámadását; Az Egyesületet az elnök képviseli. VI. TISZTSÉGVISELŐK 1. Elnök: képviseli az Egyesületet, az Elnökség egyes tagjait megbízza esetenkénti képviselettel, összehívja a közgyűlést és az Elnökség üléseit, azokon elnököl, ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett, a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, eljár az Elnökség által átruházott hatásköri ügyekben, irányítja az Egyesület és az Elnökség munkáját kapcsolatot tart a média képviselővel, ellátja a szóvivői feladatokat javaslatot tesz az Egyesület rendezvényeire. elkészíti az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, illetve a zárszámadás tervezetét és az Elnökség elé terjeszti, továbbá ezeket jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjeszti. 2. Alelnökök: Távollétében az elnök megbízása alapján helyettesíti az elnököt, gyakorolja annak minden jog- és munkakörét, 8

9 Elvégzi az elnök és a közgyűlés által átruházott feladatokat. Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi. 3. Titkár: előkészíti a közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket, gondoskodik a közgyűlés, Elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, irányítja és ellátja az Egyesület írásbeli feladatait, segít az Egyesület rendezvényeinek szervezésében segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, elvégzi az elnök által átruházott feladatokat. az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az Elnökség havi rendszerességgel beszámol, a pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi. VII. A HATÁROZATOK RENDJE 1. A közgyűlésről és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: - a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség esetében név szerint), - a határozatképességet, - a véglegesített napirendet, - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, - a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, - a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség esetében név szerint). 3. A jegyzőkönyveket hitelesítik: - a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag, - az Elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök. 4. A testületek határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a mellette és ellene szavazók számarányát, ha lehetséges személyét is. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai: - a tevékenység folytatásából származó bevétel, - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, - tagdíj, - a vállalkozási jövedelem, - adomány, támogatás, pályázati bevétel, - egyéb bevételek. 2. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik. 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 9

10 4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. 5. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 6. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetõ szervtõl elkülönült felügyelõ szerv létrehozása akkor is kötelezõ, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 7. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel. 8. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. 9. Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 10. A tagdíj bevétel évi rendszeres tagdíjból áll. Az éves tagdíj mértékét az egyesület a honlapján teszi közzé. 11. A következő évi tagdíjról az évi rendes közgyűlésen dönt az egyesület. 12. A tagok csak az évente meghatározott tagdíj megfizetésére kötelezhetőek. 13. A tagdíj felemelése vagy csökkentése a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 14. Az éves tagdíjat legkésőbb a következő év április 1-jéig kell befizetni, készpénzben vagy bank átutalással. 15. A közgyűlés az éves tagsági díjat az alábbiak szerint állapítja meg: Rendes tagok számára évi ,- Ft azaz húszezer forint. IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA 1. Az Egyesület a közgyűlés, illetve az Elnökségi ülés időpontját és az ülésről szóló tájékoztatást a meghívó kiküldésével egyidőben a honlapján megjelenteti. 2. A tagok és a határozatokban érintettek számára hozzáférhetővé teszi a "Hatályos Egyesületi Határozatok" c. dokumentumot. 3. Az Egyesület a szolgáltatásairól évente szolgáltatási jegyzéket jelentet meg, amely tartalmazza a szolgáltatás fajtáját, igénybevételi feltételeit. A szolgáltatási jegyzéket honlapján megjelenteti. A szolgáltatásokkal azonos módon hozza nyilvánosságra az Egyesület a működés módját, a beszámolói közléseket, illetve a közgyűlés és az Elnökség döntéseit. 4. Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati 10

11 szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is. 5. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki szabadon betekinthetnek, az elnökkel történő előzetes időpont egyeztetést követően. 6. Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, arról - a saját költségére - másolatot készíthet. Budapest, május 15. Mellékletek: 1. ICF Etikai Kódex 2. ICF Coaching Kompetenciák Alulírott Csajtai Kornél, mint a MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE elnöke igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat I a szervezet székhelyére vonatkozó - pontjának változása adott okot.... Az egyesület elnöke 11

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben