MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva"

Átírás

1 MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE (továbbiakban Egyesület) kulturális nonprofit társadalmi szervezet, amelyet az alapító tagjai hoztak létre, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és ezen alapszabályában meghatározott célok és tevékenységek megvalósítására alakult. Az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján működő egyesületként alapszabályát az alábbiak szerint alkotja meg és hozza nyilvánosságra. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE 2. A szervezet angol neve: ASSOCIATION OF SOLUTION FOCUSED COACHES, PRACTITIONERS AND ORGANISATIONS 3. A szervezet nevének rövidítése: SOLUTIONFOCUS Megoldásközpontú Egyesület 4. A szervezet nevének angol rövidítése: SOLUTIONFOCUS Association 5. Az alapítás időpontja: október A szervezet működési területe: Magyarország 7. A szervezet székhelye: 1065 Budapest, Révay köz Az Egyesület jogi személy. 9. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. II. AZ EGYESÜLET MISSZIÓJA, MEGOLDÁSKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS, AZ EGYESÜLET ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATA ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 1. Az Egyesület missziója: Egyesületünk missziója a megoldásközpontú (angolul Solution Focus, rövidítve SF) megközelítés széles körben való megismertetése, továbbfejlesztése, és hasznos alkalmazása mindenhol, ahol egyének, csoportok, szervezetek, közösségek szeretnének eredményesebben működni és együttműködni, egyben ennek erőteljes, egyszerű eszközeit keresik.

2 2. Megoldásközpontú megközelítés, szemlélet, modell (Solution Focus), alapelvek: A megoldásközpontú megközelítés olyan paradigmát kínál a modellt használó fejlesztő szakembereknek, szervezeteknek és vezetőknek, amelyben nem foglalkoznak a felmerülő probléma elemzésével. A megoldásközpontú megközelítés az ügyfelet tekinti szakértőnek és helyezi a fejlesztő kapcsolat középpontjába és az ő erősségeire építve támogatja őt a számára megfelelő megoldás megalkotásában. Gyors és hatékony: a módszer alkalmazói az idő nagy részében igyekeznek minél többet megtudni az ügyfél céljairól, a már létező, működő és jövőbeli megoldásairól és könnyen mozgósítható erőforrásairól. A megoldásközpontú módszertan alapjait Steve de Shazer és Insoo Kim Berg, a megoldásközpontú rövid terápiás irányzat (Solution Focused Brief Therapy) két alapítója dolgozta ki az 1980-as években az Egyesült Államokban. A megoldásközpontú szakemberek azt keresik, ami egyszerűen és praktikusan működik egy helyzetben. Arra helyezik a hangsúlyt, amit az ügyfél akar (nem arra, amit problémának érez), ami az ügyfélnek már jól megy (nem arra, ami rosszul), a gyakorlati előrelépésre figyelnek és támogatják az ügyfelet abban, hogy lépésről lépésre építse a saját megoldását. Ezáltal válik az ügyféllel folytatott munka pozitív, pragmatikus folyamattá. A módszer széles körben alkalmazható: coaching beszélgetésben, szervezetek fejlesztésében, vezetői gyakorlatban, oktatásban és terápiában. Magunkénak valljuk a nemzetközi Solution Focus közösség, a SOLWorld alapelveit. A nemzetközi coach szervezetek közül az International Coach Federation (ICF) mindenkor aktuális Etikai Kódexét és Coaching Kompetenciáit vesszük alapul munkánk során. 1. Az Egyesület céljai a következők: Az Egyesület kulturális közhasznú, önkormányzattal rendelkező non-profit, társadalmi szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy ismertté és elismertté tegye a megoldásközpontú (SF) megközelítést a coaching és egyéb egyéni, csoport és szervezeti fejlesztő munkában, mindezt szervezeti, üzleti és mindennapi környezetben. Működjön együtt a szakmában érdekelt jogi és természetes személyekkel, szervezetekkel. Nyújtson szakmai érdekképviseletet tagjainak, valamint biztosítson keretet a szakmai fejlődéshez minden érdekelt számára és gondoskodjon az Egyesület tagjai által végzett megoldásközpontú munka minőségfejlesztéséről. Céljai megvalósítása érdekében különösen feladata: Az Egyesület tagjai, illetve a coach szakmában érdekelt jogi és természetes személyek, szervezetek képzésének és fejlődésének elősegítésén belül: o konferenciák, előadások, workshopok, nyilvános coachingok, tréningek szervezése; 2

3 o kiadványok, tananyagok, esettanulmányok, módszertani anyagok, szakmai könyvek megosztása, terjesztése, kiadása; o új tudások, jó gyakorlatok, új szakmai ismeretek felkutatása, létrehozása, megosztása, terjesztése, könyvkiadás; o közösségi élet, szakmai rendezvények, találkozók, tapasztalatcserék, szupervíziók szervezése; az Egyesület tagjai részére érdekképviseletet nyújtani, szakmai elismertséget növelni, lobbizni és minőségfejlesztést kialakítani. Az Egyesület tagjainak munkájával összefüggő etikai ügyekben eljárni; Együttműködni a többi, hazai és nemzetközi coaching szakmai szervezetekkel a közös célok elérésében, és képviselni a megoldásközpontú (SF) megközelítést a szakmai közösségben; Szakmailag kapcsolatot tartani a megoldásközpontú szakemberek nemzetközi közösségével, különösen a SOLWorld közösséggel; Támogatni minden olyan törekvést, amely a coaching szakma szabályozására, önszabályozására, a szakmai minimum sztenderdek elfogadtatására irányul; Együttműködni coachokkal, mentorokkal, szupervízorokkal, tanácsadókkal, mediátorokkal és más fejlesztőkkel, és az őket képviselő hazai és nemzetközi szervezetekkel, képző intézményekkel az Egyesület céljaival összhangban lévő kérdésekben; 2. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül szolgáltatásaiból más is részesülhessen. 3. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló Évi CLCVI. Törvény 26.. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: - tudományos tevékenység, kutatás; - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 1. Az Egyesület rendes tagjai azok a megoldásközpontú (SF) megközelítéssel dolgozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek megfelelnek a következő alapfeltételeknek: - természetes személy esetén betöltötték a 18. életévüket - írásban nyilatkoznak a belépési szándékról (belépési nyilatkozat) - írásban jelzik a belépésre vonatkozó motivációjukat (motivációs levél) - rendelkeznek két tag ajánlásával - felvételi beszélgetésen vesznek részt - egyetértenek az Alapszabályban foglaltakkal - a kötelezettségek teljesítését vállalják - továbbá az Egyesület tevékenységében tevékenyen részt vesznek - tagdíjat az Alapszabálynak megfelelően rendszeresen megfizetik 3

4 2. A belépőnek a belépési szándékát az Egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével, egy motivációs levél csatolásával, aláírásával és az Elnökség felé történő benyújtásával kell kinyilvánítani. 3. A felvétel tárgyában az Egyesület Elnöksége a felvételi feltételek teljesülésének ellenőrzését követően a kérelem benyújtását követő első vezetőségi ülésen dönt. Amennyiben a belépési feltételeknek a belépni szándékozó megfelel, úgy csatlakozását el kell fogadni. A felvétel ügyében hozott nemleges döntést a felvételt kérővel írásbeli indoklással kell közölni. 4. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek vagy a coaching szakma hivatásként való elfogadtatása ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. 5. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, ahol minden rendes tag 1 szavazattal rendelkezik. Továbbá jogosultak az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni. 6. A tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni. A tiszteletbeli tagok szavazati választási és választhatósági joggal nem rendelkeznek, de jogosultak a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal részt venni. A tiszteletbeli tagok a határozatképesség tekintetében figyelmen kívül hagyandóak. 7. A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni. A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. A tiszteletbeli tagok kötelesek az Egyesület erkölcsi támogatására. A rendes tag és a tiszteletbeli tag köteles az Alapszabályt betartani. 8. A tagság megszűnik: természetes személy tag halálával, kilépés írásbeli bejelentésével, kizárással, törléssel, jogi személy tag megszűnésével és az Egyesület megszűnése következtében. 9. A kilépés esetében a kilépési szándéknak az Elnökség részére történő írásbeli bejelentésével a bejelentés tényével megszűnik a tagsági viszony. 10. Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb fizetési kötelezettségével a fenti határidőn túl hátralékban van, és tartozását az Elnökség írásbeli felszólításában megjelölt határidőre sem egyenlíti ki, az Elnökség a tagság soraiból törölheti. A kilépett vagy jogerősen törölt tag csak a tagsági viszonyának fennállása alatt keletkezett tartozásért felel. Az Elnökség a tagot tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt előzetes, a jogkövetkezményt tartalmazó írásbeli figyelmeztetés után törölheti a tagok sorából. A törlésről az Elnökség határozatban dönt, amelyet köteles megküldeni az érintett tagnak. A törölt tag az Elnökség határozata ellen fellebbezhet a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül. A törölt tag fellebbezésének elbírálása érdekében rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 11. Elhalálozás esetén a tag tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjat és egyéb kifizetéseit a hozzátartozók nem követelhetik vissza. 12. Azt a tagot, aki magatartásával, nyilatkozataival az Egyesület céljait veszélyezteti, vagy Alapszabályt sértő magatartásával méltatlanná válik a 4

5 tagságra, az Egyesület kizárhatja tagjai közül. A kizárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti az Elnökség bármely tagjánál. A kizárásról a közgyűlés dönt. A kizárandó tagot az Elnökség egy tagja 20 nappal a közgyűlés összehívása előtt értesíti a kizárási kezdeményezésről, írásban, tértivevényes küldemény útján. A döntés előtt az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy álláspontját kifejthesse, mind írásban a tagok felé, mind a közgyűlésen személyesen. A kizáró határozatot (amely tartalmazza a jogorvoslati lehetőségeket is) tértivevényes küldeményben juttatja el a titkár a kizárt tag számára. A kizárt tag az egyesület közgyűlésének döntése ellen, a tudomásul szerzéstől számított 30 napon belül keresettel élhet az egyesület székhelye szerinti Fővárosi Bíróságnál. A kizárandó tag viselkedése, tevékenysége megítélésének alapjául az ICF Etikai Kódexe és az ICF Coaching Kompetenciái szolgálnak. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A tagokat a jogszabályokban biztosított egyenlő jogok illetik meg és kötelességek terhelik. 2. A tagok jogosultak: - aktívan részt venni az Egyesület munkájában, és tevékeny közreműködésükkel hozzájárulni az egyesületi feladatok teljesítéséhez, - részt venni a közgyűlésen - Az Egyesület tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati illetve választási- jog illeti meg, amelyet a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján gyakorolhatnak. - A rendes tagok választhatósági joggal is rendelkeznek, az ügyintéző és képviseleti szerv tagjává történő választást illetően az évi II. törvény (Etv.) 8. (1) bekezdése szerinti korlátozással. - Az Egyesület által rendezett előadásokon, rendezvényeken részt venni, az Elnökség által meghatározott kedvezménnyel. - Az Egyesület által működtetett levelezőlista tagjává válni, azt szakmai célokra használni. - Az Egyesület honlapján fényképpel és elérhetőségi adatokkal megjelenni. 3. Az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. 4. Az Egyesület tagja a közgyűlés, vagy az Elnökség törvénysértő határozatát a tudomására jutott 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása azonban annak végrehajtását nem gátolja. 5. A tagok kötelesek: - az Alapszabályban foglalt célok megvalósításában közreműködni, - az ICF Etikai Kódexét betartva az ICF Coaching Kompetenciái mentén gyakorolni a coaching szakmát, - a közgyűlési és az Elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani, - védeni az Egyesület tulajdonát, - az egyesületi tagdíjat határidőre megfizetni 5

6 V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. Az Egyesület Alapszabályán keresztül biztosítja az Egyesület demokratikus önkormányzati elven alapuló működését. Elősegíti a tag jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. 2. Az Egyesület vezető szerveit egyévi időtartamra választja a közgyűlés. A választott vezetők beszámolási kötelezettséggel tartoznak választóiknak. Amennyiben feladataikat nem az Alapszabálynak megfelelően látják el, vagy egyáltalán nem látják el, a megválasztó szerv őket bármikor visszahívhatja. 3. A szavazás nyílt úton történik. Ha jogszabály, vagy az alapszabály minősített többséget nem ír elő a határozathozatal egyszeri szótöbbséggel történik. A közgyűlésen szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Tisztújítás esetén megválasztott az, aki sorrendben legtöbb érvényes szavazatot kapta. 4. Titkos szavazást kell tartani: ha a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot javasolja. 5. Az Egyesület szerveinek ülése nyilvános, azon annak zavarása nélkül bárki jelen lehet. A nyilvánosság korlátozására személyi jogsérelem, illetve az Adatvédelmi törvény sérelme esetén van lehetőség. 6. Az Egyesület vezető testületei: a közgyűlés és az Elnökség. Vezető tisztségviselők: az Elnökség, illetve létrehozása esetén - a felügyelő szerv tagjai. 7. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 8. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9. Nem lehet vezető tisztségviselő aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be ilyen funkciót amely köztartozás hátrahagyásával szűnt meg. Aki ilyen szervezetnél volt vezető tisztségviselő, az a szervezet megszűntétől számított 2 évig nem lehet máshol vezető tisztségviselő, ha a megszűnt szervezetnél legalább egy évig ilyen tisztséget töltött be. 6

7 10. A tisztségviselésre jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más szervezetnél betölt-e megjelölve az adott szervezet közhasznúságára vonatkozó minősítését is. 11. A Közgyűlés Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést a tagok összessége alkotja. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Kizárólagos jog- és hatáskörrel dönt az alábbiakban: a. Az Alapszabály elfogadás és módosítása b. A feloszlás, illetve más társadalmi szervezetekkel történő egyesülés kimondása c. Az éves költségvetés meghatározása d. Az Elnökség éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés, illetve a zárszámadás elfogadása; e. Az Elnökség 1 évre történő megválasztása f. A tagdíj mértékének meghatározása g. A tagsági viszonnyal kapcsolatos Elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása h. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlést - amely egyben a tisztújító közgyűlés is - az Egyesület elnöke hívja össze és vezeti le évente egyszer. A meghívókat írásban, átvételt igazolható módon kell elküldeni. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 15 nappal előbb meg kell tenni. A napirend a közgyűlésen nem egészíthető ki, illetve nem módosítható Rendkívüli ülést akkor kell tartani, ha azt - a tagok legalább 25%-a az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri, - az Elnökség szükségesnek tartja, - a bíróság elrendeli A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen. A közgyűlés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást az egyesület honlapján közzé kell tenni A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A közgyűlési meghívóban rendelkezni kell arról, hogy a határozatképtelenség miatt szükségessé váló, megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés időpontját követő egy óra múlva az eredeti közgyűlés helyén, az eredeti napirendi pontokkal kerül lebonyolításra. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha erről az eredeti meghívóban tájékoztatják a tagokat. 12. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Egyesület 7

8 feloszlásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Titkos szavazást kell lebonyolítani a tagok kizárásakor. 13. Az Elnökség Az Elnökség az Egyesület szervező, összehangoló, ügyintéző és képviseleti szerve, amely biztosítja az Egyesületi munka folyamatosságát. Az Elnökség két közgyűlés között az Egyesület vezető szerve Tagjai: Elnök, 2 fő Alelnök és a Titkár Az Elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével- az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 8 nappal. Sürgős esetben személyesen, szóban, telefonon vagy egyéb kommunikációs eszköz útján is összehívhatja a napirend közlésével és a honlapon történő közzétételével egyidőben. Határozatképes, ha az ülésen az Elnökség több mint fele jelen van Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Az Elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül Az Elnökség a feladatok ellátására állandó és eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre. Az egyik állandó bizottság a Tagfelvételi Bizottság, akinek tagjait és vezetőjét a rendes tagság közül konszenzusos alapon, az Elnökség választja ki Az Elnökség elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Elnökség éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentését, illetve az Egyesület zárszámadását; Az Egyesületet az elnök képviseli. VI. TISZTSÉGVISELŐK 1. Elnök: képviseli az Egyesületet, az Elnökség egyes tagjait megbízza esetenkénti képviselettel, összehívja a közgyűlést és az Elnökség üléseit, azokon elnököl, ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett, a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, eljár az Elnökség által átruházott hatásköri ügyekben, irányítja az Egyesület és az Elnökség munkáját kapcsolatot tart a média képviselővel, ellátja a szóvivői feladatokat javaslatot tesz az Egyesület rendezvényeire. elkészíti az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, illetve a zárszámadás tervezetét és az Elnökség elé terjeszti, továbbá ezeket jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjeszti. 2. Alelnökök: Távollétében az elnök megbízása alapján helyettesíti az elnököt, gyakorolja annak minden jog- és munkakörét, 8

9 Elvégzi az elnök és a közgyűlés által átruházott feladatokat. Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi. 3. Titkár: előkészíti a közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket, gondoskodik a közgyűlés, Elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, irányítja és ellátja az Egyesület írásbeli feladatait, segít az Egyesület rendezvényeinek szervezésében segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, elvégzi az elnök által átruházott feladatokat. az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az Elnökség havi rendszerességgel beszámol, a pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi. VII. A HATÁROZATOK RENDJE 1. A közgyűlésről és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: - a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség esetében név szerint), - a határozatképességet, - a véglegesített napirendet, - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, - a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, - a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség esetében név szerint). 3. A jegyzőkönyveket hitelesítik: - a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag, - az Elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök. 4. A testületek határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a mellette és ellene szavazók számarányát, ha lehetséges személyét is. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai: - a tevékenység folytatásából származó bevétel, - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, - tagdíj, - a vállalkozási jövedelem, - adomány, támogatás, pályázati bevétel, - egyéb bevételek. 2. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik. 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 9

10 4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. 5. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 6. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetõ szervtõl elkülönült felügyelõ szerv létrehozása akkor is kötelezõ, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 7. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel. 8. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. 9. Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 10. A tagdíj bevétel évi rendszeres tagdíjból áll. Az éves tagdíj mértékét az egyesület a honlapján teszi közzé. 11. A következő évi tagdíjról az évi rendes közgyűlésen dönt az egyesület. 12. A tagok csak az évente meghatározott tagdíj megfizetésére kötelezhetőek. 13. A tagdíj felemelése vagy csökkentése a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 14. Az éves tagdíjat legkésőbb a következő év április 1-jéig kell befizetni, készpénzben vagy bank átutalással. 15. A közgyűlés az éves tagsági díjat az alábbiak szerint állapítja meg: Rendes tagok számára évi ,- Ft azaz húszezer forint. IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA 1. Az Egyesület a közgyűlés, illetve az Elnökségi ülés időpontját és az ülésről szóló tájékoztatást a meghívó kiküldésével egyidőben a honlapján megjelenteti. 2. A tagok és a határozatokban érintettek számára hozzáférhetővé teszi a "Hatályos Egyesületi Határozatok" c. dokumentumot. 3. Az Egyesület a szolgáltatásairól évente szolgáltatási jegyzéket jelentet meg, amely tartalmazza a szolgáltatás fajtáját, igénybevételi feltételeit. A szolgáltatási jegyzéket honlapján megjelenteti. A szolgáltatásokkal azonos módon hozza nyilvánosságra az Egyesület a működés módját, a beszámolói közléseket, illetve a közgyűlés és az Elnökség döntéseit. 4. Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati 10

11 szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is. 5. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki szabadon betekinthetnek, az elnökkel történő előzetes időpont egyeztetést követően. 6. Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, arról - a saját költségére - másolatot készíthet. Budapest, május 15. Mellékletek: 1. ICF Etikai Kódex 2. ICF Coaching Kompetenciák Alulírott Csajtai Kornél, mint a MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE elnöke igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat I a szervezet székhelyére vonatkozó - pontjának változása adott okot.... Az egyesület elnöke 11

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA A FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület módosított ALAPSZABÁLYA 1. I. pont Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Az egyesület nevének rövidítése: FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 2. A szervezet nevének

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. ALAPSZABÁLY Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. Alapító tagok az 1997. évi CL VI. törvény alapján közhasznú egyesületet hoznak létre az alábbiak

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések 1.1 Az egyesület teljes neve: Jászkiséri Pedagógus Női Kar Közhasznú Egyesület 1.2 Az egyesület rövidített neve: Pedagógus Női Kar 1.3 Az egyesület székhelye: 5137 Jászkisér, Petőfi

Részletesebben

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1. ,,Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. Az Egyesület neve: ; OFOE 1. 2. Székhelye: 1025 Budapest Zöldlomb utca 56/A 2./3. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben