Nagy Róbertné LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Róbertné LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS"

Átírás

1 MÓDOSÍTOTT

2 Intézményvezető:...aláírás Intézményi OM- azonosítója: Nagy Róbertné LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum érvényessége: április 01-vel visszavonásig A dokumentum jellege: nyilvános Ph. 2

3 A Házirend tartalomjegyzék 1. Általános információk az óvodáról 4.o Az óvoda adatai 4.o A házirend célja 4.o. 2. Az óvoda működése 4.o. 2.1.Nyitva tartás 5.o. 2.2.A gyermekek életrendje óvodánkban 5.o. 2.3.A gyermekek érkezésének, távolmaradásának rendje 5.o. 2.4.Óvodaköteles korú gyermekek óvodába járásának szabályai 6.o. 2.5.Távolmaradás igazolása 6.o. 2.6.Az óvodás gyermek jogviszonya 7.o. 2.7.Az étkezés szabályai 8.o. 3. Gyermekek az óvodában 3.1.A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok 10.o. 3.2.Gyermekvédelem 11.o. 3.3A gyermekek értékelésének rendje 11.o. 3.4.A gyermek jutalmazásának elvei és formái 12.o. 3.5.A gyermek fegyelmezésének formái 12.o. 4. A szülők jogai és kötelességei, kapcsolattartás, együttműködés 12.o 4.1.A szülők jogai, kötelességei 12.o. 4.2.Közös elveink 13.o. 4.3.A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 14.o. 4.4.Kapcsolattartás 14.o. 5. Óvodánkban igénybe vehető szolgáltatások 15.o. 6. Biztonságos Intézmény 15.o. 6.1.Az óvoda egészségvédelmi szabályai 15.o. 6.2 Bombariadó, Tűzriadó 15.o Óvó-védő eljárások 16.o. 6.4.Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 16.o. 7. A Házirenddel kapcsolatos szabályok használata, 17.o. nyilvánosságra hozatal rendje, felülvizsgálata, a módosítás szabályai 8. Legitimációs záradék 18.o. 3

4 Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1.1 Az óvoda adatai 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: KÓPÉVÁR ÓVODA Az óvoda címe: 1078 Budapest, Murányi utca 27. Az óvoda telefonszáma: Az óvoda címe: Az óvoda honlapja: Az óvodavezető neve: Nagy Róbertné Fogadóórája: minden csütörtök 13 órától 15 óráig Az óvodavezető helyettes neve: Tarr Erzsébet Az óvodatitkár neve: Szinainé Gáspár Krisztina Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Fancsik Judit Az óvoda gyerekorvosa: Dr. Lengyel Boglárka Az óvoda védőnője. Vásárhelyi Anikó A házirend célja Az óvodai élet egy részének jogszabályi keretek között történő szabályozása. E szabály megléte az óvoda törvényes működésének feltétele. 2. Az óvoda működése Nyitva tartás Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az óvoda június 1.-től, augusztus 31.-ig, nyári napirend szerint működik. Ez időszak alatt összevont csoportokkal dolgozunk. Nyári zárás időpontja: minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket annak időtartamáról és a pontos időpontról, melyet a fenntartó határoz meg. Nevelés nélküli munkanapok: évente 5 munkanapot vehet igénybe az intézmény. Ennek időpontjai: november, február és május utolsó péntek-e. A fennmaradó két napot esetleges rendkívüli események miatt kerülhet felhasználásra. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról a befizetések alkalmával időben tájékoztatást adunk. 4

5 Napi nyitva tartás: Az óvoda főbejáratának zárva tartása: Reggel 6 h -tól du. -18 h óráig Reggel 6-7-ig és du h óráig összevont csoportban ügyeletet tartunk, ebben az időben történik az óvoda takarítása. Reggel: 9.00 óra és óra között Délben: 13 óra és óra között 2.2. A gyermekek életrendje az óvodában A napirendünk megszervezésénél a folyamatosság, rugalmasság, az egészséges életmódra nevelés, az életkori sajátosságok, az évszaki változások figyelembe vétele az elsődleges szempont, amely azt jelenti, hogy a gyermekeinknek egész nap folyamán az étkezési gondozási tevékenységeket beépítve a lehető leghosszabb ideig zavartalanul biztosítva legyen az önfeledt játéktevékenység, minden nap biztosítva legyen a szabad mozgás a levegőn. A szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak gyermekük csoportjának napirendjéről. Általános, keretjellegű napirendünk Napszak Időpont Gyermeki tevékenység formák Délelőtt 6-12 óráig Játék Étkezés Kezdeményezések, egyéni fejlesztések Levegőzés Szabadidős tevékenység (mozgásos játékok) Délután óráig Étkezés Pihenés Játék Szabadidős tevékenység (mozgásos játékok) Levegőzés (évszakfüggő) Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti A gyermek érkezésének és távozásának rendje: Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, és a csoportok nyugalma érdekében kérjük, hogy a gyerekek legkésőbb 9 h óráig érkezzenek a csoportba. Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába, adják át az óvónőnek, délután az óvónőtől kérjék ki, és úgy távozzanak az óvodából. Az óvónő csak azért a kisgyermekért vállalhat felelősséget, akit személyen átvett a szülőtől. A gyermekek hazavitele és 13 között, valamint órától 18 h -ig történhet. Ettől való eltérés esetén kérjük a csoport óvónőivel egyeztessenek. 5

6 A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvónő a törvényes gondviselőn kívül más személlyel elengedje a gyermeket az óvodából. Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a felelős. A szülők válása esetén (lásd.:3.2) A szülő kötelessége, hogy rendkívüli akadályoztatása esetén értesítse az óvodát távolmaradása okáról. (lásd.:3.2) A zárásig (18 h óráig) el nem vitt gyermeket - ha a szülővel való kapcsolatfelvétel kétszeri próbálkozásra sem megvalósítható - az ügyeletes óvodapedagógus értesíti a hatóságokat. 14 éven aluli személynek gyermeket nem adunk ki Óvodaköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai: Az ötödik életévüket betöltött gyermekek számára napi négy órában kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja, hogy az óvodaköteles korú gyermekeket legkésőbb 8 h -ig hozzák be az óvodába az iskolaalkalmasság elérésének az érdekében A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének eljárásrendje A gyermek öt éves korától a kötelező óvodai nevelés alól az óvodavezető felmentést adhat a szülő (gyám) írásos kérelme (családi körülmények, képességkibontakoztatás, sajátos helyzet) alapján, melyet az óvoda vezetőjének írásban nyújt be, aki döntéséről határozatot hoz, és megküld a szülőnek. Az óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát. A hiányzás igazolásának eljárásrendje: Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél. Betegség miatt történő hiányzását minden esetben orvossal kell írásban igazoltatni. Az óvodából betegen kiadott, vagy otthon megbetegedett gyermek, csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Az orvos által kiadott igazoláson szerepelnie kell a távol töltött időszak tényleges dátumának. Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe az óvodát, melynek tényét az óvónőknek a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálni szükséges. A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási ellenőrzés keretében vizsgál. Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai foglalkozások megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem hozza óvodába. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje Óvodaköteles gyermek esetében 7 nap igazolatlan hiányzásnál az eredménytelen kétszeri írásbeli felszólítás után az óvoda vezetője az illetékes gyámhivatalt értesíti az igazolatlan távolmaradásáról. 6

7 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről. Óvodáztatási támogatásra jogosultság esetén a mulasztott napok száma nem haladhatja meg január-június, illetve július-december között az óvodai nevelési napok 25%-át. Megszűnik az óvodai elhelyezés - a közoktatási törvény 74. (3) bekezdésében foglaltak kivételével -, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol. Az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmezteti az igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben a gyermek még nem töltötte be az ötödik életévét az óvodavezető megszünteti a gyermek óvodai elhelyezését Az óvodás gyermek jogviszonya Az óvoda a gyermek három éves korától annak tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. A beiratkozás, felvétel eljárásrendje Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán jelentkezés alapján történik. A három éves gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó határozza meg, mely általában május hónap első hete. Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására, kérjük a szülő személyi igazolványát, a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát. A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesítjük a szülőt. Az óvodába felvételt nem nyert gyermek esetében az óvoda írásban megküldött határozatában foglaltakkal kapcsolatban a szülő írásban fellebbezéssel élhet az önkormányzat jegyzője felé. A fellebbezést a jegyzőnek címezve, de az óvoda vezetőjének kell leadni. Ha a beíratott gyermekek létszáma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a felvételnél a következő szempontokat vesszük figyelembe: körzetes gyermek (Fenntartó által meghatározott terület, mely megtekinthető az óvoda honlapján), 5. életévét betöltött gyermek, testvér, bölcsődés gyermek, a gyermek szülője a körzetben dolgozik. A gyermekek csoportba osztásakor lehetőségekhez mérten igyekszünk teljesíteni a szülő kérését. Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása: ha gyermek hátrányos helyzetű, és az óvoda körzetében lakik, a gyámhatóság kezdeményezésére azonnali óvodai ellátást igényel a gyermekvédelmi törvény értelmében napközbeni ellátásra jogosult Ha a Gyámhatóság intézkedésére vette fel az óvoda a gyermeket, továbbá az évi LXXIX. Törvény 24 -ának (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben (a 7

8 gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától, napi 4 órában köteles az óvodai nevelésben részt venni. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, kivéve, ha a gyermek hátrányos helyzetű, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak az évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire. Az óvodaváltás eljárásrendje Az ötödik életévét betöltött másik óvodába távozó gyermek esetében Értesítés óvodaváltoztatásról nyomtatványt postázzuk a fogadó intézménynek, aki visszaigazolja írásban a gyermek befogadását. Ha az ötödik életévét betöltött gyermek lakóhelye, vagy tartózkodási helye nem az óvoda székhelyén található, az óvoda vezetője írásban értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. 2.7 Az étkeztetés szabályainak eljárásrendje A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala engedélyezett. (Születésnap, farsang és egyéb rendezvények alkalmából) Házilag készítette süteményt, tortát a gyermekeknek nem adunk. Nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását nehezíti az óvoda területén történő gyerek etetése, nassoltatása, otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt. Célszerű a nagyon korán (6 h 7 h óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni, majd az óvodai reggelit pedig a gyermek 9 óra körül tízórainként fogyasztja el. Ételallergiás gyermekek étkeztetése Ehhez mindenesetben a szülő írásos kérelmén felül orvosi igazolást kérünk. Az étel szállítására alkalmas (3 részes) ételhordó beszerzése a szülő feladata. Étkezés kirándulások alkalmával Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. uzsonna. 8

9 Étkezési térítési díjak befizetésének és lemondásának rendje Az étkezések megrendelésére és lemondására, valamint a térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 1.) Az étkezési térítési díjakat minden hónapban a - meghirdetett időpontban befizetési napon készpénzben kell befizetni. 2.) Az étkezés lemondása: történhet telefonon, vagy személyesen a kijelölt füzetekben mindennap 9.30 ig lehetséges. Felelősséget csak a füzetben bejegyzettekért vállalunk! 3.) A lemondott étkezéseket túlfizetésként kell kezelni, és a következő havi étkezési díjaknál kell beszámítani. 4.) A lemondott étkezés jóváírására a bejelentést követő naptól van lehetőség. 5.) Befizetett és lemondott étkezési díj visszafizetésére csak akkor kerülhet sor, ha jóváírásra nincs lehetőség (pl.: óvoda/iskolaváltás esetén) 6.) Étkezési térítési díjkedvezmények: A.) Normatív kedvezmények (mértékük a mindenkori jogszabály szerint a jogszabály vonatkozó paragrafusa kifüggesztésre kerül: a főbejáratnál) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (100% kedvezmény) - három vagy többgyermekes családok részére (50 % kedvezmény) - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén (50% kedvezmény) B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 27/2006. VIII.31.) rendelete alapján (a rendelet kifüggesztésre került: a főbejáratnál) a (Ptk. 685 (b) pontja értemében módosult ( én) utoljára. Amennyiben az Erzsébetvárosi Önkormányzat rendelete alapján részesül a kérelmező étkezési térítési díjkedvezményben, úgy az étkezés lemondásának elmulasztása a jogosultság (ingyenesség) elvesztésével jár az adott nevelési év további időszakára. 7.) Egy gyermek csak egy kedvezményben részesülhet. 9

10 Az étkezések időpontja: 3. Gyermekek az óvodában reggeli: 8.00-tól 9.00-ig ebéd: ig uzsonna: ig 3.1. A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok A gyermekek csak egészséges állapotban járhatnak óvodába. Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, kérjük, hogy az értesítésünk után a legrövidebb időn belül vigyék haza. Beteg, még gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megóvása érdekében tilos! Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Kivéve az allergia, illetve a magas láz csillapítására szolgáló készítményeket. Fejtetvesség észlelését, kérjük jelezzék a csoport óvodapedagógusának,hogy megtegye a szükséges intézkedéseket. Ha az óvoda fejtetvességet észlel, kérjük betartani az óvoda és a védőnő erre vonatkozó kéréseit. Az óvodában az orvos csak szükség esetén, illetve járvány idején lát el feladatokat. A védőnő heti rendszerességgel látogatja intézményünket. Ha a gyermek napközben megbetegszik az óvodapedagógus telefonon értesíti a szülőt. Ha a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermek ellátása után az óvodapedagógus gondoskodik a szülő értesítéséről, szükség esetén mentőt hív. Az óvoda helyiségeit az öltözőkön kívül a szülők csak az óvodapedagógusok engedélyével használhatják (mosdó, foglalkoztatók). Gyermek ruházata az óvodában A gyerek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva. A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki! Balesetveszély miatt tilos a papucs, klumpa óvodánkban! Az öltözék, cipő, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el. Higiéniai és esztétikai okokból ajánlott a játszó ruha biztosítása. A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló). Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. Alváshoz saját ágynemű szükséges! A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Az óvodának a Kt. 40. (8) pontja szerint lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni. Amennyiben a szülők az előírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel. 10

11 Behozható tárgyak: kiscsoport első három hónapjában olyan személyes (szőrös kisállat, takaró, párna) tárgy, mely a gyerek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, ékszerek, drága ruhadarabok. Az otthonról behozott játékokért felelősséget nem vállal az óvoda. 3.2 Gyermekvédelem A gyermeki jogok érvényre jutása érdekében óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokért egy személyben a z óvodavezetője a felelős. Óvodába lépéskor írásbeli nyilatkozatot kérünk a gyermek hazavitelének rendelkezéséről, amennyiben a gyermeket más is hazaviheti, valamint hozzájárulást az óvodán kívül szervezett programokon való részvételhez hozzájárul-e a szülő, gondviselő. Amennyiben a szülők nem élnek közös háztartásban, vagy válófélben vannak, kérjük a bírósági végzést, vagy a szülők együttes nyilatkozatát arról, hogy a gyermek elvitelének tekintetében hogyan egyeztek meg. Ha nem a megjelölt személy viszi el az óvodából a gyermeket, az átvevő személynek írásos meghatalmazással kell rendelkeznie, mely a következőket tartalmazza: meghatalmazó és meghatalmazott neve, címe, személyi igazolvány száma; a meghatalmazó szándéknyilatkozata valamint 2 tanú aláírása, cím, személyi igazolvány száma. A zárásig, 18 h óráig el nem vitt gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodapedagógus gondoskodik, ha a szülővel való kapcsolatfelvétel kétszeri próbálkozással sem megvalósítható. Amennyiben a szülő nem értesíti az óvodát a nyitvatartási idő (18 h ) alatt rendkívüli akadályoztatásáról az óvodapedagógusoknak értesíteni kell az erre az esetre kijelölt hatóságokat. 14 éven aluli személynek gyermeket nem adunk ki A gyermekek értékelése óvodánkban Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden gyermeket, az életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához képest, a saját lehetőségeihez, adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben. Az óvodába érkezéskor anamnézislapot veszünk fel, melyen tájékozódunk a gyermek óvodáskor előtti állapotáról, a születése körülményeiről, különleges szokásairól, általános egészségi állapotáról. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor (november, április). A személyiséglapot minden évben kétszer a szülők megtekinthetik, és aláírásukkal igazolják a gyermekükről kapott tájékoztatást. Az értékelésen mindkét pedagógus jelen van. A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége, a gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége. Az értékelés tartalmazza a pedagógusok megfigyeléseit a gyermek fejlődésével kapcsolatban (erősségek, gyengeségek). Amennyiben a gyermek fejlődésében lemaradást tapasztalnak azt írásban rögzítik, melyhez megjelenítik a fejlesztési irányokat is. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető, a logopédus adhat. Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást! 11

12 A nagycsoportos, iskolába lépő gyermekekről szakvéleményt állít ki az óvodavezető, a gyermek óvodapedagógusai és a nevelőtestület véleménye alapján, melyben nyilatkozik arról, hogy: iskolaérett-e a gyermek, még egy év óvodai nevelést javasol, szakértői bizottság véleményét kéri a kérdés eldöntésében. A vizsgálatokhoz szükséges óvodapedagógus által készített jellemzést csak a szülő aláírásával továbbítjuk. Az utóbbi két esetben a megfelelő vizsgálatok elvégzése után, ezen intézmények állítanak ki véleményt az iskolaérettségről A gyermekek jutalmazásának elvei és formái A gyermekek jutalmazása különböző szempontok figyelembevételével indokoltan, alkalomszerűen adható. Kiemelt szempont: a gyermek magatartása, a gyermek teljesítménye A jutalmazás lehet egyénileg, vagy csoportosan, csoportszinten vagy óvodaszinten. A jutalmazás elsődleges formája a szóbeli dicséret A gyermek fegyelmezésének formái Szóbeli figyelmeztetés A gyermek adott játékából való rövid ideig tartó kiemelés 4. A Szülők jogai és kötelességei, kapcsolattartás együttműködés: 4.1. A szülők jogai és kötelességei: Óvodánkban a szülők jogai: Megismerhetik az óvoda Nevelési Programját, házirendjét, SZMSZ-ét, az éves munkatervét, melyeket az intézmény honlapján, faliújságján illetve a vezetői irodában, a vezetőtővel egyeztetve tekinthetnek meg. Jogukban áll a jogszabályban meghatározott módon véleményt nyilvánítani és egyetértést gyakorolni. A véleménynyilvánítás módja óvodánkban a következő: szülői szervezet értekezletein a megválasztott képviseleti tagokon keresztül, fogadó órákon, szülői értekezleteken Joguk van a gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapni, évente kétszer (november, április)fogadó óra keretében Joguk van kezdeményezni a szülői szervezet, óvodaszék létrehozását Tanácskozási joggal részt vehetnek a nevelőtestületi értekezleteken, valamint az érdekeiket érintő döntések meghozatalában Joguk van írásbeli javaslatot benyújtani a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyekben, melyre az óvodavezető a nevelőtestület és a szülői közösség közös döntése alapján 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Joguk van véleményt nyilvánítani fent említett megismerhető dokumentumokról. A Működéshez szükséges helyet és eszközöket az óvoda biztosítja. 12

13 Óvodánkban a szülők kötelességei: Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába. Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését és megadjon ehhez minden elvárható segítséget. A Helyi nevelési Program, a Házirend az SZMSZ megismerése és megtartása. Tartsa tiszteletben az óvoda vezetőjének, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait. Biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét továbbá óvodakötelezettségének ( 5 éves kortól) teljesítését Rendszeres kapcsolatot tartani, és együttműködni az óvodapedagógusokkal és érdeklődni a gyermeke fejlődéséről Körültekintően eljárni gyermeke jogainak érvényesítése közben Elősegíteni gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Ha gyermeke kimarad az óvodából, azt írásban jelentse be. A kötelességmulasztás következményei: Amennyiben az óvoda úgy ítéli meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességét teljesíteni, azt az óvodapedagógusnak kötelessége jelezni az óvodavezetőnek, aki a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálattól kér érdemi segítséget A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: Az óvodánkba járó gyermekeket, a felnőttek, és egymás tiszteletére, elfogadására, toleranciára, az egymásra való odafigyelésre neveljük. Ösztönözzük őket, hogy az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben. Az esetleges sérelmeiket az adott szituáció után minél hamarabb beszéljék meg az óvodapedagógusokkal, vagy az óvodavezetővel, hogy a problémákat orvosolni tudjuk. A szülők tájékoztatása, a gyermekek érdekeinek érvényesítése A szülőket a faliújságon és szülői értekezleteken tájékoztatjuk az óvodai programokról, közérdekű információkról. Kérdéseket, javaslatokat az óvodapedagógusokhoz, ill. az óvoda vezetőjéhez személyesen a fogadóórákon, szóban és írásban bármikor intézhetnek. A szülők képviseletére a Szülői Szervezet jogosult. Az óvoda alapvető dokumentumai: Óvodai Nevelés Program Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Házirend A szülők a fogadóórák alkalmával kérhetnek tájékoztatást a dokumentumokról, melyek megtalálhatóak az óvoda irodájában, illetve a honlapon. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben a Szülői Szervezet képviselője tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, illetve az ilyen ügyek tárgyalásakor, döntéshozatalkor részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 13

14 4.3. A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei: A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködésre alkalmas fórumok: szülői értekezletek, játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák (vezetői, óvónői), pedagógusainkkal való rövid, esetenkénti megbeszélések Kapcsolattartás: Kérjük Önöket, hogy a gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélése ne az ajtóban történjék, ne vonják el az óvónőt hosszabb időre a csoportjától, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát. A beszélgetésekre egyeztessenek időpontot. Gyermekükkel kapcsolatos információt a saját óvónőjüktől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A délelőtti időpontban csak üzenetet áll módunkban átadni az óvodapedagógusoknak. Csoportos igény, ill. érdekérvényesítés Panaszjog A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. Jogorvoslati lehetőségek: Intézményvezető Fenntartó Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén) Bíróság vagy Közigazgatási Hivatal Kártérítési felelősség Ha az intézménynek a gyermek, vagy a szülő kárt okozott, az óvodavezető vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról az óvónő a szülőt haladéktalanul tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen eljárás esetén az óvoda vezetője a szülő ellen pert indíthat. Bár az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott károkért vétkességre tekintet nélkül, teljes mértékben felel és a kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv rendeleteit kell alkalmazni, - ám azzal a kiegészítéssel, hogy az óvoda a felelősség alól mentesül, ha bizonyított, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 14

15 5. Óvodánkban igénybe vehető térítésmentes szolgáltatások Logopédus: A logopédus minden öt évet betöltött gyermekkel év elején szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyerekeknek. Fejlesztőpedagógus: A fejlesztőpedagógus minden öt évet betöltött gyerekkel évelején szűrést végez. Szűrés eredményének alapján egyén illetve kiscsoportos fejlesztésben vesznek részt a gyermekek. A fejlesztő foglalkozásokon az egyes részképességek támogatása, a komplex érés és fejlődés segítése történik az óvodai napirendbe építve. Gyógytestnevelés: A gyógy-testnevelő gyermekink körében orvosi javaslatra végzi tevékenységét. Só szoba: Valamennyi csoportunk órarendbe betervezett időpontban látogathatja só szobánkat. Hitoktatás Az óvodánkban folyó nevelés világnézetileg semleges. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve lehetővé tesszük, hogy az intézménybe járó gyermekek, igény szerint hitoktató által szervezett fakultatív hit és vallásoktatáson vegyenek részt. 6. Biztonságos Intézmény 6.1. Az óvoda egészségvédelmi szabályai: Az óvoda egész területén dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos! Kérjük, hogy az óvoda előtti utcai részen ne dobálják el a szemetet és a cigarettacsikket! Az óvoda tálalókonyhájában egészségvédelmi okokból idegen csak a vezető tudtával, fehér köpeny felvétele után tartózkodhat Az intézmény a HACCP minőségbiztosítási programmal dolgozik, a dokumentumban található, élelembiztonsági, egészségvédelmi szabályok betartása minden dolgozószámára is kötelező. A közétkeztetés feliratú hűtőszekrényben más élelmiszer nem tárolható! Bombariadó, Tűzriadó Bombariadó, Tűzriadó esetén a Tűzriadó terv szerint járunk el, amely az előtérben van kifüggesztve. (Lásd SzMSz) 15

16 6. 3. A gyermekeket óvó védő eljárások Az óvodában dolgozó minden felnőttnek valamint az óvodába járó minden gyermeknek és szüleinek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása. A gyermekekkel az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelően ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat a különböző tevékenységek udvarra menetel, séták, kirándulások, csoportszobai foglalkozások, ill. az óvoda egyéb helyiségeiben történő foglalkozások megkezdése előtt, meggyőződve a szabályok elsajátításáról is. Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot, eszközt észlel, azonnal értesítse az óvoda vezetőjét. Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetek felelősségét vállalni. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet teremthet. Kérjük a kedves szülőket, hogy tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartására: szúró, vágó eszközök használata az óvoda helyiségeinek kulturált használata a mindennapokban és a rendezvényeken az udvari játékok rendeltetésszerű használata. Külső látogatót csengetésre engedünk be az óvodába, akit a dajka néni az óvodavezetőhöz kísér. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az intézménybe. Az óvoda területén történt szándékos károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Az óvoda területén történő lopás rendőrségi feljelentést von maga után. Ha a gyermek napközben megbetegszik az óvodapedagógus telefonon értesíti a szülőt. Ha a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermek ellátása után az óvodapedagógus gondoskodik a szülő értesítéséről, szükség esetén mentőt hív Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok Az óvoda bejáratának napközbeni zárásának rendje a bejárati ajtón, mindenki számára jól látható helyen olvasható. A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodását, amely előírás a szervezeti és működési szabályzatban található meg. A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra kizárólag csak a fenntartó engedélye alapján történhet. Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által szervezett rendezvényen. Anyagi felelősség esetén pontosan meg kell határozni, hogy mi az óvoda és mi a szülő felelőssége. 16

17 Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására. 7. A Házirend használata, érvényesülése, hatálya, felülvizsgálata Elkészítésének módja, módosításának rendje: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az óvoda szülői szervezete véleményezési jogot gyakorol. A házirend az óvodavezető jóváhagyásával a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, válik érvényessé. A megismerhetőség folyamatos biztosítása, nyilvánosságra hozatalának formája: Az óvoda házirendje megtalálható az óvoda honlapján, továbbá az előterében elhelyezett információs táblán. Az újonnan beiratkozott kisgyermekek szülei számára az első szülői értekezleten az óvodavezető ismerteti a házirendet, valamint mindenkinek személyesen át is adja. Az óvoda az átvételt a szülő aláírásával dokumentálja. Érvényessége: Az óvodavezető jóváhagyásától visszavonásig érvényes Személyi hatálya kiterjed: a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. Területi hatálya kiterjed: a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként, az óvoda épületében, udvarán és az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok helyszínére is. Időbeni hatálya kiterjed: A gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben történik. Felülvizsgálata, módosítása: A Házirend felülvizsgálatára minden nevelési évzáró értekezletén sor kerül. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A módosítási eljárás szabályai: Az óvodavezető a nevelőtestületi javaslatra a szülők véleményét figyelembe véve elkészíti az új házirendet. Megkéri a szülői szervezet véleményét. A nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra. Budapest, március.29. Nagy Róbertné óvodavezető 17

18 8. Legitimációs záradék Készítette: Nagy Róbertné óvodavezető Dátum: Bp március 29. Óvodavezető aláírása Egyetértést gyakorlók és véleményt nyilvánítók nevében: Dátum: Szülői szervezet képviselőjének aláírása Elfogadta a nevelőtestület ( ) Dátum: A nevelőtestület képviselőjének aláírása 18

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

Iktsz: MÓDOSÍTOTT 2014.

Iktsz: MÓDOSÍTOTT 2014. Iktsz: MÓDOSÍTOTT 2014. 1 Intézményvezető: Intézményi OM- azonosítója: 200534...aláírás Nagy Róbertné LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIRENDJE 2013.

TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. TÜNDÉRKERT ÓVODA 9177 ÁSVÁNYRÁRÓ, ÓVODA ÚT 1. TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Kovacsicsné L. Krisztina óvodavezető A Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda adatai

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda. Házirendje

Bátai Pitypang Óvoda. Házirendje Bátai Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 1. Az óvoda adatai 2. A házirend célja 3. Az óvoda funkciója, nevelési alapelveink 2. Az óvoda működése 1. Nyitva

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

H Á Z I R E N D Intézményvezető:

H Á Z I R E N D Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: 034703 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi határozatszáma: /2013. (..) Név H Á Z I R E N D elfogadás Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte:.. név Fenntartói

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014 1 Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Házirend 2014 2 3 Tartalom Preambulum... 2 Tartalomjegyzék.... 3 1. A Házirend célja.. 4 2. Az óvoda adatai. 4 3. Nyitva tartás, munkarend... 4 4. A gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A KADARKÚTI GYERMEKKERT ÓVODA HÁZIRENDJE

A KADARKÚTI GYERMEKKERT ÓVODA HÁZIRENDJE A KADARKÚTI GYERMEKKERT ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: BŐTHE ISTVÁNNÉ Óvodavezető KADARKÚT, 2013. március 11. A Házirend az óvodába felvett gyermekek és szüleik jogainak és kötelezettségeinek érvényesülése,

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Általános információk

Általános információk Általános információk Az óvoda neve: KÓPÉVÁR ÓVODA Az óvoda címe: 1078 Budapest, István u. 37. Telefonszáma: 06 1 342 43 87, faxszáma: 06 1 342 43 87 Az óvoda e-mail címe: ovoda@kopevar.t-online.hu Web

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben