Nagy Róbertné LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Róbertné LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS"

Átírás

1 MÓDOSÍTOTT

2 Intézményvezető:...aláírás Intézményi OM- azonosítója: Nagy Róbertné LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum érvényessége: április 01-vel visszavonásig A dokumentum jellege: nyilvános Ph. 2

3 A Házirend tartalomjegyzék 1. Általános információk az óvodáról 4.o Az óvoda adatai 4.o A házirend célja 4.o. 2. Az óvoda működése 4.o. 2.1.Nyitva tartás 5.o. 2.2.A gyermekek életrendje óvodánkban 5.o. 2.3.A gyermekek érkezésének, távolmaradásának rendje 5.o. 2.4.Óvodaköteles korú gyermekek óvodába járásának szabályai 6.o. 2.5.Távolmaradás igazolása 6.o. 2.6.Az óvodás gyermek jogviszonya 7.o. 2.7.Az étkezés szabályai 8.o. 3. Gyermekek az óvodában 3.1.A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok 10.o. 3.2.Gyermekvédelem 11.o. 3.3A gyermekek értékelésének rendje 11.o. 3.4.A gyermek jutalmazásának elvei és formái 12.o. 3.5.A gyermek fegyelmezésének formái 12.o. 4. A szülők jogai és kötelességei, kapcsolattartás, együttműködés 12.o 4.1.A szülők jogai, kötelességei 12.o. 4.2.Közös elveink 13.o. 4.3.A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 14.o. 4.4.Kapcsolattartás 14.o. 5. Óvodánkban igénybe vehető szolgáltatások 15.o. 6. Biztonságos Intézmény 15.o. 6.1.Az óvoda egészségvédelmi szabályai 15.o. 6.2 Bombariadó, Tűzriadó 15.o Óvó-védő eljárások 16.o. 6.4.Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 16.o. 7. A Házirenddel kapcsolatos szabályok használata, 17.o. nyilvánosságra hozatal rendje, felülvizsgálata, a módosítás szabályai 8. Legitimációs záradék 18.o. 3

4 Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1.1 Az óvoda adatai 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: KÓPÉVÁR ÓVODA Az óvoda címe: 1078 Budapest, Murányi utca 27. Az óvoda telefonszáma: Az óvoda címe: Az óvoda honlapja: Az óvodavezető neve: Nagy Róbertné Fogadóórája: minden csütörtök 13 órától 15 óráig Az óvodavezető helyettes neve: Tarr Erzsébet Az óvodatitkár neve: Szinainé Gáspár Krisztina Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Fancsik Judit Az óvoda gyerekorvosa: Dr. Lengyel Boglárka Az óvoda védőnője. Vásárhelyi Anikó A házirend célja Az óvodai élet egy részének jogszabályi keretek között történő szabályozása. E szabály megléte az óvoda törvényes működésének feltétele. 2. Az óvoda működése Nyitva tartás Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az óvoda június 1.-től, augusztus 31.-ig, nyári napirend szerint működik. Ez időszak alatt összevont csoportokkal dolgozunk. Nyári zárás időpontja: minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket annak időtartamáról és a pontos időpontról, melyet a fenntartó határoz meg. Nevelés nélküli munkanapok: évente 5 munkanapot vehet igénybe az intézmény. Ennek időpontjai: november, február és május utolsó péntek-e. A fennmaradó két napot esetleges rendkívüli események miatt kerülhet felhasználásra. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról a befizetések alkalmával időben tájékoztatást adunk. 4

5 Napi nyitva tartás: Az óvoda főbejáratának zárva tartása: Reggel 6 h -tól du. -18 h óráig Reggel 6-7-ig és du h óráig összevont csoportban ügyeletet tartunk, ebben az időben történik az óvoda takarítása. Reggel: 9.00 óra és óra között Délben: 13 óra és óra között 2.2. A gyermekek életrendje az óvodában A napirendünk megszervezésénél a folyamatosság, rugalmasság, az egészséges életmódra nevelés, az életkori sajátosságok, az évszaki változások figyelembe vétele az elsődleges szempont, amely azt jelenti, hogy a gyermekeinknek egész nap folyamán az étkezési gondozási tevékenységeket beépítve a lehető leghosszabb ideig zavartalanul biztosítva legyen az önfeledt játéktevékenység, minden nap biztosítva legyen a szabad mozgás a levegőn. A szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak gyermekük csoportjának napirendjéről. Általános, keretjellegű napirendünk Napszak Időpont Gyermeki tevékenység formák Délelőtt 6-12 óráig Játék Étkezés Kezdeményezések, egyéni fejlesztések Levegőzés Szabadidős tevékenység (mozgásos játékok) Délután óráig Étkezés Pihenés Játék Szabadidős tevékenység (mozgásos játékok) Levegőzés (évszakfüggő) Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti A gyermek érkezésének és távozásának rendje: Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, és a csoportok nyugalma érdekében kérjük, hogy a gyerekek legkésőbb 9 h óráig érkezzenek a csoportba. Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába, adják át az óvónőnek, délután az óvónőtől kérjék ki, és úgy távozzanak az óvodából. Az óvónő csak azért a kisgyermekért vállalhat felelősséget, akit személyen átvett a szülőtől. A gyermekek hazavitele és 13 között, valamint órától 18 h -ig történhet. Ettől való eltérés esetén kérjük a csoport óvónőivel egyeztessenek. 5

6 A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvónő a törvényes gondviselőn kívül más személlyel elengedje a gyermeket az óvodából. Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a felelős. A szülők válása esetén (lásd.:3.2) A szülő kötelessége, hogy rendkívüli akadályoztatása esetén értesítse az óvodát távolmaradása okáról. (lásd.:3.2) A zárásig (18 h óráig) el nem vitt gyermeket - ha a szülővel való kapcsolatfelvétel kétszeri próbálkozásra sem megvalósítható - az ügyeletes óvodapedagógus értesíti a hatóságokat. 14 éven aluli személynek gyermeket nem adunk ki Óvodaköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai: Az ötödik életévüket betöltött gyermekek számára napi négy órában kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja, hogy az óvodaköteles korú gyermekeket legkésőbb 8 h -ig hozzák be az óvodába az iskolaalkalmasság elérésének az érdekében A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének eljárásrendje A gyermek öt éves korától a kötelező óvodai nevelés alól az óvodavezető felmentést adhat a szülő (gyám) írásos kérelme (családi körülmények, képességkibontakoztatás, sajátos helyzet) alapján, melyet az óvoda vezetőjének írásban nyújt be, aki döntéséről határozatot hoz, és megküld a szülőnek. Az óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát. A hiányzás igazolásának eljárásrendje: Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél. Betegség miatt történő hiányzását minden esetben orvossal kell írásban igazoltatni. Az óvodából betegen kiadott, vagy otthon megbetegedett gyermek, csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Az orvos által kiadott igazoláson szerepelnie kell a távol töltött időszak tényleges dátumának. Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe az óvodát, melynek tényét az óvónőknek a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálni szükséges. A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási ellenőrzés keretében vizsgál. Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai foglalkozások megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem hozza óvodába. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje Óvodaköteles gyermek esetében 7 nap igazolatlan hiányzásnál az eredménytelen kétszeri írásbeli felszólítás után az óvoda vezetője az illetékes gyámhivatalt értesíti az igazolatlan távolmaradásáról. 6

7 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről. Óvodáztatási támogatásra jogosultság esetén a mulasztott napok száma nem haladhatja meg január-június, illetve július-december között az óvodai nevelési napok 25%-át. Megszűnik az óvodai elhelyezés - a közoktatási törvény 74. (3) bekezdésében foglaltak kivételével -, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol. Az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmezteti az igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben a gyermek még nem töltötte be az ötödik életévét az óvodavezető megszünteti a gyermek óvodai elhelyezését Az óvodás gyermek jogviszonya Az óvoda a gyermek három éves korától annak tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. A beiratkozás, felvétel eljárásrendje Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán jelentkezés alapján történik. A három éves gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó határozza meg, mely általában május hónap első hete. Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására, kérjük a szülő személyi igazolványát, a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát. A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesítjük a szülőt. Az óvodába felvételt nem nyert gyermek esetében az óvoda írásban megküldött határozatában foglaltakkal kapcsolatban a szülő írásban fellebbezéssel élhet az önkormányzat jegyzője felé. A fellebbezést a jegyzőnek címezve, de az óvoda vezetőjének kell leadni. Ha a beíratott gyermekek létszáma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a felvételnél a következő szempontokat vesszük figyelembe: körzetes gyermek (Fenntartó által meghatározott terület, mely megtekinthető az óvoda honlapján), 5. életévét betöltött gyermek, testvér, bölcsődés gyermek, a gyermek szülője a körzetben dolgozik. A gyermekek csoportba osztásakor lehetőségekhez mérten igyekszünk teljesíteni a szülő kérését. Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása: ha gyermek hátrányos helyzetű, és az óvoda körzetében lakik, a gyámhatóság kezdeményezésére azonnali óvodai ellátást igényel a gyermekvédelmi törvény értelmében napközbeni ellátásra jogosult Ha a Gyámhatóság intézkedésére vette fel az óvoda a gyermeket, továbbá az évi LXXIX. Törvény 24 -ának (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben (a 7

8 gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától, napi 4 órában köteles az óvodai nevelésben részt venni. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, kivéve, ha a gyermek hátrányos helyzetű, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak az évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire. Az óvodaváltás eljárásrendje Az ötödik életévét betöltött másik óvodába távozó gyermek esetében Értesítés óvodaváltoztatásról nyomtatványt postázzuk a fogadó intézménynek, aki visszaigazolja írásban a gyermek befogadását. Ha az ötödik életévét betöltött gyermek lakóhelye, vagy tartózkodási helye nem az óvoda székhelyén található, az óvoda vezetője írásban értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. 2.7 Az étkeztetés szabályainak eljárásrendje A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala engedélyezett. (Születésnap, farsang és egyéb rendezvények alkalmából) Házilag készítette süteményt, tortát a gyermekeknek nem adunk. Nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását nehezíti az óvoda területén történő gyerek etetése, nassoltatása, otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt. Célszerű a nagyon korán (6 h 7 h óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni, majd az óvodai reggelit pedig a gyermek 9 óra körül tízórainként fogyasztja el. Ételallergiás gyermekek étkeztetése Ehhez mindenesetben a szülő írásos kérelmén felül orvosi igazolást kérünk. Az étel szállítására alkalmas (3 részes) ételhordó beszerzése a szülő feladata. Étkezés kirándulások alkalmával Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. uzsonna. 8

9 Étkezési térítési díjak befizetésének és lemondásának rendje Az étkezések megrendelésére és lemondására, valamint a térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 1.) Az étkezési térítési díjakat minden hónapban a - meghirdetett időpontban befizetési napon készpénzben kell befizetni. 2.) Az étkezés lemondása: történhet telefonon, vagy személyesen a kijelölt füzetekben mindennap 9.30 ig lehetséges. Felelősséget csak a füzetben bejegyzettekért vállalunk! 3.) A lemondott étkezéseket túlfizetésként kell kezelni, és a következő havi étkezési díjaknál kell beszámítani. 4.) A lemondott étkezés jóváírására a bejelentést követő naptól van lehetőség. 5.) Befizetett és lemondott étkezési díj visszafizetésére csak akkor kerülhet sor, ha jóváírásra nincs lehetőség (pl.: óvoda/iskolaváltás esetén) 6.) Étkezési térítési díjkedvezmények: A.) Normatív kedvezmények (mértékük a mindenkori jogszabály szerint a jogszabály vonatkozó paragrafusa kifüggesztésre kerül: a főbejáratnál) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (100% kedvezmény) - három vagy többgyermekes családok részére (50 % kedvezmény) - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén (50% kedvezmény) B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 27/2006. VIII.31.) rendelete alapján (a rendelet kifüggesztésre került: a főbejáratnál) a (Ptk. 685 (b) pontja értemében módosult ( én) utoljára. Amennyiben az Erzsébetvárosi Önkormányzat rendelete alapján részesül a kérelmező étkezési térítési díjkedvezményben, úgy az étkezés lemondásának elmulasztása a jogosultság (ingyenesség) elvesztésével jár az adott nevelési év további időszakára. 7.) Egy gyermek csak egy kedvezményben részesülhet. 9

10 Az étkezések időpontja: 3. Gyermekek az óvodában reggeli: 8.00-tól 9.00-ig ebéd: ig uzsonna: ig 3.1. A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok A gyermekek csak egészséges állapotban járhatnak óvodába. Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, kérjük, hogy az értesítésünk után a legrövidebb időn belül vigyék haza. Beteg, még gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megóvása érdekében tilos! Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Kivéve az allergia, illetve a magas láz csillapítására szolgáló készítményeket. Fejtetvesség észlelését, kérjük jelezzék a csoport óvodapedagógusának,hogy megtegye a szükséges intézkedéseket. Ha az óvoda fejtetvességet észlel, kérjük betartani az óvoda és a védőnő erre vonatkozó kéréseit. Az óvodában az orvos csak szükség esetén, illetve járvány idején lát el feladatokat. A védőnő heti rendszerességgel látogatja intézményünket. Ha a gyermek napközben megbetegszik az óvodapedagógus telefonon értesíti a szülőt. Ha a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermek ellátása után az óvodapedagógus gondoskodik a szülő értesítéséről, szükség esetén mentőt hív. Az óvoda helyiségeit az öltözőkön kívül a szülők csak az óvodapedagógusok engedélyével használhatják (mosdó, foglalkoztatók). Gyermek ruházata az óvodában A gyerek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva. A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki! Balesetveszély miatt tilos a papucs, klumpa óvodánkban! Az öltözék, cipő, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el. Higiéniai és esztétikai okokból ajánlott a játszó ruha biztosítása. A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló). Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. Alváshoz saját ágynemű szükséges! A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Az óvodának a Kt. 40. (8) pontja szerint lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni. Amennyiben a szülők az előírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel. 10

11 Behozható tárgyak: kiscsoport első három hónapjában olyan személyes (szőrös kisállat, takaró, párna) tárgy, mely a gyerek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, ékszerek, drága ruhadarabok. Az otthonról behozott játékokért felelősséget nem vállal az óvoda. 3.2 Gyermekvédelem A gyermeki jogok érvényre jutása érdekében óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokért egy személyben a z óvodavezetője a felelős. Óvodába lépéskor írásbeli nyilatkozatot kérünk a gyermek hazavitelének rendelkezéséről, amennyiben a gyermeket más is hazaviheti, valamint hozzájárulást az óvodán kívül szervezett programokon való részvételhez hozzájárul-e a szülő, gondviselő. Amennyiben a szülők nem élnek közös háztartásban, vagy válófélben vannak, kérjük a bírósági végzést, vagy a szülők együttes nyilatkozatát arról, hogy a gyermek elvitelének tekintetében hogyan egyeztek meg. Ha nem a megjelölt személy viszi el az óvodából a gyermeket, az átvevő személynek írásos meghatalmazással kell rendelkeznie, mely a következőket tartalmazza: meghatalmazó és meghatalmazott neve, címe, személyi igazolvány száma; a meghatalmazó szándéknyilatkozata valamint 2 tanú aláírása, cím, személyi igazolvány száma. A zárásig, 18 h óráig el nem vitt gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodapedagógus gondoskodik, ha a szülővel való kapcsolatfelvétel kétszeri próbálkozással sem megvalósítható. Amennyiben a szülő nem értesíti az óvodát a nyitvatartási idő (18 h ) alatt rendkívüli akadályoztatásáról az óvodapedagógusoknak értesíteni kell az erre az esetre kijelölt hatóságokat. 14 éven aluli személynek gyermeket nem adunk ki A gyermekek értékelése óvodánkban Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden gyermeket, az életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához képest, a saját lehetőségeihez, adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben. Az óvodába érkezéskor anamnézislapot veszünk fel, melyen tájékozódunk a gyermek óvodáskor előtti állapotáról, a születése körülményeiről, különleges szokásairól, általános egészségi állapotáról. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor (november, április). A személyiséglapot minden évben kétszer a szülők megtekinthetik, és aláírásukkal igazolják a gyermekükről kapott tájékoztatást. Az értékelésen mindkét pedagógus jelen van. A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége, a gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége. Az értékelés tartalmazza a pedagógusok megfigyeléseit a gyermek fejlődésével kapcsolatban (erősségek, gyengeségek). Amennyiben a gyermek fejlődésében lemaradást tapasztalnak azt írásban rögzítik, melyhez megjelenítik a fejlesztési irányokat is. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető, a logopédus adhat. Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást! 11

12 A nagycsoportos, iskolába lépő gyermekekről szakvéleményt állít ki az óvodavezető, a gyermek óvodapedagógusai és a nevelőtestület véleménye alapján, melyben nyilatkozik arról, hogy: iskolaérett-e a gyermek, még egy év óvodai nevelést javasol, szakértői bizottság véleményét kéri a kérdés eldöntésében. A vizsgálatokhoz szükséges óvodapedagógus által készített jellemzést csak a szülő aláírásával továbbítjuk. Az utóbbi két esetben a megfelelő vizsgálatok elvégzése után, ezen intézmények állítanak ki véleményt az iskolaérettségről A gyermekek jutalmazásának elvei és formái A gyermekek jutalmazása különböző szempontok figyelembevételével indokoltan, alkalomszerűen adható. Kiemelt szempont: a gyermek magatartása, a gyermek teljesítménye A jutalmazás lehet egyénileg, vagy csoportosan, csoportszinten vagy óvodaszinten. A jutalmazás elsődleges formája a szóbeli dicséret A gyermek fegyelmezésének formái Szóbeli figyelmeztetés A gyermek adott játékából való rövid ideig tartó kiemelés 4. A Szülők jogai és kötelességei, kapcsolattartás együttműködés: 4.1. A szülők jogai és kötelességei: Óvodánkban a szülők jogai: Megismerhetik az óvoda Nevelési Programját, házirendjét, SZMSZ-ét, az éves munkatervét, melyeket az intézmény honlapján, faliújságján illetve a vezetői irodában, a vezetőtővel egyeztetve tekinthetnek meg. Jogukban áll a jogszabályban meghatározott módon véleményt nyilvánítani és egyetértést gyakorolni. A véleménynyilvánítás módja óvodánkban a következő: szülői szervezet értekezletein a megválasztott képviseleti tagokon keresztül, fogadó órákon, szülői értekezleteken Joguk van a gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapni, évente kétszer (november, április)fogadó óra keretében Joguk van kezdeményezni a szülői szervezet, óvodaszék létrehozását Tanácskozási joggal részt vehetnek a nevelőtestületi értekezleteken, valamint az érdekeiket érintő döntések meghozatalában Joguk van írásbeli javaslatot benyújtani a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyekben, melyre az óvodavezető a nevelőtestület és a szülői közösség közös döntése alapján 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Joguk van véleményt nyilvánítani fent említett megismerhető dokumentumokról. A Működéshez szükséges helyet és eszközöket az óvoda biztosítja. 12

13 Óvodánkban a szülők kötelességei: Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába. Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését és megadjon ehhez minden elvárható segítséget. A Helyi nevelési Program, a Házirend az SZMSZ megismerése és megtartása. Tartsa tiszteletben az óvoda vezetőjének, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait. Biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét továbbá óvodakötelezettségének ( 5 éves kortól) teljesítését Rendszeres kapcsolatot tartani, és együttműködni az óvodapedagógusokkal és érdeklődni a gyermeke fejlődéséről Körültekintően eljárni gyermeke jogainak érvényesítése közben Elősegíteni gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Ha gyermeke kimarad az óvodából, azt írásban jelentse be. A kötelességmulasztás következményei: Amennyiben az óvoda úgy ítéli meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességét teljesíteni, azt az óvodapedagógusnak kötelessége jelezni az óvodavezetőnek, aki a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálattól kér érdemi segítséget A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: Az óvodánkba járó gyermekeket, a felnőttek, és egymás tiszteletére, elfogadására, toleranciára, az egymásra való odafigyelésre neveljük. Ösztönözzük őket, hogy az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben. Az esetleges sérelmeiket az adott szituáció után minél hamarabb beszéljék meg az óvodapedagógusokkal, vagy az óvodavezetővel, hogy a problémákat orvosolni tudjuk. A szülők tájékoztatása, a gyermekek érdekeinek érvényesítése A szülőket a faliújságon és szülői értekezleteken tájékoztatjuk az óvodai programokról, közérdekű információkról. Kérdéseket, javaslatokat az óvodapedagógusokhoz, ill. az óvoda vezetőjéhez személyesen a fogadóórákon, szóban és írásban bármikor intézhetnek. A szülők képviseletére a Szülői Szervezet jogosult. Az óvoda alapvető dokumentumai: Óvodai Nevelés Program Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Házirend A szülők a fogadóórák alkalmával kérhetnek tájékoztatást a dokumentumokról, melyek megtalálhatóak az óvoda irodájában, illetve a honlapon. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben a Szülői Szervezet képviselője tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, illetve az ilyen ügyek tárgyalásakor, döntéshozatalkor részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 13

14 4.3. A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei: A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködésre alkalmas fórumok: szülői értekezletek, játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák (vezetői, óvónői), pedagógusainkkal való rövid, esetenkénti megbeszélések Kapcsolattartás: Kérjük Önöket, hogy a gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélése ne az ajtóban történjék, ne vonják el az óvónőt hosszabb időre a csoportjától, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát. A beszélgetésekre egyeztessenek időpontot. Gyermekükkel kapcsolatos információt a saját óvónőjüktől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A délelőtti időpontban csak üzenetet áll módunkban átadni az óvodapedagógusoknak. Csoportos igény, ill. érdekérvényesítés Panaszjog A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. Jogorvoslati lehetőségek: Intézményvezető Fenntartó Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén) Bíróság vagy Közigazgatási Hivatal Kártérítési felelősség Ha az intézménynek a gyermek, vagy a szülő kárt okozott, az óvodavezető vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról az óvónő a szülőt haladéktalanul tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen eljárás esetén az óvoda vezetője a szülő ellen pert indíthat. Bár az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott károkért vétkességre tekintet nélkül, teljes mértékben felel és a kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv rendeleteit kell alkalmazni, - ám azzal a kiegészítéssel, hogy az óvoda a felelősség alól mentesül, ha bizonyított, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 14

15 5. Óvodánkban igénybe vehető térítésmentes szolgáltatások Logopédus: A logopédus minden öt évet betöltött gyermekkel év elején szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyerekeknek. Fejlesztőpedagógus: A fejlesztőpedagógus minden öt évet betöltött gyerekkel évelején szűrést végez. Szűrés eredményének alapján egyén illetve kiscsoportos fejlesztésben vesznek részt a gyermekek. A fejlesztő foglalkozásokon az egyes részképességek támogatása, a komplex érés és fejlődés segítése történik az óvodai napirendbe építve. Gyógytestnevelés: A gyógy-testnevelő gyermekink körében orvosi javaslatra végzi tevékenységét. Só szoba: Valamennyi csoportunk órarendbe betervezett időpontban látogathatja só szobánkat. Hitoktatás Az óvodánkban folyó nevelés világnézetileg semleges. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve lehetővé tesszük, hogy az intézménybe járó gyermekek, igény szerint hitoktató által szervezett fakultatív hit és vallásoktatáson vegyenek részt. 6. Biztonságos Intézmény 6.1. Az óvoda egészségvédelmi szabályai: Az óvoda egész területén dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos! Kérjük, hogy az óvoda előtti utcai részen ne dobálják el a szemetet és a cigarettacsikket! Az óvoda tálalókonyhájában egészségvédelmi okokból idegen csak a vezető tudtával, fehér köpeny felvétele után tartózkodhat Az intézmény a HACCP minőségbiztosítási programmal dolgozik, a dokumentumban található, élelembiztonsági, egészségvédelmi szabályok betartása minden dolgozószámára is kötelező. A közétkeztetés feliratú hűtőszekrényben más élelmiszer nem tárolható! Bombariadó, Tűzriadó Bombariadó, Tűzriadó esetén a Tűzriadó terv szerint járunk el, amely az előtérben van kifüggesztve. (Lásd SzMSz) 15

16 6. 3. A gyermekeket óvó védő eljárások Az óvodában dolgozó minden felnőttnek valamint az óvodába járó minden gyermeknek és szüleinek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása. A gyermekekkel az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelően ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat a különböző tevékenységek udvarra menetel, séták, kirándulások, csoportszobai foglalkozások, ill. az óvoda egyéb helyiségeiben történő foglalkozások megkezdése előtt, meggyőződve a szabályok elsajátításáról is. Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot, eszközt észlel, azonnal értesítse az óvoda vezetőjét. Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetek felelősségét vállalni. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet teremthet. Kérjük a kedves szülőket, hogy tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartására: szúró, vágó eszközök használata az óvoda helyiségeinek kulturált használata a mindennapokban és a rendezvényeken az udvari játékok rendeltetésszerű használata. Külső látogatót csengetésre engedünk be az óvodába, akit a dajka néni az óvodavezetőhöz kísér. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az intézménybe. Az óvoda területén történt szándékos károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Az óvoda területén történő lopás rendőrségi feljelentést von maga után. Ha a gyermek napközben megbetegszik az óvodapedagógus telefonon értesíti a szülőt. Ha a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermek ellátása után az óvodapedagógus gondoskodik a szülő értesítéséről, szükség esetén mentőt hív Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok Az óvoda bejáratának napközbeni zárásának rendje a bejárati ajtón, mindenki számára jól látható helyen olvasható. A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodását, amely előírás a szervezeti és működési szabályzatban található meg. A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra kizárólag csak a fenntartó engedélye alapján történhet. Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által szervezett rendezvényen. Anyagi felelősség esetén pontosan meg kell határozni, hogy mi az óvoda és mi a szülő felelőssége. 16

17 Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására. 7. A Házirend használata, érvényesülése, hatálya, felülvizsgálata Elkészítésének módja, módosításának rendje: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az óvoda szülői szervezete véleményezési jogot gyakorol. A házirend az óvodavezető jóváhagyásával a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, válik érvényessé. A megismerhetőség folyamatos biztosítása, nyilvánosságra hozatalának formája: Az óvoda házirendje megtalálható az óvoda honlapján, továbbá az előterében elhelyezett információs táblán. Az újonnan beiratkozott kisgyermekek szülei számára az első szülői értekezleten az óvodavezető ismerteti a házirendet, valamint mindenkinek személyesen át is adja. Az óvoda az átvételt a szülő aláírásával dokumentálja. Érvényessége: Az óvodavezető jóváhagyásától visszavonásig érvényes Személyi hatálya kiterjed: a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. Területi hatálya kiterjed: a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként, az óvoda épületében, udvarán és az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok helyszínére is. Időbeni hatálya kiterjed: A gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben történik. Felülvizsgálata, módosítása: A Házirend felülvizsgálatára minden nevelési évzáró értekezletén sor kerül. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A módosítási eljárás szabályai: Az óvodavezető a nevelőtestületi javaslatra a szülők véleményét figyelembe véve elkészíti az új házirendet. Megkéri a szülői szervezet véleményét. A nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra. Budapest, március.29. Nagy Róbertné óvodavezető 17

18 8. Legitimációs záradék Készítette: Nagy Róbertné óvodavezető Dátum: Bp március 29. Óvodavezető aláírása Egyetértést gyakorlók és véleményt nyilvánítók nevében: Dátum: Szülői szervezet képviselőjének aláírása Elfogadta a nevelőtestület ( ) Dátum: A nevelőtestület képviselőjének aláírása 18

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás ÓVODAI HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Intézmény OM-azonosítója: 202908 Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Elnöke Intézményvezető Gazsi

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7.

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény neve: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND

Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND 2013 Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 1 Készítette: Barkóczi Mariann.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Intézmény székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 18. Intézmény OM-azonosítója: 034228 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek):

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek): Intézmény neve: Csillagszem Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6 sz. Intézmény OM-azonosítója: 032854 Intézmény fenntartója: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 :

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 : Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend A házirend célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény fenntartója: Budapest főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben