HÁZIREND NEY FERENC ÓVODA 3300 EGER, IFJÚSÁG U. 7-9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND NEY FERENC ÓVODA 3300 EGER, IFJÚSÁG U. 7-9."

Átírás

1 HÁZIREND NEY FERENC ÓVODA 3300 EGER, IFJÚSÁG U

2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk 3 2. A nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napirendje 4 4. Az óvodai felvétel eljárásrendje 4 5. Beiskolázás 4 6. Az óvodai elhelyezés megszűnése 5 7. A gyermekek elhelyezésével kapcsolatos szabályok 5 8. Étkezési, térítési díjak befizetésének szabályai 5 9. Védő-óvó szabályok 6 - A gyerekek átadása, elvitele - A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok - Balesetvédelem - Behozható tárgyak - A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában - Élelmezésbiztonsági előírások 10. A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 7 - Pedagógiai munka - A gyermekek jutalmazásának, értékelésének elvei és formái - A fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei - Tájékoztatás formái, módja - A gyermekek jogai 11. Egyéb szabályok A házirend nyilvánossága 9 Legitimációs záradék 10 2

3 1. Általános információk A központi óvoda neve, címe, telefonszáma: Ney Ferenc Óvoda Eger, Ifjúság u Tel. szám: 36/ OM azonosító: Az óvoda vezetője: Csományné Pós Judit Az óvoda általános vezető helyettese: Bocsiné Percze Andrea Az óvoda vezető helyettese: Csank Zoltánné Az óvoda titkára: Vajda Lászlóné Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Prokaj Lászlóné Az óvoda logopédusa: Pacza Beáta Az óvoda védőnője: Kántorné Bodnár Judit A tagóvodák neve, címe, telefonszáma Epreskert utcai Eger, Epreskert u. 3/A. 36/ Farkasvölgyi Eger, Farkasvölgy u / Gyermekkert Eger, Nagyváradi u. 36/ Zöld Liget Eger, Köztársaság tér 36/ vezető Az óvoda védőnője Az óvoda logopédusa Gyermekvédelmi felelős Pál Edina Mészáros Mária Harázi Péterné Prokaj Lászlóné Marczis Márta Pócsné Pál Anita Takács Györgyné Varga Tünde Beluzsárné Godó Margit, Kántorné Bodnár Judit Beluzsárné Godó Margit Kónyáné Tarpai Eszter Bokor Enikő Pacza Beáta Prokaj Lászlóné Prokaj Lászlóné Prokaj Lászlóné 2. A nevelési év rendje A nevelés éve szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. Zárva tartások rendje A nyári zárás időpontjának meghatározása a fenntartó jóváhagyásával történik. Kihirdetése minden év február 15-ig megtörténik. Szülő indokolt kérésére ezen időszak alatt, a gyermekek óvodai elhelyezését a városban ügyeletet tartó óvodában biztosítjuk. Az intézmények városi szintű ügyeleti rendszerben tartanak nyitva karácsony és újév között. A városban ügyeletet tartó óvodáról minden év november 15-ig a szülők értesítést kapnak. Nevelés nélküli napokat év közben, alkalomszerűen tartunk évente maximum 5 nap-, erről megfelelő tájékoztatást legalább 7 nappal előtte- nyújtunk. 3

4 3. Az óvoda napirendje Óvodánk feladat ellátási helyei 06:30 és 17:30 között fogadnak gyermekeket, amely a szülői igényeknek megfelelő módon alakítható. Gyülekezés: minden reggel 06:30 07:00, délután 17:00-17:30 óráig a kijelölt teremben. Óvoda neve Nyitva tartása Ney Ferenc Óvoda 06:30-17:30 Epreskert utcai 06:30-17:30 Farkasvögyi 06:30-17:30 Gyermekkert 06:30-17:30 Zöld Liget 06:30-17:30 Gyermek étkeztetése: Tízórai: 08:00-tól 09:30-ig tart, ezen belül óvodánként, ill. csoportonként is eltérések vannak Ebéd: 11:45-től 12:45-ig tart ezen belül óvodánként, ill. csoportonként is eltérések vannak Uzsonna: 15:15-tól 15:45-ig A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket. A gyermekek napirendje óvodánkban rugalmasan szervezett. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. 4. Az óvodai felvétel eljárásrendje évi CXC. törvény 49 és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 alapján. Az óvodák körzeteit a fenntartó határozza meg. A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján. Köteles a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre a jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni az önkormányzat által közétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. A beiratkozást követően 30 napon belül a szülőt írásban értesítjük a felvételről illetve elutasításról, melyről az óvodavezető és helyettese dönt. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt. Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni. 5. Beiskolázás évi CXC. törvény 45 és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21 alapján Tankötelessé válik az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig 6. életévét betölti, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben. A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető vagy a Szakértői Bizottság dönt - az óvodavezető vagy a szülő kezdeményezésére. 4

5 Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra március 31-ig. Kérdéses esetben kérni kell a Szakértői Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát, mely kérelmet 2 példányban a szülővel ismertetni és aláíratni kell. Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Szakértői Bizottság írásbeli véleményét. Ha gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban éri el, a kormányhivatal a szülő kérelmére Szakértői Bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt kezdje meg tankötelezettségének teljesítését. A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek akit nem járatnak óvodába, akkor az óvónők családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyerek hollétéről. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a város jegyzője szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére. Ugyanígy járunk el ha az 5. életévét betöltött gyermek 10 napon túl igazolatlanul hiányzik. 6. Az óvodai elhelyezés megszűnése évi CXC. törvény 45 és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50 alapján Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha a gyermeket másik óvoda átvette (és ezt a befogadó óvoda írásban igazolta, ha a szülő írásban bejelenti (csak abban az esetben ha a gyermek nem töltötte be ötödik életévét), ha 2 hónap fizetési hátralék keletkezik és az óvodavezető kétszeri felszólítása eredménytelen (csak abban az esetben ha a gyermek nem töltötte be ötödik életévét, és szociális helyzetét megvizsgálta) ha a gyermeket felvették az iskolába. 7. A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 alapján Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: - a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi az óvodába - a gyermek beteg volt, és azt a tényt, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet a szülő az orvosi igazolás óvónő részére való átadásával igazolja; az igazolást gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni - a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott (óvoda látogatási) kötelezettségének eleget tenni. 8. Étkezési, térítési díjak befizetésének szabályai A szülő a gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. A térítési díjat előre, a faliújságon közzétett időpontban köteles befizetni. Elmaradása esetén a térítési díj befizetésének pótlására egy kijelölt napon a központi óvodában van lehetőség. A meghatározott befizetési napokon a távollévő gyermekek szülei is kötelesek a díjat befizetni. Hiányzás esetén az étkezés lemondható, a hiányzást naponta 8.30-ig lehet bejelenteni a csoportos óvónőnek. A lemondott étkezési díj a következő havi befizetéskor írható jóvá. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre! Normatív (állami) kedvezményben részesül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család (100%), a három illetve több gyermeket nevelő család (50%), a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelő család (50%) amennyiben a jogosultságot igazoló határozatot vagy okiratot az óvoda vezetőjének bemutatta. Az önkormányzat által biztosított szociális kedvezményt a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján kell igényelni. 5

6 9. Védő - óvó előírások Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges A gyerekek átadása, elvitele A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. Érkezéskor a szülő személyesen adja át az óvónőnek a gyermeket, mert az óvoda csak az óvónőnek személyesen átadott gyermekekért vállal felelősséget! A gyermekeket csak szülőnek, vagy általa írásban meghatalmazott személynek adunk ki. A meghatalmazás lehet időszakos, vagy egész évre szóló. A gyermek elvitelekor minden esetben szólni kell az óvónőnek. Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. 9.2.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Lábadozó, még gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekek az óvodában nem tartózkodhatnak. Sajátos nevelési igényből adódóan, nem heveny megbetegedés (pl. asztma, allergia), orvosi vélemény alapján gondoskodunk a javasolt orvosi terápia napközbeni alkalmazásáról. Ha az óvodában észleljük a gyermek megbetegedését, a szülők által megadott telefonszámon, címen, azonnali értesítéssel élünk, és a gyermek érdekében a lehetőségekhez mért, haladéktalan intézkedést kérünk. Kérjük, a gyermek fertőző megbetegedését haladéktalanul jelezzék az óvoda felé, a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. A szülők számára várakozásra kijelölt hely az óvoda folyosója. Az öltözőben csak a legrövidebb ideig tartózkodhatnak a szülők. A csoportszobába utcai cipővel bemenni tilos. 9.3.Balesetvédelem Az intézmény rendelkezik tűz és bombariadó esetén alkalmazandó intézkedési - tervvel, amely a gyermekek és alkalmazottak körében kipróbált. Tanévkezdéskor, az életkori sajátosságok figyelembevételével, az óvodapedagógusok feladata a gyermekek figyelmének felhívása a balesetek megelőzésére, elkerülésére, amely a nevelési év során folyamatosan jelen van, ismétlődik. Nevelési programhoz kapcsolódó rendezvények, kirándulások előtt ismételt, az aktualitásnak megfelelő figyelemfelhívással élünk. A tanév első szülői értekezletén a szülőket is tájékoztatjuk az intézmény balesetvédelmi előírásairól, amelyet a szülők aláírásukkal igazolnak 9.4.Behozható tárgyak: évi CXC. törvény 25 (3) alapján Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvónőkkel történt előzetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe. Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért felelősségvállalására az óvoda nem vállalkozhat. 9.5.A gyerekek ápoltsága, ruházata az óvodában A gyerek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva. A gyerek ruházata minden nap tiszta és rendezett. A gyermekek ruhadarabjait jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. Jó, ha a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel pl. jellel- látják el. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben helyezzék el. Az öltözőszekrényben csak a szükséges ruhadarabok legyenek. 6

7 A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló) Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján), s annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagy mozgás napján. 9.6.Élelmezésbiztonsági előírások A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról, ill. cukrászdából behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre is. Kivéve: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Készen vásárolt cukrászati termék esetén sütemény, torta- az üzlettől a származási helyet jól beazonosítható számlát kérünk. A gyerekek születésnapjára lehetőleg gyárilag csomagolt apró süteményt, üdítőt, gyümölcsöt hozzanak. Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, túrórúdi, cukorka, banán, stb.) nem etikus, veszélyezteti az ételallergiások diétáját, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is zavarja. 10. A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések Pedagógiai munka A pedagógiai munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján elkészített pedagógiai programunk alapján végezzük. Óvoda neve Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Farkasvölgyi Gyermekkert Zöld Liget Helyi nevelési gyakorlat megnevezése Tevékenységközpontú óvodai nevelés Kerek Világ Néphagyományőrző óvodai nevelés Tevékenységközpontú óvodai nevelés Esztétikai nevelésen alapuló tevékenységközpontú óvodai nevelés Napsütésben, természet közelben fedezzük fel a világot A gyermekek jutalmazásának, értékelésének elvei és formái Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. Arra törekszünk, hogy mindegyik gyermek mindennap kapjon valamilyen pozitív megerősítést. A jutalmazás sokféle módszerét alkalmazzuk: simítást, pillantást, testközelséget, gesztust, mimikát, szóbeli közlést egyénileg és csoportosan is. Kerüljük a tárgyi jutalmazás és a büntetés minden formáját. A gyermekek képességszintjét egyéni fejlettségmérő lapokon vezetjük. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik évente minimum két alkalommal, a gyermekenként vezetett személyiség lapon megfigyeléseik alapján A fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei Nevelőtestületünk alapelve, hogy a jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, határokkal együtt. 7

8 A határokat úgy szabjuk meg, hogy a gyermekek meg tudjanak felelni az elvárásoknak. Nevelésünk akkor lesz hatékony, ha az óvodapedagógusok az egész csoport előtt álló feladatokat minden gyermek számára egyéni sajátosságaikat figyelembe véve vonzóvá, érthetővé tudják tenni. Arra törekszünk, hogy a gyermekek tevékenységeihez nagy szabadságot biztosítsunk, a határok pontos megjelölésével. Többszöri határátlépés esetén az alábbi módszereket, fokozatokat alkalmazzuk: Parancsolás helyett kérdezünk, rávezetjük a gyermeket a helyes útra Konstruktív beszédhelyzetet teremtünk nyugodt körülmények között a kívánság és az elvárás megnevezésével (kompromisszumkeresés) Választási lehetőség elé állítjuk a gyermeket (a gyermek választhat magának más tevékenységet) Az óvodapedagógus ajánl fel más tevékenységet a gyermek számára Amennyiben a körülmények olyanok, hogy a gyermek viselkedése esetlegesen csoporttársait veszélyezteti, csoporton kívül nyugtatjuk meg a gyermeket Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható! Tájékoztatás formái, módja Az óvónőt nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák, családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvónője 1 héttel korábban a szülőt értesíti. A vezető óvónő és általános helyettesének fogadóórája minden hónap első keddjén előzetes bejelentkezés alapján tól ig. Az óvónők havonta szintén előzetes bejelentkezés alapján tartanak fogadóórákat. A szülő aláírásával igazolja, hogy a gyermek értékelését megismerte. Nincs fogadóóra abban a hónapban, amikor csoportok szülői értekezletet tartanak. A gyermekkel kapcsolatos információ, tájékoztatás csak a gyerek saját óvónőjétől kérhető. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőket, illetve az óvodavezetőjét, és velük közösen kell megoldani a helyzetet. Közös nevelés sikeres megvalósítása érdekében szükség van igazi valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre, nem tehető a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások gyermekére, szüleire, származásra, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre A gyermekek jogai A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítják ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes kérése alapján). Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. 8

9 A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyerek az intézmény eszközeit (játékot, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 11. Egyéb szabályok Kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert az zavarja a nevelés folyamatát. Az óvoda kapuit, bejárati ajtóit a gyermekek biztonsága érdekében, kérjük zárva tartani. A szülők által használható területek: gyermeköltözők. A mosdóba, csoportszobába utcai cipőbe belépni tilos. Délután vagy délben, ha a gyermeket az óvodapedagógus átadta a szülőnek, köteles gyermekével együtt elhagyni az óvoda területét. Azokban az intézményekben, ahol erre már lehetőség van a gyerekek kerékpárjait, rollereit a kialakított helyen helyezzék el (arra törekszünk, hogy rövid időn belül ezt a lehetőséget minden intézményben biztosítsuk). 12. A házirend nyilvánossága 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82 alapján A házirend egy-egy példánya megtekinthető: - a tagóvoda vezetőknél - az óvoda vezetőjénél - óvodák faliújságain - az óvoda honlapján Beiratkozáskor minden szülő betekintésre megkapja az óvoda házirendjét. 9

10 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Véleményezte Mádi Nagy Ildikó Dátum Szülői Közösség Elfogadta Jóváhagyta Csank Zoltánné Dátum Nevelőtestület nevében Csományné Pós Judit Dátum Óvodavezető A házirend hatálya és hatályba lépése: Területi hatálya: az intézmény épülete és udvara, egyéb külső helyszín ahol a gyermekekkel tartózkodunk. Személyi hatálya: Ney Ferenc Óvoda és tagóvodáiba beiratkozott gyermekek, szüleik, hozzátartozóik április 1-től visszavonásig. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente Módosítás előírásai: Törvényi változás esetén Ha a felülvizsgálat ezt indokolja A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a módosítás elfogadásáról. Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek. 10

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ

HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ HÁZIREND Szeretettel köszöntjük a Brunszvik Teréz Óvodában. Célunk, hogy a házirend segítsen eligazodni és megérteni

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend Házirend mely a Telepi Óvoda gyermeki jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u. 1. OM-azonosító 032877 Az óvoda

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december Kedves Szülők! MKF Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje

Részletesebben

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Intézmény OM - azonosítója: 102637 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013.

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény fenntartója: Budapest főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról HÁZIREND Általános tudnivalók az óvodáról Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Címe: Székesfehérvár, Salétrom u. 8. Telefon: 22/ 312 305 E-mail: napsugarovodaszfv@gmail.com Az óvoda fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA H á z i r e n d 2013

B Ó B I T A ÓVODA H á z i r e n d 2013 B Ó B I T A ÓVODA H á z i r e n d 2013 1172 Budapest Heltai tér 1 Telefon: 258 0549 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 3 1. A házirend célja... 3 2. A házirend hatályai... 3 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND 2013 márciusában módosított változata 1 i Óvoda I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók 1. Általános tudnivalók Az óvoda neve: Oroszlány Város Óvodái Címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát út. 67. Telefon/ fax: 34/360 482 OM azonosítója: 031688 Az óvoda fenntartója: Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25.

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25. GÁRDONYI TAGÓVODA 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA 2484 Agárd, Óvoda u. 25. HÁZIREND Készítette: Gartainé Mérőfi Ilona intézményvezető Agárd, 2013. 1 HÁZIREND Az óvoda házirendje a

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben