TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1."

Átírás

1 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér A társulás tagjai: Neve Székhelye Képviselője Lakosságszám január 1-jén Devecser Város Bakonypölöske Község Borszörcsök Község Kolontár Község Noszlop Község Oroszi Község Pusztamiske Község 8460 Devecser, Deák tér Bakonypölöske, Petőfi u Borszörcsök, Petőfi u Kolontár, Kossuth u Noszlop, Dózsa Gy. u Oroszi, Szabadság u Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26. Toldi Tamás Ulaki Béla Modori László Tili Károly Felső Sándor Dániel Ferenc Takács László 4532 fő 403 fő 413 fő 757 fő 1052 fő 144 fő 451 fő 3. A társulás által közösen ellátott feladat: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontjában írt óvodai ellátást, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a), b), p) és r) pontok alapján köznevelési feladatokat közös fenntartású intézmény útján látja el. A feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány: A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok ei. A Társulási Tanács minden tagját 1 szavazat illeti meg. A társulás a tagjai közül elnököt választ. 5. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei: a) A társulási tanács határozatképes, ha legalább 4 tag jelen van. Döntéseit többségi szavazással hozza. b) Minősített többséget igénylő döntés: - a társulásból való kizárás jóváhagyása. 6. A közös fenntartású intézmény: Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 7. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: a) A társulási tanács működését Devecser Város a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül biztosítja. b) A társulás által fenntartott intézmény működésével kapcsolatban a társulás tagjai az alábbiakban

2 állapodnak meg: ba) A társult önkormányzatok a feladatellátó részére a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint kötelesek hozzájárulást fizetni. A kiadások és bevételek elszámolásának a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően kell történnie. bb) Év közben a társult önkormányzatok úgynevezett kalkulált hozzájárulás fizetésére kötelesek, melynek számítási módját a 2. számú melléklet tartalmazza. bc) A kalkulált hozzájárulás január-november hónapra jutó összegét havonta, utólag, legkésőbb minden hó 5-éig, míg december hónapra járó összeget legkésőbb adott év december 15-ig kell a feladatellátó részére átutalni. bd) A tárgyévet követő évben a költségvetési beszámoló, a lezárt főkönyvi és analitikus nyilvántartás adataiból a 2. számú melléklet szerint meg kell állapítani a tényleges kiadásokat és bevételeket. be) A tárgyévet követő év május 15-ig költségvetési szervként a feladatellátó a társult önkormányzatok részére a tényleges bevételek és kiadások alapján készült elszámolás megküldi. Az elszámolás során az alábbi feladatokat kell elvégezni: bea) ki kell számítani az adott elszámolási évben ténylegesen felmerült költségek és bevételek különbözetét a 2. számú mellékletnek megfelelően, beb) meg kell határozni a fizetett kalkulált és a tényleges hozzájárulás közötti különbséget, bec) a fent leírt megállapítandó különbség rendezéséről legkésőbb 30 napon belül gondoskodni kell. bf) A köznevelési intézmény tárgyévi költségvetési rendeletének megalkotásáig külön megállapodás hiányában a társult önkormányzatok a feladatellátó részére a tárgyévet megelőző év 1 hónapra jutó kalkulált hozzájárulása 105%-ának megfelelő összeget kötelesek fizetni. bg) A Noszlopi Tagintézmény költségeihez Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök települések önkormányzatai nem járulnak hozzá. 8. A társulás tagjai által pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: a hozzájárulás teljesítési határidejét 30 napot meghaladó késedelem esetén a társulási tanács elnöke írásban, határidő kitűzésével felszólítja a mulasztó tagot a teljesítésre. Ennek eredménytelensége esetén a társulás beszedési megbízást nyújthat be a mulasztó társulási tag pénzforgalmi szolgáltatójához. Ez esetben a társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulásokat, felhatalmazó nyilatkozatukat megadják. 9. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje: a) A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik. b) A tagok a feladatellátáshoz szükséges ingatlan- és ingó vagyont a közös feladatellátás idejére a társulás által fenntartott intézmény rendelkezésére bocsátják. A társulás a tulajdonos önkormányzatokkal ingyenes használatra vonatkozó szerződést köt. 10. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések: a) Az intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogokat a társulási tanács gyakorolja. b) Az a) pontban meghatározott döntéseken kívül a felügyeleti, irányítási és egyéb munkáltatói

3 jogokat az intézmény vezetője felett a társulási tanács elnöke gyakorolja. 11. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja: A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvoda-bölcsődei ellátást Devecser, Borszörcsök, Kolontár, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske települések illetékességi területén lakó személyek számára nyújt. 12. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: a) A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy az intézményi szabályzatokban megállapított térítési díj alapján vehetők igénybe. b) A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik az egyes ellátásokat. 13. A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselőtestületeinek. 14. A társulás működésének ellenőrzési rendje: a) A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. b) A társulás által fenntartott intézmény irányítói, fenntartói t a társulási tanács látja el. 15. A megállapodás módosításának feltétele: a társulás tagjainak minősített többséggel hozott döntése. 16. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: a) A társulásból történő kiválásra a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak szerint van lehetőség. b) A társulásból kizárható az a települési önkormányzat, mely a társulási megállapodásból fakadó lényeges kötelezettségeinek nem tesz eleget. A társulásból kizárható, akinek döntései a társulással szemben támasztott jogszabályi követelmények betartását akadályozzák, vagy a társulás finanszírozása érdekében szükséges döntéseinek elmulasztása következtében a társulás költségvetési támogatástól esik el. A hátrányt okozó döntés, vagy döntés elmaradás pénzügyi következményeit a vétkes önkormányzat viseli. A kizárást megelőzően, a közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat legalább két ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére. 17. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja: a) A társulás vagy társulási tagság megszűnése esetén a vagyon használati joga a tulajdonos önkormányzatra száll vissza. b) A társulás által végzett fejlesztések, beszerzett eszközök azt az önkormányzatot illetik, melynek területén a fejlesztés megvalósult, melynek telephelyére az eszközöket beszerezték. c) Amennyiben a feladatellátás kötelezettje a vagyonmegosztás idején nem a tulajdonos önkormányzat, a továbbra is a feladatellátást szolgáló vagyont a feladatot ellátó számára a tulajdonos önkormányzat ingyenes használatba adni köteles. d) A közösen fenntartott intézmény működéséhez való hozzájárulással a tagok a zárszámadás keretében, év közbeni megszűnés esetén annak megfelelően számolnak el egymással. 18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

4 19. A társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a január 23-án létrejött társulási megállapodás hatályát veszti. Záradék: A társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbiak szerint fogadták el: Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(.) Kt. határozatával, Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(.) számú határozatával, Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(.) Kt. sz. határozatával, Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(.) határozatával, Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(.) határozatával, Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(.) Kt. sz. határozatával, Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(.) határozatával. D e v e c s e r, Devecser Város Bakonypölöske Község Toldi Tamás Ulaki Béla Borszörcsök Község Kolontár Község Modori László Noszlop Község Tili Károly Oroszi Község Felső Sándor Dániel Ferenc Pusztamiske Község Takács László

5 1. A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratában szereplő kormányzati funkciók: a) Alaptevékenység kormányzati funkció kódjai: Kormányzati funkció száma megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai Gyermekek napközbeni ellátása Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 1. számú melléklet b) Alaptevékenység kormányzati funkció kódjai a tagintézménynél: Kormányzati funkció száma megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai Gyermekek napközbeni ellátása c) A költségvetési szerv feladata: ca) az óvodai intézményegységnél az alapfeladaton belül: Óvodai nevelés és gyermekek napközbeni ellátása. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 173. alapján). A gyermekekről való gondoskodás, önállóságra szoktatás, harmonikus fejlődésük érdekében az iskolai nevelésre és oktatásra való felkészítést szolgáló szakmai feltételekről való gondoskodás. A gyermek napközbeni étkeztetése. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes

6 óvodai életet magában foglaló foglalkozás keretében folyik. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása esetén a fogyatékosság típusa: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelése, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelése. cb) Egységes óvoda-bölcsőde intézményegységnél az alapfeladaton belül: A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet ában meghatározott egységes óvoda-bölcsődei ellátás.

7 2. számú melléklet A költségek és annak elszámolási, ellenőrzési módja A költségek és annak elszámolási, ellenőrzési módja az alábbiak szerint történik: I. Tényleges hozzájárulás a ténylegesen felmerülő kiadások és bevételek szerint: A tényleges hozzájárulás a kormányzati funkciónkénti tényleges hozzájárulások összege. A kormányzati funkciónkénti tényleges hozzájárulás megállapítása: Tényleges ellátási díj x adott önkormányzat illetékességi területéről bejáró gyermekek számával (a bejáró gyermekek névsora az igénybe vett ellátás feltüntetésével a számítás mellékletét képezi). A tényleges ellátási díj kiszámítása: a ténylegesen felmerült és teljesített költségekből le kell vonni azon bevételeket, melyek nem függnek a gyermek lakóhelyétől, majd a különbözetet el kell osztani az összes igénybe vevő gyermek létszámával. A társult önkormányzatok esetén az így kapott egy főre jutó finanszírozási különbözetből le kell vonni azon állami támogatásokat, melyek csak a társult önkormányzatok illetékességi területéről bejáró gyermekek után járnak. Kiadások Ténylegesen felmerült kiadásnak kell tekintetni azokat a kiadásokat, melyek a főkönyvi könyvelésben rögzítésre kerültek az alábbiak szerint: 1. Érintett kormányzati funkciókat a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodánál: Óvodai nevelés, ellátás szakmai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 2. A fenti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások közül az alábbiakat lehet figyelembe venni: a) K1 személyi juttatások b) K2 munkaadókat terhelő járulékok c) K3 dologi kiadások d) K5 Egyéb működési célú kiadások

8 Bevételek Tényleges bevételnek kell tekintetni azokat a bevételeket, melyek a főkönyvi könyvelésben rögzítésre kerültek az alábbiak szerint: 3. Érintett kormányzati funkciókat a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodánál: Óvodai nevelés, ellátás szakmai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 4. A fenti kormányzati funkciókon elszámolt bevételek közül az alábbiakat lehet figyelembe venni: a) B11 Önkormányzatok működési támogatásai b) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről c) B3 Közhatalmi bevételek d) B4 Működési bevételek e) B6 Működési célú átvett pénzeszközök II. Kalkulált hozzájárulás megállapítása: A kalkulált hozzájárulás a kormányzati funkciónkénti kalkulált hozzájárulások összege. A kormányzati funkciónkénti kalkulált hozzájárulás megállapítása: kalkulált ellátási díj x adott önkormányzat illetékességi területéről bejáró gyermekek számával (a bejáró gyermekek névsora az igénybe vett ellátás feltüntetésével a számítás mellékletét képezi) A kalkulált ellátási díj kiszámítása: a várható, költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadásokból le kell vonni azon várható bevételeket, melyek nem függnek a gyermek lakóhelyétől, majd a különbözetet el kell osztani az összes igénybe vevő gyermek létszámával; a társult önkormányzatok esetén az így kapott egy főre jutó finanszírozási különbözetből le kell vonni azon állami támogatásokat, melyek csak a társult önkormányzatok illetékességi területéről bejáró gyermekek után járnak. Várható kiadások Várható kiadásnak kell tekinteni azokat a kiadásokat, melyek a költségvetés tervezésekor az alábbi kormányzati funkciókon és főkönyvi számlákon tervezésre kerültek: 1. Érintett kormányzati funkciók a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodánál:

9 Óvodai nevelés, ellátás szakmai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 2. A fenti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások közül az alábbiakat lehet figyelembe venni: a) K1 személyi juttatások b) K2 munkaadókat terhelő járulékok c) K3 dologi kiadások d) K5 Egyéb működési célú kiadások Bevételek Várható bevételnek kell tekintetni azokat a bevételeket, melyeket a feladatellátó önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott és az alábbi kormányzati funkciókon és főkönyvi számlákon tervezett: 3. Érintett kormányzati funkciók a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodánál: Óvodai nevelés, ellátás szakmai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 4. A fenti kormányzati funkciókon elszámolt bevételek közül az alábbiakat lehet figyelembe venni: a) B11 Önkormányzatok működési támogatásai b) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről c) B3 Közhatalmi bevételek d) B4 Működési bevételek e) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására Biharkeresztes Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda E/2a. ELŐTERJESZTÉS a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben