I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja"

Átírás

1 Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2013. (III. 22. ) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól [Egységes szerkezetben a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel*] Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, "a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról" szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdés, 33. (7) bekezdés, 37/A. (3) bekezdés, 38. (9) bekezdés, 43/B. (1), (3) bekezdés, 45. (1) bekezdés, 46. (1) bekezdés, 48. (4) bekezdés, 50. (3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján - a Szt. által szabályozott a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Visegrád város közigazgatási határain belül élő szociálisan rászorult egyének és családok gondjainak enyhítése érdekében a Szt. rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a rászorultak számára adható pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, az önkormányzati ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Visegrád Város közigazgatási területén élő, az Szt 3. -ában meghatározott személyekre terjed ki. 3. (1) E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalmak tekintetében Szt 4. -ában meghatározottak az irányadók: a) jövedelem b) vagyon c) család d) közeli hozzátartozó e) egyedül élő f) háztartás g) rendszeres pénzellátás h) keresőtevékenység i) aktívkorú j) egyedülálló. (2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: a) hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelés esetén, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó baleset, b) családfenntartó közeli hozzátartozó halála és nincs életbiztosítás, c) egy hónapot meghaladóan ellátás nélkül marad (nyugdíjellátás, rokkantellátás, járadék folyósításának, illetve egyéb ellátás pl. családi pótlék megszűnése) d) munkaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása által, mely állapot a munkahely elvesztését követő 30 napon belül vehető figyelembe, 1

2 e) önhibán kívül bekövetkezett épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó elemi kár ( pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.) és a biztosító vagy egyéb szerv nem fizet f) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás, g) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet (3) Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen: a) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe, mely évente egy szolgáltatásra vehető igénybe, vagy az éves elszámoló számla meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át, feltéve, hogy adósságcsökkentési támogatásban nem részesül, valamint a lakásfenntartási támogatás nem ezen a jogcímen került megállapításra. b) krónikus betegség miatt bekövetkezett, 14 napot meghaladó időtartamú gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás, gyógyfürdő vagy egyéb orvosi ellátás időtartama) c) gyógyászati segédeszközök beszerzése d) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos 3 hónapnál hosszabb időtartamú, Ft értéket meghaladó gyógyszer szükséglete. (4) Krízis helyzet (3) bekezdés a), e) és g) pontokban felsorolt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek bármelyikének bekövetkezése. II. fejezet Ellátásra való jogosultság megállapításának általános szabályai 4. (1) A szociális ellátásokat az igényelt ellátás típusának megfelelő nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal) történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatványok átvehetőek a Hivatalban illetve letölthetőek a internetes oldalról. E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyek elektronikus úton nem intézhetőek. (2) Ha a Szt. másképpen nem rendelkezik a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól részletesen nyilatkozni. A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást, illetve nyilatkozatot az alábbiak szerint: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkaviszonyban állóknak - a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást; b) nyugdíjasoknak a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt (nyugdíjigazolást) vagy az ellátást tanúsító egyéb okiratot; c) mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezők esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát; d) vállalkozó estében az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, e) egyéb kereső tevékenységből, származó jövedelmek esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást, f) álláskeresési járadékban részesülő személynek az ellátást megállapító határozatot, g) egyedülálló és kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermektartást illetve árvaellátást igazoló iratot, h) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, i) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző havi ellátást tanúsító iratot. (3) Ha a Szt. másképpen nem rendelkezik a szociális ellátások iránti kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a kérelmező nevét, b) a születési helyét, idejét, c) anyja nevét, 2

3 d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, e) a kérelmezővel közös háztartásban élőknek az előbb felsorolt személyi adatait, f) a jogosult és a vele közös háztartásban élők Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ), g) a szükséges jövedelmi adatokat, h) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét és szakképzettségét. (4) Önkormányzati segély* iránti kérelem esetében csatolni kell azokat az iratokat, igazolásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet megítélése megfelelően alátámasztott legyen. (5) A szociális igények elbírálása során a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatokat, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti. (6) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezésekor önkormányzati segély* formájában nyújtott támogatások esetében az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanap. (7) A kérelemben foglaltak érdemi elbírálásáról az átruházott hatáskörben eljáró Polgármester vagy Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság határozattal dönt. (8) A határozatban rendelkezni kell a kifizetés, illetve a folyósítás módjáról. A szociális ellátások közül a rendszeres ellátást havonta utólag a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig, míg az átmeneti jellegű ellátást a határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a jogosult bankszámlájára átutalni vagy készpénzben a Hivatal házipénztárából kifizetni. (9) A Polgármester vagy a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság által hozott érdemi döntés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének címzett, de a Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elbírálásáról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 5. (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítése esetén az Szt ában foglalt szabályokat e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. (2) A kötelezett szociális helyzetére tekintettel az ellátás megtérítése méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben is visszafizethető. (3) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor engedhető el, ha a visszafizetésre kötelezett a) hajléktalanná vált, vagy b) a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 50%-át meg nem haladó mértékre esett vissza. (4) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át meg nem haladó mértékre esett vissza. (5) A csökkentés mértéke a fizetési kötelezettség 50 %-áig terjedhet. (6) Az ellátás megtérítése részletekben akkor teljesíthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem éri el. (7) Részletfizetés időtartama a fizetési kötelezettség összegétől függően: a) forintig 3 hónap, b) forintig 6 hónap, c) forint felett 8 hónap. (8) A méltányossági kérelmet a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül lehet benyújtani. (9) A támogatás megtérítésének elengedéséről, csökkentéséről vagy részletekben történő teljesítéséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. *Módosítva a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel 3

4 III. fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendelkezések 6. *Visegrád Város Önkormányzata a Szt., illetve az e rendeletben meghatározott feltételek esetén az alábbi szociális ellátásokat biztosítja: 1. ápolási díj, 2. önkormányzati segély, 3. köztemetés, méltányossági közgyógyellátás. Rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak együttműködési szabályai Az aktív korúak ellátására az Szt., valamint a végrehajtási rendeletei mindenkor hatályos rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 5. Az Szt. 37. (1) bekezdés b) - c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban jogosult) együttműködésre kijelölt szerve a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő). (3) A jogosult köteles: a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát, b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, és az ezen alapuló együttműködési megállapodást megkötni, c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, d) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítővel, és legalább kéthavonta eleget tenni a megjelenési kötelezettségének a Családsegítő által megjelölt időpontban. (4) A Családsegítő a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: a) egyéni képességeket fejlesztő, b) életmódot formáló, c) egyéni életvezetési, d) mentálhigiénés, e) rehabilitációs, f) reintegrációs, g) önsegítő és képességfejlesztő, h) munkára és pályára állítási, i) pályakorrekciós csoportfoglalkozások és tanácsadások. (5) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: a) a Családsegítőnél nem jelenik meg határidőben, és nem veteti magát nyilvántartásba, b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) nem köti meg az együttműködési megállapodást a Családsegítővel, d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. (6) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult a Családsegítőhöz benyújtott okiratokkal különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány kimenti. *Módosítva a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel 4

5 (7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő tizenöt napon belül írásban, új határidő kitűzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy amennyiben az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre kerül. (8) A Családsegítő a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni. (9) A Családsegítő évente írásos értékelést készít az együttműködés során végzett munka tapasztalatairól, melynek megküldésével tájékoztatja a jegyzőt. Az aktív korúak ellátására és a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 8. (1) Az aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás), valamint a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az Szt. 33. és a 38. -ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles életvitelszerűen lakott házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db hulladéktároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található hulladék és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartására, e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Szt. 34. (2) bekezdése, valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó (1)-(2) bekezdésekben foglalt kötelezettségeinek felszólítás ellenére - nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni. (5) Ha a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező vagy a támogatásra jogosult személy (1) és (2) bekezdésekben foglalt kötelezettségeinek felszólítás ellenére nem tesz eleget, kérelmét el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. (6) A jogosultság feltételeként e rendelet 7. -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Hivatal szociális ügyintézőjén illetve a Családsegítőn keresztül ellenőrzi. Az ellenőrzést a rendelet 1. mellékletében szereplő környezettanulmány nyomtatvány felhasználásával végzi. (7) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett szóbeli vagy írásbeli jelzést követő 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a jegyzővel írásban közölni. (8) Az elvégzett környezettanulmány 1 évig érvényes. 5

6 Ápolási díj 9. (1) Az ápolási díj a Szt 41. (1) bekezdésén túl annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha: a) az ápolást végző személy jogosultsága szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén a 150 %-át b) az ápolást végző személy és ápolt személy nem kötött eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést, valamint c) az ápolt személlyel közös háztartásban nem él más ápolásra alkalmas hozzátartozó. (2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (3) Meg kell szűntetni az ápolási díj folyósítását, ha az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti. Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon kivéve, ha az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, illetve az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni nem gondoskodik: a.) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kiegészítéséről; b.) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról; c.) az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. (4) Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését az önkormányzat házi segítségnyújtójának igénybevételével ellenőrzi. (5) Az ápolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli jelzés esetén minden esetben ellenőrizést kell végezni. (6) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni. (7) Kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre. Önkormányzati segély* 10.. (1) Önkormányzati segélyben részesíthető a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, különösen, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. (2) Önkormányzati segélyre való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220 %-át ( Ft, törvényi minimum Ft), egyedül élő esetén a 270 %-át ( Ft, törvényi minimum Ft) nem haladja meg. (3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetekben akkor is megállapítható az önkormányzati segély, ha az egy főre jutó havi jövedelem maximum 30 %-kal haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt és vagyona nincs. (4) Az önkormányzati segély adható eseti jelleggel és havi rendszerességgel. a) Eseti jelleggel önkormányzati segély adható annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, feltéve, hogy a kérelmező a (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelel. *Módosítva a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel 6

7 aa) Az esetenkénti önkormányzati segély összege - rászorultsághoz igazodóan Ft-tól Ft-ig adható, mely különösen indokolt esetben magasabb maximum Ft összegű is lehet. ab) Az esetenkénti önkormányzati segély gyógyszertámogatásként, illetve egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető, feltéve, ha a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult. ac) Amennyiben a kérelmező eseti gyógyszerkiváltáshoz kér támogatást, úgy az esetenként nyújtható támogatás alacsonyabb összegű is lehet, mint az aa) pontban meghatározott összeg. A támogatás összege gyógyszertámogatás esetén legfeljebb a gyógyszerköltség ezresekre kerekített összege. b) Havi rendszerességgel adott (a továbbiakban időszakos) önkormányzati segély adható annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondokkal küzd, különösen, akik önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni képtelen, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen - betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy a kérelmező a (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelel. ba) Az időszakos önkormányzati segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá más ellátási formaként is nyújtható. Más ellátási forma különösen, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé vált, lakhatatlan, és a lakhatását önerőből nem tudja megoldani lakhatását elősegítő bérleti díj támogatásként. bb) Az időszakos önkormányzati segély kérelem alapján, a rászorultság mértékétől függően 2-6 hónap időtartamra állapítható meg. A segély minimális összege havonta a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a, együttes összege pedig nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 300%-át, valamint a folyósításának megszűnését követő 6 hónapon belül újra nem állapítható meg. A megállapított önkormányzati segélyt pénzbeli támogatásként minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. bc) Ha időszakos önkormányzati segély kerül megállapításra, a határozatban fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget. (5) A pénzben megállapított alkalmankénti önkormányzati segélyt a jogosult a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárában veheti fel. (6) Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható egymást követő két naptári évben legfeljebb egy alkalommal legalább Ft, legfeljebb Ft összeg erejéig. (7) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtandó önkormányzati segély feltételei: a) a kérelmezőnek nincs közüzemi tartozása az elmúlt egy évben, amit számlákkal igazolni tud, b) csatolja a jövedelemigazolásokat. (8) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segélyt hat hónapon belül kell visszafizetni. A visszafizetés és az esetleges részletfizetés határidejét, a kölcsönt megállapító határozatban kell rögzíteni. (9) Gyógyszertámogatás esetén a kérelem benyújtásakor be kell mutatni az orvosi vényen a gyógyszerár által beárazott orvosság vagy orvosságok bekerülési költségét. (10) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell benyújtani A mértéke a számlával igazolt temetési költség 10 %-a, de maximum Ft. (11) Az esetenkénti vagy időszakos önkormányzati segély természetbeni ellátásként is nyújthatók. Természetbeni ellátás különösen: a) ellátás céljára felhasználható anyagok átadása (élelmiszer, tüzelőanyag, bútorzat stb.) b) ellátás biztosító szolgáltatások számláinak kiegyenlítése. 7

8 (12) Az önkormányzati segély mértékének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az arra jogosult az adott évben az alábbi támogatásokban részesült-e: - lakásfenntartási támogatás, - ápolási díj, - a külön jogszabályban meghatározottak szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatás, - polgármester által adott rendkívüli segély. (13) Az önkormányzati segély megállapítása a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság hatásköre. (14) Az önkormányzati segély egy naptári éven belül három alkalommal állapítható meg. Az önkormányzati segély iránti kérelmek benyújtása között, ugyanazon kérelmező esetén legalább három hónapnak el kell telnie. (15) Halaszthatatlan, azonnali intézkedést igénylő létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő (2) bekezdésben meghatározott egy főre eső jövedelemmel rendelkező személy részére a polgármester önkormányzati (krízis) segélyt állapíthat meg. Döntéséről a polgármester a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottságot utólag a határozat egy példányának megküldésével értesíti. Temetési segély 11. * *Hatályon kívül a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel Beiskolázási segély 12. * *Hatályon kívül a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel Kamatmentes lakáscélú kölcsön 13. * *Hatályon kívül a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel Köztemetés 14. (1) Polgármester a Szt ának megfelelően köztemetést rendel el. A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költséget, azaz Ft-ot nem haladhatja meg. (2) A köztemetés kizárólag szociális sírhelybe történik, kivéve, ha az elhunyt részére a sírhely életében megváltásra került. Közgyógyellátás 15. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségügyi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) A közgyógyellátási igazolvány kiállítására vonatkozó szabályokat és a jogosultak körét - kivéve az Szt 50. (3) bek. az Szt ai tartalmazzák. (3) Méltányossági közgyógyellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki a havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 230 %-át nem haladja meg, és a havi 8

9 rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. (4) A méltányossági közgyógyellátás megállapítása a polgármester* hatásköre. IV. fejezet Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény, valamint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti "a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 10/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 15/2011. (X.12.) önkormányzati rendelet. Visegrád, március 22. Félegyházi András polgármester Dr. Szabó Attila aljegyző *Módosítva a 27/2013. (XII.21.) Ökt. rendelettel 9

10 1. melléklet a 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelethez Környezettanulmány aktív korúak ellátására és normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság elbírálásához Tárgya: Lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata Név: szül.idő év hó nap. Helye: település u. sz. em. ajtó. Ideje: év hó nap. Ügyiratszám: /. I. Lakás adatai: Jogcím: - tulajdonos főbérlő albérlő családtag egyéb: Jellege: családi ház házrész társasház szükséglakás egyéb: Udvar, kert: van - nincs Állaga: újonnan épített - felújított megfelelő lepusztult életveszélyes Komfort fokozata: összkomfortos - komfortos - félkomfortos - komfort nélküli Lakószobák száma: Egyéb helyiségek: konyha étkező fürdőszoba WC spájz pince padlás Fűtés módja: távfűtés gázfűtés vegyes tüzelés - padlófűtés központi fűtés Villanyárammal: ellátott nem ellátott Vízvezetékkel: ellátott nem ellátott udvari csap II. Lakókörnyezet adatai: Szeméttároló edény: udvarban: van - nincs lakásban: van - nincs A lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, rendeltetésszerű használata, művelése: teljes mértékben rendezett elfogadható mértékben rendezett - megművelt - gazos - szemetes lomos 10

11 Az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének gondozottsága: rendezett - szemétmentes - gyommentes - elhanyagolt - szemetes - gazos Árok, áteresz rendben tartása: rendezett - szemétmentes - gyommentes - elhanyagolt - szemetes - gazos Az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése (amennyiben szükséges) : megtörtént - nem történt - folyamatos III. A lakókörnyezettel kapcsolatos észrevételek, megállapítások: Az aktív korúak ellátására és a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges, helyi rendeletben előírt feltételeket: 1) teljesítette, 2) nem teljesítette, mert: Visegrád, 20 év hó nap környezettanulmányt végző ügyfél p.h. 11

12 Környezettanulmány utóellenőrzéshez aktív korúak ellátására és normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság elbírálásához Tárgya: Lakókörnyezet rendezettségének utólagos vizsgálata Név: szül.idő év hó nap. Helye: település u. sz. em. ajtó. Ideje: év hó nap. Ügyiratszám: /. I. Az utóellenőrzés tapasztalatai: A felszólításban szereplő hiányosságok pótlását: teljesítette, részben teljesítette, ezért újabb ellenőrzést javaslok, mert nem telesítette, mert II. Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján:. Javaslom az aktív korúak ellátására vagy/és a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását, illetve fenntartását. Nem javaslom az aktív korúak ellátására vagy/és a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását, illetve fenntartását. Visegrád, 20 év hó nap ellenőrzést végző p.h. 12

13 1. függelék a 4/2013. (III.22..) önkormányzati rendelethez A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról" szóló évi III. törvényben és e rendelet során alkalmazandó fogalmak értelmezéséhez 1. Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott - belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is; b) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál, akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85 %-ának illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek: 1) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3) az anyasági támogatás, 4) a tizenharmadik havi nyugdíj, 5) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7) annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének 50 %-át nem haladja meg, 8) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 2. Vagyon: ha a törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 13

Tárgy:a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Tárgy:a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 13) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Gáborján Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 12. szám 2007. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 27/2007. (VI. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei, hatálya

A rendelet célja, alapelvei, hatálya Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007.(XII. 27.) KT rendelete a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Biharnagybajom

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 31/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szociális ellátásokra vonatkozó általános eljárási szabályok

A szociális ellátásokra vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 25) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kőszárhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben