1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)"

Átírás

1 A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az irányító testületek munkájában és 2013 között 189 db egyezményt, továbbá 202 db, részben az egyezményeket kiegészítő, részben önálló ajánlást, ezen kívül számos egyezmény értékű jegyzőkönyvet fogadtak el, amelyek alapvető emberi jogokat, munkaerő-gazdálkodást, munkaügyi viszonyokat, foglalkoztatáspolitikát, szociális védelmet, munkavédelmet fognak át. Az ILO a változó nemzetközi környezethez való alkalmazkodás jegyében hirdette meg az aktív partneri kapcsolatok politikáját, mely segítségével közelebb igyekszik kerülni tagországaihoz. E politika jegyében az ILO 14 szakmai tanácsadó irodát állított fel a világ különböző térségeiben. A Közép- és Kelet-Európai térség tanácsadó irodája Budapesten van. AZ ILO FŐ SZERVEI: 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális Konferenciák 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A szervezet titkársága, hivatala, kutatási központja a Genfben székelő Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, melynek főigazgatója március 4. és szeptember 30. között a chilei nemzetiségű Juan Somavia volt. Megbízatása 2014-ig tartott volna, de személyes okokra való hivatkozással lemondott. Az ILO új főigazgatója október 1-től az angol Guy Ryder. A genfi központban mintegy 2000 tisztviselő dolgozik, több mint 100 nemzet képviseletében. Világszerte mintegy 40 kihelyezett irodája működik, a multidiszciplináris tanácsadó irodák, regionális hivatalok, területi, illetve nemzetközi szervezetek mellett működő irodák, továbbá nemzeti levelezők. Technikai együttműködési programokban mintegy 600 szakértőt foglalkoztat. 1

2 A Hivatalhoz kapcsolódó intézmények: Munkaügyi Tanulmányok Nemzetközi Intézete (Genf), Nemzetközi Oktatási Központ (Torino). A szervezet szoros kapcsolatot tart fenn a Nemzetközi Társadalombiztosítási Egyesüléssel. 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótestülete (Governing Body) A konferenciák közötti időszakban a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal munkáját az Igazgatótestület (Governing Body - GB) irányítja. Elnökét évente választják újra (2013 júniusa és 2014 júniusa között Victoria Marina Velásquez de Avilés nagykövet asszonyt, el-salvadori kormányzati képviselő tölti be az elnöki tisztséget). Az Igazgatótestületnek 56 rendes tagja van, amelyből 28 a kormányokat, egyénileg megválasztott tag pedig a munkaadókat, illetve a munkavállalókat képviseli. A GB-nek 10, az ún. főbb ipari országokat (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Japán, Oroszország, India, Kína, Brazília, Amerikai Egyesült Államok) képviselő kormány állandó tagja, többi tagot háromévente választják. A rendes tagok mellett a testületnek 66 helyettes tagja van (28 kormányzati, munkaadói, illetve munkavállalói). Magyar kormányt az évi időszakban az Igazgatótestület rendes tagjává választották, illetve majd között az GB helyettes tagjai voltunk júniusában Magyarországot újra az Igazgatótestület rendes tagjává választották. Az igazgatótestületi tagok mandátuma 2014 júniusában lejár. Az új tagok megválasztására az ILC 103. ülésszaka keretében kerül sor. Hatásköre: - saját ügyrendjének megállapítása, - a Konferencia napirendjének megállapítása és előkészítése, - a Konferencia helyének meghatározása, - a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójának megválasztása, - a gazdaságilag legjelentősebb 10 ország meghatározása, - bizottságok létrehozása és tagjainak megválasztása - saját tisztségviselőinek megválasztása - Nemzetközi Munkaügyi Hivatal tisztviselői kiválasztási szabályainak megállapítása - az ipari bizottságok üléseinek és napirendjének jóváhagyása. Az Igazgatótestület évente három alkalommal ül össze. Munkáját plenáris ülés formájában és egymást követő szakmai szekciók keretében végzi. 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC) Az ILO tevékenységét alapvetően az évente ülésező Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (International Labour Conference - ILC) határozza meg. A konferencia feladata a nemzetközi szabványok, a szervezet működését és stratégiai irányvonalait érintő kérdésekkel kapcsolatos 2

3 döntések, valamint a megfelelő időszakokra vonatkozó munkaprogram és költségvetés elfogadása. Az ILC a szervezet legfőbb döntéshozó és normaalkotó szerve. Évente ülésezik. A Konferencia tripartit, országonként 2 fő kormányképviselő és 1-1 fő munkaadói és munkavállalói képviselő, továbbá tanácsadók és más nemzetközi szervezetek megfigyelői vesznek részt munkájában. A Konferencia - dönt az új tagállamok felvételéről, - módosíthatja az Alapokmányt és saját szabályzatát, - dönt a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal székhelyéről, - jóváhagyja a szervezet éves programját és költségvetését, - dönt bármilyen kérdés napirendre tűzéséről, - megválasztja tisztségviselőit, - bizottságokat hoz létre, - nemzetközi munkaügyi egyezményeket és ajánlásokat fogad el, - jóváhagyja a regionális konferenciák szabályzatát. A napirend állandó és esetenkénti kérdésekből áll. Állandó napirendi pontok: 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójának jelentése, 2. Pénzügyi, költségvetési és programkérdések, 3. Nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásának vizsgálata. A főigazgatói jelentés általában két részből áll: az első rész egy átfogó szociálpolitikai vagy ezzel összefüggő gazdaságpolitikai kérdés elemzésével foglalkozik, a második rész pedig számot ad a szervezet előző évi tevékenységéről. A főigazgatói jelentést a plenáris ülés, a többi kérdést a párhuzamosan ülésező szakbizottságok tárgyalják. A bizottságok jelentéseit, javaslatait a bizottsági munka befejezése után a teljes ülés is megtárgyalja, illetve fogadja el. A Konferencián állandó és esetenként bizottságok működnek. A bizottsági munka ügyrendi, eljárásai kérdései a Nemzeti ILO Tanács Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyes alapdokumentumai című kiadványa részletesen bemutatja. A kiadvány tartalmazza a konferencia ügyrendjének magyar fordítását is. A kiadvány az NGM Foglalkoztatási Programok Főosztályán ingyenesen elérhető. Állandó bizottságok: 1. Pénzügyi, költségvetési és programbizottság, 2. Egyezmények és ajánlások végrehajtásával foglalkozó bizottság, 3. Határozati bizottság, 4. Mandátumvizsgáló bizottság, 3

4 5. Javaslattevő bizottság. Esetenkénti bizottságok: Ezek szakbizottságok, amelyek kétfélék lehetnek: 1. Nemzetközi munkaügyi norma (egyezmény, ajánlás) kidolgozására alakított bizottság, 2. Általános jelentőségű szociál- és gazdaságpolitikai kérdések megvitatására alakított bizottság. A bizottságok általában hármas tagoltságúak és a résztvevők száma nincs korlátozva, de a pénzügyi és költségvetési bizottságban csak kormányképviselők vehetnek részt. Ennek indoka, hogy a szervezet fenntartásának költségeit a kormányok viselik. A bizottságok az egyszeri megvitatás módszerét alkalmazzák, kivéve az egyezmények és ajánlások kidolgozásával foglalkozókat, amelyek többnyire a kétszeri megvitatás módszerét alkalmazva a tervezeteket a Konferencia két egymást követő ülésszakán vitatják meg, és ez után döntenek véglegesen a tervezett okmány sorsáról. Pénzügyi, költségvetési és programbizottság: Két évenként tárgyalja az ILO programját és költségvetését, a közbenső években pedig a szükséges módosításokkal foglalkozik. Egyezmények és ajánlások végrehajtásával foglalkozó bizottság: Ez a Konferencia egyik legfontosabb bizottsága. A munka menete két részből áll: 1) általános vitából, 2) az egyezmények végrehajtásának a kormányoktól történő számonkéréséből. Az általános vita tárgyát évente más-más, de általában jelentős egyezmény vagy egyezménycsoport végrehajtásának megvitatása képezi. Az ILO Alapokmánya értelmében a kormányok évente jelentést készítenek az általuk megerősített egyezmények végrehajtásáról. A jelentések másolatát kötelesek megküldeni országuk munkaadói és munkavállalói szövetségeinek. Ezek észrevételeket, megjegyzéseket tehetnek a jelentésekre. A konferenciát megelőzően a jelentéseket egy külön erre a célra létrehozott szakértői bizottság megvizsgálja. A jelentések és a csatolt jogszabályok alapján a bizottság ellenőrzi az egyezmények végrehajtását. Határozati Bizottság: Ez a bizottság a Konferencia politikai bizottságának is nevezhető. Minden küldött jogosult (részletes szabályok alapján) az ILO tevékenységével kapcsolatosan bármilyen általa fontosnak ítélt kérdésben vagy kérdésekben határozati javaslatot beterjeszteni. Mandátumvizsgáló Bizottság: A bizottság a küldöttségek megbízólevelei ellen beadott panaszokkal foglalkozik. Javaslattevő Bizottság: Ez lényegében a Konferencia szervező bizottsága. Feladata: a létesítendő bizottságok és a napi munkaprogramok meghatározása. 4

5 Nemzetközi munkaügyi norma (egyezmény, ajánlás) kidolgozására alakított bizottságok: Az előkészítő munkát a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal végzi oly módon, hogy a tagállamoktól kapott vélemények, javaslatok alapján a bizottsági a munka alapjául elkészíti a norma (egyezmény vagy ajánlás) tervezetét. A bizottságok által kidolgozott normákról a Konferencia a plenáris ülés keretében szavaz. Az ILO Alapokmánya szerint a kormányok kötelesek az elfogadott okmányokat az elfogadástól számított egy éven belül bemutatni országuk törvényhozásra jogosult szervének (országgyűlés). A Konferenciával kapcsolatos egyéb kérdések a) Tisztségviselők A Konferenciának egy elnöke és három alelnöke van. Az elnököt, akit általában a kormányküldöttek közül választanak, a plenáris ülés választja. A három alelnököt tagozatonként (kormány, munkaadói és munkavállalói) választják, a Konferencia főtitkári funkcióját a Hivatal főigazgatója hivatalból tölti be. A bizottságok elnökül kormányképviselőt választanak, a két alelnököt a bizottság munkaadói, illetve munkavállalói tagozata külön-külön választja. A Konferencia és a bizottságok elnökei megválasztásánál a rotáció és az igazságos földrajzi megoszlás elvét veszik figyelembe. A Konferencián három tagozat működik; kormányzati, munkaadói és munkavállalói tagozat, melyek külön-külön választják meg tisztségviselőiket. Az ILO alapelveinek megfelelően a bizottságok is háromoldalúak. b) Szavazás A szavazás rendszerint szótöbbséggel történik. Minősített kétharmados szavazattöbbségre meghatározott esetekben van szükség tagfelvétel, a költségvetés megszavazása, küldött vagy szaktanácsadó mandátumának el nem fogadása, egyezmény vagy ajánlás feletti zárószavazás esetén. Minden küldöttnek egy szavazata van, amely szerint a plenáris ülésen a kormányküldöttek (országonként 2-2) rendelkeznek az összes szavazatok felével, a munkaadói és munkavállalói küldöttek (országonként és tagozatonként 1-1) a másik felével. Szavazati joggal a teljes ülésen csak a küldöttek rendelkeznek, de jogukat távollétükben átruháztatják valamelyik tanácsadójukra. 4. Regionális Konferenciák A regionális Konferenciák az adott régió időszerű munkaügyi és szociálpolitikai kérdéseinek megtárgyalására ülnek össze az alábbi régiókban: Európa, Afrika, Ázsia, Latin-Amerika. 5

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára

Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése 1 A Régiók Bizottsága napjainkban: formálódó szerep A régiók, városok és települések

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006. Kiegészítő Előírás a Kínzás, és más Kegyetlen, Embertelen, vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés elleni Egyezményhez Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

Malaga, Spanyolország, 2003. máj. 7-8.

Malaga, Spanyolország, 2003. máj. 7-8. A fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos politikákért felelős miniszterek második európai konferenciája Malaga, Spanyolország, 2003. máj. 7-8. A fogyatékos emberek életminőségének javítása:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben