Nro 36. -\ A'FELS. R. TSÁ SZÁRÍT A K ÉS A ; KIRÁLYKÁÉ :KEGYELMES, ENQEDELMÉB ÖL 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nro 36. -\ A'FELS. R. TSÁ SZÁRÍT A K ÉS A ; KIRÁLYKÁÉ :KEGYELMES, ENQEDELMÉB ÖL 4"

Átírás

1 Nro 36. -\ A'FELS. R. TSÁ SZÁRÍT A K ÉS A ; KIRÁLYKÁÉ :KEGYELMES, ENQEDELMÉB ÖL 4, ' Költ Béisbén Qbtabethek 31 -dik napján iygii /; '; " ",; efztcndöben. ;Í íi^agy.britanniái J^ y Öct. io ik napján/köít Londont tévéiből r olvassuk, hogy "azok közzű), a'kik a'király "entséges fzemélye ellen-yaló őfzve esküvéssel vádoltattak, és a' titkos Tanács által fzoros kér. oore,j' s yönattattak, ketten, u. m. Bayley-és Bar- 'zabádon botsátattak. Sokan oíly véleket"ku a v a Syoak e' tárgy felöl, hogy a' vádoló*

2 úgy volna a' dolog, va'osággal egy nemzetnek sem fzotgál ditfösségére, a* mellyben illy gonofz feitételü tagok találtatnak, noha arról nem te. het az egéfz nemzet. Egy. Uolcroft Tamás nevil ember, a' ki ugyan a'többivel együtt meg nem fogattatott; de a' ki ellen hasonlóképen vádoió Bilt adott be a' bíráknak a' Jury, t. i. a' Királyi fiscalis, önként a' birák eleibe menvén, igy fzóllott a' Tiíkos Tanátsnak eiöüiöjéhez' Uram! úgy hallom, hogy én is a' király ellen való öfzve esküvésnek Vétkével vádoltattam volna, és ime ezen végből jelenek meg a'birák előtt. Ha bűnös vagyok, azt kívánom, hogy vétkemnek egéfz folyamattya ; de ha ártatlan vagyok, ártatlanságomnak okai és környüiállásai is tétessenek közönségesekké. Mellyre igy fzólíott az liloüló-" En, úgymond, az urat nem esmérem, és igy oetn is tudhatom, a' vádoltatott fzeméilyek kozt legyen e', avagy nem. Holcroft: Én sem tudhatom azt. Elöülö: Az' én értelmem fzerént tehát jóbb volna az úrnak halgatnimivel több hasonló nevezetű.emberek ís lehetnek. Mindezekre figyelmetessen halgatván a' Jury, a' fogd megekct bé hivatta, és Hoícroft uramat nyakon kapatván olly helyre dugatta, a' hol nem mindenkor.láthattya, a' napnak világát. A' meg fogattatott azt kivánfa hogy engedtessen meg vele együtt a titoknokjanak is bé menni a' tömlöczbe, holott Ö maga fogja magát és ügyét védelmezni. Mellyre azt válafzolta a' biró, hogy ö azt meg nem engedheti, és hogy annak idejében, fognak melléje prókátorok adattatni. A' napkeleti Indiai kereskedő társaság, Oct. óikén közönséges gyöllést tartott, mellyben leg elsőben is a' jelenvaló Frantzia háborúnak folyamatíya, és az Angliai királynak pénzbeli fel S f g'* '. tetése fordult e!ö. A' Társaságnak elö'ü'loje. Lushington úr Frantzia Orfzágnak mostani állá; pattyát és igazgatásának formáját, az AngUaJ Wonsututióvál öfzve.hasonlítván, azt mondotta,

3 5S5 hogy ennek fenn tartásáért, és meg maradásáért kéfz tehetségének egy harmad, réfzét is fel áldozni. Ficzgerald ur is tódította amannak befzédjét, '$ azt állította, hogy még most elegendő tehetsége legyen a' Társaságnak a' király fel Stgéllésére. Egy Henchmann newii gazdag ka már abban az érielemben volt, hogy jobb vólna a'társaságnak költségén egynehány regementet fei állítani, és < azokat az egéfz háború alatt tartani. Mások azt javaslónak, hogy minekelö-te valamire határoznák még magokat, fzükseg vólna a'jelenvaló környü'áhasokat, a' hadakozásnak kárait, hafz- -Daif, és következéseit jól meg hányni vetni, és fontolni. E r r e a ' Londoni Lord M^jor, az az, f* polgár mester Mssurier úr, a' ki önnön maga is nagy kereskedő - és égy nevezetes tagja a' Tár-'- saságoak (mert NB. a' leg nagyobb rangú ember, ssm fzégyenü Angliában a'kereskedést rugy hogya' meg hólt Gróf Chartámnak II. György király idejében igen híres ministemek egyik fia udvari mínister, az etöttüak igen esméretes Pita úr, ' másik pedig kereskedő, és többaire minden a Angliai nevezetes ' famiiiáknak ősei, kereskedők vólrak, 's az áltat kéízitettenek magoknak utat njéitoságaiknak el érésére) azt fe elte, hogy ezen tárgynak meg határozásával tsak,24. pap, kesédéi! mezni is káros vólna; hogy Hohándiáoak igea vefzedelmís kör nyüláliásai nem engedik a' haiopast; hogy ím Hollandiát el fogialhattya az e>- '? DSE gi Angliai sem menekedhetik meg körmöktől, hogy ha a' tengeren diadalmat vehetnek a? r afuziák, leg elsőben is az Indi-i Társaságnak: örökségeit és gazdagságát fogjak el fogia-ni igye- 's akkor ofztáa mindnyájuknak kó,du.ó Pálczára és tarifznyára kell fzorúioiok. Éztn, s fékhez hasonló hathatos ki fejtések áital arra írattatott a' Táraság, hogy mindnyájan, egyen-! --fzivvel és -akarattal köteleztek magokat a irálynak hatfaatps.segítségére. ' Értésére "esíén'az Admiralitásnak, hogy has

4 55«teaaeswésBssaaa linea hajót küldöttének vóina a' Frantziák napnyugati Indiába ; hogy hat linea hajó és 3 fregattá repült volna ki a' Brcstiai ki kötő helyből a' közép tengerre, a' napkeleti Indiáról viltza jövő gazdag,kereskedő flottánfak felkeresésére és el ragadására, nagy l'éieiembe estének a' Londoni gazdag kereskedők, 's miogvárt azon esedeztek az Admiralitásnáí, hogy eiegendö fedező és kk( serö hájok küídettessenek azoknak eleikbe. El is. küldetett Lord Boxve, és már örömmel hallották, a* nyughatatlan ízivú kalmárok, hogy mind azi ellenség markából, mind áf tengeri vefzedelmes fzélvefzek közül ki menekedtek kereskedő hajóik.- Azomban.más felöl fzámós kereskedő Anglus ha- 1 jókat tsiptenek el a' Frantziák, melly miatt nagyon fel.emelkedett Assecurancnak az árra (h). (h) Assecurance, az Assecuratoroktól vette ere- -' eleiét, ezek pedig ollyaién fzemélyek, és kivaltképen kereskedők á" -tengerre fekvő vara - - sokban, a' kik > a' : tengeren in ásuva küldetett ' ' jófzagért és hajókért, bízónfos jutalom fizetés' alatt jól 'állanak-rés arra kötelezik magokat,' hogyha azon hájó-, vagy a'tengeri fzélvefzek közt exvefzérié, vágy háborúnak idején az eh lenség áttal^ep-vétettetik, ök áz egéfz hajón' ' : ^evő portékának az arrát le fogják'fizetni. A*, ássecuraríce 8,10,-12^ és á' vefzedelmes idők- - ben 20'25,; 'jöt'4o forintból is áll fzizért,- ugyhögyj liá «' hajén 6000 forint ára jófzág ' x "vagyon"'^'"áz assecurator" 000 forintot nyer, V hogyha az a\ hájó fzereniséssen meg érkezik;. -ellenben, ha'vagy el süllyed, 'hagy az ellenség által el vétettetik nem-fsak az assecurutiőjd--, nuk jutalmát elvefzti; hanemennekfelette a' 6000 forintot is te kell'néki fizetni, ts- igf : ez az assecuratio tsak t'supá koczk'ájáték mellfj-' ben sokat nyerni és vefzteni. lehet. Mennél vejzedtlmefebb az idő, árinál jobban öregbedim

5 557 Nagy-Britanniának minden reguláris seregei, akár egéfz' ízánxmal legyenek azok, akár nem, kéfzülni, és Hollandiának védelmezésére menni parabtsoltattak. A' Londoni levelek azt hirlelikj Bogy a' Britanniai és Hannoverai seregeket a" Brunsvigiai uralkodó herczeg fogja ennekutánna; Cümmaudirozni, a' Yorki herczeg pedig amannak vezérlése alatt all - kormányozó hivatalt viselni. A' tengeren is nagy kéfzüietek tétetnek N. Britannia réizérúi, kiváltképen a' mioltá egéfz erejeket ^Hollandia ellen fordították a' Frantziák. Az éfzaki vagy pémet tengerbe két ünea hajó, és 5 fregattá küldetett a' Fr.-rabló hajóknak meg zaboláztatásokra. Madritból áz a' hir ment Londonba, hogy a' Spanyol király, jövó 1795 ik efztendöben is tellyes tehetsége fzerént fogja a* Frantziák ellen való háborút folytatni, meny leg inkább a' fzövetséges fejedelmeknek békességre, vagy hadakozásra lejendő magok meg határozásától fog leg inkább függeni, mivel ha ezek békességre találnak lépni, akként a'madriiti udvarok is másként kell gondolkozni. Frigyes Belgyiom. - - A'múlt postán költ Kurírunknak utolsó lapján emliteitük egy két fzóval, HerzogenbuscAnak Frantziák által, Octob. 10 dikén lett el vétetését. E' történetről azóltatől fogva mi is kettős tudósítást vettünk, a' mellyet Erd. Olvasóinkai is közleni fzoros kötelességüknek tartyuk. Hanem ízükig leg elsőben is annak fekvését, nagyságát, erősségét és egyébb mivoltát esmérnünk. Heraz assecuratiőnak meg jutalmaztatása. Hlyetén assecuraló társaságok vágynak Antverpiában, Amsterdamban, Hamburgban, Londonban és Marsiliában is s. «' í.

6 558 Zogenbutch (deákul Syíva Ducit, Frantziáál Bőit le DucJ Hollandiai Brabantziában fekfzik, nagy, népes, és jól meg erössitetett varas, az Aa és Dommel vizének öfzve folyások közt, mellyek a' Crevecoeuri erősségnél a' Maas kebelébe omlanak. Az emiitett két folyóvíz fzámos tsatornákban foly a'varason kerefztül, és valamennyi ága vagyon a' vizi tsatornának, annyi az azokon lévő hidaknak fzáma is. Köröskörül erös kőfalakkal, bástyákkal, és sántzokkai van kőrűí vétetve, a' vára is nem gyenge, és a' mostani epités mesterségének reguiája fzerént vagyon kéfziltetve. A' lakosok váfzonnal, tövei, és kés mivvel kereskednek, réfz fzerént Catholicusok, réfz fzerént Reformátusok, ezek hatalommal, amazok pedig fzámmal erössebbek. A' varasnak egéfz kör-. nyékét, melly a* Geográfiában Maire de Bois le JDuc, az az Majorátus Sylvae Ducis - magyarul herczeg erdő majorságának neveztetik, háborúnak idején, a'soktsatornáknak segétsége által bé lehet vizzel borítani. Most is bé volt borítva, de tsak ugyan ki nem álhatta sokáig a' Frantzia artillériá tüzét. ~r~ A' feliyebb, említett két túdo-.sitásnak egyike Amsterdamban, a' másika pedig Hágában, de mind kettő ugyan azon egy napon, t. i. Oct. 14 dikén költ. Az elsóbnek rövid summája ez: Herzogenbusch, úgymond, Oct. 10-dikén cafituláit. Az oda való fö kormányozó a'hess^nilipstali herczeg ezen végból Pichegrii Frantzia Generál táborába küldötte Gróf Rechterent, a'i?«- daud regementjének Óbesterét, a* ki a' capituiationak. pontyait a' nevezett Fr. vezérrel feí tette, és tökélletességre is vitte. Tovább is védelmezte volna magát az abban lévő Hollandus őriző sereg, ha az ottan, és kőzte uralkodott nyavalyák engedték volna. E' vőlt leg főbb oka a' vár fel ádatásának. A' Crevecoeuri erősségnek el vefztése is siettette ennek esetét. A' benn volt onzet, a'hova tettzeni fog, oda mehet, hanem Öadi esküvéssel kellett magát arra kötelezni, íiogy valameddig a'háború tart, vagy Fr. rabok-

7 559 kai fel nem tseréltetik, addig nem lefz annak fzabad fegyverre) fzolgálni a' Frantziák ellen. Az ott tartózkodott Frantzia emigránsoknak nem adatott fzabadtság az onnan vájó ki költözésre. Az utolsóbb, az az, a'hágai levél ekként b-fzéllí eíö e' törtéoeet: Tegnap előtt érkezett ide Herzogenluschból Gr. Rechteren, azzal a' fairrel, hogy az oda való erősség, műit pénteken, az az, Octob. ío-dikén capituiatio mellett által adattatott a 5 Frantziáknak. A' mint értésünkre esett, épen azok a' capiiulatiónak'pontyai, a' mellyek voltak a' Crevecoe.uri erősség fel adattatásának. Az ostromlás alatt sok házak meg kárositattak. A* Stutzosok épületében támadt tűz által minden fzomfzéd hazak porrá égtek. Kinsbergen Adtniral Seelaodiából ide érkezett, és a'fő Kormány ízekkel való hoífzas együtt tanátskozása után, a' helytartó Fejedelemmel, és az Oráoiai örökös herczeggel Amsterdamba ment a' tartományt védelmező rendeléseknek meg tételére s. a' t. A* Hollandiai Geldriából, nevezetesen Fin- Vegenbűl ollyatéu tudósítás ment Haagába, hogy annak környékén negy vagy öt ezer főből álló Angliai és Scotziai gyalogság táborozik (i), hogy (i> Geldria (Ducatus Geldriae) egy a' Hollandiai, avagy frigy is Belgiumi öfzve fzóvetkezett hét tartományok közzül. Éfzakra Transisalinaval, és a' Nemet - Tangernek deli öblevei; napkeletre a? Cliviai herczegéggel és a' Monastcriumi püspökséggel; délre a' Jülichi és Limburgi herczegségekkel, napnyugatra pedig a' Brabancziai és Hollandiai tartományokkal határos. Felső és alsó Geldriára ofztatatik fel; a' felső egéfzlen kétfelé vagyon válafztva az, alsótól, és «' Cüviai herczegség, a i Meursi Grófság, a' Kolóniai.Érsekség, á' Lüttichi püspökség, és a' Jülichi 's Brabantziai her*

8 az Oct. 7-dikén ottan által marsirozott Hassiaí gyalog regpment, ismét viflza tért, 's Gravébe ment; hog-v a' nevezett napon négy, vagy Öt Anglus iovas regement ment oda, 's annak mezejéa sátort ütött; hogy a' Yorki herczegnek fő kvártélya Oct. 11 dikén még ott vólt; hogy 3000 Aíiglus gyalogság kvártélyqztatott bé az oda való templomokban, nem találtatván üres hely a' lakosfoknak házaikban ; hogybatenbourg alatt, (Mnwegentöl hét mélföidnire) álialmentek a' Frantziák a' Maas vizán; hogy már az Utrechti tartományba is bé ütöttek, és hpgy nem mtftze legyenekamersfórtól, söt hogy Tielig ki járnak portázó lovasjaik hogy Amersfortnak lakosai nem örömest akarják városoknak környékét vizzel bé boritatni, minthogy ez által sok ezer ember örgkos fzegépységre juttatna s. a' t f ' ) Hadi Történetek. Leg közelebb ázt adja értésünkre a' Fels, hadi Cauceíiária, hogy Gr. Clerfayt hadi Taj. czegségekközt fekfzik, egéfzlen lyí&ik efztendeig a\ Spanyol Monarchiához tartozott, énkor adattatott által mostani urainak; egy réfze az Austriai házhoz, más réfze, a' EoÜuf-' dúsakhoz; harmadik réfze pedig a' Prussiai királyhoz tartozik.. Az Austriai réfz Ka' remondof és annak környékét fjglal/ya magában ; a' Hollandiái rrfz Fenloonak és Ste- vensvctnek vidékét; a' Prussiai réfz pedig Géléi üa városát, Geldriának több és nagyobb r«- fzével. AlsóGeidria egéfzlen a' Hollandiai ''respublikáé y minden egyébb tartományai kört leg nagyobb', magában foglallya a'zütphaniat Grófságot, Hollandia, Utrecht, TransisallanQ tartományok, a' Monastériumi püspökség,f* Kliviai 's Brabancziai herczegségek közt- ffifök J földje jó és böv gabonát terem t.á!t>

9 mester a' Yorki herczeggel lejendö égyességénék efzközlésére, fenn tartására, védelmezésére, és a' Hollandiai tartományoknak fedezése véget, Oct. 2p dikán ismét egynehány bataiiiont és escadront küldött a' Düsseldorf és Wesel közt táborozó WémekCs. R. Feld., M. Lajtinánt seregének öregbítésére, Albert Saxoniai és Tesseni herczeg is azt irja Oct. 20 dikán &chu>etzingeni fö kvártélyából,.' hogy az előtt négyed nappal Zellerhbhen felé menni fzándekozott az ellenség, hanem illendő el fogadására kimenvén eleibe Blücher Prussus Generál Major, ismét viffza vonta magát, és a* bé következett éjjel Albsheim mellett hat batallionnal kötözött áltál a' Pfriem vizén..néhány napokkal ezután, egy Frantzia portázó tsuport ment által Bockenheimon, mellyett efzre vévén BJücher regementjebeli lovas kapitány Kamke, Utáona eredt hul'zárjaival, és réfz fzerént le vagdalta, réfz fzerént pedig el fogdosta. Ugyan azon napnak estéjén 5 vagy 6 fzáz lovas Frantzia indult ki a' Wolfradt regementének külső őrállói ellen, és eleinte viffza is nyomták ezeket, hanem Segítsége érkezvén ezeknek* amazokat viffza hajtoltták. Azon idő tájban ment 500 Frantzia a' Honkeim mellett állott tábori külső vigyázok e'len; hansm jókor efzve vévén fel tételeket Loos fő strázsamester ^Blücher regementéből két escadroonal eleikbe ment, 30 embert kőzzülök le vá- S tt, ugyan annyit, vagy még többet, és 15 loyat el fogott, a' többit pedig viffza Űzte. Azon 'dö közben a' Blücher regementének Commenjjánsa, Plecz Obristiajtioant egy divisio Cs. K, Izabad hufzársággal, kiket Lováfz fö strázsa mester vezetett, és a' Blücher regementének 3 escadro"hnyával Loos fö strazsamesternek segúségére í" e pvén,kéuzer támadta meg a' Frantzia kávalíeriát, és egéfz Kirchheimig viffza nyomta, melly v< - le k v.,ló tsatazásában. Ö maga kevés, de az ellenség s 0 k embereit veízteue el,e' mellett egynehány embere és lova fogattatott el

10 dik az ellenség, hogy az Apennini hegyekből a' Az Olafz Orfzágban táborozó Cs.K. seregek. Bek all- kórmánjozója, Gr. Wallis hadi Tármester, azt irja Oct. ly diken Aquihan lévő.fő kvártélyából, hogy még most is abbao foglalatosko tenger partyára vivő utakat sántzok által bátorságossokká tehesse; hogy Vado és Finale közt egynehány batalliont hol ide, hol amoda küldöz, 's illyenképen akarja seregeinek fzámát el titkolni; és hogy oda még ekkorig semmi segitő seregek nem. mentenek Frantzia Orfzágból; és hogy Octob. 6 ikaig St. Remo és Vintigmilia mellett egynehány fzáz Frantzia lovasoknál egyebet senkit sem láttának kí küldött kémjei, azok is pedig OnegliáUl JSizza felé utaztanak s. a' t. ímé ezek azok,,a' miket a' Fels. udvari hadi Cancellária, a* leg közelebb múlt fzerdán délután, a' Bétsi diarium által közönségesekké tétetett. Minekelőtte a'német - Birodalombeli magános és közönséges leveleknek jelentéseit elő fzámlálnáqk, lássuk, mit befzéjl a' nevezett Bétsi udvari diarium a' Frantzia ármádiának levegő égben repülő hajójáról, és az abban hajókázni ízokott új Frantzia seregről. CoutelJe, a' levegő égben hajókázó seregnek kapitánnyá (igy fzóll a' Bétsi diarium) ekként adja elő az avval való bánásnak módját: Nem fzükség, úgymond, az evvel való élesnek módját, és töketletesitesét, ki nyilatkoztatnom. Ollyaien környülállások ezek, mellycknek titokban való tartása által mi még sokáig, annak, más nemzeteket ki fzoritó jussában maradhatunk. Egyedül.azokat az utakat befzéllem elő, mellyeket ez a levegő égben repülő hájó néhány. napok alatt végbe vitt. Minthogy ez az alkotmány épen azon folyó test hátán hordattatik, a' melly a zűrzavaros időket fiiili, fzükségesképen gyakran kell annak ezekkel küfzködni. Iiiyetén vifzontag- ságp.kkal köfzködőtt Namur felett, mellyek nwatt -vilfca kellett azt Maubegeht vinni, és olly álla-

11 5 6 S patba helyhezter.ni, melly által alkalmatossá tétetett a' levegőég változásainak el viselésére. Sept. 8 dikán onnan, az áz Maubegé b'ól ki indulván, Sept. 18 dikáu Brüsselbe repült. Útjában fzenvedett ellenkező izélek miatt ismét meg sebesittetvén, újra meg kellett azt otvoslani, avagy újjitani. Könnyen képzelhetitek, melly fzámos nép kívánta volna annak alkotmányát látni, de én senkit is ahoz közel nem botsátottam, és tsak annak munkáit; nem pedig mivét engedtem nézői. Bámulással fogjátok a' Brusselieknek arról való pkosrodásoltat hallani..azaristocraták fzomorúsággai tsudálták azt sokan kételkedtenek, hogy ez a' felettébb nagyés töredékeny alkotmány követhesse a' marstrozó ármádiat mások bámultak azoknak vakmerőségeken, a' kik abba ülni, és a' háborgó levegő égbe hajókázni mérelzlett tek, és ménd'zlenek.., Hogy el ne felejtsük, ismét egy űj találmányn yal gazdagitota a' Frantzia termékeny elme hazáját, t. i.a' potásnak avagy hamu zsírnak vad gefztenyéböl való kéfzitésének mesterségével, melly fzerént 24 lat vad gefztenye hamuból 18 lat hamu zsirt lehet ki venni. Erre való nézve, nünden polgári előjáróknak meg parantsolta a* Convent, hogy a' vad gefztenyének idei gazdag termését el vefztegetni ne engedjék, hanem gyűjtsék öfzve, és addig is, míg kéfz pénz fizetésért Parisba küsdenék, fzáraz heiyen tartsák. A* Nemzethez tartozó kertekben és erdőkben termett Vad gefztenye is fzorgalmatossan öfzve gyüjte- (k) Potassche, Cinis Clavellatus, Alumen Ca- Unum, magyarul, hamu zsir, avagy só, füvekből, gyökerekből és fából, kivált tserfából, ^bodzafából 's. a' t. fzokott kefzittetni Lengyel, "Magyar, Prussia és Orofz orfzágakban, és ÍV/-

12 A' Német-Birodalombeli közönséges és magános leyeiek, külombkülőmbféleképeu befzélnek a' jelenvaló hadakozásnak köroyüláilasairóf, úgy hogy azoknak, a' kik azokat tulajdon fzemeikkel nem láttak, állig lehet az igassagot ki tanulni. Egy Octobernek ly ik napján kőit Koblenezi levél azt befzélli, hogy nagy eróvel közelgetnek oda a' Frantziák; hogy SauendorfCs. K. Generál kéntelen vóit magát hátrább húzni, küiomben vagy egéfzlen el fzakafztatött volna a' Gr. Clerfayt ármádiajátol, vagy igen sok viszontagságok kőzt kelletett volna nekie magát az ellenség keze köz; zül ki menteni, és igy Ö is tanátsosabnak lenni itilte cörpusat a' Renusón által vezetni, mint magát az álhatatlan hadi fzerentse kegyelmére bízni. És igy épen ollyatén tábor helyet válafztott magának a' nevezett Generál a' Renus' jóbb partyán, mint a' minemű vólt annak bal partyán. Ugyan ez a' levél emliti azt is, hogy Melas Generál is által ment a' Rénuson, és amavval együtt Ehrenbreitenstein és JSeuvid kőzt felfzik, 's mind kettő a' Gr, Clerfayt ármádiájának bal fzárnyát fedezi. Utóllyára hogy az ott le tétetett Prussus inagaziaumok is által hordattak a' Rénus jóbb partyára, kövelkezésképen egéfzlen magára hagyattatott légyen Koblencz várása.,egy, Oct. 22 ik napján kőit Frankfurti levél bizonyosnak. met Orfzágba, Hollandiába, Frantzia és Anglia Orfzágokba, holott nagy fzüke vagyon az Clé* fának, vitettetni, és el adattatni, mellyre á" Chimiában, az orvosság, fzappan üveg& Kristály ké/zitésben, nem kátömbéh a 1 Jesies- ben nagy fzükség vagyon. A' potaschtol meg maradt hamú igen jó a 1 sovány föld kővéfitésére. Ha a' Vad kefztenyéböl való hamuzsir, kéfzitésének mestersége más Európái nemzeteknél is esméretes lejénd, nem fognak az erdők annyira ki\pufziütatni.

13 lenni mondja^ hogy Koblenczet is el foglalták már a' Frantziák, talám nem is lehet e' hírnek igasságáról kételkednünk, annyival inkább;, hogy Koloniának és Bonnak el vétetését is a.' Franki fia ti levelek, adták tudtunkra.,, :; A'Westfáliai kerületből, nevezetesén Lipp* stadtból igy irnak Oct. i4-ik napján : A' mi vára«1 sunk, úgymond, és az egéfz vidék; tömve van a? I sok honnyábói ki futott emberrel, kiknek tsak fzemlélése is könnyükét fatsar ki a' felebaráti fzeretette! bíró embernek Izeméiből. - Tegnap és nía egynéhány fzekerek érkeztek ide Düsseldorfból PaIatinatusi katonaság fedezése alatt, mely-, lycfc a'ikolóniai V. Fejedelemnek képtárából valő ritka képekkel voltak meg terheltetve. Úgy halylyuk, hogy tsak 400-an voltak azok a' Frantziák, a'kikoct. 6 ikát követett éjjel Düsseldorf alá men-' tek, és a' várasba bombákat és tüzes golyóbisokat hánytak, mellyek által nagy tüz:gerjefztetett. Lehetetlen azt a' félelmet 1, és az abból következett zűrzavart képzelni, a' melly a* lakosokat el foglalta, minden a' kit lábai birtak, futott, honnyát oda hagyta, nem gondolt a' tűz oltásává?- Az ott állott Ts. K. Generál (e' volt Kerpen F. M. Lajtinánt, a' mint előbbi Kurírunkban jelentettük), mingyárt kezére vette a' váras kormányát, m e g némította a' Frantzia ártillériát jól intézett a gyú golyóbisai által. Azomban még is nagyon J» e g kárositattak a' V. Fejedelem palotája, a' 16 stállő., a' posta ház pedig főidig le égett. ' A' Bergi hertzegségnek egy néni utolsó vá*. Fosából, Siegburgból, Hlyeién túdósitást vettünk: Minden falusi lakosoknak, úgymond, erössen meg Parantsoltatott, hogy gabonájának -egy réfzét a* l s ' K. magazinumokba vigye; más ellenségtől el»em- foglaltatott vidékekre is hasonló parantsolat: küldetett ki. Az a'ts. K:tábor, a' melly eddig a' Hénus jobb partyán Bonnon alól 3 órányira, Zunnmellett volt, réfz fzerént rglieh-be, réfz fzerént

14 jamgggsiabaama padig Nemidbe tétetett által, Zunndorf&\s\X egy divisió hufzárnál, és egynéhány pattantyúsnál, 's - egynéhány nehéz ártillériánál több semmi sem ma- Tadt. Mondorftól fogva Brullig katonaságból álló lántz húzatott a 5 Rénus jobb, vagy innenső partyán. Valamint ennekelőtte, úgy most is hallaínak &" Kolóniában fzólló harangok, Oct, 12- dikén, mint a'. V. Fejedelem fzületésének emlékezetes napján, minden harangokat meg engedtek ottan a' Frantziák vonatni, a' közönséges isteni tifzteletet és vallásbeli gyakorlást, nemtsak meg nem akadályoztatták, söt halálos büntetés a atí meg parantsolták az oda való papságnak, hogy fzorgaimatossan végbe vigyék hivataíbeli köte.ességeiket; : -.."' '- t Ugyan onnan,' az az,lippstadtbóliratiky hogy négy Ts. K. batallion ment bé Düsseldorfba', hogy Wernek Generál 6 batallionnal és 16 escadronnal marsirozott Duisbutg alá, a' Wesel es Hannóverai seregekkel való egyességnek további fenn tartása- végett; hogy Nimvegcnnek oltalmazása Hamrncrstein Hannóverai Generálra bizattatott;, és hogy az Anglusok, Hannóveranusok és Ilassusok kiváltképen a? Bőmmel fzigetét, és a' Waal' vizének portyát Jfimvegentől fogva Gorkumigakarják védelmezni. Weselhez 'Ugyan még eddig nem közelitettek 1 a? Ffaníziák, de még is éjjel nappal jobbittamakj; *s új bástyákkal és sántzókk-il ízaporittátoak annak erősségei. Weseltöl fogva Venloig még eddig tellyességgel nem mutatták magokat a' "Frantziák..v - ','.>.- '..'.,».'.:.- ' ' ' ' T ; ' ~ - ; '' l'i A' Rénusnak ajső réfzéröl,* a' 'többi közt,, még; azt. avtudöshást -is vettük,ííhogy a' Maas éú l áal<közttiktelepedett Frantziákatikeménnyen ínég,vériek;'és< 400, embereket éb fogták volna a' Hannóveranusok;, hogy Pichegrü ^és Jourdán Fr. Vezéreknek, ármádiaik igen meg fzaporodiak, és-'

15 hogy ök mind ketten Hollandiában akarnának" téti kvártélyt magoknak kéfziteni, hogy nemtsak Frislandia, hanem a' Transisallanai tartomány is nagyoo sürgetted a' Hágai'fő kormány fzék előtt a' békességet; hogy a' Mastrichti őrizet köziül 4000 eínbér ki tsapott ugyan az ostromló, Frantzíákra, hanem fzerentsétlének voltak á' vé»! lek való tsatában; és hogy a' Koblenczi lakó-\.. sok nagyon rettegnek a' Frantziáktól, úgy gon- I do hozván, hogy a', ha ború előtt oda költözött, 1 és ottan a' Fr. hérczegeknek fzámára verbunk' placzot ütött Frantzia nemesek miatt boffzújokát : fogják állani., /, :. Vágtére lassúk a' Rajnának felső réfzen tör-r' tént hadi dolgokat, és, környúiállásokat is. Egy Prussus hadi tifzt ezeket irja Schvabenheimbol egy barattyához: Még eddig tsendesen, és,rendesen húztuk magunkat viítzá, az ellenség tsak/ távolról követett bennünket, és néha néha ófzve Puskázott hufzárjainkal. Egy Kurir érkezvén,;, hozzánk Berlinből Oct/ifikén, más nap reggel Parolánál ezekét jelentette' ki MöílendorfWe\ám&ír S a ':,,Ö EXcelíeotziájá, ügymond az adjutáns,"á'i e ; géfz Pí.'ár'mádiának ázt. adaltya tudtára, hogya * Anglusokkal való,''segítséget tárgyazó tráktá* lak vége vagyon; és így a' mit ennekütáona mivelünk, mind azt tulajdon fegyvereinknek ditsös- Jégére, és keresett betsületücki ek fenn tartására jogjhk rnivelni." Hogyha tehát fzorongatni akar bennünket az ellenség, meg fogjuk őket verni, annyival inkább, mivel Ő Ekceuencziája a' Feldmarsal jó téli kvártéllyal, és ntm sokára követbezendö békességgel biztat bennünket.". Az Oct. 21 dikén kőit Manhejmi levelek vi- '*g san azt befzéllik, hogy mind a' fent nevezett hadi vezér, mind Hohenlohe örökös hertzeg á l t a l költözzenek a' Rénus vizén, és hogy Mo- S^ntziának vedel mezese JSeu Ts. K. Generálra biztatott légyen. A' Moguntziai levelek is azt

16 erössitik, hogy minekutánna Gr. Kalkstein Prv Generál Lájtinánt, a' páradén butsút vett volna a' vele együtt ott feküdött Moguntziai seregeknek felsőbb és alsóbb rangú tífztjeitöl, ő is által vitte a' vezérlése alatt lévő Prussus seregeket a' Rénus vizén. Helyeitek o vagy 10 ezer főből álló" Austriacusok, Palatinatusbeliek, és Darmstadiak rukkoltak bé a' várasba, és igy már most 18 ezer főre. megyén a' Moguntziában fekvő őrizet. Az óda való hivatalosoknak nagy réfze Aschafferi' íz/r^űr,(frankfurtól 5 mélfőldnire) költözött, el«lenben a' V. Fejedelemnek belső ministere, és udvari Cancellariusa B. Albini néhány tanátsosokkal egyetemben, hogyha a' környülállások engedéndik, egéfz télen ott-fog maradni. Tek. Kefztelényi Pál Urat, a' Magyar Hazában, mind a' két Törvény fzéknek fel esküdt prókátorát, méltóztatott ö Felsége, a' Fels. Magyar Orfzági Cancelláriához, udvari Ágensnek kegyelmessen ki nevezni, melly hivatallyában az\ emiitett udvari Ágens úr a' hitet, e' folyó holnapnak ii dikén nyilván le is tette Lakása vagyon itten, az ügy nevezettsalzgries úttzában,a'443 fzámú háznak második fzakafzában. v D D. S>

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly (XXXIII.) Indílt BÉTSBÖL' Szereián 2f. Ayríl. i 7 S 7, Elegyes Tudásítáfok. nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly 1)511 ^8gél, e] ho gy ha meg-gyógy úlna, hilldenék vifzfza. tsb e. Minthogy a'

Részletesebben

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' Britanniai

Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' Britanniai Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL: Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' T agy Britanniai fi[ égulta azon iparkodik az Angliai ministerium,- mitsoda úton

Részletesebben

*tá. i.-nro 31. .1 i" A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMŰ.BÖL.

*tá. i.-nro 31. .1 i A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMŰ.BÖL. l i.-nro 31. A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMŰ.BÖL. ; Költ Bétsben Octobernek i 4.-dik napján 1794*' -j építendőben., Feh. Ts. K. Hadi Cancelldria által, múlt Szómbaton ki hirdettetett

Részletesebben

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia.

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ÉNGEDELMSBÖL. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. \ ülöirib'kuiömbféle környulállásoknak és tor* leneteknek

Részletesebben

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág.

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág. Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Kőit Bétsbon Augustusnak 23-dik napján 1793- efztendöb Lengyel Orfzág. Y%Á ern ok nélkül vonogatlak magokat a' Lcn- ^ gyei király,

Részletesebben

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG'

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' ENGEDÜLMÉYEL *safs-~'ií>-«íass»- (80 Költ Béísb.en, Szent Jakab - Havának (Júliusnak) öó-.dik napján, 1793-dik EfztendÖben. Hadi Környülállások* i^fddjii'k a 9 meg-ígértt helyes,

Részletesebben

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi. AZ ELSŐ JENNER-FËLE BÉKÉS MEGYÉBEN HIMLŐOLTÁSOK írta: OLÁH ANDOR (Doboz) "Tioboz község egészségügyének történetét dolgozzuk fel. Anyag- * J gyűjtés közben érdekes bejegyzésre bukkantunk a dobozi református

Részletesebben

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben.

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. Lengyel Orfzág. últ holnapnak 23 dik napján végződött cl a' Grodnói gyüíes,

Részletesebben

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy (XIV.) A Itt van mind Fazakájlól. ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy ennekutánna a' F. Monátkha parantsolatjárá»nden próba ki-állott Bbrbéliyök, a' Doktorokkal * Syógyittásnak ugyan azoii törvénye

Részletesebben

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü.

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü. CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU A s Nrö iöé Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü B é t ss műit hetén, Ím. jetikén*.láxehbürg* fcóí Budára indult

Részletesebben

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea,

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea, A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj

Részletesebben

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts.

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts. Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' i8">3-ía ejitendöben. Béts. jauftriának azon hegyei között, a mellyek köz. zül a Wien

Részletesebben

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI / ', I IMIIM I III - " " ' *" " "" '-"»» - «,1 -ii n» MAGYAR MÜSA,, "ih.imiii I- *' "I P" ni í lf. I -I l " I li Élj 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m

Részletesebben

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 N r o 2 5. Á* FELS. R. fsászárnar ÉS Ái KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL... Költ Bétsben Mártziusnak 28 dik napján 1794. cj'ztsndöbcn.. Török Birodalom. fényes Pórtáj

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA

BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA Minekutána a felséges fejedelem [János Zsigmond] az elmult esztendőben [1565.] ezer

Részletesebben

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts:

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts: Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn*. M éts: : - ** Génuai földnek, Génua, Városa 9 eránnyá* ban esti tenger-parti,? s nem külömben a* neve-* zett Városnak

Részletesebben

A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s.

A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s. f N r o. 15.. A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s. Néhai 77 Leopald kegyes Csáfzár és Király rövid

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 395 A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. hiúit BíZTSBÖL Kernen 27. fúr'rucj:.^ *>,.j^ \okat fzollani, és kevefset mondani minden oíto- ^ baságok felett való leg-nagyobb oflobasag

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

.Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;,

.Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;, .Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;, Indult Bétsből PéntekenAugustus 1 3-dik napján, 1813-dik esztendőben. Háborús Környülállások. A; folyó esztendőben Július

Részletesebben

Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Becs.

Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Becs. Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Indult BétsbSl, Pénteken, Martzius ll-dik napján,', ígos-üf esztendőben. Becs. A ^emes Magyar Hazánk fzeretettnádorispánjat, Lovafgág

Részletesebben

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL.

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. Nro. 13. A' FELS. CSÁSZÁRNAK ÍS A., KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. KIRÁLYNAK Indúli BétibSi, Kedden Airguftus 15 - ik napjín J#05 - ik eí'ztenáiiben. A' B é c s. Cs. K. fegyveres feregekrlél ^ penzión volt Gen.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK.

362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. 362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. XXXVIII. A tis-solymosi, íozöíl, tözöflüjfalvi*, üjszémi és sz. flemeteri nnitárius templomok elyétele mait 1691 január 19,20,21 és 22-én felyett tannyalloinásol JÍÖZLI j^enczédi

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY "> KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./,

Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY > KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./, Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY "> KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./, la'd< Bétsböl, Péntekért Martzi'us 18-ciik riápjáajj '' i, i 0S'ik eszt«ndöberi. folyó Böjtmás Havának 15-ii napján, azaub-

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. eaitendobea. B é t s.

Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. eaitendobea. B é t s. Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. Indult Bétsböl Kedden Jauuártus 14-ik napján isi2-»k eaitendobea. B é t s. ébány napoktól fogva igen keményen viseli magát az ó'sz_szakállú

Részletesebben

Á Í Á Ó É ö á í á ő á á Á ő ő á ő á í á ő á á á á í ő ö í á á í á á ö ő á í ő áí á á ő á í í á ú ü ö á ú ö á í á á á ö á á ő á á á ő á ő á ú ü á ő á í ő ő ő áí á á ö ő á ő á á ő ő á í á ő á ő á á á ü ő

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG*

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* " khgkdklmtvtl,, Km Beisáert, 7ünkfost - Hivihak '(Májusnak). 13-dik; mp)ín 9 1794-dik EíiteiídÖben, J-iandrécj Vámban, áz dstrom-kfczdetkor 7 ezer főből állott a' Frantzk Őrizet;

Részletesebben

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek,

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Nró, 5. ' / A' Magyar Kurír 5-ik darabjához. B é t s. Egy ide való híres Orvos Doctor Golis Ltopold AntalVr, a' ki a' gyermekeknek orvoslásában való szerentse'je're

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P (XLix.) m A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 27. Júniusban i?&g P DiJ d B E T S. A ' F. Tsáfzárnak mobani állapotjárói moft-i/s tsak annyit tudunk,

Részletesebben

Indult Szeredán T S JB'ö L.

Indult Szeredán T S JB'ö L. Indult Szeredán T S JB'ö L. 2. "fan. 1787. TTól fel - nyissátok a' fzemeteket'. egy Európának oj} fzemfedél alatt lévő abrázattyát visgáíó Párisi.Frjiident igy kiálta-fel a' napokban. Egéfz Európa méroferpenyöben

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Indult Bétsből, Pénteken, September 50-dikán, 1831- n k. a ki az fi alalfvnlninalí ín11r>t<»

Indult Bétsből, Pénteken, September 50-dikán, 1831- n k. a ki az fi alalfvnlninalí ín11r>t<» Indult Bétsből, Pénteken, September 50-dikán, 1831- B é t s. A közönséges vélekedés azt kívánja, hogy a1 hova még az uralkodó cholera el nem hatott, mindenütt hathatósan oltalmazó és bátorságba helyheztető

Részletesebben

A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása.

A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása. A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása. Én n.-károlyi gróf Károlyi Sándor, nemes Szakmár vármegyének FeŐIspánnya, Felséges Vldik Cárol Császár és Magyarországi

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL.

Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL. Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL. Kőit Bétsóen Kedden Dectmterrusk 3 1-ik napján t 1799-t i ejztendőben. B é t S. ö tö d naptól fogva o lly keményen viseli

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben.

Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben. Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben. Batáviai Respublika.. xjcter Pálnak lelketlen testé 1 ő ember által vite->

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

" FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi -

 FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi - A " FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi - Kiilt Bétsbeh Májasnak 3-dik napján \jt)6~ik efztendoben. j j Nagy Britannia: JC\ -londoni K. udvarnak Helvetus Cantonokiiv» ^ v o te llves

Részletesebben

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL.

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. i... -.. T m f u J I,. > l l i.i 1.ui.w. l l.. l l jg H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Iiidúlt Bélsböl, Keddéli Februárius 5 - ik napján 1805-ik efztendöbeni jat

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/.

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/. ., - Nro. 45.. ' %: " A V PELS. a TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Költ Bétsben Júniusnak Q-dik napján íjoá-ik. 'efztendöben..., Quocunque nspicio,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének Ünnepi prédikáció 1 Bölcsesség 4,8 9. Nem a hosszú idős vénség a tiszteletes vénség, sem pedig nem az, melyet esztendők száma határozott meg, hanem az embereknek vénségek a bölcsesség és a vénség a makula

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*'

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' KÍR AL Y í : "~F E.JL'S É G* " ENGE.MLMÉVEL i^f^i Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' rip ' ' '" : - jt *

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. (XCIV.) A* ROMAI fsapzmi ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. BÉTSBÖL Szeredán 26. Novemberien 178S. Örvendetes Hír, ' Felséges Tsáfzár, kinek meg-érkezését hiáf A egynéhány napoktót fogva

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető.

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető. Váradi Sámuel (1773 1857) Nagyenyed város és Alsó Fehér vármegye egykori orvosának rövid életrajza és haladó szellemű tevékenysége az 1831. évi kolerajárvány idején Váradi Sámuel 1773-ban született Nagyenyeden.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Szociális tulajdonrészt!

Szociális tulajdonrészt! Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben