Rómában folyamán kilenc hónapig levéltári kutatásokat végeztem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rómában 1968 69 folyamán kilenc hónapig levéltári kutatásokat végeztem."

Átírás

1 ORVOSTÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK A VATIKÁNI LEVÉLTÁRBÓL VANYÓ TIHAMÉR Rómában folyamán kilenc hónapig levéltári kutatásokat végeztem. Elsősorban a bécsi pápai követek (nunciusok) több száz kötetes levéltári állományában (Archivio della Nunziatura di Vienna) a hazai vonatkozású anyagot tanulmányoztam, főként a 18. sz. második feléből, tehát a fölvilágosodás korából. A nunciatúra levéltárában másolatban találhatók a kimenő iratok, vagyis a nuncius jelentései a pápai államtitkárnak s levelezése a római hatóságokkal és a hatásköre területéről hozzá fordult személyekkel. Eredetiben pedig az államtitkárság és a római központi szervek (kongregációk = minisztériumok) hozzá intézett iratai, továbbá az illetékessége területéről befutott kérések, javaslatok, panaszok, följelentések. Ebben a nagyon értékes és egyéni ízű anyagban néhány orvostörténeti érdekű darabot is találtam. A nunciatúra levéltára 1921-ben Bécsből a Vatikáni Levéltárba került, s jelenleg ott szabadon kutatható 1878-ig AUG. 15. NÉVTELEN MAGYAR PAP KÉRELME A PÁPÁHOZ BABONÁS KURUZSLÁSOK MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN A beadvány latin eredetiben található az Arch, della Nunz. di Vienna 136. k. 227r-v és 230r lapjain. Szerzője nem nevezi meg magát, sem lakóhelyét. Keltezése elé csupán annyit ír: Magyarországon. írásából kiderül, hogy 14 éve lelkipásztorkodik, mégpedig nagy valószínűséggel szlovákoktól lakott vagy legalábbis velük kevert területen. Panaszait négy pontba foglalja, közülük csak a második érdekel bennünket. Levele elején megjegyzi, hogy tapasztalata szerint egyes szerzetesrendek növendékei (alumnusai) kárára vannak az egyházi fegyelemnek. Valószínűleg ferencesekről van szó, mert ismételten is említi az egyik faluból a másikba kóborlást és koldulást. A kérdéses részt az alábbiakban szó szerinti fordításban adjuk. Anyagi haszon miatt valamennyi természetes (testi) betegséget mindenféle lázat, epilepsziákat, fej- és torokfájdalmakat bizonyos cédulákkal (vulgo Zapisz) gyógyítanak. Ezzel a tudatlan népet, amely jobban bízik e cédulákban, mint Istenben, babonaságra indítják, és gyűlöletre a lelkipásztorok iránt, akik az ilyesmit rosszallják. Sőt az Oltáriszentség tiszteletét is kisebbítik. Mert a szentmiséhez használt kenyérre (amelyet általában ostyának mondunk) ráírogatnak, s 1 Részletesebb tájékoztatás róla a Levéltári Közlemények 40. folyamában megjelent tanulmányomban olvasható. Ki Orvostörténeti Közlemények

2 így nyújtják a betegeknek. Az egyszerű nép az ilyen profán vételt megszokja, s az áldozóasztalhoz járulva az isteni kenyeret sem veszi nagyobb tisztelettel magához, mint az említett profánt. Ezzel kapcsolatban azt mondtam az egyik szerzetesnek : Ez botrányos dolog. Azt felelte : Mit törődöm én vele, csak kapjam meg a sajtot vagy a csirkét! Ó jaj, Szentatyám, halál van a fazékban, halál van a fazékban!" 1777, ZRUNEK BERNÁT IDEGBAJOS PÁLOS ATYA LEVELE A BÉCSI NUNCIUSHOZ A két levél az említett állomány 69. kötetében található a 244r 249v lapokon, Garampi nuncius válasza pedig a 189. k. 183v 184r helyén. A két levél eredetiben, a felelet másolatban, mindhárom latinul. Az első levél keltezése: Sátoraljaújhely, máj. 26. írója megemlíti, hogy már öt levelet írt Rómába (kettőt a főpenitenciáriusnak, kettőt Pinto Poloni szentszéki ágensnek, egyet a pápának), de választ nem kapott. Erős szavakkal bírálja a rendi életet. Végül röviden néhány álmáról szól. A kézírás kifogástalan, fegyelmezett, jól olvasható. A gondolatmenet sem zavaros, az álmok pedig legfeljebb idegrendszeri túlérzékenységről tanúskodnak. Levelében semmit sem kér, az írás célja nem tűnik elő. A második levél a rend sajóládi kolostorában íródott március 1-én. Az előzőnél sokkal terjedelmesebb. írója 32 évesnek mondja magát. Orgonista. Soraiban már kifejezetten elmebajos tünetek észlelhetők. Egész levele általánosságokban mozgó, végnélküli szentírási idézetekkel teletűzdelt fecsegés. Az utóiratban közli, hogy szándéka volt a hercegprímásnak és a helytartótanácsnak is írni, de legközelebb a többi is jön, mielőtt elérkezik Magyar- és Németország végzetes éve: Mivel a szerzetesi tanulmányokra szinte alkalmatlanná vált, mert változó szellemi szétszórtságban szenved, kegynek tekintené, ha tábori lelkész lehetne. Szlavón vagy német nyelven szolgálna, de csak Őfelsége területein belül. A bécsi nuncius ebben az időben Giuseppe Garampi érsek volt, a korabeli pápai diplomaták legtehetségesebbje. Az első levélre már június 16-án válaszolt. Sorai elején megjegyzi, hogy a panaszos levélből sokmindent megértett, bár az említettek részletesebb megvilágításra szorulnak. A pálosrendre vonatkozó kifogásokkal a legajánlatosabb lenne Eszterházy 2 volt általános rendfőnökhöz fordulni vagy más elöljáróhoz, kihez bizalma van.,,ami pedig az álmokat és az éjszakai látomásokat illeti, amelyekről Uraságod ír : elmúlt már az Ószövetségnek az az ideje, amikor valaha az Ur egyes választott férfiakhoz ekként szólt. Mert az álmokat eltorzított és megingatott nappali képzetekként kell fölfogni. (Somnia enim, tamquam corruptae ac labefactatae diei imagines sunt existimanda.) Fordítsa el Uraságod szellemét az ilyen dolgoktól, s akkor nem fog többé szenvedni semmiféle álomképektől." Végül az önmegtagadás, alázatosság, imádság és engedelmesség gyakorlását ajánlja. - Eszterházy Pál gróf, pécsi püspök Koller, J. : História Episcopatus Quinqueeccl. VII Pesthini 1812.

3 A második levél borítólapjára Garampi sajátkezűleg rávezette a Zrunek elöljárójához írandó levél fogalmazványát. Eszerint a szerzetesnek néhány előkelő rokona nála járt, s megkérte: ajánlja az elöljárónak, hogy bízza meg valamely rendi föladattal, pl. a bölcselet korrepetálásával vagy másvalamivel, ami megfelel képességeinek. A nuncius hangsúlyozza, nem akar egyik-másik személy után érdeklődni, inkább a testületek érdekét kell tekintenie. De ezúttal nem tudott kitérni az előkelő rokonok kérésének. Cselekedjék az elöljáró legjobb belátása szerint. A levélíró betegségére egy szóval sem céloz. PANNONHALMA, JAN. 14. SZEPESI BÉLA BENCÉS A NUNCIUS PÁRTFOGÁSÁT KÉRI, HOGY SZEMBAJÁRA VALÓ TEKINTETTEL KÖNNYÍTÉST KAPHASSON A PÁPÁTÓL A ZSOLOZSMA VÉGZÉSÉBEN A sajátkezűleg írt latin levél az állomány 144. kötetében a 105r locv lapokon található. Garampi nuncius válasza pedig a 190. k. 12v helyén. Mindkét írást rövidített fordításban adjuk. Klimó György pécsi püspök 3 halála után akinél személyesen megismerhette a nunciust visszatért Pannonhalmára, és a rendszabály szerinti életre törekszik. Itt télen-nyáron hajnali 3-kor kelnek föl a matutinum 4 elmondására. De visszatérte után szeme éleslátását valamiféle köd elborította, s annyira meggyöngítette, hogy gyertyafény mellett alig lát valamit. ( + * oculorum aciem offusa quaedam caligo adeo debilitavit, ut ad candelarum lucem vix aliquid videam.*') Jelenleg 52 éves. Egész életét régi és újabb okmányok leírásával töltötte. 21 éves korában már a Pozsony megyei levéltárban dolgozott, 4 évig éjjel-nappal okleveleket fejtett meg és másolt. 25 éves korban 1751-ben Klimó György püspök mellé került. Két évig kancellistája volt. Ezalatt sokat másolt. Erről a püspöki könyvtár és maga Koller kanonok, könyvtáros 5 is tanúskodhatik ban, 27 éves korában szerzetes lett. Az elhunyt Benedek főapát 6 levelei írására, levéltári kutatásra, a kolostor kiváltságainak tanulmányozására használta. Halála után a bakonybéli remeteségbe vonult vissza, majd Klimó püspök helytartósági tanácsossága megszűntével őt ismét maga mellé kényszerítette" 4 évre és 4 hónapra. Ezalatt is állandóan olvasásra és írásra használta. 7 Halála után visszatérve a kolostorba szemét gyöngének tapasztalta, úgyhogy alig volt képes a többiekkel a zsolozsmát a karban elvégezni. Azt hitte, megszokással könnyebb lesz, de közt volt pécsi főpásztor. Nagy műveltségű férfiú. 15 ezer kötetes könyvtárát a nagyközönségnek is megnyitotta. Garampi nuncius barátja. Kollányi F. : Esztergomi kanonokok. Esztergom A napi zsolozsma egy része. 5 Koller József 8 kötetben megírta a pécsi püspökség történetét. Garampi nuncius bizalmasa. G Saighó Benedek pannonhalmi főapát között. 7 Klimó püspököt utolsó éveiben súlyos szívbaj és agyvérzés következményei kínozták. Kollányi i. h.

4 inkább romlás következett be. Szemüveget használt, ez azonban inkább akadályozta, mintsem könnyítette a látást. (,,Ocularia sive supercilia adhibui, quae magis mihi impedimentum, quam levamen attulere.") Fél a megvakulástól. Nappal ugyan, ha nincsenek sötét felhők, elég jól tud olvasni és írni. A nuncius pártfogását kéri a pápai fölmentés elnyeréséhez, hogy nyáron a matutinumot, télen ezenfölül a primât és a completoriumot s is, amikor a karban gyertyát használnak, magánúton még napvilágnál elvégezhesse. Szepesi az egész kérvényt sk. írta. Betűvetése igen jól olvasható, tiszta, nyomtatásszerű. A pápai követ már jan. 27-én latin nyelven válaszolt. Közli, hogy a kérést nem terjeszti a pápa elé, mert teljesítése nem haladja meg a szerzetes-elöljáró fölhatalmazását. S tapintatból a főapátnak 9 sem ír, mivel biztos benne, hogy a kívánt könnyítést megadja. Ha mégis szükségesnek mutatkoznék, készséggel fog érdekében közbenjárni JANCSIKICH MIKLÓS PARANOIÁS LELKIPÁSZTOR KÉT LEVELE A BÉCSI NUNCIUSHOZ CHIOLNICH ÉS KERTIZA BOSZNIAI PÜSPÖKÖK ELLEN 1 0 Mindkét levél sk. írt, latin nyelvű, a sorozat 81. k.-ben a 87r 90v és a 91r 92r lapokon. A szöveget magyar kivonatban adjuk, csak a legjellegzetesebb részeket szó szerinti fordításban, ritkán zárójelben az eredeti latint is, főként az elmebajosra jellemző modorosságok és rímelések esetén. Diakovár, jún. 15. VIII. Orbán és VII. Sándor pápa rendelkezései szerint a pápai kollégiumokban nevelt papok a legközelebbi nuncius közvetítésével kötelesek a Propaganda kongregációt állapotukról, működésükről, tartózkodási helyükről tájékoztatni, mégpedig Európában évente, azonkívül kétévenként. Jelentésében a nunciusnak aligha fog öröme telni, de ez az igazságnak tudható be, amely gyűlöletet szokott szülni. Mert lehetetlen beszámolnia lelkészkedése alatt szenvedett mérhetetlenül sok fájdalmáról, de végső szükségében kénytelen megtenni, bár ez még ezrednyi része sem a valóságnak. S hogy igazat szóljak : Isten óvjon minden, főként egyházi alattvalót azoknak a püspököknek és plébánosoknak engesztelhetetlen gyűlöletétől s örökké ártani akaró lelkületétől, akiknek a lelki hatalmon kívül zsíros javadalmaik uradalmaival együtt járó világi hatalmuk is van. Mert nincs ezekénél nagyobb gyűlölet, sem kapzsiság, sem gonoszság... Állítom, senki sem szenvedett a lelkipásztorkodásban annyi fáradalmat, fájdalmat, jogtalanságot, mint én." dec. 3-án született Diakovárott (Verőce m., Szlavónia, ma Jugoszlávia) 8 Ezeket a zsolozsma-részeket este, illetve éjszaka s reggel végezték a szerzetesek. 8 Somogyi Dániel. 10 Chiolnich József Antal közt volt boszniai (diakovári) püspök, Kertiza Máté Ferenc közt az 1773-ban egyesített boszniai-szerémi (diakovári) egyházmegye főpásztora. A püspökség Boszniára nem terjedt ki, hanem az akkori Szlavóniában voltak plébániái. Ritzler Sefrin : Hierarchia cath. VI Patavii 1958.

5 tisztes szülőktől. Első oktatását is itt kapta a ferencesektől. Majd Eszékre ment az elemi iskolába, német nyelvtanulás végett. Egy év múlva pedig a pozsegai jezsuitákhoz. Utána két évig Pécsett tanult. 17 éves korában Chiolnich püspök Loretóba (Itália) küldte az Illir Kollégiumba. Itt a hittudomány hat évét elöljárói nagy csodálatával és dicséretével végezte el. Föl is szentelték ad titulum missionum. 11 Loretóban a jezsuiták ellenszenvből és kapzsiságból visszatartották az otthonról neki küldött 27 császári aranyat. Minden bizonyítvány és pénz nélkül útnak indították, s hazugságoktól hemzsegő levélben püspöke előtt befeketítették. Vigasztalanul tért haza haragvó püspöke félelmetes és szerfölött dühös szeme elé. A püspök helynöke, szertartója, két káplán, világi tisztviselők és néhány ferences jelenlétében a szavak oly tőreivel szúrta át, hogy ha a keresztény név valamennyi ellensége és a legádázabb zsarnokok házuk népével nekiesnek, aligha tudtak volna rajta több kék foltot és szúrást ejteni. Ha a tengerbe vesztem volna, ha többször végső veszélybe kerültem volna, vagy a föld elnyelt volna, könnyebben viseltem volna el" Majd a püspök megparancsolta, hogy egy hét múlva gyóntatási joghatóság megadása címén a legszigorúbb vizsgálatnak vessék alá. Isten segítségével azonban ezt fényesen megállta. De az efféle nagy hatalmú, mindent föltételező, az első tájékoztatásra sokat adó mágnásokban a megfogant gyűlölet mégcsak növekszik. A főplébániára a két káplán mellé kapott beosztást. Azoknak évente 60 Ft járt munkájukért, neki semmi. Vasár- és ünnepnapokon a templomban a püspök szándékára énekes misét tartott, köznapokon pedig jelenlétében csöndeset. Ezenkívül még sok plébániai ügyet kellett intéznie. Rendetlenség, igazságtalanság, társai rossz élete s gyűlölködése megkeserítette napjait. Pokol volt közöttük élni. Mindnyájan ártani akartak neki. Egy év múltán a püspök a zemeljcei plébániára helyezte káplánnak. Szoba nélkül, ágy nélkül (közben azonban ezekről gondoskodott a kiérdemült provizor), fizetés nélkül, az elmondott misékért járó stipendium nélkül s minden remény nélkül ment a plébániára. A hívek száma a hét leányegyházéval együtt 2248 volt, kivéve a holtakat, kiket én kísértem a háztól a temetőbe". Két év múlva újra a székesegyházban szolgál. Diakovárnak 260 háza és 2683 lelke van, kivéve a halottakat, kivéve a katonákat, kivéve a jövevényeket". Közben két plébániai javadalom megürült, de nehogy méltán ő kaphassa meg az egyiket, némi kárpótlásként az elmaradt misepénzért és fizetésért, a püspök a gorjani plébániára küldte káplánnak. A plébános gyógyíthatatlan beteg volt. Itt három évi szolgálatért 30 Ft-ot kapott, s a plébános visszatartotta 100 mise stipendiumát. Majd a püspök újra visszahívta a főplébániára. Ott háromévi szolgálat után csak nehezen tudta egy évi fizetését megkapni, és még 315 stipendiummal is adós volt a püspök, amikor meghalt. Ezután részletes kimutatást ad azokról a károkról, melyek 17 év alatt a püspök és plébánosai részéről érték. A végösszeg 076,30 Ft. Két éve és hat hónapja a papi ténykedésektől fölfüggesztett becstelenségbens a legkétségbeejtőbb állapotban él, pedig ártatlan, mint az egész egyházmegye tanúsítja. Ezért is megfelelő elégtételt kíván. Az említett plébánosok egyikének sem volt kevesebb fizetése évi 1000 Ft-nál, bár semmit sem dolgoztak. A püspök ezért a 17 évért jogosan 1 1 A Hitterjesztési (Propaganda) Kongregáció területén a hittérítés szolgálatára.

6 fizetni tartozik neki 17 ezer Ft-ot. Az ilyen kapzsi embert fölfüggesztessél és cenzúrákkal kellene sújtani, amíg jóvá nem teszi vétkét. Bár biztos abban, soha nem kapja meg követelését, mégis megírja. Majd rátér a családi házuknak okozott károkra. Atyja, Jancsikich Pál vasesztergályos 20 évig dolgozott Chiolnich püspöknek a püspökvárban. Számlái szerint adósak maradtak neki 3000 Ft-tal. Ez az összeg egyéb károsodásokkal együtt 5888 Ft 34 1/4 dénárra emelkedik. Kertiza püspök már hetedik éve károsítja à 200 Ft-tal nyomorúságos házukat. Többször el is akarta árvereztetni, de a levélíró négy nővére ellenállt. A püspök azért csinálja ezt, hogy ne legyen hely, ahová fejét lehajthassa. Az atyai birtokból elvétetett tíz öl legjobb minőségű földet, s műveletlent adott cserébe. 20 hold földjük mindig parlagon marad, mivel minden jövedelmüktől megfosztotta őket. S mikor eljön a földbér fizetésének ideje, borzasztóan káromkodó satrapákat küld nyakukra. Atyja vagyonát halála után elvesztegették, s ő lelkészi dolgai miatt egy lépést sem tehetett. A püspök valamennyi rokonát ellene lázítja, minden barátját ellenségévé tette. És még igen sokat mondhatna, mit kell elszenvednie. Fömagasságod talán nem hinné, ha mondanám, hogy többek aláírásával ellátott írás van birtokomban a mostani püspök parancsával, hogy engem a világiak kifosszanak, és 20 botütést adjanak nekem, a papnak, az egész egyházmegye gyóntatójának, a haza atyjának." Itt a Loretóban végzett papok az utolsó helyet foglalják el, jó munkájukért rosszal fizetnek. Az itteni püspökök és plébánosok szemében mindenki iszákos, tolvaj, még a világi személyzet is, s miután szolgált nekik, egyetlen fillér nélkül elzavarják. A káplánoknak, ha fizetésüket kérik a plébánostól, utána rengeteg zaklatásban, rágalomban van részük, s vagy beletörődnek sorsukba, vagy kiűzik őket a hazából. Szeretném, ha Fömagasságod idejönne vizsgálatot tartani, és 30 ezer lelket kikérdezne (kivéve a holtakat, kivéve az idegeneket, kivéve a katonákat), mennyi és milyen fáradságot viseltem el, s utána szívesen hallanám véleményét. Közben minden elmúlt. Amen." A nunciusnak nem lenne nehéz számára a királynőtől infulás apátságot megfelelő fizetéssel kieszközölni.,,mert méltányos-e, hogy ily életet éljek? Annyi fáradozás után, amennyit kétségtelenül senki sem viselt el a lelkipásztorkodásban... aki fejek feje voltam, mindenki vezetője és mestere, s végül száműzöttként megtörten idegenben pusztuljak el, fény nélkül, kereszt nélkül (sine luce, sine cruce) ismeretlen hazában. Ha a közeljövőben nem kapom meg Főmagasságodtöl reményem osztályrészét, mintsem hogy üldözést szenvedjek a barbár Kertiza püspöktől, gyalázatot, éhséget, szomjúságot, mezítelenséget, rablást, börtönt, erőszakosságot az atyai házban, sőt még gályarabságot vagy kényszermunkát, a parasztoktól üldözést s még veréseket is az alfelén inkább olyan helyre megyek, ahol ha ilyesmit kell elviselnem azt fogom mondani : Szenvedek a törvény nélkül élő, Istent nem ismerő néptől. Minden túlzás hibává fajul, és ami sok, az ostobaság. (Potior a gente sine lege vivente, Deum ignorante. Omne nimium vertitur in Vitium, et quod est multum, est stultum.) Ha Kertiza engem bűnösnek tartana, nem engedne ebben az állapotban maradni, hanem már régen elpusztultam volna börtöneiben. De ő nem tudja elviselni azt a tiszteletet, amelyet irántam népek és nemzetek tanúsítanak érdemeimért, jó életemért, mindig szent cselekedeteimért, Isten dicsőségére és a lelkek üdvére kiállott fáradalmaimért..."

7 Ezután levelét illő tiszteletadással befejezi, keltezi és aláírja. Majd minden megszólítás nélkül tovább folytatja vádaskodásait. A püspök megfosztja a káplánságtól, háromszor a püspöki szentszék előtti vizsgára vonszolja, kutyát uszít rá, hogy széttépje talárját, ismételten kiabálva, kimondhatatlanul sértegetve: Fogd meg a kétségbeesett parasztot! Majd tőle kiválasztható kolostorba küldi nyolcnapos lelkigyakorlatra. Onnan a gvárdián kedvező bizonyítványával tért vissza, s ez még dühösebbé tette a püspököt. És mivel mindenki előtt ismeretes volt jóságom, szentségem, mindenben való okosságom, mindenkiénél nagyobb bölcsességem, közbenjártak értem a kanonokok, közbenjártak az összes plébánosok, közbenjártak az uradalmi és kormányzati tisztviselők." Ez még jobban fölingerelte a püspököt, és megvonta tőle a gyóntatási joghatóságot, s eltiltotta a misézéstől. Mindig hazug, hamis vádak alapján. Megfosztotta minden kenyértől, végső ínségre juttatva, sőt koldus szegénységre a maga és 200 atyafia s az egész egyházi rend szégyenére. Azt mondta: Ha közelebb lehetséges lenne, gályarabságra küldene vagy kényszermunkára, hogy ebként pusztuljak el, hogy elnyeljenek a veszélyek, hogy elvigyenek az ördögök." Mindennek az a fó'oka, hogy a püspök ki akarta tőle csikarni szülei szőlejét, de ő ellenállt.,,ha 17 éven át írnám a fáradalmakat, fájdalmakat, jogtalanságokat, akkor sem készülnék el velük." Mivel érdemei tisztségekkel és anyagi javakkal megjutalmazhatatlanok, arra kéri a nunciust, eszközöljön ki neki Őfelségénél süveges apátságot évente legalább 4000 forintos javadalmazással, lelkipásztorkodásával a hazának tett kiváló szolgálataiért, mert ezt véres verítékkel kiérdemelte. Továbbá eszközölje ki atyai birtoka mentesítését mindennemű vámtól, adózástól. Sohasem fordult a Szentszékhez, sem a nunciusokhoz. Egyszer írt hasonló dolgokról Albani Sándor bíborosnak 12, de a püspök elfogta levelét, s azóta még jobban üldözi. A nuncius latin nyelvű válaszának másolata a sorozat 191. k.-nek 3G0r oldalán olvasható, aug. 18-i keltezéssel. Ebben közli, hogy Jancsikich sorai csak aug. 12-én jutottak hozzá. Örül, hogy oly hűen szolgált apostoli hivatásában. Jóindulattal van iránta, és szívesen kedvezne neki. De aligha hiszi, hogy Őfelségénél a kért címet és járadékot ki tudná eszközölni. Viszont szívesen ajánlja püspöke jóindulatába, vagy kér tőle valamit számára. Jancsikich második levele a nunciushoz. Diakovár, aug. 28. A nyolc napon belül megkapott válasz végtelen örömmel töltötte el. Nehezen hiszi, hogy a nunciusnak püspökéhez írandó sorai eredményt hoznának, de adná Isten. Püspöke legfőbb óhaja, hogy ő Őfelségéhez vagy a nunciushoz vagy a Szentszékhez forduljon, s akkor ott a legocsmányabb vádakkal befeketítve elérje, hogy lefokozva a világi hatóságnak átadhassa, s gályarabságra vagy közmunkára ítéljék. Barátok és pénz nélkül sem címekhez, sem járadékokhoz nem lehet hozzájutni. Kérdezi, ő írja-e meg Őfelségéhez a kérvényt a javadalom elnyeréséért, s majd a nuncius ajánlásával odajuttatja? Jelen sorai írása közben azt a hírt kapta: a püspök a szeptemberi úriszéken családi házukat el akarja árvereztetni, hogy így hozzájuthasson szőlőjükhöz, amelyről ő nem akart lemondani. Róla a püspök élő tanúk előtt ezt mondta: A legsötétebb börtönbe 12 Alessandro Albani a Habsburg-birodalom szentszéki követe és bíboros-protektora. Ritzler Sefrin i. m. V. 34. Patavii 1952.

8 záratom, hogy ott pusztuljon el." Leírja keserves éhezését, ruhátlanságát, betegeskedését, lázait. Nedves, kunyhószerű konyhában egyedül él. A közelmúlt napokban püspöke Bécsben megkapta a kegyelmes címet és a zágrábi s pécsi egyházmegyéből az övéhez csatoltak 30 plébániát. 13 Ezek plébánosai egyértelműen kinyilvánították: inkább káplánoknak mennek el, semhogy alatta plébánosok vagy akár kanonokok legyenek. Mindenki kerüli a püspököt, és menekül tőle. Ha közben a nuncius ajánló soraira esetleg juttatna is neki valamit, mégis kéri, továbbítsa kérelmét Rómába. A 17 szolgálati évért 17 ezer Ft kártérítést kér s megfelelő elégtételt a becsületét ért sérelmekért. Jancsikich Miklós levelei természetesen a bécsi nunciatúra levéltárában maradtak. Nem találtunk semmi nyomot arra vonatkozólag, volt-e valami valós alapja a paranoiás módon fölnagyított és beteg képzelettel kiterjesztett vádaskodásoknak. Leveleit orvostörténeti szempontból értékeseknek tartjuk, mivel elmebaja sok tünetét kitűnő kifejezőképességgel tárják elénk. Egyúttal beszédes tanúi annak a sok egyéni szenvedésnek, amelyet az orvostudomány e téren való elmaradottsága s a vele összefüggő társadalmi előítéletek és meg nem értés okoztak a sajnálatraméltó betegeknek. Zusammenfassung Der Verfasser publiziert aus dem Vatikanischen Archiv Briefe ungarländischer Priester vom medizingeschichtlichen Interesse an den päpstlichen Nuntius von Wien aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Einer beklagt sich über die abergläubische Kurpfuscherei einiger Mendikanten-Mönche, der andere über seine schizophrenartige Träume und Visionen, der dritte bittet als Augenleidender um eine Erleichterung im Absolvieren des Breviergebets. Das interessanteste und längste Dokument stammt von einem in Italien ausgebildeten slawonischen Pfarrer. Er ist ein vollblütiger Paranoiker, mit glänzender Phantasie und stilistischer Begabung. In seinen zwei Briefen kann man gut beobachten die krankhafte mit Verfolgungswahn gekoppelte Ichbezogenheit und immer neubelebte Anklage- und Beschuldigungssucht mit leidenschaftlicher Aggressivität gegen seinen Bischöfen und Priesterkollegen, den vollständig unrealistischen Grössenwahn, die oft wiederkehrende stereotype und sich reimende Ausdrucksweise. 13 Pontosabban : az 1781-i pápai bullával 27 plébániát csatoltak hozzá. Schematismus 1870, 53.

Vajon az igaz katolikusnak szabad-é a hamis vallásban lévőket megszenvedni? Katolikus tolerancia a jozefinizmus korában

Vajon az igaz katolikusnak szabad-é a hamis vallásban lévőket megszenvedni? Katolikus tolerancia a jozefinizmus korában 154 Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18 20. századi Magyarországon. Szerk. Bárth Dániel. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2013 Forgó András Vajon az igaz katolikusnak szabad-é a hamis

Részletesebben

Egy szentéletű magyar püspök (Fischer-Colbrie Ágoston)

Egy szentéletű magyar püspök (Fischer-Colbrie Ágoston) Egy szentéletű magyar püspök (Fischer-Colbrie Ágoston) 1925. május 17-én hunyta le szemét örök földi pihenésre Kassa nagynevű püspöke, Fischer-Colbrie Ágoston. Azóta három évtized múlt el, de emléke még

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka PPEK 549 Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka Barlay Ö. Szabolcs Prohászka Ottokár életének titka mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Bocsa József: A szentektől tanulni

Bocsa József: A szentektől tanulni PPEK 16 Bocsa József: A szentektől tanulni Bocsa József A szentektől tanulni mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES SZEHKE S:l TI SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES KATHERINE MANSFIELD CSANÁD BÉLA írásai., 1~J~ MAJUS Ára li forint

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Magyarországi sámánperek jegyzőkönyvei a Kassai Kódexben A KASSAI KÓDEX RÖVID TÖRTÉNETE

Magyarországi sámánperek jegyzőkönyvei a Kassai Kódexben A KASSAI KÓDEX RÖVID TÖRTÉNETE Magyarországi sámánperek jegyzőkönyvei a Kassai Kódexben Idézetek Fehér Mátyás Jenő könyvéből A KASSAI KÓDEX RÖVID TÖRTÉNETE A magyar Domonkos-rendiek kultúrtörténetével foglalkozva, az osztrák határszéli

Részletesebben

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 3. szám (41. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. március A PÁPA FOGADTA AZ ÚJ MAGYAR NAGYKÖVETET Etikai alapokra kell építeni a gazdasági és politikai

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben!

Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! PAX ET BONUM! A KERESZT TÖVÉBEN A SÜMEGI FERENCES KEGYTEMPLOM LAPJA III/3., 2011. JANUÁR 13. ÁRA: 50 FT Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! Milyen új esztendőt kívánunk magunknak és egymásnak?

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Jan Willebrands. Bánk József. Fekete Gyula. Hogyan élünk? Hogyan éljünk? Nyolcszáz éves a pilisi apátság

Jan Willebrands. Bánk József. Fekete Gyula. Hogyan élünk? Hogyan éljünk? Nyolcszáz éves a pilisi apátság Jan Willebrands ÖKUMENIKUS ELKÖTELEzETTSÉGÜNK,,"".'%, K ~~ Bánk József SERÉDI, A KÁNONJOGÁSZ Fekete Gyula írói NOTESZLAPOK Hogyan élünk? Hogyan éljünk? Nyolcszáz éves a pilisi apátság Hamvas Béla esszéje

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKSÉG. TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁS. ÍRTA: WINKLER PÁL érseki könyvtáros. 4-5. SZÁM. SZERKESZTI: DR. ERDEY FERENC.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKSÉG. TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁS. ÍRTA: WINKLER PÁL érseki könyvtáros. 4-5. SZÁM. SZERKESZTI: DR. ERDEY FERENC. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKSÉG. TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁS. ÍRTA: WINKLER PÁL érseki könyvtáros. 4-5. SZÁM. SZERKESZTI: DR. ERDEY FERENC. ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA. 1926. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Deliberationes. A Szegedi Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. I. évfolyam 2. szám

Deliberationes. A Szegedi Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. I. évfolyam 2. szám Deliberationes A Szegedi Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata I. évfolyam 2. szám Deliberationes A Szegedi Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata I. évfolyam 2. szám Szerkesztik Kiss Imre,

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA

SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA TISZTELETÉRE RENDEZETT IMANAP P. Paul Maria Sigl előadása: Isten Márián, a Minden Népek Anyján keresztül az igaz békéhez vezető utat mutatja meg nekünk címmel. 1 VIDD A

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben