Rómában folyamán kilenc hónapig levéltári kutatásokat végeztem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rómában 1968 69 folyamán kilenc hónapig levéltári kutatásokat végeztem."

Átírás

1 ORVOSTÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK A VATIKÁNI LEVÉLTÁRBÓL VANYÓ TIHAMÉR Rómában folyamán kilenc hónapig levéltári kutatásokat végeztem. Elsősorban a bécsi pápai követek (nunciusok) több száz kötetes levéltári állományában (Archivio della Nunziatura di Vienna) a hazai vonatkozású anyagot tanulmányoztam, főként a 18. sz. második feléből, tehát a fölvilágosodás korából. A nunciatúra levéltárában másolatban találhatók a kimenő iratok, vagyis a nuncius jelentései a pápai államtitkárnak s levelezése a római hatóságokkal és a hatásköre területéről hozzá fordult személyekkel. Eredetiben pedig az államtitkárság és a római központi szervek (kongregációk = minisztériumok) hozzá intézett iratai, továbbá az illetékessége területéről befutott kérések, javaslatok, panaszok, följelentések. Ebben a nagyon értékes és egyéni ízű anyagban néhány orvostörténeti érdekű darabot is találtam. A nunciatúra levéltára 1921-ben Bécsből a Vatikáni Levéltárba került, s jelenleg ott szabadon kutatható 1878-ig AUG. 15. NÉVTELEN MAGYAR PAP KÉRELME A PÁPÁHOZ BABONÁS KURUZSLÁSOK MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN A beadvány latin eredetiben található az Arch, della Nunz. di Vienna 136. k. 227r-v és 230r lapjain. Szerzője nem nevezi meg magát, sem lakóhelyét. Keltezése elé csupán annyit ír: Magyarországon. írásából kiderül, hogy 14 éve lelkipásztorkodik, mégpedig nagy valószínűséggel szlovákoktól lakott vagy legalábbis velük kevert területen. Panaszait négy pontba foglalja, közülük csak a második érdekel bennünket. Levele elején megjegyzi, hogy tapasztalata szerint egyes szerzetesrendek növendékei (alumnusai) kárára vannak az egyházi fegyelemnek. Valószínűleg ferencesekről van szó, mert ismételten is említi az egyik faluból a másikba kóborlást és koldulást. A kérdéses részt az alábbiakban szó szerinti fordításban adjuk. Anyagi haszon miatt valamennyi természetes (testi) betegséget mindenféle lázat, epilepsziákat, fej- és torokfájdalmakat bizonyos cédulákkal (vulgo Zapisz) gyógyítanak. Ezzel a tudatlan népet, amely jobban bízik e cédulákban, mint Istenben, babonaságra indítják, és gyűlöletre a lelkipásztorok iránt, akik az ilyesmit rosszallják. Sőt az Oltáriszentség tiszteletét is kisebbítik. Mert a szentmiséhez használt kenyérre (amelyet általában ostyának mondunk) ráírogatnak, s 1 Részletesebb tájékoztatás róla a Levéltári Közlemények 40. folyamában megjelent tanulmányomban olvasható. Ki Orvostörténeti Közlemények

2 így nyújtják a betegeknek. Az egyszerű nép az ilyen profán vételt megszokja, s az áldozóasztalhoz járulva az isteni kenyeret sem veszi nagyobb tisztelettel magához, mint az említett profánt. Ezzel kapcsolatban azt mondtam az egyik szerzetesnek : Ez botrányos dolog. Azt felelte : Mit törődöm én vele, csak kapjam meg a sajtot vagy a csirkét! Ó jaj, Szentatyám, halál van a fazékban, halál van a fazékban!" 1777, ZRUNEK BERNÁT IDEGBAJOS PÁLOS ATYA LEVELE A BÉCSI NUNCIUSHOZ A két levél az említett állomány 69. kötetében található a 244r 249v lapokon, Garampi nuncius válasza pedig a 189. k. 183v 184r helyén. A két levél eredetiben, a felelet másolatban, mindhárom latinul. Az első levél keltezése: Sátoraljaújhely, máj. 26. írója megemlíti, hogy már öt levelet írt Rómába (kettőt a főpenitenciáriusnak, kettőt Pinto Poloni szentszéki ágensnek, egyet a pápának), de választ nem kapott. Erős szavakkal bírálja a rendi életet. Végül röviden néhány álmáról szól. A kézírás kifogástalan, fegyelmezett, jól olvasható. A gondolatmenet sem zavaros, az álmok pedig legfeljebb idegrendszeri túlérzékenységről tanúskodnak. Levelében semmit sem kér, az írás célja nem tűnik elő. A második levél a rend sajóládi kolostorában íródott március 1-én. Az előzőnél sokkal terjedelmesebb. írója 32 évesnek mondja magát. Orgonista. Soraiban már kifejezetten elmebajos tünetek észlelhetők. Egész levele általánosságokban mozgó, végnélküli szentírási idézetekkel teletűzdelt fecsegés. Az utóiratban közli, hogy szándéka volt a hercegprímásnak és a helytartótanácsnak is írni, de legközelebb a többi is jön, mielőtt elérkezik Magyar- és Németország végzetes éve: Mivel a szerzetesi tanulmányokra szinte alkalmatlanná vált, mert változó szellemi szétszórtságban szenved, kegynek tekintené, ha tábori lelkész lehetne. Szlavón vagy német nyelven szolgálna, de csak Őfelsége területein belül. A bécsi nuncius ebben az időben Giuseppe Garampi érsek volt, a korabeli pápai diplomaták legtehetségesebbje. Az első levélre már június 16-án válaszolt. Sorai elején megjegyzi, hogy a panaszos levélből sokmindent megértett, bár az említettek részletesebb megvilágításra szorulnak. A pálosrendre vonatkozó kifogásokkal a legajánlatosabb lenne Eszterházy 2 volt általános rendfőnökhöz fordulni vagy más elöljáróhoz, kihez bizalma van.,,ami pedig az álmokat és az éjszakai látomásokat illeti, amelyekről Uraságod ír : elmúlt már az Ószövetségnek az az ideje, amikor valaha az Ur egyes választott férfiakhoz ekként szólt. Mert az álmokat eltorzított és megingatott nappali képzetekként kell fölfogni. (Somnia enim, tamquam corruptae ac labefactatae diei imagines sunt existimanda.) Fordítsa el Uraságod szellemét az ilyen dolgoktól, s akkor nem fog többé szenvedni semmiféle álomképektől." Végül az önmegtagadás, alázatosság, imádság és engedelmesség gyakorlását ajánlja. - Eszterházy Pál gróf, pécsi püspök Koller, J. : História Episcopatus Quinqueeccl. VII Pesthini 1812.

3 A második levél borítólapjára Garampi sajátkezűleg rávezette a Zrunek elöljárójához írandó levél fogalmazványát. Eszerint a szerzetesnek néhány előkelő rokona nála járt, s megkérte: ajánlja az elöljárónak, hogy bízza meg valamely rendi föladattal, pl. a bölcselet korrepetálásával vagy másvalamivel, ami megfelel képességeinek. A nuncius hangsúlyozza, nem akar egyik-másik személy után érdeklődni, inkább a testületek érdekét kell tekintenie. De ezúttal nem tudott kitérni az előkelő rokonok kérésének. Cselekedjék az elöljáró legjobb belátása szerint. A levélíró betegségére egy szóval sem céloz. PANNONHALMA, JAN. 14. SZEPESI BÉLA BENCÉS A NUNCIUS PÁRTFOGÁSÁT KÉRI, HOGY SZEMBAJÁRA VALÓ TEKINTETTEL KÖNNYÍTÉST KAPHASSON A PÁPÁTÓL A ZSOLOZSMA VÉGZÉSÉBEN A sajátkezűleg írt latin levél az állomány 144. kötetében a 105r locv lapokon található. Garampi nuncius válasza pedig a 190. k. 12v helyén. Mindkét írást rövidített fordításban adjuk. Klimó György pécsi püspök 3 halála után akinél személyesen megismerhette a nunciust visszatért Pannonhalmára, és a rendszabály szerinti életre törekszik. Itt télen-nyáron hajnali 3-kor kelnek föl a matutinum 4 elmondására. De visszatérte után szeme éleslátását valamiféle köd elborította, s annyira meggyöngítette, hogy gyertyafény mellett alig lát valamit. ( + * oculorum aciem offusa quaedam caligo adeo debilitavit, ut ad candelarum lucem vix aliquid videam.*') Jelenleg 52 éves. Egész életét régi és újabb okmányok leírásával töltötte. 21 éves korában már a Pozsony megyei levéltárban dolgozott, 4 évig éjjel-nappal okleveleket fejtett meg és másolt. 25 éves korban 1751-ben Klimó György püspök mellé került. Két évig kancellistája volt. Ezalatt sokat másolt. Erről a püspöki könyvtár és maga Koller kanonok, könyvtáros 5 is tanúskodhatik ban, 27 éves korában szerzetes lett. Az elhunyt Benedek főapát 6 levelei írására, levéltári kutatásra, a kolostor kiváltságainak tanulmányozására használta. Halála után a bakonybéli remeteségbe vonult vissza, majd Klimó püspök helytartósági tanácsossága megszűntével őt ismét maga mellé kényszerítette" 4 évre és 4 hónapra. Ezalatt is állandóan olvasásra és írásra használta. 7 Halála után visszatérve a kolostorba szemét gyöngének tapasztalta, úgyhogy alig volt képes a többiekkel a zsolozsmát a karban elvégezni. Azt hitte, megszokással könnyebb lesz, de közt volt pécsi főpásztor. Nagy műveltségű férfiú. 15 ezer kötetes könyvtárát a nagyközönségnek is megnyitotta. Garampi nuncius barátja. Kollányi F. : Esztergomi kanonokok. Esztergom A napi zsolozsma egy része. 5 Koller József 8 kötetben megírta a pécsi püspökség történetét. Garampi nuncius bizalmasa. G Saighó Benedek pannonhalmi főapát között. 7 Klimó püspököt utolsó éveiben súlyos szívbaj és agyvérzés következményei kínozták. Kollányi i. h.

4 inkább romlás következett be. Szemüveget használt, ez azonban inkább akadályozta, mintsem könnyítette a látást. (,,Ocularia sive supercilia adhibui, quae magis mihi impedimentum, quam levamen attulere.") Fél a megvakulástól. Nappal ugyan, ha nincsenek sötét felhők, elég jól tud olvasni és írni. A nuncius pártfogását kéri a pápai fölmentés elnyeréséhez, hogy nyáron a matutinumot, télen ezenfölül a primât és a completoriumot s is, amikor a karban gyertyát használnak, magánúton még napvilágnál elvégezhesse. Szepesi az egész kérvényt sk. írta. Betűvetése igen jól olvasható, tiszta, nyomtatásszerű. A pápai követ már jan. 27-én latin nyelven válaszolt. Közli, hogy a kérést nem terjeszti a pápa elé, mert teljesítése nem haladja meg a szerzetes-elöljáró fölhatalmazását. S tapintatból a főapátnak 9 sem ír, mivel biztos benne, hogy a kívánt könnyítést megadja. Ha mégis szükségesnek mutatkoznék, készséggel fog érdekében közbenjárni JANCSIKICH MIKLÓS PARANOIÁS LELKIPÁSZTOR KÉT LEVELE A BÉCSI NUNCIUSHOZ CHIOLNICH ÉS KERTIZA BOSZNIAI PÜSPÖKÖK ELLEN 1 0 Mindkét levél sk. írt, latin nyelvű, a sorozat 81. k.-ben a 87r 90v és a 91r 92r lapokon. A szöveget magyar kivonatban adjuk, csak a legjellegzetesebb részeket szó szerinti fordításban, ritkán zárójelben az eredeti latint is, főként az elmebajosra jellemző modorosságok és rímelések esetén. Diakovár, jún. 15. VIII. Orbán és VII. Sándor pápa rendelkezései szerint a pápai kollégiumokban nevelt papok a legközelebbi nuncius közvetítésével kötelesek a Propaganda kongregációt állapotukról, működésükről, tartózkodási helyükről tájékoztatni, mégpedig Európában évente, azonkívül kétévenként. Jelentésében a nunciusnak aligha fog öröme telni, de ez az igazságnak tudható be, amely gyűlöletet szokott szülni. Mert lehetetlen beszámolnia lelkészkedése alatt szenvedett mérhetetlenül sok fájdalmáról, de végső szükségében kénytelen megtenni, bár ez még ezrednyi része sem a valóságnak. S hogy igazat szóljak : Isten óvjon minden, főként egyházi alattvalót azoknak a püspököknek és plébánosoknak engesztelhetetlen gyűlöletétől s örökké ártani akaró lelkületétől, akiknek a lelki hatalmon kívül zsíros javadalmaik uradalmaival együtt járó világi hatalmuk is van. Mert nincs ezekénél nagyobb gyűlölet, sem kapzsiság, sem gonoszság... Állítom, senki sem szenvedett a lelkipásztorkodásban annyi fáradalmat, fájdalmat, jogtalanságot, mint én." dec. 3-án született Diakovárott (Verőce m., Szlavónia, ma Jugoszlávia) 8 Ezeket a zsolozsma-részeket este, illetve éjszaka s reggel végezték a szerzetesek. 8 Somogyi Dániel. 10 Chiolnich József Antal közt volt boszniai (diakovári) püspök, Kertiza Máté Ferenc közt az 1773-ban egyesített boszniai-szerémi (diakovári) egyházmegye főpásztora. A püspökség Boszniára nem terjedt ki, hanem az akkori Szlavóniában voltak plébániái. Ritzler Sefrin : Hierarchia cath. VI Patavii 1958.

5 tisztes szülőktől. Első oktatását is itt kapta a ferencesektől. Majd Eszékre ment az elemi iskolába, német nyelvtanulás végett. Egy év múlva pedig a pozsegai jezsuitákhoz. Utána két évig Pécsett tanult. 17 éves korában Chiolnich püspök Loretóba (Itália) küldte az Illir Kollégiumba. Itt a hittudomány hat évét elöljárói nagy csodálatával és dicséretével végezte el. Föl is szentelték ad titulum missionum. 11 Loretóban a jezsuiták ellenszenvből és kapzsiságból visszatartották az otthonról neki küldött 27 császári aranyat. Minden bizonyítvány és pénz nélkül útnak indították, s hazugságoktól hemzsegő levélben püspöke előtt befeketítették. Vigasztalanul tért haza haragvó püspöke félelmetes és szerfölött dühös szeme elé. A püspök helynöke, szertartója, két káplán, világi tisztviselők és néhány ferences jelenlétében a szavak oly tőreivel szúrta át, hogy ha a keresztény név valamennyi ellensége és a legádázabb zsarnokok házuk népével nekiesnek, aligha tudtak volna rajta több kék foltot és szúrást ejteni. Ha a tengerbe vesztem volna, ha többször végső veszélybe kerültem volna, vagy a föld elnyelt volna, könnyebben viseltem volna el" Majd a püspök megparancsolta, hogy egy hét múlva gyóntatási joghatóság megadása címén a legszigorúbb vizsgálatnak vessék alá. Isten segítségével azonban ezt fényesen megállta. De az efféle nagy hatalmú, mindent föltételező, az első tájékoztatásra sokat adó mágnásokban a megfogant gyűlölet mégcsak növekszik. A főplébániára a két káplán mellé kapott beosztást. Azoknak évente 60 Ft járt munkájukért, neki semmi. Vasár- és ünnepnapokon a templomban a püspök szándékára énekes misét tartott, köznapokon pedig jelenlétében csöndeset. Ezenkívül még sok plébániai ügyet kellett intéznie. Rendetlenség, igazságtalanság, társai rossz élete s gyűlölködése megkeserítette napjait. Pokol volt közöttük élni. Mindnyájan ártani akartak neki. Egy év múltán a püspök a zemeljcei plébániára helyezte káplánnak. Szoba nélkül, ágy nélkül (közben azonban ezekről gondoskodott a kiérdemült provizor), fizetés nélkül, az elmondott misékért járó stipendium nélkül s minden remény nélkül ment a plébániára. A hívek száma a hét leányegyházéval együtt 2248 volt, kivéve a holtakat, kiket én kísértem a háztól a temetőbe". Két év múlva újra a székesegyházban szolgál. Diakovárnak 260 háza és 2683 lelke van, kivéve a halottakat, kivéve a katonákat, kivéve a jövevényeket". Közben két plébániai javadalom megürült, de nehogy méltán ő kaphassa meg az egyiket, némi kárpótlásként az elmaradt misepénzért és fizetésért, a püspök a gorjani plébániára küldte káplánnak. A plébános gyógyíthatatlan beteg volt. Itt három évi szolgálatért 30 Ft-ot kapott, s a plébános visszatartotta 100 mise stipendiumát. Majd a püspök újra visszahívta a főplébániára. Ott háromévi szolgálat után csak nehezen tudta egy évi fizetését megkapni, és még 315 stipendiummal is adós volt a püspök, amikor meghalt. Ezután részletes kimutatást ad azokról a károkról, melyek 17 év alatt a püspök és plébánosai részéről érték. A végösszeg 076,30 Ft. Két éve és hat hónapja a papi ténykedésektől fölfüggesztett becstelenségbens a legkétségbeejtőbb állapotban él, pedig ártatlan, mint az egész egyházmegye tanúsítja. Ezért is megfelelő elégtételt kíván. Az említett plébánosok egyikének sem volt kevesebb fizetése évi 1000 Ft-nál, bár semmit sem dolgoztak. A püspök ezért a 17 évért jogosan 1 1 A Hitterjesztési (Propaganda) Kongregáció területén a hittérítés szolgálatára.

6 fizetni tartozik neki 17 ezer Ft-ot. Az ilyen kapzsi embert fölfüggesztessél és cenzúrákkal kellene sújtani, amíg jóvá nem teszi vétkét. Bár biztos abban, soha nem kapja meg követelését, mégis megírja. Majd rátér a családi házuknak okozott károkra. Atyja, Jancsikich Pál vasesztergályos 20 évig dolgozott Chiolnich püspöknek a püspökvárban. Számlái szerint adósak maradtak neki 3000 Ft-tal. Ez az összeg egyéb károsodásokkal együtt 5888 Ft 34 1/4 dénárra emelkedik. Kertiza püspök már hetedik éve károsítja à 200 Ft-tal nyomorúságos házukat. Többször el is akarta árvereztetni, de a levélíró négy nővére ellenállt. A püspök azért csinálja ezt, hogy ne legyen hely, ahová fejét lehajthassa. Az atyai birtokból elvétetett tíz öl legjobb minőségű földet, s műveletlent adott cserébe. 20 hold földjük mindig parlagon marad, mivel minden jövedelmüktől megfosztotta őket. S mikor eljön a földbér fizetésének ideje, borzasztóan káromkodó satrapákat küld nyakukra. Atyja vagyonát halála után elvesztegették, s ő lelkészi dolgai miatt egy lépést sem tehetett. A püspök valamennyi rokonát ellene lázítja, minden barátját ellenségévé tette. És még igen sokat mondhatna, mit kell elszenvednie. Fömagasságod talán nem hinné, ha mondanám, hogy többek aláírásával ellátott írás van birtokomban a mostani püspök parancsával, hogy engem a világiak kifosszanak, és 20 botütést adjanak nekem, a papnak, az egész egyházmegye gyóntatójának, a haza atyjának." Itt a Loretóban végzett papok az utolsó helyet foglalják el, jó munkájukért rosszal fizetnek. Az itteni püspökök és plébánosok szemében mindenki iszákos, tolvaj, még a világi személyzet is, s miután szolgált nekik, egyetlen fillér nélkül elzavarják. A káplánoknak, ha fizetésüket kérik a plébánostól, utána rengeteg zaklatásban, rágalomban van részük, s vagy beletörődnek sorsukba, vagy kiűzik őket a hazából. Szeretném, ha Fömagasságod idejönne vizsgálatot tartani, és 30 ezer lelket kikérdezne (kivéve a holtakat, kivéve az idegeneket, kivéve a katonákat), mennyi és milyen fáradságot viseltem el, s utána szívesen hallanám véleményét. Közben minden elmúlt. Amen." A nunciusnak nem lenne nehéz számára a királynőtől infulás apátságot megfelelő fizetéssel kieszközölni.,,mert méltányos-e, hogy ily életet éljek? Annyi fáradozás után, amennyit kétségtelenül senki sem viselt el a lelkipásztorkodásban... aki fejek feje voltam, mindenki vezetője és mestere, s végül száműzöttként megtörten idegenben pusztuljak el, fény nélkül, kereszt nélkül (sine luce, sine cruce) ismeretlen hazában. Ha a közeljövőben nem kapom meg Főmagasságodtöl reményem osztályrészét, mintsem hogy üldözést szenvedjek a barbár Kertiza püspöktől, gyalázatot, éhséget, szomjúságot, mezítelenséget, rablást, börtönt, erőszakosságot az atyai házban, sőt még gályarabságot vagy kényszermunkát, a parasztoktól üldözést s még veréseket is az alfelén inkább olyan helyre megyek, ahol ha ilyesmit kell elviselnem azt fogom mondani : Szenvedek a törvény nélkül élő, Istent nem ismerő néptől. Minden túlzás hibává fajul, és ami sok, az ostobaság. (Potior a gente sine lege vivente, Deum ignorante. Omne nimium vertitur in Vitium, et quod est multum, est stultum.) Ha Kertiza engem bűnösnek tartana, nem engedne ebben az állapotban maradni, hanem már régen elpusztultam volna börtöneiben. De ő nem tudja elviselni azt a tiszteletet, amelyet irántam népek és nemzetek tanúsítanak érdemeimért, jó életemért, mindig szent cselekedeteimért, Isten dicsőségére és a lelkek üdvére kiállott fáradalmaimért..."

7 Ezután levelét illő tiszteletadással befejezi, keltezi és aláírja. Majd minden megszólítás nélkül tovább folytatja vádaskodásait. A püspök megfosztja a káplánságtól, háromszor a püspöki szentszék előtti vizsgára vonszolja, kutyát uszít rá, hogy széttépje talárját, ismételten kiabálva, kimondhatatlanul sértegetve: Fogd meg a kétségbeesett parasztot! Majd tőle kiválasztható kolostorba küldi nyolcnapos lelkigyakorlatra. Onnan a gvárdián kedvező bizonyítványával tért vissza, s ez még dühösebbé tette a püspököt. És mivel mindenki előtt ismeretes volt jóságom, szentségem, mindenben való okosságom, mindenkiénél nagyobb bölcsességem, közbenjártak értem a kanonokok, közbenjártak az összes plébánosok, közbenjártak az uradalmi és kormányzati tisztviselők." Ez még jobban fölingerelte a püspököt, és megvonta tőle a gyóntatási joghatóságot, s eltiltotta a misézéstől. Mindig hazug, hamis vádak alapján. Megfosztotta minden kenyértől, végső ínségre juttatva, sőt koldus szegénységre a maga és 200 atyafia s az egész egyházi rend szégyenére. Azt mondta: Ha közelebb lehetséges lenne, gályarabságra küldene vagy kényszermunkára, hogy ebként pusztuljak el, hogy elnyeljenek a veszélyek, hogy elvigyenek az ördögök." Mindennek az a fó'oka, hogy a püspök ki akarta tőle csikarni szülei szőlejét, de ő ellenállt.,,ha 17 éven át írnám a fáradalmakat, fájdalmakat, jogtalanságokat, akkor sem készülnék el velük." Mivel érdemei tisztségekkel és anyagi javakkal megjutalmazhatatlanok, arra kéri a nunciust, eszközöljön ki neki Őfelségénél süveges apátságot évente legalább 4000 forintos javadalmazással, lelkipásztorkodásával a hazának tett kiváló szolgálataiért, mert ezt véres verítékkel kiérdemelte. Továbbá eszközölje ki atyai birtoka mentesítését mindennemű vámtól, adózástól. Sohasem fordult a Szentszékhez, sem a nunciusokhoz. Egyszer írt hasonló dolgokról Albani Sándor bíborosnak 12, de a püspök elfogta levelét, s azóta még jobban üldözi. A nuncius latin nyelvű válaszának másolata a sorozat 191. k.-nek 3G0r oldalán olvasható, aug. 18-i keltezéssel. Ebben közli, hogy Jancsikich sorai csak aug. 12-én jutottak hozzá. Örül, hogy oly hűen szolgált apostoli hivatásában. Jóindulattal van iránta, és szívesen kedvezne neki. De aligha hiszi, hogy Őfelségénél a kért címet és járadékot ki tudná eszközölni. Viszont szívesen ajánlja püspöke jóindulatába, vagy kér tőle valamit számára. Jancsikich második levele a nunciushoz. Diakovár, aug. 28. A nyolc napon belül megkapott válasz végtelen örömmel töltötte el. Nehezen hiszi, hogy a nunciusnak püspökéhez írandó sorai eredményt hoznának, de adná Isten. Püspöke legfőbb óhaja, hogy ő Őfelségéhez vagy a nunciushoz vagy a Szentszékhez forduljon, s akkor ott a legocsmányabb vádakkal befeketítve elérje, hogy lefokozva a világi hatóságnak átadhassa, s gályarabságra vagy közmunkára ítéljék. Barátok és pénz nélkül sem címekhez, sem járadékokhoz nem lehet hozzájutni. Kérdezi, ő írja-e meg Őfelségéhez a kérvényt a javadalom elnyeréséért, s majd a nuncius ajánlásával odajuttatja? Jelen sorai írása közben azt a hírt kapta: a püspök a szeptemberi úriszéken családi házukat el akarja árvereztetni, hogy így hozzájuthasson szőlőjükhöz, amelyről ő nem akart lemondani. Róla a püspök élő tanúk előtt ezt mondta: A legsötétebb börtönbe 12 Alessandro Albani a Habsburg-birodalom szentszéki követe és bíboros-protektora. Ritzler Sefrin i. m. V. 34. Patavii 1952.

8 záratom, hogy ott pusztuljon el." Leírja keserves éhezését, ruhátlanságát, betegeskedését, lázait. Nedves, kunyhószerű konyhában egyedül él. A közelmúlt napokban püspöke Bécsben megkapta a kegyelmes címet és a zágrábi s pécsi egyházmegyéből az övéhez csatoltak 30 plébániát. 13 Ezek plébánosai egyértelműen kinyilvánították: inkább káplánoknak mennek el, semhogy alatta plébánosok vagy akár kanonokok legyenek. Mindenki kerüli a püspököt, és menekül tőle. Ha közben a nuncius ajánló soraira esetleg juttatna is neki valamit, mégis kéri, továbbítsa kérelmét Rómába. A 17 szolgálati évért 17 ezer Ft kártérítést kér s megfelelő elégtételt a becsületét ért sérelmekért. Jancsikich Miklós levelei természetesen a bécsi nunciatúra levéltárában maradtak. Nem találtunk semmi nyomot arra vonatkozólag, volt-e valami valós alapja a paranoiás módon fölnagyított és beteg képzelettel kiterjesztett vádaskodásoknak. Leveleit orvostörténeti szempontból értékeseknek tartjuk, mivel elmebaja sok tünetét kitűnő kifejezőképességgel tárják elénk. Egyúttal beszédes tanúi annak a sok egyéni szenvedésnek, amelyet az orvostudomány e téren való elmaradottsága s a vele összefüggő társadalmi előítéletek és meg nem értés okoztak a sajnálatraméltó betegeknek. Zusammenfassung Der Verfasser publiziert aus dem Vatikanischen Archiv Briefe ungarländischer Priester vom medizingeschichtlichen Interesse an den päpstlichen Nuntius von Wien aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Einer beklagt sich über die abergläubische Kurpfuscherei einiger Mendikanten-Mönche, der andere über seine schizophrenartige Träume und Visionen, der dritte bittet als Augenleidender um eine Erleichterung im Absolvieren des Breviergebets. Das interessanteste und längste Dokument stammt von einem in Italien ausgebildeten slawonischen Pfarrer. Er ist ein vollblütiger Paranoiker, mit glänzender Phantasie und stilistischer Begabung. In seinen zwei Briefen kann man gut beobachten die krankhafte mit Verfolgungswahn gekoppelte Ichbezogenheit und immer neubelebte Anklage- und Beschuldigungssucht mit leidenschaftlicher Aggressivität gegen seinen Bischöfen und Priesterkollegen, den vollständig unrealistischen Grössenwahn, die oft wiederkehrende stereotype und sich reimende Ausdrucksweise. 13 Pontosabban : az 1781-i pápai bullával 27 plébániát csatoltak hozzá. Schematismus 1870, 53.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 )

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) TÓTH TIBOR XVIII XIX. század fordulójának háborús eseményeit és a napóleoni hadjárátok lezáródását követő mezőgazdasági

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mindenszentek ünnepe Halottak napja

Mindenszentek ünnepe Halottak napja Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. november Mindenszentek ünnepe Ha az Egyház történetét nézzük, felfedezhetjük, hogy a keresztényeket mindig érdekelte az, hogy kik a szentek? A Jelenések könyve

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

Maárné Molnár Csilla. A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910)

Maárné Molnár Csilla. A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910) Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Maárné Molnár Csilla A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910) Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ Géczi János habilitált

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Benedek Elek Melyik ér többet?

Benedek Elek Melyik ér többet? Benedek Elek Melyik ér többet? Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú tarka malac túr, volt egyszer egy király s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a jogairól

Tájékoztató a jogairól Tájékoztató a jogairól Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz az Ön jogairól, ha a rendőrségen tartózkodik. Jogok alatt azokat a fontos szabadságokat és igénybe vehető segítségeket értjük, amelyek

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19. Köszönjük az előző forduló megoldásait, és a szépen kivitelezett okleveleket. A mostani

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: 82/501-501 7530 Kadarkút, (kirendeltség) Telefon:

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben