MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012."

Átírás

1 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP / MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

2 1. Referencia intézményi működés stratégiájának meghatározása 1.1 Stratégiai célok: Fő célkitűzés: Hatékonyan működő, a környezeti változásokhoz, valamint a partneri elvárásokhoz igazodóan önmagát folyamatosan megújítani képes, gyermekközpontú, a gyermekek és pedagógusok érdekeit képviselő, és megjelenítő optimális kihasználtsággal rendelkező nevelési oktatási referencia intézményi működtetés. Színvonalas, vállalt feladatrendszerének további finanszírozása, ezáltal a szakmai munkához a feltétlenül szükséges kiszámíthatóság, tervezhetőség, esélyegyenlőség biztosítása. Célunk, hogy intézményünk pedagógiai közösségét az egységesen kialakított és elfogadott norma szerinti működés jellemezze. Kollégáink a társadalmi változások iránt fogékony, innovatív, önmagát fejleszteni képes pedagógus közösséget alkossanak. Intézményünk szervezeti hatékonysága érdekében folyamataink folyamatos fejlesztése, szabályozása működésünk része kell, hogy legyen. A kompetencia alapú nevelési-oktatási programot, és a Képesség, készségfejlesztés az emelt szintű ének-zene támogatásával pedagógia gyakorlatot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény vagyunk. Pedagógiai kultúránk és eszközrendszerünk egészében példaszerű, tanulmányozható és komplex módon, vagy elemeiben átvehető. Működésünkben koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal rendelkezünk, melyet több éve alkalmazunk iskolánkban. Szervezeti innovációnk lehetővé teszi, hogy az elmúlt évek során szerzett tapasztalatainkat képesek vagyunk átadni más intézmények számára. Példaértékű jó gyakorlatainkat, egyedi szolgáltatásainkat ajánlani tudjuk az érdeklődő intézményeknek, pedagógusoknak. Széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk, melyekkel a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalását, honosítását tesszük lehetővé. Változatos kínálati rendszert biztosítunk az intézménylátogatásra, az iskolában történő hospitálásra. Differenciált kínálataink az adaptív tanulás, önfejlesztő gyakorlat megerősítését segítik. A hálózati tanulási folyamathoz rendszeresen, folyamatosan szolgáltatjuk a mintákat. Lehetővé tesszük a pedagógusok intézményközi együttműködését, ösztönözzük mentorpedagógusaink tapasztalatainak változatos módszerekkel történő átadását. Az érdeklődő intézmények munkáját hiteles példákkal, intézményre és személyre szabott támogatási formákkal segítjük. Munkakultúránkat nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. A szülőkkel, civil szervezetekkel, partnereinkkel, segítőkkel kapcsolataink erősek, melyeket permanens folyamatban fejlesztünk tovább.

3 1.2 Küldetés nyilatkozat Intézményünk vezetése és tantestületünk elkötelezett a referencia intézménnyé válás folyamatában, működtetésében a horizontális tanulás mellett. Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Az inkluzív, egyéni fejlődést, esélyegyenlőséget biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket helyezzük előtérbe. Többéves gyakorlattal rendelkezünk a különböző referenciaterületeken. Iskolánkban közös értéket képviselnek jó gyakorlataink, mintaértékű pedagógiai tevékenységeink széleskörű bemutatása és publikálása. Pedagógusaink elkötelezettek a jó gyakorlatok továbbadása, a tapasztalatok változatos módon történő átadása, bemutatása mellett. Vonzó számukra a jövőképfejlesztés, a referencia intézményi működést érintő kihívásoknak való megfelelés. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati rendszert működtetünk. Szervezeti kultúránkra, pedagógiai gyakorlatunkra jellemző a team-munka, a pedagógusok közötti aktív együttműködés. Folyamatos önfejlesztésre kész önértékelési rendszert a PDCA ciklust követve működtetünk. Vállaljuk a külső értékelésben való konstruktív részvételt. 1.3 Célok meghatározása Fenntartónk biztosításával és támogatásával a referencia intézményként működés folyamatának beindítása, a folyamatok koordinálása. A sikeres modernizációs törekvések honosítása, pedagógiai innovációs törekvések támogatása. A példaszerű működtetés személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása. A nyitott nevelési-oktatási környezet kialakításának segítése, fenntartása. A szervezeti innováció, az adaptív tanulás fejlesztése. A Jó gyakorlatok permanens fejlesztése, megvalósítása. Szerepvállalás az integrációt elősegítő módszertani kultúra elterjesztésében. A kompetencia alapú oktatás nevelés módszereinek és eszközeinek egyedi, újszerű alkalmazásának megismertetése. Pedagógiai kultúránk és eszközrendszerünk adaptációjának, tanulmányozhatóságának előkészítése, megvalósítása. A több éve alkalmazott inkluzív pedagógiai eljárásaink megismertetése. Széleskörű szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése. Intézménylátogatás, hospitációs rendszer kidolgozása. A mentorpedagógusok feladatainak meghatározása. A hálózati tanuláshoz a minták rendszeres, folyamatos biztosítása. Partnerkapcsolataink fenntartása, továbbépítése.

4 A pedagógusok, mentorok együttműködésének segítése. A mentorok munkájának támogatása, ellenőrzése. 1.4 A hálózati működés céljainak meghatározása A hálózati rendszer kiépítésében, működésének biztosításában való aktív részvétel. A pedagógiai innovációban aktívan részt vevő, illetve attól még távol maradó intézmények számára példaértékű, követhető modern szemlélet átadása. A több éve alkalmazott pedagógiai gyakorlataink széleskörű megismertetése, publikációja, mintaadás. Az érdeklődő intézmények segítése. A referencia intézmény működését segítő team kialakítása, működtetése, kapcsolódás a hálózati munkához. 1.5 Az intézményi hálózatok Az ország referencia-intézményeivel, különösen a vendéglátással foglalkozó iskolákkal, valamint az innovációs folyamathoz újonnan csatlakozó intézményekkel szeretnénk hálózati kapcsolatban együttműködni. 1.6 Hálózati működés fejlesztése PDCA ciklus szerint félévente követjük a referencia intézményi célok megvalósulását. Ez az elégedettségi mérési kérdőív és az önértékelési kérdőív összehasonlítása alapján történik. Szükség esetén javító intézkedéseket végzünk, vagy felülvizsgáljuk célkitűzéseinket. A bemutatók megvalósulását, a szervezési feladatokat az intézkedési terv tartalmazza. A foglalkozások, bemutatók megtekintése után elemzéseket végzünk, a gyakorlatot bemutató pedagógus önértékelést végez. Minden program után elégedettségi kérdőív kitöltése történik. 1.7 A Referencia- intézményi működés szakmai kompetenciáinak meghatározása Az intézmény szervezeti kompetenciáinak meghatározása: Dinamikusan élő, mozgó, változó szervezetrendszer Munka és kommunikációs kultúra Kooperációs kultúra Bizalom Stratégiai gondolkodás Vízióalkotási képesség Kooperációs megállapodások kötésének, együttműködések végrehajtásának kompetenciája Rugalmas együttműködési képesség Gyors szervezeti tanulási készség Megrendelők testre szabott kiszolgálásának képessége A hálózatban való működéshez szükséges kompetenciák meghatározása Hálózati intézmények tudásának adaptálása Helyi innovációk hálózati kiterjesztése Proaktív és problémamegoldó magatartás Szabadon és folyamatosan áramoltatott pontos és feladatreleváns információk. Alkalmazkodási képesség a különböző hálózatokban jelentkező együttműködésekre

5 Az referencia- intézményi szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjének szakmai kompetenciái Ismereteinek és tudásának meghatározása: o EU támogatás politikája (pályázati ismeretek) o Vezetési ismeretek (jogi háttér, gazdálkodás, rendszerszemlélet, oktatásszervezés, minőségmenedzsment) o PR o Felnőttképzés o Pedagógiai szakmai szolgáltatás o Kompetenciaalapú nevelés, oktatás o Referencia - intézmény cél-feladatrendszere o Hálózatépítés o Szervezetdiagnózis és - fejlesztés, változásmenedzsment o Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret Képességei: o Jó verbális és írásos kommunikációs képesség o Szervezőképesség o Konfliktuskezelési képesség o Pontosság és megbízhatóság. Attitűdjeinek meghatározása: o Szolgáltatói beállítódás Mentorpedagógusok szakmai kompetenciái Ismereteinek és tudásának meghatározása: o Önismeret o Kompetenciaalapú nevelés, oktatás o Referencia - intézmény cél-feladatrendszere o Felnőttképzési (egyéni, team) ismeretek o Hálózatépítés o Segítő kapcsolat elméleti kérdései o Mentorálási eljárások, azok használatának, adaptációjának feltételei, szabályai, a mentorpedagógus saját lehetőségei ezzel kapcsolatban o Az értékelő visszacsatolás különböző formái, és azok alkalmazása. Képességeinek meghatározása: o Önmenedzselés o Konfliktuskezelés o Problémamegoldás o Pozitív kommunikáció o Prezentációs képesség o A tudás átadásának képessége o Analógiás gondolkodás o Elemző képesség

6 o Empátia o Együttműködési képesség Attitűdjeinek meghatározása: o Nyitottság o Szolgáltatói beállítódás

7 2. A referencia- intézményi szolgáltatások biztosításának szervezeti rendszere 2.1 Szervezet vezetője Forrainé Kószó Györgyi igazgató 2.2 A referencia- intézményi szerszervezet tagjainak tevékenységi köre Magyar Andrea igazgatóhelyettes Póthné Nagy Tünde gyakorlati oktatásvezető Referencia intézményi team meghatározása Folyamatgazdák megnevezése és feladatai Magyar Andrea Rostás Istvánné Vargáné Dezső Zsuzsanna Forrainé Kószó Györygi Pintér Erika Feladataik: A referenciaintézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztésekben való részvétel. A referenciaintézményként való működés belső szabályainak kidolgozása. Belső tantestületi, munkaközösségi szakmai műhelymunkában való részvétel. Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a jó gyakorlat átadására és e folyamat minőségbiztosítására Jó gyakorlat gazdák 1. É- NEK-TÁR, képesség és készségfejlesztés a kodályi elvek alapján Forrainé Kószó Györgyi Szabóné Pintér Erika 2. Fejlesztőjátékok tárháza Rostás Istvánné Vargáné Dezső Zuszsanna 3. MESE TÁR S HÁZ, avagy az óvoda-iskola kapcsolatának módszertani erősítése Rostás Istvánné Vargáné Dezső Zuszsanna 4. Kompetenciamérések intézményi elemzése Magyar Andrea 5. Cserediák-diákcsere programok szervezése és lebonyolítása Magyar Andrea 6. SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap Magyar Andrea 2.3 A referencia- intézményi szervezet működésének szabályozása Alapító okirat Az intézményi Alapító okirat tartalma lehetővé teszi a referencia-intézményi működést, a pedagógiai szakmai szolgáltatások végzését. Az Alapító okiratban szerepelnek a Máshova nem sorolható egyéb oktatás és Az oktatást kiegészítő tevékenység szakfeladatok

8 2.3.2 Fenntartói támogatás A fenntartói nyilatkozatban rögzítettek szerint PR-tevékenység szabályozása Külön szabályzatban: Kommunikációs terv A referencia-intézményi működés minőségbiztosítása Külön szabályzatban: Referencia-intézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása

9 3. A referencia intézményi szolgáltatások infrastrukturális feltételei 3.1 Tárgyalótér kialakítása Helyiség kialakítása Bútorzat 3.2 A referencia-intézményi szolgáltatás eszközrendszerének megteremtése 3.3 Kommunikációs szolgáltatások Helyszínen megvalósított tájékoztatás Kiadványok On-line szolgáltatások 3.4 Catering lehetőségek számbavétele

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 I. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu, dalice@jgypk.u-szeged.hu A

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Felvételi eljárás A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Intézményünkben 2007. szeptember

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben