Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa"

Átírás

1 Glasilo občine Lendava 12. letnik, 1. številka 19. VIII Lendva Község közleménye 12. évfolyam, 1. szám VIII. 19. Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Ponovno otroški živ-žav v lendavskem parku. Ismét gyermekzsivajtól hangos a park.

2 Leto 2008 je bilo evropsko leto medkulturnega dialoga. V Občini Lendava smo ga obeležili kot 1. praznik sožitja in pripravili svečanost na lendavskem gradu. Za tukaj živeče ljudi je sožitje eno izmed najpomembnejših zagotovil razumevanja, tolerance in napredka. Našo povezanost pogojuje zgodovinska, geografska in verska izkušnja, saj je naše ozemlje stičišče različnosti, tako glede na narodnost, jezik in kulturo. Skozi stoletja si prizadevamo za razumevanje in strpnost, ne glede na pripadnost, za izražanje suverenosti, da bi bilo naše okolje še prijaznejše in vsem odprto za medkulturni dialog. Prav O B Č I N A K Ö Z S É G Potrebne so spremembe vrednot medkulturni dialog pa je prvina našega bivanja in vizija naše prihodnosti. Smo prostor za širok medkulturni dialog, kar smo dokazali skozi tradicijo in izkušnje. Res je, da globalizacija v širšem evropskem prostoru, in tudi pri nas, zahteva spremembo vrednot, o čemer je župan Občine Lendava mag. Anton Balažek ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku posebej izpostavil naslednje:»prevelik poudarek na materialnih dobrinah in pohlep sta celotno civilizacijo pripeljala v velike težave. Iz težav se lahko prebijemo le tako, da spremenimo svoje vrednote. Predvsem bi bolj morali uveljaviti spoštovanje in spoštljivost. Spoštovanje do samega ságosabb és mindenki számára nyitott legyen a kultúrák közötti párbeszéd tekintetében. Éppen a kultúrák közötti párbeszéd képezi létezésünk alapját, jövőnk vízióját. A kultúrák közötti párbeszéd széles térsége vagyunk, ezt bebizonyítottuk a hagyományok és a tapasztalatok révén is. Igaz ugyanis, hogy a globalizáció a tágabb európai térségben, így itt is, értékváltozást követel, erről Lendva Község polgármestere, mag. Anton Balažek az idei szlovén kultúra ünnepe alkalmából a következőket emelte ki: Az anyagi javakra helyezett túlzott hangsúly és a kapzsiság az egész civilizációt nagyon nehéz helyzetbe hozta. Ebből a helyzetből csak úgy lehet kijutni, hogy megváltoztatjuk értéksebe, skupnosti in občine, ki ji pripadamo. Pomembno je spoštovanje do drugih, do drugačnih, do sosedov, saj si skupaj delimo usodo tega časa in prostora. Pomembnejše od materialnih dobrin so ustvarjalnost, angažiranost in sodelovanje.«našo tradicionalno odprtost in strpnost bomo ponovno dokazali tudi skozi skupno praznovanje praznika sožitja, praznika sv. Štefana in madžarske državnosti. Tako bomo najlepše promovirali spoštovanje vseh raznolikosti v našem prostoru in spodbujali medkulturni dialog. Értékváltozásra van szükség A év az európai kultúrák közötti párbeszéd éve volt. Ezt a lendvai községben az együttélés első ünnepeként a lendvai várban ünnepeltük meg. Az együttélés az itt élő emberek számára a megértés, a tolerancia és a haladás egyik legfontosabb biztosítéka. Összekapcsoltságunk alapját a történelmi, a földrajzi és a vallási tapasztalatok jelentik, mivel térségünk a különbözőségek találkozási pontja, mind a nemzetiség, mind a nyelv és a kultúra szempontjából. Évszázadok óta törekedünk a megértésre, a toleranciára az emberek hovatartozására való tekintet nélkül, továbbá szuverenitásunk kinyilvánítására, hogy környezetünk még barát rendünket. Mindenekelőtt nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a tiszteletre és a tiszteletadásra. Hogy tiszteljük önmagunkat, közösségünket és községünket, amelyhez tartozunk. Fontos, hogy tiszteljünk másokat, a másságot, a szomszédokat, hisz velük osztjuk meg a jelen és a térség sorsát. Az anyagi javaknál fontosabb az alkotóképesség, az angazsáltság és az együttműködés. Hagyományos nyitottságunkat és toleranciánkat ismételten bebizonyítjuk az együttélés, Szent István király és a magyar államiság közös megünneplésével. Ily módon bizonyítjuk leginkább a másság tiszteletét térségünkben és ösztönözzük a kultúrák közötti párbeszédet. Ob prazniku sožitja, prazniku svetega Štefana in madžarske državnosti iskrene čestitke vsem praznujočim. A békés együttélés, Szent István király és a magyar államiság ünnepe alkalmából szívből gratulálok minden ünneplő polgárnak. Mag. Anton BALAŽEK, župan - polgármester

3 V Občini Lendava imamo 18 krajevnih skupnosti, ki so neposredni uporabniki proračuna. Za njihovo delovanje občina vsako leto zagotavlja finančna sredstva namenjena kritju materialnih stroškov. O B Č I N A K Ö Z S É G Sredstva namenjena za dejavnost krajevnih skupnosti v letu 2009 Obnova ceste v Petišovcih. Útfelújítás Petesházán. V skladu s Sklepom o začasnem finan ciranju Občine Lendava, ki ga je sprejel župan , se je v obdobju od do financiranje funkcij Občine Lendava za časno nadaljevalo na podlagi Odloka o proračunu Občine Lendava za leto Po sprejetju proračuna za leto 2009 so bile s krajevnimi skupnostmi sklenjene pogodbe za financiranje dejavnosti še v preostalem obdobju leta V Občini Lendava imamo 18 krajevnih skupnosti, ki so neposredni uporabniki proračuna. Za njihovo delovanje občina vsako leto zagotavlja finančna sredstva (t.i. glavarino), ki so namenjena kritju materialnih stroškov (plačilo električne energije, porabljene vode, odvoz komunalnih odpadkov, pisarniški material, telefonski in poštni stroški, tekoče vzdrževanje javnih objektov, informiranje občanov, kilometrine, dnevnice, sejnine idr.). Višina sredstev za leto 2009 je ostala na nivoju leta 2008 kot je razvidno iz preglednice. Financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti je po Pogodbah o sofinanciranju dejavnosti krajevnih skupnosti, tako za prvo kot tudi drugo četrtletje, realizirano. Krajevne skupnosti pa so začele črpati sredstva za drugo polletje leta Občina Lendava je v preteklem letu prejela tudi sredstva od vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Po vrnitvi sredstev upravičencem, fizičnim osebam, so krajevnim skupnostim ostala nerazdeljena sredstva. To so sredstva, ki so jih krajevne skupnosti v času gradnje telefonskega omrežja prejele iz občinskega samoprispevka, vložile v gradnjo iz lastnega samoprispevka ipd. V skladu z zakonom lahko ta sredstva namenijo le za gradnjo infrastrukture. Po uskladitvi predlaganih vlaganj od krajevnih skupnosti z občinskimi investicijskimi programi so bila sredstva nakazana krajevnim skupnostim. Druga sredstva proračuna in sredstva pridobljena iz različnih razpisov, namenjena investicijam, investicijskemu vzdrževanju in posebnim akcijam v krajevnih skupnostih v preglednici niso zajeta. Z. št. KRAJEVNA SKUPNOST Glavarina Ostanek»telefonskih«sredstev 1. Čentiba 6.080, ,00 2. Dolga vas 5.130, ,19 3. Dolina 3.000,00 821,88 4. Dolnji Lakoš 3.000, ,62 5. Gaberje 4.860, ,71 6. Genterovci 3.000, ,15 7. Gorice pri Lendavi 7.080,00 0,00 8. Gornji Lakoš 3.760, ,66 9. Hotiza 6.150, , Kapca 3.930, , Kot 3.000, , Lendava , , Mostje - Banuta 3.960, , Petišovci 6.550, , Pince 3.000,00 0, Pince Marof - Benica 3.000,00 0, Radmožanci 3.000, , Trimlini 3.000, ,76 SKUPAJ: , ,80

4 O B Č I N A K Ö Z S É G A helyi közösségek működésére szánt eszközök a 2009-es esztendőben Lendva Községben 18 helyi közösség működik, ezek mind a költségvetés közvetlen felhasználói. Működésükre, a költségek fedezésére a község évente biztosítja az anyagi kereteket. A község polgármestere december 11-én fogadta el a Lendva Község ideiglenes finanszírozásáról szóló határozatot, amellyel összhangban január 1-jétől március 31-éig Lendva Község működésének finanszírozása ideiglenesen a Lendva Község évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban valósul meg. A évi költségvetés elfogadása után a helyi közösségekkel a tevékenységük finanszírozására a 2009-es év hátralevő részére szerződés köttetett. Lendva Községben 18 helyi közösség működik, ezek mind a költségvetés közvetlen felhasználói. Működésükre, költségeik fedezésére (villamos energia díja, vízdíj, kommunális hulladék szállítása, irodai felszerelés, telefon- és postaköltségek, a középületek karbantartása, a polgárok értesítése, kilométerdíj, napidíjak, ülésdíjak stb.) a község évente biztosítja az anyagi keretet (ez az ún. fejkvóta). Előreláthatólag a 2009-es esztendőre szánt eszközök a 2008-as esztendő szintjén maradnak, ez a táblázatban is látható. A helyi közösségek működésének finanszírozása a HK-k társfinanszírozásáról szóló szerződések alapján történik, s ezek megvalósítása az év első és második negyedére folyamatban van, illetve megvalósult. A helyi közösségek a második félév eszközeit használják már. Lendva Község az elmúlt esztendőben megkapta a telekommunikációs hálózat kiépí tésébe fektetett esz közök visszatérítését. A visszatérítés nyomán a helyi közösségek számára megmaradtak a fel nem osztott eszközök. Ezek azok az eszközök, amelyeket a helyi közösségek a telekommunikációs háló zat kiépítésekor a községi önkéntes anyagi hozzájárulásból kaptak, illetve azok az eszközök, amelyeket a helyi közösségek saját önkéntes anyagi hozzájárulásukból fektet tek a kiépítésbe stb. A törvénynyel összhangban ezeket az eszközöket kizárólag az infrastruktúra kiépítésébe fektethetik. A helyi közösségek beruházási javaslatainak a községi beruházási tervvel Izgradnja pločnikov in kolesarske steze v Mostju. Járda és kerékpárút építés Hídvégen. való egyeztetését követően átutalásra kerültek a pénzeszközök a helyi közösségek számlájára. Az egyéb költségvetési eszközök és a különféle pályázatokból elnyert, beruházásra, karbantartásra és különleges akciókra szánt eszközök a helyi közösségek esetében az alábbi táblázatban nem szerepelnek. Ssz. HELYI KÖZÖSSÉG Fejkvóta Telekommunikációs eszközök maradéka 1. Csente 6.080, ,00 2. Hosszúfalu 5.130, ,19 3. Völgyifalu 3.000,00 821,88 4. Alsólakos 3.000, ,62 5. Gyertyános 4.860, ,71 6. Göntérháza 3.000, ,15 7. Lendvahegy 7.080,00 0,00 8. Felsőlakos 3.760, ,66 9. Hotiza 6.150, , Kapca 3.930, , Kót 3.000, , Lendva , , Hídvég Bánuta 3.960, , Petesháza 6.550, , Pince 3.000,00 0, Pince Marof - Benica 3.000,00 0, Radamos 3.000, , Hármasmalom 3.000, ,76 ÖSSZESEN: , ,80

5 p o m u r j e m u r a v i d é k Aktualna ocena stanja socialno ekonomskih razmer v Pomurju Župani Pomurja so, 9. julija 2009, na 20. seji Sveta Pomurske razvojne regije zaskrbljeno ugotovili, da se socialni in ekonomski položaj v regiji drastično poslabšuje. Odvisnost od socialnih programov je velika, ekonomska moč regije pa šibka. Težave v delovno intenzivnih dejavnostih in stečaj podjetja Mura imajo lahko neslutene posledice za naše območje. Nerazumljivo je skrajno neodgovorno ravnanje lastnikov, ki se s prestrukturiranjem podjetja niso resno ukvarjali. Kako naj jim zaupamo, da so se sposobni družbeno odgovorno odločati v okoliščinah, ki so za prestrukturiranje podjetja skrajno neugodne? Soglasno so podprli iniciativo poslancev DZ iz Pomurja, za sklic seje, na kateri bi se dogovorili o nujnih ukrepih za preprečitev najhujšega ter postavili scenarij za nadaljnje ukrepanje. Az aktuális szociális és gazdasági helyzet értékelése a Muravidéken A Muravidék polgármesterei a Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács ülésén július 9-én aggodalommal állapították meg, hogy a régió szociális és gazdasági helyzete drasztikusan romlik. Nagyon erős a szociális programoktól való függőség, míg a régió gazdasági ereje gyenge. A munkaigényes tevékeny- Glede na skrajno resno problematiko, so župani Pomurja predlagali naslednje pobude: - Pristojni vladni resorji (gospodarstvo, kmetijstvo, sociala, regionalni razvoj) naj preučijo razmere v Pomurju ter okrepijo svojo dejavnost na našem območju z novimi vsebinami in dodatnimi sredstvi. Pomemben je dogovor vlade z gospodarskimi subjekti, ki bodo nosilci prestrukturiranja. Predlagajo, da nemudoma pride do sestanka s predstavniki gospodarstva in nosilci socialnih funkcij v Pomurju ségek nehézségei és a Mura vállalat csődje a térségre nézve beláthatatlan következményekkel járhat. Érthetetlen a tulajdonosok felelőtlensége, hogy nem foglalkoztak komolyan a vállalat struktúraváltásával. Hogyan bízhatunk meg bennük, hogyan gondolhatjuk, hogy társadalmi glede kratkoročnih ukrepov, ki jih regija potrebuje. - Država naj začasno prevzame aktivno lastniško vlogo v podjetju Mura in izpelje družbeno odgovoren program prestrukturiranja. Pri takšnem prestrukturiranju ponujajo sodelovanje vseh Pomurskih občin, vključno z našo začasno solastniško vlogo v tem podjetju. - Potrebno je ustvariti pogoje za hitrejši razvoj Pomurske regije, ki bo temeljil na realističnem scenariju, konkretnih aktivnostih, transparentnem izvajanju ukrepov in odgovornosti nosilcev za doseganje rezultatov. Potrebno je poskrbeti za resnično spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji. - Župani Pomurskih občin pozivajo k večji so lidarnosti in enotnosti znotraj regije in obljubljajo, da se bodo maksimalno angažirali pri reševanju nakazanih problemov in ščitenju pravic občanov. szempontból felelősségteljesen képesek dönteni olyan körülmények között, amelyek a vállalat struktúraváltása szempontjából teljes mértékben kedvezőtlenek? Egyhangú támogatást kapott viszont a parlament muravidéki képviselőinek kezdeményezése egy ülés összehívására vonatkozóan, amelyen megállapodnának a legkedvezőtlenebb helyzet megakadályozására vonatkozó sürgős intézkedésekről és kidolgoznák a további intézkedések forgatókönyvét. A rendkívül komoly helyzetre való tekintettel a muravidéki polgármesterek az alábbi kezdeményezéseket javasolták:

6 O B Č I N A K Ö Z S É G Az illetékes tárcák (gazdaság, mezőgazdaság, szociális terület, regionális fejlesztés) vizsgálják meg a muravidéki viszonyokat és a térségben új tartalmakkal és további forrásokkal erősítsék tevékenységüket. Fontos, hogy a kormány megállapodjon a gazdasági szereplőkkel, akik a struktúraváltás alapjait jelenthetik. Javasolják, hogy a muravidéki gazdaság képviselőivel és a szociális szféra vezetőivel haladéktalanul hívjanak össze egy megbeszélést a rövid távú intézkedések ügyében, amelyekre a régiónak szüksége van. A Mura vállalatban az állam ideiglenesen vegye át az aktív tulajdonosi szerepet és hajtsa végre a társadalmilag felelős struktúraváltási programot. Egy ilyen jellegű struktúraváltásban felkínálják valamennyi muravidéki község együttműködését, beleértve ideiglenes társtulajdonosi szerepünket a vállalatban. Meg kell teremteni a muravidéki régió gyorsabb fejlődésének feltételeit, amelyek reális forgatókönyvön, konkrét intézkedéseken, az intézkedések átlátható realizálásán, valamint az eredmények megvalósításáért felelős vezetőkön alapul majd. Gondoskodni kell a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés igazi ösztönzéséről Szlovéniában. A muravidéki községek polgármesterei nagyobb szolidaritásra és egységre hívják fel az embereket a régióban, valamint ígérik, hogy maximálisan megtesznek mindent a felvázolt gondok rendezése és a lakosság jogainak védelme érdekében. V Občini Lendava imamo kakovostno pitno vodo in urejeno preskrbo Na vodovodni sistem Občine Lendava je priključenih 20 od 21 naselij. V letu 2008 se je na osrednji vodovodni sistem priključilo naselje Kot, v prihodnjih letih bo to storila tudi Hotiza, ki se edina še vedno oskrbuje z vaškim vodovodom. V okviru regijskega vodovodnega sistema, v katerem sodelujemo, predvidevamo zgraditi primarni povezovalni vod Kapca-Hotiza in s tem priključiti na občinski vodovodni sitem še zadnjo vas v občini. Tako bo celotno območje občine Lendava oskrbovano iz črpališča Gaberje. Analize v letu 2008 so pokazale, da je voda v lendavski občini kakovostna. Opravljenih je bilo 97 mikrobioloških in 12 kemičnih analiz. Razen v dveh primerih so bili vsi vzorci neoporečni. Zaradi suma na oporečnost smo do ponovitve analiz izvajali preventivno povečano kloriranje. Ponovljene analize so v omenjenih dveh primerih ovrgle sum na mikrobiološko onesnaženost. V občini Lendava je bil zadnji dvig cene pitne vode leta Analiza cen pitne vode pa kaže, da pijemo najcenejšo vodo v Pomurju. Struktura cene se bo zaradi uveljavitve nove vladne uredbe, ki predpisuje oblikovanje cen komunalnih storitev, morala spremeniti, saj le-ta predvideva uveljavitev omrežnine. Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo bo tako sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno. Občinski svet je soglašal, da zaprosimo za dovoljenje za morebitno korekcijo cene, v višini do 20 % na sedanjo ceno, vendar pa bo pred uveljavitvijo nove cene odločal ponovno. Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki je v 100% lasti Občine Lendava, je upravljalec vodovodnega omrežja od leta Z julijem 2009 je javno podjetje zaposlilo dva izkušena vodoinstalaterja in prevzelo pod svoje okrilje tudi vzdrževanje vodovodnega sistema. Z vodovodnim sistemom oskrbujemo odjemnih mest, fizičnih in pravnih oseb. Mesečna poraba vode znaša okoli 40 tisoč m 3. Občane naprošamo, da z vodo ravnajo varčno, z okoljem pa skrbno in tenkočutno, saj si vsi želimo imeti zdravo pitno vodo in v zadostni količini še veliko let. Morebitne težave na sistemu ali nejasnosti v zvezi z obračunavanjem porabljene vode sporočite na telefonsko številko Eko-park d.o.o. Lendava, in sicer 02/ ali po e-pošti: eko-park.si, izven delovnega časa pa na številko dežurni vodovodar: 041/ Občina/Község Občani/Lakosság /m 3 Podjetja/Vállalatok /m 3 Lendava - Lendva 0,3288 0,4803 Gornja Radgona 0,5500 0,5500 Murska Sobota 0,3500 0,3900 Lenart 0,533 0,5233 Ljutomer 0,6350 0,7398 Primerjava cen pitne vode januarja 2009 Az ívóvíz árösszehasonlítása, január

7 O B Č I N A K Ö Z S É G Községünkben jó minőségű az ivóvíz és rendezett az ívóvízellátás Lendva Község vízvezetékhálózatára a 21 település közül 20 rácsatlakozott, Kót település esetében ez 2008-ban történt meg. A következő évben Hotiza is csatlakozni fog, ahol jelenleg helyi vízvezetékkel biztosítják az ivóvízellátást. A regionális vízvezetékrendszer keretében, amelyben mi is részt veszünk, kiépül a Kapca Hotiza fővezeték is, s ezzel az utolsó település is csatlakozhat a községi vízvezetékrendszerre. Hotiza belépésével Lendva Község egész területén a gyertyánosi víztelepről lesz biztosított a vízellátás. A 2008-ban végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy a víz minősége megfelelő. 97 mikrobiológiai és 12 vegyi vizsgálatot végeztettünk el, s az összes mintavételből csak kettő nem volt megfelelő. Megelőzésképpen nagyobb mértékben klóroztuk a vizet. Az újbóli vizsgálatok pedig a két említett helyen már kifogástalan minőségű vizet mutattak. Lendva Község területén az ivóvíz árának utolsó emelése 2003-ban történt. Tudni kell még, hogy az ivóvízár összehasonlító elemzése azt mutatja, hogy a Muravidéken nálunk kapja legolcsóbban a vizet a lakosság. Az új kormányrendelet érvénybe lépése miatt amely előírja a kommunális szolgáltatások árának alakulását az árképzés struktúrája változni fog, hiszen a rendelet tartalmazza az ún. hálózatdíjat. Az ivóvíz közszolgáltatás ára tehát a hálózatdíjból, a vízdíjból és a vízmegtérítésekből áll majd, amelyek az árkalkulációban és a számlán külön kerülnek kimutatásra. A Községi Tanács egyetértett azzal, hogy engedélyt kérjünk az ár esetleges korrekciójára az eddigi ár legfeljebb 20 százalékának mértékéig. Egyben a Községi Tanács úgy döntött, hogy ez nem jelenti az áremelés jóváhagyását, erről ismételten tárgyalnak az országtól megkapott jóváhagyást követően. Az Öko-park Kft. Lendva 100 százalékban Lendva Község tulajdona, s 2008 óta a vízvezeték-hálózat kezelője júliusától a közvállalat két tapasztalt vízvezeték-szerelőt alkalmaz és vállalta a vízvezetékrendszer karbantartását is. Vízvezetékrendszerükkel természetes és jogi személy vízvevő helyét látjuk el és kezeljük. A havi vízhasználat körülbelül 40 ezer köbméter. A Tisztelt Polgárokat arra kérjük, bánjanak takarékosan a vízzel és gondosan a környezettel, hiszen mindannyiunknak az a jó, ha tiszta és egészséges az ivóvíz, s elegendő tartalékunk van belőle hosszú időre. A vízellátással kapcsolatos gondok esetében és a felhasznált víz elszámolásával kapcsolatban forduljanak az ÖKO-PARK Lendava d.o.o. alkalmazottaihoz (tel.: 02/ , munkaidőn kívül pedig az ügyeletes vízvezeték-szerelőhöz: ). Trenutna struktura končne cene v lendavski občini za gospodinjstva je naslednja: Storitev Upravičenec EM Količina Cena/EM Voda občina odobri porabo upravljavcu - kritje m 3 1 0,3288 stroškov upravljanja in vzdrževanja sistema Okoljska dajatev država odobri porabo občini- izgradnja m 3 1 0,1194 odpadne vode komunalnega omrežja Vodno povračilo država m 3 1 0,0781 Vzdrževanje priključka upravljavec vzdrževanje vodomerov kom 1 0,8830

8 F O T O P A N O R A M A F O T Ó P A N O R Á M A Ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta smo se prvič zbrali na dolgovaškem judovskem pokopališču, da bi počastili spomin na lendavske Jude A hosszúfalui zsidótemetőben: a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából először emlékeztünk meg a lendvai áldozatokról. Dr. Pavel Gantar je ob Mednarodnem dnevu Romov obiskal romsko naselje v Dolgi vasi A Nemzetközi Roma Világnap alkalmából az Országgyűlés elnöke ellátogatott a hosszúfalui romatelepre. Županov sprejem v čast Márie Pozsonec ob visokem odlikovanju»reda za zasluge Republike Madžarske z viteškim križem«polgármesteri fogadás Pozsonec Mária alpolgármester asszony tiszteletére, akit Sólyom László a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntetett ki.»zlata«vita v Budimpešti A Vita aranyat énekelt Budapesten.

9 F O T O P A N O R A M A F O T Ó P A N O R Á M A Ob 350-letnici prihoda Frančiškanov v Čakovec se je mesto Čakovec predstavilo Lendavi z bogatim kulturnim programom Csáktornya gazdag kulturális műsorral mutatkozott be Lendván a ferencesek 350 éves jubileuma alkalmából. Uspešno medgeneracijsko sodelovanje: premiera»kofetarji«gledališke skupine DU Lendava A generációk, a nyugdíjasok és diákok közötti együttműködés jó példája a Kofetarji című előadás. foto: Davor Dolenčić Sprejem najuspešnejših učencev na učnem področju v vseh razredih osnovne šole A község kilenc év alatt legjobb tanulmányi eredményt elért tanulói a polgármesterrel és az osztályfőnökökkel a Városháza előtt. Odkritje spominskega obeležja v bližini, kjer je stala rojstna hiša Györgya Zale Lendva szülötte, Zala György emléktáblájának avatása egykori szülőháza közelében.

10 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k V pričakovanju praznične jeseni v Lendavi Várják Önt Lendva őszi rendezvényei Vabilo Meghívó 20. avgust augusztus 20. Ob prazniku sožitja, prazniku svetega Štefana in madžarske državnosti Vas vljudno vabimo na koncert svetovno znane violinistke Katice Illényi, ki bo v četrtek, 20. avgusta 2009, ob 20. uri v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. A békés együttélés, Szent István király és a magyar államiság ünnepe alkalmából szeretettel meghívjuk Illényi Katica világhírű hegedűművész koncertjére, amely csütörtökön, augusztus 20-án lesz 20 órakor a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. Vljudno vabljeni. Szerettel várjuk. Mag. Anton BALAŽEK, župan - polgármester Retrospektivna razstava - Retrospektív kiállítás: Endre Göntér GALERIJA-MUZEJ LENDAVA GALÉRIA-MÚZEUM LENDVA otvoritev: petek, ob uri megnyító: pénteken, szeptember 18-án, órakor Glasilo Občine Lendava Lendva község közleménye Odgovorni urednik: Beata Lazar, Uredniški odbor: Mira Unger, Jutka M. Király, Jasna Bračič Szabó, Peter Orban in Bojan Budin. Lektorja: Mira Unger (slovenski jezik), Nándor Böröcz (madžarski jezik). Oblikovanje: Peter Orban. Izdaja: Občina Lendava Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, tel: (02) , fax: (02) , Tisk: Grafično podjetje Schwarz, d.o.o., Ljubljana. Izhaja v nakladi 4200 izvodov. Vsako gospodinjstvo v občini prejme izvod brezplačno. Felelős szerkesztő: Lazar Beata, Szerkesztőbizottság: Unger Mira, Király M. Jutka, Bračič Szabó Jasna, Orban Peter és Budin Bojan. Lektorok: Unger Mira (szlovén nyelv), Böröcz Nándor (magyar nyelv). Grafikai tervezés: Peter Orban. Kiadja a Lendvai Község Občina Lendava, Fő utca 20, 9220 Lendva, tel: (02) , fax: (02) , urad. Készül a Schwarz, d.o.o., Ljubljana nyomdában, 4200 példányban. A község minden háztartása díjmentesen kapja.

11 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k

12 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k 2009 V ČETRTEK, 20. AVGUSTA - ob 17. uri: Slavnostna Prireditev in polaganje vencev - ob 18. uri: Sveta maša, ki jo v cerkvi sv. Katarine daruje vojaški ordinarij dr. Bíró László - ob 20. uri: Koncert violinistke Katice Illényi v Gledališki in koncertni dvorani KRAJ: LENDAVA, PRED CERKVIJO Organizator: Pomurska Madžarska Samoupravna Narodna Skupnost Sponzor: Občina Lendava V PETEK, 21. AVGUSTA IV. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL - ob 19. uri: Program Folklornih skupin: Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Madžarska, Muravidék Néptáncegyüttes - ob 21. uri: Plesni večer z etno glasbo KRAJ: LENDAVA, NA ZELENICI PRED TRGOVINO PRI ŽAGI Organizator: Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava in Folklorna skupina Muravidék V SOBOTO, 22. AVGUSTA IV. MEDNARODNO TEKMOVANJE V KUHANJU RIBJE ČORBE - ob 14. uri: Otvoritev IV. Mednarodnega tekmovanja v kuhanju ribje čorbe - ob uri: Program etno glasbene skupine Muravidéki Nótázók in prijateljev - ob 15. uri: Rocsnodelske dejavnosti in sejem, dejavnosti za otroke (namizni nogomet, razne igralnice za majhne in velikeotroke, sprehod s kočijo) - od ure: Glasbene želje s Pomurskim madžarskim radijem - ob 17. uri: Konjeniška predstava - ob 19. uri: Razglasitev rezultatov tekmovanja, zaba z glasbeno skupino Halicanum KRAJ: LENDAVA, NA ZELENICI PRED TRGOVINO PRI ŽAGI Organizator: Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava, Društvo mladih Lendava

13 p r i r e d itv e r e n d e zvén y e k 2009 AUGUSZTUS 20-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN - 17 órakor: Megemlékezés és koszorúzás a Szent István-szobornál - 18 órakor: Püspöki szentmise msgr. dr. Bíró László, tábori püspök -o - 20 órakor: Illényi Katica, hegedűművész koncertje a lendvai Színház- és -o vezetésével a lendvai Szent Katalin r.k. templomban Hangversenyteremben HELYSZÍN: LENDVA, TEMPLOMTÉR Szervező: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Támogató: Polgármesteri Hivatal, Lendva AUGUSZTUS 21-ÉN, PÉNTEKEN IV. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL - 19 órakor: Néptáncegyüttesek műsora Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Adatközlők Mezőmadarasról (Erdély) és a Muravidék Néptáncegyüttes - 21 órától: Táncház hajnalig HELYSZÍN: LENDVA, A TRGOVINA PRI ŽAGI ELŐTTI TERÜLETEN Szervező: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidék Néptáncegyüttes AUGUSZTUS 22-ÉN, SZOMBATON IV. NEMZETKÖZI HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY - 14 órakor: A IV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny megnyitója órakor: a Muravidéki Nótázók és barátaik műsora - 15 órakor: Gyermek- és szórakoztató műsorok (élőcsocsó, óriáscsúszda,arcfestészet, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozások, kiállítás, vásár, sétakocsikázás hintóval) óráig: Kívánságműsor a Muravidéki Magyar Rádióval - 17 órakor: Lovasbemutató - 19 órakor: a IV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny eredményhirdetése, utána utcabál a Halicanum Együttessel HELYSZÍN: LENDVA, A TRGOVINA PRI ŽAGI ELŐTTI TERÜLETEN Szervező: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és a Lendvai Ifjak Egyesülete KRAJ: Orga

14 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE Federico Garcia Lorca HIŠA BERNARDE ALBA drama žensk v španskih vaseh Režiser: Diego de Brea SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE TRST Žanina Mirčevska ART EXPORT (po motivih komedije Carla Goldonija Impresarij iz Smirne), komedija Režiser: Eduard Miler MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO Marius von Mayenburg GRDOBA komedija Režiser: Boris Kobal SNG DRAMA MARIBOR Joe Orton PORNOSKOP ALI KAJ JE VIDEL BATLER erotična komedija Režiserka: Mateja Koležnik OPERA IN BALET LJUBLJANA Franz Joseph Haydn APOTEKAR komična opera v treh dejanjih, besedilo Carlo Goldoni Režiser, scenograf in kostumograf: Rocc Dirigent: Uroš Lajovic SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE Svetlana Makarovič KRIZANTEMA NA KLAVIRJU glasbeno-gledališki projekt Janje Majzelj VPIS ABONMAJEV ZA SEZONO 2009/2010 bo potekal: za abonente iz pretekle sezone od torka, 1. septembra do petka, 4. septembra 2009, od 9.00 do 17.00, medtem ko bo za nove abonente in tiste, ki želijo zamenjati sedež, vpis potekal v ponedeljek, 7. septembra in v torek, 8. septembra 2009, od 9.00 do na blagajni Zavoda za kulturo in promocijo Lendava, Trg Györgya Zale 1, Lendava. A BÉRLETEK BEJEGYZÉSE A 2009/10-ES IDÉNYRE a korábbi tulajdonosok számára szeptember 1-jétől ( kedd) szeptember 4-ig (péntek) tart 9-től óráig. Azoknak, akik szeretnének ülőhelyet módosítani, valamint az új érdeklődőknek a bejegyzés szeptember 7-én (hétfőn) és 8-án (kedden) 9-től óráig tart a Művelődési és Promóciós Intézet Lendva pénztáránál, Zala György tér, 1. sz. alatt. VPIS ABONMAJEV BO POTEKAL: za abonente iz pretekle sezone od torka, 1. septembra do petka, 4. septembra 2009 od 9.00 do 17.00, medtem ko bo za nove abonente in tiste, ki želijo zamenjati sedež, vpis potekal v ponedeljek, 7. septembra in v torek, 8. septembra 2009, od 9.00 do na blagajni Zavoda za kulturo in promocijo Lendava, Trg Györgya Zale 1, Lendava. Več informacij o predstavah lahko preberete na spletni strani Ogled predstav je brezplačen. V primeru slabega vremena bodo predstave v dvorani ali v preddverju kulturnega doma. Az előadások megtekintése díjtalan. Rossz idő esetén az előadások a kultúrotthonban illetve annak előterében lesznek bemutatva! Organizator/Szervező: ZKP Lendava - MPI Lendva

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 1, julij 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 1. szám, 2011 július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III,

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj

Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés a jövőbe A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 2015-ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 2015-ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva 2015-ös évi Tartalmi és pénzügyi terve (JAVASLAT) 1 I. Általános rész 1. Az MNMI munkaterületére vonatkozó törvényes és egyéb jogalapok Zavod za kulturo madžarske

Részletesebben

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre

Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre Székely András Bertalan Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre Magyarország és szomszédai között a legzökkenőmentesebb, példaértékű kapcsolatok alakultak

Részletesebben

Muravidék. Adalékok a szlovéniai magyarok nyelvéhez és kultúrájához. Gasparics Judit és Ruda Gábor. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület

Muravidék. Adalékok a szlovéniai magyarok nyelvéhez és kultúrájához. Gasparics Judit és Ruda Gábor. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Muravidék Adalékok a szlovéniai magyarok nyelvéhez és kultúrájához Szerkesztette Szekesztette Gasparics Judit és Ruda Gábor Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár, 2013 1 A nyelvi-kulturális

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

Lapsus. Lapsusi našega življenja

Lapsus. Lapsusi našega življenja 2 KAZALO TARTALOMJEGYZÉK Uvodnik 3 Bevezető Dijaška ustvarjalnica 4 SUK GTP 8 10 2013-as jutalomkirándulás 15. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 11 13 (M)ein idealer Wohnort 14 Träume nur, Seele

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 3. A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 4. A

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Szerkesztő / Curatore / Editor / Urednik. Ruda Gábor. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. Pilisvörösvár, 2011

Szerkesztő / Curatore / Editor / Urednik. Ruda Gábor. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. Pilisvörösvár, 2011 1 Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában Le scuole delle comunità nazionali in Ungheria, Slovacchia e Slovenia Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku Narodnostne

Részletesebben

VÖLGYSÉGI HÍRLEVÉL. Középpontban a hatékonyság. Valóra váltotta nagy álmát a kis völgységi falucska. Szorosabb együttműködés

VÖLGYSÉGI HÍRLEVÉL. Középpontban a hatékonyság. Valóra váltotta nagy álmát a kis völgységi falucska. Szorosabb együttműködés VÖLGYSÉGI HÍRLEVÉL Bonyhád és környéke közéleti lapja IX. évfolyam, 1. szám 2015. március Középpontban a hatékonyság KORMÁNYABLAK Gyors, korszerű ügyintézési lehetőség fotó: Makovics Kornél A kormányzat

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 33. szám 2011. október 6.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 33. szám 2011. október 6. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT DAM-tanácskozás Tapolca marad Újabb műfüves pálya VI. ÉVFOLYAM 42. SZÁM Térítésmentes 2009. OKTÓBER 17. Elindult a MiNap online! A Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. által mûködtetett internetes hírportál,

Részletesebben

ÉS VIDÉKE. Képviselő-testületi döntések. Szentendrei Kossuth-díjasok. Bánfalvi Antal Széchenyi-díjat kapott. Kitüntetés a Skanzen szakembereinek

ÉS VIDÉKE. Képviselő-testületi döntések. Szentendrei Kossuth-díjasok. Bánfalvi Antal Széchenyi-díjat kapott. Kitüntetés a Skanzen szakembereinek SZE N XXIX. évf. 5. szám 2015. március 23. 5 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Képviselő-testületi döntések A szentendrei

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. április / I. 30 ÉVE ÉPÜLT 1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és

Részletesebben

elmúlt évek beszámolója

elmúlt évek beszámolója elmúlt évek beszámolója Négy év történései 2006-2010. II. rész 2009-2010-ig A ciklus első két éve (2007-2008) tulajdonképpen a konszolidáció, a pénzügyi, gazdasági egyensúly megteremtésével telt el. Ezt

Részletesebben