Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa"

Átírás

1 Glasilo občine Lendava 12. letnik, 1. številka 19. VIII Lendva Község közleménye 12. évfolyam, 1. szám VIII. 19. Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Ponovno otroški živ-žav v lendavskem parku. Ismét gyermekzsivajtól hangos a park.

2 Leto 2008 je bilo evropsko leto medkulturnega dialoga. V Občini Lendava smo ga obeležili kot 1. praznik sožitja in pripravili svečanost na lendavskem gradu. Za tukaj živeče ljudi je sožitje eno izmed najpomembnejših zagotovil razumevanja, tolerance in napredka. Našo povezanost pogojuje zgodovinska, geografska in verska izkušnja, saj je naše ozemlje stičišče različnosti, tako glede na narodnost, jezik in kulturo. Skozi stoletja si prizadevamo za razumevanje in strpnost, ne glede na pripadnost, za izražanje suverenosti, da bi bilo naše okolje še prijaznejše in vsem odprto za medkulturni dialog. Prav O B Č I N A K Ö Z S É G Potrebne so spremembe vrednot medkulturni dialog pa je prvina našega bivanja in vizija naše prihodnosti. Smo prostor za širok medkulturni dialog, kar smo dokazali skozi tradicijo in izkušnje. Res je, da globalizacija v širšem evropskem prostoru, in tudi pri nas, zahteva spremembo vrednot, o čemer je župan Občine Lendava mag. Anton Balažek ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku posebej izpostavil naslednje:»prevelik poudarek na materialnih dobrinah in pohlep sta celotno civilizacijo pripeljala v velike težave. Iz težav se lahko prebijemo le tako, da spremenimo svoje vrednote. Predvsem bi bolj morali uveljaviti spoštovanje in spoštljivost. Spoštovanje do samega ságosabb és mindenki számára nyitott legyen a kultúrák közötti párbeszéd tekintetében. Éppen a kultúrák közötti párbeszéd képezi létezésünk alapját, jövőnk vízióját. A kultúrák közötti párbeszéd széles térsége vagyunk, ezt bebizonyítottuk a hagyományok és a tapasztalatok révén is. Igaz ugyanis, hogy a globalizáció a tágabb európai térségben, így itt is, értékváltozást követel, erről Lendva Község polgármestere, mag. Anton Balažek az idei szlovén kultúra ünnepe alkalmából a következőket emelte ki: Az anyagi javakra helyezett túlzott hangsúly és a kapzsiság az egész civilizációt nagyon nehéz helyzetbe hozta. Ebből a helyzetből csak úgy lehet kijutni, hogy megváltoztatjuk értéksebe, skupnosti in občine, ki ji pripadamo. Pomembno je spoštovanje do drugih, do drugačnih, do sosedov, saj si skupaj delimo usodo tega časa in prostora. Pomembnejše od materialnih dobrin so ustvarjalnost, angažiranost in sodelovanje.«našo tradicionalno odprtost in strpnost bomo ponovno dokazali tudi skozi skupno praznovanje praznika sožitja, praznika sv. Štefana in madžarske državnosti. Tako bomo najlepše promovirali spoštovanje vseh raznolikosti v našem prostoru in spodbujali medkulturni dialog. Értékváltozásra van szükség A év az európai kultúrák közötti párbeszéd éve volt. Ezt a lendvai községben az együttélés első ünnepeként a lendvai várban ünnepeltük meg. Az együttélés az itt élő emberek számára a megértés, a tolerancia és a haladás egyik legfontosabb biztosítéka. Összekapcsoltságunk alapját a történelmi, a földrajzi és a vallási tapasztalatok jelentik, mivel térségünk a különbözőségek találkozási pontja, mind a nemzetiség, mind a nyelv és a kultúra szempontjából. Évszázadok óta törekedünk a megértésre, a toleranciára az emberek hovatartozására való tekintet nélkül, továbbá szuverenitásunk kinyilvánítására, hogy környezetünk még barát rendünket. Mindenekelőtt nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a tiszteletre és a tiszteletadásra. Hogy tiszteljük önmagunkat, közösségünket és községünket, amelyhez tartozunk. Fontos, hogy tiszteljünk másokat, a másságot, a szomszédokat, hisz velük osztjuk meg a jelen és a térség sorsát. Az anyagi javaknál fontosabb az alkotóképesség, az angazsáltság és az együttműködés. Hagyományos nyitottságunkat és toleranciánkat ismételten bebizonyítjuk az együttélés, Szent István király és a magyar államiság közös megünneplésével. Ily módon bizonyítjuk leginkább a másság tiszteletét térségünkben és ösztönözzük a kultúrák közötti párbeszédet. Ob prazniku sožitja, prazniku svetega Štefana in madžarske državnosti iskrene čestitke vsem praznujočim. A békés együttélés, Szent István király és a magyar államiság ünnepe alkalmából szívből gratulálok minden ünneplő polgárnak. Mag. Anton BALAŽEK, župan - polgármester

3 V Občini Lendava imamo 18 krajevnih skupnosti, ki so neposredni uporabniki proračuna. Za njihovo delovanje občina vsako leto zagotavlja finančna sredstva namenjena kritju materialnih stroškov. O B Č I N A K Ö Z S É G Sredstva namenjena za dejavnost krajevnih skupnosti v letu 2009 Obnova ceste v Petišovcih. Útfelújítás Petesházán. V skladu s Sklepom o začasnem finan ciranju Občine Lendava, ki ga je sprejel župan , se je v obdobju od do financiranje funkcij Občine Lendava za časno nadaljevalo na podlagi Odloka o proračunu Občine Lendava za leto Po sprejetju proračuna za leto 2009 so bile s krajevnimi skupnostmi sklenjene pogodbe za financiranje dejavnosti še v preostalem obdobju leta V Občini Lendava imamo 18 krajevnih skupnosti, ki so neposredni uporabniki proračuna. Za njihovo delovanje občina vsako leto zagotavlja finančna sredstva (t.i. glavarino), ki so namenjena kritju materialnih stroškov (plačilo električne energije, porabljene vode, odvoz komunalnih odpadkov, pisarniški material, telefonski in poštni stroški, tekoče vzdrževanje javnih objektov, informiranje občanov, kilometrine, dnevnice, sejnine idr.). Višina sredstev za leto 2009 je ostala na nivoju leta 2008 kot je razvidno iz preglednice. Financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti je po Pogodbah o sofinanciranju dejavnosti krajevnih skupnosti, tako za prvo kot tudi drugo četrtletje, realizirano. Krajevne skupnosti pa so začele črpati sredstva za drugo polletje leta Občina Lendava je v preteklem letu prejela tudi sredstva od vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Po vrnitvi sredstev upravičencem, fizičnim osebam, so krajevnim skupnostim ostala nerazdeljena sredstva. To so sredstva, ki so jih krajevne skupnosti v času gradnje telefonskega omrežja prejele iz občinskega samoprispevka, vložile v gradnjo iz lastnega samoprispevka ipd. V skladu z zakonom lahko ta sredstva namenijo le za gradnjo infrastrukture. Po uskladitvi predlaganih vlaganj od krajevnih skupnosti z občinskimi investicijskimi programi so bila sredstva nakazana krajevnim skupnostim. Druga sredstva proračuna in sredstva pridobljena iz različnih razpisov, namenjena investicijam, investicijskemu vzdrževanju in posebnim akcijam v krajevnih skupnostih v preglednici niso zajeta. Z. št. KRAJEVNA SKUPNOST Glavarina Ostanek»telefonskih«sredstev 1. Čentiba 6.080, ,00 2. Dolga vas 5.130, ,19 3. Dolina 3.000,00 821,88 4. Dolnji Lakoš 3.000, ,62 5. Gaberje 4.860, ,71 6. Genterovci 3.000, ,15 7. Gorice pri Lendavi 7.080,00 0,00 8. Gornji Lakoš 3.760, ,66 9. Hotiza 6.150, , Kapca 3.930, , Kot 3.000, , Lendava , , Mostje - Banuta 3.960, , Petišovci 6.550, , Pince 3.000,00 0, Pince Marof - Benica 3.000,00 0, Radmožanci 3.000, , Trimlini 3.000, ,76 SKUPAJ: , ,80

4 O B Č I N A K Ö Z S É G A helyi közösségek működésére szánt eszközök a 2009-es esztendőben Lendva Községben 18 helyi közösség működik, ezek mind a költségvetés közvetlen felhasználói. Működésükre, a költségek fedezésére a község évente biztosítja az anyagi kereteket. A község polgármestere december 11-én fogadta el a Lendva Község ideiglenes finanszírozásáról szóló határozatot, amellyel összhangban január 1-jétől március 31-éig Lendva Község működésének finanszírozása ideiglenesen a Lendva Község évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban valósul meg. A évi költségvetés elfogadása után a helyi közösségekkel a tevékenységük finanszírozására a 2009-es év hátralevő részére szerződés köttetett. Lendva Községben 18 helyi közösség működik, ezek mind a költségvetés közvetlen felhasználói. Működésükre, költségeik fedezésére (villamos energia díja, vízdíj, kommunális hulladék szállítása, irodai felszerelés, telefon- és postaköltségek, a középületek karbantartása, a polgárok értesítése, kilométerdíj, napidíjak, ülésdíjak stb.) a község évente biztosítja az anyagi keretet (ez az ún. fejkvóta). Előreláthatólag a 2009-es esztendőre szánt eszközök a 2008-as esztendő szintjén maradnak, ez a táblázatban is látható. A helyi közösségek működésének finanszírozása a HK-k társfinanszírozásáról szóló szerződések alapján történik, s ezek megvalósítása az év első és második negyedére folyamatban van, illetve megvalósult. A helyi közösségek a második félév eszközeit használják már. Lendva Község az elmúlt esztendőben megkapta a telekommunikációs hálózat kiépí tésébe fektetett esz közök visszatérítését. A visszatérítés nyomán a helyi közösségek számára megmaradtak a fel nem osztott eszközök. Ezek azok az eszközök, amelyeket a helyi közösségek a telekommunikációs háló zat kiépítésekor a községi önkéntes anyagi hozzájárulásból kaptak, illetve azok az eszközök, amelyeket a helyi közösségek saját önkéntes anyagi hozzájárulásukból fektet tek a kiépítésbe stb. A törvénynyel összhangban ezeket az eszközöket kizárólag az infrastruktúra kiépítésébe fektethetik. A helyi közösségek beruházási javaslatainak a községi beruházási tervvel Izgradnja pločnikov in kolesarske steze v Mostju. Járda és kerékpárút építés Hídvégen. való egyeztetését követően átutalásra kerültek a pénzeszközök a helyi közösségek számlájára. Az egyéb költségvetési eszközök és a különféle pályázatokból elnyert, beruházásra, karbantartásra és különleges akciókra szánt eszközök a helyi közösségek esetében az alábbi táblázatban nem szerepelnek. Ssz. HELYI KÖZÖSSÉG Fejkvóta Telekommunikációs eszközök maradéka 1. Csente 6.080, ,00 2. Hosszúfalu 5.130, ,19 3. Völgyifalu 3.000,00 821,88 4. Alsólakos 3.000, ,62 5. Gyertyános 4.860, ,71 6. Göntérháza 3.000, ,15 7. Lendvahegy 7.080,00 0,00 8. Felsőlakos 3.760, ,66 9. Hotiza 6.150, , Kapca 3.930, , Kót 3.000, , Lendva , , Hídvég Bánuta 3.960, , Petesháza 6.550, , Pince 3.000,00 0, Pince Marof - Benica 3.000,00 0, Radamos 3.000, , Hármasmalom 3.000, ,76 ÖSSZESEN: , ,80

5 p o m u r j e m u r a v i d é k Aktualna ocena stanja socialno ekonomskih razmer v Pomurju Župani Pomurja so, 9. julija 2009, na 20. seji Sveta Pomurske razvojne regije zaskrbljeno ugotovili, da se socialni in ekonomski položaj v regiji drastično poslabšuje. Odvisnost od socialnih programov je velika, ekonomska moč regije pa šibka. Težave v delovno intenzivnih dejavnostih in stečaj podjetja Mura imajo lahko neslutene posledice za naše območje. Nerazumljivo je skrajno neodgovorno ravnanje lastnikov, ki se s prestrukturiranjem podjetja niso resno ukvarjali. Kako naj jim zaupamo, da so se sposobni družbeno odgovorno odločati v okoliščinah, ki so za prestrukturiranje podjetja skrajno neugodne? Soglasno so podprli iniciativo poslancev DZ iz Pomurja, za sklic seje, na kateri bi se dogovorili o nujnih ukrepih za preprečitev najhujšega ter postavili scenarij za nadaljnje ukrepanje. Az aktuális szociális és gazdasági helyzet értékelése a Muravidéken A Muravidék polgármesterei a Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács ülésén július 9-én aggodalommal állapították meg, hogy a régió szociális és gazdasági helyzete drasztikusan romlik. Nagyon erős a szociális programoktól való függőség, míg a régió gazdasági ereje gyenge. A munkaigényes tevékeny- Glede na skrajno resno problematiko, so župani Pomurja predlagali naslednje pobude: - Pristojni vladni resorji (gospodarstvo, kmetijstvo, sociala, regionalni razvoj) naj preučijo razmere v Pomurju ter okrepijo svojo dejavnost na našem območju z novimi vsebinami in dodatnimi sredstvi. Pomemben je dogovor vlade z gospodarskimi subjekti, ki bodo nosilci prestrukturiranja. Predlagajo, da nemudoma pride do sestanka s predstavniki gospodarstva in nosilci socialnih funkcij v Pomurju ségek nehézségei és a Mura vállalat csődje a térségre nézve beláthatatlan következményekkel járhat. Érthetetlen a tulajdonosok felelőtlensége, hogy nem foglalkoztak komolyan a vállalat struktúraváltásával. Hogyan bízhatunk meg bennük, hogyan gondolhatjuk, hogy társadalmi glede kratkoročnih ukrepov, ki jih regija potrebuje. - Država naj začasno prevzame aktivno lastniško vlogo v podjetju Mura in izpelje družbeno odgovoren program prestrukturiranja. Pri takšnem prestrukturiranju ponujajo sodelovanje vseh Pomurskih občin, vključno z našo začasno solastniško vlogo v tem podjetju. - Potrebno je ustvariti pogoje za hitrejši razvoj Pomurske regije, ki bo temeljil na realističnem scenariju, konkretnih aktivnostih, transparentnem izvajanju ukrepov in odgovornosti nosilcev za doseganje rezultatov. Potrebno je poskrbeti za resnično spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji. - Župani Pomurskih občin pozivajo k večji so lidarnosti in enotnosti znotraj regije in obljubljajo, da se bodo maksimalno angažirali pri reševanju nakazanih problemov in ščitenju pravic občanov. szempontból felelősségteljesen képesek dönteni olyan körülmények között, amelyek a vállalat struktúraváltása szempontjából teljes mértékben kedvezőtlenek? Egyhangú támogatást kapott viszont a parlament muravidéki képviselőinek kezdeményezése egy ülés összehívására vonatkozóan, amelyen megállapodnának a legkedvezőtlenebb helyzet megakadályozására vonatkozó sürgős intézkedésekről és kidolgoznák a további intézkedések forgatókönyvét. A rendkívül komoly helyzetre való tekintettel a muravidéki polgármesterek az alábbi kezdeményezéseket javasolták:

6 O B Č I N A K Ö Z S É G Az illetékes tárcák (gazdaság, mezőgazdaság, szociális terület, regionális fejlesztés) vizsgálják meg a muravidéki viszonyokat és a térségben új tartalmakkal és további forrásokkal erősítsék tevékenységüket. Fontos, hogy a kormány megállapodjon a gazdasági szereplőkkel, akik a struktúraváltás alapjait jelenthetik. Javasolják, hogy a muravidéki gazdaság képviselőivel és a szociális szféra vezetőivel haladéktalanul hívjanak össze egy megbeszélést a rövid távú intézkedések ügyében, amelyekre a régiónak szüksége van. A Mura vállalatban az állam ideiglenesen vegye át az aktív tulajdonosi szerepet és hajtsa végre a társadalmilag felelős struktúraváltási programot. Egy ilyen jellegű struktúraváltásban felkínálják valamennyi muravidéki község együttműködését, beleértve ideiglenes társtulajdonosi szerepünket a vállalatban. Meg kell teremteni a muravidéki régió gyorsabb fejlődésének feltételeit, amelyek reális forgatókönyvön, konkrét intézkedéseken, az intézkedések átlátható realizálásán, valamint az eredmények megvalósításáért felelős vezetőkön alapul majd. Gondoskodni kell a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés igazi ösztönzéséről Szlovéniában. A muravidéki községek polgármesterei nagyobb szolidaritásra és egységre hívják fel az embereket a régióban, valamint ígérik, hogy maximálisan megtesznek mindent a felvázolt gondok rendezése és a lakosság jogainak védelme érdekében. V Občini Lendava imamo kakovostno pitno vodo in urejeno preskrbo Na vodovodni sistem Občine Lendava je priključenih 20 od 21 naselij. V letu 2008 se je na osrednji vodovodni sistem priključilo naselje Kot, v prihodnjih letih bo to storila tudi Hotiza, ki se edina še vedno oskrbuje z vaškim vodovodom. V okviru regijskega vodovodnega sistema, v katerem sodelujemo, predvidevamo zgraditi primarni povezovalni vod Kapca-Hotiza in s tem priključiti na občinski vodovodni sitem še zadnjo vas v občini. Tako bo celotno območje občine Lendava oskrbovano iz črpališča Gaberje. Analize v letu 2008 so pokazale, da je voda v lendavski občini kakovostna. Opravljenih je bilo 97 mikrobioloških in 12 kemičnih analiz. Razen v dveh primerih so bili vsi vzorci neoporečni. Zaradi suma na oporečnost smo do ponovitve analiz izvajali preventivno povečano kloriranje. Ponovljene analize so v omenjenih dveh primerih ovrgle sum na mikrobiološko onesnaženost. V občini Lendava je bil zadnji dvig cene pitne vode leta Analiza cen pitne vode pa kaže, da pijemo najcenejšo vodo v Pomurju. Struktura cene se bo zaradi uveljavitve nove vladne uredbe, ki predpisuje oblikovanje cen komunalnih storitev, morala spremeniti, saj le-ta predvideva uveljavitev omrežnine. Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo bo tako sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno. Občinski svet je soglašal, da zaprosimo za dovoljenje za morebitno korekcijo cene, v višini do 20 % na sedanjo ceno, vendar pa bo pred uveljavitvijo nove cene odločal ponovno. Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki je v 100% lasti Občine Lendava, je upravljalec vodovodnega omrežja od leta Z julijem 2009 je javno podjetje zaposlilo dva izkušena vodoinstalaterja in prevzelo pod svoje okrilje tudi vzdrževanje vodovodnega sistema. Z vodovodnim sistemom oskrbujemo odjemnih mest, fizičnih in pravnih oseb. Mesečna poraba vode znaša okoli 40 tisoč m 3. Občane naprošamo, da z vodo ravnajo varčno, z okoljem pa skrbno in tenkočutno, saj si vsi želimo imeti zdravo pitno vodo in v zadostni količini še veliko let. Morebitne težave na sistemu ali nejasnosti v zvezi z obračunavanjem porabljene vode sporočite na telefonsko številko Eko-park d.o.o. Lendava, in sicer 02/ ali po e-pošti: eko-park.si, izven delovnega časa pa na številko dežurni vodovodar: 041/ Občina/Község Občani/Lakosság /m 3 Podjetja/Vállalatok /m 3 Lendava - Lendva 0,3288 0,4803 Gornja Radgona 0,5500 0,5500 Murska Sobota 0,3500 0,3900 Lenart 0,533 0,5233 Ljutomer 0,6350 0,7398 Primerjava cen pitne vode januarja 2009 Az ívóvíz árösszehasonlítása, január

7 O B Č I N A K Ö Z S É G Községünkben jó minőségű az ivóvíz és rendezett az ívóvízellátás Lendva Község vízvezetékhálózatára a 21 település közül 20 rácsatlakozott, Kót település esetében ez 2008-ban történt meg. A következő évben Hotiza is csatlakozni fog, ahol jelenleg helyi vízvezetékkel biztosítják az ivóvízellátást. A regionális vízvezetékrendszer keretében, amelyben mi is részt veszünk, kiépül a Kapca Hotiza fővezeték is, s ezzel az utolsó település is csatlakozhat a községi vízvezetékrendszerre. Hotiza belépésével Lendva Község egész területén a gyertyánosi víztelepről lesz biztosított a vízellátás. A 2008-ban végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy a víz minősége megfelelő. 97 mikrobiológiai és 12 vegyi vizsgálatot végeztettünk el, s az összes mintavételből csak kettő nem volt megfelelő. Megelőzésképpen nagyobb mértékben klóroztuk a vizet. Az újbóli vizsgálatok pedig a két említett helyen már kifogástalan minőségű vizet mutattak. Lendva Község területén az ivóvíz árának utolsó emelése 2003-ban történt. Tudni kell még, hogy az ivóvízár összehasonlító elemzése azt mutatja, hogy a Muravidéken nálunk kapja legolcsóbban a vizet a lakosság. Az új kormányrendelet érvénybe lépése miatt amely előírja a kommunális szolgáltatások árának alakulását az árképzés struktúrája változni fog, hiszen a rendelet tartalmazza az ún. hálózatdíjat. Az ivóvíz közszolgáltatás ára tehát a hálózatdíjból, a vízdíjból és a vízmegtérítésekből áll majd, amelyek az árkalkulációban és a számlán külön kerülnek kimutatásra. A Községi Tanács egyetértett azzal, hogy engedélyt kérjünk az ár esetleges korrekciójára az eddigi ár legfeljebb 20 százalékának mértékéig. Egyben a Községi Tanács úgy döntött, hogy ez nem jelenti az áremelés jóváhagyását, erről ismételten tárgyalnak az országtól megkapott jóváhagyást követően. Az Öko-park Kft. Lendva 100 százalékban Lendva Község tulajdona, s 2008 óta a vízvezeték-hálózat kezelője júliusától a közvállalat két tapasztalt vízvezeték-szerelőt alkalmaz és vállalta a vízvezetékrendszer karbantartását is. Vízvezetékrendszerükkel természetes és jogi személy vízvevő helyét látjuk el és kezeljük. A havi vízhasználat körülbelül 40 ezer köbméter. A Tisztelt Polgárokat arra kérjük, bánjanak takarékosan a vízzel és gondosan a környezettel, hiszen mindannyiunknak az a jó, ha tiszta és egészséges az ivóvíz, s elegendő tartalékunk van belőle hosszú időre. A vízellátással kapcsolatos gondok esetében és a felhasznált víz elszámolásával kapcsolatban forduljanak az ÖKO-PARK Lendava d.o.o. alkalmazottaihoz (tel.: 02/ , munkaidőn kívül pedig az ügyeletes vízvezeték-szerelőhöz: ). Trenutna struktura končne cene v lendavski občini za gospodinjstva je naslednja: Storitev Upravičenec EM Količina Cena/EM Voda občina odobri porabo upravljavcu - kritje m 3 1 0,3288 stroškov upravljanja in vzdrževanja sistema Okoljska dajatev država odobri porabo občini- izgradnja m 3 1 0,1194 odpadne vode komunalnega omrežja Vodno povračilo država m 3 1 0,0781 Vzdrževanje priključka upravljavec vzdrževanje vodomerov kom 1 0,8830

8 F O T O P A N O R A M A F O T Ó P A N O R Á M A Ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta smo se prvič zbrali na dolgovaškem judovskem pokopališču, da bi počastili spomin na lendavske Jude A hosszúfalui zsidótemetőben: a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából először emlékeztünk meg a lendvai áldozatokról. Dr. Pavel Gantar je ob Mednarodnem dnevu Romov obiskal romsko naselje v Dolgi vasi A Nemzetközi Roma Világnap alkalmából az Országgyűlés elnöke ellátogatott a hosszúfalui romatelepre. Županov sprejem v čast Márie Pozsonec ob visokem odlikovanju»reda za zasluge Republike Madžarske z viteškim križem«polgármesteri fogadás Pozsonec Mária alpolgármester asszony tiszteletére, akit Sólyom László a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntetett ki.»zlata«vita v Budimpešti A Vita aranyat énekelt Budapesten.

9 F O T O P A N O R A M A F O T Ó P A N O R Á M A Ob 350-letnici prihoda Frančiškanov v Čakovec se je mesto Čakovec predstavilo Lendavi z bogatim kulturnim programom Csáktornya gazdag kulturális műsorral mutatkozott be Lendván a ferencesek 350 éves jubileuma alkalmából. Uspešno medgeneracijsko sodelovanje: premiera»kofetarji«gledališke skupine DU Lendava A generációk, a nyugdíjasok és diákok közötti együttműködés jó példája a Kofetarji című előadás. foto: Davor Dolenčić Sprejem najuspešnejših učencev na učnem področju v vseh razredih osnovne šole A község kilenc év alatt legjobb tanulmányi eredményt elért tanulói a polgármesterrel és az osztályfőnökökkel a Városháza előtt. Odkritje spominskega obeležja v bližini, kjer je stala rojstna hiša Györgya Zale Lendva szülötte, Zala György emléktáblájának avatása egykori szülőháza közelében.

10 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k V pričakovanju praznične jeseni v Lendavi Várják Önt Lendva őszi rendezvényei Vabilo Meghívó 20. avgust augusztus 20. Ob prazniku sožitja, prazniku svetega Štefana in madžarske državnosti Vas vljudno vabimo na koncert svetovno znane violinistke Katice Illényi, ki bo v četrtek, 20. avgusta 2009, ob 20. uri v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. A békés együttélés, Szent István király és a magyar államiság ünnepe alkalmából szeretettel meghívjuk Illényi Katica világhírű hegedűművész koncertjére, amely csütörtökön, augusztus 20-án lesz 20 órakor a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. Vljudno vabljeni. Szerettel várjuk. Mag. Anton BALAŽEK, župan - polgármester Retrospektivna razstava - Retrospektív kiállítás: Endre Göntér GALERIJA-MUZEJ LENDAVA GALÉRIA-MÚZEUM LENDVA otvoritev: petek, ob uri megnyító: pénteken, szeptember 18-án, órakor Glasilo Občine Lendava Lendva község közleménye Odgovorni urednik: Beata Lazar, Uredniški odbor: Mira Unger, Jutka M. Király, Jasna Bračič Szabó, Peter Orban in Bojan Budin. Lektorja: Mira Unger (slovenski jezik), Nándor Böröcz (madžarski jezik). Oblikovanje: Peter Orban. Izdaja: Občina Lendava Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, tel: (02) , fax: (02) , Tisk: Grafično podjetje Schwarz, d.o.o., Ljubljana. Izhaja v nakladi 4200 izvodov. Vsako gospodinjstvo v občini prejme izvod brezplačno. Felelős szerkesztő: Lazar Beata, Szerkesztőbizottság: Unger Mira, Király M. Jutka, Bračič Szabó Jasna, Orban Peter és Budin Bojan. Lektorok: Unger Mira (szlovén nyelv), Böröcz Nándor (magyar nyelv). Grafikai tervezés: Peter Orban. Kiadja a Lendvai Község Občina Lendava, Fő utca 20, 9220 Lendva, tel: (02) , fax: (02) , urad. Készül a Schwarz, d.o.o., Ljubljana nyomdában, 4200 példányban. A község minden háztartása díjmentesen kapja.

11 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k

12 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k 2009 V ČETRTEK, 20. AVGUSTA - ob 17. uri: Slavnostna Prireditev in polaganje vencev - ob 18. uri: Sveta maša, ki jo v cerkvi sv. Katarine daruje vojaški ordinarij dr. Bíró László - ob 20. uri: Koncert violinistke Katice Illényi v Gledališki in koncertni dvorani KRAJ: LENDAVA, PRED CERKVIJO Organizator: Pomurska Madžarska Samoupravna Narodna Skupnost Sponzor: Občina Lendava V PETEK, 21. AVGUSTA IV. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL - ob 19. uri: Program Folklornih skupin: Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Madžarska, Muravidék Néptáncegyüttes - ob 21. uri: Plesni večer z etno glasbo KRAJ: LENDAVA, NA ZELENICI PRED TRGOVINO PRI ŽAGI Organizator: Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava in Folklorna skupina Muravidék V SOBOTO, 22. AVGUSTA IV. MEDNARODNO TEKMOVANJE V KUHANJU RIBJE ČORBE - ob 14. uri: Otvoritev IV. Mednarodnega tekmovanja v kuhanju ribje čorbe - ob uri: Program etno glasbene skupine Muravidéki Nótázók in prijateljev - ob 15. uri: Rocsnodelske dejavnosti in sejem, dejavnosti za otroke (namizni nogomet, razne igralnice za majhne in velikeotroke, sprehod s kočijo) - od ure: Glasbene želje s Pomurskim madžarskim radijem - ob 17. uri: Konjeniška predstava - ob 19. uri: Razglasitev rezultatov tekmovanja, zaba z glasbeno skupino Halicanum KRAJ: LENDAVA, NA ZELENICI PRED TRGOVINO PRI ŽAGI Organizator: Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava, Društvo mladih Lendava

13 p r i r e d itv e r e n d e zvén y e k 2009 AUGUSZTUS 20-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN - 17 órakor: Megemlékezés és koszorúzás a Szent István-szobornál - 18 órakor: Püspöki szentmise msgr. dr. Bíró László, tábori püspök -o - 20 órakor: Illényi Katica, hegedűművész koncertje a lendvai Színház- és -o vezetésével a lendvai Szent Katalin r.k. templomban Hangversenyteremben HELYSZÍN: LENDVA, TEMPLOMTÉR Szervező: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Támogató: Polgármesteri Hivatal, Lendva AUGUSZTUS 21-ÉN, PÉNTEKEN IV. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL - 19 órakor: Néptáncegyüttesek műsora Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Adatközlők Mezőmadarasról (Erdély) és a Muravidék Néptáncegyüttes - 21 órától: Táncház hajnalig HELYSZÍN: LENDVA, A TRGOVINA PRI ŽAGI ELŐTTI TERÜLETEN Szervező: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidék Néptáncegyüttes AUGUSZTUS 22-ÉN, SZOMBATON IV. NEMZETKÖZI HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY - 14 órakor: A IV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny megnyitója órakor: a Muravidéki Nótázók és barátaik műsora - 15 órakor: Gyermek- és szórakoztató műsorok (élőcsocsó, óriáscsúszda,arcfestészet, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozások, kiállítás, vásár, sétakocsikázás hintóval) óráig: Kívánságműsor a Muravidéki Magyar Rádióval - 17 órakor: Lovasbemutató - 19 órakor: a IV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny eredményhirdetése, utána utcabál a Halicanum Együttessel HELYSZÍN: LENDVA, A TRGOVINA PRI ŽAGI ELŐTTI TERÜLETEN Szervező: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és a Lendvai Ifjak Egyesülete KRAJ: Orga

14 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE Federico Garcia Lorca HIŠA BERNARDE ALBA drama žensk v španskih vaseh Režiser: Diego de Brea SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE TRST Žanina Mirčevska ART EXPORT (po motivih komedije Carla Goldonija Impresarij iz Smirne), komedija Režiser: Eduard Miler MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO Marius von Mayenburg GRDOBA komedija Režiser: Boris Kobal SNG DRAMA MARIBOR Joe Orton PORNOSKOP ALI KAJ JE VIDEL BATLER erotična komedija Režiserka: Mateja Koležnik OPERA IN BALET LJUBLJANA Franz Joseph Haydn APOTEKAR komična opera v treh dejanjih, besedilo Carlo Goldoni Režiser, scenograf in kostumograf: Rocc Dirigent: Uroš Lajovic SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE Svetlana Makarovič KRIZANTEMA NA KLAVIRJU glasbeno-gledališki projekt Janje Majzelj VPIS ABONMAJEV ZA SEZONO 2009/2010 bo potekal: za abonente iz pretekle sezone od torka, 1. septembra do petka, 4. septembra 2009, od 9.00 do 17.00, medtem ko bo za nove abonente in tiste, ki želijo zamenjati sedež, vpis potekal v ponedeljek, 7. septembra in v torek, 8. septembra 2009, od 9.00 do na blagajni Zavoda za kulturo in promocijo Lendava, Trg Györgya Zale 1, Lendava. A BÉRLETEK BEJEGYZÉSE A 2009/10-ES IDÉNYRE a korábbi tulajdonosok számára szeptember 1-jétől ( kedd) szeptember 4-ig (péntek) tart 9-től óráig. Azoknak, akik szeretnének ülőhelyet módosítani, valamint az új érdeklődőknek a bejegyzés szeptember 7-én (hétfőn) és 8-án (kedden) 9-től óráig tart a Művelődési és Promóciós Intézet Lendva pénztáránál, Zala György tér, 1. sz. alatt. VPIS ABONMAJEV BO POTEKAL: za abonente iz pretekle sezone od torka, 1. septembra do petka, 4. septembra 2009 od 9.00 do 17.00, medtem ko bo za nove abonente in tiste, ki želijo zamenjati sedež, vpis potekal v ponedeljek, 7. septembra in v torek, 8. septembra 2009, od 9.00 do na blagajni Zavoda za kulturo in promocijo Lendava, Trg Györgya Zale 1, Lendava. Več informacij o predstavah lahko preberete na spletni strani Ogled predstav je brezplačen. V primeru slabega vremena bodo predstave v dvorani ali v preddverju kulturnega doma. Az előadások megtekintése díjtalan. Rossz idő esetén az előadások a kultúrotthonban illetve annak előterében lesznek bemutatva! Organizator/Szervező: ZKP Lendava - MPI Lendva

15 p r i r e d i t v e r e n d e z v é n y e k Spored prireditev v gledališki in koncertni dvorani Lendava Rendezvények a Lendvai Színház- és Hangversenyteremben Četrtek, 20. avgust 2009, ob KATICA ILLÉNYI, koncert Vstop prost augusztus 20., csütörtök, ILLÉNYI KATICA, koncert Vstop prost Petek, 21. avgust 2009, ob Natascha Gundacker & Joachim Berger, Avstrija: Otročiček iz perila Ponedeljek, 24. avgust 2009, ob Figurentheater Vlinders & Co. Ronny Aelbrecht, Belgija: Rdeča kapica na babičin način Petek, 28. avgust 2009, ob Gledališče Labirint, Slovenija: MUCA COPATARICA Nedelja, 30. avgust 2009, ob Lutkovno gledališče Maribor, Slovenija: VOLK IN KOZLIČKA Petek, 4. september 2009, ob LG Pupilla, Lendava, Slovenija: ZADNJI POLET ALI PRINC KOPASTIH OVČIC Prizorišče: Sinagoga Lendava Nedelja, 6. september 2009, od 9.00 do EVROPSKI DAN JUDOVSKE KULTURE 2009 Vstop prost Prizorišče: Sinagoga Lendava, trg Györgya Zale Petek, 18. september 2009, ob Ob 5. obletnici otvoritve gledališke in koncertne dvorane v Lendavi: Razstava del arhitekta Imreta Makovcza in združenja Kós Károly Prizorišče: V preddverju gledališke in koncertne dvorane v Lendavi in v Sinagogi Lendava augusztus 21., péntek, Natascha Gundacker és Joachim Berger, Ausztria: Gyermek a vasalatlan ruhák közül augusztus 24., hétfő, Figurentheater Vlinders és Co. Ronny Aelbrecht, Belgium: PIROSKA, A NAGYMAMA RECEPTJE SZERINT augusztus 28., péntek, Labirint Színház, Szlovénia: MUCA COPATARICA augusztus 30., vasárnap, Maribori Bábszínház, Szlovénia: A FARKAS ÉS A KISGIDÁK szeptember 4., péntek, Pupilla Bábszínház, Lendva, Szlovénia: AZ UTOLSÓ REPÜLÉS, AVAGY A BÁRÁNYFELHŐK HERCEGE Helszín: Zsinagóga, Lendva szeptember 6., vasárnap, A ZSIDÓ KULTÚRA EURÓPAI NAPJA A belépés díjtalan Helyszín: Lendvai zsinagóga, és Zala György tér szeptember 18., péntek, A lendvai színház- és hangversenyterem fennállásának 5. évfordulója alkalmából: Kiállítás Makovecz Imre műépítész és a Kós Károly Egyesület tagjainak munkáiból Helszín: Az épület előterében és a zsinagógában

16 09 Foto: totfiot.net (Galič & Divjak) I. Kolenko, design: P. Orban Lendava Lendva 29. avgust 2009, ob 14. uri na Glavni ulici augusztus 29-én, 14. órakor a Fő utcán Popoldan tekmovanje v kuhanju bograča Délután bográcsfőző verseny Bogata kulinarična ponudba in zabava Szórakozás és gazdag gasztronómiai kínálat Zabavno glasbeni večer s skupino Tramontana Zenés est a Tramontana együttessel pokrovitelji prireditve a rendezvény támogatói CEMENTNINARSTVO IN PREVOZNIŠTVO BALAŽIC, HOTIZA <cbh> AVTOPREVOZNIŠTVO IN KURIVO Arpad Sobočan s.p. Dolnji Lakoš, Glavna ulica 93, 9220 Lendava -Lendva DOGŠA d.o.o. Gostilna s prenočišči»olimpija«štefan Kočar s.p. MLINČEK BAR Ivan Premoša s.p. VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO CUK

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA mag. Anton Balažek Župan Polgármester TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS... 4 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás... 6 2.2. Az élet minősége

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni.

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni. Glasilo občine Lendava 9. letnik, 5. številka 12. X. 2006. Lendva közs ég közleménye 9. évfolyam, 5. szám 2006. X. 12. Pregled najpomembnejših dogodkov v obdobju 2003-2006 2. STRAN Bili smo uspešni 7.

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 15. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közleménye 15. évfolyam, 1.-2. szám 2012. VIII. 3. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič

Részletesebben

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5.

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5. Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. S 30. seje obèinskega sveta Obèine Lendava 4. STRAN Investicijska dejavnost po

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22.

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž

Részletesebben

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

Barvita jesen Színgazdag ősz

Barvita jesen Színgazdag ősz LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 3.-4. številka 6. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 3.-4 szám 2013. XII. 6. Foto Fotó: Tomaž Galič Barvita jesen Színgazdag

Részletesebben

XIX. praznik Občine Lendava

XIX. praznik Občine Lendava XIX. praznik Občine Lendava Dame in gospodje, spoštovani gostje, nagrajenci in častni občani! V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na prireditvi ob občinskem prazniku in ob tej priložnosti

Részletesebben

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani 2. STRAN Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov 3. STRAN Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje 4. STRAN Zaključujejo

Részletesebben

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE Glasilo obèine Lendava 7. letnik, 3. številka 19. XI. 2004. A Lendvai község közleménye 7. évfolyam, 3. szám 2004. XI. 19. PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 2. STRAN IZ 13. SEJE OBÈINSKEGA

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Praznični december Varázslatos december

Praznični december Varázslatos december LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 5. številka 20. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 5. szám 2013. XII. 20. Foto Fotó: Tomaž Galič Praznični december Varázslatos

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M04023112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Marec 2004 / 70 minut (40 + 30) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18.

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Utrip poletja Nyári élmények Julija in avgusta tridnevno brezplačno kopanje

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Božične delavnica razrednik

Božične delavnica razrednik 1. RAZRED Zdravje 23. 9. 2015 razrednik Poskusi z vodo 19. 1. 2016 Razrednik Vrt 31. 3. 2016 Razrednik Tehniški dnevi (3) Termin Nosilci Opombe Promet 6. 10. 2015 razrednik Božične delavnica 24. 11. 2015

Részletesebben

ØTEVILKA 67 18. december 2007

ØTEVILKA 67 18. december 2007 TISKOVINA Poøtnina plaœana pri poøti 9226 Moravske Toplice ØTEVILKA 67 G l a s i l o O b œ i n e M o r a v s k e T o p l i c e U V O D N I K Le øe korakec nas loœi od novega, Trubarjevega leta. Pomemben

Részletesebben

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk april 2015, letnik XV., št. 43 XV.évfolyam, 43. szám, 2015. április Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk Župan Občine Hodoš Ludvik Orban, člani občinskega sveta in

Részletesebben

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika ZÁGOREC CSUKA, Judit bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika Rojena: 24. marec 1967, Murska Sobota Odraščala je v Genterovcih, kjer je tudi

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka)

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka) Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A,

Részletesebben

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA Szerkesztő Urednik Ruda Gábor Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület HETÉS Kultúregyesület

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

Barve prebujanja Az ébredés színei

Barve prebujanja Az ébredés színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 18. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közlönye 18. évfolyam, 1. 2. szám 2015. III. 27. Barve prebujanja Az ébredés színei Aktualno Aktuális Okoljske

Részletesebben

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Részletesebben

VINARIUM. Műsorfüzet. Hegedűs a háztetőn musical 4. Bográcsfeszt Lendvai Szüret Képzőművészeti kiállítás: JOAN MIRÓ 12

VINARIUM. Műsorfüzet. Hegedűs a háztetőn musical 4. Bográcsfeszt Lendvai Szüret Képzőművészeti kiállítás: JOAN MIRÓ 12 MAGYAR Műsorfüzet Fesztiválköszöntő rendezvények és gasztrosétány 2 Nemzetközi szakmai konferencia: Európa Kulturális Fővárosa Esély a fiataloknak 3 Hegedűs a háztetőn musical 4 Bográcsfeszt 2016 5 Lendvai

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről

Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről Göncz László Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről Vannak programok és események, amelyeket akár megérdemelten, akár nem a jó

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

Barve jeseni Az ősz színei

Barve jeseni Az ősz színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 3. številka 26. X. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 3. szám 2011. X. 26. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them.

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them. 1 2 KAZALO TARTALOMJEGYZÉK Lapsusu na pot 3 Útravalóul Dijaška skupnost se predstavi 7 Dijaški sekcija KŠL 7 A LEK Diákszekciója Dijaški tornado znanja in prihodnosti 9 A tudás és a jövő diáktornádója

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223112* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M05223112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Petek, 9. september 2005 / 70 minut (40 + 30) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1. évfolyam 9. szám A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA PROGRAMAJÁNLÓ: MAGYAR ÍZEK - MAGYAR SZÍNEK 6. GASZTRONÓMIAI ÉS GYÜMÖLCSFESZTIVÁL,

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Zdrava pitna voda iz pipe V Lendavi pijemo zdravo naravno vodo. Egészséges ivóvíz a csapból Lendván egészséges, természetes vizet iszunk

Zdrava pitna voda iz pipe V Lendavi pijemo zdravo naravno vodo. Egészséges ivóvíz a csapból Lendván egészséges, természetes vizet iszunk Zdrava pitna voda iz pipe V Lendavi pijemo zdravo naravno vodo Egészséges ivóvíz a csapból Lendván egészséges, természetes vizet iszunk apple REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN

Részletesebben

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS

Részletesebben

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: župan Janez Fajfar direktor Turizma Bled Jaka Ažman PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto. Turizem

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

INFÓTÁR a szlovén-magyar határmenti munkavállaláshoz és foglalkoztatáshoz

INFÓTÁR a szlovén-magyar határmenti munkavállaláshoz és foglalkoztatáshoz INFÓTÁR a szlovén-magyar határmenti munkavállaláshoz és foglalkoztatáshoz Milyen feltételekkel vállalhat munkát Szlovéniában? Szükséges dokumentumok Az EU, EGK és Svájc állampolgárai szabadon beléphetnek

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ÜZLETI, VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET SZLOVÉNIÁBAN

ÜZLETI, VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET SZLOVÉNIÁBAN ÜZLETI, VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET SZLOVÉNIÁBAN 3 TARTALOM Előszó...4 Gazdasági társaságok alapítása Szlovéniában...5 Határon átnyúló szolgáltatások...20 Számviteli és adózási szabályok...24 Munkaügyi szabályozás,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 2015-ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 2015-ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva 2015-ös évi Tartalmi és pénzügyi terve (JAVASLAT) 1 I. Általános rész 1. Az MNMI munkaterületére vonatkozó törvényes és egyéb jogalapok Zavod za kulturo madžarske

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28 *N14140121M* 2/28 *N14140121M02* Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! *N14140121M03* 3/28 Prazna stran Üres oldal OBRNI

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9.

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9. Š i f r a u č e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N11150131M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje/ szakasz Ponedeljek, 9. maj 011 / 60 minut

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250122M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 2 2. feladatlap Geografija Slovenije in Madžarske Szlovénia és Magyarorstág

Részletesebben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Szlovén

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat 2016.08.22 hétfő 2016.08.23 kedd 2016.08.24 szerda 2016.08.25 csütörtök 2016.08.26 péntek 2016.08.27 szombat 2016.08.28 vasárnap 2016.08.29 hétfő 2016.08.30 kedd

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

LENDVA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYA ( Hivatalosan tisztázott szöveg)

LENDVA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYA ( Hivatalosan tisztázott szöveg) Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjének (az SzK Hiv. L., 52/99. sz.) 71. és 97. cikke, valamint Lendva Község Alapszabályának (az SzK Hiv. L., 26/99, 119/00, 69/02, 69/06 és 55/10. sz.) 17. cikke alapján

Részletesebben

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben