TARTALOM I. KÖTET. Balogh Margit: A Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásai 1949 és 1965 közö 17 DOKUMENTUMOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM I. KÖTET. Balogh Margit: A Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásai 1949 és 1965 közö 17 DOKUMENTUMOK"

Átírás

1 TARTALOM I. KÖTET Erd Péter: Elöljá óban 9 Borovi József: Bevezetés 11 Balogh Margit: A Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásai 1949 és 1965 közö 17 DOKUMENTUMOK 1949 A püspöki ka tanácskozásai 37 Januá 4. [39] Januá 5. [49] Januá 10. [56] Januá 17. [69] Feb uá 1. [80] Feb uá [87] Áp ilis 6. [99] Május 5. [107] Június 14. [110] Szeptembe 8. [116] Novembe 22. [126] Decembe 15. [136] 1950 A püspöki ka tanácskozásai 149 Januá 16. [151] Feb uá 16. [161] Má cius 23. [169] Áp ilis 28. [175] Május 31. [186] Június 20. [196] Július 4. [205] Augusztus 17. [221] Augusztus 29. [252] Októbe 5. [271] Novembe 7. [292] Decembe 5. [303] 1951 A püspöki ka tanácskozásai 311 Januá 4. [313] Feb uá 6. [321] Má cius 13. [325] Áp ilis 3. [330] Május 8. [335] Június 5. [340] Június 15. [345] Július 3. [354] Augusztus 7. [361] Szeptembe 4. [366] Októbe 2. [370] Novembe 6. [374] Decembe 4. [381] 1952 A püspöki ka tanácskozásai 387 Januá 8. [389] Feb uá 5. [397] Má cius 4. [404] Áp ilis 1. [415] Május 6. [419] Június 4. [423] Június 20. [428] Július 8. [432] Augusztus 26. [435] Októbe 7. [439] Novembe 11. [445] Novembe 20. [448] Decembe 16. [452] Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:20

2 6 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI A püspöki ka tanácskozásai 457 Januá 14. [459] Feb uá 4. [464] Má cius 10. [471] Május 5. [482] Július 8. [488] Augusztus 11. [499] Szeptembe 15. [511] Novembe 10. [521] Decembe 2. [535] 1954 A püspöki ka tanácskozásai 555 Januá 19. [557] Má cius 19. [566] Áp ilis 6. [576] Május 11. [581] Június 9. [588] Augusztus 11. [594] Szeptembe 15. [606] Novembe 9. [613] Decembe 15. [624] 1955 A püspöki ka tanácskozásai 641 Má cius 8. [643] Május 4. [654] Július 14. [667] Szeptembe 27. [671] Decembe 14. [677] Rövidítések 693 II. KÖTET 1956 A püspöki ka tanácskozásai 713 Januá 27. [715] Május 11. [733] Június 13. [739] Július 18. [756] Augusztus 9. [772] Szeptembe 11. [786] Októbe 17. [796] Novembe 3. [803] 1957 A püspöki ka tanácskozásai 809 Januá 23. [811] Má cius 5. [829] Áp ilis 9. [843] Áp ilis 10. [865] Május 15. [871] Május 23. [875] Augusztus 29. [885] Októbe 16. [900] 1958 A püspöki ka tanácskozásai 911 Januá 29. [913] Május 13. [929] Augusztus 26. [938] Augusztus 28. [942] Októbe 1. [948] Októbe 17. [957] 1959 A püspöki ka tanácskozásai 975 Januá 22. [977] Feb uá 17. [984] Má cius 18. [991] Június 17. [999] Októbe 28. [1019] 1960 A püspöki ka tanácskozásai 1033 Januá 27. [1035] Áp ilis 5. [1040] Május 18. [1046] Augusztus 31. [1051] Novembe 17. [1058] 1961 A püspöki ka tanácskozásai 1065 Má cius 15. [1067] Május 24. [1075] Novembe 8. [1081] Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:20

3 TARTALOM A püspöki ka tanácskozásai 1091 Má cius 13. [1093] Má cius 29. [1101] Május 16. [1104] Szeptembe 11. [1106] Októbe 3. [1122] Decembe 19. [1126] 1963 A püspöki ka tanácskozásai 1135 Má cius 12. [1137] Május 8. [1148] Szeptembe 4. [1153] Decembe 17. [1168] 1964 A püspöki ka tanácskozásai 1179 Feb uá 25. [1181] Május 20. [1196] Szeptembe 1. [1204] Decembe 17. [1215] 1965 A püspöki ka tanácskozásai 1227 Feb uá 4. [1229] Má cius 8. [1241] Május 19. [1250] Augusztus 18. [1260] Decembe 22. [1266] Rövidítések 1275 FÜGGELÉK Borovi József: A Magya Katolikus Püspöki Ka elnökei közö 1287 Borovi József: A Magya Katolikus Püspöki Ka konfe enciáinak id pontjai ( ) ( ) 1301 MUTATÓK A kötetben sze epl személyek élet ajzi adatai 1311 Idegen szavak, kifejezések, intézmények 1379 Tá gymutató 1395 Névmutató 1457 Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

4 Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

5 ELÖLJÁRÓBAN Katolikus egyháztö ténetünk számos fo ásvidéke közül az egyik a ánk ma adt emlékeknek az a csopo tja, amely a Magya Katolikus Püspöki Konfe encia vagy ko ábbi elnevezése sze int a Magya Püspöki Ka tevékenységét tanúsítja. A püspöki konfe enciák csak a II. Vatikáni Zsinat nyomán váltak a világegyházban általánosan kötelez intézménnyé. Hazánkban azonban má a XIX. században is intenzívek és endsze esek voltak a katolikus püspökök tanácskozásai, akko i szóval élve a Püspöki Ka konfe enciái. Ezeknek a jelent sége politikailag is é ezhet volt a XIX. század közepén, amiko az es fo adalom és szabadságha c bukása után az önkényu almi endsze egységes Püspöki Konfe enciát kívánt sze vezni a Habsbu g Bi odalom egész te ülete számá a. Ezek l a gy lések l a magya püspökök általában távol ma adtak, viszont az o szágon belül ismételten tanácskoztak egymással. Ezzel pá huzamosan találták meg önálló megbeszéléseik fo máját a ho vát püspökök is. A püspökka i tanácskozások legfontosabb dokumentumai a kö levelek és nyilatkozatok melle maguk a jegyz könyvek. Ezeknek a jegyz könyveknek, melyeket 1892-t l folyamatosan veze ek, az elmúlt években gy jteményes kiadásai lá ak napvilágot. Az 1919-t l 1944-ig te jed id szak jegyz könyveit (A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö, I II, München Budapest 1992), valamint az 1945-t l 1948-ig te jed pe iódus jegyz könyveit (A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö, Köln Budapest 1996) Beke Ma git adta köz e. Má az a tény is, hogy a II. világhábo- út követ há om év anyaga egy önálló kötetet tesz ki, jelzi, hogy ebben az id szakban a Püspöki Konfe encia az egyház és a tá sadalom életének súlyos ké déseivel szembesült. A jelen munka anyaga a fenti kötetekhez kapcsolódik, id ben folytatva a dokumentumok so át t l a hazai püspökök tanácskozásainak legfontosabb jellemz je az volt, hogy endkívül nagy politikai nyomás ala zajlo ak. Püspökeink egyházi szolgálatukat a szükséges szabadság és önállóság hiányában kelle, hogy gyako olják. A konfe encia tanácsko- Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

6 10 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI zásai és az azokat tük öz jegyz könyvek is ennek a súlyos küls megte helésnek a tanúbizonyságai. Hogy a konfe encia életébe milyen mélységig avatkoztak bele a küls tényez k, és hogy ennek ellené e hogyan fá adoztak a püspökök az egyházi élet fennta tásán, azt teljes egészében a konfe encia jegyz könyvei sem tudják tanúsítani. Számos más fo ás is szükséges ahhoz, hogy ezeknek a tanácskozásoknak jellegét és valódi kö ülményeit a teljesség igényével dokumentálni lehessen. szintén kívánom, hogy a jelen kötet adjon hasznos segítséget ennek a nehéz id szaknak a eális megisme éséhez. Erd Péter bíbo os, p ímás, é sek Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

7 BEVEZETÉS 1967 szén a Hi udományi Akadémián az egyházi jog taná a le em. Ekko má a II. Vatikáni Zsinat után voltunk. Te mészetes volt, hogy el adásaimban szólnom kelle a zsinati hatá ozatok é telmében a magya egyházko mányzati tényez k, személyek és intézmények megváltozo sze epé l és a velük szemben támaszto új követelmények l, bá az új egyházi tö vénykönyv akko csak készül ben volt. 1 El döm Bánk József kétkötetes munkája: a Kánoni jog 2 és az el e megjelent Egyházi alkotmányjog alapjai 3 cím m veinek kézi ata má 1957, illetve 1958-ban készen volt és lezá ult. Az Egyházi alkotmányjog alapjai cím könyvében Bánk József a püspöki konfe- enciák ól általában jó fél oldalon emlékezik meg. A magya püspöki konfe enciák ól csak ennyit közöl: Nálunk égen endsze es volt a tavaszi és szi püspöki konfe encia, melyen a p ímás, illetve angid s é sek vagy püspök elnökölt. 4 Az egy évvel kés bb megjelent kétkötetes munkájában pedig a II. Vatikáni Zsinat ól csak annyit tudo közölni: XXIII. János pápa hi de e meg. Az el készületi munkák most vannak folyamatban. Valószín leg 1962-ben ül össze. 5 Amiko tehát megkezdtem taná i m ködésemet, má túl voltunk a II. Vatikáni Zsinaton, és füzetekben magya fo dításban meg is jelent a zsinati hatá ozatoknak egyike-másika. A zsinati hatá ozatok közül mint jogász, jogtö ténész, é dekl déssel olvastam a Ch istus Dominus -t, a Dec etum de pasto ali episcopo um mune e in ecclesia -t, amely 1968-ban: Hatá ozat a püspökök pászto i tisztségé l az egyházban címmel jelent meg. 6 A Hatá ozat 3. fejezete a püspökök együ - m ködésé l szólva a 38/3-ban a következ ket í ja a püspöki ka ok ól és a konfe enciák ól: Quaelibet confe entia Episcopo um sua con ciat statuta, ab Apostolica Sede ecognoscenda, in quibus p aete alia media o cia p ovideantu quae ni consequendo e cacens consulant, e. g. Consilium pe manens Episcopo um, Comissiones Episcopales, Sec eta iatus Gene alis. 1 Az 1917-ben kihirdete egyházi törvénykönyv megújítását még XXIII. János pápa jelente e be 1959-ben. Az új törvénykönyv kihirdetésére január 25-én került sor. A kurzivált jegyzetek a kiadási munkák során készültek. 2 B József: Kánoni jog. I II. Szent István Társulat, Budapest, B József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai. Szent István Társulat, Budapest, B József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai. Szent István Tá sulat, Budapest, A égen kifejezés a a utal, hogy a II. világhábo ú után most közö püspökka i konfe enciák többszö is el fo dultak. 5 B József: Kánoni jog. I. kötet. Szent István Tá sulat, Budapest, Hatá ozat a püspökök pászto i tisztségé l az egyházban. Budapest, 1968.; Lexikon fü Theologie und Ki che. Das Zweite Vatikanische Konzil. Wien, II. kötet, 234. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

8 12 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI Amiko a magya fo dítást is megnéztem, meglepetve olvastam a szöveget: gondoskodni kell olyan sze vek l, amelyek a kit zö cél elé ését e edményesebben biztosítják, mint pl. a Püspökök Állandó Tanácsa, Püspöki Bizo ságok, F titká. 7 Titká ság helye a fo dító f titká -t fo díto ben a Magya Katolikus Püspöki Ka ban az akko i elnök, Hamvas End e kalocsai é sek melle az 1964-ben püspökké szentelt eg i apostoli ko mányzó, B ezanóczy Pál volt a f titká, bá csak titká nak nevezte e magát. Ez a tisztség 1965-ig isme etlen volt a Magya Katolikus Püspöki Ka ban. Addig a püspökka i elnökök G sz [József kalocsai é sek], Czapik [Gyula eg i é sek], Hamvas [End e] még mint csanádi püspök aulistáikat 8 ve ék igénybe. A II. Vatikáni Zsinat negyedik ülésszakán, szeptembe 14-t l bá o volt Hamvas End e kalocsai é sek, a Magya Katolikus Püspöki Ka elnöke, mégis B ezanóczy Pál szólt hozzá a 13. schéma 10 zá ófejezetéhez, mint beszédében mondo a: az összes magya zsinati atyák nevében kívánok szólni, mely a béke nagy ügyé l szól. 11 A Magya Katolikus Püspöki Ka vezetése B ezanóczy Pál kezébe ke ült, és ma adt nemcsak Hamvas lemondásáig 12 és B ezanóczy eg i é seki kinevezéséig, 13 hanem é sekként is 1971 decembe éig. Titká ságának 7 éve ala személyesen veze e még az iktatókönyvet is, hogy mindent a kezében ta thasson, és az Állami Egyházügyi Hivatalnak (a továbbiakban: ÁEH) egyedül csak vele kelljen tá gyalnia. A püspökka i titká Cse háti József le, és a titká i i oda vezet je Ákos Géza váci i odaigazgató ezzel a püspökka i titká ság valóban intézmény le. 14 B ezanóczy Páltól megké deztem amiko megisme tem 1968-ban a fo dítást, hogyan lehete a sec eta iatus -t f titká - al fo dítani? Elütö e ké désemet, és nem válaszolt. Kés bb megé te em, hogy így kelle jogalapot te- emteni zsinati hatá oza al az egyszemélyes titká ságának. 7 Uo. 36. Az évi Corpus Iuris Canonici 451. kánonjának hivatalos és pontos latin szövege, illetve fordítása: Quaelibet Episcoporum conferentia sua con ciat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae, atque alia etiam o cia et comissiones quae iudicio conferentiae ni consequendo e cacius consulant. Minden püspöki konferencia állítsa össze szabályzatát, amit az Apostoli Szentszékkel kell felülvizsgáltatni, és amelyben egyebek melle szabályozzák a konferencia teljes üléseinek megtartását, gondoskodjanak a konferencia állandó püspöki tanácsáról és általános titkárságáról, valamint más olyan hivatalokról és bizo ságokról, melyek a konferencia megítélése szerint céljának megvalósítását hatékonyan el segítik. Az Egyházi Tö vénykönyv. Szerk.: E Péter. Szent István Társulat, Budapest, A püspökök személyes szolgálatában álló, a püspöki hivatalokban dolgozó papok. A püspökség adminiszt atív központját nevezik püspöki aulának. 9 A katolikus egyház 21. egyetemes zsinata, a II. Vatikáni Zsinat ( ) négy ülésszakban tanácskozo. 1962, 1963, 1964 és 1965 második felében (szeptembert l vagy októbert l december elejéig) tarto ak ezek az ülésszakok. Közben a javaslatok bizo sági el készítése és átdolgozása folyt. 10 A II. Vatikáni Zsinat dokumentumait az el készít szakaszban számmal jelölték, és tervezetnek, schémának nevezték. A 13. schéma a kés bbi Gaudium et spes (Öröm és remény) cím zsinati konstitúció tervezete volt. Ez a dokumentum Az egyház a mai világban kérdéskört ölelte fel. 11 B r Miklós: A katolikus békemozgalom húsz éve. Ecclesia,Budapest, Hamvas Endre lemondását a kalocsai érseki méltóságról január 29-én fogadta el a pápa. 13 Brezanóczy Pált január 10-én nevezték ki egri érsekké. 14 Ákos Géza személyes közlése. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

9 BEVEZETÉS 13 Az 1975-ben kiado gy jteményes kiadása a zsinati hatá ozatoknak má helyesen hozza a latin szöveg fo dítását: gondoskodni kell olyan sze vek l mint például a püspökök állandó tanácsa, püspöki bizo ságok, titká ság. 15 A püspökka i konfe enciák szabályzata kidolgozásának ké dése má az decembe 17-én megta to konfe encián felme ült. 16 É demben való döntés csak egy év múlva tö tént, decembe 17-én, 17 aminek következménye le, hogy Hamvas End e januá 7-én kinevezte a há omtagú bizo ságot: Bánk József, B ezanóczy Pál és Pels czy Fe enc személyében. 18 Az el adásaimhoz szükséges anyag után kutatva gyelemmel kísé tem ugyan a püspökka i szabályzat alakulásának útját, de engem els so ban a magya püspöki ka konfe enciákon megnyilvánuló tevékenysége é dekelt. Kutatásomban els feladatomnak ta to am, hogy összegy jtsem a konfe- enciák elnökeinek névso át, a konfe enciák id pontjait, és végül magukat a jegyz könyveket, amelyek betekintést engednek a magya püspöki konfe enciákon tá gyalt p oblémákba. Átélve a 2. világhábo út és a SZEB-ko szakot, 19 átvészelve a fo dulat [évét] és a Rákosi-id szakot, megélve az enyhülés kezdeteit és az 1956-os szabadságha cot tehát isme ve a tö ténelmi eseményeket, tudtam, hogy nem könny feladat a vállalkozom. Sze encsém e Ijjas József kalocsai é sek le a püspöki ka elnöke, aki egyko i elöljá óm volt a Központi Szeminá iumban. Benne hathatós e kölcsi támogatót találtam. nemcsak belá a vállalkozásomnak szükségességét, hanem támogato is annak megvalósításában. Tudtam, hogy az 1945 el i id kben az évente kétsze tavasszal és sszel megta to püspökka i konfe enciák jegyz könyveit nyomdailag el állítva kapták meg a püspökök, de azt is tudtam, hogy ez 1944-gyel megsz nt. A püspökka i konfe enciák elnökeinek névso át a ánylag könny volt öszszeállítani. Nehezebb munka volt a tetemesen felszapo odo konfe enciák id pontjainak a megállapítása. A legnehezebb volt maguknak a jegyz könyveknek a felkutatása. Bá e l munkám kezdetén nem tudtam. Els utam te mészetesen Eszte gomba vezete, ahol hála Istennek összegy jtve megtalálhatók az közö i jegyz könyvek. A P ímási Levéltá igazgatója, Beke Ma git felhívta a gyelmemet a a, hogy felesleges k á nom Eszte gomba, hiszen Budapesten az ÁEH levéltá ában is mindez megtalál- 15 A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Sze k.: C r József, F Á pád. Szent István Tá sulat, Budapest, Lásd az decembe 17-i konfe encia 11. pontját. 17 Lásd az decembe 17-i konfe encia 19. pontját. 18 Püspökka i iktatókönyv 5/1965. Bánk József nem emlékszik a a, hogy tá sai le ek volna ez az én következtetésem [Bo ovi József megjegyzése]. (Pels czy Ferenc neve után a szerz kéziratán kézzel beszúrt kérd jel található.) 19 SZEB: Szövetséges Ellen rz Bizo ság. A 2. világháború után a gy ztes hatalmak által a fegyverszünet betartására és a kormányok m ködésének ellen rzésére létrehozo testület a legy zö országokban, így Magyarországon is. A SZEB alapokmánya a fegyverszüneti egyezmény aláírásával (1945. január 20.) egy id ben lépe hatályba. Mandátuma szeptember 15-ig tarto. Lásd: A Magya o szági Szövetséges Ellen z Bizo ság jegyz könyvei, Szerk.: F István. Napvilág Kiadó, Budapest, Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

10 14 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI ható. Ez utóbbi lehet séget mindaddig nem ve em igénybe, amíg gépel m fel nem hívta a gyelmemet, hogy az egyik jegyz könyvben Mindszenty József eszte gomi é sek beszámol ómai útjá ól, holo akko még nem is já t o! Ekko ké tem ki az ÁEH levéltá ában zö jegyz könyveket. O megtaláltam a megfelel oldalt. Ebb l lá am, hogy az ÁEH valahonnan máshonnan másolta a le a gy jteményét és nem az eszte gomi ól. Az átnéze püspöki levéltá ak anyagában egyetlen egyben sem találkoztam ilyen gy jteménnyel. Az közö i id szak konfe enciáinak néhány jegyz könyve i -o ugyan a levéltá akban megtalálható, de az egész nem. A kutatás igazi nehézsége akko kezd dö, amiko az 1949-es és a kés bbi évek konfe enciáinak jegyz könyveit ke estem. Ha átnézzük az közö i jegyz könyvek oldalszámát, ész evehet, hogy 4 év ala készült jegyz könyvek 569 össz-oldalszámával szemben az közö i id szakból (24+527) 551 oldalnyi i atot, feljegyzést tudtam összegy jteni. Ez azé t van, me t nagyon sok ka i konfe enciá ól nem is ve ek fel jegyz könyvet. Ezek l csak a váci apostoli ko mányzó, Kovács Vince naplójából, és Kovács Sándo szombathelyi megyéspüspök jegyzeteib l tudtam a konfe enciáknak a tá gyso ozatát összeállítani. Jegyz könyveket azé t nem veze ek, me t állítólag Czapik Gyula eg i é sek sze int: csak hólyag-pap-í. Azé t nem í tak jegyz könyveket, hogy ne legyenek í ásbeli dokumentumok a konfe enciák ól, megbeszélések l és így ne tudjanak az ÁVH-sok beléjük kötni. 20 Munkám megnehezíte e, hogy a magya o szági püspöki levéltá ak közül az eg i é seki levéltá ba nem tudtam bejutni. Igaz, hogy kihozták nekem az i odaigazgató hozzájá ulásával az é seki levéltá iktatókönyveit, de azokban nem találtam püspökka i i atokat. É dekl désem e azt felelték, hogy külön püspökka i i atok nincsenek. Csodálkoztam mindaddig, amíg egysze a székesfehé vá i püspöki levéltá ban Czapik Gyula püspökka i elnökt l szá mazó, külön iktatószámmal elláto i atot nem találtam. Hiába muta am fel a másolatot Ege ben, akko is kita to ak amelle, hogy nincs ilyen külön i atanyag. Azóta máshonnan megtudtam, hogy van, s t valaki dolgozo is bel le, de én mint eg i egyházmegyés pap, a gy jtésekkel megbízo kutató máig (1998) sem juto am hozzá. Tehát csak Kovács Vince és Kovács Sándo püspökök naplói a voltam kénytelen hagyatkozni a konfe enciák legalább tá gyso ozati pontjainak megállapításában. További nehézséggel találtam magamat szemben, amiko minden fá adozásom, utazásom ellené e is az évi konfe enciák ól csak az id pontok voltak meg, és sehol semmi nyomát nem találtam jegyz könyveknek. Amiko újsághí ekben a ól olvastam, hogy az ÁEH i atokat semmisít meg, a Hi udományi Akadémia ÁEH-s el adóján ke esztül meg aka tam gy z dni a ól, hogy a jegyz könyvek még megvannak-e? E ké ésemet el adva el zé- 20 Az Állami Egyházügyi Hivatal 1951-ben történt létrejö e el is volt az Államvédelmi Hatóságnak (ÁVH) egyházi ügyekkel foglalkozó részlege, amely többek közö a püspökkari konferenciák jegyz könyveit, illetve azok adatait is igyekeze megszerezni. A politikai rend rség kebelében, az Államvédelmi Osztály III. alosztályaként már 1946 tavaszán megalakult az egyházpolitikai csoport. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

11 BEVEZETÉS 15 kenyebben mint pá évvel ko ábban beinvitált a titká ság a. 21 O el adta ké ésemet és utasíto ák az i a á ost, hogy hozza ki a püspökka i jegyz könyveket. A vá akozás ideje ala többen jö ek és mentek isme s személyek is i atokat hoztak-vi ek. Lám, így is lehet, gondoltam akko, csak nem mindenkinek. Igaz, hogy akko o má mindenki a ól beszélt, hogy hol fogja folytatni munkáját. Vég e megjelent az i a á os hölgy, és hóna ala sokkal több i atot hozo, mint amit én el szö lá am. Meg is jegyeztem, hogy én csak az közö i jegyz könyveket ké tem. E e megjegyezte: Ez minden, ami nálunk van. Ö ömmel ültem neki a paksaméta tanulmányozásának és a legnagyobb meglepetésem e o találtam az általam annyi a ke ese 1949-es jegyz könyveket. Ezeket Hamvas püspök készíte e és ajta voltak a szegedi pecsétek tehát onnan ke ültek az ÁEH levéltá ába. Amiko nevetve megmuta am az akadémiai el adónknak, felajánlo am, hogy visszaviszem Szeged e ket. Egy kicsit gondolkodo, azután azt mondta, hozzak egy í ást Szeged l, hogy k ezt onnan valaha kiké ték. E e felvilágosíto am t, hogy akko ezeket az i atokat nem kiké ték, hanem szó nélkül elhozták. Ezután csodálkozo szavaimon, de hát olyan atal volt, hogy azt a ko szakot nem isme he e. Az o fekv jegyz könyveket kimásoltam, az egyetlen, gyo sí ással készült jegyz könyv l másolatot készíte em, és így csatoltam a gy jteményhez. Az i atcsomó visszake ült a helyé e, és a további so sa, valamint a többi o zö i at so sa is isme etlen el em, me t so suk ól nincsen hí. 22 Azóta megjelent nyomtatásban Beke Ma git bevezetésével és sze kesztésében az közö i jegyz könyvek gy jteménye. 23 Ugyancsak megjelent G sz é sek naplója, 24 valamint Rogács Fe enc pécsi segédpüspök feljegyzései és i atai alapján Salacz Gábo munkája A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje ( ) 25 címmel. Tudom, hogy Kovács Sándo, Papp Kálmán és Kovács Vince is jegyzeteket készíte ek a püspökka i konfe enciákon. Talán egysze alkalom kínálkozik a a, hogy ezek is napvilág a ke üljenek, és azok is, amelyek l eddig még nem tudunk. Egyel e meg kell elégednünk ennyi fo ásanyaggal, és ha mozaikokban is, de össze akhatjuk az évek közö él magya egyház küzdelmét az elnyomatás ellen és küzdelmét a fennma adásé t. Budapest, januá 31. Borovi József 21 Helyesen: a Hivatalba. 22 Az Állami Egyházügyi Hivatal ira ára közö a Magyar Országos Levéltárba került. Ám a hivatkozo jegyz könyvek bár kutatásuknak akadálya nem volt nem találhatók. Borovi József gy jtésében egyébként az 1950-es évkör egyes forrásaira illik a történet. 23 B Margit: A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei Argumentum, Köln Budapest, (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 14.) 24 Gr sz József kalocsai érsek naplója S. a. r. T József. Szent István Társulat, Budapest, S Gábor: A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje ( ). Görres Gesellscha, München, (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 9.) Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

12 Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:23

13 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI 1949 ÉS 1965 KÖZÖTT A püspökka i konfe encia intézménye Magya o szágon a endi hagyományokban gyöke ezve fokozatosan alakult ki mint a katolikus egyház magya államhatá okon belül él püspökeinek (o diná iusainak) endsze es és állandó jelleg tanácskozó, konzultatív egyházko mányzati sze ve. Mivel tö vényalkotási joga nem volt, állásfoglalásai nem voltak kötelez ek a magya katolikus egyház a, azok nem ko látozták az o diná iusok önállóságát, mégis egyfajta közös vezé fonalnak tekinthet k, amelyek kivált az államhatalom i ányába összehangolták az o diná iusok lépéseit. Az 1917-es egyházi tö vénykönyv a püspökka i konfe enciák jogalkotó jellegét csak egy esetben isme te el: a ta tományi zsinatnak vagy a ta tományi püspöki tanácskozásnak a dolga el í ni a díjszabásokat amelyeket az egész egyházi ta tományban zetni kell (1507. kánon). A gyako latban azonban számos ké désben, mint például iskolai, egyesületi, segélyezési és egyéb bels egyházi ügyekben, puszta jogszokás alapján, a testület véleménye döntésé ték volt. A II. Vatikáni Zsinat ebben is fo dulatot hozo : egy évszázadnyi fejl dés után kötelez vé és jogalkotó tényez kké emelte a világ számos o szágában egyébként má évtizedek óta m köd püspökka i konfe enciákat. Éppen ezé t a konfe enciák jegyz könyvei a századi magya katolikus egyház tö ténetének legfontosabb fo áscsopo tja, amelyek há é anyagaikkal, a tanácskozások ól kiado közös pászto levelekkel vagy hatá ozatokkal együ 1949-ig szinte hiánytalanul megma adtak. Az 1848-tól fokozatosan endsze essé váló tanácskozások hiteles okmányainak egy észét 1892-ig csak esetlegesen publikálták. A tö ténészként is isme t Vasza y Kolos p ímásságától, 1892-t l kezdve viszont egészen 1944 má ciusáig a meglehet sen észletes és pontos jegyz könyveket az eszte gomi aula által megsze keszte kézi at sze int Buzá ovits Gusztáv könyvnyomdájában sokszo osíto ák. E nyomtato és hitelesíte jegyz könyveket valamennyi aulába megküldték, s t a Magya O szágos Levéltá könyvtá a is iz egy majd teljes so ozatot. A nyomtato jegyz könyvekhez az 1892 és 1916, majd az 1917 és 1936 közö i évek l tá gymutató is készült, amit ko látozo számban, mintegy 60 példányban ugyancsak sokszo osíto ak. A sokszo osítás ellené e nyilvánvaló, hogy a konfe enciaanyagok nem a nagy nyilvánosság számá a készültek, azokat könyvként nem adták ki és így könyvá usi fo galomba sem ke ültek. E felbecsülhetetlen fo ásé ték dokumentumok szaksze közlése a tö téne udomány, s azon belül is az egyháztö ténet-í ás fontos feladatává vált. Els ként Gergely Jen kívánta megjelentetni a magya katolikus püspökka i tanácskozások 1919 és 1944 közö i tanácskozásainak jegyz könyveit, mégpedig a konfe encia mibenlétét, észtvev it, lefolyását, a jegyz könyveket mint Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:23

14 18 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI fo ásokat alaposan isme tet bevezet tanulmánnyal és info matív jegyzetappa átussal egyetemben. Te jedelmi és ebb l e ed en pénzügyi okokból az 1984-ben kiado fo ásmunka az egyházpolitikai és köztö téneti szempontból eleváns napi endi pontok közlésé e szo ítkozo azokat azonban mindig teljes te jedelmükben hozta, és esetenként teljes jegyz könyveket is beemelt. 1 Bizonyá a ez a kötet is köz ejátszo abban, hogy a katolikus egyház észé l is fontosnak ta to ák ezen alapvet fo áscsopo t publikálását ben ke ült so a Bonni Egyetem egyháztö téneti tanszékének p ofesszo a, Adriányi Gábor által sze keszte és kell anyagi támogatással endelkez Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae so ozat köteteként a magya katolikus püspökka i tanácskozások közö i jegyz könyveinek teljes te jedelemben való közlésé e. 2 A nagyszabású fo áskiadvány gondozója a P ímási Levéltá akko i vezet je, Beke Margit, aki a jegyz könyvekhez a püspöki tanácskozások tö ténetét bemutató, igen alapos bevezet tanulmányt, több kiegészít indexet, táblázatot és a chontológiát csatolt. A tájékozódást észletes tá gymutató segíti. Részint anyagi, észint id beli nehézségek mia azonban elma adt a két kötetet kitev anyag jegyzetekkel való ellátása. A Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae so ozat 14. köteteként lá ak napvilágot ugyancsak Beke Ma git sze kesztésében a Mindszenty-ko szak konfe encia-jegyz könyvei. 3 Bevezet tanulmányában a sze keszt összegzi a Magya Katolikus Püspöki Ka és tanácskozásának sajátosságait, és folytatja a konfe enciák tö ténetét a tá gyalt ko szak a vonatkozóan. A memo andumok, nyilatkozatok, kö levelek szövegét nem, de kiadásuk keltét, tá gyát és címze jét k onológiai endben mellékletként közli. Jegyzetappa átus ehhez a kötethez sem készült. A jegyz könyvek olyan újko i fo ások, amelyek alapul szolgálhatnak a kutató tö ténészek számá a, és ezt lábjegyzeteléssel nem volt szándékunkban befolyásolni 4 indokolja bizonyos szempontból méltányolható álláspontját a sze keszt. Má ekko felme ült az igény, hogy teljesebbé kell tenni a konfe encia-jegyz könyvek kiadását. A püspöki konfe enciák 1948 utáni üléseinek géppel í t jegyz könyveit Borovi József egyházjogász p ofesszo kezdte az 1990-es évek második felében összegy jteni, míg az 1892 és 1918 közö i, ugyancsak sokszo- osíto jegyz könyvek kiadásának el készületei 2008-ban kezd dtek meg. Má az 1945 és 1948 közö i jegyz könyvek összeállítása is nehézkesebb volt, mint a ko ábbi évtizedeké, ugyanis 1945 után a jegyz könyveket nyomdai úton má nem sokszo osíto ák, hanem az e edetileg gyo sí ással ögzíte szöveget csak legépelték, a k elölt hitelesít k pedig ezt hitelesíte ék. Végül pedig új a- 1 G r Jen : A püspöki kar tanácskozásai Gondolat Kiadó, Budapest, A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö. A bevezet tanulmányt í ta és sze keszte e: B Ma git. So ozatsze k.: A r Gábo. Au o a Könyvek, München Budapest, (Disse tationes Hunga icae ex histo ia Ecclesiae ) 3 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö. Sze k. B Ma git. So ozatsze k.: A r Gábo. A gumentum, Köln Budapest, (Disse tationes Hunga icae ex histo ia Ecclesiae 14.) 4 Uo Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:23

15 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI 1949 ÉS 1965 KÖZÖTT 19 gépeléssel sokszo osíto ák annyi példányban, hogy minden észtvev o diná- iusnak jusson. Az 1949 utáni id k jegyz könyveinek teljes so át összegy jteni szándékozó kutatónak azonban még nagyobb nehézségekkel kelle megküzdenie, ennek kö ülményei l Bo ovi József kötetünk bevezetésében észletesen beszámol. azonban 2005-ben elhalálozo, má nem fejezhe e be munkáját és nem é he e meg megjelentetését. I athagyatékát, melynek csak egy észe a püspökka i konfe enciák a vonatkozó gy jtése, a Magya Katolikus Püspöki Konfe encia I a á a zi. Évekig csak az 1945 és 1948 közö i jegyz könyvek ta talmát is feldolgozó tá gymutató fénymásolata kö özö a kutatók közö, ezt most a II. kötet végén változatlan összeállításban megtalálja az olvasó. A kutatás 2007-ben ve ismét lendületet, amiko a METEM és a Szeged-Csanádi Egyházmegye pályázati pénzt nye t a m kiadásá a. Bo ovi p ofesszo e edeti kézi atát gyelembe véve egy szaksze egyháztö téneti fo áskiadás lét ehozása volt a cél. Ennek e edményeként készült el ez a dokumentumkötet, amit ke s fo ásközlésnek is lehet tekinteni: egyfel l közöljük a Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásainak alapdokumentumait, másfel l mindvégig tiszteletben ta to uk Bo ovi József gy jt munkáját, ami e a fo ások lel helyének megnevezésénél minden esetben utalunk. Gépelt kézi atának e edeti fo ásait Kovács Vince váci segédpüspök és egyes, Hamvas End e csanádi püspök által készíte jegyzetek kivételével, amelyek a dokumentumok alig egy százalékát teszik ki sike ült levéltá ban fellelni. Amennyiben elté ést észleltünk a levéltá i fo ás és Bo ovi József kézi ata közö, akko a levéltá i fo ás szövegét közöljük, tekintve, hogy nem isme t a változtatás oka: gépelési hiba, tudatos sze kesztés vagy egyéb. A csekély elté ések e pedig lábjegyzetben utalunk. Az 1949 utáni konfe encia-dokumentumok felté képezéseko nemcsak a levéltá i tö vényb l e ed ko látozásokkal, hanem i athiánnyal is számolni kelle. Kutatómunkát pedig nem csupán a közölt dokumentumok feltá ása, hanem azok ko ekt, tö ténetileg pontos és hiteles jegyzetelése é dekében is végezni kelle. A magya o szági katolikus püspökka i konfe enciák 1949 és 1965 közö i archív anyagai els so ban az egyházmegyei levéltá akban, majd az 1960-as évekt l hiteles másolatban a Magya O szágos Levéltá ban, az Állami Egyházügyi Hivatal i atai közö találhatók. Egyben, hiánytalanul egyik levéltá ban sincsenek meg. Ám míg ko ábban (1949-ig) az o szágos vonatkozású anyagok a püspöki konfe encia elnökének, az eszte gomi é seknek, Magya o szág p ímásának i a á ában, a P ímási Levéltá ban ma adtak fenn Eszte gomban, addig a tá gyalt ko szak p ime fo ásbázisa els dlegesen a Kalocsai F egyházmegyei Levéltá ban és a Magya Katolikus Püspöki Konfe encia I a á ában található. El bbiben az egyházko mányzati i atok, illetve a kalocsai é sek, G sz József magánlevéltá a, utóbbiban az Eg i F egyházmegyei Levéltá ból 1998-ban átve püspökka i i atok és a konfe encia-jegyz könyvek gy jteménye. A többi egyházmegyei levéltá i atait is b ségesen használtuk, kivált az egyházmegyéket ko mányzó o diná iusok pe szonális i atait. A sze zetes endek levéltá ai közül pedig a Pannonhalmi Bencés F apátság Levéltá ában kuta unk, mivel a mindenko i pannonhalmi f apát saját egyházmegyéje jogán a püspöki ka Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:24

16 20 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI tagja volt, s ma adt azt követ en is, hogy a Magya Népköztá saság ko mánya 1951-ben k elente e: a pannonhalmi egyházmegye o diná iusának nem fogadja el a pannonhalmi f apátot, me t a há om fé sze zet m ködését így a bencés endét is kizá ólag a katolikus iskolák fennta tása céljából engedélyezte. 5 S mivel az 1950-es években az í ásbeliség a kö ülmények e való tekinte el há é be szo ult, a tö ténések speciális fo ásbázisát képezi az Állambiztonsági Szolgálatok Tö téneti Levéltá ában található i atok hatalmas folyama. Nemcsak a katolikus egyház a vonatkozó külön gy jtö négy i atkötegben, hanem egyes személyek vizsgálati anyagaiban, az ügynökök munkadossziéiban is b ven találni a püspöki ka m ködésé e vonatkozó info mációkat. S mivel az i atok egy észe még a a vá, hogy a kutatók számá a megnyissák, biztosak lehetünk abban, hogy id vel még több észletet isme hetünk meg. A könyvészeti anyagból els helyen a fo ásé ték kiadványokat kell említenünk: az egyházmegyei sematizmusokat és névtá akat, amiket els dlegesen az annotált névmutatóhoz használtunk, valamint az o diná iusok kö leveleit (litterae circulares), illetve a kötetünkben is közölt közös püspökka i kö leveleket. Az 1917-es Corpus Iuris Canonici az egyházi tö vényeket (kánonokat) közli. Végül hasznosíto uk a tö vényhozás fo ásait (Magyar Közlöny, jogszabálygy jtemények) is. (Bibliog á ai adataikat a jegyzetekben adjuk meg.) A sajtóanyagból kiemelten a Magyar Kurír és az Acta Apostolicae Sedis évfolyamait használtuk. A DOKUMENTUMOKRÓL Kötetünk más, mint a konfe encia-jegyz könyveket közl ko ábbiak, mivel a vizsgált ko szak is gyöke esen elté az addigiaktól, és az i a e melés is más vágányon futo. Míg a jegyz könyvek a ko ábbi évtizedekben, még a Mindszenty-ko szakban is észletesek és hiteleseknek tekinthet k, addig 1949 elejét l, bá a püspöki ka igen gyak an, szinte havonta, s t egy hónapban aká többszö is tanácskozo, jegyz könyvet nem vagy csak emlékeztet szintjén készíte ek. Így noha a tanácskozások id pontját ma adéktalanul sike ült tisztázni több esetben nem közhitel jegyz könyv, hanem egyéb dokumentumok alapján ekonst uáljuk, mi is tö tént az egyes összejöveteleken. Ezen egyéb dokumentumok jellemz en kétfélék: 1) a tanácskozásokon észt ve o diná iusok p ivát jegyzetei; 2) az állambiztonsági szolgálatok jelentései. Ezek gyelembevételével a kötet a következ m fajú dokumentumokat ta talmazza: 1. Jegyz könyvek A szó szo os é telmében talán egyik i at sem hivatalos jegyz könyv (protocollum), inkább csak p o memo ia, hiszen a jegyz könyvekt l elvá ható fo mai követelményeknek némi bizonytalankodással csak az 1960-as évek de ekától felelnek meg. 5 Lásd az novembe 6-i konfe encia dokumentumait. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:24

17 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI 1949 ÉS 1965 KÖZÖTT ig a jegyz könyvet a leg atalabb püspök veze e, Se édi Jusztinián és Mindszenty József p ímások ala pedig a mindenko i eszte gomi i odaigazgató volt a jegyz könyvvezet. A p ímás elnök minden ülés elején k elölte a hitelesít ket. Esetenként má Mindszenty idejében is bizalmasan folyta ák le az üléseket, s ez Mindszenty leta tóztatása után endsze é vált. Az januá 10-ei összejövetelen elhatá ozták, hogy ezentúl a konferenciáról nem vezetnek jegyz könyvet. 6 Tehát klasszikus jegyz könyvek helye, azokat valamilyen mé tékig pótlandó, csak az elnök vagy az általa felké t o diná ius feljegyzései készültek. (Amiként az novembe 7-i és az áp ilis 12-i konfe enciá- ól sincs hivatalos jegyz könyv-változat az említe Beke Ma git sze keszte e kötetben, csak Hamvas End e csanádi püspök jegyzete.) Ezek a feljegyzések nem ögzíte ék sem a jelenlév ket, sem a helyszínt, nincsenek hitelesítve, és nem sze epel ajtuk aláí ás (néha a jegyezte info máció igen). Ám ezen fo mai jegyek nélkül is jegyz könyveknek nevezzük ezeket az i atokat, ha má jegyz könyv-sze ek, azaz vannak napi endi pontok, vannak hatá ozatok, van mellékletük, és azokat egyértelm en a tanácskozásokon elhangzo ak tömör, lényegi és objektív összefoglalására szánták. Ezé t nevezhetjük má az áp ilis 6-i konfe enciához so olt 2. dokumentumot és so jában a többi hasonlót is jegyz könyvnek holo alig há om hónapja mondták ki annak mell zését. Ezek a dokumentumok meglehet sen sz kszavúak, észletes jegyzetelésük má csak ezé t is elke ülhetetlen volt augusztusától ezeket az i atokat a konfe encia tagjai észé e, általában 12 példányban sokszo osíto ák. Nem állítható viszont biztosan, hogy azokat szét is küldték volna az illetékes o diná iusok mindegyikének, me t az illetékes levéltá akban nem, vagy csak e sen hiányosan ma adtak fenn. G sz József kalocsai é sek, majd Czapik Gyula eg i é sek püspökka i elnöksége ( , ) ala ez volt a szokás, s ehhez té t vissza G sz József kalocsai é sek is, miután Czapik halála után ismét elfoglalha a az é seki és a püspöki ka elnöki székét. Az július 18-i konfe encián Hamvas püspök bejelente e ugyan, hogy ezután a püspöki konfe enciák ól jegyz könyvet fog készíteni, ezekben azonban a püspökök közbeszólásait, bizalmas megjegyzéseit nem ögzítik, me t azok nem publikálhatók. Az ezt követ en felve jegyz könyvek azonban fo mai jegyeikben nem különböznek a ko ábbiaktól. Az januá 29-i konfe encián ki is mondták: A püspökkari konferenciákról készül feljegyzéseknél egyel re megmaradunk az eddigi gyakorlatnál. Az elnök és a csanádi püspök elkészítik ket az ordináriusok részére. 7 G sz halálát (1961) követ en utóda Hamvas End e le, aki tovább élte e a bevált gyako latot. Ám mivel a jegyz könyvek pontos sze kesztése ellen panaszok me ültek fel, az május 8-i konfe encián megvita ák a püspökka i jegyz könyvek hitelesítésének és a jegyz könyvvezet ké dését. A hatá ozat sze int a püspöki ka visszaté a égi gyako lathoz: a konfe encia legi abb tagja vezesse a jegyz könyvet, és azt az elnök által k elölt két tag hitelesítse. A hatá ozat ellené e a következ konfe en- 6 ÁBTL O / Jelentés, januá Az januá 29-i konfe encia-jegyz könyvet lásd kötetünkben. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:24

18 22 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI cia (1963. szeptembe 22.) jegyz könyvét is Hamvas End e állíto a össze, s csak ezen ké te fel a püspökka i konfe encia leg atalabb tagját, Vá konyi Im e kalocsai káptalani helynököt, hogy a jegyz könyvet vezesse. A munkamegosztás ennek ellené e alig változo : a jegyz könyv nye s szövegét tovább a is Hamvas püspök készíte e, a kalocsai káptalani helynök e pedig annak tisztázása és postázása ma adt. Az decembe 17-i konfe encia (amelyen Hamvas End e má kalocsai é sekként elnökölt), azonban úgy hatá ozo bá ez, mint Kovács Sándo szombathelyi püspök kifogásolta is, kima adt a jegyz könyvb l, hogy püspökka i titká nak delegálja B ezanóczy Pál püspököt, az eg i apostoli adminiszt áto t. Az év els konfe enciája tudomásul ve e Kovács püspök ész evételét, és ezú al a jegyz könyv ögzíte e: azzal, hogy B ezanóczy Pál a magya püspöki konfe enciák titká a, egyben a jegyz is. Ezzel együ az els olyan jegyz könyv, amely nem (az egyébként hiányzó) Hamvas é sek piszkozata alapján készült, csak az decembe 22-i. Dokumentumkötetünk ezzel a jegyz könyvvel zá ul ben ugyanis a II. Vatikáni Zsinat hatá ozatát vég- ehajtva megkezd dö a Magya Katolikus Püspöki Konfe encia els statútumának kidolgozása, amely 1966-ban állami és szentszéki jóváhagyást nye t. A konfe enciák évi négysze i endsze esség vé, szabályozo abbá, egyú al no nem a statútum, hanem az egyházpolitikai e té következtében fo málisabbakká váltak. Az i hozo közös szótöbbségi hatá ozatokat a észtvev k kötelesek saját egyházmegyéjükben kihi detni és azokat vég ehajtani. 2. Feljegyzések Gyak an csak a püspöki ka egyes tagjainak saját feljegyzései ma adtak fenn. Közülük Kovács Sándo szombathelyi, Papp Kálmán gy i, Shvoy Lajos székesfehé vá i megyéspüspökök vázlatos, Sá közy Pál pannonhalmi f apát má b vebb, Rogács Fe enc pécsi koadjuto püspök (1958-tól megyéspüspök) pedig kimondo an észletes jegyzeteket készíte az összejövetelek l. Bo ovi József helyenként Kovács Vince váci segédpüspök jegyzetei e is hivatkozik, de ezek a jegyzetek jelenleg nem lelhet k fel. Kalandos Rogács Fe enc pécsi segédpüspök i athagyatékának so sa is: a 2008 tavaszán Pécse folytato kutatások so án a p ecíz leltá ellené e csak h lt helyét leltük a püspöki levéltá ban. Kovács Zoltán levéltá os módsze esen ke esni kezdte az i atokat, ám többszö- ösen zsákutcába futo. Azonban néha a tö ténészt is megtalálja a sze encse: a káptalani levéltá egyik szek ényének taka ítása közben véletlenül ábukkant az oly nagyon ke ese két i atköteg e Rogács Fe enc feljegyzéseinek köszönhet en többszö sike ült nemcsak megisme ni, de megé teni is a tö ténéseket, s t hiányt is pótolni, mint például az évi é tekezletek vagy az októbe 1-jei konfe encia esetében nya ától néhány esetben a személyes szabadságát visszanye t és így ismét a püspöki ka elnöki tisztét elfoglaló G sz József kalocsai é sek jegyzeteit is beilleszte ük, me t igen p ecízen jegyezte le álláspontját az esedékes konfe encia napi endi pontjaihoz. El fo dul, hogy egyes feljegyzések észletességükben, alaposságukban a jegyz könyviség hatá át sú olják. Több kézi atos feljegyzést közlünk akko is, ha netán jegyz - Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:25

19 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI 1949 ÉS 1965 KÖZÖTT 23 könyv is endelkezés e állt me t ezek a feljegyzések á nyalják és teljesebbé teszik az info mációkat. Különösen é vényes ez a kiéleze (egyház)politikai helyzetek e! Ezekb l a p ivát feljegyzésekb l plasztikusabban ki ajzolódnak a püspöki ka on belüli bizonyos nézetelté ések nyomai vagy épp a jegyzetel o diná ius ki nem mondo véleménye. Teljes kö fo ásk itikai elemzést azonban nem végeztünk, de a ki ívó esetek e jegyzetben hívtuk fel a gyelmet. 3. Püspökkari körlevelek, nyilatkozatok A konfe enciák esetenként de csak kiemelten fontos ügyekben közös pászto levelet vagy nyilatkozatot bocsáto ak ki. A jegyz könyvek és a feljegyzések általában ögzítik is ennek tényét, de magát a nyilatkozatot vagy kö levelet nem csatolták. Igyekeztünk ezeket összegy jteni és a hívekhez intéze pászto levelek közlésével teljessé tenni a tanácskozások ól kialakíto képet. A papsághoz intéze eket viszont kihagytuk, me t azok az 1960-as évek litu giai efo mjával összefüggésben csak észletesebben közlik a hívekkel is közölt litu giai változások endjét. A nyilatkozatokból azonban a papsághoz intéze eket is közöljük, me t fontos állásfoglalásokat ta talmaznak. Püspökka i kö leveleknek azokat tekinte ük, amit ekként adtak ki, vagy ezzel a ta talommal készíte ek. Egy kivétel: az Eg i F egyházmegyei Kö levelek évi XI sz. ala ugyan a Magya Püspöki Ka aláí ással közöltetik egy kö levél, de az a többi egyházmegyében csak a helyi o diná ius kiadásában jelent meg. Témája a III. békekölcsön jegyzése, elvi támogatása és a technikai észletek isme tetése. Ha püspökka i szint állásfoglalást igényelt volna a ké dés, akko az az I. békekölcsön jegyzésénél aktuálisabb le volna. Így az eg i kö levél aláí ását elí ásnak tekintjük. E példa a ól is á ulkodik, hogy ko szakunkban e sen devalválódo a közös püspökka i kö levél ta talma. Az állami e szak hálójában ve g d püspöki ka má nem(csak) a nagy ho de ej dogmatikai, e kölcsi ké désekhez adta nevét, hanem teljesíte e a politika aktuális p opaganda-elvá ásait is. Bá a mez gazdasági munkák végzésé e vagy a vas- és fémhulladék gy jtésé e szóló felhívások zömét az o diná iusok egyházmegyei kö levélként adták ki, a ko szak nem múlt el nyomtalanul a közös püspökka i kö levelek fele sem. Szövegüket jóváhagyás a be kelle mutatni az május 18-án felállíto Állami Egyházügyi Hivatalban, ahonnan övidesen nemcsak imp imatú át adtak, hanem a ta talmi elemeket, s t a témát is megszabták (például az o szággy lési választások vagy a felszabadulás 20. évfo dulója). A folyamat nyomon követhet a kö levelek és nyilatkozatok egymásutániságában. Esetenként közöljük egy kö levél vagy nyilatkozat els, publikálatlan, valamint a nyilvánosság a hozo ve zióját: a szövegváltozatok különbségeiben te en é het az állami beavatkozás, s minden külön magya ázat nélkül is nyilvánvalóvá válik a ko mányzati-politikai szempontok e teljes é vényesülése a végleges szövegben. Említés e méltó az abo tusz ól kiado szeptembe 12-ei kö levél: az ugyanis a hatályos jogszabályokat bí álja, amiko kifejti, hogy Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:26

20 24 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI teológiai megfontolások mia az abo tusz nem egyeztethet össze az egyház é ték endjével, a katolicizmus élet l vallo felfogásával. 4. Rendhagyó iratok A tanácskozásokon tö téntek ekonst uálásához alkalmanként oly kevés dokumentum állt endelkezés e, hogy endhagyó i a ípusokat is be kelle emelnünk. Így például XII. Piusz pápa feb uá 14-én mondo beszédét a ómai konzisztó ium el, D ahos János eszte gomi é seki helynök decembe 14-én kelt beadványát az é vénytelen vegyes házasságok endezésé e, és Mindszenty József novembe 3-i ádióbeszédének szövegét. 5. Állambiztonsági jelentések Az i athiányt épp az azt kiváltó sze v, az állambiztonság i a e meléséb l is igyekeztünk némiképp pótolni: az egyes konfe enciák ól gyak an má aznap vagy néhány napon belül o feküdt az igen észletes beszámoló az illetékes belügyi sze v asztalán. Ezeket az állambiztonsági jelentéseket illeszte ük be a dátumukban isme t tanácskozásokhoz. S mivel a jelentések észletességük mia igen é dekesek, közöljük ket o is, ahol egyébként endelkeztünk más fo ással. Közölt fo ásaink az állambiztonságon belül, ko szakonként más és más sze vezeti egységben keletkeztek. Az decembe 28-án megjelent 4.353/1949. MT számú endelet megszünte e a Belügyminiszté ium Államvédelmi Hatóságát, s egyú al a Miniszte tanácsnak közvetlenül alá endelt ily módon má a Belügyminiszté iumtól sze vezetileg függetleníte Államvédelmi Hatóságot hozo lét e. Ekko a bels eakció elhá ításával a I. f osztály foglalkozo. Jelent s változás következe be az állambiztonsági sze vek sze vezetében az MDP KV júniusi ülése nyomán. Az ÁVH és a BM összevonásával lét ejö egységes Belügyminiszté ium lá a el ezután az államvédelmi, hatá izeti, ka hatalmi, end i, büntetés-vég ehajtási, légoltalmi és t zoltósági feladatokat, míg a égi BM közigazgatási feladatait a Miniszte tanács ve e át. Az új sze vezeti felépítésben a bels eakció elhá ítása a IV. f osztály hatáskö ébe ta tozo. Az decembe 30-án életbe lépe évi 35. számú tö vénye ej endelet a Belügyminiszté ium államvédelmi sze veinek megsz nése következtében az állam bels és küls biztonsága elleni b ncselekmények nyomozását a end ség hatáskö ébe utalta és 1962 közö a bels eakciót elhá ító osztályt II/5-tel jelölték, ezen belül az egyházi eakciót pedig II/5-c-vel. Ezt a sze vezeti felépítést 1962-ben az MSZMP KB Politikai Bizo ságának hatá ozata nyomán alakíto ák át III/III-as csopo tf nökséggé, amely kisebb-nagyobb módosításokkal egészen a endsze változásig m ködö. I hívjuk fel a tisztelt Olvasó gyelmét a a, hogy különbséget kell tenni a legitim eszközökkel lét ejö fo ások és a nem legitim eszközökkel keletkeze állambiztonsági jelentések közö. S míg az els négy dokumentumtípus az egyházi i a e melés, a no mális ügymenet e edménye, addig az állam- Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:26

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petrovics Zoltán Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás (A jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya) ISBN 978-615-5269-60-8 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Feltétel. Bónusz Pro III. Érvényes: 2014. március 15-tôl Feltétel Bónusz Pro III. Érvényes: 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZERZŐ: GÖMÖRINÉ KONYHA OLÍVIA IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KONZULENS: NYITRAI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők:

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő az Egészségügyről

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak A www.fizessenmobillal.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban Weboldal) az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékét vezető Cégbíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A magzat életének védelme az új alkotmányban

A magzat életének védelme az új alkotmányban HÁMORI ANTAL A magzat életének védelme az új alkotmányban 1967-ben született Komlón. Állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, okl. levéltáros, etika- és hittanár. Egyetemi tanulmányait az ELTE

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 27., kedd 170. szám I. kötet Ára: 4048, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CLXIX. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben