TARTALOM I. KÖTET. Balogh Margit: A Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásai 1949 és 1965 közö 17 DOKUMENTUMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM I. KÖTET. Balogh Margit: A Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásai 1949 és 1965 közö 17 DOKUMENTUMOK"

Átírás

1 TARTALOM I. KÖTET Erd Péter: Elöljá óban 9 Borovi József: Bevezetés 11 Balogh Margit: A Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásai 1949 és 1965 közö 17 DOKUMENTUMOK 1949 A püspöki ka tanácskozásai 37 Januá 4. [39] Januá 5. [49] Januá 10. [56] Januá 17. [69] Feb uá 1. [80] Feb uá [87] Áp ilis 6. [99] Május 5. [107] Június 14. [110] Szeptembe 8. [116] Novembe 22. [126] Decembe 15. [136] 1950 A püspöki ka tanácskozásai 149 Januá 16. [151] Feb uá 16. [161] Má cius 23. [169] Áp ilis 28. [175] Május 31. [186] Június 20. [196] Július 4. [205] Augusztus 17. [221] Augusztus 29. [252] Októbe 5. [271] Novembe 7. [292] Decembe 5. [303] 1951 A püspöki ka tanácskozásai 311 Januá 4. [313] Feb uá 6. [321] Má cius 13. [325] Áp ilis 3. [330] Május 8. [335] Június 5. [340] Június 15. [345] Július 3. [354] Augusztus 7. [361] Szeptembe 4. [366] Októbe 2. [370] Novembe 6. [374] Decembe 4. [381] 1952 A püspöki ka tanácskozásai 387 Januá 8. [389] Feb uá 5. [397] Má cius 4. [404] Áp ilis 1. [415] Május 6. [419] Június 4. [423] Június 20. [428] Július 8. [432] Augusztus 26. [435] Októbe 7. [439] Novembe 11. [445] Novembe 20. [448] Decembe 16. [452] Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:20

2 6 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI A püspöki ka tanácskozásai 457 Januá 14. [459] Feb uá 4. [464] Má cius 10. [471] Május 5. [482] Július 8. [488] Augusztus 11. [499] Szeptembe 15. [511] Novembe 10. [521] Decembe 2. [535] 1954 A püspöki ka tanácskozásai 555 Januá 19. [557] Má cius 19. [566] Áp ilis 6. [576] Május 11. [581] Június 9. [588] Augusztus 11. [594] Szeptembe 15. [606] Novembe 9. [613] Decembe 15. [624] 1955 A püspöki ka tanácskozásai 641 Má cius 8. [643] Május 4. [654] Július 14. [667] Szeptembe 27. [671] Decembe 14. [677] Rövidítések 693 II. KÖTET 1956 A püspöki ka tanácskozásai 713 Januá 27. [715] Május 11. [733] Június 13. [739] Július 18. [756] Augusztus 9. [772] Szeptembe 11. [786] Októbe 17. [796] Novembe 3. [803] 1957 A püspöki ka tanácskozásai 809 Januá 23. [811] Má cius 5. [829] Áp ilis 9. [843] Áp ilis 10. [865] Május 15. [871] Május 23. [875] Augusztus 29. [885] Októbe 16. [900] 1958 A püspöki ka tanácskozásai 911 Januá 29. [913] Május 13. [929] Augusztus 26. [938] Augusztus 28. [942] Októbe 1. [948] Októbe 17. [957] 1959 A püspöki ka tanácskozásai 975 Januá 22. [977] Feb uá 17. [984] Má cius 18. [991] Június 17. [999] Októbe 28. [1019] 1960 A püspöki ka tanácskozásai 1033 Januá 27. [1035] Áp ilis 5. [1040] Május 18. [1046] Augusztus 31. [1051] Novembe 17. [1058] 1961 A püspöki ka tanácskozásai 1065 Má cius 15. [1067] Május 24. [1075] Novembe 8. [1081] Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:20

3 TARTALOM A püspöki ka tanácskozásai 1091 Má cius 13. [1093] Má cius 29. [1101] Május 16. [1104] Szeptembe 11. [1106] Októbe 3. [1122] Decembe 19. [1126] 1963 A püspöki ka tanácskozásai 1135 Má cius 12. [1137] Május 8. [1148] Szeptembe 4. [1153] Decembe 17. [1168] 1964 A püspöki ka tanácskozásai 1179 Feb uá 25. [1181] Május 20. [1196] Szeptembe 1. [1204] Decembe 17. [1215] 1965 A püspöki ka tanácskozásai 1227 Feb uá 4. [1229] Má cius 8. [1241] Május 19. [1250] Augusztus 18. [1260] Decembe 22. [1266] Rövidítések 1275 FÜGGELÉK Borovi József: A Magya Katolikus Püspöki Ka elnökei közö 1287 Borovi József: A Magya Katolikus Püspöki Ka konfe enciáinak id pontjai ( ) ( ) 1301 MUTATÓK A kötetben sze epl személyek élet ajzi adatai 1311 Idegen szavak, kifejezések, intézmények 1379 Tá gymutató 1395 Névmutató 1457 Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

4 Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

5 ELÖLJÁRÓBAN Katolikus egyháztö ténetünk számos fo ásvidéke közül az egyik a ánk ma adt emlékeknek az a csopo tja, amely a Magya Katolikus Püspöki Konfe encia vagy ko ábbi elnevezése sze int a Magya Püspöki Ka tevékenységét tanúsítja. A püspöki konfe enciák csak a II. Vatikáni Zsinat nyomán váltak a világegyházban általánosan kötelez intézménnyé. Hazánkban azonban má a XIX. században is intenzívek és endsze esek voltak a katolikus püspökök tanácskozásai, akko i szóval élve a Püspöki Ka konfe enciái. Ezeknek a jelent sége politikailag is é ezhet volt a XIX. század közepén, amiko az es fo adalom és szabadságha c bukása után az önkényu almi endsze egységes Püspöki Konfe enciát kívánt sze vezni a Habsbu g Bi odalom egész te ülete számá a. Ezek l a gy lések l a magya püspökök általában távol ma adtak, viszont az o szágon belül ismételten tanácskoztak egymással. Ezzel pá huzamosan találták meg önálló megbeszéléseik fo máját a ho vát püspökök is. A püspökka i tanácskozások legfontosabb dokumentumai a kö levelek és nyilatkozatok melle maguk a jegyz könyvek. Ezeknek a jegyz könyveknek, melyeket 1892-t l folyamatosan veze ek, az elmúlt években gy jteményes kiadásai lá ak napvilágot. Az 1919-t l 1944-ig te jed id szak jegyz könyveit (A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö, I II, München Budapest 1992), valamint az 1945-t l 1948-ig te jed pe iódus jegyz könyveit (A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö, Köln Budapest 1996) Beke Ma git adta köz e. Má az a tény is, hogy a II. világhábo- út követ há om év anyaga egy önálló kötetet tesz ki, jelzi, hogy ebben az id szakban a Püspöki Konfe encia az egyház és a tá sadalom életének súlyos ké déseivel szembesült. A jelen munka anyaga a fenti kötetekhez kapcsolódik, id ben folytatva a dokumentumok so át t l a hazai püspökök tanácskozásainak legfontosabb jellemz je az volt, hogy endkívül nagy politikai nyomás ala zajlo ak. Püspökeink egyházi szolgálatukat a szükséges szabadság és önállóság hiányában kelle, hogy gyako olják. A konfe encia tanácsko- Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

6 10 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI zásai és az azokat tük öz jegyz könyvek is ennek a súlyos küls megte helésnek a tanúbizonyságai. Hogy a konfe encia életébe milyen mélységig avatkoztak bele a küls tényez k, és hogy ennek ellené e hogyan fá adoztak a püspökök az egyházi élet fennta tásán, azt teljes egészében a konfe encia jegyz könyvei sem tudják tanúsítani. Számos más fo ás is szükséges ahhoz, hogy ezeknek a tanácskozásoknak jellegét és valódi kö ülményeit a teljesség igényével dokumentálni lehessen. szintén kívánom, hogy a jelen kötet adjon hasznos segítséget ennek a nehéz id szaknak a eális megisme éséhez. Erd Péter bíbo os, p ímás, é sek Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

7 BEVEZETÉS 1967 szén a Hi udományi Akadémián az egyházi jog taná a le em. Ekko má a II. Vatikáni Zsinat után voltunk. Te mészetes volt, hogy el adásaimban szólnom kelle a zsinati hatá ozatok é telmében a magya egyházko mányzati tényez k, személyek és intézmények megváltozo sze epé l és a velük szemben támaszto új követelmények l, bá az új egyházi tö vénykönyv akko csak készül ben volt. 1 El döm Bánk József kétkötetes munkája: a Kánoni jog 2 és az el e megjelent Egyházi alkotmányjog alapjai 3 cím m veinek kézi ata má 1957, illetve 1958-ban készen volt és lezá ult. Az Egyházi alkotmányjog alapjai cím könyvében Bánk József a püspöki konfe- enciák ól általában jó fél oldalon emlékezik meg. A magya püspöki konfe enciák ól csak ennyit közöl: Nálunk égen endsze es volt a tavaszi és szi püspöki konfe encia, melyen a p ímás, illetve angid s é sek vagy püspök elnökölt. 4 Az egy évvel kés bb megjelent kétkötetes munkájában pedig a II. Vatikáni Zsinat ól csak annyit tudo közölni: XXIII. János pápa hi de e meg. Az el készületi munkák most vannak folyamatban. Valószín leg 1962-ben ül össze. 5 Amiko tehát megkezdtem taná i m ködésemet, má túl voltunk a II. Vatikáni Zsinaton, és füzetekben magya fo dításban meg is jelent a zsinati hatá ozatoknak egyike-másika. A zsinati hatá ozatok közül mint jogász, jogtö ténész, é dekl déssel olvastam a Ch istus Dominus -t, a Dec etum de pasto ali episcopo um mune e in ecclesia -t, amely 1968-ban: Hatá ozat a püspökök pászto i tisztségé l az egyházban címmel jelent meg. 6 A Hatá ozat 3. fejezete a püspökök együ - m ködésé l szólva a 38/3-ban a következ ket í ja a püspöki ka ok ól és a konfe enciák ól: Quaelibet confe entia Episcopo um sua con ciat statuta, ab Apostolica Sede ecognoscenda, in quibus p aete alia media o cia p ovideantu quae ni consequendo e cacens consulant, e. g. Consilium pe manens Episcopo um, Comissiones Episcopales, Sec eta iatus Gene alis. 1 Az 1917-ben kihirdete egyházi törvénykönyv megújítását még XXIII. János pápa jelente e be 1959-ben. Az új törvénykönyv kihirdetésére január 25-én került sor. A kurzivált jegyzetek a kiadási munkák során készültek. 2 B József: Kánoni jog. I II. Szent István Társulat, Budapest, B József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai. Szent István Társulat, Budapest, B József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai. Szent István Tá sulat, Budapest, A égen kifejezés a a utal, hogy a II. világhábo ú után most közö püspökka i konfe enciák többszö is el fo dultak. 5 B József: Kánoni jog. I. kötet. Szent István Tá sulat, Budapest, Hatá ozat a püspökök pászto i tisztségé l az egyházban. Budapest, 1968.; Lexikon fü Theologie und Ki che. Das Zweite Vatikanische Konzil. Wien, II. kötet, 234. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:21

8 12 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI Amiko a magya fo dítást is megnéztem, meglepetve olvastam a szöveget: gondoskodni kell olyan sze vek l, amelyek a kit zö cél elé ését e edményesebben biztosítják, mint pl. a Püspökök Állandó Tanácsa, Püspöki Bizo ságok, F titká. 7 Titká ság helye a fo dító f titká -t fo díto ben a Magya Katolikus Püspöki Ka ban az akko i elnök, Hamvas End e kalocsai é sek melle az 1964-ben püspökké szentelt eg i apostoli ko mányzó, B ezanóczy Pál volt a f titká, bá csak titká nak nevezte e magát. Ez a tisztség 1965-ig isme etlen volt a Magya Katolikus Püspöki Ka ban. Addig a püspökka i elnökök G sz [József kalocsai é sek], Czapik [Gyula eg i é sek], Hamvas [End e] még mint csanádi püspök aulistáikat 8 ve ék igénybe. A II. Vatikáni Zsinat negyedik ülésszakán, szeptembe 14-t l bá o volt Hamvas End e kalocsai é sek, a Magya Katolikus Püspöki Ka elnöke, mégis B ezanóczy Pál szólt hozzá a 13. schéma 10 zá ófejezetéhez, mint beszédében mondo a: az összes magya zsinati atyák nevében kívánok szólni, mely a béke nagy ügyé l szól. 11 A Magya Katolikus Püspöki Ka vezetése B ezanóczy Pál kezébe ke ült, és ma adt nemcsak Hamvas lemondásáig 12 és B ezanóczy eg i é seki kinevezéséig, 13 hanem é sekként is 1971 decembe éig. Titká ságának 7 éve ala személyesen veze e még az iktatókönyvet is, hogy mindent a kezében ta thasson, és az Állami Egyházügyi Hivatalnak (a továbbiakban: ÁEH) egyedül csak vele kelljen tá gyalnia. A püspökka i titká Cse háti József le, és a titká i i oda vezet je Ákos Géza váci i odaigazgató ezzel a püspökka i titká ság valóban intézmény le. 14 B ezanóczy Páltól megké deztem amiko megisme tem 1968-ban a fo dítást, hogyan lehete a sec eta iatus -t f titká - al fo dítani? Elütö e ké désemet, és nem válaszolt. Kés bb megé te em, hogy így kelle jogalapot te- emteni zsinati hatá oza al az egyszemélyes titká ságának. 7 Uo. 36. Az évi Corpus Iuris Canonici 451. kánonjának hivatalos és pontos latin szövege, illetve fordítása: Quaelibet Episcoporum conferentia sua con ciat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae, atque alia etiam o cia et comissiones quae iudicio conferentiae ni consequendo e cacius consulant. Minden püspöki konferencia állítsa össze szabályzatát, amit az Apostoli Szentszékkel kell felülvizsgáltatni, és amelyben egyebek melle szabályozzák a konferencia teljes üléseinek megtartását, gondoskodjanak a konferencia állandó püspöki tanácsáról és általános titkárságáról, valamint más olyan hivatalokról és bizo ságokról, melyek a konferencia megítélése szerint céljának megvalósítását hatékonyan el segítik. Az Egyházi Tö vénykönyv. Szerk.: E Péter. Szent István Társulat, Budapest, A püspökök személyes szolgálatában álló, a püspöki hivatalokban dolgozó papok. A püspökség adminiszt atív központját nevezik püspöki aulának. 9 A katolikus egyház 21. egyetemes zsinata, a II. Vatikáni Zsinat ( ) négy ülésszakban tanácskozo. 1962, 1963, 1964 és 1965 második felében (szeptembert l vagy októbert l december elejéig) tarto ak ezek az ülésszakok. Közben a javaslatok bizo sági el készítése és átdolgozása folyt. 10 A II. Vatikáni Zsinat dokumentumait az el készít szakaszban számmal jelölték, és tervezetnek, schémának nevezték. A 13. schéma a kés bbi Gaudium et spes (Öröm és remény) cím zsinati konstitúció tervezete volt. Ez a dokumentum Az egyház a mai világban kérdéskört ölelte fel. 11 B r Miklós: A katolikus békemozgalom húsz éve. Ecclesia,Budapest, Hamvas Endre lemondását a kalocsai érseki méltóságról január 29-én fogadta el a pápa. 13 Brezanóczy Pált január 10-én nevezték ki egri érsekké. 14 Ákos Géza személyes közlése. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

9 BEVEZETÉS 13 Az 1975-ben kiado gy jteményes kiadása a zsinati hatá ozatoknak má helyesen hozza a latin szöveg fo dítását: gondoskodni kell olyan sze vek l mint például a püspökök állandó tanácsa, püspöki bizo ságok, titká ság. 15 A püspökka i konfe enciák szabályzata kidolgozásának ké dése má az decembe 17-én megta to konfe encián felme ült. 16 É demben való döntés csak egy év múlva tö tént, decembe 17-én, 17 aminek következménye le, hogy Hamvas End e januá 7-én kinevezte a há omtagú bizo ságot: Bánk József, B ezanóczy Pál és Pels czy Fe enc személyében. 18 Az el adásaimhoz szükséges anyag után kutatva gyelemmel kísé tem ugyan a püspökka i szabályzat alakulásának útját, de engem els so ban a magya püspöki ka konfe enciákon megnyilvánuló tevékenysége é dekelt. Kutatásomban els feladatomnak ta to am, hogy összegy jtsem a konfe- enciák elnökeinek névso át, a konfe enciák id pontjait, és végül magukat a jegyz könyveket, amelyek betekintést engednek a magya püspöki konfe enciákon tá gyalt p oblémákba. Átélve a 2. világhábo út és a SZEB-ko szakot, 19 átvészelve a fo dulat [évét] és a Rákosi-id szakot, megélve az enyhülés kezdeteit és az 1956-os szabadságha cot tehát isme ve a tö ténelmi eseményeket, tudtam, hogy nem könny feladat a vállalkozom. Sze encsém e Ijjas József kalocsai é sek le a püspöki ka elnöke, aki egyko i elöljá óm volt a Központi Szeminá iumban. Benne hathatós e kölcsi támogatót találtam. nemcsak belá a vállalkozásomnak szükségességét, hanem támogato is annak megvalósításában. Tudtam, hogy az 1945 el i id kben az évente kétsze tavasszal és sszel megta to püspökka i konfe enciák jegyz könyveit nyomdailag el állítva kapták meg a püspökök, de azt is tudtam, hogy ez 1944-gyel megsz nt. A püspökka i konfe enciák elnökeinek névso át a ánylag könny volt öszszeállítani. Nehezebb munka volt a tetemesen felszapo odo konfe enciák id pontjainak a megállapítása. A legnehezebb volt maguknak a jegyz könyveknek a felkutatása. Bá e l munkám kezdetén nem tudtam. Els utam te mészetesen Eszte gomba vezete, ahol hála Istennek összegy jtve megtalálhatók az közö i jegyz könyvek. A P ímási Levéltá igazgatója, Beke Ma git felhívta a gyelmemet a a, hogy felesleges k á nom Eszte gomba, hiszen Budapesten az ÁEH levéltá ában is mindez megtalál- 15 A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Sze k.: C r József, F Á pád. Szent István Tá sulat, Budapest, Lásd az decembe 17-i konfe encia 11. pontját. 17 Lásd az decembe 17-i konfe encia 19. pontját. 18 Püspökka i iktatókönyv 5/1965. Bánk József nem emlékszik a a, hogy tá sai le ek volna ez az én következtetésem [Bo ovi József megjegyzése]. (Pels czy Ferenc neve után a szerz kéziratán kézzel beszúrt kérd jel található.) 19 SZEB: Szövetséges Ellen rz Bizo ság. A 2. világháború után a gy ztes hatalmak által a fegyverszünet betartására és a kormányok m ködésének ellen rzésére létrehozo testület a legy zö országokban, így Magyarországon is. A SZEB alapokmánya a fegyverszüneti egyezmény aláírásával (1945. január 20.) egy id ben lépe hatályba. Mandátuma szeptember 15-ig tarto. Lásd: A Magya o szági Szövetséges Ellen z Bizo ság jegyz könyvei, Szerk.: F István. Napvilág Kiadó, Budapest, Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

10 14 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI ható. Ez utóbbi lehet séget mindaddig nem ve em igénybe, amíg gépel m fel nem hívta a gyelmemet, hogy az egyik jegyz könyvben Mindszenty József eszte gomi é sek beszámol ómai útjá ól, holo akko még nem is já t o! Ekko ké tem ki az ÁEH levéltá ában zö jegyz könyveket. O megtaláltam a megfelel oldalt. Ebb l lá am, hogy az ÁEH valahonnan máshonnan másolta a le a gy jteményét és nem az eszte gomi ól. Az átnéze püspöki levéltá ak anyagában egyetlen egyben sem találkoztam ilyen gy jteménnyel. Az közö i id szak konfe enciáinak néhány jegyz könyve i -o ugyan a levéltá akban megtalálható, de az egész nem. A kutatás igazi nehézsége akko kezd dö, amiko az 1949-es és a kés bbi évek konfe enciáinak jegyz könyveit ke estem. Ha átnézzük az közö i jegyz könyvek oldalszámát, ész evehet, hogy 4 év ala készült jegyz könyvek 569 össz-oldalszámával szemben az közö i id szakból (24+527) 551 oldalnyi i atot, feljegyzést tudtam összegy jteni. Ez azé t van, me t nagyon sok ka i konfe enciá ól nem is ve ek fel jegyz könyvet. Ezek l csak a váci apostoli ko mányzó, Kovács Vince naplójából, és Kovács Sándo szombathelyi megyéspüspök jegyzeteib l tudtam a konfe enciáknak a tá gyso ozatát összeállítani. Jegyz könyveket azé t nem veze ek, me t állítólag Czapik Gyula eg i é sek sze int: csak hólyag-pap-í. Azé t nem í tak jegyz könyveket, hogy ne legyenek í ásbeli dokumentumok a konfe enciák ól, megbeszélések l és így ne tudjanak az ÁVH-sok beléjük kötni. 20 Munkám megnehezíte e, hogy a magya o szági püspöki levéltá ak közül az eg i é seki levéltá ba nem tudtam bejutni. Igaz, hogy kihozták nekem az i odaigazgató hozzájá ulásával az é seki levéltá iktatókönyveit, de azokban nem találtam püspökka i i atokat. É dekl désem e azt felelték, hogy külön püspökka i i atok nincsenek. Csodálkoztam mindaddig, amíg egysze a székesfehé vá i püspöki levéltá ban Czapik Gyula püspökka i elnökt l szá mazó, külön iktatószámmal elláto i atot nem találtam. Hiába muta am fel a másolatot Ege ben, akko is kita to ak amelle, hogy nincs ilyen külön i atanyag. Azóta máshonnan megtudtam, hogy van, s t valaki dolgozo is bel le, de én mint eg i egyházmegyés pap, a gy jtésekkel megbízo kutató máig (1998) sem juto am hozzá. Tehát csak Kovács Vince és Kovács Sándo püspökök naplói a voltam kénytelen hagyatkozni a konfe enciák legalább tá gyso ozati pontjainak megállapításában. További nehézséggel találtam magamat szemben, amiko minden fá adozásom, utazásom ellené e is az évi konfe enciák ól csak az id pontok voltak meg, és sehol semmi nyomát nem találtam jegyz könyveknek. Amiko újsághí ekben a ól olvastam, hogy az ÁEH i atokat semmisít meg, a Hi udományi Akadémia ÁEH-s el adóján ke esztül meg aka tam gy z dni a ól, hogy a jegyz könyvek még megvannak-e? E ké ésemet el adva el zé- 20 Az Állami Egyházügyi Hivatal 1951-ben történt létrejö e el is volt az Államvédelmi Hatóságnak (ÁVH) egyházi ügyekkel foglalkozó részlege, amely többek közö a püspökkari konferenciák jegyz könyveit, illetve azok adatait is igyekeze megszerezni. A politikai rend rség kebelében, az Államvédelmi Osztály III. alosztályaként már 1946 tavaszán megalakult az egyházpolitikai csoport. Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

11 BEVEZETÉS 15 kenyebben mint pá évvel ko ábban beinvitált a titká ság a. 21 O el adta ké ésemet és utasíto ák az i a á ost, hogy hozza ki a püspökka i jegyz könyveket. A vá akozás ideje ala többen jö ek és mentek isme s személyek is i atokat hoztak-vi ek. Lám, így is lehet, gondoltam akko, csak nem mindenkinek. Igaz, hogy akko o má mindenki a ól beszélt, hogy hol fogja folytatni munkáját. Vég e megjelent az i a á os hölgy, és hóna ala sokkal több i atot hozo, mint amit én el szö lá am. Meg is jegyeztem, hogy én csak az közö i jegyz könyveket ké tem. E e megjegyezte: Ez minden, ami nálunk van. Ö ömmel ültem neki a paksaméta tanulmányozásának és a legnagyobb meglepetésem e o találtam az általam annyi a ke ese 1949-es jegyz könyveket. Ezeket Hamvas püspök készíte e és ajta voltak a szegedi pecsétek tehát onnan ke ültek az ÁEH levéltá ába. Amiko nevetve megmuta am az akadémiai el adónknak, felajánlo am, hogy visszaviszem Szeged e ket. Egy kicsit gondolkodo, azután azt mondta, hozzak egy í ást Szeged l, hogy k ezt onnan valaha kiké ték. E e felvilágosíto am t, hogy akko ezeket az i atokat nem kiké ték, hanem szó nélkül elhozták. Ezután csodálkozo szavaimon, de hát olyan atal volt, hogy azt a ko szakot nem isme he e. Az o fekv jegyz könyveket kimásoltam, az egyetlen, gyo sí ással készült jegyz könyv l másolatot készíte em, és így csatoltam a gy jteményhez. Az i atcsomó visszake ült a helyé e, és a további so sa, valamint a többi o zö i at so sa is isme etlen el em, me t so suk ól nincsen hí. 22 Azóta megjelent nyomtatásban Beke Ma git bevezetésével és sze kesztésében az közö i jegyz könyvek gy jteménye. 23 Ugyancsak megjelent G sz é sek naplója, 24 valamint Rogács Fe enc pécsi segédpüspök feljegyzései és i atai alapján Salacz Gábo munkája A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje ( ) 25 címmel. Tudom, hogy Kovács Sándo, Papp Kálmán és Kovács Vince is jegyzeteket készíte ek a püspökka i konfe enciákon. Talán egysze alkalom kínálkozik a a, hogy ezek is napvilág a ke üljenek, és azok is, amelyek l eddig még nem tudunk. Egyel e meg kell elégednünk ennyi fo ásanyaggal, és ha mozaikokban is, de össze akhatjuk az évek közö él magya egyház küzdelmét az elnyomatás ellen és küzdelmét a fennma adásé t. Budapest, januá 31. Borovi József 21 Helyesen: a Hivatalba. 22 Az Állami Egyházügyi Hivatal ira ára közö a Magyar Országos Levéltárba került. Ám a hivatkozo jegyz könyvek bár kutatásuknak akadálya nem volt nem találhatók. Borovi József gy jtésében egyébként az 1950-es évkör egyes forrásaira illik a történet. 23 B Margit: A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei Argumentum, Köln Budapest, (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 14.) 24 Gr sz József kalocsai érsek naplója S. a. r. T József. Szent István Társulat, Budapest, S Gábor: A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje ( ). Görres Gesellscha, München, (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 9.) Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:22

12 Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:23

13 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI 1949 ÉS 1965 KÖZÖTT A püspökka i konfe encia intézménye Magya o szágon a endi hagyományokban gyöke ezve fokozatosan alakult ki mint a katolikus egyház magya államhatá okon belül él püspökeinek (o diná iusainak) endsze es és állandó jelleg tanácskozó, konzultatív egyházko mányzati sze ve. Mivel tö vényalkotási joga nem volt, állásfoglalásai nem voltak kötelez ek a magya katolikus egyház a, azok nem ko látozták az o diná iusok önállóságát, mégis egyfajta közös vezé fonalnak tekinthet k, amelyek kivált az államhatalom i ányába összehangolták az o diná iusok lépéseit. Az 1917-es egyházi tö vénykönyv a püspökka i konfe enciák jogalkotó jellegét csak egy esetben isme te el: a ta tományi zsinatnak vagy a ta tományi püspöki tanácskozásnak a dolga el í ni a díjszabásokat amelyeket az egész egyházi ta tományban zetni kell (1507. kánon). A gyako latban azonban számos ké désben, mint például iskolai, egyesületi, segélyezési és egyéb bels egyházi ügyekben, puszta jogszokás alapján, a testület véleménye döntésé ték volt. A II. Vatikáni Zsinat ebben is fo dulatot hozo : egy évszázadnyi fejl dés után kötelez vé és jogalkotó tényez kké emelte a világ számos o szágában egyébként má évtizedek óta m köd püspökka i konfe enciákat. Éppen ezé t a konfe enciák jegyz könyvei a századi magya katolikus egyház tö ténetének legfontosabb fo áscsopo tja, amelyek há é anyagaikkal, a tanácskozások ól kiado közös pászto levelekkel vagy hatá ozatokkal együ 1949-ig szinte hiánytalanul megma adtak. Az 1848-tól fokozatosan endsze essé váló tanácskozások hiteles okmányainak egy észét 1892-ig csak esetlegesen publikálták. A tö ténészként is isme t Vasza y Kolos p ímásságától, 1892-t l kezdve viszont egészen 1944 má ciusáig a meglehet sen észletes és pontos jegyz könyveket az eszte gomi aula által megsze keszte kézi at sze int Buzá ovits Gusztáv könyvnyomdájában sokszo osíto ák. E nyomtato és hitelesíte jegyz könyveket valamennyi aulába megküldték, s t a Magya O szágos Levéltá könyvtá a is iz egy majd teljes so ozatot. A nyomtato jegyz könyvekhez az 1892 és 1916, majd az 1917 és 1936 közö i évek l tá gymutató is készült, amit ko látozo számban, mintegy 60 példányban ugyancsak sokszo osíto ak. A sokszo osítás ellené e nyilvánvaló, hogy a konfe enciaanyagok nem a nagy nyilvánosság számá a készültek, azokat könyvként nem adták ki és így könyvá usi fo galomba sem ke ültek. E felbecsülhetetlen fo ásé ték dokumentumok szaksze közlése a tö téne udomány, s azon belül is az egyháztö ténet-í ás fontos feladatává vált. Els ként Gergely Jen kívánta megjelentetni a magya katolikus püspökka i tanácskozások 1919 és 1944 közö i tanácskozásainak jegyz könyveit, mégpedig a konfe encia mibenlétét, észtvev it, lefolyását, a jegyz könyveket mint Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:23

14 18 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI fo ásokat alaposan isme tet bevezet tanulmánnyal és info matív jegyzetappa átussal egyetemben. Te jedelmi és ebb l e ed en pénzügyi okokból az 1984-ben kiado fo ásmunka az egyházpolitikai és köztö téneti szempontból eleváns napi endi pontok közlésé e szo ítkozo azokat azonban mindig teljes te jedelmükben hozta, és esetenként teljes jegyz könyveket is beemelt. 1 Bizonyá a ez a kötet is köz ejátszo abban, hogy a katolikus egyház észé l is fontosnak ta to ák ezen alapvet fo áscsopo t publikálását ben ke ült so a Bonni Egyetem egyháztö téneti tanszékének p ofesszo a, Adriányi Gábor által sze keszte és kell anyagi támogatással endelkez Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae so ozat köteteként a magya katolikus püspökka i tanácskozások közö i jegyz könyveinek teljes te jedelemben való közlésé e. 2 A nagyszabású fo áskiadvány gondozója a P ímási Levéltá akko i vezet je, Beke Margit, aki a jegyz könyvekhez a püspöki tanácskozások tö ténetét bemutató, igen alapos bevezet tanulmányt, több kiegészít indexet, táblázatot és a chontológiát csatolt. A tájékozódást észletes tá gymutató segíti. Részint anyagi, észint id beli nehézségek mia azonban elma adt a két kötetet kitev anyag jegyzetekkel való ellátása. A Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae so ozat 14. köteteként lá ak napvilágot ugyancsak Beke Ma git sze kesztésében a Mindszenty-ko szak konfe encia-jegyz könyvei. 3 Bevezet tanulmányában a sze keszt összegzi a Magya Katolikus Püspöki Ka és tanácskozásának sajátosságait, és folytatja a konfe enciák tö ténetét a tá gyalt ko szak a vonatkozóan. A memo andumok, nyilatkozatok, kö levelek szövegét nem, de kiadásuk keltét, tá gyát és címze jét k onológiai endben mellékletként közli. Jegyzetappa átus ehhez a kötethez sem készült. A jegyz könyvek olyan újko i fo ások, amelyek alapul szolgálhatnak a kutató tö ténészek számá a, és ezt lábjegyzeteléssel nem volt szándékunkban befolyásolni 4 indokolja bizonyos szempontból méltányolható álláspontját a sze keszt. Má ekko felme ült az igény, hogy teljesebbé kell tenni a konfe encia-jegyz könyvek kiadását. A püspöki konfe enciák 1948 utáni üléseinek géppel í t jegyz könyveit Borovi József egyházjogász p ofesszo kezdte az 1990-es évek második felében összegy jteni, míg az 1892 és 1918 közö i, ugyancsak sokszo- osíto jegyz könyvek kiadásának el készületei 2008-ban kezd dtek meg. Má az 1945 és 1948 közö i jegyz könyvek összeállítása is nehézkesebb volt, mint a ko ábbi évtizedeké, ugyanis 1945 után a jegyz könyveket nyomdai úton má nem sokszo osíto ák, hanem az e edetileg gyo sí ással ögzíte szöveget csak legépelték, a k elölt hitelesít k pedig ezt hitelesíte ék. Végül pedig új a- 1 G r Jen : A püspöki kar tanácskozásai Gondolat Kiadó, Budapest, A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö. A bevezet tanulmányt í ta és sze keszte e: B Ma git. So ozatsze k.: A r Gábo. Au o a Könyvek, München Budapest, (Disse tationes Hunga icae ex histo ia Ecclesiae ) 3 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyz könyvei közö. Sze k. B Ma git. So ozatsze k.: A r Gábo. A gumentum, Köln Budapest, (Disse tationes Hunga icae ex histo ia Ecclesiae 14.) 4 Uo Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:23

15 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAI 1949 ÉS 1965 KÖZÖTT 19 gépeléssel sokszo osíto ák annyi példányban, hogy minden észtvev o diná- iusnak jusson. Az 1949 utáni id k jegyz könyveinek teljes so át összegy jteni szándékozó kutatónak azonban még nagyobb nehézségekkel kelle megküzdenie, ennek kö ülményei l Bo ovi József kötetünk bevezetésében észletesen beszámol. azonban 2005-ben elhalálozo, má nem fejezhe e be munkáját és nem é he e meg megjelentetését. I athagyatékát, melynek csak egy észe a püspökka i konfe enciák a vonatkozó gy jtése, a Magya Katolikus Püspöki Konfe encia I a á a zi. Évekig csak az 1945 és 1948 közö i jegyz könyvek ta talmát is feldolgozó tá gymutató fénymásolata kö özö a kutatók közö, ezt most a II. kötet végén változatlan összeállításban megtalálja az olvasó. A kutatás 2007-ben ve ismét lendületet, amiko a METEM és a Szeged-Csanádi Egyházmegye pályázati pénzt nye t a m kiadásá a. Bo ovi p ofesszo e edeti kézi atát gyelembe véve egy szaksze egyháztö téneti fo áskiadás lét ehozása volt a cél. Ennek e edményeként készült el ez a dokumentumkötet, amit ke s fo ásközlésnek is lehet tekinteni: egyfel l közöljük a Magya Katolikus Püspöki Ka tanácskozásainak alapdokumentumait, másfel l mindvégig tiszteletben ta to uk Bo ovi József gy jt munkáját, ami e a fo ások lel helyének megnevezésénél minden esetben utalunk. Gépelt kézi atának e edeti fo ásait Kovács Vince váci segédpüspök és egyes, Hamvas End e csanádi püspök által készíte jegyzetek kivételével, amelyek a dokumentumok alig egy százalékát teszik ki sike ült levéltá ban fellelni. Amennyiben elté ést észleltünk a levéltá i fo ás és Bo ovi József kézi ata közö, akko a levéltá i fo ás szövegét közöljük, tekintve, hogy nem isme t a változtatás oka: gépelési hiba, tudatos sze kesztés vagy egyéb. A csekély elté ések e pedig lábjegyzetben utalunk. Az 1949 utáni konfe encia-dokumentumok felté képezéseko nemcsak a levéltá i tö vényb l e ed ko látozásokkal, hanem i athiánnyal is számolni kelle. Kutatómunkát pedig nem csupán a közölt dokumentumok feltá ása, hanem azok ko ekt, tö ténetileg pontos és hiteles jegyzetelése é dekében is végezni kelle. A magya o szági katolikus püspökka i konfe enciák 1949 és 1965 közö i archív anyagai els so ban az egyházmegyei levéltá akban, majd az 1960-as évekt l hiteles másolatban a Magya O szágos Levéltá ban, az Állami Egyházügyi Hivatal i atai közö találhatók. Egyben, hiánytalanul egyik levéltá ban sincsenek meg. Ám míg ko ábban (1949-ig) az o szágos vonatkozású anyagok a püspöki konfe encia elnökének, az eszte gomi é seknek, Magya o szág p ímásának i a á ában, a P ímási Levéltá ban ma adtak fenn Eszte gomban, addig a tá gyalt ko szak p ime fo ásbázisa els dlegesen a Kalocsai F egyházmegyei Levéltá ban és a Magya Katolikus Püspöki Konfe encia I a á ában található. El bbiben az egyházko mányzati i atok, illetve a kalocsai é sek, G sz József magánlevéltá a, utóbbiban az Eg i F egyházmegyei Levéltá ból 1998-ban átve püspökka i i atok és a konfe encia-jegyz könyvek gy jteménye. A többi egyházmegyei levéltá i atait is b ségesen használtuk, kivált az egyházmegyéket ko mányzó o diná iusok pe szonális i atait. A sze zetes endek levéltá ai közül pedig a Pannonhalmi Bencés F apátság Levéltá ában kuta unk, mivel a mindenko i pannonhalmi f apát saját egyházmegyéje jogán a püspöki ka Book ELSO K PUSPOKindb.indb /10/22 8:01:24

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 3. szám (41. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. március A PÁPA FOGADTA AZ ÚJ MAGYAR NAGYKÖVETET Etikai alapokra kell építeni a gazdasági és politikai

Részletesebben

Gergely, Jenő. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Gergely, Jenő. Created by XMLmind XSL-FO Converter. Gergely, Jenő A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945 Gergely, Jenő A könyv elektronikus változata az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

Tanulmányok és inventárium

Tanulmányok és inventárium COLLECTANEA STUDIORUM ET TEXTUUM tom. 1 KATOLICIZMUS MAGYARORSZÁGON A II. VATIKÁNI ZSINAT KORÁBAN Tanulmányok és inventárium TÖRÖK JÓZSEF, TUSOR PÉTER TÓTH KRISZTINA BUDAPEST 2015 bibliotheca historiae

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 35. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Adatvédelem az Európai Unióban. Szolgáltatások szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 35. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Adatvédelem az Európai Unióban. Szolgáltatások szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 35. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Oros Paulina Dr. Szurday Kinga Adatvédelem az Európai Unióban Szolgáltatások szabad áramlása A Miniszterelnöki

Részletesebben

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék Az Egyházi Törvénykönyv Fordította: Erdô Péter 1983 by Libreria Editrice Vaticana, Vatican City; az összes latin szövegekre A Magyar Katolikus Püspöki Kar az elôírt engedélyt megadta. Budapest, 1984 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja 2., javított kiadás Dr. Semjén Zsolt IGENIS, SZÓLNUNK KELL! A kereszténydemokrácia

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009

A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009 A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 100 ESZTENDEJE A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009 A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 100 ESZTENDEJE 2 0 0 9 Kiadja: Nyomdai előkészítés: A Kalocsa-kecskeméti

Részletesebben

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 5. szám (41. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. május A SZENTATYA A FIATALOKHOZ XVI. Benedek pápa üzenete az ifjúsági világnapra Ebben az esztend

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám F e b r u á r i III. évfolyam 5. szám ÜNNEP Már nagyon várom a tavaszt Már nagyon várom a tavaszt, a legszívesebben látott év szako mat. Nehezen tudom lerázni a tél hosszan tartó hidegét. Ke res ném az

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2014 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben:

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben: Keskeny palló TARTALOM Most kellett?......... 2, 4 Az európai és a hazai gyermek-alapellátás közös konferenciája több ok miatt volt nagy jelentôségû. Elsô alkalommal rendeztünk nemzetközi kongresszust.

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 39. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Marton Bernadett A pénzmosás megelôzése és megakadályozása. A tôke szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 39. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Marton Bernadett A pénzmosás megelôzése és megakadályozása. A tôke szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 39. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Marton Bernadett A pénzmosás megelôzése és megakadályozása A tôke szabad áramlása A Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben