Kesztette:BroTamas Elmeletinyelveszetszak EotvosLorandTudomanyegyetemBTK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kesztette:BroTamas Elmeletinyelveszetszak EotvosLorandTudomanyegyetemBTK"

Átírás

1 0 STATISZTIKAITULAJDONSAGAINAK MATEMATIKAIESZKOZOKKEL IROTTSZOVEGEK MODELLEZESE szakdolgozat Kesztette:BroTamas Elmeletinyelveszetszak EotvosLorandTudomanyegyetemBTK Budapest,2000.

2 relaciok,esazokmodellezesenyelveszetilegisrelevansmatematikaimodellekkel.azrott Dolgozatomtemajaazrottszovegekstatisztikustulajdonsagai,kozelebbr}olakor- Osszefoglalo esahatvanyfuggvenykentlecseng}ozipf-fuggvennyellehettobbekkozottjellemezni.a fel,esilyenszempontbolaligkulonboznekamasabecekfolottgeneraltszekvenciaktol, szovegeketmintegyvegesabece(lexikon)elemeib}olalkotottszimbolumszekvenciatfogom modellezesehezvezetekbesztochasztikuseszkozoket,tobbekkozottdenialomasztochasztikusveremautomatafogalmat,amelykepesvisszaadniezeketajellemz}oket.amodell szimbolumszekvenciaknakegyszelesosztalya,amelyetahosszutavukorrelaciokletevel peldaulszamtogepprogramoktolvagyagenetikaikodtol.kiderul,hogyletezikezen termeszetesnyelvekenrottszovegekbeletartoznakebbeazosztalyba.ezenosztaly X-vonaselmelettel. jesmagyarazoertekhezfelkellteteleznunkegy,,vakmer}o"hipotezistis,miszerintazrott szovegekglobalisstrukturaja{tehatamondatszintfelettiosszetev}okis{jellemezhet}okaz nyelveszetirelevanciajatazadja,hogyazx-vonaselmeletmintajaraepulfel.deatel- 2

3 1.Bevezetes 2.Rovidtavukorrelaciokesmodellezeseik Tartalomjegyzek 2.1.Matematikaibevezetes::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9 2.2.Rovidtavukorrelaciosjelensegek:Avektor-tertechnika::::::::::::::::::: Excursus:AzX-barstrukturatulmutat-eanyelveszeten?::::::::::::::::::: ADamashek-modszerismertetese:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ADamashek-modszertovabbfejlesztese,diszkussziojaszovegekre::::: Hosszutavukorrelaciok 2.3.Markov-modellek,mintaDamashek-modszermagyarazata:::::::::::::::::17 2.4AZipf-analzis:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::20 4.Asztochasztikusveremautomataesalkalmazasa 3.2.Kserletieredmenyek:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: AZipf-fuggvenyesahosszutavukorrelaciokkapcsolata:::::::::::::::::::: Hosszutavukorrelaciokkimutatasa:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Kornyezetfuggetlensztochasztikuseszkozok:::::::::::::::::::::::::::::::: HosszutavukorrelaciokgeneralasaSPDA-val:::::::::::::::::::::::::::::: Asztochasztikusveremautomata:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sztochasztikuskornyezetuggetlenautomatak::::::::::::::::::::::::: BecslesaZipf-fuggvenyre:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::31 5.Osszefoglalas 4.4.AzX-bargrafokZipf-tulajdonsagai:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: AzX-SPDAesaszovegekhosszutavukorrelacioi:::::::::::::::::::::::::: Aveletlenbolyongomatematikaitulajdonsagai:::::::::::::::::::::::35 A.Fuggelek:AzSPDA-kesaSCFG-kekvivalenciaja 4.2.2Emprikuseredmenyekaveletlenbolyongoval:::::::::::::::::::::::::39 Irodalomjegyzek B.Fuggelek:Peldaveletlenbolyongoval

4 1.fejezet Bevezetes gyakuls}oszemlel}oszamarameglehet}osenfurcsaleheta,,matematikainyelveszet",mint Anyelvtudomanyhagyomanyosanaparexcellencebolcsesztudomanyokegyikevolt,es disaster,itisanopportunity." "Aclashofdoctrinesisnota f}onevicsoport.pedigamodernnyelveszetegyiklegnagyobbhatasuiranyzatarolvanszo. Amikorarrakernek,fejtsemkireszletesebben,mitisfeda,,matematikainyelveszet", Whitehead1 neveznemahagyomanyosnyelveszetazoniranyzatat,amelyanyelvkvantitatvtulajdonsagaivalfoglalkozik(nagyferenc[1986]).ahang-esszogyakorisagivizsgalatontul akovetkez}ocsoportostastszoktamelmagyarazni.el}oszoris,,kvantitatvnyelveszetnek" hagyomanyosnyelveszetmasiktermeszettudomanyokhozkozelalloagaafonetikazikaies matematizaltiranyzatairagondolunk.ezenbelulisharomlehet}osegetemltenekmeg.az valoszn}ulegasokatvitatottglottokronologiaezeniskolalegjelent}osebberedmenye.a biologiaivonatkozasai.,,algebrainyelveszet"azotvenesevekt}olkezd}od}oen,ageneratvnyelveszetmegjelenesevel kezdteeler}oteljesenbefolyasolnianyelvtudomanyt.achomskyestarsaialtalkidolgozott formalisnyelvekelmeleteutanujabbesujabbmatematikai{f}olegalgebrai{fogalmak talaltakutatamodernnyelveszetkulonboz}omodelljeibe.egyesekfogekonyabbakvoltak Amikormatematikainyelveszetr}olbeszelunk,inkabbamodernnyelvtudomanyerosen esely.",whitehead,scienceandmodernworld,p.186,ideziprigogine&stengers[1986]. aformalizalasra,mintmasok,demajdnemmindenteruletentalalunkamatematikabol 1"Haadoktrnakutkoznekegymassal,aznemkatasztrofa,hanemkihasznalando 4

5 Amatematizalhatobbelmeleteka,,szamtogepesnyelveszet"kiindulopontjaivavaltak, kolcsonzott,azzalnehakeveskapcsolatbanlev}o,szavakat(pl.jegymatrix,fastruktura,...). szamokkalmerhet}o,kvantitatvtulajdonsagaitvizsgaljak,akarcsakaklasszikuskvantitatvnyelveszetben.deegyresztkomplexebbmatematikaiaparatussal,masreszt{modernnyelvtudomanyrollevenszo{acelezentulajdonsagokmodellezese,illetvealetez}o modellekkelvaloosszevetese. Aharmadikagat,,statisztikusnyelveszetnek"neveznem.Szembenazabsztrakt algebraieszkokethasznalomatematikainyelveszettel,ezenkutatasoksorananyelv akit}uzottcelja,hogyalgoritmizaljaezenelmeleteket. amelyetamodernmatematikainyelveszetmasodikaganaktekinthetunk,esamelynekaz chasztikusmodellekkelkvanommagyarazniameggyelttenyeket.azemprikusada- tokatzikusokkutatasaiszolgaltattak,amelyeketaz1990-esevekels}ofelebenpublikaltak sajatmagameredmenyei.nemtudokhasonlojelleg}uprobalkozasokrol. Dolgozatomtemajaezenutolsocsoportbasorolhato.A,,komplexebbmatematikai aparatus"jelenesetbenastatisztikuszikaaltalmotivalteszkozoketjelenti,esszto- avilagsokpontjan,esazehhezillesztett,nyelveszetilegremelhet}olegmotivaltmodellek evtizedbenkezdteonalloeletet.azemltetttudomanyteruletekmatematikaiaparatusat fejlesztettetovabbegyabsztraktabbszinten,majdrajottajelensegekuniverzalisvoltara. Adinamikairendszerek,akaoszelmelet,afraktalokesanovekedesijelensegekmindmindosszefugg}ofogalmak,esazezekkellerhatojelensegekmegtalalhatokakemiaban atermodinamikaesaszilardtestzika(anyagtudomany)modernhajtasa,azelmultnehany Amodernzikaihatter-tortenetehezannyiterdemestudni,hogyastatisztikuszika esazevoluciobiologiabaneppugy,mindakozgazdasagtanbanvagyakozutikozlekedes modellezeseben.1afraktalokfogalmael}ofogkerulnidolgozatomnegyedikfejezetebenis. azelektronikateruleter}olis.azirodalomjegyzekbenszerepelnektovabbiinterdiszciplnaris arendeskaosz[1997]kotetben.mainzer[1997]targyaljatobbekkozottazevoluciot,az dinamikairendszerekszemszogeb}ol.szepfalusy&tel[1982]tartalmazcikkeketakemiaes emberiagyat,amestersegesintelligenciatesazemberitarsadalmatakomplexitasszempontjabol.port&vangelder[1995]akognitvtudomanyokvalamennyiteruletetfelolelia 1Kozerthet}ocikkektalalhatokmagyarulatarsadalomtudomanyokbolvettpeldakkal 1997],Mantegna[1996,1997],Potters[1997],Stanley[1996a,b]azelmultevekbenazikusokkozgazdasagtanfelevalofordulasanakatermekei,mgStanley[1992,1993a,b],Vicsek [1995],Derenyi[1996],Geritz[1997]azikusok,,biologiaikorszakanak"apeldai.Family &Vicsek[1991]esVicsek[1992]szintensokfelepeldattartalmaznakmindenfeleteruletr}ol. temajupublikaciokis,pl.bouchaud[1997],ghashghaie[1997],liu[1997],martinas[1995, 5

6 ketszerez}odottmeg(bro[1998a]).ekutatasokhatasaraazipf-fuggvenyekvizsgalata informaciomennyisege1982decemberees1998tavaszakozottkorulbelul14honaponkent aszamtogepenkonnyenhozzaferhet}oadatbazisokszama.azncbi-genbankbantalalhato bolumszekvenciak,hosszutavukorrelacioivalfoglalkozni,akkor,amikorhirtelenmegn}ott parhuzamosanadns-szekvenciakesazrottszovegek,altalanosanfogalmazvaaszim- Afraktalokkalfoglalkozozikusokaz1990-esevekels}ofelebenkezdtekel kimertettekazikusokszemszogeb}ol,esugyanezenkutatokjelent}osreszeattertat}ozsdei folyamatokvagyavallalatokmeretszerintieloszlasanakhasonloelemzesere. isel}oterbekerult.de raleultapublikalasikedv,talanazert,mertatemakat pontjaboldiszkutalniezeneredmenyeket.meggy}oz}odesem,hogyazikusokeredmenyeinek egyesfejezeteibennagyobbsulytkapnakagenetikaiszekvenciak.deezenmeggyelesek avelukgyakrananalogtulajdonsagokkalrendelkez}orottszovegekr}ol,ezertdolgozatom fontosakazrottszovegekszempontjabolis.) (MivelacikkektobbsegeinkabbaDNS-szekvenciakkalfoglalkozik,eskevesebbszoesik semfoglalkozott. anyelveszekszamaraisvanmondanivaloja.detudtommal,evvelakerdesseleddigsenki foglalomossze,majdismertetemazokatakorabbieredmenyeket,amelyeket,mintem- Amasodikfejezetbenadolgozatomaltalmegkvantmatematikaiel}oismereteket Adolgozatombanmegprobalomeapontonfelvenniafonalat,esanyelveszetszempirikustenyeket,kvanokmodellezni.Amodszeratudomanyossagaltalszeretnekmeggyeles-modellezeslesz.Amasodikfejezetvegenmodellezemazel}oz}oekbenlertrovidtavu korrelaciokat,majdaharmadikfejezetbenismertetemazel}ottemvegzettmeggyeleseket azehhezaltalamjavasoltmodelleket,majdnehanyszimulacioeredmenyenmutatombea ahosszutavukorrelaciokletevelkapcsolatosan.anegyedikfejezetbenpedigismertetem hasznossagukat.vegezetulosszefoglalomadolgozatombanlertakat. masodikfelebenvalikvilagossa. het}osengyengelabakonallohipotezistszeretnekfelvetni.ennekindokaa4.fejezet Viszont,megmiel}ottbelekezdenekamatematikaifejtegetesekbe,egyegyel}oremegle- HaaChomskyanusfelfogasszerintanyelvimodulegyedulallojelensegakognitv 1.1.Excursus:AzX-barstrukturatulmutat-eanyelveszeten? modulokkozott,mgmasfelfogasokszerintnincseneleskulonbsegkozottuk,ahipotezisem resze.szerenyebbenmegfogalmazva,aztszeretnembelatni,hogyanyelveszetbenmegis- maximalistafelfogasaszerintanyelvimodulstrukturajatvesziatakognitvrendszernagy 6

7 teruletekenis,amelyeketnyelveszetenkvulinek,peldaultarsadalmilagmeghatarozottnak mertstrukturakdominalnakazemberi(nyelvi?)alkotasokegyjelent}oshalmazaban.olyan liturgiakszerkezetenszeretnemkonkretankidolgozniamodszertant,majdmasteruletekre zikaiterminussalelve{univerzalitasiosztalybanervenyes.akozeljov}obenavallasi marnemanyelvimodulhoztartozik{anyelveszetb}olismertelvekhatarozzakmeg. isatvinniazelkepzelest. fogunkfel.legsz}ukebbertelemben:aszovegekglobalisstrukturajat{amelyvaloszn}uleg kulturankentkisebbvaltozatossagokatmutat,megisuniverzalisjelenseg.amodszertan Konkretabban,azX-barstrukturarolszeretnembelatni,hogyegyszeles{statisztikai alapjateppenazuniverzalitasesavaltozatokosszehasonltasaadja. elemekb}olepulfel:felado,cmzett,ekett}otarsadalmiesszituaciosviszonya,afogalmazas helyeesideje.akozoltinformacio,amelyonmagabannemlennemas,mintegymondatszintfolottinyelviproduktum,eppenezenelemekhangsulyos,escsakalevelformara jellemz}ojelenletemiattvalhatlevelle. Alevel,mintazemberikultura}osikommunikaciosjelensege,alapvet}oenakovetkez}o Epontonalevelformanfogombemutatniazotletet.Alevelformaorszagonkent, levelbucsuformulajattartomalevel{azx-vonaselmeletb}olismertfogalommalelve{,,fejenek".nevezzukl-nek.abucsuformula,folegafranciahivataloslevelformulahozhasonloszerkezetekben,tartalmazzaalevelformulafentebbfelsoroltvalamennyielemet.de magyarulis,abucsuformulabanbennevanimpliciteafelado,acmzett,esekett}oterbeli, tarsadalmi,esmindenegyebviszonya.2aleveltorzselehetemelfejxpb}ovtmenye. Ezert,talanonkenyesesajelenlegistadiumbannemeleggemegalapozottmodon,a runkmegakarmit,hanemaleveltorzseaketfelkozottiviszonytolfugg);esmaximalis B}ovtmenyasztenderdfogalmakszerint,hiszenafejszelektalja(peldaulnemakarkinek Amailevelformulabanfej-veg}uazL,deazokorilevelformulakbannyitoformula(is?) legnagyobb,legmagasabbegyseg,amelymarnemnyelvi,hanemtarsadalmitenyez}ok projekcio:aleveltorzse,,szoveg",amelyamondatfolotti,nyelvilegmeghatarozott altalmeghatarozottstrukturakbaagyazodhatbele.(maskerdes,hogyetarsadalmilag meghatarozottstrukturakatszintenazemberkognitvrendszerealaktottaki.) teirantad".a\varomleveledet"vagyaz\[iam]lookingforwardtomeetingyou"kifejezeseknemcsupanaketszemelyttartalmazzaknyelvtanilag,hanemaketszemelyterbeltimviszonytfeltetelezkettejukkozott.a\tisztelettel"jelentese\entisztelettelvagyok 2A\Csokollak"ragjabanexpliciteszerepelmindketfel,azigepedigmeglehet}osenin- Abucsuformula,mintfej,esaleveltorzse,mintb}ovtmeny,alkotegyLkomponenst. viszonyarol,jov}obelikapcsolattartasarolisarulkodnak. 7

8 vanvalamimasis,rajtakvulalevelformulaban.amegszoltasesazalarasspecierek,es elemekerul:azalarasbaafelado,mgamegszoltasbaacmzett,valamintafeladoesa ett}olvalikteljesprojekciova,lp-ve,amelyonalloanletezhet.eketspecierbeafejnehany talalhato,amifej-kezdet}ul-tjelenthet.delnemmaximalisprojekcio,hiszenlegtobbszor azalaras,mgenagyobbstrukturaspecierpozciojabaakeltezeskerul?vagyegyktv SignfejemelikiazL-b}olafeladotegySpec-Sign-ba?Esvajonhasonlokeppenkerula Vagymondjukazt,hogyegyujabbX-barstrukturaepulazLPfole?PeldaulazLPtestvere modellbinarisvoltat.vajonezaztjelenti,hogyamaximalisprojekcioharomvonasszamu? cmzettviszonya,,mozogfel".aznyilvanvaloazraskepb}ol,valamintamondatf}uzesb}ol, (hely-)id}oadataspec-date-be? hogyamegszoltaskozelebbvanl-hez,mintazalaras,3esezameggyelesmegmentia ezenkerdesekre.peldaulamagyaresanyugat-europaikeltezesihagyomanyok kulonboz}osegevisszaadhatoazzalaparameterrel,hogyadatefejazid}ontulahely- guracioja,balvagyjobbfej}u,azazalevelelejerevagyvegerekerul-eakeltezes? informaciotismagahozvonzza-e,vagysem;valamintmilyenezenkonstituenskon- Elviszempontokmerlegelesentul,akulonboz}ovaltozatokvizsgalataadhatvalaszt esszemelyragokformajaban,vagycsakpro-kent)talaljuk}oket,mondhatjukegygeneratv projekciokattartalmaznak,amiketmaganleveleknem.ezzelmagyarazhatoafelado,a szemleletben.vegul,e,,jatek"zarasakentmegannyit,hogyahivataloslevelektovabbi }oketonnanamegszoltasesazalaraspozcioba,ezertottcsakanyomukat(pl.nevmasok cmzett,atargy(hivatkozasiszam),...feltuntetesealevelekelejen. MiertnemszerepelacmzettesafeladovegulisazLPfejeben?Mertelmozgattuk Remelem,hogyerreakozeljov}obenleszmodom.Epontoncsupanalehet}osegetkvantam vanciajateppenazx-barstrukturavaltamasztomala.deezcsakisakkorm}ukodik,ha bemutatni,merta4.fejezetmasodikfelebenastatisztikaimodellunknyelveszetirele- kulonbenabbaacsapdabaesunk,hogyegynyelveszetielmeletrehivatkozom,anyelveszeti elfogadjuk,hogyaszovegglobalis,mondatokfolottiszintjenism}ukodikazx-vonaselmelet, Emetodologiatmodszeresebbenkikelldolgozni,essokmasjelensegreisalkalmazni. elmelethatokorenkvul. lett. sztochasztikusmodelleltudtuklerni,tovabbiervlehetaglobalisx-vonlaselmeletmel- hosszutavukorrelaciokategyglobalisszintenalkalmazott,azx-vonaselmeletreutalo 3Amegszoltasreszealevelmondatstrukturajanak,mertrasjellelkapcsolodika Dehaugytetszik,megisfordthatjukagondolatmenetet:azateny,hogya kovetkez}omondathoz,mgazalarasesetenezalatszatkevesbevanmeg. 8

9 2.fejezet Rovidtavukorrelaciokesmodellezeseik csupanaspecikusabbtudnivalokraszortkozom. bolcseszszakdolgozatrolvanszo,bizonyosmatematikaiel}oismereteketfeltetelezek,es Adolgozatommatematikaifogalmaitszeretnemjelenfejezetbenosszefoglalni.Habar Azaltalambemutatandomegkozeltesbenazrottszoveget,mintszimbolumsorozatot 2.1.Matematikaibevezetes (tetsz}olegesszammalkifejezettmennyisegek),akkorckorrelaciojuk vetjellemzikkvantitatv(sztochasztikus)szemszogb}ol,escelomennekvizsgalata. alkalmazzuk-e.eszimbolumszekvenciastatisztikaitulajdonsagaiasorozatotgeneralonyel- modelltrottszovegre,dns-szekvenciara,4vagymondjukegyszamtogepesprogramra kezelem.ilyenszempontbolerdektelen,hogyadottstatisztikaieljarastvagymatematikai ahola<>jelekavarhatoerteketjelentik.szemleletesen,eketmennyisegegymastol Dolgozatomkozpontifogalmaakorrelacio.HaAesBketvaloszn}usegivaltozo valofuggesetfejezikiakorrelacio,amelycsakakkorzerus,hafuggetlenmennyisegekr}ol vanszo:azegyikvaltozasanemvonjatipikusanmagautanamasikvaltozasat.korrelalt 4ADNS-szekvenciaegynegyelem}uabece,alehetsegesbazisparok(adenin,citozin, C:=<AB> <A><B>; (2:1) guaninestimin,azaza,c,gest)folottgeneraltszekvencia. 9

10 mennyisegekesetenazegyiknovekedeseamasiknovekedesevel(negatvkorrelacioeseten valtozoknak(ai),esekkorvizsgalhatjukazi-ikesaj-ikpozciokozottikorrelaciot(autokorrelacionakisnevezhetjuk,mivelasorozat,,onmagaval"vettkorrelaciojattekintjuk): acsokkenesevel)jarlegtobbszoregyutt. Egyszimbolumsorozatesetenaszekvenciaegyespozicioittekinthetjukvaloszn}usegi ketkepezhetjukugyis,hogy,,asorozatonmegyunkvegig",vagyisazosszesi-reatlagolunk. Azazekkorertelmevandenialniazautokorrelaciosfuggvenyt: Bizonyostulajdonsagokatteljest}o,un.ergodikusrendszerekesetenavarhatoerteke- Ci;j:=<AiAj> <Ai><Aj>: C(k):=hXiXi+ki hxiihxi+ki; (2:2) aholazatlagolastazosszesi-revegezzuk. ltavolsagralev}oszimbolumokkozottifugg}oseg.rulettszamoksorozataesetenfuggetlenek akulonboz}oesemenyek,anapiatlagh}omersekleteksorozataviszontsokkaler}osebben Azautokorrelaciosfuggvenyszemleletesenaztfejeziki,hogymilyener}osazegymastol (2:3) kanakahhoz,hogylallapottalkorabbanmivoltapletyka,halelegend}oennagyszam. fuggvenymeglep}oengyorsanlecseng:valamelyallapotbanvalymikeveskozevanaplety- lancszemeialkothatjakaszekvenciaegyeselemeit.kiderulne,hogyazautokorrelacios peldaulpletykakkialakulasatszeretnenkmodellezni,akkorahrtovabbterjedeseneka osszefugg:annakavaloszn}usege,hogyvalamelyiknapon20fokleszsokkalnagyobb, haamegel}oz}onapokonis20fokkorulivoltah}omerseklet,mintha 5fokvolt.Ha megazalkalmazasokban.amennyibenkorrelalatlanazadatsor(peldaulegykockadobasok tavolsag,amelyszerintc(k)exponencialisanlecseng(peldaulmarkov-folyamatokeseten, eredmenyeib}olallosorozateseten),ugyc(k)=0,k6=0-ra.ekkorasorozatelemei egymastolfuggetlenek,valoszn}useguknemfuggatobbipozciobantalalhatoelemekt}ol. Konkretabban,azautokorrelaciosfuggvenyharomfeletipikusviselkedesegyelhet}o ld.a2.3fejezetben): Rovidtavukorrelaciokrolakkorbeszelhetunk,haletezikolyanRkarakterisztikus fuggvenyszerintcsengle, AmennyibennemletezikilyenRkaraktertisztikustavolsag,hanemC(k)hatvany- C(k)=C0e k=r: C(k)=C0k ; (2:4) 10 (2:5)

11 neknnagysagrendjeben. rend}umarkov-folyamatoknemprodukalhatnakhosszutavukorrelaciokat,azoklecsenge- akkorhosszutavukorrelaciovanjelenaszimbolumszekvenciaban.kimutathato,hogyn-ed isalkalmaztak. kozpontiszerepet.astatisztikuszikabanegysorun.kritikusjelenseget{ugyminta fazisatalakulasokat(pl.olvadas,forras){efogalomnelkulnemerthetunkmeg.atozsdei pontbol,esazalabbiakbanrottszovegekrebemutatandomodszereketdns-szekvenciakra folyamatokatesaszvritmustvizsgaltaktobbekkozottazelmultevtizedbenilyenszem- Akorrelaciokakorulottunklev}ovilagsokfelejelensegeneklerasanaljatszanak dellezesevelfogokfoglalkozni. alapabeceegyeselemeinek(hangoknak,bet}uknekvagyszavaknak)agyakorisaga.ennek vizsgalatasokerdekeseredmennyelszolgaltmarahagyomanyosstatisztikainyelveszetben Azalabbiakbanaszovegekrovid,majdhosszutavukorrelacioinakkimutatasavalesmo- is(ld.pl.nagyferenc[1986]),deezenapontonnemkvanokezzelhosszabbanfoglalkozni. Azrottszovegekkorrelaciomentesstatisztikaitulajdonsagaaszekvenciatalkoto peldaulegyhrugynoksegszamaranagyonhasznoslenne,haabefutohreketemberibeavatkozasnelkullehetnenyelvestemakorszerintcsoportostani.damashek[1995]eppen egyilyenalgoritmusrateszjavaslatot,melyet}oacquaintance-neknevez. Azelmultevekbenegyretobbalgoritmusszuletikszovegekautomatikusszelektalasara: 2.2.Rovidtavukorrelaciosjelensegek:Avektor-tertechnika vektorokskalarisszorzatatkiszamtvakapjukmegaszovegekhasonlosaganakvalamilyen,,merteket"(hanemisaszoegzaktmatematikaiertelmeben).avektor,mintaztdiszkutalnifogom,aszovegrovidtavukorrelacioirajellemz}o.vagyisamodszeraszovegeketa rovidtavukorrelaciostulajdonsagokalapjankepesszelektalni. Ennekazalgoritmusnakalenyegeaz,hogyaszovegekb}olvektorokatkeszt,majda szakdolgozatomban(bro[1998a,b],broetal.[1998]). Kepzeljukel,hogyegynhosszusaguablakot(aszekvenciaesaszamtogepeskapacitas ADamashek-modszerismertetese AmodszertkorabbanDNS-szekvenciakcsoportostasarasikerrelalkalmaztamazikus vegesvoltamiattaltalabann=3:::6)mozgatunkvegigaszovegen,karakterr}olkarakterre. Akulonboz}olehetsegeskarakter-n-eseketindexeljuki=1:::J-vel.Jeloljukmi-velazi-ik 11

12 eppenazmi-k1-revalolenormalasabolkapottfrekvenciakentdenialjuk: karakter-n-esel}ofordulasainakaszamat.aszovegb}olkepezettxvektori-ikkomponenset szorzatajellemziaszovegekhasonlosagat: Havanketszovegunk,abel}olukilyenmodonkepezhet}ovektorok,xesy,skalaris xi:=mi PJj=1mj (2:6) tavolsagnemdenialmetrikatavektoroktereben,azaznemtavolsagfogalomaszovegek Amatematikailagm}uveltekszamarafontosmegemlteni,hogyad(x;y):=1 S S= PJj=1x2jPJj=1y2j1=2=cos PJj=1xjyj kozott,aszomatematikaiertelmeben.ugyanisigaz,hogyd(x;y)pozitv,szimmetrikus, (2:7) esd(x;y)=0akkorescsakakkorteljesul,hax=y,mivelutobbiakaz1-esnormaszerint hogysaszovegekhasonlosagatmeri,1 Spedigaszovegektavolsagat. belathato,hogyaharomszog-egyenl}otlensegnemteljesul,peldaulegyskbanfekv}o,kis ugyanarraavektorrakepezhet}ole,ezaztisjelenti,hogyaketszovegazonos.ugyanakkor lenormaltvektorok.esattolavaloszn}utlenesett}oleltekintve,amikorketkulonboz}oszoveg szogetbezaroharomvektorra.5ennekellenere,aszoinformalisertelmeben,mondhatjuk, es6000karakterkozottvolt,kiveveaketfrancialevelet,amelynekhosszacsupan1000 csesesetbenazazonosnyelv}uszovegektemaszerintiszetvalasztasaislehetseges.sajat demastemaju b}ol(e1-e3),ketfrancialevelb}ol(fr1-fr2)esharommagyarnyelv}u, magampeldaulot,zikaitemajuangol b}ol(ph1-ph5),haromszintenangolnyelv}u, maganjelleg}u b}ol(h1-h3)allokorpusztvizsgaltam.azegyesszovegekhossza3400 Ezaszorzatels}osorbanaszovegeknyelvszerintiszetvalasztasaraalkalmas,deszeren- megszoktuk{nemtettemkulonbseget.atobbureshelyb}olalloszekvenciakatel}oz}oleg torolnikell.eredmenyeimetn=3-raesn=4-rea2.1,ill.a2.2tablazattartalmazza -1200karakter.Azangolabece26bet}ujet,apontot,avessz}ot,valamintazureshelyet nagybet}ukozott,ill.ekezetesesekezetnelkulibet}ukozott{mintaztaz ekben vettemgyelembe(r=29-felekarakter).atobbikaraktertignoraltam,tovabbakis-es d(x;z)=0;5,vagyisd(x;y)+d(y;z)d(x;z)nemteljesul. vektorokzarjanakbe30-osszoget.ekkord(x;y)=d(y;z)=1 p3 (Bro[1997a,b,1998a,b]). 5Legyenekpeldaulx,yeszegyskbanfekv}ovektorokilyensorrendben.Aszomszedos 12 20;134,mg

13 szovegek(e),francia(fr)esmagyar(h)levelek(.txt-fajlok) 2.1.tablazat:Angolnyelv}uzikai(Ph),egyebtemajuangol egyph-szovegszorzata. ketph-szoveghasonlesaga15%-kalmagasabb,mintegye-es adnak,mintakulonboz}onyelv}uszovegekszorzatai.amodszer temaszerintivalogatasraisalkalmas,hiszenkete-szoveg,ill. szovegekegymaskozottszignikansanmagasabbszorzatokat alapjankesztett,akarakterharmasokgyakorisagatjellemz}o (n=3)vektorokszorzata.lathato,hogyazazonosnyelv}u vektoraibolkepezettvektorokszorzatai(n=3-ra0;730;06),mintakulonboz}o 0;790;024)ill.azE-szovegekszorzata(0;800;015)magasabb,mintegyE-esegy nyelv}uekszorzatai(0;250;024).aket,kulonboz}otemajuangolszovegcsokoris elkulonulegymastol:aph-szovegek(pl.n=3-raaph-szovegekegymaskozottiszorzata: Ph-szovegszorzata(0;680;03). Akettablazatadataikozottszignikansanmagasabbakazazonosnyelv}uszovegek szovegcsokor(peldaulazangolnyelv}uszovegek,vagyazangolnyelv}u,szamtastechnikai temajuszovegek)vektorainakazatlaga.eztavektortlevonvaaszovegekvektoraibol, az"tazt"negyes,ahol't'azureskaraktert,aspace-tjelenti).ilyenmodon,aszovegek kitranszformalhatoakaszovegcsokorkozosjellemz}oi,peldaulazadottnyelvfunkcionalisgrammatikaiszavaiboladodojellegzetessegek(amagyaresetenpl.az"tat"harmasvagy Damashekamodszerttovabbfejleszti.Bevezetiazun.centroidvektort,amelyegy-egy 13

14 szorzatokertekekisebb,azelteresekmegszignikansabbak. atobbiszovegneljovalrovidebbfrancialevelekhasonlosaga 2.2.tablazat:A2.1tablazatbanhasznaltszovegekhasonlosaga,n=4karakterb}olallo"ablakot"hasznalva.A Viszontnagyobbncsakhosszabbszovegekkelhasznalhato: mindkettablazatbankisebb,mintatobbi,azonosnyelv}u azeredmeny.ezertarovidszovegekstatisztikaihibainakakikerulesereaztjavasolja nomabbcsoportostasaislehetseges,tartalom,esetlegstlusszerintis. Damashek,hogyrendeljunkegy-egynullaesegykozottisulytazegyesvektorokhoz, A2.2tablazatbanlathato,hogyarovidebbfranciaszovegekesetenkevesbelatvanyos szovegparokhasonlosagimerteke. latvanyosmodon(bro[1998a],broetal.[1998]).akodoloszakaszok(exonok) szorzatot. sulyaval,mintszorzofaktorral,korrigaljukacentroidvektoroklevonasatkovet}oenkapott kozvetlenulkodolnakaminosav-szekvenciakat(feherje-reszleteket),mintahogyaztmindenalapszint}ugenetikaikonyvbenolvashatjuk(peldaulberend[1980]-ban)agenetikai abecer}ol.ezzelszemben,azintronokszerepealtalabanmegnemtisztazott:valoszn}uleg vagykozvetettszerepukvan,vagycsupan,,evoluciosszemetek",azazamultbolmeg- DNS-szekvenciakesetenazun.kodoloesnemkodoloreszeketsikerultkettevalasztani, kisebbetarovidebbekhezesnagyobbatahosszabbakhoz,majdaketdokumentumezen 14

15 hatarozottankulonvalasztanidamashekmodszerevel. maradt,deszerepuketelvesztettszakaszok(weaver&hedrick[1992]).ekettpustsikerult vektort(n=3ablakmellett)osszeszoroztamaf}uzerelejeb}ol( karakterekkozotti szovegtpusbol(e,ph,fr,h)nehanyszovegetegyetlenf}uzerre.6egym=100hosszusagu doboztmozgattamvegigezenaf}uzeren,esadobozeppenaktualistartalmabolkepezett Amodszerteninkabbmasiranybafejlesztettemtovabb:osszef}uztemmindanegy ADamashek-modszertovabbfejlesztese,diszkussziojaszovegekre be.af}uzerangolesnemangolnyelv}ureszeielesenkulonvalnakegymastol:ott,ahola angolnyelv}ureferenciaszovegnekahasonlosaga. doboznemangolszovegettartalmazott,drasztikusanleesettadoboztartalmanakesaz angolnyelv}uph-szovegekb}ol)kepezettvektorral.azeredmenyeketa2.1.abranmutatom kisn-ekviszontkevesbenyelv-vagyszovegspecikusvektorokatadnak.talanemodszert tovabbfejlesztve,ajov}obenalologusokkezebeisegzaktmodszereketadhatunk? mozgodobozmeretelehet}ovetesz.adobozminimalismeretetviszontnhatarozzameg,a szekvenciakatakomponenseirebontsunkszet,legalabbisolyanpontossaggal,amilyeta Azeredmenytrovidenazzalmagyarazhatjuk,hogykulonboz}onyelvekrekulonboz}o Amodszeralkalmasnakt}unikarra,hogykulonboz}ojelleg}uszovegekb}olosszetett kiugrika"the"karakterharmas:gondoljunkahatarozottnevel}onkvulanevmasokraes karakter-szekvenciakjellemz}oek.peldaulazangolnyelv}uszovegekben,azn=3esetben el}oljarokat,nevmasokat,ragokat,...),mgaszovegtemajaagyakori,tartalommalbro hetjukvissza:ketnyelviesegynyelvenkvulitenyez}ore. egyebgyakoriszavakra("they","their","them","these","there",stb.). szavakat.ezekaszovegrejellemz}oszavaker}osenbefolyasoljakadominanskarakter-neseket.anyelveszetezenagahoztudtommalnincsenekolyansztochasztikusmodellek, amelyekkeladamashek-modszeralaposabbandiszkutalhatolenne. aga,amelyamarkovitulajdonsagokat,vagyisalehetsegeshangkapcsolatokatrjale.7ugy karakter:Ph-tpus; karakter:H-tpus; karakter:Phtpus; karakter:Fr-tpus. 6Aleszerkezete: karakter:Ph-tpus; karakter:E-tpus; Egycorpus-basedstatisztikusmegkozelteskulonbsegettudtenniagyakoriteremt, Amasodiktenyez}oanyelvfonologiaja,meghozzaahangtanfonotaktikanaknevezett tanameghatarozzaanyelvrejellemz}ofunkcionalismorfemakat(nevel}oket,kot}oszavakat, Azels}otenyez}olexikai,vagyszintaktikai-szemantikai:azadottnyelvmondat- Eztagondolatottovabbkifejtve,aDamashek-modszersikeretharomtenyez}orevezet- 15

16 2.1.abra:Kulonboz}onyelv}uestartalmuszovegeketf}uztem, ossze,majdegym=100hosszusagudoboztmozgattamvegig ezenafuzeren.lepesr}ollepesrekiszamtottamadoboztartalmanakesasztringels}o6775karaktereb}olallo,zikaitemaju jelent}osreszbenakulonboz}onyelvekenrtszovegeknemtulsagosanalacsonyszorzata. Afonotaktikaiszabalyokkozotttalalunk(majdnem)univerzalisakat,esezzelmagyarazhato isfogalmazhatunk,hogyafonotaktikafoglalkozikanyelvlegrovidebbtavukorrelacioival. angolreferenciaszovegnekahasonlosagat,n=3ablakmellett. Azabraahasonlosagmerteket(aDamashek-feleszorzatot) abrazoljaadobozkezd}opozciojanakafuggvenyeben. scs,fajlfokozottabbagrammatikussaga(amitazanyanyelvibeszel}oiserez),valamintaz egyaltalannemel}ofordulohangkapcsolatoknyelvistatuszakozott. barack,receptszavakkevesbeagrammatikusvolta,aritkaesidegenhangzasunganaszan, 16

17 Damashek[1995]cikketartalmazegyilyentpusuabrat(Fig.3.),amelycsoportost31 nyelvetaszovegmintakhasonlosagaalapjan,dehianyzikanyelveszetitargyalas. fonotaktikaranezvevannak,vagykonnyenkeszthet}okstatisztikak,amelyeketosszelehetne vetniadamashek-modszerrel.tovabbaelemezhet}olennehasonlobbesjelent}osenelter}o fonotaktikajunyelvek(pl.magyaresgruz)viselkedeseadamashek-modszerrelszemben. Deakulonbsegekisjelent}osek,amelyekpedigaszetvalasztassikereteredmenyezik.A Ugyanaza[s]hangamagyarnyelv}uszovegekben's'-kent,azangolbanleggyakrabban sukmegaharmadik,nyelveszetenkvulitenyez}otis,ahelyesrasihagyomanyt.az"sz"par csakazertjellemz}oamagyarszovegekre,mertamagyarhelyesrasgyjelolia[s]hangot. 'sh'-kent,afranciaban'ch'-kent,mganemetben'sch'-kentjelenikmeg.emetenyez}o szerepetsemszabadgyelmenkvulhagyni,hiszenanemetszovegekb}olkeszultvektorok MiutandiszkutaltukaDamashek-modszersikerenekketnyelveszetitenyez}ojet,emlt- meghatarozokomponenseilesznekaz'sch'-ttartalmazokomponensek,amelyekertekea fonetikaiatrastol.) szambaneleghosszuatrtszovegek. hagyomanykent,amelymegaszokasosortograanalistavolabbvanafonologiaivagy atrasalkalmazasavallehetnekikuszobolni,deegyel}orenemallnakarendelkezesemrekell}o magyarbanszintezerus.ahelyesrasihagyomanyhatasatamodszerrefonetikai-fonologiai (Azateny,hogyazekezeteketgyelmenkvulhagytuk,felfoghatoegyolyanhelyesrasi lerniaszovegekrovidtavukorrelacioit,eshogyanalkalmazhatokadamashek-modszer tosabbtudnivalokatvelukkapcsolatban,majdnezzukmeg,hogyanlehetasegtsegukkel diszkutalasara. MarutaltamnehanyszoraMarkov-modellekre.Tekintsukatazalabbiakbanalegfon- 2.3.Markov-modellek,aDamashek-modszermagyarazata nemdeterminisztikus,csupanstatisztikaieszkozokkelelemezhet}oid}osorokat(szimbolumsorozatokat)szokasjelolni,legyenszot}ozsdeiarfolyamokalakulasarol,vagyaszvveresezottszimbolumsorozatotprodukal"(shannon&weaver[1986],p.55).ezzelajelz}ovela kozottelteltid}ointervallumokrol.deasztochasztikusfolyamatokprototpusaikezdett}ol szertvagymatematikaimodelltnevezunk,amely"egyvaloszn}usegisorozataltalszabalyo- Sztochasztikusfolyamatnakegyolyanzikai(vagybarmilyenegyebvalosagos)rendnaksorozata.Aszimbolumszekvenciakhagyomanyossztochasztikuselemzesieszkozeia Markov-lancokesMarkov-modellek.Shannon&Weaver[1986]latvanyospeldakkalil- fogvaakarakterszekvenciak,peldaulegytermeszetesnyelvenrottszovegszimbolumai- 17

18 lusztraljamindezt. azegyesszimbolumokel}ofordulasivaloszn}usegefuggetlenapozciotol. vektorbankellmegadni.azun.ergodikusmarkov-lancokeseten(alancelejet}olelegtavol) aholapijmatrixelem(i;j=1:::n)annakafeltetelesvaloszn}usegetjelenti,hogya,,mondat"valamelypozciojabanazabecej-ikbet}ujettalaljuk,felteve,hogyamegel}oz}o pozciobanazi-ikbet}uttalaljuk.azels}opozciokarakterenekavaloszn}usegeitegykulon Egynelem}uabece(szimbolumhalmaz)felettiMarkov-lancotegyPmatrixdenial, abece(=f1;:::mg),egynn-espallapotatmenetimatrixesegynm-esajelkibocsatasimatrix.amodellugy,,m}ukodik",hogyhaamodellazi-ikallapotbanvan, allapotba,esujboljeletbocsatki,stb. aikvaloszn}useggelkibocsatjaak-ikszimbolumot,majdpijvaloszn}useggelatmegyaj-ik Markov-modellesetenadvavanegyvegesallapothalmaz(=fs1;:::;sng),egyveges n=1esetnekfelelmeg,mga0-adrend}umarkov-lancfuggetlenszimbolumoksorozata. valoszn}usegeamegel}oz}onbet}ut}olfugg.tehatazel}oz}obekezdesbenlertmarkov-lancaz AMarkov-folyamatoknakegyaltalanosabbosztalyatjelentikaMarkov-modellek.Egy Magasabbrend}u(n-edrend}u)Markov-lancotugykapunk,haakovetkez}okarakter benmegkelltalalnunk,melys2allapotsorozatesetenmaximalisap(sjo)felteteles kell}oennagykorpuszfeldolgozasaval,azazamegfelel}okarakter-eskarakterpar-gyakorisagokempirikusmeggyelesevel.markov-modellekesetenviszont,altalabannemismertaz, Markov-lancesetenamodellparametereit,azazaPmatrixelemeitmegbecsulhetjuk valoszn}useg,aholo2ameggyeltjelsorozat.(azesaaz,ill.aele- hogyadottkorpuszmogottmilyen,aztletrehozoallapotsorozathuzodikmeg.ezesetmeib}olkepezettvegeshosszusagusztringekhalmaza.)azaz,bayestorvenyemiatt,maximalizalnikellap(ojs)p(s)szorzatot.ecelrakulonboz}oiteratvalgoritmusokatdolgoztakki(viterbi-algoritmus,stb.),melyeksegtsegevelmeglehetbecsulniamarkov-modell fonologiaiatrasthasznalunk.azalabbigondolatmenetleginkabbazel}oz}ofejezetben Markov-modellekkel.Tekintsunkelahelyesrasihagyomanytol,tegyukfelmondjuk,hogy parametereit("rejtettmarkov-modellek";rabiner[1989],krenn&samuelsson[1996]). gyakoriszavakat(f}olegagrammatikaiszavakat)szintenlertuk.aszovegtemajarajellemz}o emltettmasodiktenyez}ore,afonotaktikaraalkalmazhato.haafonotaktikamarkovmodelljenekparametereitkorpuszalapjanallaptjukmegel}ozetesen,anyelvrejellemz}o Akovetkez}okbenprobaljukmegaDamashek-modszersikeressegetmegmagyaraznia szavakrolakkoradunkszamot,haaparameterbecslesalapjaulszolgaloreferenciakorpuszt marnemanyelv,hanematemaszerintiszetvalasztastakarjukmodellezni. azadotttemajuszovegekkozulvesszukfel;deerrecsakakkorvanszukseg,haanomabb, 18

A HOLONIKUS GYÁRTÓRENDSZER OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGE

A HOLONIKUS GYÁRTÓRENDSZER OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGE Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 181-188. A HOLONIKUS GYÁRTÓRENDSZER OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGE Mándy Zoltán 1, Dudás Illés 2 1 tanársegéd, levelező doktorandusz

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

FONETIKAI TULAJDONSÁGOK ALAPÚ ÁBÉCÉ KÉSZÍTÉSE

FONETIKAI TULAJDONSÁGOK ALAPÚ ÁBÉCÉ KÉSZÍTÉSE Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) 1 sz. pp. 317-326. FONETIKAI TULAJDONSÁGOK ALAPÚ ÁBÉCÉ KÉSZÍTÉSE Tóth Zsolt egyetemi tanársegéd, Kovács László egyetemi docens Miskolci Egyetem, Általános

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Második rész Cikkünk első részében az elemrend és a körosztási polinomok fogalmára alapozva beláttuk, hogy ha n pozitív egész,

Részletesebben

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute

Részletesebben

Erdős, Faber és Lovász sejtéséről

Erdős, Faber és Lovász sejtéséről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Erdős, Faber és Lovász sejtéséről BSc Szakdolgozat Gócza Gergely Matematika BSc Elemző szakirány Témavezető: Kiss Attila ELTE Számítógéptudományi Tanszék

Részletesebben

Sztochasztikus mátrixok és Markov-láncok

Sztochasztikus mátrixok és Markov-láncok Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Sztochasztikus mátrixok és Markov-láncok BSc Szakdolgozat Készítette: Böjthy Barbara Adrienn Matematika BSc, Matematikai elemző szakirány Témavezető:

Részletesebben

Automaták és formális nyelvek

Automaták és formális nyelvek Automaták és formális nyelvek Bevezetés a számítástudomány alapjaiba 1. Formális nyelvek 2006.11.13. 1 Automaták és formális nyelvek - bevezetés Automaták elmélete: információs gépek általános absztrakt

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN.

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN. Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar VARJASI NORBERT NAGY SZÁMÍTÁSIGÉNYŰ FELADATOK MEGOLDÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN doktori tézisek témavezető:

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Mikrohullámú áramkörök reflexiós mátrixának pontos mérése hálózatanalizátorral

Mikrohullámú áramkörök reflexiós mátrixának pontos mérése hálózatanalizátorral Mikrohullámú áramkörök reflexiós mátrixának pontos mérése hálózatanalizátorral LADVANSZKY JÁNOS Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A hálózatanalizátor parazita átvitelei és reflexiói mérési hibákat

Részletesebben

"Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai

Ha - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai 165 "Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai Geier János ELTE BTK Pszichológiai Intézet janos@geier.hu Bevezetés Gödel nemteljességi tétele (én paradoxonnak nevezem, ki fog derülni, miért)

Részletesebben

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Diplomamunka Írta: Szabó Róbert Alkalmazott matematikus szak Témavezetők: Pásztor Gábor, vezető aktuárius Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Termodinamika. 1. rész

Termodinamika. 1. rész Termodinamika 1. rész 1. Alapfogalmak A fejezet tartalma FENOMENOLÓGIAI HŐTAN a) Hőmérsékleti skálák (otthoni feldolgozással) b) Hőtágulások (otthoni feldolgozással) c) A hőmérséklet mérése, hőmérők (otthoni

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Személyügyi kontrolling

Személyügyi kontrolling Bacsur Kálmán Dr. Boda György Személyügyi kontrolling Írta: Bacsur Kálmán mestertanár, Általános Vállalkozási F iskola, 2006 Dr. Boda György tudományos munkatárs, Budapest Corvinus Egyetem, 2006 Lektorálta:

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél Írta: DR. SIMONFALVI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN, DR. NAGY ESZTER, DR. SOMOGYI ANDRÁS

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN V.-Balogh Katalin és Vörös Lajos MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 26-ban munkánk célja az

Részletesebben

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Adatbányászat: Osztályozás Alapfogalmak, döntési fák, kiértékelés

Adatbányászat: Osztályozás Alapfogalmak, döntési fák, kiértékelés Adatbányászat: Osztályozás Alapfogalmak, döntési fák, kiértékelés 4. fejezet Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba előadás-fóliák fordította Ispány Márton Logók és támogatás A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046

Részletesebben

2009/2010/I. félév, Prof. Dr. Galántai Aurél BMF NIK IMRI Budapest. 2009. november 25.

2009/2010/I. félév, Prof. Dr. Galántai Aurél BMF NIK IMRI Budapest. 2009. november 25. SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY 2009/2010/I. félév, (el½oadás vázlat) Prof. Dr. Galántai Aurél BMF NIK IMRI Budapest 2009. november 25. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 3 1. Bevezetés 5 2. Matematikai alapfogalmak 9 2.1.

Részletesebben