FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás"

Átírás

1

2

3 A KIÁLLÍTÁS BE9í»EZŐBIZOTT Í }A FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás VÉDŐK: Szmrecsányi Lajos v. b. t. t., egri érsek Zichy Gyula gróf kalocsai érsek Papp Antal c. érsek Radnay Farkas c. érsek Prohászka Ottokár dr. v. b. t. t., püspök Fetser Antal dr. püspök Mikes János gróf püspök Glattfelder Gyula dr. püspök Rott Nándor dr. püspök Miklóssy István püspök Hanauer A. István püspök Bárdos Rémig főapát Berzeviczy Albert v. b. t. t., ny. miniszter Apponyi Albert gróf v. b. t. t., ny. miniszter Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter Fass József dr. népjóléti miniszter Zichy János gróf v. b. t. t., ny. miniszter TISZTELETBELI ELNÖKÖK: Breyer István dr. prelátus, államtitkár Buttykay P. Antal generális definitor Kertész K. Róbert államtitkár Kriston Endre dr. püspök Mészáros János ált. érseki helytartó Preszly Elemér dr. főispán Ripka Ferenc főpolgármester Sipöcz Jenő polgármester Szmrecsányi Miklós ny. miniszteri tanácsos Gévay Wolff Nándor államtitkár Zsembery István dr. ny. főispán VÉGREHAJTÓ-BIZOTTSÁG: ELNÖK: Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök ELNÖKHELYETTESEK: Breyer István dr. prelátus, államtitkár Czakó Elemér h. államtitkár Gerevich Tibor egyetemi tanár Kertész K. Róbert államtitkár Lepold Antal prelátus-kanonok Zsembery István ny. főispán ALELNÖKÖK: Angeli Róbert h. államtitkár Bárány Gerö h. államtitkár Déry Béla festőművész Haász Aladár miniszteri titkár Hindy Zoltán ügyvéd Hóman Bálint helyettes államtitkár Horánszky Dezső vezérigazgató Krywald Ottó prépost Melles Emil apát Nóvák Lajos prelátus Petrovics Elek főigazgató Pintér Elek főigazgató Rónay Zoltán miniszteri tanácsos ÜGYVEZETŐ ALELNÖK: Radisics Elemér dr. ny. min. o.danácsos TITKÁR: Fekete Márton kormánytanácsos 3

4 TAGOK: Bevárt Lajos szobrászművész Cavallier József főszerkesztő Csajthay Ferenc főszerkesztő Csányi Károly múzeumi igazgató Damkó József szobrászművész Dudits Andor festőművész Fábián Gáspár építőművész Frűchtl Ede szerkesztő Gróh István igazgató^tanár Heckler Antal egyetemi tanár Hivatal József főszerkesztő Hűltl Dezső műegyetemi tanár Krajnyák Gábor g. k. lelkész Lechner Jenő műegyetemi tanár Leszkovszky György festőművész Magyary Zoltán miniszteri tanácsos Majovszky Pál ny. miniszteri tanácsos Megyer-Meyer Antal főiskolai tanár Milotay István főszerkesztő Muhics Sándor festőművész (Miskolc) Nagy Sándor festőművész (Gödöllő) Némethy Ernő dr. segédlelkész Pásztor János szobrászművész Róth Miksa űvegfestö Rudnay Gyula festőművész Schwab Gyula miniszteri tanácsos Simái Imre főiskolai igazgató Szablya Frischauf Ferenc főiskolai tanár Szinyei Merse Jenő cs. és kir. kamarás, miniszteri osztálytanácsos Szönyi Ottó, a Műemlékek Orsz. Bizott* ságának előadója Tóth István szobrászművész Tóth László főszerkesztő Varjú Elemér múzeumi igazgató Vaszary János festőművész Wálder Gyula műegyetemi tanár

5

6

7 I A Z E G Y H Á Z I ffll V E i Z E T B O L írta: SZMRECSÁNYI MIKLÓS. A katholikus templom hálás és magasztos feladatokat nyújt a művészet minden ágának. A katholikus egyházi szertartás hagyomá* nyos szépsége mindenkor megkívánta és meg* kívánja most is a hozzá méltó díszes, iinne* pies felszerelést és a vallásos ihletet gerjesztő művészi környezetet. A kereszténység ősidejétől kezdve a közép* kor végéig a templomban élte át a művészet stílustképző nagy korszakait. A templom nagyszerű egységbe foglalta össze az építőmester, a festő, a szobrász, a kőfaragó, az aranyozó, az ötvös, szóval min? den művészi erő munkájának a legjavát. A katakombák jelképes ábrázolásaitól kezdve minden fejlődési korszaknak megvolt a maga sajátságos egyházművészeti stílusa, mely az égbetörő csúcsíves dómokban, a misztikus félhomályba túlvilági fényt árasztó üvegfestményekben, a képekkel és szobrok* kai ékes szárnyasoltárokban érte el a keresz* tes hadjáratok hitbuzgó szellemétől áthatott művészi remeklésének legmagasabb fokát. S mikor az alapjaiban megtámadott katho* likus egyház felújult erővel diadalmasan fej* tette ki hódító hatalmát, a kereszténység, régi hagyományait követve, ismét iránytadóan szövetkezett a művészettel és kifejlesztette a bárok templomban a kornak monumentális stílusát, melynek nagyvonalú téralkotása, len* dületes formarendszere és elragadó, derült színpompája két századon át lett általánosan uralkodóvá. Az egyházi művészetnek utolsó nagy kor* szaka volt ez, mely eszményi légkörben, ma* gasztos összhangban s a kor szelleméből me* rített közös formanyelven egyesítette a mű* vészét minden ágát. Hazánkban a megmaradt kevés, de annál féltettebb és annál becsesebb középkori egy* házi műemlékeinken kívül legtöbb templo* munk a török uralom másfél százada után, kivált Mária Terézia korában épült s azért a bárok művészet bennünket a legközvetleneb* bül érdekel. Legnagyobb két templomunk, az esztergomi és az egri főszékesegyház, már a következő neoklasszicisztikus korszakból való, melynek elméletben kialakult, józanabb építészete a rokonművészetektől függetlení* tette magát s egyszerűen tagolt falsíkjain mellőzte a gazdagabb plasztikai díszítést. Mindamellett mindkét főszékesegyháznak a centrális és hosszhajós rendszert egye* sítő, kupolával koronázott nagyszerű tér* alkotása még a bárok művészet magasztos öröksége. A kereszténység ősi nyomdokait híven kö* vető katholikus egyház tehát sohasem volt valamely új művészi stílusnak gátvetője. Sőt, a művészettörténet tanúsága szerint, sok szá* zadon át éppen az egyházi művészet hozta létre a monumentális stílusnak korszakias, iránytjelző remekműveit. S ezeknek a nagyszerű alkotásoknak vállá* sos forrásból fakadt formanyelve minden fel* szerelési tárgyon, képen, szobron, kelyhen, úrmutatón, sőt még a falusi templomoknak szerényebb szerkezeti és díszítési elemein is érvényesült és megnemesítette az Isten dicső* ségére dolgozó kézműves igénytelen mun* káját, A XIX. század folyamán az egyház és a művészet közti viszony mindinkább lényege* sen megváltozott. A művészet ágainak külön* válása és különösen a festői törekvéseknek lázasan változó sokfélesége kizárta azt, hogy a mi korunkban egybefoglaló és egyöntetű új monumentális stílus fejlődjék és közös érzés* világból merített, magától értetődőnek elfő* dott formanyelv váljék uralkodóvá.

8 S ebben rejlik az egyházművészet mai hely* zetének, a múlthoz viszonyítva, minden fo* gyatkozása és a katholikus vallás nagy hagyó* mánvaihoz méltó felvirágoztatásának meg* oldásra váró problémája. Templomok épülnek most is, az egyház nem hagyhatja híveit az Isten hajléka nélkül. De hogy a múlthoz képest mennyire inga* tag, mennyire nem a kor elevenéből ered a művészi feladat felfogása, arra mindjárt rá* világít az az első kérdés, mely minden új templom építésénél felmerül, hogy milyen stílust kíván a megrendelő? Az irodalmi, elméleti elgondolás abban az illúzióban ringatja magát, hogy a stílusnak egyszerű megjelölése már elegendő biztosíték egy valódi" román, vagy valódi" csúcsíves templomnak létrehozására, mert hiszen a ta* nult építésznek minden stílusban jártasnak kell lennie. Holott a középkor oly messze van tőlünk, hogy valódi" román, vagy valódi" csúcsíves templom építéséhez jóformán minden kellék hiányzik: az egykorú szellem, a műhelvi kép* zés, a formaérzék, mely nemcsak a tervezői nek, hanem a munkásnak is egyformán vé* révé vált. A mai építész, aki a középkor for* makincséből meríti készletét, értékes alko* tásra csak akkor képes, ha azt saját tehetsé* gével dolgozza át, a magáéból önt lelket belé. A budavári Koronázótemplom legrégibb idejének hangulatát felébresztő Halászbástya nem pusztán azért egyik legfőbb ékes* sége fővárosunknak, mert román ízlésű a stílusa, hanem valójában azért, mert Schulek Frigyesnek, egyik legnagyobb építőművé* szünknek remekműve. Oda, arra a helyre, csakugyan illett a történeti művészet, hogy a templommal együtt visszavarázsolja árpádházi királyainktól kezdődőleg Mátyás uralkodásáig dicső multunk emlékeit, a kőbe faragott vallásos és hazafias hős* költemény ékesszólásával, melynek korhű formanyelvét Schulek Frigyes nemcsak erre az alkalomra, de művészi lángleikének teljes odaadásával egész életén át annyira elsajátít totta, hogy szabadon fejthette ki fantáziájá* nak egész gazdagságát. A történeti művészetet azok az alkalmi vállalkozók teszik ki a nagyon jogosult el* ítélő kritikának, akik minden stílusban járta* saknak vallják magukat, máról*holnapra ro* mán, csúcsíves vagy bárok tervezésre készek. Ott azután könnyen megesik, hogy az után* zás és a másolás minden fogyatkozása ki* verődik, a művészi alakítás üres, lelketlen formalizmussá válik és, sajnos, a mi ko* runkban épült legtöbb templom, nemcsak nálunk, de mindenütt a külföldön is, ilyen színvonalon áll. Nem lehet ezért elvitatni annak a törek* vésnek jogosultságát sem, mely a modern művészet" jelszava alatt a mi korunk élet* forrásából, a magunk emberségéből próbál új templomtípust megalkotni. Eddig azonban a modern" jelszó annyira nem valamely egy* séges formarendszerben érvényesül, a többé? kevésbbé érdekes kísérletek annyira külön* bözőek s hatásukban oly múlékonyak, hogy a történeti művészetet még nem tették nélkü* lözhetővé. A templom nem lehet kísérleti állomás. A templom csak úgy lehet egy új stílusnak hordozója, ha azt nem kívülről kényszerítik reá, hanem a saját szükségletéből alakul, ha kivirágzása a közfelfogásban, a közmeggyőző* désben gyökerezik és arra számíthat, hogy mintegy a közóhaj megvalósulását lássák benne. Ilyen természetes és szerves folyamata volt az egyházi művészet legfényesebb korszakai* ban a csúcsíves és a bárok stílusnak kifejlése magának a templomnak felfokozott szükség* létéből. S a modern" művészeti törekvéseknek csak úgv lehet a templomban érvénvesülniök, ha a katholikus liturgiának hagyományaihoz iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

9 alkalmazkodni, a szimbolikus formákat tisz* teletben tartani képesek. Ez távolról sem jelenti azt, hogy a művé? szetnek a katholikus liturgia szolgálatában a régi stílusok holtpontján kellene megrekedni. Hiszen maga a katholikus egyház volt a nagy művészeti monumentális stíluskorszakoknak megnyitója, s mert az elfogadott új forma* nyelv egyöntetű volt minden részleten és felszerelésen is, az építész és az ötvös művéről egyformán lehet a korszakok stílusának pél* dáira hivatkozni. Hazánkban az egyházi művészetben kivált az ötvösök remekeltek. Volt alkalom arra többször, a nyolcvanas években az ötvösmű* kiállításon, később a millénium történeti cso* portjában, megcsodálni a kelyhek, az úrmuta* tók gazdag sorozatát, melyben szembetűnően jelentkezett ezeknek a kis remekműveknek itthon kisarjadt, nemzeti zamatja. Egymás mellett voltak ott a Mátyás korá* ból, a XV. századból megmaradt sodrony* zománcos, csúcsíves díszítésű és a Szilassy Jánostól, a lőcsei nagy mestertől való,,pik* túrás" zománccal kirakott, rokokó ékítmé* nyekkel trébelt, a XVIII. század második felében készült kelyhek. Háromszáz év kor* különbsége volt közöttük. S mégis megtartót* ták híven az egyházi szertartás legmagaszto* sabb céljának megfelelő, hagyományos alaki* tást. Mindegyiknek azonos volt a felépítése. Talpa, szára, gombja és kupája arányokban, körvonalban hagyományosan egyforma. De az nem akadályozta meg a művészi szabad* ságot abban, hogy a maga korának jellegzetes ékítését teljes értékében ne érvényesítse. S nem gátolja semmi sem a modern" művé* szetet sem, hogy a maga ízlése szerint készít* sen kelyhet, de csak olyan hagyományos fórumában, hogy annak tiszteletet gerjesztő ren* deltetését, a templomon kívül is, mindenütt fel lehessen ismerni. Valamely új alaknak erőltetett kieszelése mint azt nemrégen egy igen ünnepélyes alkalomra készült műnél lát* hattuk, csak azért, hogy eredeti és mo* dern" legyen, bármennyire művészies kidől* j gozású is, alapjában eltévesztett kísérlet. S ez a kis példa is mutatja, hogy az egy* házi művészet fejlesztése, a történeti" és a,.modern" törekvések ingadozása közben, még 1 igen sok ellentét leküzdését teszi kívána* tossá. Az egyházi művészetnek, valamint általá* ban a művészetnek legtöbbet ártott a XIX. f században a gyári termelés térfoglalása. A kész árut könnyű megszerezni, az üzleti reklám nem téveszti el hatását a nagyközön* H ségre és sajnosan kell tapasztalnunk, hogy 1 tisztes régi templomainknak ihletes össz* hangjába közönséges, tucatos, kifestett vá* 1 sári szobrok, ízléstelen olaj nyomatok rikítóan helyezkednek el. S valóban meglepő, hogy j mennyire ellanyhult az egyházi művészetben 1 valamikor annyira otthonossá vált s a köz* 1 tudatba átment forma* és színérzék. Ha az egyházi zenekar összhangjába hamisan és H fülsértően belekiáltana valaki, azon mindenki megbotránkoznék. És senki sern tiltakozik az ellen, senkit sem bánt az, hogyha oly hitvány képek és szobrok éktelenítik a templomot, amilyeneket jóízlésü ember meg nem tűrne a maga otthonában. \ Nagy ideje, hogy öntudatos és erőteljes katholikus szervezkedés karolja fel az egy* házi művészetnek nemes hagyományait, gá* 1 tat vessen az ilyen valóban égbekiáltó tem* plomrontásoknak s azt se engedje meg, hogy kontárok visszaélhessenek a jámbor falusi nép áldozatkészségével, tudatlanságával és hihetetlen torzképekkel mázolják be régi \ templomaink tisztes falait. Ezekkel a múlthoz képest nagy hanyatlást jelentő visszásságokkal szemben az orvoslás* nak csak egy módja vezethet a javulás felé. 1 Az egyoldalú irodalmi műveltséggel egy szín* jf

10 vonalra kell emelni a színek és formák iránt való érzék kiművelését. Egyházi művészetet csak igazi művészekkel lehet fejleszteni a magasztos rendeltetéshez méltóan. Mintha a világháború rettentő katasztró* fája felrázta volna a katholikus közszellemet az anyagiasságba merült tespedésből. Mindé* nütt a világon, miként nálunk is, hatalmas arányokban nyilvánul meg a vallásos együtt* érzés és a katholikus hagyományokhoz híven, új virágzásnak biztató jelenségeit tünteti fel az egyházi művészet is. Németországban a beuroni bencések festő* iskolája már egy fél század óta törekszik Fra Angelico átszellemült művészetét s az ős* keresztény mozaikok ünnepélyes merevségét továbbfejleszteni, anélkül, hogy általánosabb hatást gyakorolna. Nagyobb térhódításra számíthat Francia* országban két kiváló festő, Maurice Denis és George Desvalliéres, kik 1920*ban egyház* művészeti iskolát szerveztek, nem elméleti, akadémikus tanításra, hanem a középkori cé* hek és műhelyek példája szerint, kiváló épí* tészekkel, szobrászokkal, ötvösökkel és dí* szítő kézmüvesekkel társulva, elvállalják templomok építését és teljes felszerelését, hogy ezzel felszabadítsák az egvházművésze* tet a rideg üzleti szellem gátló hatása alól. Azonkívül mind Németországban, mind pedig Franciaországban katholikus egyház* művészeti egyesületek fejtenek ki néhány év óta fokozott mérvű, széleskörű tevékenysé* get s a kiállításaikról megjelent, díszesen illusztrált művek nagy és biztató eredmé* nyékről tanúskodnak. De a katholikus egyház és a művészet szö* vétkezésének nagy jelentőségére, az egyház* művészet felvirágoztatásának új korszakára Rómából árad mindenfelé a régi nagy hagyó* mányok tanulságaiból merített iránytadó vilá* gosság. Már az új egyházi törvénykönyv szigorúan körülírt rendelkezéseket tartalmaz arról, hogy templomot építeni vagy helyreállítani, képeket vagy szobrokat templomokban el* helyezni és díszítési, javítási munkákat vé* geztetni csak akkor szabad, ha az egyház* megye főpásztora azt írásban megengedi, aki* nek egyúttal elismert műértők meghallgatásá* val gondoskodnia kell arról, hogy a keresz* tény hagyománynak megfelelő formák és a művészet követelményei a szentelt helyhez illően érvényesüljenek. Ezzel már a törvénv teljes védelmében ré* szesül az egyházi művészet. De hogy az a valóságban, a gyakorlati életben is gazdagon gyümölcsöző eredményekre vezessen, arról gondoskodnak XI. Pius pápa legújabb kor* szakias intézkedései. Célkitűzését abban foglalta össze, hogy a kereszténységnek századokon át felhalmozott műkincsei gondos és hozzáértő őrzés alatt legyenek s a műemlékek helyreállítása, új templomok építése, azok szerelvényeinek be* szerzése az egyház nagv hagyományait kö* vesse". Ennek fokozottabb mérvű biztosítására szükségesnek jelezte, hogy a szemináriumok* ban a művészettörténet tanítására nagyobb súlvt kell vetni.,.az egyházi férfiaknak, anél* kül, hogy a hivatásos művészek és műértők közreműködését nélkülözhetnék, mégis ele* gendő művészeti kultúrával és a művészi szépség iránt való kiművelt fogékonysággal kell bírniok, hogy kellően értékelhessék a reá* juk bízott egyházi tárgyakat s új építkezések* nél és beszerzéseknél kellően eligazodni tud* janak." Az egyházművészeti ismeretek tudományos színvonalú terjesztésének legfőbb vezetését a Szent Atya a saját hatáskörének tartotta fenn s nagy áldozattal létesítette az idén az örökvárosban a keresztény archeológiai inté* zetet. melynek európai hírű, tudós tanárait 10

11 I I1I1IIIIII1II1M már kinevezte, alkalmat adván minden nem; zet egyházi férfiainak, hogy ott, a legfőbb for? rásnál, a legmagasabb színvonalú képzettsé? get megszerezhessék és otthonukban az egy? házművészet hivatott apostolai lehessenek. A második nagyfontosságú intézkedése volt az egyházművészeti ügyek vezetésére egy központi szentszéki bizottságnak létre? hozása, mellyel az olaszországi egyház? megyék bizottságai szerves kapcsolatban álla? nak s minden templomépítés, helyreállítás és újabb beszerzés csak ennek a nagy szervezet? nek keretében intézhető el. A központi bi? zottságnak műértő és művész tagjai azok so? rából valók, kiknek e téren elismert tekinté? 1 Ivük van. S így az egyházi művészet egységes 1 fejlesztése, a régi nagy hagyományoknak li tervszerű felújítása az örökvárosból indult H ki nagy lendülettel s mindenfelé élesztő ha? tással lesz, mert a Szent Atya ezeket a ren?! delkezéseit követendő például megküldte a li világ minden tájára, az összes egyházmegyék 1 főpásztorainak. Nálunk is megvan a kellő alap arra, hogy fi a Szent Atya egyházművészeti nagy pro? H grammja fokozatosan megvalósuljon óta működik a Műemlékek Országos Bizottsága s fő feladatköre az egyházi mű? emlékeink fenntartásáról és helyreállításáról való gondoskodás, mert történeti és művé? 1 szeti értékű régi építkezéseink javarésze azok sorába tartozik. Budapesti egyetemünkön a magas színvo? nalú művészettörténeti előadások mellett na? 1 gyon üdvös hatással lesz a szakismeretek ter? jesztésére a hosszú szünet után helyreállított keresztény archeológiai tanszék betöltése is. De a legkedvezőbb eredményt várhatjuk az egyházi és művészi köröknek folytonos ele? ven érintkezésétől, a vallásos szellemtől, át? hatott művészi alkotás kifejlesztésére irá? nyúló és kölcsönös megértésen alapuló terv? szerű együttes munkától. A katholikus nagygyűlés alkalmára rende? zett egyházművészeti kiállítástól ezért tartós eredményt várhatunk. Az eddigi hasonló vál? lalkozásoknak, így a legutóbbi igen sikerült római kiállításnak nem volt előre tervezett folytatása. Az egyház és a művészet nagyot nyerne azzal, ha állandó szervezet alakulna oly célból, hogy jövőre is, minden alkalom? mai, amikor az ország katholikus híveinek ezrei lelkes táborban összesereglenek, az egy? házművészeti kiállítás az ünnepi programm? ból el ne maradjon. Máról holnapra a művészi fejlődésben nagy eredményekre számítani nem lehet. De büszkén mondhatjuk, hogy jeles művé? szeink vannak nagy számmal, kik a külföldi kiállításokon is mindenkor dicsőségünkre válnak. Teret kell nyitni nekik arra, hogy képességüket az egyházi művészet magasztos feladataiban is bemutathassák. Fogadjuk meg a pápa Ő Szentségének fenn? költ buzdítását, mellyel közreműködésre szó? lítja fel a világ katholikus híveit, hogy az egyházi művészet nyomaiba léphessen annak a felséges hagyománynak, mely annyi örök? becsű kinccsel gazdagította az egyházat és a vallást". liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ iiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuil 11

12 i I K A T H O M K l l K A f t K a Í LÉSi I ] ÉS EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLITÁfÜ 1 írta: LEPOLD ANTAL dr. j Végre egymás mellett olvashatjuk e két rokon fogalmat és egyszerre üdvözölhetjük a kettőt, mint valóságot. A katholikus nagy* gyűlés beszámoló, ébresztő és célkitüző. Be* mutatja a mult eredményeit, nyilvános lelki* ismeretvizsgálást rendez és megjelöli a fel^ adatokat. Mind a három ténykedésében figye* lemmel kell lennie a katholikus élet minden nvilvánulására. Csonka és hiányos az a ka? tholikus szemle, amelyen az emberi szellem legmagasabbrendű tehetségeinek alkotásait hiába keressük. S nem elég a tudomány és az irodalom terén a kereszténység őserős szelle* métől sugalmazott alkotások felvonulása. Kü* lönleges katholikus érdeklődéssel és szent kis váncsisággal keressük az egyház mindenkor dédelgetett kedves eszközének, a művészeit nek méltó szereplését is. Az idei katholikus nagygyűlés rendezői bizottsága számolt a katholikus közvélemény régi óhajával s egyben hódolt XI. Pius pápa, a Pápai rendelkezések az egyházmüvészetek tárgyában" kiadója fennkölt szellemének, midőn a nagygyűléssel kapcsolatban az egy* házművészeti kiállítást rendezte. Az egyház a természetes világrendbe be* állított természetfölötti intézmény, amely Istentől nyert természetfölötti kincseivel a természetet fölmagasztalja, megszépíti, meg* világítja, megnemesíti. A művészet az elhiva* tott emberekbe belesugárzott isteni szikra fé* \ nyével keresi és megtalálja a szépet; a termés 1 szet legszebb formái, fénye és színei által beszél. Az egyház és a művészet közt tehát közeli 1 a rokonság. S gyorsan föl is ismerték egy* mást. Az egyház már kétezer esztendeje el nem fogyó gazdagságával termékenyíti a mű; vészetet s a művészet csodás alkotásokkal szemléltette az egyház belső szépségét, érzés B keltette örök igazságait és kegyelmi hatásait. Gyönyörűséges ruhát szőtt az egyházra s őt \ mint az Ürnak változatos színekben ékeskedő 1 jegyesét, bemutatta a világ összes népeinek. Minél szorosabb valamely korban az egy* l ház és a művészet viszonya, annál nagyobb 1 és tisztább a művészet s annál több fényt de* 1 rít az egyházra. A mostani kiállítás mutatja, mennyire álb nak a mai kor művészei az egyház szellemi hatása alatt s mennyit tehetnek az egyház fölmagasztalására. Ennyiben beszámoló ez a kiállítás. Az egyházat szeretők serege és az 1 ihletett művészek csoportja egymás mellett nézi a kiállítást. Azokban ébredjen a művé* szet szeretete, ezekben az egyház szeretete. Ez a kiállítás ébresztő riadója és felhívása a nagy feladatra: a szent szövetség megújítás \ sára és megszilárdítására egyház és művészet közt. 1 IIIIIIIÜIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIII^.L... IRM I 12

13 TAJEKOZTATO Irta: RADISICS ELEMÉR dr. Az október 9*én megnyíló Egyházművé* szeti Kiállítás nem egyszerű seregszemléje az egyházi tárgykörrel foglalkozó művészeknek. Nem kitaposott vágányokon haladó beszá* moló egy vagy több év fáradozásának ered* ményéről, hanem nagyjelentőségű kísérlet. Céltudatosan körvonalazott programm első cselekvő megnyilvánulása, mely, remél* jük hatásában csendes tó sima tükrébe ve* tett kődarabhoz lesz hasonló: körülötte gyű* rűző mozgás támad, amelynek hullámverése lassan életet varázsol a hatalmas víztömeg legelrejtettebb rétegeibe is. Az Egyházművészeti Kiállítás állandó végrehajtó*bizottsága részben a kiállítás idő* li szakos megismétlésével mozgalmat akar in* ; dítani egyházművészetünk újjáélesztésére. A fi szerteszórt egyéni törekvéseket az egységes vezetésben rejlő erővel akarja alátámasztani és már kidolgozott terv szerint össze akarja hozni az alkotó művészetet a keresetet je* lentő egyházi és világi körökkel, hogy szak* avatott kézzel irányíthassa a művészi terme* I lést. Munkánk iránt az érdeklődés általános volt, ténylegesen segítségünkre azonban ma 1 még kevesen voltak. Éppen ezért kettőzött hálával nyugtatjuk mindazok fáradozását, 1 akiknek az eddigi eredményt elsősorban kö* szönhetjük. Mindenek előtt mély tisztelettel és hódolattal kell megemlékeznünk Csernoch János dr. bíboros herceprímás Ü Eminen* ciájáról, aki kezdettől fogva a legmele* gebben felkarolta eszménket és akinek legőszintébb támogatását élvezzük ma is. Hasonló megértéssel volt messze célokat átfogó tervünk iránt Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter, továbbá Kertész K. Róbert államtitkár, aki egy ülésünkről el nem maradt és akinek nem egy életre* való ötletet, gondolatot köszönhetünk. Irá* nyitó szelleme volt a kiállításnak Szmre* csányi Miklós ny. miniszteri tanácsos, a ki* váló tollú művészeti író, aki tudásának nagy tárházát és bő tapasztalatait szíves készség* gel bocsátotta rendelkezésünkre. A fáradsá* gos előkészítő munka zöme Zsembery István dr. ny. főispán vállán nyugodott, akinek e munkában mindenben megértő társa volt Fekete Márton kormánytanácsos. Végül kö* szönetet kell mondanunk a zsűri tagjainak, úgyszintén Déry Bélának, a Nemzeti Szalon agilis igazgatójának, aki a maga nagy gyakor* latával, lelkes megértésével viszont vállalko* zásunk technikai lebonyolítását tette lehe* tővé. Fáradozásunk eddigi eredményéről a sajtó és a nagyközönség lesz hivatva illetékes bírá* latot mondani. Tájékoztatásukra megje* gyezni kívánjuk, hogy katalógusunk illusztra* tív anyaga nem ad egészen hű képet kiállí* tásunkról, amennyiben a késedelmesen be* küldött anyag reprodukálását technikai okok meghiúsították. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh 13

14 AZ EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS I CSERXOCII-DÍJA Az Egyházművészeti Kiállítás rendezői bizottsága Csernoc/??díj néven állandó díjat létesített, amellyel kiállításai alkalmával, egy* I egy konkrét feladat megoldására irányuló pá* I lyázat legjobb művét kívánja jutalmazni. Ez első alkalommal festőművészeti problémát tűzött ki és pedig, tekintettel a Szent Ferenc I jubiláris esztendőkre, a Ferencesek rendje templomának egyik oltárképe volt megfess tendő. A képnek Szent Ferencet kellett ábrái zolnia. 1 A díj bírálóbizottsága, szeptember 26?án tartott ülésén, nagy örömmel állapította meg, I hogy a beérkezett pályaművek száma jóval felülhaladja a százat. A pályázat színvonala II általában kielégítőnek volt mondható. Számos érdekes felfogással találkozunk. Látszik, hogy II a téma komolyan foglalkoztatta a művésze* fi ket, bár viszont meg lehetett állapítani azt is, 11 hogy a művészeknek csak egy része tanulmá? II nyozta át Szent Ferenc életét és talált a sab? 1 Ionostól eltérő megoldási módot. Ugyancsak g nagy örömmel állapította meg a bizottság, hogy a legjobb művek a tehetséges fiatalság friss lendületű előretöréséről tesznek tanusá? got. A bizottság körülbelül ötven művet talált méltónak arra, hogy bemutassa a kiállítás al? kalmával a nagyközönségnek is. A további selejtező bírálat során visszamaradt művek közül a bírálótbizottság az első díjat és a ve/e? járó megbízatást Heintz Henrik szentendrei festőművésznek ítélte oda és egyenkint öt?öt millió korona jutalomra érdemesítette Bánovszky Miklós, kákái Szabó György, Mik? lós József és Udvary Pál művét. Dicsérettel illette még a bizottság Istokovits Kálmán két művét, továbbá Brenner Nándor, Büky Béla, Bayer Ágost, Bazilides Sándor, Éder Gyula, Emánuel Béla, Hegedűs Dóra, Tardos Krenner Viktor, Udvary Pál, Patkó Károly és Vesztróczy Manó egy-egy művét. E pályaművek művészi megoldása szintén kifogástalan, de a díjak odaítélését illetően nem jöhettek tekintetbe, részben, mert nem feleltek meg teljesen a pályázat föl? tételeinek, részben a koncepció szerint való megoldás az eredeti méretezésnél monumen? tálisabb tért követelt volna meg, részben pe? dig, mert a tervező művész nem vette tekin? tetbe annak a miiieunek levegőjét és hangú? latát, ahová művét szánta. PLAKÁTPÁLYÁZAT Az Egyházművészeti Kiállítás pályázatot hirdetett sokszorosításra alkalmas plakát ter? vére is. Tizenheten vettek részt a pályázat? ban és pedig: Biczó András, Buday István, Dex Ferenc, Erős László, Gombár András, Haranghv Jenő, Hosszú Pintér Gyula, Kada Alajos, Kampis János, Kohlmann Jenő, Macs? kássy Gyula, Merész Gvuláné Coreth Erzsé? bet grófnő, Paál Ákos, Somfay István, Szat? máry István, Tary László és Végh Gusztáv, összesen 49 pályamunkával. A bíráló?bizott? ság az ötmillió koronás első díjat Végh Gusz? táv, a hárommilliós második díjat Tary László, a kétmilliós harmadik díjat pedig Biczó András művének ítélte oda. Megvételre ajánlotta még a bizottság Macskássy Gyula egy művét, Budai István tervét pedig, me? Ivet jelen katalógus fedőlapján alkalmaztunk, a végrehajtó?bizottság vásárolta meg ugyan? csak a bíráló?bizottság ajánlatára. EMLÉKDIPLOMA Áthatva attól a gondolattól, hogy nagy mértékben biztosítja az egyházművészeti ki? állítások sikerét, ha a rendező?bizottság a be? érkezett műveket osztályozva, megkoszo? rúzza a legjobb munkákat, négy díjat létesített külön?külön a festőművészeti, a szobrászati, az iparművészeti és az építészeti munkák ré? szére. A díj emlékdiplomáját a bizottság föl? kérésére és megbízásából Nagy Sándor festő? művész tervezte. 14

15 papi A K I Á L L Í T O T T J E C i l Z É K E 9 I ( I T A R ( I A K Aba;Novák Vilmos 1. Assisi Szent Ferenc. Olajf. Eladó Körmenet, rézkarc. 350 Abonyi Tivadar 3. Szent Ferenc oltárképvázlat. Olajf. Barna Ilona 4. Részlet a lőcsei Szt. Jakabstemplomból. Vizf. Magt. Basilides Sándor 5. Szt. Ferenc. Olajf. Bayer Ágost 6. Szt. Ferenc a madarak között. I. Olajf /a. Szt. Ferenc a madarak között. II. Olajf Szicíliai körmenet. Rézkarc Az esztergomi bazilika. Rézkarc. 250 _ ^Bevégeztetett. Rézkarc. 300 Bánovszky Miklós 10. Szt._Ferenc. Olajf. B.ííl<T~Jőzséf 11. Menekülés. Uvegkarton. Vizf. Magt. 12. Szentélyrészletterv. Vizf. Magt. 13. Mellékoltárrészletterv. Vizf. Magt. 14. Beteljesedett." Olajf. Magt. Berán Lajos 15. Dr. Csernoch János bibornok hercegprímás jubis leumának érme. Magt. 16. Dr. Csernoch János bibornok hercegprímás jubi* leumának plakettje. Magt. 17. XI. Pius pápa (Szentévi érme). Magt. 18. Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök jubileumi plakettje. Magt. 19. Santo Christo di Limpias Az egyetemi templom Jézus Szíve" szobra. Magt. Bíró József 21. Assisi Szt. Ferenc. Az Isteni béke. Olajf Bogy<T~Lajos Géza 22. Keresztlevétel. Tussrajz Bory Jenő 23 fr Keresztelő Szt. János. Bronz Mater Dolorosa. Pirobazalt Brenner Nándor 25. Kísértés. Olajf. Magt. 26. Beteljesedett. Olajf. Magt. 27. Assisi Szt. Ferenc. Olajf. Magt. Büky Béla 28. Jézus gyermekekkel. Olajf Tavasz. (Freskóvázlat.) Olajf Szt. Ferenc hegedülő angyallal. Olajf. Csapek Károly 31. Hegyi beszéd. Olajf Cselényi W'alleshausen Zsigmond 32. Krisztus meghal a keresztfán. Olajf. Eladó. Csók István 33. Hiszek egy Istenben. Olajf. 34. Krisztus és a bünbánás. Olajf. MagyarsMann* heimer Gusztáv tulajdona. Csóka István 35. Szt. Ferenc és a bélpoklos. Olajf. 36. Szt. Ferenc imádkozik. Olajf. Damkó József 37. Szt. Pál. Terrakotta Szt. Péter. Gipsz bronzban A hercegprímás mellszobra Pázmány Péter. (Ülő alak bronzban.) Pázmány Péter. (Álló alak bronzban.) Szt. Péter. Eredeti terrakotta Krisztus. Gipsz, bronzban vagy márványban Elmélkedés. Eredeti terrakotta. Bronzban Szt. Ferenc megtéríti a gubiai farkast. Bronz* ban Patrona Hungáriáé. Bronzban Mellszobor. Eredeti terrakotta Novicius. Eredeti terrakotta Feszület. Bronzban Difinitor. Terrakotta Szerzetes. Terrakotta Dex Ferenc 52. Szt. Ferenc. Olajf. 53. S. Lorenzo. Kréta S. Chiara. Kréta S. Stefano. Kréta Basilica S. Francesco. Pasztel. I Basilica S. Francesco. Pasztel. II Piazza S. Francesco inferiore. Kréta Utca Assisiben. Kréta Szt. Klára kórusa. Kréta Szt. Klára dormitoriója. Rajz. 500 Az árak ezer koronákban értendők. Az eladást Kató Kálmán műtáros végzi. Í5

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

A MAGYAR MŰVELŐDÉS TÖRTÉNETE

A MAGYAR MŰVELŐDÉS TÖRTÉNETE A MAGYAR MŰVELŐDÉS TÖRTÉNETE A MAGYAR MUNKA EREDMÉNYEI AZ EMBERI MŰVELŐDÉS TERÉN, SZÁMOS KÉPMELLÉKLETTEL, 70 MUNKATÁRS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE D r LUKÁCS GYÖRGY II. KÖTET P A N T H E O N K I A D

Részletesebben

Alba Regia 39. (2010) MAGONY IMRE BORY JENŐ MUNKÁSSÁGÁNAK KORABELI SAJTÓVISSZHANGJA Bory Jenő (1879-1959) szobrászt, építészt, festőt és művészeti szakírót, felnövekvő művészgenerációk pedagógusát, a kutató

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET FŐPRÓBÁJA.

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET FŐPRÓBÁJA. A MAGYAR IPARMŰVÉSZET FŐPRÓBÁJA. Általános helyesléssel fogadták mindenfelé a párisi nemzetközi kiállítás m. kir. kormánybiztosának azt az elhatározását, hogy a párisi kiállításra szánt munkáknak egy részét,

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE T. Kiss Tamás A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE A rendszerváltást követő években felbátorodó kutatók zöme Klebelsberg Kuno kultuszminiszterségének időszakát az 1920-as éveket

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Gyakran nyugtalankodik mostanában. Az jár a fejében, lesz-e orvos vagy be - teg, aki jövôre, a századik születésnapján felköszönti majd? Hoznak-e az ápolónôk virágot az ablakába? Az öregek nyugalmával

Részletesebben

68. évfolyam, 1 2. összevont szám, 2014. január április. Megjelenik kéthavonta.

68. évfolyam, 1 2. összevont szám, 2014. január április. Megjelenik kéthavonta. 68. évfolyam, 1 2. összevont szám, 2014. január április. Megjelenik kéthavonta. Fotó: Kriza János Húsvét felé Két tanítvány haladt az em mausi úton. Csalódottak voltak és szo mo - rúak, Jézus meghalt!

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô A Türelem Csarnoka so - sem állt a város középpont jában. Fennállása óta a Ve netianer utca sarkáról kö vette az ese ményeket. Ab la kaival kifelé, meleg falaival befelé fi - gyelt. Születésekor, 1921-ben,

Részletesebben

Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak! 2013. December - XVIII. évfolyam 4. (135.) szám TARTALOM Újabb érmek a szőlőfürtben!...2-4 Karitászos lelkigyakorlat........5 Mit jelent számomra a hit?......6 Az emeritus pápa sikerkönyve..7 Séta az őszi

Részletesebben

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4?

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4? m r ^ I ás m *. V I A A'» * # (< ^T J V J A h w Æ! r l f*» Vi ü l I A '* 4 Í." V P V *» v k B8 ts 'áske:as Í u i í r Ä S Æ KB Am %* < a* # ríl p^ > i s», 1 1

Részletesebben

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009.

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XX.évf. 2. szám 2009. Boldogasszony hava Menny-asszony Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés napja és alkalma, több annál. Hívő elő deink

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A püspöki kar pásztorlevele az Actio Catholicáról 1

A püspöki kar pásztorlevele az Actio Catholicáról 1 Függelék A püspöki kar pásztorlevele az Actio Catholicáról 1 Tisztelendő Testvéreink! A társadalom alapjait alkotó vallásos és erkölcsi princípiumok szinte általános meghazudtolása idején nagy vigasztalásunkra

Részletesebben

Szabó András A MASZK Márton Ferenc

Szabó András A MASZK Márton Ferenc Szabó András A MASZK Márton Ferenc grafikus-, festő és szobrászművész Kismonográfia Szabó András: A MASZK Márton Ferenc grafikus-, festő és szobrászművész Kismonográfia Tipographic Könyvkiadó Csíkszereda,

Részletesebben

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25-ik évében, a 4 76. oldalon

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére A keresztény nemzeti gondolat hírnöke X. évfolyam 8. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományõrzõ folyóirat * Ára: 100 Ft Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére Hatalmad alá tartozik,

Részletesebben

Rónay György: BETLEHEM

Rónay György: BETLEHEM XI. év fo lyam 12. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Rónay György: BETLEHEM Ára: 100 Ft Minden megíratott. A próféták megmondtak

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE ANN UARIO

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE ANN UARIO g 3 o s 3 / A PANNONHALMI GRÓF CIANO GALEAZZO ÉS COSTANZO GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ÉVKÖNYVE AZ 94 42. TANÉVRŐL. közzéteszi: KOVÁTS ARISZTID i g a z g a t ó. ANN UARIO DELL'ANNO SCOLASTICO 94 42. DELCOLLEGIO

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

Jézusban van az igazság.

Jézusban van az igazság. www.communio.hu/luxchristi 2010. Szent István XI. évf. 3. szám (41) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Jézusban van az igazság. Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban,

Részletesebben

SOPRON A CIVITAS FIDELISSIMA VÁROSISMERTETÉS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁST VEZETŐ TANÁROK SZÁMÁRA

SOPRON A CIVITAS FIDELISSIMA VÁROSISMERTETÉS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁST VEZETŐ TANÁROK SZÁMÁRA SOPRON A CIVITAS FIDELISSIMA VÁROSISMERTETÉS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁST VEZETŐ TANÁROK SZÁMÁRA Í R T A : CSUPPAY LAJOS A SOPRONI KIR. ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA IGAZGATÓJA Az ország költségén emelt hűségkapu.

Részletesebben

MAGYAR IPAR MÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS

MAGYAR IPAR MÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS KIÁLLÍTÁSOK Magyar mûvek a Nagy Háború emlékére. Kiállítás a Vigadóban (Dvorszky Hedvig)... 2 Hat ötvösmûvész kiállítása a Vigadó Galériában (Lovag Zsuzsa)... 4 A pálosok fémikonmúzeuma a Gellért-hegyi

Részletesebben

MAGYAR IPAR MÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS

MAGYAR IPAR MÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS KIÁLLÍTÁSOK Égre tekintô álmok Gondolatok a Vigadóban rendezett Makovecz-kiállításról (Millisits Máté)... 2 Találkozások. Bôr- és textil - mûvészeti kiállítás a Vollnhofer ArtStudióban (Prokopp Mária)

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben