FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás"

Átírás

1

2

3 A KIÁLLÍTÁS BE9í»EZŐBIZOTT Í }A FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás VÉDŐK: Szmrecsányi Lajos v. b. t. t., egri érsek Zichy Gyula gróf kalocsai érsek Papp Antal c. érsek Radnay Farkas c. érsek Prohászka Ottokár dr. v. b. t. t., püspök Fetser Antal dr. püspök Mikes János gróf püspök Glattfelder Gyula dr. püspök Rott Nándor dr. püspök Miklóssy István püspök Hanauer A. István püspök Bárdos Rémig főapát Berzeviczy Albert v. b. t. t., ny. miniszter Apponyi Albert gróf v. b. t. t., ny. miniszter Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter Fass József dr. népjóléti miniszter Zichy János gróf v. b. t. t., ny. miniszter TISZTELETBELI ELNÖKÖK: Breyer István dr. prelátus, államtitkár Buttykay P. Antal generális definitor Kertész K. Róbert államtitkár Kriston Endre dr. püspök Mészáros János ált. érseki helytartó Preszly Elemér dr. főispán Ripka Ferenc főpolgármester Sipöcz Jenő polgármester Szmrecsányi Miklós ny. miniszteri tanácsos Gévay Wolff Nándor államtitkár Zsembery István dr. ny. főispán VÉGREHAJTÓ-BIZOTTSÁG: ELNÖK: Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök ELNÖKHELYETTESEK: Breyer István dr. prelátus, államtitkár Czakó Elemér h. államtitkár Gerevich Tibor egyetemi tanár Kertész K. Róbert államtitkár Lepold Antal prelátus-kanonok Zsembery István ny. főispán ALELNÖKÖK: Angeli Róbert h. államtitkár Bárány Gerö h. államtitkár Déry Béla festőművész Haász Aladár miniszteri titkár Hindy Zoltán ügyvéd Hóman Bálint helyettes államtitkár Horánszky Dezső vezérigazgató Krywald Ottó prépost Melles Emil apát Nóvák Lajos prelátus Petrovics Elek főigazgató Pintér Elek főigazgató Rónay Zoltán miniszteri tanácsos ÜGYVEZETŐ ALELNÖK: Radisics Elemér dr. ny. min. o.danácsos TITKÁR: Fekete Márton kormánytanácsos 3

4 TAGOK: Bevárt Lajos szobrászművész Cavallier József főszerkesztő Csajthay Ferenc főszerkesztő Csányi Károly múzeumi igazgató Damkó József szobrászművész Dudits Andor festőművész Fábián Gáspár építőművész Frűchtl Ede szerkesztő Gróh István igazgató^tanár Heckler Antal egyetemi tanár Hivatal József főszerkesztő Hűltl Dezső műegyetemi tanár Krajnyák Gábor g. k. lelkész Lechner Jenő műegyetemi tanár Leszkovszky György festőművész Magyary Zoltán miniszteri tanácsos Majovszky Pál ny. miniszteri tanácsos Megyer-Meyer Antal főiskolai tanár Milotay István főszerkesztő Muhics Sándor festőművész (Miskolc) Nagy Sándor festőművész (Gödöllő) Némethy Ernő dr. segédlelkész Pásztor János szobrászművész Róth Miksa űvegfestö Rudnay Gyula festőművész Schwab Gyula miniszteri tanácsos Simái Imre főiskolai igazgató Szablya Frischauf Ferenc főiskolai tanár Szinyei Merse Jenő cs. és kir. kamarás, miniszteri osztálytanácsos Szönyi Ottó, a Műemlékek Orsz. Bizott* ságának előadója Tóth István szobrászművész Tóth László főszerkesztő Varjú Elemér múzeumi igazgató Vaszary János festőművész Wálder Gyula műegyetemi tanár

5

6

7 I A Z E G Y H Á Z I ffll V E i Z E T B O L írta: SZMRECSÁNYI MIKLÓS. A katholikus templom hálás és magasztos feladatokat nyújt a művészet minden ágának. A katholikus egyházi szertartás hagyomá* nyos szépsége mindenkor megkívánta és meg* kívánja most is a hozzá méltó díszes, iinne* pies felszerelést és a vallásos ihletet gerjesztő művészi környezetet. A kereszténység ősidejétől kezdve a közép* kor végéig a templomban élte át a művészet stílustképző nagy korszakait. A templom nagyszerű egységbe foglalta össze az építőmester, a festő, a szobrász, a kőfaragó, az aranyozó, az ötvös, szóval min? den művészi erő munkájának a legjavát. A katakombák jelképes ábrázolásaitól kezdve minden fejlődési korszaknak megvolt a maga sajátságos egyházművészeti stílusa, mely az égbetörő csúcsíves dómokban, a misztikus félhomályba túlvilági fényt árasztó üvegfestményekben, a képekkel és szobrok* kai ékes szárnyasoltárokban érte el a keresz* tes hadjáratok hitbuzgó szellemétől áthatott művészi remeklésének legmagasabb fokát. S mikor az alapjaiban megtámadott katho* likus egyház felújult erővel diadalmasan fej* tette ki hódító hatalmát, a kereszténység, régi hagyományait követve, ismét iránytadóan szövetkezett a művészettel és kifejlesztette a bárok templomban a kornak monumentális stílusát, melynek nagyvonalú téralkotása, len* dületes formarendszere és elragadó, derült színpompája két századon át lett általánosan uralkodóvá. Az egyházi művészetnek utolsó nagy kor* szaka volt ez, mely eszményi légkörben, ma* gasztos összhangban s a kor szelleméből me* rített közös formanyelven egyesítette a mű* vészét minden ágát. Hazánkban a megmaradt kevés, de annál féltettebb és annál becsesebb középkori egy* házi műemlékeinken kívül legtöbb templo* munk a török uralom másfél százada után, kivált Mária Terézia korában épült s azért a bárok művészet bennünket a legközvetleneb* bül érdekel. Legnagyobb két templomunk, az esztergomi és az egri főszékesegyház, már a következő neoklasszicisztikus korszakból való, melynek elméletben kialakult, józanabb építészete a rokonművészetektől függetlení* tette magát s egyszerűen tagolt falsíkjain mellőzte a gazdagabb plasztikai díszítést. Mindamellett mindkét főszékesegyháznak a centrális és hosszhajós rendszert egye* sítő, kupolával koronázott nagyszerű tér* alkotása még a bárok művészet magasztos öröksége. A kereszténység ősi nyomdokait híven kö* vető katholikus egyház tehát sohasem volt valamely új művészi stílusnak gátvetője. Sőt, a művészettörténet tanúsága szerint, sok szá* zadon át éppen az egyházi művészet hozta létre a monumentális stílusnak korszakias, iránytjelző remekműveit. S ezeknek a nagyszerű alkotásoknak vállá* sos forrásból fakadt formanyelve minden fel* szerelési tárgyon, képen, szobron, kelyhen, úrmutatón, sőt még a falusi templomoknak szerényebb szerkezeti és díszítési elemein is érvényesült és megnemesítette az Isten dicső* ségére dolgozó kézműves igénytelen mun* káját, A XIX. század folyamán az egyház és a művészet közti viszony mindinkább lényege* sen megváltozott. A művészet ágainak külön* válása és különösen a festői törekvéseknek lázasan változó sokfélesége kizárta azt, hogy a mi korunkban egybefoglaló és egyöntetű új monumentális stílus fejlődjék és közös érzés* világból merített, magától értetődőnek elfő* dott formanyelv váljék uralkodóvá.

8 S ebben rejlik az egyházművészet mai hely* zetének, a múlthoz viszonyítva, minden fo* gyatkozása és a katholikus vallás nagy hagyó* mánvaihoz méltó felvirágoztatásának meg* oldásra váró problémája. Templomok épülnek most is, az egyház nem hagyhatja híveit az Isten hajléka nélkül. De hogy a múlthoz képest mennyire inga* tag, mennyire nem a kor elevenéből ered a művészi feladat felfogása, arra mindjárt rá* világít az az első kérdés, mely minden új templom építésénél felmerül, hogy milyen stílust kíván a megrendelő? Az irodalmi, elméleti elgondolás abban az illúzióban ringatja magát, hogy a stílusnak egyszerű megjelölése már elegendő biztosíték egy valódi" román, vagy valódi" csúcsíves templomnak létrehozására, mert hiszen a ta* nult építésznek minden stílusban jártasnak kell lennie. Holott a középkor oly messze van tőlünk, hogy valódi" román, vagy valódi" csúcsíves templom építéséhez jóformán minden kellék hiányzik: az egykorú szellem, a műhelvi kép* zés, a formaérzék, mely nemcsak a tervezői nek, hanem a munkásnak is egyformán vé* révé vált. A mai építész, aki a középkor for* makincséből meríti készletét, értékes alko* tásra csak akkor képes, ha azt saját tehetsé* gével dolgozza át, a magáéból önt lelket belé. A budavári Koronázótemplom legrégibb idejének hangulatát felébresztő Halászbástya nem pusztán azért egyik legfőbb ékes* sége fővárosunknak, mert román ízlésű a stílusa, hanem valójában azért, mert Schulek Frigyesnek, egyik legnagyobb építőművé* szünknek remekműve. Oda, arra a helyre, csakugyan illett a történeti művészet, hogy a templommal együtt visszavarázsolja árpádházi királyainktól kezdődőleg Mátyás uralkodásáig dicső multunk emlékeit, a kőbe faragott vallásos és hazafias hős* költemény ékesszólásával, melynek korhű formanyelvét Schulek Frigyes nemcsak erre az alkalomra, de művészi lángleikének teljes odaadásával egész életén át annyira elsajátít totta, hogy szabadon fejthette ki fantáziájá* nak egész gazdagságát. A történeti művészetet azok az alkalmi vállalkozók teszik ki a nagyon jogosult el* ítélő kritikának, akik minden stílusban járta* saknak vallják magukat, máról*holnapra ro* mán, csúcsíves vagy bárok tervezésre készek. Ott azután könnyen megesik, hogy az után* zás és a másolás minden fogyatkozása ki* verődik, a művészi alakítás üres, lelketlen formalizmussá válik és, sajnos, a mi ko* runkban épült legtöbb templom, nemcsak nálunk, de mindenütt a külföldön is, ilyen színvonalon áll. Nem lehet ezért elvitatni annak a törek* vésnek jogosultságát sem, mely a modern művészet" jelszava alatt a mi korunk élet* forrásából, a magunk emberségéből próbál új templomtípust megalkotni. Eddig azonban a modern" jelszó annyira nem valamely egy* séges formarendszerben érvényesül, a többé? kevésbbé érdekes kísérletek annyira külön* bözőek s hatásukban oly múlékonyak, hogy a történeti művészetet még nem tették nélkü* lözhetővé. A templom nem lehet kísérleti állomás. A templom csak úgy lehet egy új stílusnak hordozója, ha azt nem kívülről kényszerítik reá, hanem a saját szükségletéből alakul, ha kivirágzása a közfelfogásban, a közmeggyőző* désben gyökerezik és arra számíthat, hogy mintegy a közóhaj megvalósulását lássák benne. Ilyen természetes és szerves folyamata volt az egyházi művészet legfényesebb korszakai* ban a csúcsíves és a bárok stílusnak kifejlése magának a templomnak felfokozott szükség* létéből. S a modern" művészeti törekvéseknek csak úgv lehet a templomban érvénvesülniök, ha a katholikus liturgiának hagyományaihoz iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

9 alkalmazkodni, a szimbolikus formákat tisz* teletben tartani képesek. Ez távolról sem jelenti azt, hogy a művé? szetnek a katholikus liturgia szolgálatában a régi stílusok holtpontján kellene megrekedni. Hiszen maga a katholikus egyház volt a nagy művészeti monumentális stíluskorszakoknak megnyitója, s mert az elfogadott új forma* nyelv egyöntetű volt minden részleten és felszerelésen is, az építész és az ötvös művéről egyformán lehet a korszakok stílusának pél* dáira hivatkozni. Hazánkban az egyházi művészetben kivált az ötvösök remekeltek. Volt alkalom arra többször, a nyolcvanas években az ötvösmű* kiállításon, később a millénium történeti cso* portjában, megcsodálni a kelyhek, az úrmuta* tók gazdag sorozatát, melyben szembetűnően jelentkezett ezeknek a kis remekműveknek itthon kisarjadt, nemzeti zamatja. Egymás mellett voltak ott a Mátyás korá* ból, a XV. századból megmaradt sodrony* zománcos, csúcsíves díszítésű és a Szilassy Jánostól, a lőcsei nagy mestertől való,,pik* túrás" zománccal kirakott, rokokó ékítmé* nyekkel trébelt, a XVIII. század második felében készült kelyhek. Háromszáz év kor* különbsége volt közöttük. S mégis megtartót* ták híven az egyházi szertartás legmagaszto* sabb céljának megfelelő, hagyományos alaki* tást. Mindegyiknek azonos volt a felépítése. Talpa, szára, gombja és kupája arányokban, körvonalban hagyományosan egyforma. De az nem akadályozta meg a művészi szabad* ságot abban, hogy a maga korának jellegzetes ékítését teljes értékében ne érvényesítse. S nem gátolja semmi sem a modern" művé* szetet sem, hogy a maga ízlése szerint készít* sen kelyhet, de csak olyan hagyományos fórumában, hogy annak tiszteletet gerjesztő ren* deltetését, a templomon kívül is, mindenütt fel lehessen ismerni. Valamely új alaknak erőltetett kieszelése mint azt nemrégen egy igen ünnepélyes alkalomra készült műnél lát* hattuk, csak azért, hogy eredeti és mo* dern" legyen, bármennyire művészies kidől* j gozású is, alapjában eltévesztett kísérlet. S ez a kis példa is mutatja, hogy az egy* házi művészet fejlesztése, a történeti" és a,.modern" törekvések ingadozása közben, még 1 igen sok ellentét leküzdését teszi kívána* tossá. Az egyházi művészetnek, valamint általá* ban a művészetnek legtöbbet ártott a XIX. f században a gyári termelés térfoglalása. A kész árut könnyű megszerezni, az üzleti reklám nem téveszti el hatását a nagyközön* H ségre és sajnosan kell tapasztalnunk, hogy 1 tisztes régi templomainknak ihletes össz* hangjába közönséges, tucatos, kifestett vá* 1 sári szobrok, ízléstelen olaj nyomatok rikítóan helyezkednek el. S valóban meglepő, hogy j mennyire ellanyhult az egyházi művészetben 1 valamikor annyira otthonossá vált s a köz* 1 tudatba átment forma* és színérzék. Ha az egyházi zenekar összhangjába hamisan és H fülsértően belekiáltana valaki, azon mindenki megbotránkoznék. És senki sern tiltakozik az ellen, senkit sem bánt az, hogyha oly hitvány képek és szobrok éktelenítik a templomot, amilyeneket jóízlésü ember meg nem tűrne a maga otthonában. \ Nagy ideje, hogy öntudatos és erőteljes katholikus szervezkedés karolja fel az egy* házi művészetnek nemes hagyományait, gá* 1 tat vessen az ilyen valóban égbekiáltó tem* plomrontásoknak s azt se engedje meg, hogy kontárok visszaélhessenek a jámbor falusi nép áldozatkészségével, tudatlanságával és hihetetlen torzképekkel mázolják be régi \ templomaink tisztes falait. Ezekkel a múlthoz képest nagy hanyatlást jelentő visszásságokkal szemben az orvoslás* nak csak egy módja vezethet a javulás felé. 1 Az egyoldalú irodalmi műveltséggel egy szín* jf

10 vonalra kell emelni a színek és formák iránt való érzék kiművelését. Egyházi művészetet csak igazi művészekkel lehet fejleszteni a magasztos rendeltetéshez méltóan. Mintha a világháború rettentő katasztró* fája felrázta volna a katholikus közszellemet az anyagiasságba merült tespedésből. Mindé* nütt a világon, miként nálunk is, hatalmas arányokban nyilvánul meg a vallásos együtt* érzés és a katholikus hagyományokhoz híven, új virágzásnak biztató jelenségeit tünteti fel az egyházi művészet is. Németországban a beuroni bencések festő* iskolája már egy fél század óta törekszik Fra Angelico átszellemült művészetét s az ős* keresztény mozaikok ünnepélyes merevségét továbbfejleszteni, anélkül, hogy általánosabb hatást gyakorolna. Nagyobb térhódításra számíthat Francia* országban két kiváló festő, Maurice Denis és George Desvalliéres, kik 1920*ban egyház* művészeti iskolát szerveztek, nem elméleti, akadémikus tanításra, hanem a középkori cé* hek és műhelyek példája szerint, kiváló épí* tészekkel, szobrászokkal, ötvösökkel és dí* szítő kézmüvesekkel társulva, elvállalják templomok építését és teljes felszerelését, hogy ezzel felszabadítsák az egvházművésze* tet a rideg üzleti szellem gátló hatása alól. Azonkívül mind Németországban, mind pedig Franciaországban katholikus egyház* művészeti egyesületek fejtenek ki néhány év óta fokozott mérvű, széleskörű tevékenysé* get s a kiállításaikról megjelent, díszesen illusztrált művek nagy és biztató eredmé* nyékről tanúskodnak. De a katholikus egyház és a művészet szö* vétkezésének nagy jelentőségére, az egyház* művészet felvirágoztatásának új korszakára Rómából árad mindenfelé a régi nagy hagyó* mányok tanulságaiból merített iránytadó vilá* gosság. Már az új egyházi törvénykönyv szigorúan körülírt rendelkezéseket tartalmaz arról, hogy templomot építeni vagy helyreállítani, képeket vagy szobrokat templomokban el* helyezni és díszítési, javítási munkákat vé* geztetni csak akkor szabad, ha az egyház* megye főpásztora azt írásban megengedi, aki* nek egyúttal elismert műértők meghallgatásá* val gondoskodnia kell arról, hogy a keresz* tény hagyománynak megfelelő formák és a művészet követelményei a szentelt helyhez illően érvényesüljenek. Ezzel már a törvénv teljes védelmében ré* szesül az egyházi művészet. De hogy az a valóságban, a gyakorlati életben is gazdagon gyümölcsöző eredményekre vezessen, arról gondoskodnak XI. Pius pápa legújabb kor* szakias intézkedései. Célkitűzését abban foglalta össze, hogy a kereszténységnek századokon át felhalmozott műkincsei gondos és hozzáértő őrzés alatt legyenek s a műemlékek helyreállítása, új templomok építése, azok szerelvényeinek be* szerzése az egyház nagv hagyományait kö* vesse". Ennek fokozottabb mérvű biztosítására szükségesnek jelezte, hogy a szemináriumok* ban a művészettörténet tanítására nagyobb súlvt kell vetni.,.az egyházi férfiaknak, anél* kül, hogy a hivatásos művészek és műértők közreműködését nélkülözhetnék, mégis ele* gendő művészeti kultúrával és a művészi szépség iránt való kiművelt fogékonysággal kell bírniok, hogy kellően értékelhessék a reá* juk bízott egyházi tárgyakat s új építkezések* nél és beszerzéseknél kellően eligazodni tud* janak." Az egyházművészeti ismeretek tudományos színvonalú terjesztésének legfőbb vezetését a Szent Atya a saját hatáskörének tartotta fenn s nagy áldozattal létesítette az idén az örökvárosban a keresztény archeológiai inté* zetet. melynek európai hírű, tudós tanárait 10

11 I I1I1IIIIII1II1M már kinevezte, alkalmat adván minden nem; zet egyházi férfiainak, hogy ott, a legfőbb for? rásnál, a legmagasabb színvonalú képzettsé? get megszerezhessék és otthonukban az egy? házművészet hivatott apostolai lehessenek. A második nagyfontosságú intézkedése volt az egyházművészeti ügyek vezetésére egy központi szentszéki bizottságnak létre? hozása, mellyel az olaszországi egyház? megyék bizottságai szerves kapcsolatban álla? nak s minden templomépítés, helyreállítás és újabb beszerzés csak ennek a nagy szervezet? nek keretében intézhető el. A központi bi? zottságnak műértő és művész tagjai azok so? rából valók, kiknek e téren elismert tekinté? 1 Ivük van. S így az egyházi művészet egységes 1 fejlesztése, a régi nagy hagyományoknak li tervszerű felújítása az örökvárosból indult H ki nagy lendülettel s mindenfelé élesztő ha? tással lesz, mert a Szent Atya ezeket a ren?! delkezéseit követendő például megküldte a li világ minden tájára, az összes egyházmegyék 1 főpásztorainak. Nálunk is megvan a kellő alap arra, hogy fi a Szent Atya egyházművészeti nagy pro? H grammja fokozatosan megvalósuljon óta működik a Műemlékek Országos Bizottsága s fő feladatköre az egyházi mű? emlékeink fenntartásáról és helyreállításáról való gondoskodás, mert történeti és művé? 1 szeti értékű régi építkezéseink javarésze azok sorába tartozik. Budapesti egyetemünkön a magas színvo? nalú művészettörténeti előadások mellett na? 1 gyon üdvös hatással lesz a szakismeretek ter? jesztésére a hosszú szünet után helyreállított keresztény archeológiai tanszék betöltése is. De a legkedvezőbb eredményt várhatjuk az egyházi és művészi köröknek folytonos ele? ven érintkezésétől, a vallásos szellemtől, át? hatott művészi alkotás kifejlesztésére irá? nyúló és kölcsönös megértésen alapuló terv? szerű együttes munkától. A katholikus nagygyűlés alkalmára rende? zett egyházművészeti kiállítástól ezért tartós eredményt várhatunk. Az eddigi hasonló vál? lalkozásoknak, így a legutóbbi igen sikerült római kiállításnak nem volt előre tervezett folytatása. Az egyház és a művészet nagyot nyerne azzal, ha állandó szervezet alakulna oly célból, hogy jövőre is, minden alkalom? mai, amikor az ország katholikus híveinek ezrei lelkes táborban összesereglenek, az egy? házművészeti kiállítás az ünnepi programm? ból el ne maradjon. Máról holnapra a művészi fejlődésben nagy eredményekre számítani nem lehet. De büszkén mondhatjuk, hogy jeles művé? szeink vannak nagy számmal, kik a külföldi kiállításokon is mindenkor dicsőségünkre válnak. Teret kell nyitni nekik arra, hogy képességüket az egyházi művészet magasztos feladataiban is bemutathassák. Fogadjuk meg a pápa Ő Szentségének fenn? költ buzdítását, mellyel közreműködésre szó? lítja fel a világ katholikus híveit, hogy az egyházi művészet nyomaiba léphessen annak a felséges hagyománynak, mely annyi örök? becsű kinccsel gazdagította az egyházat és a vallást". liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ iiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuil 11

12 i I K A T H O M K l l K A f t K a Í LÉSi I ] ÉS EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLITÁfÜ 1 írta: LEPOLD ANTAL dr. j Végre egymás mellett olvashatjuk e két rokon fogalmat és egyszerre üdvözölhetjük a kettőt, mint valóságot. A katholikus nagy* gyűlés beszámoló, ébresztő és célkitüző. Be* mutatja a mult eredményeit, nyilvános lelki* ismeretvizsgálást rendez és megjelöli a fel^ adatokat. Mind a három ténykedésében figye* lemmel kell lennie a katholikus élet minden nvilvánulására. Csonka és hiányos az a ka? tholikus szemle, amelyen az emberi szellem legmagasabbrendű tehetségeinek alkotásait hiába keressük. S nem elég a tudomány és az irodalom terén a kereszténység őserős szelle* métől sugalmazott alkotások felvonulása. Kü* lönleges katholikus érdeklődéssel és szent kis váncsisággal keressük az egyház mindenkor dédelgetett kedves eszközének, a művészeit nek méltó szereplését is. Az idei katholikus nagygyűlés rendezői bizottsága számolt a katholikus közvélemény régi óhajával s egyben hódolt XI. Pius pápa, a Pápai rendelkezések az egyházmüvészetek tárgyában" kiadója fennkölt szellemének, midőn a nagygyűléssel kapcsolatban az egy* házművészeti kiállítást rendezte. Az egyház a természetes világrendbe be* állított természetfölötti intézmény, amely Istentől nyert természetfölötti kincseivel a természetet fölmagasztalja, megszépíti, meg* világítja, megnemesíti. A művészet az elhiva* tott emberekbe belesugárzott isteni szikra fé* \ nyével keresi és megtalálja a szépet; a termés 1 szet legszebb formái, fénye és színei által beszél. Az egyház és a művészet közt tehát közeli 1 a rokonság. S gyorsan föl is ismerték egy* mást. Az egyház már kétezer esztendeje el nem fogyó gazdagságával termékenyíti a mű; vészetet s a művészet csodás alkotásokkal szemléltette az egyház belső szépségét, érzés B keltette örök igazságait és kegyelmi hatásait. Gyönyörűséges ruhát szőtt az egyházra s őt \ mint az Ürnak változatos színekben ékeskedő 1 jegyesét, bemutatta a világ összes népeinek. Minél szorosabb valamely korban az egy* l ház és a művészet viszonya, annál nagyobb 1 és tisztább a művészet s annál több fényt de* 1 rít az egyházra. A mostani kiállítás mutatja, mennyire álb nak a mai kor művészei az egyház szellemi hatása alatt s mennyit tehetnek az egyház fölmagasztalására. Ennyiben beszámoló ez a kiállítás. Az egyházat szeretők serege és az 1 ihletett művészek csoportja egymás mellett nézi a kiállítást. Azokban ébredjen a művé* szet szeretete, ezekben az egyház szeretete. Ez a kiállítás ébresztő riadója és felhívása a nagy feladatra: a szent szövetség megújítás \ sára és megszilárdítására egyház és művészet közt. 1 IIIIIIIÜIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIII^.L... IRM I 12

13 TAJEKOZTATO Irta: RADISICS ELEMÉR dr. Az október 9*én megnyíló Egyházművé* szeti Kiállítás nem egyszerű seregszemléje az egyházi tárgykörrel foglalkozó művészeknek. Nem kitaposott vágányokon haladó beszá* moló egy vagy több év fáradozásának ered* ményéről, hanem nagyjelentőségű kísérlet. Céltudatosan körvonalazott programm első cselekvő megnyilvánulása, mely, remél* jük hatásában csendes tó sima tükrébe ve* tett kődarabhoz lesz hasonló: körülötte gyű* rűző mozgás támad, amelynek hullámverése lassan életet varázsol a hatalmas víztömeg legelrejtettebb rétegeibe is. Az Egyházművészeti Kiállítás állandó végrehajtó*bizottsága részben a kiállítás idő* li szakos megismétlésével mozgalmat akar in* ; dítani egyházművészetünk újjáélesztésére. A fi szerteszórt egyéni törekvéseket az egységes vezetésben rejlő erővel akarja alátámasztani és már kidolgozott terv szerint össze akarja hozni az alkotó művészetet a keresetet je* lentő egyházi és világi körökkel, hogy szak* avatott kézzel irányíthassa a művészi terme* I lést. Munkánk iránt az érdeklődés általános volt, ténylegesen segítségünkre azonban ma 1 még kevesen voltak. Éppen ezért kettőzött hálával nyugtatjuk mindazok fáradozását, 1 akiknek az eddigi eredményt elsősorban kö* szönhetjük. Mindenek előtt mély tisztelettel és hódolattal kell megemlékeznünk Csernoch János dr. bíboros herceprímás Ü Eminen* ciájáról, aki kezdettől fogva a legmele* gebben felkarolta eszménket és akinek legőszintébb támogatását élvezzük ma is. Hasonló megértéssel volt messze célokat átfogó tervünk iránt Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter, továbbá Kertész K. Róbert államtitkár, aki egy ülésünkről el nem maradt és akinek nem egy életre* való ötletet, gondolatot köszönhetünk. Irá* nyitó szelleme volt a kiállításnak Szmre* csányi Miklós ny. miniszteri tanácsos, a ki* váló tollú művészeti író, aki tudásának nagy tárházát és bő tapasztalatait szíves készség* gel bocsátotta rendelkezésünkre. A fáradsá* gos előkészítő munka zöme Zsembery István dr. ny. főispán vállán nyugodott, akinek e munkában mindenben megértő társa volt Fekete Márton kormánytanácsos. Végül kö* szönetet kell mondanunk a zsűri tagjainak, úgyszintén Déry Bélának, a Nemzeti Szalon agilis igazgatójának, aki a maga nagy gyakor* latával, lelkes megértésével viszont vállalko* zásunk technikai lebonyolítását tette lehe* tővé. Fáradozásunk eddigi eredményéről a sajtó és a nagyközönség lesz hivatva illetékes bírá* latot mondani. Tájékoztatásukra megje* gyezni kívánjuk, hogy katalógusunk illusztra* tív anyaga nem ad egészen hű képet kiállí* tásunkról, amennyiben a késedelmesen be* küldött anyag reprodukálását technikai okok meghiúsították. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh 13

14 AZ EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS I CSERXOCII-DÍJA Az Egyházművészeti Kiállítás rendezői bizottsága Csernoc/??díj néven állandó díjat létesített, amellyel kiállításai alkalmával, egy* I egy konkrét feladat megoldására irányuló pá* I lyázat legjobb művét kívánja jutalmazni. Ez első alkalommal festőművészeti problémát tűzött ki és pedig, tekintettel a Szent Ferenc I jubiláris esztendőkre, a Ferencesek rendje templomának egyik oltárképe volt megfess tendő. A képnek Szent Ferencet kellett ábrái zolnia. 1 A díj bírálóbizottsága, szeptember 26?án tartott ülésén, nagy örömmel állapította meg, I hogy a beérkezett pályaművek száma jóval felülhaladja a százat. A pályázat színvonala II általában kielégítőnek volt mondható. Számos érdekes felfogással találkozunk. Látszik, hogy II a téma komolyan foglalkoztatta a művésze* fi ket, bár viszont meg lehetett állapítani azt is, 11 hogy a művészeknek csak egy része tanulmá? II nyozta át Szent Ferenc életét és talált a sab? 1 Ionostól eltérő megoldási módot. Ugyancsak g nagy örömmel állapította meg a bizottság, hogy a legjobb művek a tehetséges fiatalság friss lendületű előretöréséről tesznek tanusá? got. A bizottság körülbelül ötven művet talált méltónak arra, hogy bemutassa a kiállítás al? kalmával a nagyközönségnek is. A további selejtező bírálat során visszamaradt művek közül a bírálótbizottság az első díjat és a ve/e? járó megbízatást Heintz Henrik szentendrei festőművésznek ítélte oda és egyenkint öt?öt millió korona jutalomra érdemesítette Bánovszky Miklós, kákái Szabó György, Mik? lós József és Udvary Pál művét. Dicsérettel illette még a bizottság Istokovits Kálmán két művét, továbbá Brenner Nándor, Büky Béla, Bayer Ágost, Bazilides Sándor, Éder Gyula, Emánuel Béla, Hegedűs Dóra, Tardos Krenner Viktor, Udvary Pál, Patkó Károly és Vesztróczy Manó egy-egy művét. E pályaművek művészi megoldása szintén kifogástalan, de a díjak odaítélését illetően nem jöhettek tekintetbe, részben, mert nem feleltek meg teljesen a pályázat föl? tételeinek, részben a koncepció szerint való megoldás az eredeti méretezésnél monumen? tálisabb tért követelt volna meg, részben pe? dig, mert a tervező művész nem vette tekin? tetbe annak a miiieunek levegőjét és hangú? latát, ahová művét szánta. PLAKÁTPÁLYÁZAT Az Egyházművészeti Kiállítás pályázatot hirdetett sokszorosításra alkalmas plakát ter? vére is. Tizenheten vettek részt a pályázat? ban és pedig: Biczó András, Buday István, Dex Ferenc, Erős László, Gombár András, Haranghv Jenő, Hosszú Pintér Gyula, Kada Alajos, Kampis János, Kohlmann Jenő, Macs? kássy Gyula, Merész Gvuláné Coreth Erzsé? bet grófnő, Paál Ákos, Somfay István, Szat? máry István, Tary László és Végh Gusztáv, összesen 49 pályamunkával. A bíráló?bizott? ság az ötmillió koronás első díjat Végh Gusz? táv, a hárommilliós második díjat Tary László, a kétmilliós harmadik díjat pedig Biczó András művének ítélte oda. Megvételre ajánlotta még a bizottság Macskássy Gyula egy művét, Budai István tervét pedig, me? Ivet jelen katalógus fedőlapján alkalmaztunk, a végrehajtó?bizottság vásárolta meg ugyan? csak a bíráló?bizottság ajánlatára. EMLÉKDIPLOMA Áthatva attól a gondolattól, hogy nagy mértékben biztosítja az egyházművészeti ki? állítások sikerét, ha a rendező?bizottság a be? érkezett műveket osztályozva, megkoszo? rúzza a legjobb munkákat, négy díjat létesített külön?külön a festőművészeti, a szobrászati, az iparművészeti és az építészeti munkák ré? szére. A díj emlékdiplomáját a bizottság föl? kérésére és megbízásából Nagy Sándor festő? művész tervezte. 14

15 papi A K I Á L L Í T O T T J E C i l Z É K E 9 I ( I T A R ( I A K Aba;Novák Vilmos 1. Assisi Szent Ferenc. Olajf. Eladó Körmenet, rézkarc. 350 Abonyi Tivadar 3. Szent Ferenc oltárképvázlat. Olajf. Barna Ilona 4. Részlet a lőcsei Szt. Jakabstemplomból. Vizf. Magt. Basilides Sándor 5. Szt. Ferenc. Olajf. Bayer Ágost 6. Szt. Ferenc a madarak között. I. Olajf /a. Szt. Ferenc a madarak között. II. Olajf Szicíliai körmenet. Rézkarc Az esztergomi bazilika. Rézkarc. 250 _ ^Bevégeztetett. Rézkarc. 300 Bánovszky Miklós 10. Szt._Ferenc. Olajf. B.ííl<T~Jőzséf 11. Menekülés. Uvegkarton. Vizf. Magt. 12. Szentélyrészletterv. Vizf. Magt. 13. Mellékoltárrészletterv. Vizf. Magt. 14. Beteljesedett." Olajf. Magt. Berán Lajos 15. Dr. Csernoch János bibornok hercegprímás jubis leumának érme. Magt. 16. Dr. Csernoch János bibornok hercegprímás jubi* leumának plakettje. Magt. 17. XI. Pius pápa (Szentévi érme). Magt. 18. Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök jubileumi plakettje. Magt. 19. Santo Christo di Limpias Az egyetemi templom Jézus Szíve" szobra. Magt. Bíró József 21. Assisi Szt. Ferenc. Az Isteni béke. Olajf Bogy<T~Lajos Géza 22. Keresztlevétel. Tussrajz Bory Jenő 23 fr Keresztelő Szt. János. Bronz Mater Dolorosa. Pirobazalt Brenner Nándor 25. Kísértés. Olajf. Magt. 26. Beteljesedett. Olajf. Magt. 27. Assisi Szt. Ferenc. Olajf. Magt. Büky Béla 28. Jézus gyermekekkel. Olajf Tavasz. (Freskóvázlat.) Olajf Szt. Ferenc hegedülő angyallal. Olajf. Csapek Károly 31. Hegyi beszéd. Olajf Cselényi W'alleshausen Zsigmond 32. Krisztus meghal a keresztfán. Olajf. Eladó. Csók István 33. Hiszek egy Istenben. Olajf. 34. Krisztus és a bünbánás. Olajf. MagyarsMann* heimer Gusztáv tulajdona. Csóka István 35. Szt. Ferenc és a bélpoklos. Olajf. 36. Szt. Ferenc imádkozik. Olajf. Damkó József 37. Szt. Pál. Terrakotta Szt. Péter. Gipsz bronzban A hercegprímás mellszobra Pázmány Péter. (Ülő alak bronzban.) Pázmány Péter. (Álló alak bronzban.) Szt. Péter. Eredeti terrakotta Krisztus. Gipsz, bronzban vagy márványban Elmélkedés. Eredeti terrakotta. Bronzban Szt. Ferenc megtéríti a gubiai farkast. Bronz* ban Patrona Hungáriáé. Bronzban Mellszobor. Eredeti terrakotta Novicius. Eredeti terrakotta Feszület. Bronzban Difinitor. Terrakotta Szerzetes. Terrakotta Dex Ferenc 52. Szt. Ferenc. Olajf. 53. S. Lorenzo. Kréta S. Chiara. Kréta S. Stefano. Kréta Basilica S. Francesco. Pasztel. I Basilica S. Francesco. Pasztel. II Piazza S. Francesco inferiore. Kréta Utca Assisiben. Kréta Szt. Klára kórusa. Kréta Szt. Klára dormitoriója. Rajz. 500 Az árak ezer koronákban értendők. Az eladást Kató Kálmán műtáros végzi. Í5

16 . í Ducsay Béla 62. Assisi Szt. Ferenc. Olajf Emánuel Béla 63. Feltámadás. Rézkarc Megfeszítik. Rézkarc Szt. Ferenc rózsái. Olajf Szt. Ferenc stigmatizációja. II. olajváltozat. Ember Szt. Ferenc stigmatizációja. Olajf Emausi tanítványok. Rézkarc. 250 János 69. Assisi Szt. Ferenc az Alverna hegyén. Olajf Gróf Esterházy Móric által beküldött 70. Missale. (5 drb.) Éber Sándor 71. Szt. Ferenc, a betegek ápolója. Temperavázlat. 72. Szeráfi hangulat. Tempera. 73. Legyen a Te igéd szerint. Freskó. f.der Gyula 74. Krisztus és a bűnös asszony. Olajf Szt. Ferenc stigmatizációja. Olajf Fanta István 76. Krisztus temetése. Olajf. Eladó. 77. Golgota. Olajf. Eladó. Dr. Farkas Zoltán 78. A prédikátor. Bronzban Föerk Ernő 79. A szegedi fogadalmi templom oratóriuma. Vizf. Magt. 80. A szegedi fogadalmi templom püspöki trónja. Vizf. Magt. 81. A szegedi fogadalmi templom szószéke. Vizf. Magt. 82. A szegedi fogadalmi templom hősök oltára. Vizf. Magt. 83. A szegedi fogadalmi templomtanulmány. Vizf. Vizf. Magt. 84. A szegedi fogadalmi templomtanulmány. Vizf. Magt. 85. A szegedi fogadalmi templomtanulmány. Vizf. Magt. 86. A szegedi fogadalmi templorntanulmány. Vizf. Magt. 87. A szegedi fogadalmi templom. Vizf. Magt. 88. A szegedi fogadal mi templom márványkapuja. Vizf. Magt. 89. A szegedi fogadalmi templom. Cibórium. Vizf. Magt. Gadányi Jenő 90. Madonna. Olajf Gábor Móric 91. Szt. Cecilia. Olajf. Magt. Gál János Glaiz 92. Szt. Ferenc a MontesVernán. Olajf. Oszkár 93. Jézus születése. Olajf Greguss Alice 94. Mécses. Fa. 800 Gróf József (zentai) 95. Krisztus Pilátus előtt. Rajz Krisztus összerogy a kereszt alatt. Rajz Haranghy Jenő 97. Golgota. Tussvázlat Hegedűs 98. A pásztorok imádása. Rézkarc. 500 Dóra 99. Alverna. Olajf. Eladó. Heintz Henrik 100. Szt. Ferenc a madaraknak prédikál. Olajf. Hende Vince 101. Madonna. Tempera Hollós Endre 102. Szt. Ferenc megváltja a lelkeket. Olajf. Horvai János 103. Piéta. Gipsz. Magt Mater Dolorose. Gipsz. Magt Jó pásztor. Gipsz. Magt. M. Horváth Antal 106. Krisztus a feszületen, János és Mária. Fara* gás. (Kertész K. Róbert tulajdona.) 107. Menekülés Egyiptomból. (Kertész K. Róbert tulajdona.) Faragás Adám és Éva. (Magántulajdon.) Faragás Mária a gyermek Jézussal és Józseffel. Fara«gás. (Magántulajdon.) Horváth Géza 110. Keresztelő Szt. János. Hranitzky Ilona 111. Szt. Ferenc. Olajf Hudetz János 112. A zentai Szt. István róm. kath. templom táv«lati rajza. Magt Ferenc József jub. templom pályatervének táv* lati rajza. Magt. Istokovics Kálmán 114. Szt. Ferenc egy koldus áldását kéri. Olajf. 115.Jxzt. Ferenc megáldja a bélpoklosokat. Olajf. Jaschik Álmos 116. Ave. Tussfestmény. Eladó. Jeges Ernő 117. Úrvacsora. Olajf Szt. Ferenc. Olajf

17 p H i i Kacziány Ödön 119. Szt. László. Olajf Sírbatétel. Olajf Szt. Ferenc. Olajf. Eladó Keresztről levétel. Olajf. Eladó Piéta. Olajf Salvator." Kanics Miklós 125. Zalaegerszegi templom és zárda pályaterve. Tollrajz. Kákay Szabó György 126. Szt. Ferenc a madaraknak prédikál. Olajf. 126/a. A Képzőművészeti Főiskola növendékeinek tervei. Királyfalvi Kraft Károly 127. Madonna. Mozaiktanulmány. Vízf Szt. Ferenc a madaraknak prédikál. Olajf. KisfaludiíStróbl Zsigmond 129. Patrona Hungáriáé. Terrakotta Ave Maria. Gipsz. Eladó Szt. Cecilia. Salzburgi márvány Krebs János 132. Rábacsanaki róm. kath, templom távlati képe. Vízf Mohácsi fogadalmi templom tanulmánya. Tolls rajz A zentai róm. kath. templom távlati képe. Rajz Kristófi Árpád 135. Vázlat. Olajf. Eladó Assisi Szt. Ferenc. Olajf. Eladó Szt. Ferences hajnalhasadás. Pasztel. Konrád Ignác 138. Assisi Szt. Ferenc látomása. Olajf. Koszkol Jenő 139. Részlet az esztergomi Szt. Istvánskápolnából. Pasztel Kotász Károly 140. Kánai mennyekző. Olajf Jairus leánya. Olajf Kövesdy Géza 142. Ima után. Olajf Jézus a genezárethi tavon. Szénrajz Hegyi beszéd. Szénrajz Krisztus és a farizeusok. Olajf Lantay Lajos 146. Jézus. Síremlékszobor A hit. Gipsz Szt. Péter szobra. Gipsz Szt. Pál szobra. Gipsz Madonna. Gipsz ^wuiiiiiiiihminiiiiim IIIIIIIIIIIUIM 17 Lányi Dezső 151. Keresztelő Szt. János. Márvány Szeretet. Márvány Lingauer István 153. Szt. Ferenc. Olajf. Magt. Lukácsy Lajos 154. Szt. család. Gipsz Makoldy József 155. Bramante San=Satyro temploma Milanóban. Vízf St. Severin=templom Párizsban. Vízf Marik Brigitta 157. Madonna a gyermek Jézussal Markup Béla 158. Szt. Flórián. Bronz Martinelli Jenő 159. Jézus. Bronzban Szt. Antal. Bronzban Mihalovits Miklós 161. Krisztus temetése. Olajf Krisztun sírbavitele. Olajf Kálvária. Olajf Káin és Ábel. Olajf Merész Gyula 165. Assisi Szt. Ferenc. Olajf. VMiklós József _ 166. Szt. Ferenc felmutatja a szent sebeket. Olajf. Molnár C. Pál 167. Angyali üdvözlet. Olajf Krisztus és Nikodemus. Olajf Assisi Szt. Ferenc. Olajf Muszély Ágost 170. Patrona Hungáriáé. Szénrajz Szt. János evangélista. Rajz Nagy Dániel Ferenc 172. Beteljesedett. Olajf Nagy Sándor 173. A kiállítás diplomájának terve. Rézkarc. Nagy l'ilmos 174. Szt. Ferenc a Nap himnuszát megírja. Olajf. Pályázat. Naray Aurél 175. Madonna. Olajf Uram parancsold..." Olajf Orbán Dezső 176/a. Notre Dame. Olajf Papp Antal 177. Stigmatizáció. Olajf. Patkó Karoly 178. Szt. Ferenc vízkóros gyermeket gyógyít. Olajf

18 illlllllllllllllllmlllllllll'lllllllii'llllllllil'lllllll'lll'llflilllllll Pándy Lajos 179. Jézus Emausban. Olajf. (Spolarich Károly úr tulajdona.) 180. Péter megtagadja Jézust. Olajf. (Spolarich Ká* rolv úr tulajdona.) Pár is trzsi 181. Búcsúsok. Rézkarc Kőszegi kálvária. Rézkarc Svmbolum aeternum. Rézkarc Templomsinterieur. Rézkarc Petri Lajos 185. Apáca. Gipszszobor, márványból Radnainé Bauec E Szt. Ferenc. Olajf Rakssányi Dezső 187. A budaújlaki plébániatemplom mennyezet* képének vázlata. Tempera. Magt A budaújlaki plébániatemplom mennyezet* képének vázlata. Tempera. Magt. Remsey Jenő 189. Szt. Ferenc a madaraknak prédikál. Olajf A déli harangszó. Karton. Olajf Ringet Erzsébet 191. VII. Kelemen ellenpápa sírja. Palma di Ma* lorca. Tollrajz San Francisco*klastrom udvara. Palma di Ma* lorca. Tollrajz A malorcai katedrális belseje. Tollrajz A lequeitioi templom oldalhajója. Olajf. Magt. Saáry Gyula (vámosi) 195. Golgotha. (Negrorajz.) Gy. Sándor József 196. A szerviták temploma. Olajf Istentisztelet. Olajf Sárdi Nagy Lajos 198. Krisztus. Bronz Schwarz István 199. Körmenet. Vizf Schwarcsuk Lajos 200. Madonna a kis Jézussal és Ker. Szt. Jánossal. Körtefa. Magt. Sidló Ferenc 201. Mária. Terrakotta. Bronzban ^ 202^ Takács Menyhért prelátus. Gipsz. Magt Szt. Imre Boldog Hermán József. Siklódy Lőrinc ^ 205. Székely búcsús. Vörösmárvány ^Stadler Xav. Ferenc 206. Elhagyott feszület. Olajf. Magt. Schilling Oszkár (tordai) 207. Levétel a keresztről. Rézkarc Krisztus és Pilátus. Rézkarc Hegyi beszéd. Rézkarc Három királyok. Rézkarc Golgota. Rézkarc Sírbatétel. Rézkarc Halottvivők. Rézkarc Szilasi József 214. Szt. Ferenc. Olaj vázlat Szönyi István 215. Assisi Szt. Ferenc. Olajf. Szuly Angéla 216. Havihegyi búcsú. (Pócs.) Olajf Szűcs Pál 217. Assisi Szt. Ferenc. Olajf. Tamássy Miklós 218. Krisztus. Olajf Tardos Krenner Viktor 219. Assisi Szt. Ferenc a madaraknak beszél. Olajf A porciunkulai búcsú. Magt. Teles Ede 222. Szt. Kristóf. Márványból Tobisch Ilona 223. Alkony a Genezáreth*tavon. Olajf Udvary Pál 224. Assisi Szt. Ferencet társai segítik. Olajf Szt. Ferenc megáldja Assisit. Olajf. Uher Arisztid 226. Assisi Szt. Ferenc látomása. Színvázlat. Olajf Ujváry Ignác 227. Szt. Ferenc a Szent Jobbot Jézus kegyébe ajánlja. Olajf. Ungváry Sándor ^228. A jó Pásztor. Vizf. Magt. Vaszkó Ödön 229. Hegyi beszéd. Színes tuss Velten Armand Ferenc 230. A győri székesegyház interieurje. Tempera I 'esztróczy Manó 231. Assisi Szt. Ferenc színváltozása. Tempera. 5ÖÍXT Assisi Szt. Ferenc színváltozása. Olajf Végh Gusztáv 233. Pergamen kánontábla (á 3 drb) Assisi Szt. Ferenc4egendák. Színezett met* szet Fráter Messeus találkozása Krisztussal. Színe* zett metszet Szt. Ferenc prédikál a madaraknak. Színezett metszet

19 237. Glorioso Francesco. Színezett metszet Agobioi legenda. Színezett metszet Szűz Mária csodája. Színezett metszet Juniperus halála. Színezett metszet Az Istenember öt sebhelye. Színezett metszet Castitas. Színezett metszet Vízfakasztás a sziklából. Színezett metszet Eljegyzés szegénységasszonnyal. Színezett metszet Böjt Peruggiában. Színezett metszet Páduai szent Antal Bolognai megcsúfolás Assisi szent Ferenc Fr. Juniperus Fr. Egidius cellája előtt Benedicat tibi Domine Szent Klára ebédje A legendák vége 300. Vitéz Mátyás 254. Glória in excelsis Deo." Lőcsei templom bel* seje. Olajf Zierlich Rezső 255. Jézus. Fafaragás I P A R M Ű V É S Z É T Bittner János 1. Arany kehely. Gróf Zichy Gyula kalocsai ér* sek úr 20 éves püspöki jubileumára. 2. Szentségtartó. Ezüst. Főt. Bergendi János tulaj* dona. 3. Szentségtartó. Ezüst. A pusztaszeri róm. kath. templom tulajdona. 4. Pásztorbot. Ezüstből. Molnár János orosházai apátplébános úr tulajdona. 5. Ezüst pásztorbot. Budapest székesfőváros aján* déka a budapesti szent Anna templom 200 éves jubileumára. 6. Ezüst pásztorbot. A budafoki róm. kath. temps lom tulajdona. 7. Ezüst cibórium tűzben aranyozva. A csákvári róm. kath. templom tulajdona. 8. Ezüst cibórium. Eladó. 9. Ezüst cibórium. A mezőkövesdi róm. kath. templom tulajdona. 10. Ezüst kehely. Eladó. 11. Ezüst kehely. Eladó. 12. Ezüst kehely. A városmajori róm. kath. temp* lom tulajdona. 13. Ezüst kehely. Dr. Breyer István prelátus ka= nok úr tulajdona. 14. Ezüst kehely. A pesti szent Imreskollégium tulajdona. 15. Ezüst kézikereszt. A gödöllői Premontrei Rend* ház tulajdona. 16. Ezüst kézikereszt, gót stílusban. A budai koro* názó templom tulajdona. 17. Két darab aranyozott bronz oltárgyertyatartó. Eladó. 18. Ezüst cibórium. A körmendi róm. kath. temp; lom tulajdona. Bors Farkas Károly 19. Stóla selyemhímzéssel. Sándor 20. Monstrancia bronzból Pulpitus bronzból Hegyesi János 22. Velum, arannyal hímezve. Holzschuch Sándor 23. Feszület intarzia alapon Misekönyvtartó. Faberakás. A zirci apátság tulajdona. Kövesházi Elza. 25. Szűz Mária, tengerek királynéja. Kerámia. Olajf. 26. Szent Ferenc madarakkal. Kerámia Jaschik Álmos 27. Golgota felé. Pergamenfestésü házi oltár. 28. Golgota keresztterve. Famodell. Magt. 29. Madonna. Famodell. Magt. Jaschik Álmosné 30. Modell útszéli fakereszthez. Famodell. Magt Johann Hugó 31. Áldozás. Üvegfestmény. Magt. 32. Papszentelés, Uvegfestmény. Magt. Krenner Gyula Ligeti 33. Aranyozott szentségtartó Szentségtartó. Színes ceruzarajz Kehely, részben aranyozva Sándor 36. Uvegablakterv I. 37. Uvegablakterv II. Majoros Károly 38. Gótikus ablakrészlet

20 Markovics Sándor 39. Pünkösdi casula. 40. Casula Hungarica. MegyerzMeyer Antal 41. Szentségtartó ezüstből, aranyozva. 42. Szentségtartó ezüstből, aranyozva. 43. Renaissance cibórium. 44. Cibórium ezüstből, aranyozva. 45. Kehely ezüstből, aranyozva. 46. Magyar kehely ezüstből, aranyozva. 47. Kehely ezüstből, aranyozva. 48. Kehely ezüstből. 49. Pacifikálé ezüstből, aranyozva, elefántcsont kor* pusszal. 50. Füstölő és tömjéntartó ezüstből, aranyozva. 51. Szenteltvíztartó és hintő ezüstből, aranyozva. 52. Pásztorbot ezüstből, aranyozva, elefántcsont szoborral. 53. Előviteli kereszt ezüstből, aranyozva, elefánt* csont corpusz és betétekkel. 54. Füstölő és tömjéntartó ezüstből, aranyozva. 55. Szenteltvízhintő ezüstből, aranyozva. A Tábori Püspöki Hivatal tulajdona. 56. Pacifikálé ezüstből. 57. Szenteltvíztartó és hintő ezüstből. 58. Casula és két dalmatika. 59. Casula, két dalmatika és egy pluviálé, egy ve«lum, beuroni stílben. 60. Infula. 61. Pontifikálékeztyű. A tábori püspökség tulajs dona. 62. Irredentazászló. Nagymagyarország. 63. Irredentazászló. Észak. 64. Irredentazászló. Kelet. 65. Irredentazászló. Dél. A 00. számtól 00. számig való müvek az Oberbauer A. utóda cég műhelyében készültek. 66. Kehely ezüstből, elefántcsont nodussal. Nem eladó. 67. Cibórium ezütből. Nem eladó. 68. Pacifikálé ezüstből. A korpuszt Farkas Sándor mintázta Készültek az Ecclesia rt. műhelyében. Muhics Sándor 69. Triptichonrészlet. Nagy Sándor 70. Ablaküvegterv. I. Olajf. 71. Ablaküvegterv. II. Olajf. 72. Ablaküvegterv. III. Vízf. Nagy Sándorné 73. Jézuska a virágok között, ógobelin (Ké* szült a gödöllői szőnyegszövőiskolában.) Schiesstl István 74. Az angyal megjelenik a pásztorok előtt. Magt. Smécz Kálmán 75. Húsvéti díszgyertya viaszból. Somló Sári 76. Szenteltvíztartó (felső csoport). Gipsz Stóhanzel N. 77. Madonna. Kisplasztika Stóhanzel Ede. 78. XV. századbeli gót ablakterv. Magt. Szentirmai Rudolf 79. Rózsafüzér. 80. Ékszerek, érmek és plakettek. Tóth Gyula 81. Monstrancia rézből, aranyozva Cibórium Kehely Fali kereszt bronzból Fali szenteltvíztartó Fali szenteltvíztartó, bronzból Készültek az Ecclesia rt. műhelyében. Vedrödi István 87. Szenteltvíztartó. Bronzötvény, utánrendelésre Kazula selyemmel. 89. Velum selyemmel hímezve. A soproni m. kir. Rákóczi Ferenc fiúnevelőintézet rendelése. 90. Cibóriumköpenyke Wilfinger Béla 93. ötvösmunkák. Zsellér Imre 94. Szent Pál mozaik. A szegedi fogadalmi temps lom számára. Zsolnay:gyár (Pécs) 95. Mozaikkép tölgyfakeretben Oltár. 97. Gyertyatartó Szentsír Mellszobor barna sómázas kivitelben TERVEK: 100. Diófa mellékoltár. Tervező: Molnár Imre Szárnyasoltár. Tervező: Hegyesi János és Geb«hard Tibor Keresztelőkút. Készült a johnstowni g.«kath. egyházközség részére. Tervezte: Hegyesi János. Szállította: Ecclesia rt Füstölő és navicula. Tervezte: Megyer Antal tanár Iskolaoltártervek. Tervezte: Hegyesi János Oltár. Tervezte: Megyer Antal tanár Pacifikálé. Tervezte: Farkas Sándor Pásztorbot. Tervezte: Farkas Sándor. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIUIIIII1IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII 1 iiiiiiiiimiinnihminnmniiminiiiiiininiwiíinuiiimimihimiihi 20

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész -

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Archaeologia - Altum Castrum Online Tokai Gábor Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Az előadás a Történeti kőszerkezetek rekonstrukciós és restaurálási kérdései című Szakál Ernő emlékkonferencián

Részletesebben