II. A BÖRTÖNRENDSZER KIALAKULÁSA A HAJDÚVÁROSOKBAN. I. rész NAGY SÁNDOR ÉS A KERÜLETBEN. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 109

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. A BÖRTÖNRENDSZER KIALAKULÁSA A HAJDÚVÁROSOKBAN. I. rész NAGY SÁNDOR ÉS A KERÜLETBEN. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 109"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 109 A BÖRTÖNRENDSZER KIALAKULÁSA A HAJDÚVÁROSOKBAN ÉS A KERÜLETBEN I. rész NAGY SÁNDOR I. A hajdúvárosok börtönei és a kerületi börtön építése II. Mátyás április 1-én Pozsonyban kelt oklevelével elismerte Szoboszló, Nánás, Hadház, Vámospércs, Polgár városok hajdújogát és szabadságuk megvédését Felsőmagyarország akkori, valamint jövendőbeli főkapitányaira bízta. Forgách Zsigmond kassai főkapitány ennek az oklevélnek az alapján adta ki június 4-én Vámospércs, június 7-én pedig Polgár kapitányához címzett, szinte szó szerint azonos szövegű Instructioját. 1 Joggal állítható, hogy az Utasítást Szoboszló, Böszörmény Nánás, Dorog és Hadház hajdúvárosok kapitányai is kézhez kapták, de azok a példányok -mint sok más korabeli irat- a XVII. század hadieseményei következtében megsemmisültek. Az Instrukció a katonai és közigazgatási feladatok ellátása mellett arra is kötelezte a kapitányokat, hogy az alájuk rendelt hajdúvitézeket olyan fegyelemben tartsák, hogy lopást, tolvajlást és csatázást - fővesztés terhe alatt- ne kövessenek el. Hatáskörükbe utalta továbbá a közrendet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető gonosztevők elfogását és megbüntetését is. A büntető bíráskodást azonban a kapitányok nem egyesbíróként, hanem a törvény meglátására esküt tett 12 legénnyel együtt, mint társas bíróság gyakorolták A büntető bíráskodás működésének megkezdése érdekében szükséges teendőkre Forgách Zsigmond utasítása nem tért ki, de nyilvánvaló volt, hogy e tekintetben is a városok kapitányainak kellett intézkedniük. Elsősorban a városok bel- és külterületein a köz és vagyon biztonság védelmére alkalmas személyekből megfelelő számú, éjjel-nappal szolgálatot teljesítő fegyveres, lovas őrségről kellett gondoskodni. Az elkövetett bűncselekmények ismeretlen tetteseinek felderítése, továbbá a bűnügyekben feltétlenül szükséges írásbeli teendők ellátása is, megfelelő képességű személyek közreműködését igényelte. Már a XVII. század elején általános volt az a gyakorlat, hogy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyeket -mai szakkifejezéssel- előzetes letartóz- 1 HBML. Hajdúkerületi vegyes iratok. IV.A.502/h. fasc.vii.42. és fasc.ii.18.mindkettő Forgách Zsigmond saját kezű aláírásával és pecsétjével.

2 110 Nagy Sándor: A börtönrendszer kialakulása a hajdúvárosokban tatásba helyezték és csak az eljárás jogerős befejezése s büntetésük kitöltése után szabadultak a börtönből. Erre a gyakorlatra utalt Forgách utasítása, amikor is a kapitányok kötelességeként említette, hogy a bűnözők fogattassanak el. Ez azt is jelentette, hogy a kapitányoknak sürgősen gondoskodniuk kellett a letartóztatott személyek -férfiak és nők- elhelyezésére alkalmas börtön helyiségekről, azok felszereléséről, a rabok ottani őrzéséről, valamint a napi ellátásukat intéző személyekről. Gondoskodniuk kellett a büntető tárgyalások megtartására megfelelő méretű tárgyaló teremről, valamint az írásbeli munkák és az egyéb hivatalos teendők elvégzéséhez alkalmas helyiségekről. Mindezek megvalósításához a pénzügyi fedezet előteremtése szintén a kapitányokra hárult Arra nincsenek levéltári adatok, hogy az egyes városokban hogyan és mikor biztosították az említett személyi és tárgyi feltételeket. A városok köz- és bírósági ügyeiről megmaradt legrégibb jegyzőkönyvet, a Szoboszlóit is csak 1629-től kezdve vezették. Ekkor a hajdúk közel negyedszázada éltek a nekik adományozott városban és a Forgách Instrukciójának keltétő1 is eltelt már 16 év. Időrendben a következő jegyzőkönyvet Böszörményben 1667-től, Hadházon 1674-től, Vámospércsen től, Nánáson 1695-től, Dorogon pedig 1712-től vezették. Nyilvánvaló azonban, hogy a hajdúvárosokban, ha korábban nem is, de az 1613 júniusában kézhez vett Utasítás alapján készültek írásbeli feljegyzések, mivel Forgách Zsigmond elrendelte, hogy a kapitányok az alattuk való azokat a vitézeket, akik Bocskai támadásától fogva a zászlók és kapitányságok alatt laktak, mindjárt tizedenként írassák össze. Alaposan feltehető, hogy az utasítás egyéb rendelkezéseinek a végrehajtásáról, így a büntető ügyek tárgyalásáról és az ítéletekről is készültek pár soros feljegyzések. Az azonban szinte bizonyos, hogy a városok a közügyekről nem a felsorolt időpontoktól, hanem jóval korábban, éspedig az Instrukció kiadását követően feljegyezték a közügyekben és a bíráskodásban hozott döntéseik lényegét is, eleinte pár soros, a jegyzők alkalmazása után pedig egyre részletesebb jegyzőkönyvek készültek. Ezek az iratok azonban a török-tatár dúlások martalékául estek. Ez a magyarázata annak, hogy az egyes városokban a börtönök kialakításának időpontjára nincsenek adatok. A rendelkezésre álló közgyűlési jegyzőkönyvekben azonban, főként Szoboszló városéban, a röviden bejegyzett büntető ítéletekben és kötelezvényekben a börtönökre, a büntetések ottani végrehajtására és egyéb körülményekre is, figyelemre méltó adatok olvashatók. Kis Balázs lator cselekedetéért kemény fogságban (volt) Szoboszló városában. 2 Szakács Mihály, Rákóczi Ferenc katonája, Szoboszlón a város lovát ellopta. Törvénytelen cselekedetéért igen nehéz fogságban tartották. 3 Tóth Józsefné szoboszlói asszony ellen a tiszti ügyész több rendbeli paráznaság miatt emelt vádat, Mivel a vádlott tagadta bűnösségét, ezért az ügyész tortúra elrendelését és ennek végrehajtásáig erős árestomban, vasban tartását indítványozta. 4 2 HBML Szoboszló közgyűlési jegyzőkönyvei. V.A.402/a április 6.(16.old.) 1.kötet. 3 Uo hónap és nap megjelölése nélkül. 4 Uo. Szoboszló város bűnvádi eljárás nyomozati irtatai. V.A.402/n. 1.köteg május 18.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 111 Ezek a bejegyzések arról tanúskodnak, hogy az előzetes letartóztatás végrehajtásának is voltak fokozatai aszerint, hogy a vádlott szökési kísérletétől tartani lehetett-e pünkösd havának (május hó) első napján a szoboszlói strázsák három nagyszombati embert bekísértek és fogságba helyeztek, de mivel nem volt bizonyíték arra, hogy bűncselekményt követtek el, június 9-én szabadon engedték őket. Több mint egy hónapig a börtönben gondoskodni kellett élelmezésükről. 5 A Böszörmény város tömlöcében őrzött bűnös rabok tartásának napi költségét a tanács 40 pénzben állapította meg, de a büntetlen raboktól egy pénzt se vegyenek -olvasható a határozatban. 6 Ez azt jelentette, hogy ha a vád alól jogerősen felmentették a vádlottat, rabtartási költség megfizetésére nem kötelezhették. A börtönök főként a bíróságok ítéleteivel kiszabott szabadságvesztés büntetések végrehajtására szolgáltak. Több esetben előfordult, hogy a tömlöcöt azért támadták meg, hogy onnan büntetését töltő barátjukat kiszabadítsák, vagy az elítéltek a falat belülről ásták meg és így szöktek el. Kis András szoboszlói szolga például a város tömlöcét feltörte, onnan Kesely Jánost kiszabadította. 7 Kerékjártó György szoboszlói lakos elítélt viszont a nemes város közönséges tömlöcét felbontotta s belőle elszökött. 8 Jegyzőkönyvi adatok tanúsítják, hogy az első fokon elítéltek éltek fellebbezési jogaikkal. Rácz Mihályné szoboszlói lakos ellen varázslás és bűbájosság miatt indított ügyben az június 23-i bejegyzés szerint a Kassai Székről a döntéssel együtt visszaérkeztek az iratok. 9 A szoboszlói jegyzőkönyvek egy évi bejegyzéséből állapítható meg, hogy a város börtöne kétszintes építmény volt. Nagy Mihályt lopás miatt már két ízben szabadságvesztésre ítélték Kiszabadulása után a város jegyzőjének a jószágát lopta el, ezért ismét tömlöcbe zárták. Ottan, félvén a dolognak kimenetelétől, nem csak a tömlöcöt, hanem azon fejűl lévő házat violalnii (megrongálni) és igy hamis úton módon elebálni (megszökni) nem írtózott. 10 Aligha kétséges, hogy a fejűl lévő ház nem lakás, vagy valami más, hanem börtön céljaira épült és a hajdúvárosokban a XVIII. században az ilyen kétszintes börtönök alsó részét pince börtönnek nevezték. A hajdúvárosokat összefogó új szervezet, a Hajdúkerület létrejötte a városok igazságszolgáltatását csak annyiban érintette, hogy 1704-től ítéleteik ellen a Kerület közgyűléséhez lehetett fellebbezéssel élni. Az alapvető változás akkor következett be, amikor Mária Terézia 1757-ben a városokat eltiltotta a jus gladii, a pallosjog további gyakorlásától és az avval való szabados élés jogát a városok összességének, vagyis a Kerületnek adta meg. 5 Uo június 9. (17.old.) 6 Uo. Böszörmény város jegyzőkönyvei. 1.kötet április 26. (15.old.) 7 Uo március 12. (82-83.old.) 8 Uo augusztus 29. III.kötet. ( old.) 9 Uo. Szoboszló város közgyűlési jegyzőkönyvei. V.A.402/a. 1.kötet.1640.június 23. (20.old.) 10 Uo. Szoboszló város közgyűlési jegyzőkönyvei. V.A.402/a.3.kötet.1743.szeptember old.

4 112 Nagy Sándor: A börtönrendszer kialakulása a hajdúvárosokban A Hajdúkerület közgyűlése április 14-én Hadházon tartott ülésén hozta meg a városok megegyező akaratyából a pallosjoggal felruházás következtében szükséges következő határozatokat: 1. Mivel Mária Terézia mind a hat hajdúvárost eltiltotta a pallosjog gyakorlatától, ennek utána Böszörmény városa legyen az a helység, ahová a minden névvel nevezendő malefactorok (bűncselekményt elkövetők) bekísérendők. 2. A közönséges letartóztatott bűnözőkre egy porkoláb, vagyis tömlöctartó, négy fegyveres hajdúval együtt, letett esküjük szerint, éjjel és nappal kötelesek vigyázni. Fizetések lészen e szerént: 1. készpénz fizetés ft 12 denár világoskék pádovai posztóból való dolmány és nadrág, 3. világoskék köpönyeg, 4. két pár bornyúbőr csizma, 5. két pár fehér ruha, 6. egy fekete süveg, 7. sóra adnak 1.70, 8. szalonnára 6.12, 9. egy véka kása, 10. egy véka lentse, 11. száz font hús, 12. négy köböl búza, négy köböl rozs. 3. Mely malefactorok, hogy annyival is inkább in securitate (biztonságban) megtartathassanak, két tömlöcök, belső és külső része hasogatott vastag fákból, közepe kőből fog építtetni, azokon felyűl erigálandó (állítandó) két különös házakkal együtt, melynek építtetésére és a szükséges bilincseknek és egyéb kívántató készségeknek csináltatására interimaliter 300 vonás forintok repartialtattak. Böszörmény Szoboszló Nánás 3 63 Hadház Dorog Vpércs A fenti, megjegyzés nélkül kiírt számok azt jelentik, hogy a 300 vonás forintból az egyes városokat milyen összeg terheli. 4. Kötelesek lesznek hajdúvárosi hadnagy uraimék és a bármely városokbéli Ns. Tanács minden névvel nevezendő malefactorokat investigalni (nyomozni), pseqvalni (üldözni), megfogattatni, ellenek inqvisitiot (vizsgálatot) peragaltatni (végrehajtani) is minden kedvezés nélkül, a megfogattattakkal pedig semmi szín és ptextus (ürügy) alatt megegyezni, annyival is inkább elbocsátani hatalmok nem lészen. Sőt intra triduum (3 napon belül) múlhatatlanul Böszörmény Várassában lévő közönséges tömlöczben, jó őrizet alatt beküldeni és az ott lévő Tömlöcz tartónak Böszörmény Várassa Magistratussa assistentiájával (közreműködésével) resignaltatni (átadni) tartoznak. 5. Jóllehet Őfelsége kegyelmesen parancsolni méltóztatott, hogy a malefactoroktól desumalandó penalitas a rabok intertentiojokra és más közönséges szükségekre fordíttassék, mindazonáltal minthogy még magát olyas itten elő nem

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 113 adta, ahoz képest a Várassok további dispositiójáig modoprovisorio (csupán ideiglenesen) az három nagyobb Várasok két-két véka lisztet, az apróbb Várasok pedig Vámospércsen kívül, egy-egy vékát, hogy mennél elébb lehet Böszörmény Várassába a Rabok Számokra bé küldjenek, unanimi Voto concludaltatott (egyhangúlag elvégeztetett). 11 A pallosjoggal összefüggő kérdések rendezése után került sor a büntető hatáskör megállapítására. A Hajdúkerület május 17-én tartott közgyűlésén a főkapitány bejelentette, hogy a helytartótanács rendelete értelmében a nagyobb jelentőségű ügyek, mint a gyilkosság, nős paráznaság, tolvajság, kivált melyek a pásztorok közt eshetnek és más ehhez hasonló criminalitások nem szabad lészen különösen egyik városban is revidealni, más egyéb aprólékos causák pedig in particulari (helyben) minden városokbeli magistratus által fognak végződni. 12 Ez a rendelkezés azt jelentette, hogy a nagyobb jelentőségű bűncselekmények elsőfokú elbírálása a hajdúkerületi bűnfenyítő törvényszék, az aprólékos ügyek elbírálása pedig a városi tanácsok hatáskörébe tartozik. Böszörményben a város börtöne a Városháza épületében volt. Itt kapott helyet a kerületi börtön is ideiglenesen, mert hiszen április 14-én a közgyűlés -3. sz. határozata szerint- kifejezetten börtön céljára szolgáló épület létesítése mellett foglalt állást. Arra nincsenek levéltári adatok, hogy a Városháza épületében hogyan helyezték el a két börtönt, de a 2., 4. és 5. sz közgyűlési határozatból kitűnően egymástól teljesen függetlenül működtek, a kerületi börtönben elhelyezett rabokat egy tömlöctartó és négy fegyveres hajdú őrizte. A pallosjog rendezése után két évvel júniusában érkezett a Hajdúkerülethez Csáky Antal kassai kamarai direktor június 12-én kelt levele, amelylyel meg küldte a Magyar Királyi Helytartótanácsnak a tömlöcökben raboskodó személyek sérelmére elkövetett gondatlanságok megszüntetése végett kiadott utasítását. Csáky egyúttal arra kért genuine informatiot -őszinte jelentést, hogy a Kerület melyik városában és minémű helyen őrizteti a maga rabjait és vagyon e ezekben elégséges securitasok (biztonságuk) avagy sem. A Hajdúkerület közgyűlése június 12-én a következő jelentést küldte el Csáky Antalnak: Kegyes parancsolattyát, abban rekesztett Felséges Királyi Helytartó Magyar Tanács Intimátumának valóságos mássával együtt alázatosan elvettük evégett: Hogy a Magistratualis Tömlöcben raboskodó személlyek eránt olly provisioval legyünk, hogy a gondatlanság miatt némellyeknek egészségtelenségek, vagy éppen halálok is ne történnyék. Annak felette mellyik városban és minémű hellyen szoktuk tartani a Magistratualis rabokat és minémű securitassok vagyon az olyatén raboknak. Kegyelmes urunk! Még 1757-dik Esztendőben közönséges Hajdú Városok Gyűlésében elvégeztük, hogy Böszörmény várossában a Magistratualis Rabok számára oly capacitású tömlöczöt tsináltassunk, a mellyben (minden Városokról a Rabokat oda hordatván) elférjenek. De mivel mostani circumstantiákhoz képpest 11 Uo. Hajdúkerületi közgyűlés jegyzőkönyvei. IV.A.502/a (a továbbiakban: ker. kgy. jkv.) 3.kötet 1757 április old. 12 Uo. Büntető ügyek pertestei IV.A.505/e.1757 fasc.e.no.3.

6 114 Nagy Sándor: A börtönrendszer kialakulása a hajdúvárosokban gyakorta a katonák állítása rajtunk lévén (mellyet Excellenciád is bőltsen méltóztatik tudni) tellyes erőnkből azon igyekeztünk, hogy Eö Felségéhez vonyzó igaz jobbágyi kötelességünket mentűl serényebb iparkodással lehet megmutatthassuk és a reánk adrepartiáltt katonákat és lovakat mindennémű apparámentumokkal (felszerelésekkel) együtt mennél előbb kiállíthassuk. Már most az elébbi Determinationk szerint azon igyekezünk, hogy a közönséges Tömlöczhöz megkívántató Materiálék eránt serény Dispositiokat tévén, felépíttetthessük, úgy nem külömben az utóbbi Semestrumra is a Raboknak Tabelláját felküldhessük. Melyrőlis Excellentiádat alázatos kötelességünk szerint informálni kívántuk. 13 Csáky Antal a jelentést bizonyára tudomásul vette, a kerületi börtön építésének ügyében azonban közel három évig nem történt semmi. Majd csak az március 17-én tartott közgyűlésen foglalkoztak az építkezés költségeinek a biztosával és úgy döntöttek, hogy a költségekből, az egyes városok a rájuk eső összeget fizessék be a Kerület házipénztárába, az építkezéshez szükséges anyagok beszerzésével a közgyűlés két tagját bízták meg, az április 5-én megtartott közgyűlésen pedig már bejelentették, hogy Jenovaji János debreceni kőműves mesterrel megállapodtak egy közönséges tömlöcnek Böszörmény városában égetett téglából leendő megcsinálására. A megállapodás értelmében a Tömlöcznek hosszassága legyen tizenegy s fél öl, s szélessége pedig hat és fél öl lészen, Alsó Tömlöcz kettö, mindenik bólt hajtásrafog készíttetni. Felyűl két szobát, egyiket a Porkoláb, a másikat a hajdúk számára, ismét a Raboknak két fogházat hasonlóképpen felyül csinálni tartozik. Ugyan ezen felső épület között helyeztetik a konyha, melynek hátúlsó részén a terménytartó kamra csináltatik. Az épületnek egyik végeiben Hajdú Városok Archivum Háza és mellette egy kamara. Úgy nem különben az egész Tömlöcz háznak elől hoszszára Tornácza lészen. Öli pedig az egész épületnek 21 garassával fog fizettetni és minden Kőmíves Legénynek napjában egy egy icze ser assignáltatik, több Intentiojokról pedig magok provideálnak. Én is más részrűl Jenovai János obligálom magamat, hogy a fent írt Conventio szerint, a specifikált épűletet tartozom jó, alkalmatos, ahoz értő Mester Legények által elkészitetnit, s olly jó munkát fogok tetetni, valamint a Nemes Hajdú Városnak teczeni fog, ha pedig ezen munkámban a Nemes Városok valamely tetemes hibát találnának, ezt a Nemes Városok teczése szerint meg igazítani és helyre hozni tartozom. Midőn pedig a fundamentumot be teszem, ahhoz a Nemes Városok által arra rendelendő Deputátusoknak hírt adni köteleztetem Kinek is állandóságára és mind két részről lejendő megtartására ki adtuk ezen Conencentionális Levelünket Subscriptionkkal és pecsétünkkel megerősítvén. Datum ex Particulari Privilegiarum Oppidorum Hajdonicalium Congregatione die 5a mensis Aprilis In oppido Böszörmény celebrata. 14. A szerződés alapján elkezdett kivitelezési munka azonban lassan haladt, ezért a közgyűlés 1760-ban elrendelte, hogy a városok hetente felváltva küldjenek egy szekeret Böszörménybe mindenféle szerszámmal ellátva, kapákkal, ásókkal, lapáttal 13 Uo. Hajdúkerületi közgyűlési iratok IV. A.502.b. fasc. XVI. No Uo. fasc.14.no

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 115 felszerelve. A kőművesek mellé pedig a mészkeveréshez és téglahordáshoz két segédmunkást adtak. 15 Arra nincs adat, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészült épületet mikor adták át rendeltetésszerű használatra. Ez volt egyébként az első kerületi épület, amelyben az ún. pincebörtönnel együtt nagyrészt a rabok elhelyezéséhez szükséges helyiségek voltak s ebben kapott helyet a kerületi levéltár is. A hajdúkerület egyre szaporodó igazgatási feladatainak ellátása már az as évek legelején indokolttá tette a meglévő épület bővítését. Az ennek megvalósítása végett szükséges intézkedések megtételéhez csak II. József reformjainak visszavonása után amikor a Kerület újra önállóvá vált térhettek vissza. A szükséges előkészítési eljárás befejezése után azonban a helytartótanács értesítése szerint Őfelsége a közönséges törvényház megépítését mivel a mostani rendkívül való szükség miatt ezen nemes megyének mind lakosai, mind járó barmai legnagyobb tehetetlenségre jutottak, a kívánt építtetést a boldogabb időkig kegyesen elhalasztatni kívánja. 16 Miután a közgyűlés 1799-ben már eredmény nélkül kérte az engedély megadását, július 2-án a helytartótanács útján újból előterjesztette a kérelmet, de ennek megadására még mindig várni kellett, így az építési szerződés megkötésére csak május 20-án kerülhetett sor. Most már hamarosan hozzáfogtak a kivitelezési munkához. 17 Az épület hivatalos átadása augusztus 2-án történt meg Vécsey Miklós hajdúkerületi királyi biztos jelenlétében, aki több érdemi észrevételt tett. A régi de most már emeletes épület földszintjén levő árnyékszéket az épülettől távolabb kívánta elhelyeztetni, mert annak a tartalma beszivárgott a pincebörtönbe, s ezt a királyi biztos elfogadhatatlannak tartotta. A földszinti részen pedig a tisztességesebb személyeknek való lágyabb árestom létesítését javasolta. A kerületi tisztikar elrendelte a királyi biztos által előírt javítások, pótlások és változtatások végrehajtását. 18 A székház építésénél a kerületi börtönben őrzött rabok segédmunkát végeztek. Az egyik vállalkozó -az 1810-ben kötött szerződés szerint- csak úgy vállalta ezer darab tégla vetését, ha a rabok a kemencébe való be- és kirakásban segédkeznek. Az épületben lévő kemencék fűtését is a rabok végezték, de gyakran előfordult, hogy túlságosan befűtötték azokat és hosszabb fákkal a kemencék végét kiütötték, ezért a közgyűlés határozata értelmében a rabok közül két állandó fűtőt jelöltek ki. 19 A helytartótanács 1810-ben és 1811-ben jelentést kért a hajdúkerülettől a tömlöc állapotáról, de a választ csak az március 15-én kelt újabb felhívására küldte el a közgyűlés május 12-én. A tömlöc nagy részében a föld alatt van olvasható a jelentésben már ezért is alkalmatlan a majd minden esztendőben szaporodó rabok elhelyezésére, mert kevés szobából áll és nem oldható meg a kisebb bűnözőknek a nagyobb gonosztevőktől különrekesztése sem. A tömlöcnek ezt a fogyatkozását és hibáját már ezelőtt 15 Nyakas Miklós: A hajdúkerületi székház építésének megszervezése. In: Hajdúsági Múzeum Évkönyve VII. (szerk.: Nyakas Miklós. Hajdúböszörmény, 1990.) Uo. IV.A.502/a 12. Kötet Karácsony hó 19. No Nyakas Miklós: A hajdúkerületi székház rövid építéstörténete. In.: A Hajdúsági Múzeum Évkönyve VI. (szerk.: Nyakas Miklós. Hajdúböszörmény 1987.) 127. Szerző a HBM levéltárban felkutatott iratok alapján igen részletesen foglalkozik az építkezés minden lényeges mozzanatával 18 Uo Uo. Nyakas Miklós VI

8 116 Nagy Sándor: A börtönrendszer kialakulása a hajdúvárosokban is érezték és elhatározták, hogy a Pretorialis Ház végébe a helytartótanács engedélyével új és alkalmas fogházakat építtetnek s ennek a terve elkészült. Azonban ama sok tekintetben szerencsétlen 1811-dik esztendő ránkjövén, annak sok viszontagságai közt semmi jó módját nem láthattuk, hogy ezen épülethez, különben is igen elerőtlenedett szegény adófizető népünket elviselhetetlen terheltsége nélkül csak hozzá is kezdhessünk. Eszerént a szándék végrehajtását boldogabb időkre halasztottuk! De azóta sem voltak az idők jobbak, mint akkor, sőt, a terhek rajtunk és népünkön még inkább szaporodtak, sujjosodtak. Igy mivel az építtetés mind a készen lévő planumnak felküldése ez ideig elmaradt. Megvalljuk, hogy mi most sem látjuk lakosainkat arra elég tehetősöknek, hogy az ezen épületre szükséges költségeket magok megerőltetése nélkül teljesíthessék. Minthogy azonban a helytartótanács parancsolni méltóztatott, az újonnan építendő tömlöcök terveit a most folyamatban lévő árakhoz kidolgozott költségvetéssel együtt felterjeszteni, egyszersmind alázatosan jelentjük, hogy ha ezen épület planuma Őfelsége tetszését megnyeri, azon esetben mi az adófizető nép terheltetése elkerülése végett az arra szükséges költségeket több esztendőkben és apródonként kívánjuk repartiálni. 20 A pincebörtön azonban nemcsak azért okozott gondot, mert a rabok száma szaporodott, hanem főként azért, mert Csiszár András assesor szeptember 1-én kelt jelentéséből kitűnően már korábban feltört a talajvíz s akkor homokkal és lapjára helyezett téglával a szintet felemelték. Most azonban ismét feltört a víz. Amikor ennek vizsgálata végett a Kerület adószedőjével és főügyészével a károk felmérése végett a pincebörtönbe lementek, feladatuknak nem tudtak eleget tenni, az ottani büdösség miatt kénytelenek voltak sietve távozni. Később azonban Csíszár András a kőművesekkel újra lement a börtönbe s megállapították, hogy nemcsak a négy kamrát, hanem a pitvart is szükséges lesz homokkal és élére rakott téglával ismét feltölteni. A korábban élére rakott téglákat a patkányok jobbára összejárták és felturkálták. Csíszár jelezte, hogy a börtön helyreállításához szükséges homok, mész és tégla beszerzése, valamint lerakása jó summába fog kerülni. Azt azonban megállapították, hogy a kamrákat reparatio nélkül használni a rab egészsége veszedelme nélkül nem lehet. A javítás költségvetése el is készült s annak figyelembe vételével, hogy a kőműveseknek szüntelen gyertyánál és büdösségben kellett dolgozniuk, erre 97 ft 30 denár többletköltséget előirányoztak, így a költségvetés végösszege 300 forintot tett ki. 21 A szükséges munkálatokat elvégezték és a pincebörtön négy kamráját változatlanul rabok őrzésére használták. A levéltári adatok alapján a pincebörtön mérete a következők szerint volt megállapítható: A pitvarból négy börtöncella nyílott. Mindegyik egyenlő alapterületű. Hoszszuk egyenként három klafter, szélességük 11 sukk, alapterületük pedig ugyancsak egyenként 22 négyszögöl. A korabeli mértékegységeket méterre átszámítva a börtöncellák hossza 5.67 méter, szélességük 3.47 méter, a pitvar hossza 7.59 méter, szélessége 3.79 méter. Rendelkezésre áll az 1978-ban betömött pincebörtön Uo. A hajdúkerület közgyűlésének iratai IV.A.502/b. (a továbbiakban ker. kgy. ir.) fasc. 5. No Uo. fasc. 4. No.70.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 117 ban készült alaprajza. Eszerint a cellák szélessége 3.25 méter, hosszúsága 5.65 méter. A pitvar hossza 7.55 méter, szélessége 4.9 méter. A levéltári adatok alapján rekonstruált börtön méretei és a tényleges állapot közötti különbség tehát elhanyagolható, mert a legnagyobb eltérés, mintegy 20 centiméter. Ez azonban a bármely korszakban történt esetleges mérésbeli pontatlansággal, illetve a méterrendszer előtti mértékek használatával magyarázható. 22 A kerületi székház további bővítését a közgyűlés december 6-án határozta el. Az első tervet Baltazár János hajdúkerületi mérnök készítette el, de ezt a Belügyminisztérium módosította. Ennek következtében a kerületi közgyűlés egy új börtön építési tervet is beépített az eredeti tervbe. Az új épület csak 1871-ben készült el s akkor a börtönszárny modern épületnek volt tekinthető. Ezt az épületet a hajdúkerület törvényszéke már nem vehette használatba, mert az első folyamodási bíróságok rendezéséről szóló évi XXXI. tc. 30 -a értelmében az eddig fennálló első folyamodási bíróságok december 31. napján megszűntek s január 1 napján az újonnan szervezett királyi bíróságok kezdték meg működésüket. II. A Hajdúkerületi Börtön Rendszer kialakulása A hajdúkerület közgyűlése az elsőfokú büntetőbíráskodás megkezdése május 17-e után a helytartótanács rendeletei és a saját, nem mindig kedvező tapasztalatai alapján időnként foglalkozott a kerületi börtönben őrzött rabok tartását, bánásmódját illető ügyek kivizsgálásával és ezek alapján ha szükséges volt, a közgyűlés meghozta a határozatot. Ilyen körülmények között a helytartótanács rendeleteiből, a királyi biztosok utasításaiból és a hajdúkerületi közgyűlés határozataiból lehet megállapítani, hogy miképpen alakult a rabokkal való bánásmód szabályozása. Ezért legcélszerűbb időrendi sorrendben a vonatkozó rendeletek, utasítások és határozatok áttekintése. Csáky Antal királyi biztos július 18-i levelével küldte meg a helytartótanács június 12-én kelt rendeletét, amely szerint félévenként jelentést kellett tenni arról, hogy a rabokat milyen bűncselekmény elkövetésével vádolták, mióta vannak fogva és milyen büntetéssel sújtották június 8-án a helytartótanács már újabb rendelkezést adott ki, amely szerint minden év január 1-től június végéig és július 1-től december 31-ig terjedő időről kell az úgy nevezett rabtabellákat felterjeszteni. Amikor Csáky Antal ezt a rendeletet megküldte, egyúttal arra kérte a hajdúkerület főkapitányát, hogy a rabtabellák egy példányát közvetlenül neki is küldje el augusztus 24-én azt közölte a Kerülettel, hogy a helytartótanács őt szigorúan megrótta azért mert, a törvényszék rabtabelláját mindeddig nem terjesztették fel. A levél szerint ezt egyedül kegyelmetek rendetlenségének és minden dolgokban késedelmeskedésének tulajdonítom. S egyúttal sürgette a tabellák felterjesztését. A hajdúkerület azonban ezt követően sem tett eleget felterjesztési kötelezettségének. Csáky Antal október 8-án kelt levelében már arról tájékoztatta a Kerületet, a 22 Ezek az adatok Nyakas Miklósnak a 17. sz. lábjegyzetben írt tanulmányában a 115. és 117. oldalakon olvashatók

10 118 Nagy Sándor: A börtönrendszer kialakulása a hajdúvárosokban rabtabellák felterjesztésének elmulasztása miatt kemény feddést kapott a helytartótanácstól. Szánjon meg ezért Kegyelmed (ti. a főkapitány) és a három elmúlt semesterről most és nekem hova hamarább felküldeni ne terheltessék. Csanády Sámuel főkapitány október 12-i jelentésében elnézést kért a késedelemért és megígérte, hogy a jövőben serényebbek lesznek. Egyben felterjesztette a rabtabellákat. A királyi biztos március 15-én kelt levelében közölte, a rabtabellákat megint nem kapta meg és megkérdezte, ennek mi az oka április 23-án a rabtabellákat felküldték, de a késedelem okáról egy szót sem ejtettek december 17-én a helytartótanács újból szabályozta a rabok tabelláját s a nyomtatott mintát Csáky Antal február 1-i levelével küldte meg. Egyébként a tabellát ugyanúgy, mint eddig, január 1-től június 30-ig és július 1-től december 31-ig terjedő időre vonatkozólag kellett felterjeszteni től kezdve a rabtabellák felküldése általában kellő időben megtörtént. A helytartótanács május 2-án kelt rendelete szerint Mária Terézia legidősebb fiának, József trónörökösnek április 3-án római királlyá koronázása alkalmából a közgyűlés javaslata alapján a hajdúkerületi törvényszék által lopás miatt elítélt Barna Mária, Hintós János, Török Péter és Papp György rabokat kegyelemben részesítette. Ezért őket azonnal szabadlábra kellett helyezni azzal a figyelmeztetéssel, a lopással okozott károkat térítsék meg és a jövőben a törvények szerint éljenek. 23 Bodnár Mihály hadnagy május 30-án reggel arról tett jelentést, hogy az éjszaka folyamán a rabok a tömlöcöt fúróval, vésővel felbontották, megvájták, és mind ők, mind pedig a hajdúvárosok közönséges rabjai eltávoztak, magukat asylumba recipiálták és most is ott vannak. Ő ugyan az éjszaka folyamán 12 strázsával leste az épületet, hogy a szökésüket megakadályozzák, de a plébános körüljárta a parókiát és a vigyázókra rátalált, azokat keményen megfenyegette. Utasítást kért arra, hogy mit cselekedjen vagy írjon a kerületi plébánosnak, mert ezen az éjszakán a rabok bizonyosan elszöknek. Az ügyre vonatkozóan további irat a Levéltárban nem található. 24 A helytartótanács a felterjesztett rabtabellákra, ha szükséges volt, az észrevételeket megtette, és ezekkel kapcsolatban jelentést kért a Kerülettől. Előfordult ugyanis, hogy pl. a rabnál nem volt bejegyezve a büntetés mértéke és a börtönből szabadulás ideje vagy a rabon a Királyi Tábla ítéletén túlterjedően még további 20 pálcaütést is végrehajtottak. Egy ilyen esetben a helytartótanács úgy rendelkezett, hogy a húsz pálcaütés következtében az elítélt szabadságvesztés büntetését egy hónappal csökkenteni kell. A helytartótanács arra is figyelmeztette a Hajdúkerületet, hogy az ítéletek végrehajtására, a rabokkal való bánásmódra szigorúbban vigyázzanak és az elkövetett hibákért azokat, akiknek vigyázatlanságából ez bekövetkezett, komolyan feddjék meg. A rabtabellákkal kapcsolatban a hajdúkerületi törvényszék működésének későbbi időszakában is merültek fel észrevételek, amelyek nem egy esetben arra voltak visszavezethetők, hogy a rabtabellákat készítő írnokok vigyázatlanságból téves adatokat jegyeztek be. 23 Uo. ker. kgy. ir Fasc. 16. No Uo. ker. kgy. ir fasc. 16. No. 8.

A ZSIDÓSÁG GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE HAJDÚ-

A ZSIDÓSÁG GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE HAJDÚ- Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 129 A ZSIDÓSÁG GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE HAJDÚ- NÁNÁSON (A KEZDETEKTŐL 1848/49-IG) HUSVÉTH ANDRÁS B ár Magyarországon az államalapítás kora óta kimutatható

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 2013. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220287#wrapper Kiadta az Amerikai

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója Felelôs szerkesztô és kiadó: DR. FURMANN IMRE Esetleírások: DR. BIHARY LÁSZLÓ DR. BODROGI BEA IVÁNYI KLÁRA DR. MUHI ERIKA Olvasószerkesztô:

Részletesebben

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Sárospatak, 2001 2 TARTALOM BEVEZETÉS 3 AZ EGYHÁZKÖZSÉG MISKOLC TÁRSADALMÁBAN GYÜLEKEZETI ÉLET 1781 ELŐTT 4 A MISKOLCI EVANGÉLIKUSOK ÉS A REFORMÁTUS

Részletesebben

BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI JOGESET-TÁR

BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI JOGESET-TÁR Budaházi Árpád Fantoly Zsanett - Gergi-Horgos Lívia Vári Vince BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI JOGESET-TÁR NKE Rendészettudományi Kar, Budapest 2013. Szerzők: Dr. Budaházi Árpád PhD r. százados tanársegéd (124-157.

Részletesebben

történeti szemle BUDAPEST GYŐR MISKOLC

történeti szemle BUDAPEST GYŐR MISKOLC történeti szemle BUDAPEST GYŐR MISKOLC A TARTALOMBÓL Hatalom, büntetőjog és termelőszövetkezetek Magyarországon az 1970-es években A Bridewell-jelenség A házasság védelmének eszközei az 1894. évi XXXI.

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2012. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2012 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/index.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RENDŐRSÉGÉNEK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG RENDŐRSÉGÉNEK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁG RENDŐRSÉGÉNEK TÖRTÉNETE MÁSODIK BŐVÍTETT KIADÁS ÍRTA: TISZA MIKSA MINDEN JOG FENNTARTVA PÉCS, 1925 HALADÁS NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ. Nagy munkára vállalkoztam 1903-ban,

Részletesebben

Dr. Képíró Sándor, csendőr százados

Dr. Képíró Sándor, csendőr százados Dr. Képíró Sándor, csendőr százados Sarkadon született, 1914. február 18-án. Tanulmányait Sarkadon kezdte, majd Mezőtúron folytatta és végül a békéscsabai evangélikus gimnáziumban fejezte be. 1932. és

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 401 SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK A XIX XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NAGY PÁL PAPP JÓZSEF A z ember ősi idők óta társas lény utazik, társasági életet él, ügyeit intézi,

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT

AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 35. -a szerint közgyûlést legalább évente egyszer, május 31-ig kell megtartani az éves elszámolásról és

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2010. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2010 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/index.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 249 KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN A XX. SZ. ELSŐ FELÉBEN KOVÁCS ILONA Bevezető D ebrecen századforduló utáni és két háború közötti történetének olyan részéről

Részletesebben

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28.

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28. 1 / 22 18 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.28-04.30 2014.04.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K.P. J. r. főtörzszászlós + 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette

Részletesebben

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00 1 / 52 A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. 2013.11.11. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A.A. Jövedékkel visszaélés bűntette 2013.11.11. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 2013. CXVII. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 2013. CXVII. évfolyam. szám (ItK) 117(2013) Völgyesi Orsolya Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában * Kölcsey Ferenc 1833. október 30-án tért vissza szabadságáról Pozsonyba.

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

Jeney Attila: A vád, ami védőbeszéd lehetett volna

Jeney Attila: A vád, ami védőbeszéd lehetett volna Feleségemnek Juditnak, kitartó szeretetéért és bizalmáért, lányaimnak Katának, Lucának valamint minden családtagunknak azzal, hogy akik ismerik a kommunisták rémtetteit, azokkal eredménytelenül akarja

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A katonai büntetőeljárás. The military criminal procedure. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged

SZAKDOLGOZAT. A katonai büntetőeljárás. The military criminal procedure. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged SZAKDOLGOZAT A katonai büntetőeljárás The military criminal procedure Konzulens: Prof. Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi

Részletesebben

Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle

Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle 4 BJPSZ 2014/1. Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle 2014/1. szám I m p r e s s z u m Kiadja: ELTE Bibó István Szakkollégium (1118 Budapest, Ménesi út 12.) Felelős kiadó: Tar Adrienn Felelős főszerkesztő:

Részletesebben

Függelék. Iratok Máthé János hagyatékából 1. 1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl.

Függelék. Iratok Máthé János hagyatékából 1. 1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl. Függelék Iratok Máthé János hagyatékából 1 1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl. A harmincas évek elején a nagytekintélyû tudós Jorga Miklós

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2014. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2014 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014/eur/236532.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július TÁJÉKOZTATÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól Budapest,

Részletesebben

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08.

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 1 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 2013.11.04. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. A. + 1 fő Fogolyszökés bűntette 2013.11.04. 09:30 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

Készült a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársainak közreműködésével Szerkesztő: Orsós Károly r.

Készült a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársainak közreműködésével Szerkesztő: Orsós Károly r. Készült a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársainak közreműködésével Szerkesztő: Orsós Károly r. őrnagy Kiadásért felel: dr. Töreki Sándor r. dandártábornok rendőrfőkapitány

Részletesebben

Az ügynök hét élete II. rész Az Aczél - Rónai - Szirom Akciócsoport

Az ügynök hét élete II. rész Az Aczél - Rónai - Szirom Akciócsoport Unger Gabriella Betekintő 2015/2. Az ügynök hét élete II. rész Az Aczél - Rónai - Szirom Akciócsoport Bevezetés Írásom első részében a Kaiser János vezette, ügynökökből álló, úgynevezett külső csoportot

Részletesebben