Önértékelés MTA ATOMKI január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önértékelés 2003-2007 MTA ATOMKI. 2009. január"

Átírás

1 Önértékelés MTA ATOMKI január

2 Kiemelkedő tudományos eredmények Az MTA Atommagkutató Intézete (Atomki) fennállásának 50 éve alatt, így a közötti periódusban is a nemzetközi kutatói hálózatba bekapcsolódva folytatott fizikai kutatásokat. A modern kísérleti atom-, részecske- és magfizika egyes ágai olyan nagyberendezéseket igényelnek, amelyek csak nemzetközi együttműködésben építhetők, üzemeltethetők. Kutatóink e berendezéseknél nemcsak mérési programokat irányítottak, hanem kihasználva intézetünk magasszintű technológiai hátterét, berendezések, detektorok építésével járultak hozzá e nagyberendezések sikeres működéséhez. Ugyanakkor az Atomki, mint európai szintű regionális részecskegyorsítóközpont, a helyi európai mértékkel mérve kisebb berendezéseken folyó saját kutatási programmal rendelkezik, többnyire ugyancsak külföldi együttműködésekbe ágyazódva. Ezt egészíti ki az az elméleti háttér, amely nemcsak a kísérletek értelmezésében, hanem új kísérletek tervezésében is kiemelkedő szerepet játszik. Az Atomki sikeres munkásságát reprezentáló témacsoportokra a fenti jellemzők egyaránt érvényesek, és ez a hármas szinergia intézetünk kutatási sikereinek záloga. Tevékenységünkről a helyi média rendszeresen tudósít, a FRISS rádió Jövőnéző című műsorában a vizsgált időszakban mintegy 30 interjút közöltek kutatóinkkal. 1. Részecskék nagyenergiájú ütközései Az Európai Részecskefizikai Laboratórium (CERN, Genf, Svájc) LHC gyorsítójára telepített CMS (Compact Muon Solenoid) az egyike annak a két általános célú detektornak, amely olyan alapvető kérdések kísérleti vizsgálatára épült, mint a Higgs-fizika, a CP-sértés és a szuperszimmetria. Az Atomki kutatói a Debreceni Egyetem kutatóival együttműködésben a CMS müonrendszer kiépítésében játszottak vezető szerepet. A detektorok időben és térben változó helyzetének mérésére kifejlesztettek és telepítettek egy hálózatba integrált intelligens elektro-optikai képfelvevő és feldolgozó rendszert. A kamrák helyzetét a CMS detektorban a pozícióérzékelő rendszer folyamatosan méri, és mikronos pontossággal regisztrálja a tonnás berendezés elmozdulásait, lehetővé téve ezzel a részecskék pályájának precíz rekonstrukcióját. E munkáról az MTV Delta műsora külön adásban számolt be. Az LHC gyorsítón proton-proton ütközések végállapotait fogják tanulmányozni. Ezekben a folyamatokban az alapvető erők közül a magerőként is ismert erős kölcsönhatás játssza a legfontosabb szerepet. Az ilyen ütközési folyamatok matematikai modellezésének nyelve a perturbatív kvantumszíndinamika (QCD). Ez lassan konvergáló korrekciós lépésekből áll. Elengedhetetlen legalább az első (NLO), de számos folyamat esetében a második (NNLO) (sugárzási) korrekciók kiszámítása is. Az első korrekciók elmélete jól ismert, de a második korrekciókat eddig csak néhány különlegesen egyszerű kinematikájú folyamatra sikerült kiszámítani. Az Atomki kutatói jelentős elméleti eredményeket értek el a második sugárzási korrekciók számítására alkalmas általános módszer kidolgozásában. E korrekciók olyan folyamatokat vesznek figyelembe, amelyek során részecskék vagy ténylegesen kilépnek, vagy egy hurkot leírva, el is nyelődnek. A második korrekciók háromféle járuléka önmagában 1

3 végtelen, de az összegük véges. Sikerült kidolgoznunk egy számítási módszert, amely az elektron-pozitron ütközési eseményekben keletkező végállapotok egy széles osztályára megadja e véges összeget. (17 közlemény, 62 független hivatkozás, 13 fős kutatócsoport; ebből Atomki résztvevők száma 7 fő, becsült intézeti ráfordítás 44 MFt; ebből pályázati rész 19 MFt) 2. Kvantumfizikai alapeffektusok vizsgálata Napjainkban e téma reneszánszát éli. Intézetünk több szálon is aktívan kapcsolódik be ezekbe a kutatásokba. Tanulmányoztuk az egzaktul megoldható kvantummechanikai feladatokat, és szimmetriákkal való kapcsolatukat. Ezeket sikerrel alkalmaztuk az atommagok alakfázisai közötti átmenetek leírására. A kvantum-nemlokalitás jelenségét kutatva nanocsövek mágneses szuszceptibilitás-adataiból kimutattuk, hogy bennük a kvantumállapot összefonódottság sokkal magasabb hőmérsékletig létrejöhet, mint a spin-párok közötti korreláció. A kvantummechanika híres gondolatkísérleteinek analogonjait meg lehet valósítani kétatomos molekulákkal. A témakör iránt növekvőben van az érdeklődés; külön konferenciaüléseket szentelnek neki. Az emittált elektronok spektrumában jelentkező, két centrum okozta koherencia a Young-féle két rés hatásával rokonítható. A jelenséget munkatársaink részvételével fedezték fel, akik azóta is részt vesznek ezen úttörő kutatásokban, az interferenciatagok kísérleti azonosításával és elméleti számításokkal. Munkájuk nagy visszhangot keltett; a 2003-as ICPEAC konferencián a téma felkért előadója intézetünk munkatársa volt. Az interferencia-effektusok szerepet játszhatnak a csillagokban kis energián végbemenő magfolyamatokban is. Az Atomki ciklotronján a p+d p+p+n reakción keresztül a p+p ütközést tanulmányoztuk, és kimutattuk, hogy a Coulomb-kölcsönhatás koherens járuléka jóval kisebb, mint a szabad p+p ütközésben, mert a trójai faló szerepét játszó neutron a deuteron protonját mintegy lopva viszi a másik proton közelébe. Az atomi elektronok korrelációja is interferencia: az elektronpályák interferenciája. Egy, a lundi szinkrotronra telepített Atomki-fejlesztésű elektronspektrométerrel szokatlanul erős dinamikus többelektron-korrelációt mutattunk ki Xe fotoionizációjában. Erősen lefosztott ionokkal előidézett ionizáló ütközésekben pedig az erős, leárnyékolatlan Coulomb-térnek az ütközési partnerre gyakorolt hatását sikerült az elektronkorreláció dinamikus árnyékolási modelljével értelmeznünk. (14 közlemény, 131 független hivatkozás, 46 fős kutatócsoport; ebből Atomki résztvevők száma 14 fő, becsült intézeti ráfordítás 120 MFt; ebből pályázati rész 11 MFt) 2

4 3. Egzotikus magfizika Az elmúlt évtizedben a radioaktív nyalábokon végzett vizsgálatok kerültek a magszerkezetkutatás élvonalába. A neutron-glória felfedezése után számos új jelenség feltárását várták ettől a technikától, ezért a világ vezető magfizikai laboratóriumai sorra álltak át radioaktív nyalábos fizikára. Az Atomki kutatói japán, francia és olasz nemzeti laboratóriumokban kezdeményeztek és vezettek meglepő eredményekre vezető kutatásokat. Az atommagok szerkezetére vonatkozó tudásunk egyik alappillérét a zárt héjú konfigurációt jelző mágikus számok jelentették. Kimutattuk, hogy az erősen neutrontöbbletes atommagokban a stabilitási sáv közelében megismert héjzáródások megszűnnek, és új héjzáródások alakulnak ki. Közvetlen kísérleti bizonyítékot adtunk arra, hogy az N=20-as és az N=28-as héjzáródás eltűnik és N=16-nál pedig új héjzáródás alakul ki. Eredményeink alapján a tankönyvekből ismert héjmodellkép jelentősen módosult. Az elmúlt 50 évben azt is megtanultuk, hogy az atommag mozgása során a két fajta nukleon (proton és neutron) mozgása rendkívül erősen korrelált. Kimutattuk, hogy ennek nem kell mindig így lenni. Vizsgálataink szerint a gyengén kötött, neutronban gazdag bór és szén atommagokban a valencianeutronok a magtörzstől többé-kevésbé független, önálló kollektív mozgásra késztethetők, ami az atommag egy újfajta mozgásformáját jelenti. Már a kezdetek óta nyilvánvaló volt, hogy a magfolyamatoknak erős asztrofizikai vonzata van. A hidrogénégés CNO ciklusában kulcsszerepet játszó 14 N(p,γ) 15 O reakció hatáskeresztmetszetének extrém alacsony energián való megmérése új lehetőséget adott a világegyetem életkorának és a Napból származó CNO eredetű neutrínófluxus nagyságának a megbecsülésére. A méréseink alapján a Világegyetem kora nagyobbnak adódik, mint azt korábban feltételezték. Eredményeinkről a Science is recenziót közölt. (26 közlemény, 299 független hivatkozás, 103 fős kutatócsoport; ebből Atomki résztvevők száma 10 fő, becsült intézeti ráfordítás 230 MFt; ebből pályázati rész 26 MFt) 3

5 A gazdasági, társadalmi eredményesség Közvetlen gazdasági hasznot hoznak vákuum-, kriotechnikai és tömegspektrometriai vizsgálataink és tömörségtechnológiai innovációink, amelyeket számos nagyvállalat számára végeztünk (Electrolux, GE, BorsodChem Rt., Vibroacoustic Rt., EGIS Gyógyszergyár, TEVA Biogal, Ganz-Transelektro Rt.), és amelyre 2005-ben spin-off céget (VTMT) alapítottunk. A közvetlen haszon együtt jár a társadalmival a környezetanalitikai vizsgálatokban. Saját gyártmányú mintavevőkkel és radioanalitikai módszerekkel folyamatosan mértük és mérjük a Paksi Atomerőmű sugárzóanyag-kibocsátását. A primerköri vízben oldott nemesgázok izotópösszetételéből és koncentrációjából a fűtőelemek szivárgásait korai állapotban lehet detektálni és behatárolni. Munkatársaink módszert dolgoztak ki a áprilisi üzemzavar során megsérült fűtőelemekből kijutott sugárzó nemesgázok összetételének helyszíni meghatározására, ami a diagnosztika lényeges eleme volt. A légkör 3 H- és 14 C-tartalmára végzett évtizedes megfigyeléseink az erőmű környékén az erőmű környezetkímélő voltát bizonyítják. A környéknek az Atomki közreműködésével készített hidrogeológiai modellje az élettartamhosszabbításhoz szükséges környezeti hatásvizsgálat része volt. Munkatársaink a reaktorok élettartam-hosszabbításának lehetővé tételéhez elektronspektroszkópiai (XPS) mérésekkel is hozzájárultak, felmérve az atomerőművi anyagok korróziós állapotát. Az Atomki sokoldalú K+F tevékenysége bekerült a Debreceni Fejlesztési Pólus koncepciójába, amiből eddig az egészségügyi és egészségipari Pharmapolis program megvalósulása kezdődött el. Az Atomki részvétele a pólusprogramban jelentős sajtóvisszhangot keltett. Kisállat-PET-et fejlesztettünk ki a MEDISO Zrt. számára gyártásra és a Pharmapolis programban gyógyszerfejlesztésre. A termék előnye a versenytársakéhoz képest a szegmentált szcintillátorkristályokban és a fizikai mérésekben is legkorszerűbbnek számító gyors digitális elektronikai jelfeldolgozásban van. A kisállat-pet minden egyes gyógyszer kifejlesztését félmillió $-ral teszi olcsóbbá. Egy SPECT típusú szívvizsgálati tomográf (CARDIOTOM) jelfeldolgozó egységét a kisállat-pet-re kidolgozott megoldások alapján valósítottuk meg. Sugárterápiához használhatók azok a polikristályos gyémántból készült detektorok, amelyek tulajdonságait neutronbesugárzással az intézetünkben javítjuk. Az időszak nagy részében gyártottunk pozitronsugárzó izotópokat a DE PET-centruma részére, és állítottunk elő 11 C izotóppal jelzett metionin radiofarmakont saját módszerünkkel. Csak ez utóbbival több, mint 600 beteget vizsgáltak meg. A mátraderecskei szén-dioxid-szárazfürdőnél végzett méréseink nyomán a tanácsainkra végzett átalakítás a medencét alkalmassá tette évi több ezer érszűkületben szenvedő beteg gyógykezelésére. A kulturális örökség kutatásában két területen jeleskedünk: az egyetlen hazai radiokarbonos mérőrendszerrel régészeti leletek korát állapítjuk meg, ionnyaláb-analitikai módszerekkel pedig régi műtárgyak tulajdonságait azonosítjuk. Természeti örökségünket régiónk éghajlat- és földtörténetét radiokarbonos módszerrel és K Ar tömegspektrometriával kutatjuk. Ismeretterjesztő tevékenységünk központjában az évente rendezett fizikusnapok vannak, jelentős előadásokkal és részvétellel. Az utóbbi években munkatársaink részecskefizikai,,mesterkurzust is tartanak középiskolás diákoknak. A közreműködésünkkel létrejött európai magtudományi webhely (http://www.nupecc.org/nupex/index.htm; magyar változat: 4

6 beharangozásaként pedig vetélkedőt rendeztünk. Részt veszünk a magyar fizikatanárok CERN-i továbbképzésében. A 2002-ben megrendezett a Radioaktivitás, a természet része c. kiállítást 2003 óta országszerte hat városban rendeztük meg; 2007-ben újra Debrecenben is. Ez utóbbit mintegy 2500-an látták. A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy mindkét debreceni kiállítást a polgármester nyitotta meg. Az Akadémiai Kiadónál megjelentettük az általunk lefordított népszerű magfizikakönyvet és az elemek keletkezéséről szóló DVD-t. A DVD-vel 250 iskolát ajándékoztunk meg. Előadást tartottunk az OAH Atomenergiáról mindenkinek c. ismeretterjesztő konferenciáján is ben jelent meg a Fizikai Szemle Atomkivel foglalkozó különszáma. Egy angol nyelvű monográfia és két egyetemi tankönyv is született munkatársaink tollából, és az ötkötetes magkémiai kézikönyv megírásából és szerkesztéséből is jelentős részt vállaltunk. Szerkesztőkként és szerzőkként közreműködtünk egy nemzetstratégiai írásmű kidolgozásában. Az ötéves időszakban munkatársaink 206 magyar nyelvű ismeretterjesztő cikket írtak. Szakértői tevékenységünk többoldalú. Munkatársaink neves folyóiratok (többek között Phys. Rev Letters, Phys. Rev.) rendszeres bírálói, nagy konferenciasorozatok szervező és tudományos bizottságainak tagjai. Tevékenyen részt veszünk a hazai és nemzetközi szervezetek, együttműködések szakértői és irányító bizottságaiban. Komoly részt vállaltunk az Európai Neutronközpont (ESS) színhelyére kiírt pályázatok előkészítésében és a központ debreceni fogadásának szakmai előmunkálataiban. Ez ugyancsak élénk sajtóvisszhangot keltett. 5

7 A formalizált nemzetközi együttműködésekben, nagy nemzetközi projektekben való részvétel Az Atomki nemzetközi együttműködéseinek száma a es időszakban végig 100 körül volt. Ezeknek a kapcsolatoknak egy része intézetközi megállapodásokra alapuló, vagy alkalmi, informális együttműködés. Egy másik része államközi egyezményen, vagy az MTA által kötött egyezményeken alapszik: az adott időszakban a TéT-együttműködések száma között változott, az MTA-szervezésűeké pedig 16 és 20 között. Az együttműködések harmadik csoportját a nagy nemzetközi programokban való részvétel alkotta. Több ilyen együttműködés az elnyert pályázati összeggel is jellemezhető. Részben vagy egészben a es időszakra esik 2 CERN, 2 COST, 1 IAEA, 7 EU-s együttműködés, amelyeknél az intézet által elnyert pályázati összeg egy együttműködésre átlagosan 45,4 ezer euró. Az egyes programokban átlagosan 5 intézeti kutató vett részt. A teljes elnyert támogatás 590 ezer eurós összegéből 408 ezer euró (69 %) esik a es időszakra. Az intézet részt vett továbbá az EUROBALL, EURONS, EXOGAM, PANCARDI elnevezésű sokoldalú nemzetközi együttműködésben, valamint a GANIL, HASYLAB, MAXLAB, FAIR és a LUNA kutatóközpontok egyéb nemzetközi hatáskörű programjaiban. A CERN világviszonylatban vezető szerepet tölt be a fizikai kutatásokban, és a CERN-i programok az Atomki tevékenységében is a legfontosabbak közé tartoznak. Intézetünk munkatársai látják el a CMS kísérletben a müondetektorok pozíciómonitorizáló projektjének koordinálását. A NAÜ által koordinált együttműködések erősítik a kutatás gyakorlati alkalmazásait. Az intézet kutatói a NAÜ számára adatbázisokat hoztak létre és gondoznak. A tárgyidőszakban szakmai koordinátorként vezették a Monitorreakciók és a Diagnosztikai Orvosi Izotópok adatbázisok időszerűsítését. A statisztikák szerint ezekből az adatbázisokból évente átlagosan négyezerszer töltenek le szakmai adatokat. Ugyancsak szakmai koordinátorként vettek részt az orvosi terápiás izotópok előállításával kapcsolatos új NAÜ-adatbázis létrehozásában. A Nemzetközi Magreakciós Adatközpontok Hálózatának tagjaként részt vettek a Nemzetközi Kísérleti Adatbázis (EXFOR) létrehozásában és fejlesztésében. Kiemelkedő szerepet játszik az intézet tevékenységében a japán intézetekkel folytatott számos formális és kötetlen együttműködés. A RIKEN-nel folyó együttműködés fontosságát jelzi, hogy ezt a kapcsolatot 2005-ben a két intézmény közti hivatalos együttműködés státusára emeltük. Az Atomki rendezésében került sor 2007 októberében a fizika a modern tudományban és technológiában tárgykörből a harmadik Japán-Magyar Tudományos Szemináriumra. A JSPS támogatásával megvalósuló esemény azt is demonstrálta, hogy a japán kutatók is fontosnak tartják a magyar kutatókkal való együttműködést. A Toyota Central R&D Labs Inc. és az ATOMKI együttműködési szerződést kötöttek Az innovációs folyamat modellezése különös tekintettel az új technológiák elterjedésére című téma kutatására, majd az együttműködés kiterjedt szilárd anyagok törésének a modellezésére is. 6

8 Az intézet humán erőforrásának alakulása Az intézeti korfa ötéves bontásban az alábbi táblázatban található. Látható, hogy sem az intézet kutatói létszáma, sem a kor szerinti összetétele nem változott drasztikusan a vizsgált periódusban. A kevés számú kutatóval képviselt éves korosztály a éves korcsoportba lépett. Örvendetes eredmény viszont, hogy a éves korcsoport létszáma nőni tudott anélkül, hogy a 30 év alatti létszám csökkent volna. Ennek valószínű oka, hogy nyertes pályázatainkba fiatal kutatók foglalkoztatásának költségeit is be tudtuk építeni. A következő időszak jelentős problémája és feladata lesz az intézet létszámának jelentős részét kitevő, és a tudományos munkásság terén is meghatározó aktív éves korosztály nyugdíjba vonulása, és az ezzel kapcsolatos fiatalítás. Kutatói életkoreloszlás Tárgyév év alattiak között között között között között között éves és felette Teljes kutatói létszám: Ugyanez a részmunkaidőt figyelembe véve:

9 Egyéb tevékenységek Egyetemi oktatómunkánk kiemelt szerepet játszik tevékenységünkben. Noha a fontosabb számadatok szerepelnek az éves jelentésekben, az Atomki helyzete annyiban speciális, hogy ilyen tevékenységünk területi okokból zömében a Debreceni Egyetemhez (DE) kötődik. Ennek lényeges része a doktori képzés. A DE Fizikai Tudományok doktori iskolájában az öt programvezetőből egyet intézetünk ad, ketten intézetünkben végeznek kutatómunkát, és a doktori iskola 30 tagja az Atomki kutatója. A PhD kurzusok harmadát a mi munkatársaink oktatják. A tárgyidőszakban a doktori iskola hallgatóinak valamivel több, mint a fele intézetünkben végezte kutatómunkáját. Beiskolázott PhD hallgatóinknak átlagosan 80 százaléka szerez doktori fokozatot. A nappali tagozatos hallgatók oktatását nagyrészt a DE-Atomki közös Környezetfizikai Tanszéke szervezi. Ebben intézetünk kutatója vesz részt, akik nemcsak a fizikus, hanem a környezetvédelmi szakirányú biológus, menedzser, mezőgazdász, és gyógyszerészképzésben is oktatnak. Intézetünknek kiváló kapcsolatai vannak a Fizika és Informatika karok többi tanszékével is. Az országban elsőként valósítottunk meg egy orvosi képalkotásról szóló egyetemi kurzust. Kiemelkedő jelentőségű egyik munkatársunk világképformáló öt félévnyi egyetemi előadássorozata, amelyből minden évben több mint ezer hallgató vizsgázik, és ebben az időszakban két könyv is született. Az ELFT ezt a tevékenységet 2008-ban Prométheusz-éremmel ismerte el. Munkatársaink más egyetemeken is tartanak kurzusokat, és regionális kutatóközpontként gyakran fogadunk részképzésre határon túli magyar diákokat is, elsősorban a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemről, de alkalmanként az Ungvári Egyetemről is. Intézetünk több témakörben is rendszeresen szervez nemzetközi műhelytalálkozókat, konferenciákat Debrecenben. Társszervezői vagyunk más helyszíneken szervezett találkozóknak, nemzetközi konferenciáknak is. Saját kezdeményezésű nemzetközi konferenciasorozatok: 8th Workshop on Fast Ion-Atom Collisions 2004, mely egy saját kezdeményezésű rendezvénysorozat nyolcadik találkozója Debrecenben. Nuclear Physics in Astrophysics-II Atomkis kezdeményezésű sorozat második konferenciája, mely ma már hivatalos nemzetközi konferenciasorozatként él tovább. Más konferenciáink Debrecenben: International Symposium on Exotic Nuclear Systems (ENS'05), Nuclear reactions in nuclear astrophysics, minikonferencia, 2007, ESS minikonferencia Társszervezőként Debrecenben: Austrian-Hungarian Workshop on Charged-Particle Transport Through Nanostructures and Solids, 2003, 3rd Japan-Hungary Joint Seminar on Physics in Modern Science and Technology, Társszervezőként másutt rendezett konferenciáink: The 3rd Conference on Elementary Processes in Atomic Systems (CEPAS), Miskolc, Egyéb jelentős találkozók: A Teremtés közelében - Debrecen részvétele a CERN Kompakt Müonszolenoid (CMS) nevű detektorrendszerének fejlesztésében, NuPECC-ülés és az EPS Magfizikai Bizottságának ülése az Atomkiban, ECFA-ülés

10 Igazgatói önértékelés és jövőkép Az Atomki alapfeladatai az alapító okiratban foglaltak szerint a következők: alap- és alkalmazott kutatások folytatása az atommagfizikában és atomfizikában; fizikai ismeretek és módszerek alkalmazása más tudományágakban (anyagtudomány és anyagvizsgálat, földtudományok és környezetkutatás, orvosi-biológiai kutatások) és a gyakorlatban (ipar, mezőgazdaság, orvosi gyakorlat); alap- és alkalmazott kutatásokhoz szükséges módszerek és eszközök fejlesztése; közreműködés a felsőoktatásban. Az intézet alapítása óta eltelt 50 év azt bizonyította, hogy az Atomki jól működő, a dinamikusan változó kihívásoknak megfelelő struktúrával rendelkezik. A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló anyagi és szellemi forrásokat maximálisan kihasználtuk, a kutatási szabadság sem sérült. Az alapfeladatok ellátása mellett az elmúlt évek során a magyar kutatásfinanszírozás ismert nehézségei ellenére is sikerült a publikációk, az infrastruktúra korszerűsítése és az ismeretterjesztés területén is jelentősen előrelépni. Az Atomki, természettudományos kutatásokkal foglalkozó intézet lévén, eredményeit nemzetközi folyóiratokban közli, ezért a tudományos tevékenységet elsősorban a közlemények alapján lehet megítélni. A beszámolási időszakban évente átlagosan 400 összimpakt faktorú publikáció, míg egyedül a mértékadó Physical Review Letters folyóiratban évente átlagosan 5 Atomki közlemény jelent meg. Ez a művelt témák publikációs átlagát figyelembe véve kiemelkedő eredmény, és ezt a nemzetközi kutatói közösség is elfogadja. Jól példázza ezt, hogy az Atomki eddig is több jelentős nemzetközi konferenciát szervezett, és elfogadott konferenciapályázatokkal rendelkezünk a következő évekre is. Az igazi elismerés azonban a nemzetközi együttműködések nagy száma, kutatóink európai szintű tudományos bizottságokban való részvétele. Az alapkutatásokat elősegítő, European Research Council (ERC) által kiírt fiatal kutatói pályázaton az Atomki egyik kutatója sikeresen szerepelt, e pályázat futamideje átível a következő ötéves perióduson. Az európai FP7 keretprogramon belül számos konzorciumban szerepel az Atomki, és kiemelt feladatunk lesz a vizsgált időszakban általunk a CERN-be telepített CMS müondetektor pozicionáló-rendszer üzemeltetése a CMS-kísérlet teljes futamideje alatt. Az Atomki, mint debreceni kutatóintézet a régió tudományos életében több szempontból is kiemelkedő szerepet játszik. Az intézet folytatja a magyar nyelvű szakmai, oktató és ismeretterjesztő publikálást önálló könyvekben, valamint olyan folyóiratokban, mint a Fizikai Szemle, Magyar Tudomány, Élet és Tudomány, Természet Világa. Az Atomki kutatási együttműködéseket épített ki a régióban, beleértve itt Kelet-Magyarországon kívül Erdély és Kárpátalja területén lévő egyetemeket, kutatóintézeteket is. A továbbiakban is fontos szerepet kívánunk betölteni Debrecen és a régió kulturális, oktatási, innovációs és gazdasági életében. Kiemelt fontosságúnak tekintjük az Atomki ismeretterjesztő misszióját. Az elmúlt években nagy sikereket értünk el ezen a téren (radioaktivitással kapcsolatos kiállítás, könyvkiadás, DVD). Intézetünk kulcsszerepet játszott olyan pályázat összeállításában, mely vállalkozik a pólusprogram és tudáscentrum megvalósítására. A Magyarország által megpályázott Európai Spallációs Neutronforrás (European Spallation Source: ESS) debreceni pályázata jelentős részben az Atomki szakértői hátterére támaszkodik, és sikeres pályázat esetén további együttműködés 9

11 várható e téren. A magyar kormány ESS pályázatában játszott szerepünk jó példája államigazgatási döntések tudományos megalapozásának. Az Atomki gyakran szerepel sikeresen belföldi pályázatok, konzorciumok résztvevőjeként, ugyanakkor kevés az általunk kezdeményezett vagy koordinált projektek száma. Ez hosszú távon mindenképpen hátrányos, erre a jövőben fokozott figyelmet kell fordítanunk. Az elmúlt években az egyetemi tanszékek székhelye az Atomki közvetlen közelébe települt: megvalósult a Debreceni Egyetemen a Fizika Campus. A Debreceni Egyetem fizika tanszékei és az Atomki olyan közös laboratóriumokat építettek ki, mint az Elektronmikroszkóp Laboratórium, vagy a mintegy 100MFt értékű új felületanalitikai tömegspektrométer berendezés (SIMS). E berendezések egyaránt szolgálják az oktatási tevékenységet és távlati kutatási terveinket. A magyarországi K+F tevékenység jövőképét a Kormány középtávú ( ) tudomány-, technológia és innováció-politikai (TTI) stratégiája határozza meg. Erre épül az MTA stratégiai programja, melynek szinte minden pontjához kapcsolódik az Atomki tevékenysége. Ennek alapja az Atomki tematikájának interdiszciplináris hangsúlya. A 2007-ben átadott, ISO 9001 minősítéssel rendelkező Környezetanalitikai Laboratórium, kiegészítve az Atomki egyéb nagyberendezéseinek szolgáltatásával eredményesen tud hozzájárulni az MTA energia-, vízgazdálkodási, környezet- és élelmiszerbiztonsági stratégiájának megvalósításához. Ebből a célból tervezzük a közeljövőben egy AMS berendezés közös beszerzését. A közötti időszakban az alapfeladatok és az intézet küldetése fokozódó aktivitásunk mellett is változatlan marad, és feltételezzük az MTA részéről az alapfinanszírozási háttér teljesülését is. Elsődleges célnak az intézet meglevő nagyberendezései működőképességének biztosítását, és egy új részecskegyorsító beszerzését tekintjük. Régen ismert probléma, hogy a mai pályázati feltételek alig támogatják meglévő nagyberendezések bővítését, rekonstrukciós költségeinek finanszírozását. Intézetünkben a jelenleg futó pályázatok döntő többsége is feltételezi a nagyberendezések működését. Természetesen műszereink nem használhatók ki a megfelelő tudáskapacitás hiányában, ezért kutatóink itthon tartása, a fiatal kutatók életpályájának támogatása az intézet kiemelt feladatai közé tartozik. Aktívan támogattuk azokat a törekvéseket, hogy a magyar tudósok egy közösségként lépjenek fel annak érdekében, hogy Magyarország hivatalos tagja legyen európai nagyberendezések konzorciumainak, így a Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) Németországban épülő európai laboratóriumnak. Az EU kutatási stratégiájának része a regionális együttműködések támogatása, ebbe az irányba is lépéseket teszünk, a környező országok gyorsítóberendezéseinek összehangolt működtetésére irányuló tervünkkel. Első lépésként a HIPP (Heavy Ion Physics Platform) létrehozásával az RMKI és az Atomki ionnyaláb-analitikai infrastruktúráját integráljuk. Összegezve, hosszú távú célunk egy, az Atomki szellemi műhelyére épülő tudásháromszög létrehozása, mely összehangolja kutatási programunkat, innovációs tevékenységünket és az ezekre épülő oktatást/ismeretterjesztést. 10

12 1. Részecskék nagyenergiájú ütközései MELLÉKLET - PUBLIKÁCIÓK 1. Sipos A., Grusell E., Kerek A., Klamra W., Molnár J., Norlin L. -O., Novák D., Sanchez-Crespo A., van der Marel J., Végh J. : Visualization of neutron and proton induced particle production in a CMOS image sensor. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 509 (2003) Székely G., Bencze Gy., Courtens K., Molnár J., Novák D., Raics P., Szabó Zs., Szillási Z., Végh J. : Muon Barrel Alignment system based on a net of PC/104 board computers. Proceedings of the 9th Workshop on Electronics for LHC Experiments. Amsterdam, The Netherlands, 29 Sept. - 3 Oct., Ed.: Claude, S. Geneva, CERN (CERN ; CERN-LHC ; LHCC-G-061) 0 (2003) Végh J., Kerek A., Klamra W., Molnár J., Norlin L. -O., Novák D., Sanchez-Crespo A., van der Marel J., Fenyvesi A., Valastyán I., Sipos A. : Visualization of heavy ioninduced charge production in a CMOS image sensor. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 525 (2004) hivatkozás 4. Dénes E., Fenyvesi A., Hirn A., Kerek A., Kiss T., Molnár J., Novák D., Soós C.: ALICE DDL radiation tolerance tests for the FPGA configuration loss. Proceedings of the 10th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. Boston, USA, Sept., Geneva, CERN (CERN ; CERN/LHCC ; LHCC-G-081) 0 (2004) hivatkozás 5. Hebbeker T., Reithler H., Ruetten P., Szczesny H., Fenyvesi A., Molnár J., Novák D., Sipos A., Szabó Zs., Bencze Gy. L., Kerek A.: Pressure monitoring system for the CMS muon chambers. Proceedings of the 10th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. Boston, USA, Sept., Geneva, CERN (CERN ; CERN/LHCC ; LHCC-G-081) 0 (2004) Novák D., Fenyvesi A., Molnár J., Székely G., Végh J., Béni N., Kapusi A., Raics P. 2, Szabó Zs., Szillási Z., Bencze Gy. L.: Integration study and first test results of the CMS Muon Barrel Alignment system. Proceedings of the 10th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. Boston, USA, Sept., Geneva, CERN (CERN ; CERN/LHCC ; LHCC-G-081) 0 (2004) Bencze Gy. L., Imrek J., Molnár J., Novák D., Raics P., Szabó Zs., Székely G., Szillási Z.: PIConNET based distributed system dedicated to magnet test of the CMS muon barrel alignment. Proceedings of the 11th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. Heidelberg, Germany, Sept., Geneva, CERN (CERN ; CERN- LHCC , LHCC-G-101) 0 (2005)

13 8. Denegri D., Godinovic N., Puljak I., Antunovic Z., Dzelalija M., Molnár J., Béni N., Kapusi A., Baksay G., Raics P., Szabó Zs., Szillási Z., Zilizi Gy., Horváth D., coauthors (CMS Collaboration): The CMS experiment at the LHC. Fizika B 14 (2005) Dénes E., Fenyvesi A., Hirn A., Kerek A., Kiss T., Molnár J., Novák D., Soós C., Tölyhi T., Vande Vyvre P.: Radiation tolerant source interface unit for the ALICE experiment. Proceedings of the 11th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. Heidelberg, Germany, Sept., Geneva, CERN (CERN ; CERN- LHCC , LHCC-G-101) 0 (2005) Bencze Gy. L., Béni N., Imrek J., Molnár J., Novák D., Raics P., Sass V., Szabó Zs., Székely G., Szillási Z.: Results and consequences of magnet test and cosmic challenge of the CMS barrel muon alignment systems. Proceedings of the Topical Workshop on Electronics for Particle Physics. TWEPP-07. Prague, Czech Republic, 3-7 Sept., Geneva, CERN (CERN ) 0 (2007) Dénes E., Fenyvesi A., Futó I., Kerek A., Kiss T., Molnár J., Novák D., Soós C., Tölyhi T., Vande Vyvre P.: Radiation tolerance qualification tests of the final source interface unit for the ALICE experiment. 12th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. Valencia, Spain, Sept., Proceedings. Eds.: Claude, S., Ross, K. Geneva, CERN (CERN ; CERN-LHCC ; LHCC-G-125) 0 (2007) Szillási Z., Bencze Gy. L., Béni N., Imrek J., Molnár J., Novák D., Raics P., Szabó Zs., Székely G. : Data acquisition and management in the calibration processes of the CMS barrel muon alignment system. 12th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. Valencia, Spain, Sept., Proceedings. Eds.: Claude, S., Ross, K. Geneva, CERN (CERN ; CERN-LHCC ; LHCC-G-125) 0 (2007) Gábor Somogyi, Zoltán Trócsányi and Vittorio Del Duca, Matching of singly- and doubly-unresolved limits of tree-level QCD squared matrix elements, JHEP 0506:024, hivatkozás 14. Gábor Somogyi, Zoltán Trócsányi, A new subtraction scheme for computing QCD jet cross at next-to-leading order accuracy, ACTA PHYS. DEB. XL. 101, hivatkozás 15. Gábor Somogyi, Zoltán Trócsányi, A subtraction scheme for computing QCD jet cross sections at NNLO: Regularization of real-virtual emission, JHEP 0701:052, hivatkozás 16. Gábor Somogyi, Zoltán Trócsányi and Vittorio Del Duca, A subtraction scheme for computing QCD jet cross sections at NNLO: Regularization of doubly-real emissions, JHEP 0701:070, hivatkozás 17. Zoltán Nagy, Gábor Somogyi, Zoltán Trócsányi, Separation of soft and collinear infrared limits of QCD squared matix elements. arxiv:hep-ph/ hivatkozás 12

14 2. Kvantumfizikai alapeffektusok vizsgálata 1. Lévai G., Sinha A., Roy P.: An exactly solvable PT-symmetric potential from the Natanzon class. Journal of Physics A 36 (2003) hivatkozás 2. Lévai G.: Symmetries without hermiticity. Czechoslovak Journal of Physics 54 (2004) hivatkozás 3. Lévai G., Arias J. M.: The sextic oscillator as a gamma-independent potential. Physical Review C 69 (2004) 1: hivatkozás 4. Sinha A., Lévai G., Roy P.: PT symmetry of a conditionally exactly solvable potenital. Physics Letters A 322 (2004) hivatkozás 5. Lévai G.: Solvable PT-symmetric potentials in higher dimensions. Journal of Physics A 40 (2007) F273-F hivatkozás 6. Vértesi T., Bene E.: Thermal entanglement in the nanotubular system Na2V3O7. Physical Review B 73 (2006)13: hivatkozás 7. Stolterfoht N., Sulik B., Gulyás L., Skogvall B., Chesnel J. -Y., Frémont F., Hennecart D., Cassimi A., Adoui L., Hossain S., Tanis J. A.: Interference effects in electron emission from H 2 by 68-MeV/u Kr 33+ impact: Dependence on the emission angle. Physical Review A 67 (2003) hivatkozás 8. Stolterfoht N., Sulik B., Skogvall B., Chesnel J. -Y., Frémont F., Hennecart D., Cassimi A., Adoui L., Hossain S., Tanis J. A.: Frequency doubling of interference structures in electron emission interferences from H 2 by 68-MeV/u Kr 33+ impact., Physical Review A 69 (2004) hivatkozás 9. Sarkadi L.: Interference effects in electron emission from H 2 by particle impact. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 36 (2003) hivatkozás 10. Stolterfoht N., Sulik B.: Interferences in electron emission from H2 induced by fast ion impact. Advances in Quantum Chemistry 46 (2004) hivatkozás 11. Tanis J. A., Hossain S., Sulik B., Stolterfoht N.: Comments on "Interference effects in electron emission in heavy ion collisions with H 2 detected by comparison with the measured electron spectrum from atomic hydrogen". Physical Review Letters 95 (2005)7: hivatkozás 12. Tumino A., Spitaleri C., Mukhamedzhanov A. M., Rapisarda G. G., Cherubini S., Crucillá V., Elekes Z., Fülöp Zs., Gulino M., Gyürky Gy., Kiss G. Gy., La Cognata M., Lamia L., Mudó F., Pizzone R. G., Romano S., Sergi M. L., Somorjai E.: Supression of the Coulomb interaction in the off-energy-shell p-p scattering from the p+d->p+p+n reaction. Physical Review Letters 98 (2007)25:2502(4) 13. Ricz S., Sankari R., Kövér Á., Jurvansuu M., Varga D., Nikkinen J., Ricsóka T., Aksela H., Aksela S.: Strong nondipole effect created by multielectron correlation in 5s photoionization of xenon. Physical Review A 67 (2003) hivatkozás 14. Fainstein P. D., Gulyás L.: Three- and four-body dynamics in single ionization of He by swift highly charged Au 53+ ions. Journal of Physics B 38 (2005) hivatkozás 13

15 3. Egzotikus magfizika 1. Dombradi Zs. et al., Search for particle-hole excitations across the N=28 shell gap in 45,46 Ar nuclei. Nuclear Physics A 727 (2003) hivatkozás 2. Elekes Z. et al., Decoupling of valence neutrons from the core in 16 C. Physics Letters B 586 (2004) hivatkozás 3. Elekes Z. et al., Bound excited states in 27 F, Physics Letters B 599 (2004)17. 4 hivatkozás 4. Imai N. et al., Anomalously hindered E2 strength B(E2;2+1 -> 0+) in 16 C. Physical Review Letters 92 (2004) hivatkozás 5. Sorlin O. et al., Structure of the neutron-rich 37,39 P and 43,45 Cl nuclei. European Physical Journal A 22 (2004) hivatkozás 6. Stanoiu M. et al., Study of drip line nuclei through two-step fragmentation. European Physical Journal A 20 (2004) hivatkozás 7. Stanoiu M. et al., Study of neutron rich Carbon and Oxygen nuclei up to drip line. Nuclear Physics A 746 (2004) hivatkozás 8. Stanoiu M. et al., N=14 and 16 shell gaps in neutron-rich oxygen isotopes. Physical Review C Nuclear Physics 69 (2004)3: hivatkozás 9. Belleguic M. et al., Search for neutron excitations across the N = 20 shell gap in Ne. Physical Review C Nuclear Physics 72 (2005)5: hivatkozás 10. Dombrádi Zs. et al., Decoupling of valence neutrons from the core in 17 B. Physics Letters B 621 (2005)81. 4 hivatkozás 11. Elekes Z. et al., Low-lying excited states in 17,19 C. Physics Letters B 614 (2005) hivatkozás 12. Gaudefroy L. et al., Study of 45 Ar through (d,p) reaction at SPIRAL. Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 31 (2005) hivatkozás 13. Kanungo R. et al., Search for an isomeric state in 19 C. Nuclear Physics A 757 (2005) Kanungo R. et al., Excited states in neutron rich boron isotopes. Physics Letters B 608 (2005) hivatkozás 15. Dombrádi Zs. et al., Vanishing N=20 shell gap: Study of excited states in 27,28 Ne. Physical Review Letters 96 (2006)18: hivatkozás 16. Elekes Z. et al., Proton inelastic scattering studies at the borders of the "island of inversion": The 30,31 Na and 33,34 Mg case. Physical Review C Nuclear Physics 73 (2006)4: hivatkozás 17. Elekes Z. et al., Search for neutron decoupling in 22 O via the (d,d' gamma) reaction. Physical Review C Nuclear Physics 74 (2006)1: hivatkozás 18. Gaudefroy L. et al., Reduction of the spin-orbit splittings at the N = 28 shell closure. Physical Review Letters 97 (2006)9: hivatkozás 19. Ong H. J. et al., Neutron-dominant quadrupole collective motion in 16 C. Physical Review C Nuclear Physics 73 (2006)2: hivatkozás 20. Perru O et al., Enhanced core polarization in 70 Ni and 74 Zn. Physical Review Letters 96 (2006)23:

16 21. Bastin B. et al., Collapse of the N=28 shell closure in 42 Si. Physical Review Letters 99 (2007)2: hivatkozás 22. Elekes Z. et al., Spectroscopic study of neutron shell closures via nucleon transfer in the near-dripline nucleus 23 O. Physical Review Letters 98 (2007)10: hivatkozás 23. Gibelin J. et al., Measurement of the B(E2,0+1 -> 2+1) N = 16 nucleus 26 Ne. Physical Review C Nuclear Physics 75 (2007)5: Formicola A., Imbriani G., Costantini H., Angulo C., Bemmerer D., Bonetti R., Broggini C., Corvisiero P., Cruz J., Descouvemont P., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gustavino C., Gyürky Gy., Jesus A. P., Junker M., Lemut A., Menegazzo R., Prati P., Roca V., Rolfs C., Romano M., Rossi-Alvarez C., Schümann F., Somorjai E., Straniero O., Strieder F., Terrasi F., + 3 coauthors (NoName Collaboration): Astrophysical S-factor of 14 N(p,gamma) 15 O. Physics Letters B 591 (2004) hivatkozás 25. Imbriani G., Costantini H., Formicola A., Bemmerer D., Bonetti R., Broggini C., Corvisiero P., Cruz J., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gustavino C., Gyürky Gy., Jesus A. P., Junker M., Lemut A., Menegazzo R., Prati P., Roca V., Rolfs C., Romano M., Rossi-Alvarez C., Schümann F., Somorjai E., Straniero O., Strieder F., Terrasi F., Trautvetter H-P., Vomiero A., + 1 coauthors (NoName Collaboration): The bottleneck of CNO burning and the age of Globular Clusters. Astronomy and Astrophysics 420 (2004) hivatkozás 26. Lemut A., Bemmerer D., Confortola F., Bonetti R., Broggini C., Corvisiero P., Costantini H., Cruz J., Formicola A., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gustavino C., Gyürky Gy., Imbriani G., Jesus A. P., Junker M., Limata B. N., Menegazzo R., Prati P., Roca V., Rogalla D., Rolfs C., Romano M., Rossi-Alvarez C., Schümann F., Somorjai E., Straniero O., Strieder F., + 2 coauthors (LUNA Collaboration): First measurement of the 14 N(p,gamma) 15 O. cross section down to 70 kev. Physics Letters B 634 (2006) hivatkozás 15

Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára. Development of experimental methods for the high-energy physics.

Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára. Development of experimental methods for the high-energy physics. Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára Töltött Higgs-bozon keresése a CERN-i L3 detektornál és precíziós helyzetmeghatározó-rendszer építése a CERN-i CMS detektor Müon rendszeréhez

Részletesebben

Indul az LHC: a kísérletek

Indul az LHC: a kísérletek Horváth Dezső: Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem, 2008. szept. 10. p. 1 Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete, 2008. szept. 10. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

Az ATOMKI ESS programja

Az ATOMKI ESS programja Az ATOMKI ESS programja Fenyvesi András Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet Ciklotron Osztály Az ATOMKI fıbb céljai Debrecen és az ESS segítése a projekt megvalósításában már a legelsı fázistól

Részletesebben

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után Genf European Organization for Nuclear Research 20 tagállam (Magyarország 1992 óta) CERN küldetése: on ati uc Ed on Alapítva 1954-ben Inn ov ati CERN uniting

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 A CERN bemutatása Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire Európai Nukleáris Kutatási Tanács Európai Részecskefizikai

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében.

kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében. Fiatal kutatói témák az Atomkiban 2009 1. ÚJ RÉSZECSKÉK KERESÉSE A CERN CMS DETEKTORÁVAL Új részecskék keresése a CERN CMS detektorával (Témavezető: Trócsányi Zoltán, zoltant@atomki.hu) Az új fiatal kutatói

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Megmérjük a láthatatlant

Megmérjük a láthatatlant Megmérjük a láthatatlant (részecskefizikai detektorok) Hamar Gergő MTA Wigner FK 1 Tartalom Mik azok a részecskék? mennyi van belőlük? miben különböznek? Részecskegyorsítók, CERN mire jó a gyorsító? hogy

Részletesebben

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS Bagoly Zsolt 1, Barnaföldi Gergely Gábor 2, Bencédi Gyula 2, Bencze György 2 Dénes Ervin 2, Fodor Zoltán 2, Hamar Gergő

Részletesebben

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Molnár M., Rinyu L., Palcsu L., Mogyorósi M., Veres M. MTA ATOMKI - Isotoptech Zrt. Hertelendi Ede Környezetanalitikai

Részletesebben

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 58 év a részecskefizikai kutatásban CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12

Részletesebben

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez. Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem

Részletesebben

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3.

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. Barnaföldi Gergely Gábor, CERN LHC ALICE, Wigner FK ,,Fenomenális kozmikus erő......egy icipici kis helyen! Disney

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre Horváth Dezső: Részecskefizika és az LHC Leövey Gimnázium, 2012.06.11. p. 1/28 Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre TÁMOP-szeminárium, Leövey Klára Gimnázium, Budapest, 2012.06.11 Horváth Dezső

Részletesebben

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008)

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008) AZ MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE 4026 Debrecen, Bem tér 18/c (4001 Debrecen, Pf. 51) Tel: 06-52-509200, fax: 06-52-416181 E-mail: director@atomki.hu; honlap: http://www.atomki.hu CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008)

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Veres Gábor, Krajczár Krisztián Tanszéki értekezlet, 2008.03.04 LHC, CMS LHC - Nagy Hadron Ütköztető, gyorsító a CERN-ben 5 nagy kísérlet:

Részletesebben

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra" Nyitókonferencia 2013. 07.17. Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában Kovács Attila TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

OTKA 43585 tematikus pályázat beszámolója. Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata

OTKA 43585 tematikus pályázat beszámolója. Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata OTKA 43585 tematikus pályázat beszámolója Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata 1. A kutatási célok A pályázatban tervezett kutatási célok a neutronban gazdag könnyű atommagok

Részletesebben

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban Bőhm Gergely főosztályvezető-helyettes ERC NCP MTA Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága ERC a H2020-ban H2020 összesen: 77 mrd euró (FP7:

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Magyarok a CMS-kísérletben

Magyarok a CMS-kísérletben Magyarok a CMS-kísérletben LHC-klubdélután, ELFT, 2007. ápr. 16. Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső: Magyarok a CMS-kísérletben LHC-klubdélután,

Részletesebben

Hogyan kerül a kvarkanyag

Hogyan kerül a kvarkanyag Hogyan kerül a kvarkanyag a Rubik kockára? Csörgő Tamás fizikus, MTA Wigner FK és KRF, Gyöngyös A Rubik (bűvös) kocka feltalálásának 40. évfordulójára Fizikai Szemle 2013/6. sz. 205. o., 2013/7-8. sz.

Részletesebben

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Szerepük a hazai ipar hatékonyságának növelésében Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató A Bay Zoltán Nonprofit Kft. állami tulajdonú nonprofit kutatóintézet. Alapítás

Részletesebben

I. A kutatóhely fő feladatai 2012-ben

I. A kutatóhely fő feladatai 2012-ben ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-509200, Fax: 06-52-416181 E-mail: director@atomki.mta.hu, honlap: http://www.atomki.mta.hu I. A kutatóhely fő feladatai

Részletesebben

Hadronok, atommagok, kvarkok

Hadronok, atommagok, kvarkok Zétényi Miklós Hadronok, atommagok, kvarkok Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár, 2012. február 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Atomok Démokritosz: atom = legkisebb, oszthatatlan részecske Rutherford

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

Protonindukált reakciók és az asztrofizikai p folyamat

Protonindukált reakciók és az asztrofizikai p folyamat Protonindukált reakciók és az asztrofizikai p folyamat Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss Gábor Gyula Témavezető Dr. Somorjai Endre Konzulens Dr. Gyürky György Debreceni Egyetem és Magyar Tudományos

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Dátum: 2010. április 01. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS)

RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS) ATOMMAGFIZIKA II. (NUCLEAR PHYSICS II.) RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS) (Harmadik, korszerűsített kiadás) (Third up-dated edition) FÉNYES TIBOR DEBRECENI EGYETEMI KIADÓ,

Részletesebben

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola MAB azonosító: 135 BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola Önértékelés (2009) A doktori iskola bemutatása A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Részecskés Kártyajáték

Részecskés Kártyajáték Részecskés Kártyajáték - avagy Rubik kockában a Világegyetem Csörgő Tamás fizikus, MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet www.rubiks.com Rubik kocka 40. évfordulójára dedikálva Fizikai Szemle 201/6. sz. 205.

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 62 év a részecskefizikai kutatásban CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12

Részletesebben

Az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform létrehozása és működése

Az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform létrehozása és működése Az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform létrehozása és működése SZAKOLCZAI Krisztina Irodavezető, IMNTP Iroda, MTA MFA Az IMNTP megalakulása NKTH Nemzeti Technológiai Platform pályázatok

Részletesebben

A jövő nukleáris szakemberei? Beszámoló A Nukleáris Szaktáborok tapasztalatairól

A jövő nukleáris szakemberei? Beszámoló A Nukleáris Szaktáborok tapasztalatairól Nukleon 2008. július I. évf. (2008) 13 A jövő nukleáris szakemberei? Beszámoló A Nukleáris Szaktáborok tapasztalatairól Dr. Pázmándi Tamás 1, Bodor Károly 1, Mester András 2, Szántó Péter 1 1 Magyar Tudományos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

PET Pozitronemissziós tomográfia

PET Pozitronemissziós tomográfia PET Pozitronemissziós tomográfia Nagy Mária PET 1 Tartalom Bevezetés Miért fontos és hasznos az EP annihiláció? Képalkotás, mint szerkezetvizsgáló módszer A gamma szcintillációs vizsgálatok elve SPECT-módszer

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TUDOMÁNYOS TANÁCSRÓL június A Tudományos Tanácsra vonatkozó részletek az SzMSz-ből:

TÁJÉKOZTATÓ A TUDOMÁNYOS TANÁCSRÓL június A Tudományos Tanácsra vonatkozó részletek az SzMSz-ből: TÁJÉKOZTATÓ A TUDOMÁNYOS TANÁCSRÓL 2010. június 3. 1. A Tudományos Tanácsra vonatkozó részletek az SzMSz-ből: 8.1. A feladatok ellátásának részletes, belső rendje és módja A tudományos kutatások irányvonala

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP Biztonság az FP7-ben Az Együttmőködés program SECURITY témaköre SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP FP7-SEC Témakörök tevékenységek Biztonsági tevékenységek 1. Állampolgárok biztonsága 2. Infrastruktúrák és közmővek

Részletesebben

Richter Gedeon Nyrt.

Richter Gedeon Nyrt. Vállalati K+F, technológiai igények bemutatása: Richter Gedeon Nyrt. Gyógyszeripari K+F, együttműködések egyetemi / akadémiai kutatóhelyekkel: Richter Gedeon Nyrt. ELTE INNOVÁCIÓS NAP BUDAPEST 2007. JANUÁR

Részletesebben

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon Fúziós plazmafizika ma Magyarországon Pokol Gergő BME NTI MAFIHE TDK és Szakdolgozat Hét 2015. november 9. Fúziós energiatermelés A csillagokban is fúziós reakciók zajlanak, azonban ezek túl kis energiasűrűséggel

Részletesebben

A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Multidiszciplináris tudományok, 4. kötet. (2014) 1. sz. pp. 59-66. A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Paripás Béla 1 és Palásthy Béla 2 1 egyetemi tanár,

Részletesebben

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI HÍREK ESEMÉNYEK A TÁRSULATI ÉLET HÍREI Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2009. évrôl A Fôvárosi Bíróság 1999. április hó 26-án kelt 13. Pk. 60451/1989/13. sz. végzésével a 396.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Magasabb rendő folyamatok foton- és töltött részecske-atom ütközésekben. Higher-order processes in photon- and charged particle-atom.

Magasabb rendő folyamatok foton- és töltött részecske-atom ütközésekben. Higher-order processes in photon- and charged particle-atom. Magasabb rendő folyamatok foton- és töltött részecske-atom ütközésekben Higher-order processes in photon- and charged particle-atom collisions doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Ricsóka Tícia Debreceni

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Palásthy Béla publikációk Frissítve: 2015. 09. 01.

Palásthy Béla publikációk Frissítve: 2015. 09. 01. Palásthy Béla publikációk Frissítve: 2015. 09. 01. A: Cikkek folyóiratokban 1. B. Paripás, B. Palásthy and M. Béres: Experimental study on the interference of autoionizing states of He, Nuclear Instruments

Részletesebben

A Magyar TÖK Mozgalom

A Magyar TÖK Mozgalom MAFIOK, Gyöngyös, KRF 2012. VIII. 28 A Magyar TÖK Mozgalom összefoglalta Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja az MTA Doktora MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Válaszok a kérdésekre CERN, 2008. augusztus 22. 1. fólia p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Válaszok a kérdésekre (CERN, 2008. aug. 22.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Németh Vilmos főosztályvezető Budapest, 2011. május 3. Nemzeti Technológiai Platformok Nemzeti Technológiai Platformok Szakterületek: Informatika/Információs

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán 1 CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12 ország alapította, ma 21 tagország (2015: Románia) +Szerbia halad + Ciprus,

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

K-MOOC

K-MOOC K-MOOC 2014.11.04. http://kmooc.uni-obuda.hu/ 1 2 KÁRPÁT-MEDENCEI ON-LINE OKTATÁSI CENTRUM http://kmooc.uni-obuda.hu/ Mi a MOOC http://kmooc.uni-obuda.hu/ 3 Massive Open Online Courses MOOC http://kmooc.uni-obuda.hu/

Részletesebben

A Víz Team bemutatása

A Víz Team bemutatása Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 A Víz Team

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL AZ MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE 4026 Debrecen, Bem tér 18/c (4001 Debrecen, Pf. 51) Tel: 06-52-509200, fax: 06-52-416181 E-mail: rgl@atomki.hu; honlap: http://www.atomki.hu BESZÁMOLÓ A 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról 1. Bevezető megjegyzések Siklér Ferenc tézisében nehéz ionok és protonok nagyenergiás ütközéseit tanulmányozó részecskefizikai kísérletekben

Részletesebben

Közbeszerzés és innováció

Közbeszerzés és innováció Új közbeszerzési törvény közbeszerzési irányelvek átültetése Budapest, 2015. november 11. Közbeszerzés és innováció Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ - REC Közép- és Kelet-Európai Regionális

Részletesebben

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja 1954-ben alapította 12 ország Ma 20 tagország 2007-ben több mint 9000 felhasználó (9133 user ) ~1 GCHF éves költségvetés (0,85%-a magyar Ft) Az

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Dr. Herdon Miklós elnök 2006.02.23. MAGISZ Közgyűlés 1 Tisztújító közgyűlés - 2002.02.09 MAGISZ Emlékérem A közgyűléssel összekapcsolt

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Marie Skłodowska-Curie Akciók

Marie Skłodowska-Curie Akciók Marie Skłodowska-Curie Akciók Jeney Nóra, MSCA NCP EURAXESS Roadshow Budapest, 2014. március 24. 2014. március 25. Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram (2014-2020) Egységes keretprogram három

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben