dr. SZÁNTÓ KÁROLY P. Konrád ofm: A meggyilkolt katolik us papok kálváriája Negyedik fe jezet P. Kiss Szaléz és ferences sorstársai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. SZÁNTÓ KÁROLY P. Konrád ofm: A meggyilkolt katolik us papok kálváriája Negyedik fe jezet P. Kiss Szaléz és ferences sorstársai"

Átírás

1 hu/irattar/irasok_gondola tok/konyv ismertetesek/konyv ek_5/meggyilkolt_katolikus_papok/04_fejezet.htm dr. SZÁNTÓ KÁROLY P. Konrád ofm: A meggyilkolt katolik us papok kálváriája Negyedik fe jezet P. Kiss Szaléz és ferences sorstársai A szovjet hadsereg védelme alatt Moszkvából ha zatért kommunisták, Sztálin akaratát követve - taktikai okokból - nem kiáltották ki a zonnal a proletárdiktatúrát, hanem többpártrends zerű kormányformát engedtek működni. A koalíciós korszak látszatdemokráciájának első percé től azonban megke zdték a kommunista párt erősítését és tervs zerűen fogtak hozzá a z egyházak anyagi és társadalmi erejének felszámolásáho z ban a vallásnak az ifjúságra gyakorol t befolyását akarták a minimálisra csökkenteni az ifjúsági egyesületek felos zlatása, az iskolai hitoktatás megszünte tése és a szerzeteseknek az iskolákból való kitiltása által. Céljuk megvalósítása érdekében 1946 tavaszán rágalmazási és megfélemlítési kampányt indítottak a katolikus középiskolák ellen, valamint koncepciós pereket kreáltak, hog y ezekre hivatko zva iga zolják eljárásuk jogosságát. Mindszenty bíboros Emlékira taiban a követke zőket olvashatjuk: Rajk váratlan fordulattal kö zépiskolákban rendelt el há zkutatásokat. A rendőrség bejelentés nélkül száll t ki és tanítás közben osztályról osztál yra vi zsgálta át a tanulók táskáját, füzeteit, motozta zsebeit. A razzia végén azu tán magukkal vittek diákot és egy-két napig fog va tartották őket. Fenyegetésekkel, veréssel, kínzással aláírattak velük kihallgatási jegyzőkönyveket, melyekben szerzetes tanáraik és hitoktatóik ellen öss zeállított vádak sorakoztak. A taninté zetekben a rendőrök éjjelente pisztolyokat, puskákat, töl tén yeke t rejte ttek el, amel yeket másnap az igazgató jelenlétében találtak meg" és mutattak föl, mint diák-összeeskü vés bűnjeleit. A sajtó diákösszeesküvésekről mint a reakciós tanerők káros eredmén yeiről számolt be és természetesen erélyes rendszabályokat köve telt a reakció fészkei", az eg yházi iskolák ellen. Amint az első hírek eljutottak hozzám, azonnal kértem a katolikus főiga zgatóságot, hogy minden esetet vi zsgáltasson ki. A hi vatalos vi zsgálatokból kitűnt, hogy a kommunista belüg yminiszter mesterségesen felidé zett vádakkal veze t rohamot a katolikus iskolák és az iskolai hitoktatás ellen."1 Ennek az egyházellenes kampánynak lett áldozatává Gyöngyösön P. Kiss László Szaléz, ferences lelkész és főiskolai tanár, aki t három fiatalkorú g yöng yösi diákkal kivégeztek, Hatvanban pedig P. Lukács László Pelbárt, aki a z egyik szovjet munkatáborban fejezte be életét. Kívülük még vag y 30 diákot, illetve felnőttet ítéltek hosszabb-rövidebb idejű fogságra, kényszermunkára. 1. Mi is történt Gyöngyösön? 1945-ben és 1946 tavaszán lelőttek néhány szovjet katonát. Vagy boss zúból gyilkolták meg őket, vagy egymást lőtték le, mint Budapesten, a Teré z körúton. Sok adat van arra, hogy a murciforrás idején Gyöngyösön a megs zálló egységek katonái közül egymásra lö völdöztek több alkalommal ittasan, sok esetben féltékenységből. Akár egymást ölték meg, akár a magyarok boss zújának estek áldo zatául, e z kitűnő alkalom volt a Belügyminisztérium számára eg y szerteága zó koncepciós per kidolgozására és végrehajtására, amellyel a Gyöng yösön és környékén megsemmisítő

2 csapást lehet mérni az egyházi egyesületekre, iskolákra és a fiatalságra komoly hatást gyakorló papokra, főleg ferences szerze tesekre. A kiagyalt terv értelmében az oros z katonákat Kizmann Ottó és Bodnár László 17 éves diák, valamint Kiss Sándor 16 éves diák g yilkolta meg. Reájuk azért esett a választás, mert 1946 ta vas zán heccből és vagányságból álarcosán, kezükben játékpisztollyal rajta ütöttek a gyöngyössolymosi és nag yrédei rendőrőrsön és a szolgálatosakat álfegyvereikkel arra kényszerítették, hogy vegyék le a falról Sztálin képét és vizeljék le. Utána magukkal vittek néhány szolgálati feg yvert. Minde z hatóság elleni súlyos erőszaknak és tiltott fegyvertartásnak minősült és a fennálló statárium értelmében halálbüntetést vont maga után. Hogy ezen kívül oros z katonákat is megöltek volna, nem bi zonyítható. Lehetséges, hogy ezt a bűncselekmén yt csak a rettenetes kínzások hatására vállalták magukra. És mivel a vallatás során arról is beszéltek, hogy többször felkeresték a Kiss Szaléz atya által vezetett KEDIM (Keresztén y Demokrata Ifjúsági Mo zgalom) klubhelyiségét, hogy ott zenét hallgassanak meg táncoljanak, a pert földolgozó hatóság számára adott lett az a papi személy is, aki a háttérből a fiataloknak fegyvers zerzésre, g yilkosságok és egyéb terrorakciók végzésére adott utasítást, mégpedig a gyóntatószékben. Kívülük még eg y protestáns fiú is - jóllehet náluk nincs gyónás - a zt vallotta, hogy a gyóntatószékben tett jelentést a szerzett fegyverek karbantartásáról. A koncepciós per kiszélesítése végett a zokat, akik ezekkel a fiúkkal baráti vag y ismeretségi kapcsolatban álltak és ne vüket a vallatás során kiejtették, szintén letartóztatták. A letartóztatások április 18-án kezdődtek el. Vagy 30 diák került így a börtönbe. Addig kínozták őket, míg be nem vallották bűnrészességüket a bosszúállásra szervezett összeesküvésben.2 2. Miért P. Kiss Szalézra esett az ÁVH választása? A KED IM klubhelyiségébe bejáratosak voltak más ferencesek is, akikre szintén rá lehetett volna sütni a felbujtás bűncselekményé t. Miért Szaléz atyá t szemelték ki? Ki volt P. Kiss László Szaléz? Az ország egyik legkiválóbb egyházi szónoka, a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett ferences rendtartomán y Hittudomán yi Főiskolájának a tanára, igen művelt, kitűnő tollú ember, az ifjúságra szugges ztív hatást gyakorló lelkipásztor, aki egyúttal a Kisga zdapárt néps zerű politikusaként, a szegényparasztság érdekeit kép viselte, nemcsak ban Gyöng yösön, hanem a harmincas é vekben is tól a rendi főiskola Jászberén yben le vő filozófiai fakultásán bölcseletet tanított és a ferences kispapok lelki veze tője volt. Több cikke jelent meg a Korunk Sza va c. fol yóiratban. A demokratikus gondolkodású fiatal írók által ve ze te tt és erősen Hitler-ellenes lapot a demokratikus törekvések támogatása, szociális felelősségérzés és a nyárspolgári magatartás bírálata jellemezte. Szalé z atya eg yik, a nag y tanya városnak", Jászberénynek vallási és társadalmi vis zonyaival foglalko zó Katolikus Jászberény" című írásában bírálni merészelte a tanya város" főtemplomának nag yprépostját, Kelé Istvánt, aki ezért ann yira megharagudott a fiatal ferencesre, hogy P. Hermann Pál Hermenegildtől, a Kapis ztrán Szent Jánosról ne vezett ferences rendtartomány főnökétől követelte a városból való azonnali elhel yezését. A vi ta eredmén ye az lett, hogy Szalé z atyát nemcsak Jászberén yből helye zték el, hanem büntetésből" Amerikába küldték. Ide 1937 ta vaszán érkezett. New Brunswick-ben kapott beos ztást. Az ottani Szent László egyházközség és plébánia vezetője, P. Hajós Antal Márk mellett káplánként kezdett dolgo zni, majd ez év no vemberében átvette tőle a plébánia irán yítását. Tüzes, lelkes szónok volt, akin csüngtek hallgatói és amit kért tőlük,

3 azt megtették. A szószéken ang yali jelenségnek látszo tt, akit hívei Zadrave tz István püspökhöz hasonlítottak. A nyugdíjas tábori püspök háromszor is tartott New Brunswick Szent Lás zló templomában népmissziót. Munkatársai közül a plébánia magyar iskolájában tanító és a pasztorációs munkában is részt vevő Isteni Szeretet Leányai apácák voltak legközelebb a szívéhe z. Csodálta életüket, munkájukat és igénytelenségüket. Hogy megerősítse őket szent hi vatásukban, rendszeresen mondott számukra bu zdító beszédeket, tartott nekik lelkig yakorlatokat. Prédikációit és lelkig yakorlatos beszédeit a nő vérek összegyűjtötték és sajtó alá rendezték. A Mindent Istenért" című kön yvet a Katolikus Magyarok Vasárnapja c. mag yar lap adta ki. Az újságnak munkatársa és lelkes terjesztője volt. Tehetsége, lelkesedése gyökeresen átalakította és megújította New Brunswick magyar életét és vallásos lelkületét. De működésének hatása bizonyos értelemben kiterjedt Amerika más vidékeire, mivel sokfelé prédikált és tartott előadásokat. Sikerei és hírneve ellenére sem volt iga zán boldog, és amint tornyosultak a második világháború fekete felhői, úgy nőtt boldogtalansága és honvág ya januárjában, az utolsó személyszállító hajón, amely Amerika és Európa kö zt indult, visszatért Magyarors zágra. A kettős, magyar és amerikai állampolgársággal rendelke ző szónokot és írót elöljárói Debrecenbe helye zték, ahol nemrég telepedtek le a ferencesek. Házfőnökként ki vívta, hogy a Vámospércsi úton levő, a z ún. Nyilastelepi templom környéke ferences plébánia legyen és Csapókertben is rendházat létesíthessenek a ferencesek őszén Gyöng yösre kellett menni, hogy átveg ye a Hittudomán yi Főiskola pas ztorális tanszékét és a kispapok lelki vezetését.3 Új állomáshelyén - az előbbiekhez hasonlóan - főleg a fiatalok körében ért el jelentős lelkipás ztori sikereket. Részükre megszerve zte a KEDIM-et, a Keresztény Demokrata Ifjúsági Munkaközösséget. Mi vel a g yöngyösi fia talság körében a KEDIM sokkal ked veltebb volt, mint a kommunista ve zetésű MAD ISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szö vetség), már ez is elég ok lett volna, hogy aknamunkát folytassanak ellene. Még súlyosabban esett a latba, hogy a z ország legerősebb pártjának, a Kisga zda Pártnak volt eg yik helyi ve ze tő politikusa. Mindezért ves znie kellett, mégpedig olyan kitalált aljas bűnsoro zatért, amel y tökéletesen ellenke zett papi becsületével, a keresztény lelkülettel és emberi lelkiismeretével. Azt, hog y az ellene felhozott vádak koholmányok voltak és a g yöng yösi ifjúsági per koncepciós volt, legújabban hi vatalos személyek is elismerik. íg y dr. Balogh Margit, eg yetemi oktató, a papok rehabilitációja ügyében kineve zett jogász-történész bizottság eg yik tagja és dr. Gál Andor hadbíró, az Igazságügyi Minisztérium katona főosztályának a tagja. Mindketten kijelentették és megígérték, hogy hamarosan n yil vánosságra ho zzák, miszerint Szalé z atya pere koncepciós per volt.4 3. Az ún. országos papi szervezkedés egyéb papi tagjai A mesterségesen kés zített országos összeesküvéshez természetesen Szalé z atyán kívül más lelkészeket, főleg ferenceseket kellett keresni, mégpedig olyanokat, akiknek rends zerellenessége közismert és akik hatni tudtak az ifjúságra. Ezek kö zé tarto zott e sorok írója is, akire azt akarták rábizonyítani, hogy Szécsényben a templom előtti téren álló orosz emlékmű meggyalázására ő bujtogatta föl cserkés zcsapatának tagjait. Mi vel a tett elkö vetésekor már napok óta nem tartó zkodott a hel ységben, hanem egy másik

4 Nógrád megyei kö zségben tartott nyolcnapos lelkig yakorlatot és a nyomo zók semmi ol yasmit nem tudtak előkeríteni, ami a legcsekélyebb mértékben is azt igazolta volna, hogy kö ze volt a dologho z, a szécsényi rendőrségről kén ytelenek voltak elengedni. A magyar belügyi szervek és a z orosz KGB előtt azonban továbbra is g yanús és nyilvántartott személ y maradt, akit később i zgatás és diák-összeesküvésben való részvétel miatt letartóztattak és két és fél évre elítéltek. A hatvani ferencesek azonban nem úszták meg il yen könn yen a dolgot. Hatvanban legjobban P. Lukács László Pelbárt 30 éves ferences hittanár és nyelvész (perfekt beszélt angolul, németül és törökül) volt vörös posztó a z ÁVÓ szemében. Vele együtt v46 tavaszán letartó ztatták P. Zachar Imre Róbert, Farkas Imre Jo zafát és Richter Károl y Regalát lelkészeket is. Pelbárt atya rendkívüli nag ysága nemcsak tudásában mutatkozo tt meg, hanem hősies testvéri szeretetében is. Árva g yermekként került a ferences rendbe. Hogy visszafizesse a rend jóságát - mivel azonnal átlátta, mire megy a játék -, mindent magára vállalva minden gyanút elháríto tt rendi testvéreiről, akiket bi zon yíték hiányában szabadon engedett a rendőrség. P. Pelbárt és a Hatvanban lefogott eg yetemisták és néhány körn yékbeli volt főjegyző üg yét eleinte külön kezelték. A vád az volt ellenük, hogy fegyvert és lőszert szere ztek egy későbbi leszámolási akció céljából. Le is fényképezték őket, amint teherautón szállítják a rablott feg yvereket meg bombákat. Pelbárt atya alakja mellett ez az írás állt: A bombás szerzetes". A Conti utcai Katonai Üg yés zségen székelő Szo vjet Hadbíróság Pelbárt atyát 10 évig tartó kényszermunkára ítélte. Itt mondták ki az ítéle tet az állítólagos gyöngyösi összeesküvés tagjaira is, akikből a gyöngyösi, majd a Budapest, Andrássy út 60. szám alatti AVH-s börtönben a legszörn yűbb kínzások által kén ys zerítették ki a koncepciós per kitervelői által előírt vallomást. Hiába vonta vissza mindenki a kényszer hatására te tt vallomását, e zt a z orosz bíróság nem vette figyelembe. Az ítélet kimondása után valamennyien a Szo vjet Hadbíróság börtönében várták to vábbi sorsukat. Egy nagy, tágas cellában helye zték el a kényszermunkára ítélteket. Külön a szomszéd cellában voltak a halálra ítéltek. Ve lük a kályhacső n yílásán lehetett beszélgetni. Szaléz atya szólalt meg először. Mindeg yiküktől elbúcsú zott, haragmentesen megbocsátva valamenn yinek és így várja ki végzését, Isten akaratában megnyugod va. Kérte, hogy reá se gondoljon senki se haraggal, hiszen mindenki tudja, milyen rettenetes kínzásokon kellett keresztülesnie és belőle csak a zt tudták kicsikarni, ami elsősorban saját magára volt terhelő. Szavait papi áldásával feje zte be. A kényszermunkások cellájában tartózkodott a másik ferences atya, P. Pelbárt. Ő akadályozta meg, hogy agyon ne ve rjék a közéjük beépített rendőrbesúgót, akit aljas munkája jutalmául ugyanúgy 10 évi, Szovjetunióban letöltendő kényszermunkára ítéltek. A diákok közül páran a klo zethordó fedelével akarták a provokátort agyonütni. Miután a pro voká tor töredelmesen be vallotta vétkeit és mindenkitől bocsánatot kért, a Snejdernek ne vezett férfi t a kál yhal yukon keres ztül megg yóntatta és feloldozta. Feloldo zta a zt, akit őt előre megfontolt szándékkal pro vokálta a halálba. Október eleje lehetett, amikor a mintegy 37 rabtól el vették civil sapkáikat, felöltőiket és hel yette orosz katonai köpen yeket és sapkákat adtak, hogy senki se sejtse, kiket szállítanak teherautókon és vonaton. Minden magyar szót azonnali főbelövés terhe alatt megtiltottak.5 A sopronkőhidai börtön volt az oroszok közép-európai gyűjtőtelepe és börtöne. Itt végezték ki a három, Budapesten halálra ítél t fiatalkorú me zőgazdasági

5 szakkö zépiskolást és Szaléz atyát. Abban a kérdésben, hogy pontosan mikor is vol t a ki végzés, elsősorban Szaléz atyáé, megoszlanak a vélemén yek. Az eg yik elítélt, Pók László a követke zőket írja: Sopronkőhidán az egyik séta alkalmával láttak a börtön összekötő folyosóján a ki végzettek ruhái közt egy szerze tesi csuhát is. Ez Pók László szerint Szaléz atya csuhája volt.6 De ha az övé lett volna, mivel az írás szerzője szerint Szaléz atyát golyó általi halálra ítélték, akkor a csuhának véresnek kellett volna lennie, ami bizon yára nem kerülte volna el figyelmüket. A magam részéről valós zínűbbnek találom Kölley György Münchenben működő lelkész és főcserkész véleményét, aki ebben az időben mint kispap, szintén a sopronkőhidai börtön lakója volt. Kölle yt a Kamara-erdei üg yben" való részvétel miatt ítélte szeptember 9-én a Conti utcai Szovjet Katonai Bíróság 8 é vi, Szovjetunióban töltendő kén ys zermunkára. Ő is tagja volt annak a Budapest környéki Kamara-erdőben táborozó cserkészcsapatnak, amelyet megtámadott egy részeg orosz őrmester. Miután azt lefegyverezték, az egyik diák belelőtt a katonába a tőle el vett géppisztollyal és megölte. A szerencsétlen embert a z erdőben eltemették. Olafson Piacid bencés hittanárt és Vágh József jezsuita lelkés zt, akiknek üg yét ho zzácsatolták a Kamara-erdeihez, mivel kapcsolatot tartottak fön t az illető csapattal, szintén n yolc é vi kényszermunkára ítélték. Mindhárman 1954 februárjában tértek vissza Mag yarországra. Kölley úg y tudja, hogy Szaléz atya vénájába le vegőt fecskende ztek.7 A ferences rendi nekrológium, a rendtagok halotti adatait tartalma zó könyv, Szaléz atya halálának dátumát január 8-ra tes zi. P. Pelbártot Sopronkőhidáról eg y, a Finn-Karéliá-ban működő munkatáborba szállították. Ott halt meg gégerákban április 18-án. Erről a Vöröskereszt küldött értesítést.8 4. Az ún. hatvani láz adás A hatvani ferencesek kálváriája e zzel azonban még nem feje ződött be. A szerzetesek egy részének 1950 júniusában történt deportálása alkalmával a hatvani kolostorba is ho ztak Tatáról és Mosonmagyaróvárról piarista papokat. Amikor a nép megtudta, hogy a z ÁVÓ megszállta a hatvani kolostort, sok embernek eszébe jutott 1946 ta vasza, amikor három ferencest hurcoltak el a kolostorból. A barátokat rajongásig szerető nép kö zt futótű zként terjedt a hír: Az á vósok újból el viszik az atyákat!" Aki csak tehette, a rendház felé ig yekezett. Eg yre nagyobb tömeg ve tte körül a rendhá zat és eg yre fen yegetőbben kezdték kö vetelni az á vósok távo zását. Ekkor azok Pestről erősítést kértek. Az ÁVÓ katonasága gumibottal össze verte a ferences és piarista papokat. A rendház köré g yűlt emberek közül 300-at Recskre és más internálótáborokba hurcoltak, 38 családot - csecsemőket és 80 é ves aggastyánokat is - 4 esztendőre kitelepítettek. A nég y ferences atyát, P. Kriszten Ferenc Raffael házfőnököt, P. Zsiga Kerubin András, Tarcza Jó zsef Aurél és Veress János Gé za hitoktató atyákat, valamint ké t munkást: Fillér Rezsőt és Karácsony Sándort június 20-án az Andrássy út 60-ba vitték. A vi zsgálati fogság közel kilenc hónapja alatt testileg és lelkileg a legszörnyűbb kínzásoknak vetették alá őket. A bírósági tárg yalásnak nevezett színjátékra január 31-én került sor. A házfőnököt, Kriszten Ferenc Raffaelt életfogytiglan tartó börtönre, Veress János Gé zát 12 é vi, Zsiga Kerubin Andrást és Tarcza József Aurélt évi börtönre, Fillér Rezsőt és Karácsony Sándort 5-5 évi börtönre ítélték. Raffael atya 1899-ben születe tt Kőrösbán yán ben történt pappá szentelése után mint lelkész és hitoktató működött Baján, majd a Budapest-Pasaréten letelepedett ferencesek második házfőnöke és a rendhá z második megalapítója lett. Utána a Budapest, Mártírok úti kolostor üg yeit igazgatta ban megválaszto tták a rendi ve zetés egyik tagjává, kormánytanácsossá (definítorrá) és Pécsre helye zték az ottani

6 ferences plébánia ve zetésére ben került Hatvanba. Karácsony Sándor további sorsáról nincs tudomásunk. Fillér Rezső három és fél év múlva szabadult, a három ferences atya 1956 júliusában több, mint hat évi raboskodás után. P. Kriszten Raffael házfőnököt az ítélet kimondása után rendtársaival együ tt Vácra szállították. Míg ők onnan szabadultak, a há zfőnököt Vácról a Gyűjtőfoghá zba, majd a Conti utcai börtönbe vitték. A szerencsétlen ember a re ttenetes börtönviszonyok követke ztében (vag y ki tudja, nem-e a szadista bánásmód miatt?) tüdő vészben meghalt szeptember 5-én.9 A feje zetben említett ferencesek kö zül a legtragikusabb sors Szalé z atyának jutott. Ez azonban ugyanakkor a legfönségesebb is volt. Szaléz atyá t ugyanis joggal lehet a gyónási titok áldozatának" neve zni. Jogosan, mivel bármennyire verték, kíno zták is, nem vallotta azt, amire leginkább rá akarták kén ys zeríteni, ti. hog y néhány gyöngyösi diák gyónás kö zben beszélt neki oros z katonák megg yilkolására vonatkozó tervükről és ő a gyóntatószéket has ználva föl, adott nekik tanácsokat és utasításokat terrorakcióik végrehajtására. Minde zt nem vallotta be, mivel kötötte a gyónási titoktartás. Nem vallotta be, s nem is vallhatta, abban az esetben sem, ha a gyilkosságokat a diákok tén yleg meg is gyónták volna neki, még kevésbé abban a z esetben, ha il yesmire eg yál talán nem került sor. Szaléz atya homlokát kettős vértanúi korona öve zi: a mag yar hazaszeretet és a hősies papi helytállás örökké ragyogó koronája. Jegyzetek: 1. Emlékirataim Pók László: Szaléz atya és társai (5). Kommandósok Sólymoson. In: Prés című folyóirat, 1989." december, 12. és Fehérváry Dr. Füzér Julián: A magyar ferences ek kezdetei New Brunswickon ( ) In: Katolikus Magyarok Vasárnapjának Évkönyve, Pók László.. i.m Pók László: Szaléz atya és társai (4), Prés október, Pók László.. i.m. Prés november, és Fehérváry Fehérváry Necrologium Provinciáé Capistranae Április. 9. Havasy 420. és Hírlap, január 24. Szerda. Hatvan és körzete, 5.

JOBB-IK N. Testületi beszámoló február. Szemét árral szemben. Jobbikos szemléletű havilap

JOBB-IK N. Testületi beszámoló február. Szemét árral szemben. Jobbikos szemléletű havilap II. évfolyam 3. szám 2013. Böjtmás, Kikelet hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Testületi beszámoló február A testület először február 6-án ülésezett, s a téma az adósságrendezés

Részletesebben

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Kiadó Laczkó Dezső Múzeum A kiállítás kurátora és az ismertető szerkesztője Tikovits Ernő a veszprémi kiállítás kurátora

Részletesebben

A lourdes-i Szent Bernadette élete, halála és megdicsõülése A 150 ÉS A 75 ÉVES ÉVFORDULÓRA EMLÉKEZVE

A lourdes-i Szent Bernadette élete, halála és megdicsõülése A 150 ÉS A 75 ÉVES ÉVFORDULÓRA EMLÉKEZVE MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 66. szám 2008. szeptember A lourdes-i Szent Bernadette élete,

Részletesebben

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2000/1-4 BORSODI CSABA A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 2. szám Mindszenty József emlékév 2012. március Tartalom Szent magyaroknak... érdemét idézzed...1 Mindszenty

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

Tartalom. 17. évfolvam 5. szám. 2012. szeptember-október. Hírek, Szerzőinkről 124. Irodalmi tükör / szépirodalom. Képző - és Bábművészet IMPRESSZUM

Tartalom. 17. évfolvam 5. szám. 2012. szeptember-október. Hírek, Szerzőinkről 124. Irodalmi tükör / szépirodalom. Képző - és Bábművészet IMPRESSZUM Tartalom 17. évfolvam 5. szám 2012. szeptember-október Emlékező összeállítás Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek ( 1892-1975 ) születésének 120. évfordulója alkalmából Péntek Imre: Isten foglya,

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

IMAKILENCED a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért

IMAKILENCED a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért IMAKILENCED a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért IMAKILENCED A HÉT FERENCES SZERZETES BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT Kiadja: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest, Margit krt. 23. Szerkesztő:

Részletesebben

HŐSI HELYTÁLLÁSSAL. Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban

HŐSI HELYTÁLLÁSSAL. Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban HŐSI HELYTÁLLÁSSAL Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban Összeállította: Krajsovszky Gábor Budapest 1999 1 Mártír volt Ő, aki csodálatos

Részletesebben

Kovács László: BOKORTÖRTÉNET

Kovács László: BOKORTÖRTÉNET Kovács László: BOKORTÖRTÉNET A történet 1945-ben kezdődik, személyesen 1970-től vagyok résztvevője az eseményeknek. Az első 25 évet Bulányi György irataiból veszem, a következő 20 évet pedig (a rendszerváltásig)

Részletesebben

megegyező mértékű normatív támogatásban A FigyelőNet internetes oldalán többek között az alábbiakat lehet olvasni:

megegyező mértékű normatív támogatásban A FigyelőNet internetes oldalán többek között az alábbiakat lehet olvasni: OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A Magyar Ellenállási Mozgalom Röpcédulázás Békéssámson községben az ötvenes években

A Magyar Ellenállási Mozgalom Röpcédulázás Békéssámson községben az ötvenes években Orgoványi István Betekintő 2013/4. A Magyar Ellenállási Mozgalom Röpcédulázás Békéssámson községben az ötvenes években Mi, fiatalok összejöttünk a célból, hogy harcoljunk a kommunizmus ellen, mely hazánkat

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Vörös Géza Betekintő 2013/4. Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Bevezetés1 Az egypártrendszer létrejöttétől egészen 1989-ig a mindenkori állami egyházpolitikát

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

A Magyar Vértanúk Keresztútja a Szeretet Himnusz (1 Kor 13) tükrében

A Magyar Vértanúk Keresztútja a Szeretet Himnusz (1 Kor 13) tükrében Kedves keresztállító Testvérek! Immár hetedik alkalommal gyűltünk össze, hogy Magyarország egy újabb hegységét szenteljük meg a kereszt jelével. A Bükkben, a Börzsönyben, a Pilisben, a Mátrában, és a Cserhátban

Részletesebben

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK,

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, 0 Tomka Ferenc HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK! Egyházüldözés 1945 1990 és az ügynök-kérdés TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, EGYHÁZÜLDÖZÉS 1945-1990 ÉS AZ ÜGYNÖK-KÉRDÉS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

A nagy vita a magyar keresztény politikáról

A nagy vita a magyar keresztény politikáról SÚLYPONT A nagy vita a magyar keresztény politikáról A tanulságok és a következtetések (negyedik rész) cikksorozat első három részében leírtuk az 1945-48. évi nagy vita kialakulását, kettős csúcspontját

Részletesebben

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához!

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! PPEK 720 Krajsovszky Gábor: Éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

MINDSZENTY JÓZSEF. A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából. Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban

MINDSZENTY JÓZSEF. A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából. Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban MINDSZENTY JÓZSEF A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban Köszönöm a meghívásukat, szeretettel köszöntöm Önöket, nagy

Részletesebben

III. évf. 6. szám 2009. február

III. évf. 6. szám 2009. február III. évf. 6. szám 2009. február Rácz István Pelbárt 1922-2009 1 Emlékezzünk... Emlékezzünk... Rácz István Pelbárt atyára, aki iskolánk lelkivezetője volt, és 2009. február 11-én délelőtt hunyt el. Testét

Részletesebben

Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3)

Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3) PPEK 620 Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3)

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

E M B E R H A L Á S Z

E M B E R H A L Á S Z E M B E R H A L Á S Z Isten Szolgája Brenner János lapja I. évfolyam 2. szám 2009. december ára: 100 Ft A Brenner János Nevelési Központ Englert Zsolt F őpásztorunk szándéka szerint 2008. szeptember 1-jétől

Részletesebben