Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete"

Átírás

1 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1.. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2.. Az 1. -ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3.. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. -ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4.. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5.. Az évi III. t.-c. 1. -ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. -ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 -a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. -ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7.. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Debrecen, évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök ( ) 1

2 A Duce ifjúsága. Bp Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp A MOVE évről szóló közgyűlési jelentése. Bp A Napkelet Lexikona. I-II. Bp Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) Újvidék, Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp A leventeegyesület alapszabályai. Bp Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., Stád. Almanach az évre. Bp M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, Külügyi H. Anglia végzete. Bp Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp

3 Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az szökőévre, Az. Kecskemét, Nagy. Antiszemita kalendárium az szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az év tavaszán tartott előadások. H.n M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város ben a forradalmak alatt. 3

4 Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp M. Kultúra II. kiad Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp Élet. 4

5 Baross Szövetség alapszabályai. Bp Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, Szerző. Bartóffy dr.-kincsessy dr.-schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp U.É. Bánky József: Trianoni naptár, Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp Új M. Élet. Benkő K.: Az évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp Kiss Z. 5

6 Berdjajev, Nikolaj: Az új középkor. Bp Pro Christo diákszöv. kiad. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata.bp Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. Bp Berkó István, ifj. v. Föld Jenő: Készül a háború. Bp. Cserépfalvy. Berlini csata, A. Bp Centrum. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Bp F. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Bp Kir. M.E. ny. Bernhard Zsigmond S. J.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bp Korda. Berzy József: Hungarista állam. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Debrecen, Beszélgetés Katynról. Bp Haladás. Beszprémy Imre, ifj.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. Csorna. A szerző. Bethlen István gróf ünnepi beszéde márc. 18-án, v. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Bp Ak. Bethlen István miniszterelnöksége 10. évfordulójára. Szerk: Berecz Sándor, Bp Egységes Párt. Beumelburg, W. Bosemüller, a német katona regénye. Bp Danubia. Bevezetés a bajtársi életbe. Össz. és kiad. a "Méhely" B. E. vezérsége. Debrecen, Bezerédy Zoltán, bezerédi: A jövő útja. (Szintétizmus.) Bp Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége.1938.reé. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. Bp Reé László. Béldi Béla Nemzetszervezés. Klny. Bp Stádium. Béldi Béla dr.: Nemzetirányítás. Bp Stádium. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp Toke. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Bécs, Bp Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. nyári viadala. Bp Kellner. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Zalaegerszeg, Zrínyi Nyomd.Rt Béry László dr. v.: Erdélyünk és honvédségünk. Bp Vit. R. Z. csop. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Nemz. Szoc. könyvtár Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Bp M. Népművelés k. Bihari-Csontó: " jelenti" így harcolt a Donnál. Bp Bihary László A nevető gárda. A Rongyos Gárdának az évi nyugat-magyarországi, valamint az évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól; rajzolta B. L. Bp Juhász Á. Bihary László: A partizánok réme. Bp Auróra. Bihary László: Halványuló portrék. Bp Bethlen G. ny. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Bp Stádium. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. érdek... Bp Bikkal Dénes Totális állam. Bp Mérnökök. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. Reformp. Bp Eggenber. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. Bp. Szt. István Társulat. Biró Z.-dr. Ravasz L.-dr. Liptay L.-Kelemen K.-dr. Vladár G.: Virraszt a magyar lélek. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. Bp Bisits Tibor: Háború a levegőben. Bp. Stádium. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. Bizó Béla: Hit és haza. Szeged, Nyilaskeresztes Párt. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Szeged, Bur. Blaskovits Ferenc: Hogy volt, hogy lesz... Pécs, Szerző kiad. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. Pécs, Szerzői kiadás. (Valamennyi kiadás.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. Debrecen, M.N. Könyv. Bobrow, G. W.: Tatjana Petrowna. Bp Gyóni G. Ir. T. kiad. Bobrow, S. W.: Kozáksors. Bp M. Mickiewicz Társ. Bobrow, W. G.: Marionette. Bp Szerző. Bocsári K. és Balás K.: A házassági törvényjav. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Bp Athenaeum. 6

7 Bodó Jenő Három fogolytábor. Kaposvár, Csurgói kvt. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Bogdán József: Utunk, harcaink a keleti vörös pokolban. Makó, Kell. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bp Szerző. Bojadzsiev, M.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bp Stádium. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Bp Szerk: vit. Csicsery-Rón. Bolsevizmus a parasztság ellen, A. Centrum. Bolsevizmus harca az Isten ellen, A. Centrum. Bombazáporban Európa kultúrája. Bp. Centrum kiad. Bonczos Miklós, v.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. Bp. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bp Ath. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bp. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle szept. 25-i számában. Borbála Helikon. Bp A M.kir.Honv.Ludovika Akadémia tüzéro. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Szeged, Szegedi Újn. Borbély László: A tenger hősei. Bp Cserépfalvi. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Forradalmak, ellenforradalmak. Bp Stádium. Boros István: Botcsányi Golgota. Szatmárn Szabad S. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Baja, Új Élet. Bors József, Z.: A finnek harca és a balti kérdés. Bp Közművelődési. Bose, Subhas Chandra: Égő India. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. és a házasság. Bp Szerző. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Mezőberény, Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on. Bp Held J. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on. Bp. Centrum. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés, III. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. Bp M. Kultúrliga. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bp Held J. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp Új Európa, Ladányi. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Bp Kv. és Lapk. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bp Held. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Bp Held J. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Bp Held J. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet. Bp Held. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp Centrum. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. Ungvár, Állami ny. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bp Centrum. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról Move. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Bp Held. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp Stádium. Bottai, Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Bp Egyetemi. Bottai, Giuseppe A fasizmus lényege. Bottai, Giuseppe A munka alkotmánya. Bp Gondos. Bottai, Giuseppe Közoktatási reform. Bp Korvin M. Magyar-Olasz E. Bottai, Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk Bouhler, H. P.: Napóleon. Bp Centrum. Bozóky Géza dr.: Élettér és gazdasági jog. Pécs, Irod. Bozóky Lajos dr. Nemzetiszocialista munkaállam. Bp Magyarság. Bozóky Lajos dr.: Élettér: Új Európa! Bp Centrum. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Bp Magy. Szoc. Orsz. Pártja. 7

8 Böszörmény Zoltán élete. Kaszáskeresztes Párt. kiad. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. szoc. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat.) Bp Fáklya. Brandenstein Béla dr.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai Breit József, doberdói: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs, Kultúra. Breuil, Georges du: Roosevelt felelőssége. Boussola. Brezina-levelek, vagyis a Csehpimasz. H.é.ny.n. Briffault: A brit birodalom bukása. Bp Centrum. Brixton: A flotta lekésik. Bp. Tokay István. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve tanévről. Bp Az iskolaigazgatóság kiadása. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. II. kiad Gaea. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Bp. M. Népműv. T. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma Szerk. Sárpy I. Bp Hollósy. Budapest Szfov. II. Ker. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. keresk. középisk. évkönyve az évről. Bp Budapest legyen nyílt város? Röpirat. A nyilas-kormány kiad. '44. Budapesti Érseki kat. gimn. és Rákóczi-Koll. évkönyve iskolaévre. Bp A gimnázium igazgatósága. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Bp M. Hirdetőiroda. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Bp Élet Ir. és Ny. Budaváry László: Kassai kriptában. Irredenta színmű 1 felvonásban. Bp Nemzeti Élet. Budaváry László: Quo vadis, Hungária? Bp. Nemzeti Élet. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Bp Nemzeti Élet. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Pécs, Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. Pécs, Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. Bp Steph. Busch, Fritz Otto: Narvik. Bp. Stádium. Buza Barna: A kommunista összeesküvés. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. Bp Róvó Aladár műintézete. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. Caesareus: A bp.-i zsidó liberális sajtó és a sz.kőművesség. Klny Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. A Szovjet új egyházpol Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. Bp Ladányi. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. Bp C. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. Bp. Kiadó: Tokay István. Cebrián Istvánné gr.: Rabságunk kezdetén. Bp Pallas. Cederholm, Boris: A Cseka országában. Szovjetoroszo. börtöneiben Chaldaus, Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. '30. Chamberlain, Houston S.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. Bp Cholnoky Jenő dr.: A magyarországi Turán Szöv., a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése, a Szöv. célja. Bp M.Turán Szöv. Christophe, E.C.: Eszeveszett farkasok. Bp Forrás. Ciano gr.: Beszéd, dec. 16. Bp Franklin. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli, valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek... Bp Urbányi. Cochenhausen, F. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben Cornielle, René V. L.: A második arcvonal a levegőben. Bp Corsi, Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Róma, Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. Cross, I.: A burmai pokol. Bp Stádium. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Szeged, Tevel. Csalánffy: Halló, itt Moszkva beszél! Bp Centrum. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp Centrum. 8

9 Csankay István v.: Tizedik század előre. Bp M. Népm. T. Csák E. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. Bp. Kertész József. Csák László: Nikoláj az első Bp. A Szív kiadása. Csák László: Vér és láng között. Bp Korda. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. Bp Held. Csányi Antal: A liberalkap. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz.szoc. programm szerint. Győr, Császár Géza: A levegő cézárja. Bp. Császár G. és Hajdu L. Csávossy Elemér S. J. Zrínyi Gárda. Kalocsa, Kalocsai Néplap. Csávossy Elemér S. J.: Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység. Kalocsa, Kalocsai Néplap. Cseh Ferenc: Propaganda. Bp Nyilaskeresztes Párt. Csekey István Északi írások. Bp Pfeifer F. Csekey István: Észtország története a világháború után. Bp Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Szeged, Szeged v. és k. rt. Csekey István: A német vezéri állam. Szeged, Városi ny. Cselekedjünk! M. Fajvéd. útmutató. Bp A Cél. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Bp A Cél. k. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Bp Hajnal ny. Cserjési László: Szabadcsapat. Bp Cserjési. Paulovits k. Csernavin, Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete Csernavin, Vladimir: A GPU országa. Bp Kandó Gy.Hungária. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Klny. a Korunk Szava 4. számából. Bp. Korunk Szava kiadás. Csik László, v. dr.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Bp St. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. Csikos Attila J.: Donmenti dalok. Versek. Bp Szerző. Csikós Jenő v. Lármafa. Bp Stádium. Csikós Jenő v. Lélek a vártán. Bp Stádium. Csikós Jenő v. Túl a Kárpátokon. Bp. Stádium. Csikós Jenő v.: A második front. Bp Singer és Wolfner. Csikós Jenő v.: Katona leszek. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma, klny a Közgazdasági Sz.-ből. Bp Szeged Városi ny. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Szeged, Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Bp Gergely. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. Klny. Bp Városi. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged, klny. a Délvidéki Szemléből. Csiky János v.: A II. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp Csiky János v.: Zsidó magánalk. elbocsátásukkor járó illetm. vonatkozó jogszabályok. Bp Grill. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Bp Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. Pestszentlőrinc, Paulovits I. könyvny. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Bp Pallas. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Bp. Kiadó: Fekete Pál. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Bp. Csonka Emil: Szálasi országjárása. Bp. Könyv és Lapkiadó rt. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Bp Vör. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. munkaállamban Csoór Lajos: Parlamenti beszédei Bp Újságüzem. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Bp Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. Bp A szerző. 9

10 Csuray Károly A faji lélek. Bp Hollóssy. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Csűrös B. Emilia Kalotay Margit esküvője. Bp. Szt. István Társulat. Csűrös B. Emilia: Kalotay Margit. Bp. Szt. István Társulat. Csűrös Emilia B. Eltűnt egy kislány. Bp Dante. Csűrös Emilia B. Kislányból nagylány. Bp Dante. Csűrös Emilia B.: Az erdélyi kislány. Bp Dante. Csűrös Emilia, B.: Lexi és a vörös kereszt. Bp. Pósa Károly. Csűrös Lajos: Tengerek, hajók, háborúk. Bp Renaissance. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Bp Új Idők. Czabafi András v.: Trianoni strófák (versek). Bp M. M. Czakó István- A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Kalocsa, Czakó István- A tengelyhatalmak kultúrszoc. tev. a háború alatt. Kal Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Bp Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma.bp M. J. Czikle Gy. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Bp O.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Czikle Valéria: Három világ Gárdonyi Irodalmi Társaság. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Bp Grill. Czillei Géza: A láthatatlan front. Bp Stádium. Czillei Géza: Orosz mezők felett. (Százezrek könyve.) Bp.Áchim. D'Agostino, Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Bp St. D'Andrea, Ugo: Mussolini századunk motorja. Bp Stádium. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Bp.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Bp Dajkovics Sándor Évfordulóra. Bp Budai-Bernwallner. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. V. Jaross A. elősz. Bp Dalok és levelek a rabságból. Írta: névtelen. Bp Sárkány. Darabos László: Politikai földrajz. Kassa. Dr. Szentirmai Imre k. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Bp. Dr. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. E. Pártja naggyűl. Győrött márc. 5. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. igazságügym., Imrédy B. közgazd.min. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz. vitájában. Bp Függetlenség rt. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. E. Pártja nagygyűlésén Győrött, márc 5-én. Bp Darás Gábor dr. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. Bp. Darás Gábor dr.: A rutén kérdés tegnap és ma. Bp Magy. Nem. Szöv. Darré, R. Walter: A német bir. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Bp Franklin. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa,'40. Dau, Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Bp Centrum. Dánér Béla: Új Magyarország felé. Bp Pázmány. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp Apostol. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. é.n. Dávid István: II. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy.Ker. N.L.) elmondott ünnepi beszéde. Bp Dávid Iván: Hazátlan voltam. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Bp Vit. Rend. Debrecen vörösre mázoltan. Debrecen, M. Nemz. Könyv- és Lapk. Dekker Endre felsőházi beszéde dec. 20-án. Klny.Bp Dekobra: A hálókocsi angyala. Bp. Dick Manó kiadása. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. Bp Stephan. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Sátoraljaújhely Vajda. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. Érsekújvár, Pálfi-L. 10

11 Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp M. Cserk. Dettmann, H. E.: A "HE 114" bajtársai. Bp. M. Népműv. Paizs G. Dezséry Endre dr. vit.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Bp Athen. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. Bp Zrínyi csop. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. Bp Szerző Dezső Gyula- Háború és kultúra. Kecskemét, Szerző. Dezső Gyula: Őrségváltás. Kecskemét, Szerző. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Horthy István). Kecskemét, Klny. Kecskeméti Jogakad. 1941/42. évk. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. Kecskemét, '43 Délvidéki emlékkönyv. Megtiportak...! Újvidék, Hung. Dénes István: Turul! Reformot! Bp Vajda. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Bp Hellas. Diamant: Szabad gazdasági rendszer, vagy tervgazdaság. Bp Panth. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Bp Stádium. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Kassa., "Wiko" litogr. m. Dienes Gyula- Háborúban jártam. Bp Centrum. Dienes Gyula- Kis ezüst. Bp Centrum. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban Vitézi Rend. Z. csop. Dietz Károly dr.: Októbertol-augusztusig. Bp Dr. Rátz. Dinter: A vérontó bűn. Debrecen, 1922 és M. Nemz. Könyvk. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Bp. é. n. Bányai és V. Diplomata: Szfinx titok nélkül. Bp. Stádium. Dittner János dr.: Mo. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. Érsekújvár, Farkas. Divéky A. dr.: Mo. szerepe az évi lengyel-szovjet háborúban Divéky Andor: Kenyér-törvény. Érsekújvár, Doblhoff, Lily br.: Horthy Miklós. Bp Athenaeum. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. '41. Domokos László: A Baross Szöv. a magyar gazdasági életben. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Bp. Pfeiffer Ferdinánd. Domonkos József: Rablók barlangjában. Bp Kertész. Dopalovoro, A. Székesfv. népműv. bizottság kiadása. Doros Gábor A család- és fajvédelem társadalmi feladatai. Bp. '42. Doros Gábor: A magyarság életereje. Bp Turul. Doros Gábor: Javaslat a faj, család és népszaporodás védelméről szóló törv. intézkedésekre. Bp M.Cs. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Bp Achim. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Gyöngyös Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. Dövényi Nagy Lajos- Vérben és vasban. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Bp Közp. Sajtó. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Bp (Százezrek könyve.) Kiadó: dr. Áchim András. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. Duce dec. 3-án tartott beszéde, A. Győzelemig. Bp Franklin. Duillet: Moszkva álarc nélkül. Dunavölgyi hitrege, A. Turán füz. I. sor. Bp Reé László. 11

12 Dunántúli (Bachó László): A zsidó, mint az ezeréves Mo. sírásója Dücső Csaba: Nincs kegyelem. Bp Centrum. Dwinger, Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Bp Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. Bp. May-nyomda kiad. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. Kassa, Egan Lajos id.: A zsidókérdés Magyarországon. Esztergom,1910 Egry István: Magyarság és labancság. Bp Bethlen. Egy év a nemzet életében1938. évi XV. t.-cikk. M. kir. belügym. kiadása Egy év a nemzet életében: Teleki P. gr., v. Keresztes-Fischer F., Reményi-Schneller L., v. Teleki M. gr., Varga J., Hóman B., Antal I., v. Bartha K., v. Jaross A. beszédei. Bp Stádium Rt. kiadása. Egy halálraítélt nemzet. Bp Magyarság. Egy vidéki páholy titkai. Bp E.K.N.L. Egy zsidó nyilatkozik. Tájék. füzetek, 32. sz. London-Berlin-Párizs, Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. Bp Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Bp Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai, Az. Bp Egyesült Nemz. Szoc. Párt programmja, Az. Bp Fráter. Egyény Károly: Feleljen, Szálasi úr! Bp Antiqua. Egyszáznégy katonadal. Bp Magyar Kórus kiadása. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Miskolc, Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára Kolozsvár, E.M.Közműv.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport Bp. Röpirat. Korányi M. Elmhurst, Ernst F.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó Held. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Esztergom, Buzárovits. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. Emberbőrbe bújt bestiák Nordland. Emese levente-leánykönyv. Pirospöttyös kisasszonyok. Bp Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Színre alkalmazta, zenéjét sz.: Török J. Lajos. Sárvár, Emlékezzünk vértanúinkról. Szeged, Keresk. ny. rt. Emlékezzünk. A budapesti ellenforradalom és a MONE.Bp Endre László Hatalom és igazság. Gödöllő Kalántai. Endre László: A berni per tanulságai. Bp Held. Endre László: A zsidókról. Bp Stádium. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Bp Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Bp Szittya. Eöttevényi Olivér dr.: Magyar politika- európai politika- világpolitika. Bp Dr. Egyed István. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. P Egyet. Eperjessy István: A Horthy M. VII. ker. Levente Sporttelep tört.és leírása. Bp Hollósy. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról, Az. Bp Erdeös László, vit.: Finnország szabadságharca. Bp Magy. Finn Tár. Erdély a magyar képviselőházban. Kolozsvár, Az E. p. kiad. Erdélyi Ernő: A mi utunk. A Turul Szöv. tört.-i, útja... Bp Erdélyi Ernő: A mi utunk. A Turul Szöv. története, útja. célkitűzése. Pécs. A Turul Szöv. pécsi kerületének kiadása. Erdélyi János dr. v.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. Debrecen, Klny. a Tiszántúli Gazdák és 4. számából. Erdélyi József Örök kenyér. Bp Harc. Erdélyi József Örökség. Bp. Stádium. Erdélyi József Fegyvertelen. Bp. Turul. Erdélyi József Halad az ék. Bp Szerző kiad. Erdélyi József Toldi-kéz. Bp. Magvető könyvtár. Turul. Erdélyi József: Emlék. Bp Magyar Élet kiad. Erdélyi Lövész Naptár Kolozsvár, Minerva Rt. K. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen, ellenem van. Sopron, Cr. 12

13 Erdélyi kérdések, magyar kérdések. Kolozsvár, Erdélyi P. Erdélyi lövészkönyv, évkönyv IX. erdélyi lövészkerület. Erdélyünk és honvédségünk. Szerk.: v. Rózsás József és v. Béry László. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. kiad. Bp Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. Debrecen, Harmathy ny. Erdődi Mihály, vit.: Horthy István. Bp. Essad, Bey: Egy ország tragédiája. Bp Grill. Esterházy Miklós gr.: Emléklapok Bp Szt. István. Eszes István: Osi nyomok. Bp Szalay Sándor. Eszterhás István A gébic. Regény a numerus clausus mellől. Kispest, Eszterhás István: Muszkavezető. Bp M. N. Diákszöv. k. Eszterhás István: Nemzetpolitika. Bp Magyar Jövő. Európa ereje győz. Bp Stádium. Európa és a bolsevizmus. Bp Új Auróra. Európa válaszúton. Háború vagy béke. Igazságot Mo.-nak! Európai gazdas. együttműködés. Bp Stádium. Everard, C.: Légiháború Spanyolország fölött. Ford.: Dienes Gy. Bp Evva Ernő: Nyugalom a viharban. Bp Orsz. Nemzetvéd. Ezt akarják a nyilasok! Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. p. Bp Ezt akarjuk, így akarjuk. Bp Centrum. Ébredj Európa. Bp Centrum. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása, Az. Bp Ébredő Magyarok Egy almanachja. Szerk. ifj. Liszt Nándor. Debr Ébredő Magyarok Egy évi dec. 20-án tartott előadásai, Az. Bp Ébredő Magyarok Egyesülete. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Bp Held. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak.Bp Élet a magas északon. Ford.: Vikár B. Bp Szalai. És eljő a nap... Európa válaszol. Bp Centrum. És mégis győzünk! Bp Nyilaskeresztes Ifj. Szervezet. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Pécs, Taizs. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Bp Franklin, klny.az Olasz szeml. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Pécs, Egyet. Fajgyalázás. Az XV. tc ának büntetőbírósági joggyak Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai, A. Bp Springer. Fajvédelem és büntetőjog... Bp F. kiadó: Bolgár Gy. dr. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, A. Bp Grill. Fajvédő szoc. párt szerv., gazd. és ügyviteli, fegyelmi szabályzatai Fajvédő szocializmus. Bp Bethlen. Falchi, Nino: A fasizmus agrárpolitikája. Bp Klny. a Szoc. Szeml. Fall Endre dr.: Jugoszlávia összeomlása- Délvidék visszatérése. Bp Magyar revíziós Liga. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Mo.-ért? M. Rev. L. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp Franklin, klny. az Olasz szemléből. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Pécs, Falusy Nándor: Két év naplója. Bp Sugár. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Bp A Függ. K.k. Faragho Gábor, vit.: Szovjet Oroszország. Bp. Stádium. Faragó Ede v. Tarlótűz, tábortűz. Bp M. Könyvb. II Faragó Ede v.: Öntudatos magyarság. Cegléd, 1938., II Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Bp.'33. Farkas György Moszkvai találkozó. Bp Közp. Sajtóvállalat. Farkas György- Benárd Géza, ifj.: Mi a hivatásszervezet? Hivatássz. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. Bp. 13

14 Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp M. Dolg.O.H. Farkas György: Kobrini sortűz. Bp Új Élet regénytár. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. Bp. Magyar Szeml. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Bp. Stádium. Farkas István A ködbeborult Anglia. Bp Budai-Bernwallner. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Bp Úmú. Farkas István Az égbolt lovagjai. Bp. Centrum. Farkas István Franco életrajza. Bp. Stádium. Farkas István: A Lisina halottjai. Bp C. (Hirdetései miatt.) Farkas István: A levegő titánjai. Bp Centrum. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Sárospatak, A szerző kiadása. Farkas János, ifj.: Ragyogó csillagok. Bp Szerző kiad. Farkas József: Az erős kéz. Bp. é.n. Jupiter. Farkasfalvy Mauks Endre dr.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Bp A szerző. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Pécs, Haladás ny. rt. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. ankét iratai, A Fasizmus eredete és fejlődése, A. Előszó: Augusto Turati, ford.: Rökk Istv. Fasizmus és munkásság, A. Róma Castaldi. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. Pécs, Dunántúl. Fábián Béla 6 ló, 40 ember. Bp Athenaeum. Fábián Béla Az orosz pokol. Bp Légrády. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Ifjúsági r. Bp Dante. Fegyverben. Elmélkedések és imádságok. L. Asbóth. Fegyverszünet Bp Stádium. Fehér Tibor: Ütött az óra. A trianoni béke története. Bp. Ifjú Polg. Fehér Tibor: Lidérckirály. ("Röptében a világ körül" c. melléklete miatt.) Bp M. Népműv. Társ. Fehér pokol es hadjárat német tudósítók cikkeiben. Bp. Stádium. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. Bp Kertész. Fehértájy Tibor: Hitler élete. Bp Szemes. Fehst, Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Ford.: Bosnyák Zoltán Feith Jenő: A vörös ochrana. Debrecen, Fejes Ferenc: Népdalok. Nagylétaliget, 1937.Fejes kiad. Fejér Lajos: Zsidóság. Bp Veritas. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Hódm.v.h Fekete István: Zsellérek. Bp Egyetemi. ny. Fekete P. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. A spanyol polgárháború. Veszprém, Veszprémi Egyházm. ny. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Bp Cserépfalvi. Felszabadulás naptára Fel. szerk.: Mindszenti B. dr. Felvidék, a visszaszerzett és még visszavárt. Felvidék tört., mai élete... '38. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Bp Mefhosz. Felvidékünk, honvédségünk. Bp Vitézi Rend. kiad. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. Kecskemét, Kecskem. Hírl. Fenczik Árpád dr.: A kárpátoroszok múltja és jelene. Pécs, Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Bp. Cserépfalvy. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Bp Stád. klny. Csendőrségi Lapokból Athenaeum Szebb Jövő k. 3. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Bécs, Kaisha. Festetics Domonkos gr. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. Szigetvártól az Országházig. Kaposvár, Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Bp Centrum. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. N. Szoc. Párt részletes programmja. 14

15 Festetics Sándor vezetése alatt álló M. N. Szoc. Párt küzdelmi programmja. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Bp Magyar Élet. Férfi, aki látta Sztálint, A. Klny. a Signalból. Ny. n. Fiala Ferenc Így dolgoztak. Bp Centrum. Fiala Ferenc A vörös kalapács. Bp Centrum. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Bp Könyv- és Lapkiadó rt. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. Bp Centrum. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Bp Held. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Bp Összetartás. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. A nyilas-kormány k.'44. Finck, Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Bp Stádium. Finn kék-fehér könyv. Bp A Magyar-Finn Társ. Finnek titka, A Sylvester. Finnországi napló. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban.) Bp Levente Hírközpont. Emese k. 7. Flack, Werner: Így épült a Siegfried-vonal. Bp Révai. Fleissig József: Szibériai napló. (Fogságom és szökésem.) Bp Benkő Gyula cs. kir. könyvkereskedés. Flórián Endre: A repülés hősei. Bp M. Ifj. Vöröskereszt. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Bp Franklin. Flüggen, Berthold: Anglia a világ kalóza. Bp Szenkó. Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar élet. Bp Sz. István. Fodor József: Feltámadunk. Riport. Kassa, "Wiko" k. k. m. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Bp. Népművelő Társ. kiad. Ford, Henry: A nemzetközi zsidó. Bp és Stádium. Ford, J. K.: Az orosz titok. Bp Pázmány P. Irod. Társaság. Forell, Fritz v.: Mölders. Bp Danubia. Forradalmárok egymás között. Bp Közp. Sajtóvállalat. Forradalom vezetői, eszközei és haszonélvezői, A. Pozsony. Ker. Szoc. E. Forrai Sándor dr.: Az évi IV. tc. Új zsidótörv. végrehajtása. Forzano Caesar. Forzano: Száz nap. Földalatti összeesküvők. Bp Keresztény Nemzeti Liga. Földes Éva: Mussolini, az újságíró. Bp Otthon. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Pécs, Kereskedők könyvtára 6. sz. Földi István: Felszabadulás. Tusnádf.-Kézdivásárh Miner. Földvári Béla dr.: Legitimizmus, restauráció, revízió. Bp Fraccaroli, Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Bp Athen. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Bp. é. n. Révai. France, S.: A vörös bilincs. Bp Tarka regénytár. Francia vezérkar titkos okmányai, A. Auswärtiges Amt Bp. Stád. Franciaország. Kongresszusok. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. A Párizsban évi VI. 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Bp Franciaországi hadjárat május 10-től június 23-ig, A. Bp Stád. Franz, E. Japán hangja. Franz, E.: USA, Japán, Anglia. Magyar-Német Társ. kiadványa. Bp Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. A modern gazdasági élet megszervezése. Bp Bánsági ny. Kispest. Freisler, Roland: Az új Európa jogrendjéről. Bp Franklin. Fricke, Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Röpirat. Bp XII. 3. Fricke, Hans: Stuka az égő pokol felett. Bp. Közm. k. és h. kft. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Bp Centrum. Funk, Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Bp Stádium. Függetlenség évkönyve Bp Stádium. Függetlenség évkönyve. Bp Függetlenség kiad. 15

16 Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. N. propaganda. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Bp Held. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Bp Kapisztrán. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. Bp Magy.Nemz.Sz. Gabányi János: A magyar nemzet története. V. k. Bp Steph. Gabányi József, olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Gabányi József, olysói: Mártírjaink. Az "őszirózsás" forr. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása. Bp Ho. Gallus Sándor: Nép és föld. Bp Bartha Miklós Társaság. Ganz és Tsa. Villamossági, gép-, vagon- és hajógyár rt. Ganz Á. f. sz. i. évkönyve az 1940/ /43. évről. Garamszeghy Sándor v.: Vörös bilincs. Debr.-Bp Csáky. Garay Lajos: A pécsi m. kir. honvéd hadapródiskola története. Pécs, Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. Előszó: Antal I. I-II. köt Gayda, Virginio Mit akar Olaszország? Ford.: Widmar, Antonio. Bp Gayda, Virginio Roosevelt félrevezette népét. Róma Novissima. Gayda, Virginio: Az olasz-francia ellentét. Bp Stádium. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Gábor Á.-Szerelemhegyi E.-Vándor K.: Láttam a finn csodát. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Bp Lingua. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Juhász A. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. évkönyve. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Bp Stádium. Gábor Géza dr.: Az irredentizmus. Sopron, A szerző. Gábor Géza- Feltámad még Magyaro. is az Úr nevében. Győr, Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Sopron, Máté. Gádor István: Egy névnap története. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. Budapest- Kaposvár, Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Bp Mérnökök. Gál György: Marion Duncan, a kémnő. Bp. A szerző. Gál Imre A magyar kommün története. Gál Imre Polgár a viharban. Bp Duna. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Bp Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Bp Klny. az "Egyetemes Philológiai Közl." évi II. füz. Gálffy Bódog: Tűz. És mégis győzünk. Bp Nyilask. Ifj. L. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. Bp. Makkay L. k. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. Bp Szerző. Gáspár Jenő: Az esztendő története. Bp Stádium. Gáspár Jenő: Az esztendő története. Bp A szerző. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Bp Centrum. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Bp Könyv- és Lapkiadó rt. Gellért Vilmos Szovjetamazon. Bp Achim. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. Bp. Centrum. George, J. R.: Jud Süss. A m. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Bp Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Bp Franklin. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Bp Új Auróra. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp Renaissance. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Bp Erdélyi Férfiak Egyes. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. Bp Szerző. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. Bp. Athenaeum. Géber Rezső Ádám: Az évi IV. tc. zsidótörv. szemléltető magyarázata. Bp Glória. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. 16

17 Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés, kényszerű elvándorlás, népek emelkedése és hanyatlása. Bp Stád. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. Bp Pátria. Gides, André: Utazásom a Szovjetunióban. Bp Cserépfalvi. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Bp Goltner Dénes dr.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. Bp Klny. a Magyar Jogi Szemle évf.-ból. Gombor Zoltán v.: Vitézek a világháborúban. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Győr V. Szabó és Uzsaly k. Gomez, T. H.: Lázadás San Maricán. Bp. Tokay István. Gondolat Göbbels, József dr július 24-én tartott beszéde. Bp Centrum. Göbbels, József dr. A spanyol helyzet igazi képe évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Berlin, Müller. Göbbels, József dr. A világbolsevizmus álarc nélkül évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Hamburg Göbbels, József dr. A zsidók akarták a háborút. Bp Göbbels, József dr. Beszéd a berlini Sportpalastban Febr Göbbels, József dr. Kommunizmus álarc nélkül. Berlin, Müller. Göbbels, József dr. Naplóm. Ford.: Fiala Ferenc. Bp. Centrum. Göbbels, József dr. Rádióbeszéd július 26-án. Bp Centrum. Göbbels, József dr. miniszter, bir. vez. az évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. Berlin, Müller. Göbbels, József dr.: A német nép totális háborúja. Bp Centrum. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Bp Stádium. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. E. Pártjában Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr.-ról és ellenforr.-ról. Bp Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A három esztendős munkássága, A Bp. Stádium. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A. Bp Állam. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Bp. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Bp Stádium. Görgő Tibor: Higgyetek, magyarok. Bp Hornyánszky. Gral, Ferdinánd: Anglia "annektál". Berlin, Ném. Inf. Szolg. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Bp Bethlen. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Bp Franklin. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Bp M. Szemle Társ. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Hódmvh Dura. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Bp. Korunk Szava. Gritzbach, Erich: Hermann Göring egyénisége, munkássága. Stád Groszmann dr.-vári dr.: Megengedett és színleges iparűzés, érdek. és munkaváll. a zsidótörv. korlátai között Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. Bp Franklin Társulat. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Bp Szt.Ist.A. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Bp. Kertész Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. Szabadka, A szerző. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Veszprém, Egy. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. A Gyenes János: A Turul Sz.-be tömörült Hollós M. bajt. egy. tört Gyllenkrok: A német hadviselés. Bp Stádium. Gyomay György: Ébred a magyar föld. Bp. Athenaeum. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Bp Miénk. Györgyi: Itália hadrakel. Bp Kis Gy.. Győri I.-Kázméri K.: Kun Béláék 133 napos rémuralma Győri levente nap. Bp Levente hírközpont. 17

18 Győry Jenő, Felpétzi: A soproni zsidókapu. Tört. regény K. Ifjak Tár. Gyula diák: Gyújtogatás Bp Kókai. Ha magyar vagy, pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939.N.Fr. Hacsak Géza: Ausztria... és soha többé. Bp Főv. K. Kft. Hadak útján Magyar. erő, magyar virtus könyve. Bp Hadak útján. Valahol a Don mentén... Bp Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Bp Haendel Vilmos dr. Korszerű belhírverés. Miskolc, A szerző. Haendel Vilmos dr.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Miskolc, Miskolci Jogászélet K. 7. szám. Haendel Vilmos, sz. dr. Politika, alkotmánytan és közigazgatástan Haendel Vilmos, sz. dr.: A nemzetiségek, pol. tanulmány. Debrecen, Haffner Zsigmond: Tábortűznél. Pécel, Hollósy. Hajas Imre: Sztálin élete. Bp Szerző. Hajdú I.-Szabó J. dr.: A második zsidótörv. földbirtokpol. rend. végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp Tébe. Hajdú István: A második zsidótörv. földbirtokpol. rendelkezéseinek végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp Athen. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Bp Athenaeum. Hajdú István: Nagymagyarországért. Versek. Bp Hajdú Mátyás: Előre. (Frontregény.) Bp Szemes kiadás. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Bp Szerző. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp Szenkó. Halál népbiztosa, A. Szamuely Tibor gyilkosságai. Bp Halász Pál dr. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. Bp A Szerző. Halfeld, Adolf: Az "Athenia" eset. Berlin, Halla A.-Dobrovits K.: Mo. története, különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Bp Hellas. Haller István Harc a numerus clausus körül. Bp Szerző. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Bp Stephaneum. Haller István- A keresztény politika. A ker. pol. kézikönyvt Haller István- A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Bp Szerző. Stephaneum. Haller István: Faj-e a zsidóság, vagy felekezet? Bp Apostol. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc.dem. tükre Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Bp. M. Nem. Sz. Halliburton, Richard: Varázssipkában a föld körül Tolnai. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Bp Haltenberger Mihály dr.: Politikai földrajzi világkép. Mo. és a föld mai hét nagyhatalma. Bp M. Külügyi Társ. k. Hamvas József: Budapest megújhodása Bp Szer. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Bp A szerző. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa, Felvidéki pol. foglyok S. Hangya naptár az évre. Bp Hangya Közp. Hankiss János: Tormai Cécile. Bp Singer és Wolfner. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. hadjárataiból. Bp Magy. kir. honvéd vezérkar főnöke. Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Bp. Honvéd vfk. VI.o. Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Bp Hargitai K. István: Faji értékelés- nemzeti értékelés. Bp Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. Bp Urbányi ny. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Bp Urbányi. Harmjanz, Heinrich: Közösség és kultúra. Bp Sylvester. Harms, H. P.: Összetartás. Bp. M. Népművelők. Dr. Lőrinczy. 18

19 Harsányi András: Miénk a holnap. Bp Stádium. Harza Lajos dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp Szt. I. T. Hat haditudósító a vörös fronton. Lovik K., Jagits J., Kapy D. stb. Bp Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp Centrum. Hazatértekért, A... A Baross Gyáripari csoport évkönyve. Bp Máthé. Hazudnak, hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. szoc. kivégzi a szociáldemokráciát. Bp Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra eln.15/1942. H.M. rend. Bp Centrum. Háborús tízparancsolat. Nagykovácsy M. prospektusa Bp Hálás szeretetünk. Magy. nagyok uralkodnak hazánkon. Röpirat. Három csillag. Írták: Erdélyi József, Sinka István, Sértő Kálmán. Bp Házassági törv. kieg. és a fajvédelemről szóló évi tc. és végrehajtási rendeletei, A. Bp Neuwald. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. Bp Ath. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Bp Athenaeum. Hefty Frigyes v.: Hetedik hely. Bp Forrás. Hefty Frigyes vit. Mégis repültünk... Bp Stádium. Hefty Frigyes vit.: Repülők előre. Bp Franklin. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Bp Bagó. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Hegedűs Bertalan dr.: Az új zsidótörv. részl. magyaráz Hegedűs Gyula:-45 fok. Bp Tér. Hegedűs István: Őrségváltás. Bp Stádium. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Bp Jakab. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. Bp Stádium. Heidrich, Heinz: Ketten Anglia ellen. Ford.: Balogh Barna. Bp Vikt. Heldes: Légiháború 1938-ban. I-V. kiad. Bp Turcsányi. Helle Ferenc dr.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Bp Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. szervezete és tagjainak névkönyve. Bp Urbányi J. Heller András: Mussolini földreformja. Klny Szeged. Helmeczi István: A zsidókérdés. Kökényesmindszent- Mezőberény, Helmuth, Walter: Lángszórós különítmény. Bp Viktória. Herczeg Géza: Kun Béla. Bp Ált.. Hermann Imre dr.: A nemz.-szoc. munkaértékelés. Miskolc, Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Bp. Stádium. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. Bp Pantheon. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Berlin. Német Inform. szol Héjjas Iván és a rongyosok. Hézser László: Harc a magyar jövőért. Bp Novák. Hindy Zoltán: A korszellem. Bp Sárkány. Hire, Jean de la: Földönfutó Franciaország. Bp. Stádium. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. 390/1943. M. E. sz. rendelet. Bp Centrum. Hitler Adolf beszéde május 4-én. Hitler, Adolf nov. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. Bp.1941.Centrum. Hitler, Adolf okt. 6-án a Bir. Gyűlésen elmondott beszéde. Bp Hitler, Adolf febr. 24-én Münchenben a N. Nemz.szoc. P. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde Span. Hitler, Adolf dec. 11-én a Bír. Gyűlésen F. D. Roosevelt háborús felelősségéről mond. besz. Hitler, Adolf okt. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. Hitler, Adolf jan. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. Bp Hitler, Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. évfordulóján tartott rádióbeszéde jan. 30-án. Bp Centrum. Hitler, Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben, a mozgalom főv, régi harcos bajtársai előtt nov Hitler, Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról szept. 10-én. 19

20 Hitler, Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt ápr. 26-án. Bp Hitler, Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. ünn. Berlinben márc. 21-én. Bp Hitler, Adolf 1940 birod. kanc.-nak az ifjú Németo. vez. beszédei, Dr. Göbbels J. előszavával. Bp Hitler, Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa jan. 1-én. Hitler, Adolf jan. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Hitler, Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt július 19-én. Berlin, Deutsche Zentraldruckerei. Hitler, Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés márc. hó 7-én tartott beszéde. Berlin, Müller. Hitler, Adolf: Harcom kiadás. Bp Centrum. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. '42. Hitler-Jugend, 10 éves a. Előszó: Artur Axmann. Bp Levente Hírk. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Bp Árpád. Hitter József: Spanyol tűztenger. Bp Pázmány Péter Irod. T. Hivert Dezső: Munkáskérdés. Bp Eggenberger. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Bp Pallas. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Bp Forrás. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Bp Hoitsy L. Pál.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Korunk Sz. 26. Holló József Moszkva, Bp Bethlen. Holló József Spanyolország rémnapjai. Holló József: Az új Horvátország. Bp Athenaeum. Holló József: Az új Horvátország. Bp Kókai. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Bp.1941.Nemz.pol. kérd. 4. Homo Sapiens: A kapitalizmus, szocializmus, fasizmus, nemzetiszocializmus bírálata Vác. Kapisztrán. Honvéd naptár, Bp. Népirodalmi Vállalat. Honvédeink Vörösországról. Bp Kókai. Honvédeink az új hadak útján. I. rész. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. II. rész. Kisemberek, nagy hősök. Bp Honvédek! Veletek vagyunk Bp M.I.M.E. Honvédelem, katonaszellem, hősi kultusz. Bp K.n. Honvédelmi ismeretek. III-IV. Bp Honvédelmi minisztérium: Leventelány, röpcédula. Bp Hoór Károly: A numerus clausus. Bp Mone kiad. Horthy Miklós. Í.: Csathó K., Gulácsy I. stb. Bp Singer. Horthy Miklós. Bp Stádium. Nemz. Könyvtár Hortobágyi Károly: Kis káté. Szeged, Burkus. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Bp K. Hírlapk. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Bp Stádium. Horváth János, jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas.v.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. Veszprém, A szerző. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. Bp Szt. István T. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története Bp M. Külügyi Társaság kiadása. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Középeurópai kérdés változatai a XX. században.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Bp Magy.Népn.Rend. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Pécs. A szerző. Horváth László: Őseink nyomában. Versek az orosz harctérről.bp Hoyos, Max Graf: Spanyolország megmentői. Bp Szefhe. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben Hóman Bálint Magyar sors, magyar hivatás. Bp Athenaeum. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp Centrum. Höpp-Dinnyés Világhíradó. Bp Centrum. 20

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához)

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Az 1938. évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Parlamenti irományok és naplók 1. Törvényjavaslat a társadalmi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ MINI FIÚ 1. Ifj. Cseresznyés Ferenc Kerecsényi László I.E. 567 2. Vartnal Botond Miskolci H.I.E. 449 3. Nagy Kristóf Botond EVO 443 4. Marsa Benjámin EVO 411 5. Ifj. Andirkó Zsolt Kerecsen I.E. 307 6.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő 2016/2017 tanév Autószerelő

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő 2016/2017 tanév Autószerelő Sorszám: Helyezés: Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő 2016/2017 tanév 54 525 02 Autószerelő 54 525 02 Autószerelő komplex feladatsor Nevezési szám: Név Iskola Város Szakképesítés 10418-12 10421-12

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Móricz Bálint 1995 PREG 11,2 2. Bagnár Dániel 1995 GÉP 11,5 3. Koszti Dániel 1995 BOLYG 11,7 4. Pernyesz Marcell 1995 BOLYG 11,8 5. Mecseki Ádám 1995 NLG 11,9 6. Fáró Jenő

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20.

Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20. Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20.000 Székely András Bertalan Dr. Isaszeg 5.000 Elekes Botond Budakalász 25.000

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben