Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete"

Átírás

1 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1.. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2.. Az 1. -ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3.. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. -ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4.. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5.. Az évi III. t.-c. 1. -ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. -ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 -a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. -ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7.. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Debrecen, évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök ( ) 1

2 A Duce ifjúsága. Bp Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp A MOVE évről szóló közgyűlési jelentése. Bp A Napkelet Lexikona. I-II. Bp Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) Újvidék, Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp A leventeegyesület alapszabályai. Bp Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., Stád. Almanach az évre. Bp M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, Külügyi H. Anglia végzete. Bp Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp

3 Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az szökőévre, Az. Kecskemét, Nagy. Antiszemita kalendárium az szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az év tavaszán tartott előadások. H.n M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város ben a forradalmak alatt. 3

4 Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp M. Kultúra II. kiad Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp Élet. 4

5 Baross Szövetség alapszabályai. Bp Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, Szerző. Bartóffy dr.-kincsessy dr.-schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp U.É. Bánky József: Trianoni naptár, Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp Új M. Élet. Benkő K.: Az évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp Kiss Z. 5

6 Berdjajev, Nikolaj: Az új középkor. Bp Pro Christo diákszöv. kiad. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata.bp Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. Bp Berkó István, ifj. v. Föld Jenő: Készül a háború. Bp. Cserépfalvy. Berlini csata, A. Bp Centrum. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Bp F. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Bp Kir. M.E. ny. Bernhard Zsigmond S. J.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bp Korda. Berzy József: Hungarista állam. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Debrecen, Beszélgetés Katynról. Bp Haladás. Beszprémy Imre, ifj.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. Csorna. A szerző. Bethlen István gróf ünnepi beszéde márc. 18-án, v. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Bp Ak. Bethlen István miniszterelnöksége 10. évfordulójára. Szerk: Berecz Sándor, Bp Egységes Párt. Beumelburg, W. Bosemüller, a német katona regénye. Bp Danubia. Bevezetés a bajtársi életbe. Össz. és kiad. a "Méhely" B. E. vezérsége. Debrecen, Bezerédy Zoltán, bezerédi: A jövő útja. (Szintétizmus.) Bp Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége.1938.reé. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. Bp Reé László. Béldi Béla Nemzetszervezés. Klny. Bp Stádium. Béldi Béla dr.: Nemzetirányítás. Bp Stádium. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp Toke. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Bécs, Bp Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. nyári viadala. Bp Kellner. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Zalaegerszeg, Zrínyi Nyomd.Rt Béry László dr. v.: Erdélyünk és honvédségünk. Bp Vit. R. Z. csop. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Nemz. Szoc. könyvtár Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Bp M. Népművelés k. Bihari-Csontó: " jelenti" így harcolt a Donnál. Bp Bihary László A nevető gárda. A Rongyos Gárdának az évi nyugat-magyarországi, valamint az évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól; rajzolta B. L. Bp Juhász Á. Bihary László: A partizánok réme. Bp Auróra. Bihary László: Halványuló portrék. Bp Bethlen G. ny. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Bp Stádium. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. érdek... Bp Bikkal Dénes Totális állam. Bp Mérnökök. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. Reformp. Bp Eggenber. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. Bp. Szt. István Társulat. Biró Z.-dr. Ravasz L.-dr. Liptay L.-Kelemen K.-dr. Vladár G.: Virraszt a magyar lélek. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. Bp Bisits Tibor: Háború a levegőben. Bp. Stádium. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. Bizó Béla: Hit és haza. Szeged, Nyilaskeresztes Párt. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Szeged, Bur. Blaskovits Ferenc: Hogy volt, hogy lesz... Pécs, Szerző kiad. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. Pécs, Szerzői kiadás. (Valamennyi kiadás.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. Debrecen, M.N. Könyv. Bobrow, G. W.: Tatjana Petrowna. Bp Gyóni G. Ir. T. kiad. Bobrow, S. W.: Kozáksors. Bp M. Mickiewicz Társ. Bobrow, W. G.: Marionette. Bp Szerző. Bocsári K. és Balás K.: A házassági törvényjav. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Bp Athenaeum. 6

7 Bodó Jenő Három fogolytábor. Kaposvár, Csurgói kvt. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Bogdán József: Utunk, harcaink a keleti vörös pokolban. Makó, Kell. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bp Szerző. Bojadzsiev, M.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bp Stádium. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Bp Szerk: vit. Csicsery-Rón. Bolsevizmus a parasztság ellen, A. Centrum. Bolsevizmus harca az Isten ellen, A. Centrum. Bombazáporban Európa kultúrája. Bp. Centrum kiad. Bonczos Miklós, v.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. Bp. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bp Ath. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bp. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle szept. 25-i számában. Borbála Helikon. Bp A M.kir.Honv.Ludovika Akadémia tüzéro. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Szeged, Szegedi Újn. Borbély László: A tenger hősei. Bp Cserépfalvi. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Forradalmak, ellenforradalmak. Bp Stádium. Boros István: Botcsányi Golgota. Szatmárn Szabad S. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Baja, Új Élet. Bors József, Z.: A finnek harca és a balti kérdés. Bp Közművelődési. Bose, Subhas Chandra: Égő India. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. és a házasság. Bp Szerző. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Mezőberény, Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on. Bp Held J. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on. Bp. Centrum. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés, III. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. Bp M. Kultúrliga. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bp Held J. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp Új Európa, Ladányi. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Bp Kv. és Lapk. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bp Held. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Bp Held J. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Bp Held J. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet. Bp Held. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp Centrum. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. Ungvár, Állami ny. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Bp Stádium. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bp Centrum. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról Move. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Bp Held. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp Stádium. Bottai, Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Bp Egyetemi. Bottai, Giuseppe A fasizmus lényege. Bottai, Giuseppe A munka alkotmánya. Bp Gondos. Bottai, Giuseppe Közoktatási reform. Bp Korvin M. Magyar-Olasz E. Bottai, Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk Bouhler, H. P.: Napóleon. Bp Centrum. Bozóky Géza dr.: Élettér és gazdasági jog. Pécs, Irod. Bozóky Lajos dr. Nemzetiszocialista munkaállam. Bp Magyarság. Bozóky Lajos dr.: Élettér: Új Európa! Bp Centrum. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Bp Magy. Szoc. Orsz. Pártja. 7

8 Böszörmény Zoltán élete. Kaszáskeresztes Párt. kiad. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. szoc. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat.) Bp Fáklya. Brandenstein Béla dr.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai Breit József, doberdói: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs, Kultúra. Breuil, Georges du: Roosevelt felelőssége. Boussola. Brezina-levelek, vagyis a Csehpimasz. H.é.ny.n. Briffault: A brit birodalom bukása. Bp Centrum. Brixton: A flotta lekésik. Bp. Tokay István. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve tanévről. Bp Az iskolaigazgatóság kiadása. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. II. kiad Gaea. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Bp. M. Népműv. T. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma Szerk. Sárpy I. Bp Hollósy. Budapest Szfov. II. Ker. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. keresk. középisk. évkönyve az évről. Bp Budapest legyen nyílt város? Röpirat. A nyilas-kormány kiad. '44. Budapesti Érseki kat. gimn. és Rákóczi-Koll. évkönyve iskolaévre. Bp A gimnázium igazgatósága. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Bp M. Hirdetőiroda. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Bp Élet Ir. és Ny. Budaváry László: Kassai kriptában. Irredenta színmű 1 felvonásban. Bp Nemzeti Élet. Budaváry László: Quo vadis, Hungária? Bp. Nemzeti Élet. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Bp Nemzeti Élet. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Pécs, Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. Pécs, Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. Bp Steph. Busch, Fritz Otto: Narvik. Bp. Stádium. Buza Barna: A kommunista összeesküvés. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. Bp Róvó Aladár műintézete. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. Caesareus: A bp.-i zsidó liberális sajtó és a sz.kőművesség. Klny Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. A Szovjet új egyházpol Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. Bp Ladányi. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. Bp C. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. Bp. Kiadó: Tokay István. Cebrián Istvánné gr.: Rabságunk kezdetén. Bp Pallas. Cederholm, Boris: A Cseka országában. Szovjetoroszo. börtöneiben Chaldaus, Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. '30. Chamberlain, Houston S.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. Bp Cholnoky Jenő dr.: A magyarországi Turán Szöv., a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése, a Szöv. célja. Bp M.Turán Szöv. Christophe, E.C.: Eszeveszett farkasok. Bp Forrás. Ciano gr.: Beszéd, dec. 16. Bp Franklin. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli, valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek... Bp Urbányi. Cochenhausen, F. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben Cornielle, René V. L.: A második arcvonal a levegőben. Bp Corsi, Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Róma, Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. Cross, I.: A burmai pokol. Bp Stádium. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Szeged, Tevel. Csalánffy: Halló, itt Moszkva beszél! Bp Centrum. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp Centrum. 8

9 Csankay István v.: Tizedik század előre. Bp M. Népm. T. Csák E. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. Bp. Kertész József. Csák László: Nikoláj az első Bp. A Szív kiadása. Csák László: Vér és láng között. Bp Korda. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. Bp Held. Csányi Antal: A liberalkap. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz.szoc. programm szerint. Győr, Császár Géza: A levegő cézárja. Bp. Császár G. és Hajdu L. Csávossy Elemér S. J. Zrínyi Gárda. Kalocsa, Kalocsai Néplap. Csávossy Elemér S. J.: Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység. Kalocsa, Kalocsai Néplap. Cseh Ferenc: Propaganda. Bp Nyilaskeresztes Párt. Csekey István Északi írások. Bp Pfeifer F. Csekey István: Észtország története a világháború után. Bp Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Szeged, Szeged v. és k. rt. Csekey István: A német vezéri állam. Szeged, Városi ny. Cselekedjünk! M. Fajvéd. útmutató. Bp A Cél. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Bp A Cél. k. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Bp Hajnal ny. Cserjési László: Szabadcsapat. Bp Cserjési. Paulovits k. Csernavin, Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete Csernavin, Vladimir: A GPU országa. Bp Kandó Gy.Hungária. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Klny. a Korunk Szava 4. számából. Bp. Korunk Szava kiadás. Csik László, v. dr.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Bp St. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. Csikos Attila J.: Donmenti dalok. Versek. Bp Szerző. Csikós Jenő v. Lármafa. Bp Stádium. Csikós Jenő v. Lélek a vártán. Bp Stádium. Csikós Jenő v. Túl a Kárpátokon. Bp. Stádium. Csikós Jenő v.: A második front. Bp Singer és Wolfner. Csikós Jenő v.: Katona leszek. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma, klny a Közgazdasági Sz.-ből. Bp Szeged Városi ny. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Szeged, Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Bp Gergely. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. Klny. Bp Városi. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged, klny. a Délvidéki Szemléből. Csiky János v.: A II. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp Csiky János v.: Zsidó magánalk. elbocsátásukkor járó illetm. vonatkozó jogszabályok. Bp Grill. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Bp Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. Pestszentlőrinc, Paulovits I. könyvny. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Bp Pallas. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Bp. Kiadó: Fekete Pál. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Bp. Csonka Emil: Szálasi országjárása. Bp. Könyv és Lapkiadó rt. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Bp Vör. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. munkaállamban Csoór Lajos: Parlamenti beszédei Bp Újságüzem. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Bp Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. Bp A szerző. 9

10 Csuray Károly A faji lélek. Bp Hollóssy. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Csűrös B. Emilia Kalotay Margit esküvője. Bp. Szt. István Társulat. Csűrös B. Emilia: Kalotay Margit. Bp. Szt. István Társulat. Csűrös Emilia B. Eltűnt egy kislány. Bp Dante. Csűrös Emilia B. Kislányból nagylány. Bp Dante. Csűrös Emilia B.: Az erdélyi kislány. Bp Dante. Csűrös Emilia, B.: Lexi és a vörös kereszt. Bp. Pósa Károly. Csűrös Lajos: Tengerek, hajók, háborúk. Bp Renaissance. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Bp Új Idők. Czabafi András v.: Trianoni strófák (versek). Bp M. M. Czakó István- A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Kalocsa, Czakó István- A tengelyhatalmak kultúrszoc. tev. a háború alatt. Kal Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Bp Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma.bp M. J. Czikle Gy. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Bp O.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Czikle Valéria: Három világ Gárdonyi Irodalmi Társaság. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Bp Grill. Czillei Géza: A láthatatlan front. Bp Stádium. Czillei Géza: Orosz mezők felett. (Százezrek könyve.) Bp.Áchim. D'Agostino, Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Bp St. D'Andrea, Ugo: Mussolini századunk motorja. Bp Stádium. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Bp.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Bp Dajkovics Sándor Évfordulóra. Bp Budai-Bernwallner. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. V. Jaross A. elősz. Bp Dalok és levelek a rabságból. Írta: névtelen. Bp Sárkány. Darabos László: Politikai földrajz. Kassa. Dr. Szentirmai Imre k. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Bp. Dr. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. E. Pártja naggyűl. Győrött márc. 5. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. igazságügym., Imrédy B. közgazd.min. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz. vitájában. Bp Függetlenség rt. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. E. Pártja nagygyűlésén Győrött, márc 5-én. Bp Darás Gábor dr. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. Bp. Darás Gábor dr.: A rutén kérdés tegnap és ma. Bp Magy. Nem. Szöv. Darré, R. Walter: A német bir. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Bp Franklin. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa,'40. Dau, Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Bp Centrum. Dánér Béla: Új Magyarország felé. Bp Pázmány. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp Apostol. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. é.n. Dávid István: II. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy.Ker. N.L.) elmondott ünnepi beszéde. Bp Dávid Iván: Hazátlan voltam. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Bp Vit. Rend. Debrecen vörösre mázoltan. Debrecen, M. Nemz. Könyv- és Lapk. Dekker Endre felsőházi beszéde dec. 20-án. Klny.Bp Dekobra: A hálókocsi angyala. Bp. Dick Manó kiadása. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. Bp Stephan. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Sátoraljaújhely Vajda. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. Érsekújvár, Pálfi-L. 10

11 Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp M. Cserk. Dettmann, H. E.: A "HE 114" bajtársai. Bp. M. Népműv. Paizs G. Dezséry Endre dr. vit.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Bp Athen. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. Bp Zrínyi csop. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. Bp Szerző Dezső Gyula- Háború és kultúra. Kecskemét, Szerző. Dezső Gyula: Őrségváltás. Kecskemét, Szerző. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Horthy István). Kecskemét, Klny. Kecskeméti Jogakad. 1941/42. évk. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. Kecskemét, '43 Délvidéki emlékkönyv. Megtiportak...! Újvidék, Hung. Dénes István: Turul! Reformot! Bp Vajda. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Bp Hellas. Diamant: Szabad gazdasági rendszer, vagy tervgazdaság. Bp Panth. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Bp Stádium. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Kassa., "Wiko" litogr. m. Dienes Gyula- Háborúban jártam. Bp Centrum. Dienes Gyula- Kis ezüst. Bp Centrum. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban Vitézi Rend. Z. csop. Dietz Károly dr.: Októbertol-augusztusig. Bp Dr. Rátz. Dinter: A vérontó bűn. Debrecen, 1922 és M. Nemz. Könyvk. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Bp. é. n. Bányai és V. Diplomata: Szfinx titok nélkül. Bp. Stádium. Dittner János dr.: Mo. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. Érsekújvár, Farkas. Divéky A. dr.: Mo. szerepe az évi lengyel-szovjet háborúban Divéky Andor: Kenyér-törvény. Érsekújvár, Doblhoff, Lily br.: Horthy Miklós. Bp Athenaeum. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. '41. Domokos László: A Baross Szöv. a magyar gazdasági életben. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Bp. Pfeiffer Ferdinánd. Domonkos József: Rablók barlangjában. Bp Kertész. Dopalovoro, A. Székesfv. népműv. bizottság kiadása. Doros Gábor A család- és fajvédelem társadalmi feladatai. Bp. '42. Doros Gábor: A magyarság életereje. Bp Turul. Doros Gábor: Javaslat a faj, család és népszaporodás védelméről szóló törv. intézkedésekre. Bp M.Cs. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Bp Achim. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Gyöngyös Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. Dövényi Nagy Lajos- Vérben és vasban. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Bp Stádium. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Bp Közp. Sajtó. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Bp (Százezrek könyve.) Kiadó: dr. Áchim András. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. Duce dec. 3-án tartott beszéde, A. Győzelemig. Bp Franklin. Duillet: Moszkva álarc nélkül. Dunavölgyi hitrege, A. Turán füz. I. sor. Bp Reé László. 11

12 Dunántúli (Bachó László): A zsidó, mint az ezeréves Mo. sírásója Dücső Csaba: Nincs kegyelem. Bp Centrum. Dwinger, Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Bp Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. Bp. May-nyomda kiad. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. Kassa, Egan Lajos id.: A zsidókérdés Magyarországon. Esztergom,1910 Egry István: Magyarság és labancság. Bp Bethlen. Egy év a nemzet életében1938. évi XV. t.-cikk. M. kir. belügym. kiadása Egy év a nemzet életében: Teleki P. gr., v. Keresztes-Fischer F., Reményi-Schneller L., v. Teleki M. gr., Varga J., Hóman B., Antal I., v. Bartha K., v. Jaross A. beszédei. Bp Stádium Rt. kiadása. Egy halálraítélt nemzet. Bp Magyarság. Egy vidéki páholy titkai. Bp E.K.N.L. Egy zsidó nyilatkozik. Tájék. füzetek, 32. sz. London-Berlin-Párizs, Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. Bp Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Bp Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai, Az. Bp Egyesült Nemz. Szoc. Párt programmja, Az. Bp Fráter. Egyény Károly: Feleljen, Szálasi úr! Bp Antiqua. Egyszáznégy katonadal. Bp Magyar Kórus kiadása. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Miskolc, Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára Kolozsvár, E.M.Közműv.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport Bp. Röpirat. Korányi M. Elmhurst, Ernst F.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó Held. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Esztergom, Buzárovits. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. Emberbőrbe bújt bestiák Nordland. Emese levente-leánykönyv. Pirospöttyös kisasszonyok. Bp Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Színre alkalmazta, zenéjét sz.: Török J. Lajos. Sárvár, Emlékezzünk vértanúinkról. Szeged, Keresk. ny. rt. Emlékezzünk. A budapesti ellenforradalom és a MONE.Bp Endre László Hatalom és igazság. Gödöllő Kalántai. Endre László: A berni per tanulságai. Bp Held. Endre László: A zsidókról. Bp Stádium. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Bp Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Bp Szittya. Eöttevényi Olivér dr.: Magyar politika- európai politika- világpolitika. Bp Dr. Egyed István. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. P Egyet. Eperjessy István: A Horthy M. VII. ker. Levente Sporttelep tört.és leírása. Bp Hollósy. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról, Az. Bp Erdeös László, vit.: Finnország szabadságharca. Bp Magy. Finn Tár. Erdély a magyar képviselőházban. Kolozsvár, Az E. p. kiad. Erdélyi Ernő: A mi utunk. A Turul Szöv. tört.-i, útja... Bp Erdélyi Ernő: A mi utunk. A Turul Szöv. története, útja. célkitűzése. Pécs. A Turul Szöv. pécsi kerületének kiadása. Erdélyi János dr. v.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. Debrecen, Klny. a Tiszántúli Gazdák és 4. számából. Erdélyi József Örök kenyér. Bp Harc. Erdélyi József Örökség. Bp. Stádium. Erdélyi József Fegyvertelen. Bp. Turul. Erdélyi József Halad az ék. Bp Szerző kiad. Erdélyi József Toldi-kéz. Bp. Magvető könyvtár. Turul. Erdélyi József: Emlék. Bp Magyar Élet kiad. Erdélyi Lövész Naptár Kolozsvár, Minerva Rt. K. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen, ellenem van. Sopron, Cr. 12

13 Erdélyi kérdések, magyar kérdések. Kolozsvár, Erdélyi P. Erdélyi lövészkönyv, évkönyv IX. erdélyi lövészkerület. Erdélyünk és honvédségünk. Szerk.: v. Rózsás József és v. Béry László. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. kiad. Bp Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. Debrecen, Harmathy ny. Erdődi Mihály, vit.: Horthy István. Bp. Essad, Bey: Egy ország tragédiája. Bp Grill. Esterházy Miklós gr.: Emléklapok Bp Szt. István. Eszes István: Osi nyomok. Bp Szalay Sándor. Eszterhás István A gébic. Regény a numerus clausus mellől. Kispest, Eszterhás István: Muszkavezető. Bp M. N. Diákszöv. k. Eszterhás István: Nemzetpolitika. Bp Magyar Jövő. Európa ereje győz. Bp Stádium. Európa és a bolsevizmus. Bp Új Auróra. Európa válaszúton. Háború vagy béke. Igazságot Mo.-nak! Európai gazdas. együttműködés. Bp Stádium. Everard, C.: Légiháború Spanyolország fölött. Ford.: Dienes Gy. Bp Evva Ernő: Nyugalom a viharban. Bp Orsz. Nemzetvéd. Ezt akarják a nyilasok! Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. p. Bp Ezt akarjuk, így akarjuk. Bp Centrum. Ébredj Európa. Bp Centrum. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása, Az. Bp Ébredő Magyarok Egy almanachja. Szerk. ifj. Liszt Nándor. Debr Ébredő Magyarok Egy évi dec. 20-án tartott előadásai, Az. Bp Ébredő Magyarok Egyesülete. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Bp Held. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak.Bp Élet a magas északon. Ford.: Vikár B. Bp Szalai. És eljő a nap... Európa válaszol. Bp Centrum. És mégis győzünk! Bp Nyilaskeresztes Ifj. Szervezet. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Pécs, Taizs. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Bp Franklin, klny.az Olasz szeml. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Pécs, Egyet. Fajgyalázás. Az XV. tc ának büntetőbírósági joggyak Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai, A. Bp Springer. Fajvédelem és büntetőjog... Bp F. kiadó: Bolgár Gy. dr. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, A. Bp Grill. Fajvédő szoc. párt szerv., gazd. és ügyviteli, fegyelmi szabályzatai Fajvédő szocializmus. Bp Bethlen. Falchi, Nino: A fasizmus agrárpolitikája. Bp Klny. a Szoc. Szeml. Fall Endre dr.: Jugoszlávia összeomlása- Délvidék visszatérése. Bp Magyar revíziós Liga. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Mo.-ért? M. Rev. L. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp Franklin, klny. az Olasz szemléből. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Pécs, Falusy Nándor: Két év naplója. Bp Sugár. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Bp A Függ. K.k. Faragho Gábor, vit.: Szovjet Oroszország. Bp. Stádium. Faragó Ede v. Tarlótűz, tábortűz. Bp M. Könyvb. II Faragó Ede v.: Öntudatos magyarság. Cegléd, 1938., II Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Bp.'33. Farkas György Moszkvai találkozó. Bp Közp. Sajtóvállalat. Farkas György- Benárd Géza, ifj.: Mi a hivatásszervezet? Hivatássz. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. Bp. 13

14 Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp M. Dolg.O.H. Farkas György: Kobrini sortűz. Bp Új Élet regénytár. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. Bp. Magyar Szeml. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Bp. Stádium. Farkas István A ködbeborult Anglia. Bp Budai-Bernwallner. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Bp Úmú. Farkas István Az égbolt lovagjai. Bp. Centrum. Farkas István Franco életrajza. Bp. Stádium. Farkas István: A Lisina halottjai. Bp C. (Hirdetései miatt.) Farkas István: A levegő titánjai. Bp Centrum. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Sárospatak, A szerző kiadása. Farkas János, ifj.: Ragyogó csillagok. Bp Szerző kiad. Farkas József: Az erős kéz. Bp. é.n. Jupiter. Farkasfalvy Mauks Endre dr.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Bp A szerző. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Pécs, Haladás ny. rt. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. ankét iratai, A Fasizmus eredete és fejlődése, A. Előszó: Augusto Turati, ford.: Rökk Istv. Fasizmus és munkásság, A. Róma Castaldi. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. Pécs, Dunántúl. Fábián Béla 6 ló, 40 ember. Bp Athenaeum. Fábián Béla Az orosz pokol. Bp Légrády. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Ifjúsági r. Bp Dante. Fegyverben. Elmélkedések és imádságok. L. Asbóth. Fegyverszünet Bp Stádium. Fehér Tibor: Ütött az óra. A trianoni béke története. Bp. Ifjú Polg. Fehér Tibor: Lidérckirály. ("Röptében a világ körül" c. melléklete miatt.) Bp M. Népműv. Társ. Fehér pokol es hadjárat német tudósítók cikkeiben. Bp. Stádium. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. Bp Kertész. Fehértájy Tibor: Hitler élete. Bp Szemes. Fehst, Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Ford.: Bosnyák Zoltán Feith Jenő: A vörös ochrana. Debrecen, Fejes Ferenc: Népdalok. Nagylétaliget, 1937.Fejes kiad. Fejér Lajos: Zsidóság. Bp Veritas. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Hódm.v.h Fekete István: Zsellérek. Bp Egyetemi. ny. Fekete P. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. A spanyol polgárháború. Veszprém, Veszprémi Egyházm. ny. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Bp Cserépfalvi. Felszabadulás naptára Fel. szerk.: Mindszenti B. dr. Felvidék, a visszaszerzett és még visszavárt. Felvidék tört., mai élete... '38. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Bp Mefhosz. Felvidékünk, honvédségünk. Bp Vitézi Rend. kiad. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. Kecskemét, Kecskem. Hírl. Fenczik Árpád dr.: A kárpátoroszok múltja és jelene. Pécs, Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Bp. Cserépfalvy. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Bp Stád. klny. Csendőrségi Lapokból Athenaeum Szebb Jövő k. 3. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Bécs, Kaisha. Festetics Domonkos gr. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. Szigetvártól az Országházig. Kaposvár, Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Bp Centrum. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. N. Szoc. Párt részletes programmja. 14

15 Festetics Sándor vezetése alatt álló M. N. Szoc. Párt küzdelmi programmja. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Bp Magyar Élet. Férfi, aki látta Sztálint, A. Klny. a Signalból. Ny. n. Fiala Ferenc Így dolgoztak. Bp Centrum. Fiala Ferenc A vörös kalapács. Bp Centrum. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Bp Könyv- és Lapkiadó rt. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. Bp Centrum. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Bp Held. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Bp Összetartás. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. A nyilas-kormány k.'44. Finck, Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Bp Stádium. Finn kék-fehér könyv. Bp A Magyar-Finn Társ. Finnek titka, A Sylvester. Finnországi napló. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban.) Bp Levente Hírközpont. Emese k. 7. Flack, Werner: Így épült a Siegfried-vonal. Bp Révai. Fleissig József: Szibériai napló. (Fogságom és szökésem.) Bp Benkő Gyula cs. kir. könyvkereskedés. Flórián Endre: A repülés hősei. Bp M. Ifj. Vöröskereszt. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Bp Franklin. Flüggen, Berthold: Anglia a világ kalóza. Bp Szenkó. Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar élet. Bp Sz. István. Fodor József: Feltámadunk. Riport. Kassa, "Wiko" k. k. m. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Bp. Népművelő Társ. kiad. Ford, Henry: A nemzetközi zsidó. Bp és Stádium. Ford, J. K.: Az orosz titok. Bp Pázmány P. Irod. Társaság. Forell, Fritz v.: Mölders. Bp Danubia. Forradalmárok egymás között. Bp Közp. Sajtóvállalat. Forradalom vezetői, eszközei és haszonélvezői, A. Pozsony. Ker. Szoc. E. Forrai Sándor dr.: Az évi IV. tc. Új zsidótörv. végrehajtása. Forzano Caesar. Forzano: Száz nap. Földalatti összeesküvők. Bp Keresztény Nemzeti Liga. Földes Éva: Mussolini, az újságíró. Bp Otthon. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Pécs, Kereskedők könyvtára 6. sz. Földi István: Felszabadulás. Tusnádf.-Kézdivásárh Miner. Földvári Béla dr.: Legitimizmus, restauráció, revízió. Bp Fraccaroli, Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Bp Athen. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Bp. é. n. Révai. France, S.: A vörös bilincs. Bp Tarka regénytár. Francia vezérkar titkos okmányai, A. Auswärtiges Amt Bp. Stád. Franciaország. Kongresszusok. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. A Párizsban évi VI. 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Bp Franciaországi hadjárat május 10-től június 23-ig, A. Bp Stád. Franz, E. Japán hangja. Franz, E.: USA, Japán, Anglia. Magyar-Német Társ. kiadványa. Bp Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. A modern gazdasági élet megszervezése. Bp Bánsági ny. Kispest. Freisler, Roland: Az új Európa jogrendjéről. Bp Franklin. Fricke, Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Röpirat. Bp XII. 3. Fricke, Hans: Stuka az égő pokol felett. Bp. Közm. k. és h. kft. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Bp Centrum. Funk, Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Bp Stádium. Függetlenség évkönyve Bp Stádium. Függetlenség évkönyve. Bp Függetlenség kiad. 15

16 Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. N. propaganda. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Bp Held. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Bp Kapisztrán. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. Bp Magy.Nemz.Sz. Gabányi János: A magyar nemzet története. V. k. Bp Steph. Gabányi József, olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Gabányi József, olysói: Mártírjaink. Az "őszirózsás" forr. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása. Bp Ho. Gallus Sándor: Nép és föld. Bp Bartha Miklós Társaság. Ganz és Tsa. Villamossági, gép-, vagon- és hajógyár rt. Ganz Á. f. sz. i. évkönyve az 1940/ /43. évről. Garamszeghy Sándor v.: Vörös bilincs. Debr.-Bp Csáky. Garay Lajos: A pécsi m. kir. honvéd hadapródiskola története. Pécs, Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. Előszó: Antal I. I-II. köt Gayda, Virginio Mit akar Olaszország? Ford.: Widmar, Antonio. Bp Gayda, Virginio Roosevelt félrevezette népét. Róma Novissima. Gayda, Virginio: Az olasz-francia ellentét. Bp Stádium. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Gábor Á.-Szerelemhegyi E.-Vándor K.: Láttam a finn csodát. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Bp Lingua. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Juhász A. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. évkönyve. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Bp Stádium. Gábor Géza dr.: Az irredentizmus. Sopron, A szerző. Gábor Géza- Feltámad még Magyaro. is az Úr nevében. Győr, Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Sopron, Máté. Gádor István: Egy névnap története. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. Budapest- Kaposvár, Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Bp Mérnökök. Gál György: Marion Duncan, a kémnő. Bp. A szerző. Gál Imre A magyar kommün története. Gál Imre Polgár a viharban. Bp Duna. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Bp Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Bp Klny. az "Egyetemes Philológiai Közl." évi II. füz. Gálffy Bódog: Tűz. És mégis győzünk. Bp Nyilask. Ifj. L. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. Bp. Makkay L. k. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. Bp Szerző. Gáspár Jenő: Az esztendő története. Bp Stádium. Gáspár Jenő: Az esztendő története. Bp A szerző. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Bp Centrum. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Bp Könyv- és Lapkiadó rt. Gellért Vilmos Szovjetamazon. Bp Achim. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. Bp. Centrum. George, J. R.: Jud Süss. A m. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Bp Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Bp Franklin. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Bp Új Auróra. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp Renaissance. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Bp Erdélyi Férfiak Egyes. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. Bp Szerző. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. Bp. Athenaeum. Géber Rezső Ádám: Az évi IV. tc. zsidótörv. szemléltető magyarázata. Bp Glória. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. 16

17 Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés, kényszerű elvándorlás, népek emelkedése és hanyatlása. Bp Stád. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. Bp Pátria. Gides, André: Utazásom a Szovjetunióban. Bp Cserépfalvi. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Bp Goltner Dénes dr.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. Bp Klny. a Magyar Jogi Szemle évf.-ból. Gombor Zoltán v.: Vitézek a világháborúban. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Győr V. Szabó és Uzsaly k. Gomez, T. H.: Lázadás San Maricán. Bp. Tokay István. Gondolat Göbbels, József dr július 24-én tartott beszéde. Bp Centrum. Göbbels, József dr. A spanyol helyzet igazi képe évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Berlin, Müller. Göbbels, József dr. A világbolsevizmus álarc nélkül évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Hamburg Göbbels, József dr. A zsidók akarták a háborút. Bp Göbbels, József dr. Beszéd a berlini Sportpalastban Febr Göbbels, József dr. Kommunizmus álarc nélkül. Berlin, Müller. Göbbels, József dr. Naplóm. Ford.: Fiala Ferenc. Bp. Centrum. Göbbels, József dr. Rádióbeszéd július 26-án. Bp Centrum. Göbbels, József dr. miniszter, bir. vez. az évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. Berlin, Müller. Göbbels, József dr.: A német nép totális háborúja. Bp Centrum. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Bp Stádium. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. E. Pártjában Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr.-ról és ellenforr.-ról. Bp Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A három esztendős munkássága, A Bp. Stádium. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A. Bp Állam. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Bp. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Bp Stádium. Görgő Tibor: Higgyetek, magyarok. Bp Hornyánszky. Gral, Ferdinánd: Anglia "annektál". Berlin, Ném. Inf. Szolg. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Bp Bethlen. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Bp Franklin. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Bp M. Szemle Társ. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Hódmvh Dura. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Bp. Korunk Szava. Gritzbach, Erich: Hermann Göring egyénisége, munkássága. Stád Groszmann dr.-vári dr.: Megengedett és színleges iparűzés, érdek. és munkaváll. a zsidótörv. korlátai között Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. Bp Franklin Társulat. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Bp Szt.Ist.A. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Bp. Kertész Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. Szabadka, A szerző. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Veszprém, Egy. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. A Gyenes János: A Turul Sz.-be tömörült Hollós M. bajt. egy. tört Gyllenkrok: A német hadviselés. Bp Stádium. Gyomay György: Ébred a magyar föld. Bp. Athenaeum. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Bp Miénk. Györgyi: Itália hadrakel. Bp Kis Gy.. Győri I.-Kázméri K.: Kun Béláék 133 napos rémuralma Győri levente nap. Bp Levente hírközpont. 17

18 Győry Jenő, Felpétzi: A soproni zsidókapu. Tört. regény K. Ifjak Tár. Gyula diák: Gyújtogatás Bp Kókai. Ha magyar vagy, pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939.N.Fr. Hacsak Géza: Ausztria... és soha többé. Bp Főv. K. Kft. Hadak útján Magyar. erő, magyar virtus könyve. Bp Hadak útján. Valahol a Don mentén... Bp Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Bp Haendel Vilmos dr. Korszerű belhírverés. Miskolc, A szerző. Haendel Vilmos dr.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Miskolc, Miskolci Jogászélet K. 7. szám. Haendel Vilmos, sz. dr. Politika, alkotmánytan és közigazgatástan Haendel Vilmos, sz. dr.: A nemzetiségek, pol. tanulmány. Debrecen, Haffner Zsigmond: Tábortűznél. Pécel, Hollósy. Hajas Imre: Sztálin élete. Bp Szerző. Hajdú I.-Szabó J. dr.: A második zsidótörv. földbirtokpol. rend. végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp Tébe. Hajdú István: A második zsidótörv. földbirtokpol. rendelkezéseinek végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp Athen. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Bp Athenaeum. Hajdú István: Nagymagyarországért. Versek. Bp Hajdú Mátyás: Előre. (Frontregény.) Bp Szemes kiadás. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Bp Szerző. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp Szenkó. Halál népbiztosa, A. Szamuely Tibor gyilkosságai. Bp Halász Pál dr. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. Bp A Szerző. Halfeld, Adolf: Az "Athenia" eset. Berlin, Halla A.-Dobrovits K.: Mo. története, különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Bp Hellas. Haller István Harc a numerus clausus körül. Bp Szerző. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Bp Stephaneum. Haller István- A keresztény politika. A ker. pol. kézikönyvt Haller István- A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Bp Szerző. Stephaneum. Haller István: Faj-e a zsidóság, vagy felekezet? Bp Apostol. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc.dem. tükre Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Bp. M. Nem. Sz. Halliburton, Richard: Varázssipkában a föld körül Tolnai. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Bp Haltenberger Mihály dr.: Politikai földrajzi világkép. Mo. és a föld mai hét nagyhatalma. Bp M. Külügyi Társ. k. Hamvas József: Budapest megújhodása Bp Szer. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Bp A szerző. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa, Felvidéki pol. foglyok S. Hangya naptár az évre. Bp Hangya Közp. Hankiss János: Tormai Cécile. Bp Singer és Wolfner. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. hadjárataiból. Bp Magy. kir. honvéd vezérkar főnöke. Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Bp. Honvéd vfk. VI.o. Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Bp Hargitai K. István: Faji értékelés- nemzeti értékelés. Bp Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. Bp Urbányi ny. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Bp Urbányi. Harmjanz, Heinrich: Közösség és kultúra. Bp Sylvester. Harms, H. P.: Összetartás. Bp. M. Népművelők. Dr. Lőrinczy. 18

19 Harsányi András: Miénk a holnap. Bp Stádium. Harza Lajos dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp Szt. I. T. Hat haditudósító a vörös fronton. Lovik K., Jagits J., Kapy D. stb. Bp Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp Centrum. Hazatértekért, A... A Baross Gyáripari csoport évkönyve. Bp Máthé. Hazudnak, hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. szoc. kivégzi a szociáldemokráciát. Bp Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra eln.15/1942. H.M. rend. Bp Centrum. Háborús tízparancsolat. Nagykovácsy M. prospektusa Bp Hálás szeretetünk. Magy. nagyok uralkodnak hazánkon. Röpirat. Három csillag. Írták: Erdélyi József, Sinka István, Sértő Kálmán. Bp Házassági törv. kieg. és a fajvédelemről szóló évi tc. és végrehajtási rendeletei, A. Bp Neuwald. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. Bp Ath. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Bp Athenaeum. Hefty Frigyes v.: Hetedik hely. Bp Forrás. Hefty Frigyes vit. Mégis repültünk... Bp Stádium. Hefty Frigyes vit.: Repülők előre. Bp Franklin. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Bp Bagó. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Hegedűs Bertalan dr.: Az új zsidótörv. részl. magyaráz Hegedűs Gyula:-45 fok. Bp Tér. Hegedűs István: Őrségváltás. Bp Stádium. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Bp Jakab. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. Bp Stádium. Heidrich, Heinz: Ketten Anglia ellen. Ford.: Balogh Barna. Bp Vikt. Heldes: Légiháború 1938-ban. I-V. kiad. Bp Turcsányi. Helle Ferenc dr.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Bp Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. szervezete és tagjainak névkönyve. Bp Urbányi J. Heller András: Mussolini földreformja. Klny Szeged. Helmeczi István: A zsidókérdés. Kökényesmindszent- Mezőberény, Helmuth, Walter: Lángszórós különítmény. Bp Viktória. Herczeg Géza: Kun Béla. Bp Ált.. Hermann Imre dr.: A nemz.-szoc. munkaértékelés. Miskolc, Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Bp. Stádium. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. Bp Pantheon. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Berlin. Német Inform. szol Héjjas Iván és a rongyosok. Hézser László: Harc a magyar jövőért. Bp Novák. Hindy Zoltán: A korszellem. Bp Sárkány. Hire, Jean de la: Földönfutó Franciaország. Bp. Stádium. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. 390/1943. M. E. sz. rendelet. Bp Centrum. Hitler Adolf beszéde május 4-én. Hitler, Adolf nov. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. Bp.1941.Centrum. Hitler, Adolf okt. 6-án a Bir. Gyűlésen elmondott beszéde. Bp Hitler, Adolf febr. 24-én Münchenben a N. Nemz.szoc. P. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde Span. Hitler, Adolf dec. 11-én a Bír. Gyűlésen F. D. Roosevelt háborús felelősségéről mond. besz. Hitler, Adolf okt. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. Hitler, Adolf jan. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. Bp Hitler, Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. évfordulóján tartott rádióbeszéde jan. 30-án. Bp Centrum. Hitler, Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben, a mozgalom főv, régi harcos bajtársai előtt nov Hitler, Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról szept. 10-én. 19

20 Hitler, Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt ápr. 26-án. Bp Hitler, Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. ünn. Berlinben márc. 21-én. Bp Hitler, Adolf 1940 birod. kanc.-nak az ifjú Németo. vez. beszédei, Dr. Göbbels J. előszavával. Bp Hitler, Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa jan. 1-én. Hitler, Adolf jan. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Hitler, Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt július 19-én. Berlin, Deutsche Zentraldruckerei. Hitler, Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés márc. hó 7-én tartott beszéde. Berlin, Müller. Hitler, Adolf: Harcom kiadás. Bp Centrum. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. '42. Hitler-Jugend, 10 éves a. Előszó: Artur Axmann. Bp Levente Hírk. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Bp Árpád. Hitter József: Spanyol tűztenger. Bp Pázmány Péter Irod. T. Hivert Dezső: Munkáskérdés. Bp Eggenberger. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Bp Pallas. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Bp Forrás. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Bp Hoitsy L. Pál.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Korunk Sz. 26. Holló József Moszkva, Bp Bethlen. Holló József Spanyolország rémnapjai. Holló József: Az új Horvátország. Bp Athenaeum. Holló József: Az új Horvátország. Bp Kókai. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Bp.1941.Nemz.pol. kérd. 4. Homo Sapiens: A kapitalizmus, szocializmus, fasizmus, nemzetiszocializmus bírálata Vác. Kapisztrán. Honvéd naptár, Bp. Népirodalmi Vállalat. Honvédeink Vörösországról. Bp Kókai. Honvédeink az új hadak útján. I. rész. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. II. rész. Kisemberek, nagy hősök. Bp Honvédek! Veletek vagyunk Bp M.I.M.E. Honvédelem, katonaszellem, hősi kultusz. Bp K.n. Honvédelmi ismeretek. III-IV. Bp Honvédelmi minisztérium: Leventelány, röpcédula. Bp Hoór Károly: A numerus clausus. Bp Mone kiad. Horthy Miklós. Í.: Csathó K., Gulácsy I. stb. Bp Singer. Horthy Miklós. Bp Stádium. Nemz. Könyvtár Hortobágyi Károly: Kis káté. Szeged, Burkus. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Bp K. Hírlapk. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Bp Stádium. Horváth János, jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas.v.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. Veszprém, A szerző. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. Bp Szt. István T. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története Bp M. Külügyi Társaság kiadása. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Középeurópai kérdés változatai a XX. században.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Bp Magy.Népn.Rend. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Pécs. A szerző. Horváth László: Őseink nyomában. Versek az orosz harctérről.bp Hoyos, Max Graf: Spanyolország megmentői. Bp Szefhe. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben Hóman Bálint Magyar sors, magyar hivatás. Bp Athenaeum. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp Centrum. Höpp-Dinnyés Világhíradó. Bp Centrum. 20

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Kiállítás: 2015. június 16-án (kedden), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI. ker.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés LXVI. Legyen átok a földön, Hol ama fa termett, A mellyből én nekem Bölcső készítteték; Legyen átkozott a kéz, Melly e fát ülteté, És átkozott az eső s a

Részletesebben

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra

Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra Abaúj Antikvárium 2011 A régi ügyvédvilágban minden jó nevű ügyvédnek saját könyvtára volt. A könyvtárak gyakorlati hasznukon felül szakmai

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Barcs Sándor)(1964) A MODERN OLIMPIÁK REGÉNYE S P O R T. (Nagymihály Sándor) BLAHA LUJZA, s nemzet csalogánya SZÍNHÁZ - SZÍNMŐVEK SZINÉSZÉLETRAJZ

Barcs Sándor)(1964) A MODERN OLIMPIÁK REGÉNYE S P O R T. (Nagymihály Sándor) BLAHA LUJZA, s nemzet csalogánya SZÍNHÁZ - SZÍNMŐVEK SZINÉSZÉLETRAJZ Barcs Sándor)(1964) A MODERN OLIMPIÁK REGÉNYE S P O R T (Nagymihály Sándor) BLAHA LUJZA, s nemzet csalogánya SZÍNHÁZ - SZÍNMŐVEK SZINÉSZÉLETRAJZ - (Dr. Rókusfalvy Pál) SPORT PSZICHOLÓGIA S P O R T A 21

Részletesebben

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 3. 16. 46. 61. 73. 94. 109. 135. 145. 27. ÁRVERÉS A könyvbemutató helye és ideje:

Részletesebben

7. RÉSZ MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

7. RÉSZ MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 397 7. RÉSZ MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 22. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG, ILLETVE TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 1918 1918. november 13-án a szovjet kormány érvényteleníti a breszt-litovszki kényszer-békeszerződést.

Részletesebben

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János Dr. Viczián János Katolikus sajtó 1. Aacheni Értesítő, Aachen, 1962. aug.--1971.: egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz

Részletesebben

Magyar Katolikus Misszió Könyvtára 2011. július 5.

Magyar Katolikus Misszió Könyvtára 2011. július 5. Ábel András Los Alamostól Nagaszakiig ÁBE/T Püski Az atombomba története 1995 Abramova, Z.A. A müvészet ősi formái ABR/X Gondolat 1982 Adamson, Joy Elza és kölykei ADA Gondolat 1966 Ady Endre A menekülő

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERZK AZ ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKONBAN Aktualizálva: 2003. május ABÁDI NAGY Zoltán (Abádszalók, 1940. nov. 16.): irodalomtörténész, mfordító. 1965-ben a KLTE m. angol szakán

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez Múltunk, 2007/4. 255 281. 255 [ ] KEREPESZKI RÓBERT Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez A két világháború közötti magyarországi németségrôl és szervezeteirôl

Részletesebben

TRIANON, 1920. június 4. Áldást a magyarra!

TRIANON, 1920. június 4. Áldást a magyarra! XXIX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2010 TRIANON, 1920. június 4. A világtörténelem legnagyobb szégyene, igazságtalansága és kegyetlensége! Trianon: the greatest disgrace, unjustice and cruetly of the universal

Részletesebben

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû, Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkõmûvesség a második világháború idején Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÉLETRAJZOK 1. Arany Bálint (1901-1987), mérnök

ÉLETRAJZOK 1. Arany Bálint (1901-1987), mérnök ÉLETRAJZOK 1 Ambrózy Gyula (Nyíregyháza, 1884. febr. 12. Szolnok, 1954. márc. 2.), nemzetközi jogi író, a kormányzati kabinetiroda vezetője Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1906-ban bírósági

Részletesebben

Baán Jenő 19 Bakó József

Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő, a felsőház tagja. 1869 márc. 25-én született a sopronmegyei Iváncon. Róm. kath. esperes-plébános Süttörön, Sopronmegyében, kormányfőtanácsos. A középiskoláit Sopronban,

Részletesebben