A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja"

Átírás

1 A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk A mi gonoszságainkért sebesítettet meg, Ötödik szám a mi bűneinkért töretett össze Április Iz 53,5 Szerkeszti: A pásztói ifjúsági közösség

2 Liturgia, amiben élünk Húsvét A húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét hajnalán támad fel halottaiból a mi Urunk, Jézus Krisztus. Sokan tévesen azonosítják ezt a napot Nagyszombattal. Talán azért, mert régebben még Nagyszombat délelőttjén volt a húsvéti vigília. Bár a húsvéti vigíliát Nagyszombat estéjén szokták tartani, azonban a húsvéti vigília és a Nagyszombat nem azonos. Ugyanis Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál elmélkedik és imádkozik. Egy csendes készülődés előzi meg a húsvét éjjeli megemlékezést és, liturgiát. A húsvéti vigília az előírások szerint a sötét beállta után kezdődik. Üres és sötét a templom. A templom előtt kezdődik a tűzszentelés szertartása, melynek során a pap megáldja a tüzet, azután megáldja a húsvéti gyertyát, belevési a keresztet, az Alfát és az Omegát, majd a folyó év számait. Ezután beleszúrja a Krisztus öt szent sebét jelképező tömjénszemeket, meggyújtják a húsvéti gyertyát az új tűzről már ezzel jelezve Jézus feltámadását, és bevonulunk a sötét templomba. A bevonulási menet elején megy a pap az égő húsvéti gyertyával, és háromszor (a templom bejáratánál, a templom közepén és a szentélyben) beénekli: Krisztus világossága! Erre a válasz: Istennek legyen hála! A harmadik beéneklésére már égnek a hívek gyertyái, és a beéneklés után felkapcsolják a templom világításait. Ezután a pap esetleg egy jól éneklő hívő elénekli a húsvéti öröméneket, az Exultetet. Ez egy gyönyörű imádság, mely gregorián énekkel és az üdvtörténetbe elhelyezve hirdeti meg a megváltást és Krisztus feltámadását. A húsvéti örömének alatt mindenki áll, kezében égő gyertya. Ezután következik az igeliturgia. Ezen a napon 7 ószövetségi olvasmány van, melyek közül legalább hármat fel kell olvasni, melyben kötelezően szerepelnie kell a kivonulás történetének. Az olvasmány elolvasása után válaszos zsoltár, majd az olvasmányhoz kapcsolódó könyörgés következik. Az utolsó olvasmányt követő könyörgés után meggyújtják az oltár gyertyáit a húsvéti gyertyáról vett lánggal, majd ismét felhangzik a Dicsőség. Megszólalnak a csengők, a harangok, ünnepi hangokon szól az orgona, ezzel rádöbbentve minket a megváltás és a feltámadás hatalmas üdvtörténeti szerepére. Majd következik a szentlecke, az Alleluja ünnepi beéneklése, és Krisztus feltámadásáról szóló evangéliumi szakasz felolvasása.

3 A prédikáció után következik a keresztség liturgiája. Az ősegyházban csak ezen a napon volt keresztelés halálveszély esetét kivéve. Amennyiben nincsenek keresztelendők, akkor a pap a keresztkutat áldja meg. Elősször elhangzik egy buzdítás, majd a Mindenszentek litániájának dallama csendül fel. A litániát lezáró könyörgés után következik a víz megáldása. A tűz után egy másik természeti szimbólum kerül megáldásra. A víz megáldása után következik a keresztségi fogadás megújítása. Állva, égő gyertyával a kezünkben mondunk ellen a Sátánnak, és a feltámadt Krisztus világosságát jelképező gyertya lángjánál tesszük le ismét a hitvallásunkat. Ezután a pap az újonnan megszentelt vízzel meghinti a népet. Az Egyetemes könyörgések után folytatódik a szentmise az Eukarisztia liturgiájával. A szentmise egész szövegét átjárja húsvét üzenete, a feltámadás fénye. Örvend az Egyház, mert visszakapta a Vőlegényt. Vége a böjtnek és ismét az ünneplésé a szó. A régi Osztrák-Magyar Monarchia területén szokás a feltámadási körmenet. Általában ezen a napon tartják, de lehetőség van Húsvét vasárnap is tartani, de a feltámadt Krisztus fénye kevésbé érzékelhető szimbólum vasárnap délelőtt, mint éjjel. A körmenet lényege az, hogy tanúságot teszünk a világ számára a feltámadt Krisztusról, az Eukarisztiáról. Nem csak az Oltáriszentséget visszük ilyenkor körbe, hanem az égő húsvéti gyertyát és a feltámadt Krisztus szobrát is. A templomba visszatérve ismét felzeng a Te Deum, a Téged, Isten dicsérünk himnusz, mellyel 1megköszönjük atyai jóságát. A párverset egy könyörgés, majd a szentségi áldás követi. Sok helyen szokás ezután elimádkozni a litániát, engesztelésül a káromkodásokért. A húsvéti vigíliát az ünnepélyes elbocsátás zárja, kettős allelujával a végén. Húsvét vasárnap lehetőség van az Aspergens szertartásra, amin belül a pap a vigília misében megáldott új vízzel meghinti a híveket. Ami még eltérő a megszokottól: a szentlecke után és az alleluja előtt elénekeljük a húsvéti szekvenciát, mely Krisztus feltámadása utáni történéseket foglalja össze röviden. A szentmise végén lehetőség van a húsvéti ételek megáldására is. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Minden vasárnapunk egy Húsvét. Igyekezzünk tevékenyen részt venni a húsvéti szent háromnap liturgiáin, melyek meghatározzák majd a hétköznapjainkat. Pásztó minden jóakaratú lakosának és a Kapocs olvasóinak áldott húsvétot kíván, Szabó Zsolt káplán

4 Engedjétek hozzám a gyerekeket A szamár füle Az Isten, amikor az állatokat megteremtette, sorban megmondta valamennyinek, hogy melyiknek mi a neve. -Megértettétek? kérdezte az Úr. Az állatok bólintottak a fejükkel. -Megértettük -Jól van mondta az Úr elmehettek, de holnap ismét jöjjetek vissza. Majd sorban kikérdezlek, hadd lám, nem feledte-e el valamelyik a nevét. Az állatok visszamentek, és az Úr sorra kérdezte valamennyit. -Mi a neved? -Ló. -Mi a neved? -Tehén. S így kérdezte tovább. Mindegyik megfelelt helyesen. Legvégül maradt a szamár. -Mi a neved? A szamár nagyot bődült: -Iá! Iá! De a nevét nem tudta megmondani. Ekkor az Úr így szólt Gábor arkangyalnak: -Gábor, rázd meg jól a fülét, s közbe mondjad mindig a nevét, hogy nehogy elfeledje! Gábor arkangyal megfogta a szamár fülét, amúgy magyarosan, s úgy meghúzta, csavargatta, hogy egyszeriben háromszor akkorára nyúlt, mint azelőtt volt, közben meg folyton kiabálta: -Szamár! Szamár! Szamár! Azóta olyan hosszú a szamár füle.

5 Egyházzene A Gregorián A gregorián ének, vagy összefoglaló névvel gregoriánum (cantus gregorianus), a római egyház ősi egyszólamú, latin nyelvű, liturgikus éneke. Először a IX-X. században jegyezték le, szoros értelemben ezt a törzsanyagot nevezzük gregorián éneknek. Elnevezése Nagy Szent Gergely pápa ( ) liturgiai és énekrendező tevékenységére utal, melynek alapja Johannes Diaconus Gergely-életrajza 860 körül, mely szerint ő az antifonále szerzője, a Schola Cantorum megalapítója, a fő énekmester, aki még öreg létére is, a nyugágyán fekve, korbáccsal felügyel az énekes gyermekek munkájára. És megjelennek a kódexekben azok a képek, amelyeken Gergelynek a természetfeletti ihlet galamb képében sugallja a dallamokat. A XIX. század végén elindult vizsgálatok eredményeképpen abban állapodott meg a kutatás, hogy a gregoriánnak nevezett dallamkincs részben Gergely előtt, legnagyobbrészt azonban az ő működése után keletkezett. Ez a törzsanyag a legelső keresztény századok óta folyamatosan épült fel, különféle változások után nyerte el lejegyzett alakját, majd a lejegyzés után is tovább gyarapodott, egészen a XV. századig. Tágabb értelemben mindezt együttvéve nevezzük gregorián éneknek (vagy a középkori latin szóhasználatával cantus planus-nak, mely a gregorián sima, nyugodt, egyenletes tempóvételére és előadásmódjára vonatkozik). Cantus choralis elnevezése arra utal, hogy általában kórus adta elő. A gregorián ének évszázadokon át a zenészek legfőbb tananyaga és a többszólamú kóruszene téma-kincstára volt. Cantus firmus (szilárd dallam) elnevezése tehát a többszólamúság kialakulása után keletkezett, és a gregorián fődallamot jelzi a többszólamú (polifón) kompozíciókban. (Harmat Artúr Központi Kántorképző)

6 Krónika és 1989 között volt Pásztón plébános Dr. Nagy Lajos c. apát Úr. Sokunkat ő keresztelt, nála voltunk első áldozók, bérmálkozók. Az idősebb korosztály elmondhatja magáról, hogy ő előtte fogadtak házastársukkal örök hűséget. Karácsony utáni napokban meglátogattam őt a miskolc-hejőcsabai szeretetotthonban, ahol festői környezetben tölti nyugdíjas éveit. A célom az volt, hogy kicsit beszélgessek vele az itt töltött 23 évről. Kérdéseimre nehezen válaszolt, majd fölállt, és bekapcsolt egy filmet, amiben életéről, munkájáról mesélt. Úgy gondoltam ezt leközlöm, mint egykori híveinek. Anyagi körülményeink miatt úgy tűnt, nem tudok középiskolába menni. Általános iskolai igazgatóm azt mondta, >>nem lehet, hogy te ne tanulj tovább<<. Azt tartotta, én vagyok a legjobb tanulója az iskolájának. Ezért ben elintézte, hogy középiskolai ösztöndíjat kapjak. Utána kiderült, hogy nem vagyok beiratkozva. Mikor találkoztam vele leszidott, hogy mikét lehet valaki ennyire nemtörődöm. Megígértem neki, hogy elintézem a beiratkozást. Egy hét múlva találkoztam vele, és közöltem, hogy nem voltam beiratkozni. Erre már nem is tudott mit szólni. Azt kérdezte, mi szeretnék lenni? Azt válaszoltam magam sem tudom hogyan bánom, hogy nem mentem el papnak. Hozzá kell tennem, hogy néhány nappal előtte az egyik osztálytársamat lebeszéltem arról, hogy elmenjen papnak. Jászapáti akkor paptermő vidék volt, hisz négyen-öten is készültek a papságra. Egy mise után az asszonyok kint beszélgettek, hogy ott voltak a kispapok a misén. Ez volt a hivatásom megszületésének a pillanata. Édesanyám azt mondta a többi asszonynak, hogy >>boldog édesanya az, akinek pap fia lehet<<. Néhány hónap múlva jelentkeztem papnak, konkrétan kis szeminaristának. Még nem volt középiskolám. Volt Egerben egy intézet, kis szemináriumnak mondták. Azok tanultak ott, akik papok akartak lenni, de nem volt meg a középiskolájuk. Így kerültem Egerbe. Két évet ott kihúztunk, de időközben át kellett költöznünk egy másik helységbe, mert az épületet államosították. A szomszédban levő nagy szemináriumba, papnevelő intézetbe költözünk. Egy év múlva egy alkalommal nagysétáról visszajövet a prefektusa azzal fogadott, hogy >>siessetek, pakoljatok össze, mert este 9-ig el kell hagyni az épületet<<.

7 Hazautaztam édesanyámékhoz, majd Pestre, a Hittudományi Akadémiára küldtek. Nehéz idők jöttek, mert közelgett 56. Később kispapokat is elvittek a forradalomban való részvétel miatt ban, mikor a tanulmányim befejeztem, akkor történt a szeminárium föloszlatása. Néhány hónap múlva, június 5-én szentelt pappá Szabó Imre Püspök Úr. Első helyem Nyírbátor volt. Ott ismerkedtem meg a nyírséggel. Nyírbátorból Baktalórántházára kaptam elhelyezést. Onnan visszakerültem Budapestre, és ott szereztem meg a doktorátust 1959-ben. Majd Geszterédre kerültem. Egy évre rá átkerültem Jászfényszarura. Ott feladatom volt a rossz állapotba levő templom helyrehozatala. Végül sikerült kívülről és belülről is rendbe hozni a templomot. Nem is álmodtam róla, hogy fiatalemberként Pásztóra kerülhetek. Pásztó akkor jeles, nagy helynek számított. Nyolc éves pap koromban oda kerültem plébánosnak. Pásztóra is azzal a jelszóval kerültem, hogy rendbe kell hozni a templomot. Akkor már megvolt a rendelkezés, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében a templomokat át lehet alakítani. A pásztói templomban kialakítottam az új liturgikus teret. Így készült el az első fél márványból faragott oltár augusztus 10-én került sor a fölszentelésre. A templomot fiatal művészek festették ki. A templom konszekrálását Brezonóczi Püspök Úr és Szabó Imre Püspök Úr együtt végezte. Ugyanakkor 517 fiatal bérmálkozott. Így kezdődött az én 23 éves pásztói működésem. Közben a Brezónóczi püspök Úrból érsek lett, és megkért templomok átrendezésére. Közel 30 templomot terveztem az egyházmegyén belül és kívül. Később Seregély Érsek Úr megkeresett és közölte, hogy szeretné, ha Gyöngyösre mennék. Ott nagyon le voltak rombolódva az épületek ben kerültem oda. Megcsináltuk a Szent Bertalan templom liturgikus átrendezését, majd folytatódott a templom fölújítása kívül-belül. Közben folyt az Erzsébet templom fölújítása, ami a háború alatt bombatalálatot szenvedett. Gyöngyösnek gazdag műkincs anyaga volt, ami a front alatt eltűnt. Kiderült, hogy elrejtették. Még az elődöm ezt megtalálta. Mikor átvettem a plébániát az első dolgom az volt, hogy bankszéfet béreltem, és oda átvittük a műkincseket. Később kialakítottunk egy kincstártermet. Ilyen csekélységek voltak

8 Kis hírek a nagyvilágból Dallasban felülvizsgálják a halálos ítéleteket 2001 óta 12 már jogerősen halálra ítélt személyt engedtek szabadon, mert kiderült az ártatlanságuk. Ez több mint bármely más USA-tagállamban. Az elítéltek ártatlanságát a nemrég engedélyezett DNS-tesztek igazolták. Teréz Anyáról neveznek el katedrálist Koszovóban Prizren Egyházmegye új püspöke a Kirche in Not segélyszervezetnél tett látogatásakor bejelentette, hogy Koszovó kormánya aláírta azt az engedélyt, amely lehetőséget ad egy új katedrális felépítésére adta hírül a Zenit hírügynökség. A templomot Kalkuttai Teréz Anyáról szeretnék elnevezni, aki Albániából származik, és akinek szülei koszovóiak voltak. Március 6. és 8. között ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Az ülés középpontjában a papsággal kapcsolatos kérdések álltak. Három előadás hangzott el: Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke a papságot érintő egyházjogi kérdéseket elemezte, Beer Miklós és Udvardy György püspökök pedig a papság mai pasztorális, missziós feladatairól beszéltek. A II. János Pál állomás következik Madridi fiatalok egy csoportja kampányt kezdeményezett az interneten, hogy a spanyol főváros egyik metróvonalának új állomása II. János Pál pápa nevét kapja. Ezzel az egyszerű gesztussal szeretnénk megemlékezni II. János Pál pápáról, s így fejet hajtani az ő erkölcsi és szellemi tekintélye előtt. Ternyák Csaba az új egri érsek Március 15-én, csütörtökön, XVI. Benedek pápa elfogadta Seregély István egri érsek lemondását az Egri Főegyházmegye vezetéséről, az Egyházi Törvénykönyv 401. kánonjának első paragrafusa értelmében. A nyugalomba vonuló főpásztor utódául a Szentatya Ternyák Csaba címzetes eminentianai érseket, a Papi Kongregáció titkárát nevezte ki. A Szentatya elfogadta Szabó Tamás tábori püspök lemondását XVI. Benedek pápa március 15-én elfogadta Szabó Tamás püspök lemondását a magyarországi Tábori püspökség lelkipásztori vezetéséről, az Egyházi Törvénykönyv 401. kánonjának 2. paragrafusa értelmében.

9 Húsvéti népszokások Húsvét idejét a niceai zsinat 325-ben a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapban állapította meg. A húsvét tehát mozgó ünnep. A húsvéti ünnepkör virágvasárnappal kezdődik és az ún. nagyhéttel folytatódik, majd a húsvétvasárnapot követő fehérvasárnappal zárul. A húsvéti ünnepkör népünk hitvilágában és szokásaiban igen jelentős volt. E hiedelmek egyrészt ősi szokások, másrészt egyházi eredetűek. Húsvét két legnépszerűbb szoksáa az öntözés és a tojásfestés. Mindkettő szokás falun és városban is. Régen a kútból húzott vízzel öntötték le a lányokat, ma már szagos vízzel locsolkodnak. Régi szokás a tojásfestés és a tojásokkal kapcsolatos játék. A tojásfestés az asszonyok, lányok dolga. Legegyszerűbb módja, hogy a tojás felületét levéllel burkolják be és úgy teszik a festékbe; utána a levél helye világos marad. Régen házi festékanyagokat használtak: hagymalevél, zöld dióhéj főzetét, vadkörte- vagy vadalma héját, gubacsot stb. A tojások írásának legismertebb módja az, hogy viaszt olvasztanak meg, s a folyékony viasszal a tojás héjára a kívánt mintákat. Ha a viasz megaludt, a tojást a festékbe teszik. A színes tojásról a viaszt letörlik, s a helye sárgásfehér marad. Ezt esetleg másfajta színnel színezik. Karcolással készülne a vakart vagy kotort tojások; a díszítőmotívumokat éles szerszámmal kotorják a tojásra. Húsvéti szokás volt Erdélyben a kakaslövés is. Régen élő kakasra lövöldöztek régies íjjal és nyílvesszővel, újabban már csak festett céltáblára. A célba lövést tréfás rigmus kíséri. Elősször perbe fogják a kakast, majd elmondják a kakas búcsúztatóját. Ha a nyíl pontosan a kakas szívébe fúródik, véget ér a játék. A szokást kakasvacsora fejezi be. Már a XII. században szokás volt a katolikus falvakban az ételszentelés. A gyerekek szokásaihoz tartozott a lármás nagyheti Pilátusverés. Régi szokás a húsvéti határkerülés is, melynek Zalaegerszegen a török harcokkal kapcsolatban történeti eredetmondát fűztek.

10 Helyi hírek Azon szülők, akiknek gyermekét nem Pásztón, vagy a pásztói plébánia által ellátott települések /Hasznos, Mátrakeresztes, Mátraszőlős/ valamelyikén keresztelték, a keresztelés igazolásául szerezzék be a keresztelést végző plébániától gyermekük keresztlevelét! A szent sír virágaira a szokott módon gyűjtünk. Az adományokat a Mária oltárnál elhelyezett perselybe lehet bedobni. Május 19-én Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó lesz Nagymaroson. Az előző találkozóra autókkal tudtunk eljutni, így már most fölhívjuk a figyelmet erre a találkozóra. Jó lenne, ha minél többen jelentkeznének és idén tavasszal már busszal tudnánk menni. Jelentkezni lehet a hittan órákon, és Szabó Zsolt káplán atyánál. A Szív-Szentjánosbogár közösség az idén április 28-án rendezi meg a jubileumi X. Országos Métabajnokságot. Méta edzéseket tartunk szombatonként délután háromtól, a Cserhát lakótelepen a Munkaügyi Központ háta mögött. Minden régi és új játékost szeretettel várunk! Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök várja azon fiúk jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a papi szolgálat iránt. A jelentkezési határidő május 31. Bővebb információk a plébánián kaphatók. Megjelent a Szt. Lőrinc plébánia kórusának cd-je Örvendj világ címen. Ára: 1800 Ft. Minden hónap utolsó csütörtökén délután negyed 5-től gyerekek számára Szentségimádás van a templomban, amit a plébánián szeretetvendégség követ.

11 Kedves gyerekek, fiatalok! Már nem sokat kell várni és itt a húsvét. Bízom benne, hogy neked is sikerült ünnepi díszbe öltöztetni lelked, hogy így köszönthesd a feltámadt Krisztust. /Ha mégsem, még van egy pár napod / Alsósaknak /1-4.oszt./ Összekeveredtek a kép elemei. Vágd ki, rendezd el helyesen és ragaszd fel egy papírra, majd ezt dobd be a gyűjtőládába! Ne feledd a neved, iskolád és osztályodat ráírni! Felsőseknek /5-8.oszt./ is történnek a húsvéti szent három napon? A napok mellé írd a helyes számokat! 1.) Passió János evangéliuma szerint 2.) Tűz megáldása, melyről meggyújtják a húsvéti gyertyát 3.) Kereszt hódolat 4.) Lábmosás szertartása 5.) A harangok Rómába mennek.. 6.) Újra szól az orgona, harangok és csengők / Visszatérnek a harangok / 7.) Ezen a napon nincs mise,csak Igeliturgia, ami az áldoztatással ér véget 8.) Keresztségi fogadalmak megújítása 9.) Oltárfosztás 10.) Feltámadási körmenet 11.) Pap és ministránsok hasraborulása az üres tabernákulum előtt 12.) Utolsó vacsora /Eukarisztia alapítása/ Nagycsütörtök:..Név: Nagypéntek:..Iskola: Húsvéti vigília: Osztály:

12 Kreatív oldal A tojás az élet keletkezésének jelképe mindenütt a világon. Sokszor előkerül a teremtésmítoszokban, termékenységgel, újjászületéssel kapcsolatban. A keresztény vallás is átvette ezt a szimbólumot, a feltámadást, az új életet szimbolizálja. Ezért ajándékozunk húsvétkor egymásnak tojást. A tojás színezése is nagyon fontos: ez emeli ki a mindennapiból, és ez teszi ünnepivé. A magyar területen az életet, az öröm színét, Krisztus értünk kiontott vérét szimbolizáló piros a legelterjedtebb. Húsvéti tojásfestés Jó alaposan megmossuk a tojásokat. Kétszeres mennyiségű vízbe 1-2 ek. ecetet öntünk, és amikor forrni kezd a víz, óvatosan beletesszük a tojásokat. 15 percig főzzük, leöntjük róla a vizet és kihűtjük. Boltban vásárolt 1-2 ek. tojásfestéket vízben feloldunk, ebbe belemártjuk a tojásokat. Ha már szép színesek, tálcára rakjuk száradni. Ha nincs bolti tojásfestékünk, a főzővízbe lila- vagy vöröshagyma héját tegyük, és szép tojásokat kapunk. Díszítés: Szép mintákkal díszíthetjük, ha vékony ecsettel dolgozunk. Gyertyával vagy fehér zsírkrétával rajzolhatunk a tojásra, és azután márthatjuk bele a festékbe, hogy a minta kirajzolódjon. A tojásra helyezzünk tetszőleges levelet, majd tegyük bele egy rossz nylonharisnyába, s áztassuk be festékbe. A levél helye natúr színű marad. Matricákkal is díszíthetünk. Recept: Ínyenc húsvéti sonka Vásárolunk egy szép nagydarab füstölt, főtt tarját. Előző este újnyi vastag szeletekre vágjuk. Minden szeletet megszórunk grillfűszerrel, mély tálba rakjuk, és olajjal meglocsoljuk. Egy éjszakán át hűtőben tartjuk. Másnap lábasban sütjük lassú tűzön, kb. 1-1,5 órán keresztül. Óvatosan rázogatva, keverni nem szabad. Amikor a hús megsült, tepsibe rakjuk a szeleteket, zsírjával meglocsoljuk és meleg sütőben kb. 10 percig pirítjuk. Főtt tojás karikákkal tálaljuk. Jó étvágyat kívánok!

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk II. évfolyam 4. szám Alászállt a poklokra, harmadnapra 2008. április föltámadt a halottak közül Szerkeszti:

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K BOLDOGASSZONY Húsvét 2. évfolyam, 2. szám JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K Negyven napon keresztül készültünk legnagyobb ünnepünk, a Húsvét megünneplésére. Igyekeztünk magunkat belsőleg is megújítani,

Részletesebben

Új SzemFüles. 9. szám, 2011. Húsvét. Ünnepi kiadás. A Siketvakok Országos Egyesületének lapja

Új SzemFüles. 9. szám, 2011. Húsvét. Ünnepi kiadás. A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Ünnepi kiadás A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Tartalomjegyzék Szerkesztői köszöntő 2 Házunk tája 3 Egyesületi hírek Húsvéti varázs 16 Érdekes sorok 32 Nyílt levél Jogi percek 36 Kishírek, érdekességek

Részletesebben

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk Ez az én testem mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre! Lk 22,19b Hetedik szám 2007.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk Tizenkettedik szám Ó jöjj, ó jöjj Emanuel 2007. december csak téged áhít Izrael Szerkeszti: A pásztói

Részletesebben

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk II. évfolyam 3. szám Engedelmes volt mindhalálig 2008. március Mégpedig a kereszthalálig! Szerkeszti:

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Egyházközségi tanácstagok bemutatása. Beszélgetés Kiszel Mihály atyával. Húsvéti hagyományok

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Egyházközségi tanácstagok bemutatása. Beszélgetés Kiszel Mihály atyával. Húsvéti hagyományok Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Irházy Róbert Egyházközségi tanácstagok bemutatása Beszélgetés Kiszel Mihály atyával Húsvéti hagyományok XVI. évfolyam 1. szám 2012.

Részletesebben

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL LITURGIKA Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár, 2005 1 Tartalmi és módszertani szempontból véleményezték: Msgr. Prof. Dr. Marton József egyetemi

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. H ú s v é t i K ö s z ö n t ő

Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. H ú s v é t i K ö s z ö n t ő Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. Tisztelt Őrhalmiak! A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Magyar

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

Liturgika segédlet. a skabellumokra és a vizsgára való felkészüléshez III. füzet. PPKE HTK Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék

Liturgika segédlet. a skabellumokra és a vizsgára való felkészüléshez III. füzet. PPKE HTK Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék PPKE HTK Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék Liturgika segédlet a skabellumokra és a vizsgára való felkészüléshez III. füzet A diákság belső használatára készítette Dr. Füzes Ádám mb. ea. Budapest

Részletesebben

SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!

SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 2015. ÜZENET 4. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta:,,ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve,

Részletesebben

HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT!

HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT! 2 Kertvárosi Krónika 2013. március-április HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT! Benedek pápa a szeretet és a hit összefüggése után egy újabb nagy enciklikában a keresztény reménységet állítja középpontba.

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

Vele együtt élünk Róm.6,8

Vele együtt élünk Róm.6,8 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 1 Vele együtt élünk Róm.6,8 Szokatlan órában gyűlünk össze és rendkívüli módon üljük Urunk feltámadását. A templom bejáratánál tüzet lobbantunk az éjszaka sötétjében. Lángjánál ünnepélyesen

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben