Pedagógiai Programjának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programjának"

Átírás

1 A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programjának mellékletei (3 9.) 1

2 Tartalomjegyzék 3.számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei számú melléklet Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára számú melléklet Kiegészítő szakmai programok szakközépiskolai osztályok részére számú melléklet Szakközépiskolai vizsgáztatás sz. melléklet Nevelőtestület névsora sz. melléklet Technikai alkalmazottak sz. melléklet Az iskolában tanító pedagógusok végzettsége

3 3. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei Irodalom A szóbeli vizsgára a szaktanár legalább 20 irodalom tételt jelöl ki. (További szóbeli tételek kijelöléséről a vizsgáztató szaktanár dönt.) A tételsor tematikai aránya I. Életművek (6) Szerzők, művek Tételek száma Életművek 6 Portrék 4 Látásmódok 3 A kortárs irodalomból 1 Világirodalom 2 Színház-és drámatörténet 2 Az irodalom határterületei 1 Regionális kultúra 1 Összesen 20 Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila Az elvárások a következők: - Az életút, az életmű jelentős tényei. - Kronológiai és topográfiai tájékozottság; a szerzők jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pályakép főbb jellemzői; néhány kortárs megnevezése. - A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között, a művek elhelyezése az életműben, az adott korszakban. - Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. - Művekről szóló olvasatok, vélemények értelmezése II. Portrék (4) A témakörbe sorolt szerzők: Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János Az elvárások a következők: - Az életmű néhány jellemzője kíséretében 2-3 lírai és/vagy értelemszerűen egy vagy néhány epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése. - Memoriterek-legalább három szerzőtől teljes szövegek, összefüggő részletek. 3

4 III. Látásmódok (3) A témakörbe tartozik Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes és Szilágyi Domokos munkássága. A lista bővíthető legalább két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel pl.: Juhász Gyula és Tóth Árpád költészetével. Az elvárások a következők: A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása egy-két mű lényegretörő értelmezésével. IV. A kortárs irodalomból (1) A témakör keretén belül legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művét kell értelmezni az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. Az elvárások a következők: - Tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban - Nyomtatott szövegek, digitális közlés. V. Világirodalom (2) A téma az európai irodalom alapvető hagyományait összegzi. Az elvárások a következők: - az antikvitás fogalma - a Biblia - A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzőinek és egykét kiemelkedő képviselőjének bemutatása. VI. Színház-és drámatörténet (2) A színház és dráma különböző korszakaiból egy-egy mű értelmezése a követelmény az adott korszak színházi/irodalmi hagyományainak összefüggésében. - Szerzők: Szophoklész, Shakespeare,Moliere - Művek: Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája 4

5 Magyar nyelv Magyar nyelvi tételsor A tételsort a részletes vizsgakövetelmény Magyar nyelv című fejezetében foglaltak alapján állítja össze a szaktanár. A magyar nyelvi tételek a részletes követelmények következő témáira, illetve a vizsgáztató tanár által kiválasztott altémáira épülnek: 1. Ember és nyelv 2. Kommunikáció 3. A magyar nyelv története 4. Nyelv és társadalom 5. A nyelvi szintek 6. A szöveg 7. A retorika alapjai 8. Stílus és jelentés A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a jelzett témák mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék. További szóbeli tételek kijelöléséről ide értve a húszon felüli tételszámot is a szaktanár dönt. 5

6 Matematika A középszintű szóbeli vizsga tételei az alábbi listában szereplő elméleti anyagra épülnek I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1. Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak. Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika különböző területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok). 2. Logika Logikai műveletek 3. Fogalmak, tételek 4. Kombinatorika 5. Gráfok A negáció, konjukció, diszjunkció, ekvivalencia ismerete, alkalmazása. A minden, van olyan logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. A szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. Gráfelméleti alapfogalmak. II. Számelmélet, algebra 1. Számfogalom 2. Számelmélet A valós számkör. A valós számok különböző alakjai. Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós számkörben. Az adatok és az eredmény pontossága. Számrendszerek, a helyi értékes írásmód. Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös. Egyszerű oszthatósági feladatok. 3. Algebrai kifejezések, műveletek Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 4. Hatvány, gyök, logaritmus Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, racionális kitevőjű hatványok). A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása egyszerű esetekben. 5. Egyenletek, egyenlőtlenségek 6

7 Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolutértékes egyenletek. A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek. III. Függvények, az analízis elemei 1. Függvények, függvények grafikonjai, függvény-transzformációk A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyökfüggvények, fordított arányosság, exponenciális és logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolutérték függvény) és egyszerű transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c. f(x), f(c. x) 2. Függvények jellemzése Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. 3. Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat. Kamatos kamat számítása. IV. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 1. Alapfogalmak, ponthalmazok Térelemek távolsága, szöge. Nevezetes ponthalmazok. 2. Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Hasonló alakzatok tulajdonságai. Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása egyszerű feladatokban. 3. Síkgeometriai alakzatok a) Háromszögek Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban. b) Négyszögek Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. Alaptulajdonságok. c) Sokszögek Szabályos sokszögek. d) Kör A kör és részei. Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 4. Térbeli alakzatok Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonka gúla, csonka kúp 7

8 5. Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. Testek felszínének és térfogatának számítása. Hasonló síkidomok és testeken különböző mérőszámainak és a hasonlóság arányának viszonya. 6. Vektorok A vektor fogalma. Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, skaláris szorzat) és tulajdonságaik. Vektor koordinátái. Vektor alkalmazása. 7. Trigonometria Szögfüggvények fogalma. Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. Szinusztétel, koszinusztétel. 8. Koordináta-geometria Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. V. Valószínűség számítás, statisztika 1. Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai (kördiagram, oszlopdiagram) Gyakoriság, relatív gyakoriság. Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe (medián), leggyakoribb érték (módusz). Szórás. 2. Valószínűség-számítás Valószínűség fogalma. A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. Visszatevéses mintavétel. 8

9 Történelem 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése 1.4. A történelmi térképek felhasználása ismeretszerzéshez 1.5. Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból 1.6. A tények és feltételezések megkülönböztetése 1.7. Társadalmi viszonyok, kormányzati struktúrák vázlatos ábrázolása 1.8. Annak bemutatása, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző személyes helyzete 1.9. A részletek iránti érzékenység a források feldolgozása és elemzése során Néhány konkrét példán keresztül annak értelmezése, hogy egyes történelmi események és személyek megítélése a különböző történelmi korokban eltérő lehet Érvekkel alátámasztott vélemény kialakítása az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről 2. A szaknyelv alkalmazása 2.1. Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata 2.2. A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete 3. Tájékozódás térben és időben 3.1. Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken 3.2. A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulásában 3.3. A történelmi fejlődés során kialakult régiók bemutatása térképeken 3.4. Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése3.5. A történelmi tér változásainak ismerete 3.6. Konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése 9

10 3.7. A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének és sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete 3.8. Különbségek és egybeesések felismerése, értelmezése a világtörténet és a magyar történelem legfontosabb eseményei között 3.9. Európa történetének (az ókortól napjainkig) többszempontú korszakolása 4. Eseményeket alakító tényezők feltárása 4.1. A tanultak okok és következmények szerinti rendezése4.2. Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában több oka és következménye van4.3. Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, azok eltérő jelentőségének felismerése 4.4. A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők megkülönböztetése, mérlegelése 4.5. Példákkal való alátámasztása, hogy nehéz történelmi szituációkban az egyes emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja 4.6. Önálló kérdések megfogalmazása, felvetése történelmi események okairól és következményeiről 4.7. A változás és fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét példákon 4.8. A különböző történelmi régiók eltérő fejlődésének bemutatása 4.9. Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása Történelmi analógiák megadott szempontok szerinti keresése, értelmezése Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történelmi változások bemutatása A magyar történelem sorsfordító eseményeinek többszempontú bemutatása Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy történelmi esemény alakulásában Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi események okai, következményei és a benne részt vevők szándékai 10

11 5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 5.1. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 5.2. Népesség, település, életmód 5.3. Egyén, közösség, társadalom 5.4. A modern demokráciák működése 5.5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 5.6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 11

12 B) TÉMAKÖRÖK 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2. A demokrácia kialakulása Athénban 1.3. A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 1.4. Az antik hitvilág, művészet, tudomány 1.5. A kereszténység kialakulása és elterjedése 1.6. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 2. A középkor 2.1. A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 2.2. A nyugati és keleti kereszténység 2.3. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése 2.4. A középkori városok 2.5. Egyházi és világi kultúra a középkorban 2.6. A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 2.7. Az angol és a francia rendi állam működése 2.8. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 3.1. A magyar nép őstörténete és vándorlása 3.2. A honfoglalástól az államalapításig 3.3. Az Árpád-kor 3.4. Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején 3.5. A Hunyadiak 3.6. Kultúra és művelődés 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 4.1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 4.2. Reformáció és katolikus megújulás 4.3. A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 4.4. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 12

13 5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 5.1. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 5.3. A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc 5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban 5.5. Művelődés, egyházak, iskolák 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 6.3. A XIX. század eszméi 6.4. Az ipari forradalom és következményei 6.5. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 6.6. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári forradalom 7.4. A szabadságharc 7.5. A kiegyezés előzményei és megszületése 7.6. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 7.7. Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.3. Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 8.4. Az USA és az as gazdasági válság 8.5. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 8.6. A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az as években 8.7. A második világháború előzményei jelentős fordulatai 8.8. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 8.9. A szocialista rendszerek bukása 13

14 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9.1. Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői9.3. Művelődési viszonyok és az életmód 9.4. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 9.5. Magyarország részvétele a világháborúban 9.6. A német megszállás és a holokauszt Magyarországon 10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig A szovjet felszabadítás és megszállás A határon túli magyarság sorsa A kommunista diktatúra kiépítése és működése Az 1956-os forradalom és szabadságharc A Kádár-rendszer jellege, jellemzői A rendszerváltozás 11. A jelenkor A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái Az európai integráció története A harmadik világ Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés A globális világ kihívásai és ellentmondásai 12. A mai magyar társadalom és életmód Alapvető állampolgári ismeretek Etnikumok és nemzetiségek a A magyarországi romák A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 14

15 Idegen nyelv Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikuson ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. Témakörök 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 2. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel - Női és férfiszerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, divat - Vásárlás, szolgáltatások (posta) - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek - A városi és a vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok a környezetünkben - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 6. Életmód - Napirend, időbeosztás - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - étkezési szokások a családban - Ételek, kedvenc ételek - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 15

16 - Gyakori betegségek, sérülések, baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet - Kulturális események 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés - Nyaralás itthon, illetve külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 16

17 KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban: Helyzet Szerep 1. Áruházban, üzletben, piacon vevő 2. Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 3. Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 4. Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 5. Ifjúsági szálláson, kempingben, panzióban, szállodában vendég 6. Iskolában tanuló, iskolatárs 7. Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, társ. tagja 8. Országhatáron turista 9. Orvosnál beteg, kísérő 10. Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) ügyfél 11. Szünidei munkahelyen munkavállaló 12. Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 13. Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 14. Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) utas, útitárs 17

18 Biológia Gyakorlati feladatok témakörei 1. Növényismeret (határozás, jellemzés, ökológiai igények) 2. Növényi szervek morfológiája 3. Társulások jellemzői, változásai 4. Ökológiai piramis, táplálékláncok, tűrőképesség vizsgálata 5. Nemzeti parkok 6. Állatismeret (felismerés, összehasonlítás, jellemzés) 7. Gombák vizsgálata, jellemzése 8. Zuzmótelep vizsgálata, jellemzése 9. Egysejtűek mikroszkópos megfigyelése, jellemzése 10. Szövettani mikroszkópos vizsgálatok állati és növényi szövetek felismerése, jellemzése 11. Mikroszkópos preparátumok (pl.: nyúzat) készítése, vizsgálata 12. Vérkenetek összehasonlítása 13. Emésztőnedvek vizsgálata (nyál, epe, pepszin ) 14. Szerves (makro)molekulák kimutatása (szőlőcukor, keményítő, fehérjék), vizsgálata 15. Szén-dioxid kimutatása 16. Diffúzió, ozmózis 17. Kolloidok vizsgálata, adszorpció 18. Pulzus, vérnyomás mérése 19. Látás vizsgálata (reflexek, éleslátás, vakfolt) 20. Vitálkapacitás mérése 21. A csont vizsgálata, az ízületek felépítése, mozgásszervi elváltozások 22. Az emberi bőr, bőrelváltozások 18

19 Elméleti feladatok témakörei 1. A természetvédelem globális kérdései 2. Természetvédelem hazánkban, Nemzeti Parkok 2. A környezetvédelmi problémák: a. Levegőszennyezés, szmog, savas esők, zuzmótérkép b. A vizek tisztasága c. Hulladékkezelés d. Biogazdálkodás e. A talaj védelme 3. Az egészséges lakóház 4. Populációs kölcsönhatások, populációk jellemzői 5. Társulások jellemzése 6. A bioszféra anyagforgalma 7. Az emberi tápcsatorna és az egészséges táplálkozás 8. A női test hormonális működése 9. Gyermekvállalás, fogamzásgátlás 10. Mutációk, Down-kór 11. A keringési rendszer felépítése, működése és egészségtana 12. Az emberi vér, vércsoportok 13. Az immunrendszer és megbetegedései 14. Vírusok, baktériumok, fertőző betegségek, védőoltások 15. Az emberi vázrendszer és egészségtana, a testmozgás jelentősége 16. Az ember légző szervrendszere és egészségtana, a dohányzás 17. Az emberi bőr egészsége és elváltozásai, a higiénia 18. A kiválasztó szervrendszer egészsége 19. Az emberi szem és a látás 20. Az emberi fül és egészségtana 21. Az idegrendszer 22. Stressz 23. Szenvedélybetegségek 24. A hormonális szabályozás (hormonok és gyakoribb betegségek cukorbetegség) 25. Az emberi öröklődés, családfaelemzés, öröklődő betegségek 19

20 Fizika szóbeli érettségi témakörök 1. Mechanika o Newton törvényei o 1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya o 1.3. Mozgásfajták o 1.4. Munka, energia 2. Termikus kölcsönhatások o 2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly o 2.2. Hőtágulás o 2.3. Állapotegyenletek o 2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje o 2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban o 2.6. Kalorimetria o 2.7. Halmazállapot-változások o 2.8. A termodinamika II. főtétele 3. Elektromosság és mágneses kölcsönhatás o 3.1. Elektromos mező o 3.2. Egyenáram o 3.3. Az időben állandó mágneses mező o 3.4. Az időben változó mágneses mező o 3.5. Elektromágneses hullámok o 3.6. A fény, mint elektromágneses hullám 4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás o 4.1. Az anyag szerkezete o 4.2. Az atom szerkezete o 4.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek o 4.4. Sugárvédelem 5. Gravitáció, csillagászat o 5.1. A gravitációs mező o 5.2. Csillagászat 6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek o 6.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei o 6.2. Felfedezések, tudományok, elméletek 20

21 FÖLDRAJZ Természetföldrajz 1. Földrajzi környezetünk ábrázolása. Naprendszer általános jellemzése. 2. Föld belső szerkezete. 3. Lemezmozgások, hegységképződés. 4. Lemezmozgások, vulkanizmus. 5. Földtörténet. Kőzetek csoportosítása. 6. Légkör felépítése, összetétele. 7. Ciklonok, anticiklonok, frontok. 8. Nagy földi légkörzés. 9. Tengervíz mozgásai és felszínformálása. 10. Felszín és felszín alatti vizek. 11. A földrajzi övezetesség kialakulása. 12. A forró övezet bemutatása. 13. A mérsékelt övezet bemutatása. 14. Talajok. Függőleges éghajlati övezetesség. 15. Európa természetföldrajza. 16. Amerika természetföldrajza. 17. Magyarország természetföldrajzi adottságai. 18. A Kisalföld és Alpokalja természetföldrajza. 19. A Dunántúli-középhegység természetföldrajza. 20. Az Északi-középhegység természetföldrajza. 21

22 Társadalmi-gazdasági földrajz 1. A világnépesség növekedése. 2. Transznacionális vállalatok. 3. Települések típusai, jellemzőik. 4. Gazdasági fejlettség mutatói. A világgazdaság centrum és periféria területei. 5. Mezőgazdaság általános jellemzése. 6. Az EU kialakulása, működése. 7. Pénz a világgazdaságban. 8. Oroszország földrajza. 9. A mezőgazdasági termelés. 10. USA 11. Japán 12. Az EU magterületei. 13. Az Arab világ jellemzése. 14. Magyarország népesedési folyamatai, népesség összetétele. 15. Magyarország településhálózata. 16. Magyarország régiói. 17. Magyarország gazdasági szerkezete. 18. Magyarország közlekedésföldrajza. 19. Magyarország idegenforgalma. 20. Globális környezeti problémák. 22

23 Informatika Információs társadalom A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; - értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket, képes - legyen bekapcsolódni az információs társadalomba; - képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani; - ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait; - ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit; - ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait! Informatikai alapok hardver - A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű infor matikában; - ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit; - ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait; - legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! Informatikai alapok szoftver - A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését; - tudja kezelni a könyvtárszerkezetet; - ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit; - ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! Szövegszerkesztés - A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot; - tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit; - tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat; - részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására; - ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, ) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni; - tudja dokumentumait esztétikus formára hozni; - tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra; - tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni! Táblázatkezelés - A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot; - tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit; - legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni; - legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni; - tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni; - tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni! Adatbázis-kezelés - A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; - legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján; 23

24 - az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan karbantartani; - tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni; - tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni; - nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni; - a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! Információs hálózati szolgáltatások - Tudjon Interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal; - tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni; - tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni; - tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni; - tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni! Prezentáció (bemutató) és grafika - A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot; - tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit; - tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; - tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani; - grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni; - képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni! Könyvtárhasználat - A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására; - rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével; - a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni; - ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait! Algoritmizálás, adatmodellezés - A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni; - tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani; - tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt; - tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; - legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére! A programozás eszközei - A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani;legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét; - legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne! 24

25 Kémia Általános kémia 1. Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 2. Az elsőrendű kémiai kötések 3. Halmazállapotok és halmazállapot változások 4. Az oldatok 5. Kémiai átalakulások 6. Reakció kinetika 7. Protolitikus reakciók 8. Redoxi reakciók Szervetlen kémia 1. A hidrogén 2. A halogénelemek és vegyületeik 3. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 4. A széncsoport elemei és vegyületeik 5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 6. A fémek Szerves kémia 1. A szerves vegyületek általános jellemzői 2. Szénhidrogének 3. Halogéntartalmú szénhidrogének 4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 6. Szénhidrátok 7. Fehérjék 8. Nukleinsavak 25

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1.

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. A 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény illetve

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete Magyar irodalom: A középszintű érettségi vizsga témakörei 1. Életművek Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom A középszintű érettségi vizsga témakörei A magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 1. Ember és nyelv 2. Kommunikáció 3. A magyar nyelv története 4. Nyelv és társadalom 5. A nyelvi szintek 6. A szöveg 7.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A 2013. szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos, 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN 2015. május-június

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN 2015. május-június Piarista Gimnázium és Kollégium 2600 VÁC, Konstantin tér 6. tel.: 27 / 502 480 fax: 27 / 502-481 e-posta: iskola@vpg.sulinet.hu honlap: www.vpg.sulinet.hu OM: 032571 ÉRETTSÉGI TUDNIVALÓK A KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila II. PORTÉK: Balassi Bálint Berzsenyi Dániel Mikszáth Kálmán Radnóti Miklós III.

Részletesebben

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat LABORATÓRIUMI GYAKORLAT, FAJISMERET 1. Szén-dioxid kimutatása 2. Az adszorpció 3. A patella-reflex 4. A szem 5. A mozgás szervrendszere 6. Vérkenetek vizsgálata

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM

FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM I. Bevezetés, helyzetelemzés 3 II. Az intézmény jogi státusza 4 III. Helyzetelemzés 6 III. 1. Személyi feltételek 6 III.1.1.

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

2013. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2013. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2013. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA.

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 22. számú melléklete A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vizsgaszabályzata

Részletesebben