I I I. A Z I S K O L A H E L Y I T A N T E R V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I I I. A Z I S K O L A H E L Y I T A N T E R V E"

Átírás

1 I I I. A Z I S K O L A H E L Y I T A N T E R V E 1. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TAN TÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ FOGLALKO ZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁ MAI 1.1. Az intézmény képzési rendje Magyar angol alapfokú oktatás 1-4., és 5-8. évfolyamain egységes művészeti, az alapműveltséget elsajátító és párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő iskolai oktatás keretein belül biztosítja a gyermekek igényeire, érdeklődésére és képességeikre épülő készségek jártasság szintű kialakítását. Az egyéni képességek kibontakoztatásával segíti a tanulókat a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. A tantárgyi modulokban oktatott művészeti blokkok lehetőséget teremtenek, hogy a tanulás folyamatában elsődleges szemponttá váljanak az egyénre szabott fejlesztési törekvések megvalósításai, illetve a képzés kellő teret biztosít a tanulók idegen képzéséhez. A magyar - angol oktatásunk a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv és az érettségi vizsgatantárgyak követelményeit tartja irányadónak, módosítja és kiegészíti az angol nyelv műveltségi területét, és bővebben ismerteti meg a célnyelv országainak kultúráját iskolánk pedagógiai programjában foglaltak szerint. A magyar - angol iskolai képzésünkben a tanítás egyidejűleg nyelven, magyarul és angol nyelven folyik, mellyel célunk, hogy az anyanyelvi és angol nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az angol nyelven való tanulásra, az angol információk feldolgozására. A tanulóink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a nyelven gyakorolják. Célunk továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül neveljük a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjenek pozitív én- és ország kép kialakítására; értessék meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések fontosságát. A nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett, a tanulók magas szintű angolnyelv-tudás és angolnyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. Így a differenciált fejlődés során kialakul a művészeti és közismereti készségek egyensúlya, az angol nyelv szituációs helyzetekhez kacsolható elsajátítása. Követelmény tehát, hogy legyenek képesek az angol nyelven való gondolkodásra, az angol nyelv használatára az információszerzésben, e-közlésben és alkalmazásban. A tanulók értsék meg az angolnyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb ség elérése és megtartása érdekében. Az átjárható iskolarendszer fenntartása különösen fontos iskolánknak is, hiszen mindennapjainkban a család élethelyzetét nehéz évtizedre előre tervezni. Ezért emeljük ki, hogy a Nemzeti Alaptanterv kerettantervi ajánlásai szerinti központi követelmény rendszerre épül a helyi tantervünk, így az alapműveltség elsajátítása készség- és jártaság szinten funkcionáló, alkalmazó tudás kialakítását célozza. Ezt az életkori sajátosságokhoz igazított ismeretszerzésre építjük. A kisiskolás korban a verbalitás előtérbe helyezése helyett a tapasztalás, a cselekvésen keresztüli megismerést helyezzük előtérbe. Az ismeretszerzés az összefüggések feltárásán keresztül a megismerési folyamaton át tapasztalatszerzésben valósul meg. A differenciált, személyre szabott pedagógiai szándék folyamatos fenntartása a tanórákon sokkal nagyobb felkészültséget kíván a pedagógustól, azonban a frontális haladással ellentétben az érdeklődő, kíváncsi attitűd fenntartásával megvalósul a Játszvatanulás, mely tartós, alkalmazni képes tudást eredményez. A művészeti órák integrálásával, a részképességeket fejlesztjük, a komplex személyiségfejlesztésére törekszünk, a gyermeki személyiséget sikerélményeken keresztül kell fejleszteni. Azért tartjuk fontosnak például ebben a korban a néptánc tanulást, 105

2 mert a ritmusemlékezet fejlesztésével, a számmisztikai készsége is fejlődik a gyermeknek. A számfogalom kialakulásával nemcsak a számkör bővítését segíti a néptánc, hanem a logikai összefüggések gyors átlátását, a térben való mozgás, ritmikus történések egymásutánisága logikai rendé válását. A kiegyensúlyozott fejlődéssel a kommunikatív, a verbális képességeket fejlesztve szövegértővé válik a gyermekek olvasása, ezáltal probléma elé állítva a harmonikus légkörben nem veszi kedvét a kihívás. A folyamat előre halad tával a tanulás technikáját is el kell sajátítaniuk a gyermekeknek. Az 5-8. évfolyamokon nagy hangsúlyt kap az összefüggéseket feltáró, rendszerező tanulás technika elsajátítása, a logikai kapcsolatok közös felfedezése, a tantárgyi integrációkkal segített eligazodás, megértés. A pedagógiai szándék, hogy személyre szólóan a meglévő tudásanyagra alapozva haladjon tovább a gyermek, így folyamatosan arra építünk, amit tud a gyermek és nem arra, hogy mit nem ismert még fel. A személyiségfejlesztés komplexitását a Pedagógiai Programunk az egységes iskola keretei között kívánja kiemelten kezelni. A Közoktatási Törvény 27. s-a (7), és a 29. s-a (8) bekezdéseinek értelmében iskolánk tanulói az 5. évfolyamon kapcsolódnak be a szakközépiskola művészeti szakmai vizsgára felkészítő oktatásába. Ennek megfelelően az általános iskola 5-8. évfolyama egységes a szakközépiskola 9-12/13. évfolyamainak párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakaszával. Az egységes iskola keretein belül az 5-8. évfolyamokon a művészeti szakmacsoportos pályaorientáció az alapozó, általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz mellett folyik. A művészeti alapozó tárgyak vonatkozásában, már az 5. évfolyamtól választhat a szülő szakirányultságot. Képző- és iparművészet, vagy táncművészeti szakirány választással a gyermek az adott szaknak megfelelően magasabb óraszámban sajátíthatja el a szakmai alapozó tárgyat. Azonban a művészeti nevelés komplexitását ebben az életkorban kiemelt területnek tekintjük, így a szakmai alapozó tárgyak keretei között minden művészeti ágból képzésben vesz részt a tanuló. Így egy esetleges táncművészeti szakirány választással is jár dráma órára, festészetre, mintázásra, médiára a gyermek. Ugyanakkor nem kívánjuk a pályaválasztást 10 korra előre hozni, így lehetővé tesszük, hogy a szakirányok a szülő döntése alapján a 8. évfolyamig, a tanév elején változtathatóak. Célunk, hogy a nyolcadik évfolyam végére tudja el dönteni a szülő a gyermekkel, hogy milyen szakirányba, általános, vagy gimnáziumi képzésben kíván 9. évfolyamtól továbbtanulni. A középfokú oktatás szakközépiskolai/gimnáziumi 9-12./13. évfolyamain a magyar angol, az érettségire felkészítő (nappali/esti tagozatos) szakasza mellett párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő egységes iskolai oktatás folyik, mely a 13. szakképzési évfolyamon fejeződik be. Ennek megfelelően a többcélú közoktatási intézményünkben megvalósul a kor között az iskolai lehetőségek egy intézményen belüli biztosítása. Az iskola szervezeti kerete lehetővé teszi, hogy a gyermek a 4. évfolyam elvégzése után az általános iskola felső tagozatában folytassa tanulmányait, mely az egységes iskola keretében már művészeti szakmai vizsgára felkészítő oktatási keretek között működik. A 8. évfolyam elvégzését követően a tanulmányok folytatására több lehetőség közül választhat a család. Művészeti szakközépiskola keretein belül és képzésben 12. évfolyamon érettségi vizsgát, a 13. szakképző évfolyamon a választott szakmából szakmai vizsgát szerezhet a tanuló. Választhat a négy évfolyamos s képzésből, illetve a szakiskola művészeti szakmai vizsgára felkészítő évfolyamain folyó képzések közül. Az általános iskolai 1-4., 5-8. évfolyamaival egyezően a 9-12/13. évfolyamok is az országban egységesen érvényes, az iskolatípusra jogszabályokban megállapított követelményrendszer teljesítése a Pedagógiai Programunk célrendszere, mellyel koherensen biztosítjuk az iskolarendszeren belüli átjárhatóságot. Ezek a képzési formák széleskörű választási lehetőséget kínálnak az iskolahasználóknak. Többcélú közoktatási intézményként, törvényi kötelme iskolánknak, hogy a tankötelezettség fennállásáig biztosítsuk a folyamatos iskolai képzést a tanulóinknak. Az első osztály megkezdésekor előre nem látható még, hogy a gyermek fejlődése milyen irányt vesz. Pedagógiai hitvallásunk szerint harmonikus, sokoldalú személyiséggé válnak azok a gyerekek, akik kisiskolás kortól kiemelt művészeti óraszámban az önmegvalósítás sikerével haladnak a 106

3 tanulás útján. Felnőtté válásuk folyamatára is kihat a művészetei tevékenység, és meghatározóvá válik, még abban az esetben is, ha hivatásuk nem a média, reklám, látványműhelyek, kommunikáció, sajtó, közművelődés vagy a művészeti pályák felé viszi útjukat. Azonban, valamely művészeti szakmára szakosodó 9. évfolyamot egységes iskolai keretünkben folytató minden diákunk vonatkozásában fontos szakmai cél, hogy szakemberekké váljanak, a szakmai profizmusuk a munkaerőpiacon keresetté tegye végzős diákjainkat. A jelen korunkat átható vizualitás fokozódó mértéke, az informatikai forradalmat kísérő vizuális kultúra robbanása, a globalizációs folyamatokkal gyorsuló hír és látvány effektek, a gazdaság szereplőinek a versenyképességük megtartása érdekében fokozódó marketing igényeik, egyben a kulturális értékek társadalmi mértékű devalválódása, az andragógiai értékteremtés egyre több kreatív és szakmai igényességet közvetítő szakembert kíván. A 9. évfolyamra alkalmassági eljárást követően becsatlakozó, de nem a mi egységes iskolai képzésünkben résztvevő, öt évfolyamos, párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakközépiskolai képzésünk szakmai célrendszere azonos az egységes művészeti iskola szakképzési céljaival, de az eltérő képzésidő a nevelési- és szakmai programban differenciálást igényel. Szeretnénk, hogy a felsőfokú képzésbe a szakközépiskolai és gimnáziumi képzéseinkből minél több diákunk csatlakozzon be, ezzel is erősítve, hogy három szakmai végzettséggel kiegészített felsőfokú végzettség, az élethosszig tartó tanulás a biztosíték a sikeres életpálya felépítéséhez, az elvárásoknak rugalmasan megfelelni tudó hivatástudattal rendelkező szakmai léthez. Az esti tagozatos gimnáziumi képzés iskolánknak egy időben még távoli terve. A többcélú közoktatási feladatrendszer velejárója, hogy a nyolcadik évfolyam pályaválasztásakor, a család felé szakmai felelősséggel tartozunk gyermekeink vonatkozásában, akik képességeik szerint az érettségi követelményrendszernek még nem, vagy nem teljes egészében felelnének meg. A művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakiskolai képzésünket várhatóan akkor kívánjuk majd meghirdetni, amikor az első egységes iskolai évfolyamaink a pályaválasztás elé kerülnek. Nevelési Programunk fundamentuma, hogy azok a gyermekek, akik lassabb tempóban haladnak a tanulási folyamatokban, többnyire nagyobb időkeret biztosításával sikeresen felzárkózhatnak. Reményeink szerint szakiskolai tanulmányaik befejeztével, ezek a diákjaink a tankötelezett korból kikerülve, de még iskolánk ismert és szertett légkörében sikeresen nekirugaszkodhatnak egy érettségi felkészülésnek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult gyermekek iskolánk osztályközösségeibe integrált képzését, csak az iskola iskolapszichológusa, gyógypedagógusa és fejlesztő pedagógusai által létrehozott szakmai bizottság javaslata alapján, szakmailag nagyon indokolt esetben vállaljuk fel. Az intézményes ellátásukban bekövetkezett pedagógiai szemléletváltás legfontosabb célkitűzése, hogy erősödjék az integrált nevelés és oktatás anélkül, hogy megszűnne az elkülönített gyógypedagógiai ellátás lehetősége. Ez nem a különleges gondozás megszervezésének folyamatában eredményez változtatást, hanem az érintett értelmi fogyatékos tanulókkal kapcsolatos pedagógiai szemléletváltást segíti. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés és terápia hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet. A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az intézményvezető mentesít egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítjük az értékelés és 107

4 minősítés alól, az iskola a Közoktatási törvény 52. -ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott időkeret terhére egyéni foglalkozást szervez részére - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A középfokú oktatás szakiskolai 9-10./ évfolyamain a magyar angol alapozó képzése mellett párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő egységes iskolai oktatás folyik, mely a szakképzési évfolyamokon fejeződik be. A tankötelezettség teljesítésének során a 16 éven felüliek szakmai képzése a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakterületekre irányul. A középfokú oktatás érettségire épülő, kizárólag szakképzési évfolyamokon működő szakközépiskola I/13-II/14-III/15. évfolyamain művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakmai képzés keretein belüli oktatás, a felnőttoktatás részeként a munkaerőpiacon a kreatív művészeti szakmacsoportos szakemberképzést folytatja. A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, ) engedelmeskedve tanítói református hittanoktatás - szolgálatot végez. Ebben a küldetésében elfogadja azt a megbízatást és felelősséget, amelyet a Szentháromság Isten kijelentése bíz rá. Az egyház tanítói szolgálatában mindazokat részesíti, akik azt kérik, vállalják vagy elfogadják korra, nemre, felekezeti és társadalmi meghatározottságra tekintet nélkül. Az egyház gyülekezeteiben él, s a gyülekezet létéhez elidegeníthetetlenül hozzátartozik a tanítás, a katechézis. A tanítás része az egyház küldetésének, életének, szolgálatának. A Magyarországi Református Egyház a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények valamint egyéb jogszabályok és megállapodások alapján a reformátorok örökségét elfogadva, a tanítás szolgálatát nem zárja be a templomok falai közé, hanem megkeresi és felhasználja azokat a lehetőségeket, amelyekben közvetlenül szólíthatja meg a katechézis érintettjeit. Ezért iskolát tart fenn, él az egyházi és nem egyházi oktatás keretében tartható hit- és erkölcstanoktatás lehetőségével, valamint gyülekezeteiben is megszervezi és végzi a hit- és erkölcstanoktatást [a továbbiakban hittanoktatást]. A református hittanoktatás célja és feladata, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű bibliaismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Mindezek mellett a hittanoktatás hitre való nevelés illetve hitben való nevelés, amelynek során segíteni kell növendékeinket abban, hogy bibliaolvasó és imádkozó, a gyülekezet közösségében Igével és úrvacsorával rendszeresen élő, áldozatkész keresztyénekké váljanak. Alapfokú művészetoktatás E/1-E/2. A/1-A/6. T/7-T/10. évfolyamokon, mely azon társadalmi igények kielégítésére szolgál, hogy a Művészetért Programház Alapítvány a célkitűzéseiben vállaltakat nyitott intézményként minél szélesebb körben kínálja azon iskolahasználók számára is akik tankötelezettséget teljesítő tanulójogviszonyukat más fenntartású közoktatási intézményben teljesítik. A Művészetért Programház Alapítvány alapítói által tulajdonolt ingatlan műtermei, oktatási innovációi, szakmai módszertani bázisai a művészetoktatás jegyében a lehető legszélesebb körben nyíljanak meg. Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Az 108

5 alapfokú művészetoktatási intézményegységnek a tantervi programjában meghatározottak szerint tizenkettő évfolyama van, melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint szervezzük. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az intézmény alapfokú művészeti vizsgaszabályzata és alapfokú záróvizsga szabályzata határozza meg, mely figyelembe veszi az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában foglaltakat A helyi tanterv szerkezete A magyar angol, egységes művészeti általános szak- és középiskolai helyi tantervünk 13 évfolyam anyanyelvi és, általános, szakközépiskolai, gimnáziumi és szakiskolai tantárgyszerkezetét és óratervét szervezi egy rendszerbe. Az általános műveltséget megalapozó oktatási formákat, és az iskolarendszerben folyó szakmai képzések iskolatípusait működtetjük párhuzamos képzések és szakképzési évfolyamok keretében, egységes művészeti általános- szak- és szakközépiskolai keretek között, míg a gimnáziumi oktatásunk, a négy évfolyamos érettségire felkészítő szakasz keretében folyik. Ez a képzési rendszer szeptember 01-től, felmenő rendszerben kiegészül a iskolai oktatással, melyből következik, hogy a tantárgyi rendszerünk párhuzamosan anyanyelvi és képzés struktúráját építi fel. Az iskolarendszerű képzésben (alapvizsga-, érettségi- és OKJ szakmai vizsga) Nemzeti Alaptanterv Kerettantervi ajánlásával és az Országos Képzési Jegyzékben megadott illetékes minisztériumok által jóváhagyott központi tantárgyi programokkal, a hatályos érettségi vizsgakövetelmények és hatályos szakmai vizsgakövetelmények rendszerében folynak. Ez egészül ki a helyi tantervünkben értékközvetítő tantárgy blokkjaival. Az egységes művészeti általános- szak és szakközépiskolánk a hatályos évi LXXIX. közoktatási törvény 25. (5), 27. (7), 29. (8.), és a 33. (3.) pontjai alapján pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. A különböző típusú iskolák feladatait, egységes közös és ehhez kapcsolódó iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. A jogszabályi kereteknek megfelelően a szakközépiskolánk művészeti szakmai vizsgára készít fel, így párhuzamos oktatásunk 5-8. évfolyamokon szakmacsoportos alapozó oktatással kezdődik, majd évfolyamokon művészeti szakmai elmélet, szakmai gyakorlat oktatással folytatódik, és 13. évfolyamon szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamon fejeződik be, melyet a szakmai programunkba építettünk be. Az érettségire épülő, nappali rendszerű, kizárólag szakképzési évfolyamokon folyó szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásunk 13. és 14. évfolyamokon szintén művészeti szakmacsoportos képzési területeken folyik. A nappali- és esti tagozatos rendszerben folyó általános műveltséget megalapozó négy évfolyamos, érettségi vizsgára felkészítő gimnáziumi oktatásunk évfolyamokon fog működni, melyet az első, egységes iskola keretében feljövő 8. évfolyamos tanulóinknak hirdetünk meg, mint választási lehetőséget. A helyi tantervünk szerkezet még kiegészül a sajátos nevelési igényű tanulók, tanulócsoportokba integrált fejlesztésével, melynek követelményrendszere helyi tantervünk részét képzi. A hittanoktatás tantervét a Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, ) engedelmeskedve megszervezett tanítói szolgálat szerint végezzük. A hitoktatásunk ebben a küldetésében elfogadja és képviseli azt a megbízatást és felelősséget, amelyet a Szentháromság Isten kijelentése bíz rá. Az 109

6 egyház tanítói szolgálatában mindazokat részesíti, akik azt kérik, vállalják vagy elfogadják korra, nemre, felekezeti és társadalmi meghatározottságra tekintet nélkül. Alkalmazott kerettantervek: Az iskola helyi tantervében 1-8. és évfolyamokon a kötelező órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott átdolgozott kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az angol magyar tagozat óraterve és tanterve a iskolai oktatás ( évfolyamok) irányelvének megfelelően készült. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére ( évfolyamok) a sajátos nevelési igényű gyermekeknek című kerettantervet alkalmazzuk. Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 1-4. évfolyamokon az angol nyelv és rajz- vizuális kultúra tantárgyak óraszámával, az 5-8. évfolyamokon a művészeti szakmacsoportos alapozó képzéssel növeltük meg a kötött órák számát azzal a céllal, hogy e tárgyakból a készségek- képességek fejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson. Így az egységes iskola keretein belül megvalósul a párhuzamos, művészeti szakmai vizsgára felkészítő egységes iskolai program. Ennek megfelelően a szülőt, a gyerme iskolánkba íratásakor, tájékoztatjuk, hogy a képzés és párhuzamos művészeti szakképzés keretében, a kötött óraszámaink a tantervű iskoláktól eltérően magasabb, és a választási lehetősége a képző- iparművészet, vagy táncművészeti szakirány választásának vonatkozásában van. A tanulók részvétele szempontjából a tanórai foglalkozások lehetnek: kötelező tanórai foglalkozások, amelyek magában foglalják: a kerettantervre épülő helyi tantervben szereplő tantárgyak elsajátítását szolgáló kötelező, vagy kötelezően választható tanórákat, a kötelezően választás azt jelenti, hogy a szülőnek a tanulóval együtt, a helyi tantervben meghatározottak szerint a jelentkezés elfogadását követően a részvétel legalább egy tanéven át, vagy képzés időtartamra kötelező. A választott tanórai foglakozás indítására a közoktatási törvényben meghatározott osztály (csoport) létszámok az irányadók. nem kötelező, kötött tanórai foglalkozások, amelyek magában foglalják: a választható tanórai foglalkozásokat a jelentkezés elfogadását követően a részvétel 1 éven át/ képzés időtartamra kötelező; a nem kötelező órákat az értékelés, minősítés és mulasztás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha kötelező órák lennének; az egyes programok esetében ( tagozat, művészeti szakmai alapozó, szakmai gyakorlat és szakmai elmélet) a tananyag elsajátítása csak a nem kötelező órákon való részvétellel teljesíthető, a program választása ebben az esetben együtt jár a hozzákapcsolódó nem kötelező órák felvételével; tanórán kívüli tevékenységek, amelyek magában foglalják: az iskolaotthonos képzés sajátosságát, vagyis, hogy a gyermekek egész-napos iskolai keretek között az ismeretszerző órákat követően az ismeret elsajátító, gyakorló órákon vesznek részt. Ennek 110

7 köszönhetően a tanórán kívüli tevékenységek a kötelező tanórai foglalkozások közé rétegződnek, így nem különül el a napközi ellátás. a jelentkezés elfogadását követően a részvétel a képzés időtartamra kötelező, a tanórán kívüli tevékenységek esetében ( tagozat, művészeti szakmai alapozó) a tananyag elsajátítása csak a tanórán kívüli tevékenységek részvétellel teljesíthető, az iskola választása ebben az esetben együtt jár a hozzákapcsolódó program kötelező óráinak felvételével Két, általános- és művészeti szakközépiskolai időkerete a Közoktatási Törvény, és 26/1997. (VII.10.) MKM rendelete szerint, valamint a 37/2003. (XII.27) OKJ képzés szerint kiadott párhuzamos művészeti szakképzés időkeretei szerint. Évfolyamok A kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (3) ,5 A nem kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (7) ,3 Egyéni foglalkozás óráinak száma hetenként Kt. 52. (11/c) 1,6 1,6 1,6 1,8 Évfolyamok A kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (3) 22,5 22, A nem kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (7) 5,6 5,6 7,5 7,5 Egyéni foglalkozás óráinak száma hetenként Kt. 52. (11/c) 1,8 1,8 2 2 Évfolyam Kötelező óraszám Választható: Kt. 52. (7) Egyéni Összesen Kt.52. (3) Kt (24) foglalkozás Tanterv Óraszám % Óraszám Kt % 100 % (11/c) Kt. 30. (9) Kt. 71. (4) 1. új keret 20, ,6 23,6 2. új keret 20, ,6 23,6 3. új keret 20, ,6 23,6 4. új keret 22, ,8 26,3 5. új keret 22,5 25 5,62 1,8 29,92 6. új keret 22,5 25 5,62 1,8 29,92 7. új keret 25,0 30 7,5 2 34,5 8. új keret 25,0 30 7,5 2 34,5 Összesen 177,5 34,24 14,2 307,64 111

8 Szakközép isk ÖSSZESEN Évfolyamok összesen 1-8. Kötelező óraszám Kt. 52. (3) 177,5 Választható Kt. 52. (7) Kt (24) 34,24 Egyéni foglalkozás 8% Kt. 52. (11/c) 30. (9) 71. (4) 100% 14,2 Tantervi óraszám összesen 307,64 évf./képz. 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam közismeret szakmai összes /2003. (XII.27) OKJ képzés szerint kiadott párhuzamos művészeti szakképzés időkeret Két ált.isk.: 26/1997. (VII.10.) MKM Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Összesen Magyar nyelv és irodalom ,5 277, Történelem és államp. ism Célnyelv Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret Fizika ,5 55,5 111 Kémia ,5 55,5 111 Biológia ,5 55,5 111 Földünk és környezetünk ,5 55,5 111 Ének-zene ,5 55, , ,5 Rajz és vizuális kultúra ,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 407 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 92, Osztályfőnöki Tantervi modulok Tánc és dráma 18,5 18,5 37 Hon- és népismeret 18,5 18,5 37 Informatika 18,5 18,5 Ember- és társism. etika Mozgókép- és m.ismeret Egészségtan 18,5 18,5 37 Kötött óraszám összesen ,5 943, ,5 1054, Szabadon tervezhető ,5 55, Kötelező óraszám ,5 980, , ,

9 Két négy évf. szakk.isk: 26/1997. (VII.10.) MKM Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összesen Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret és etika Célnyelv Célnyelvi civilizáció idegen nyelv Ének-zene Matematika Fizika Kémia Biológia Földünk és környezetünk Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai ori. szakmacsopo. alapozó oktatás Kötött óraszám Négy évfolyamos gimnázium 26/1997. (VII.10.) MKM Éves óraszám Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Évfolyamok: Magyar nyelv és irodalom Történelem Emberismeret és etika 37 Célnyelv Célnyelvi civilizáció* idegen nyelv Matematika Informatika 74 Bevezetés a filozófiába 32 Fizika Biológia Kémia Földünk és környezetünk Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés és sport Osztályfőnöki Tantervi modulok Társadalomismeret Tánc és dráma Mozgókép- és médiaismeret Művészetek Kötött óraszám összesen Szabadon tervezhető Kötelező óraszám Heti óraszám 34,5 33,0 32,0 30,5 113

10 1.3. A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁS KERETTANTERVE a Magya ro rs zág i Ref ormátu s Egyház évi II. törvénye - A reformátu s hittanoktatásról szerint. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanoktatás tartalmi szabályozása tekintetében az általános rendelkezésekben szabályozza szabályrendelet hatályát. A helyi református hittantanterv a református egyházközség és az intézményi program e rendelet II. számú mellékleteként kiadott kerettantervéhez illesztett. A tanórai foglalkozások, az intézmény református egyházi fenntartású működésének megkezdésével a hittanoktatás tanévtől felmenő rendszerben szeptember 1-ig átmeneti szabályozással, fokozatos bevezetéssel, tanórán kívüli, szabadon választható, kerettantervű órakeret terhére szerveződő tanórai foglalkozás. Az 1-4, 5-8. évfolyamokon az előírt tananyag feldolgozása, tanulók részére történő közvetítése tanórai foglalkozás keretében folyik, mely 2 óra. A tanórai foglalkozások iskolai hittanoktatás a kötelezően választható óraszámon felüli, tanórán kívüli szabadon választható órakeret terhére szervezhetők. A kerettantervtől való eltérés engedélyezett összevont csoportok esetén. A kerettanterv beosztásától el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy az 1 4., 5 8., és évfolyam minimális követelményszintjét az adott időszak végére el kell sajátíttatni. A évfolyamokon 2 tanórai foglalkozási időkeretben szabadon választható érettségi tantárgy a református hit- és erkölcstan érettségi. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára az érettségire való felkészítést s a vizsga megszervezését. A hittan érettségi vizsgán a tanterv alapján elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. Az érettségi vizsga szintű, középszintű (szóbeli), emeltszintű (írásbeli és szóbeli). Az érettségi vizsga tartalmi követelményeit A református hit- és erkölcstan érettségi vizsgarészletes követelményei című dokumentum szabályozza, amelyet a Zsinat hagy jóvá. A művészeti szakképzés szakmai elméleti órái, kötött 1 tanórában szervezetten a évfolyamokon kiegészül a művészettörténet tantárgy részeként a keresztény biblia ismeret tantárggyal. A Református hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését, felmenő rendszerű előrehaladással, az elősegítő egyházmegyei és egyházkerületi továbbképzésekkel kiegészítetten, az egyházmegyék és az egyházkerületek a kateckai előadók a Zsinat Kateckai Szakbizottsága által kiadott ajánlásaival, ezek útmutatásai szerint épülő tantárgyi program összeállítását követően a Református Pedagógiai Intézet támogató szakvélemény megszerzését követően vezetjük be. A Református hittanoktatási kerettanterve szerint a református középiskolában felvételi eljárás keretében tantervi minimális követelmények kérhetőek számon, melyet intézményünk a fokozatosság elve szerint, a szakképzés programhoz illesztetten, a Református hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését követően szervez meg. 114

11 1.3. A helyi tanterv tantárgyszerkezete és óraterve évfolyamok tantárgyi rendszere és óraterve Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom Történelemés állampolgári ismeretek Angol nyelv Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret Fizika évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. évf. évf. évf. évf. K Ö T E L E Z Ő T A N Ó R Á K ,5 277, ,5 7, , , , , ,5 55, ,5 1, ,5 55, ,5 1,5 115

12 Tantárgy/évfolyam Kémia Biológia Földünk és környezetünk Ének-zene Rajz és viziuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki egészségtan 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf ,5 55, ,5 1, ,5 55, ,5 1, ,5 55, ,5 1, ,5 55, ,5 1, ,5 55, ,5 1, ,5 55, ,5 1, ,5 55, ,5 1, , , ,5 55,5 18, ,5 55, ,5 1,5 0,5 1 1,5 1, ,5 55, , ,5 1,5 1 1, , , ,5 92,5 92,5 92, ,5 2,5 2,5 2,

13 Angol nyelv Rajz és viziuális kultúra Műv. szkmacsop. alap. Tánc Műv. szkmacsop. alap. Dráma Műv. szakmacsop. alap. Képző Műv. szakmacsop. alap. Média Műv. szakmacsop. alap. Info Kötött óraszám összesen V Á L S Z T H A T Ó T A N Ó R Á K ,5 18, ,5 0, /37 148/37 148/37 148/ /1 4/1 4/1 4/ /37 148/37 148/37 148/ /1 4/1 4/1 4/ ,5 18,5 18,5 18, ,5 0,5 0,5 0, ,5 18,5 18,5 18, ,5 0,5 0,5 0, /148 37/148 37/148 37/ /4 1/4 1/4 1/ /148 37/148 37/148 37/ /4 1/4 1/4 1/ , , , , ,5 18,5 18, ,5 0,5 0, ,5 18,5 18, ,5 0,5 0, ,5 943, ,5 1202, ,5 25, ,5 32, ,5 31,5 117

14 T A N Ó R Á N K Í V Ü L I T E V É K E N Y S É G E K Tantárgy/évfolyam Felkészülés Magyar nyelv és irodalom Felkészülés Matematika Felkészülés Angol nyelv Felkészülés Történelemi ismeretek Játék és Informatika Játék és Sport Étkezés Művészeti alapozó 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf ,5 92,5 92,5 92, ,5 2,5 2,5 2, ,5 92,5 92,5 92, ,5 2,5 2,5 2, ,5 92,5 55,5 55, ,5 2,5 1,5 1, ,5 92,5 55,5 55, ,5 2,5 1,5 1,

15 Tantárgy/évfolyam Református, vagy más felekezeti választott hittan Tanórán kívüli óraszám összesen Összes óraszám Dölt és aláhúzott óraszámok: 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf ,5 1683, ,5 1683, ,5 45, ,5 45, ,5 45,5 a tanuló választása alapján az egyik tantárgy tanulása kötelező Emelt szintű programok Az emelt szintű programok keretében az adott tantárgy műveltségtartalma és követelményrendszere bővül. A képzési idő 12. A tanulók értékelése az emelt szinten oktatott tantárgyból emelt szintű tantervi követelmények szerint történik. A részvétel feltételei: a szülő nyilatkozata és kérelme arról, hogy a megismert feltételek mellett kérje gyermeke felvételét, képességmérését az adott emeltszintű programba; az iskola elvégzi a képességszint méréseket, alkalmassági vizsgálatokat, ennek eredményeként az alkalmas jelentkezők számának függvényében értesíti a szülőt a felvételről, a program indításáról. Két képzés (tagozat) Képzési idő: 1-8. évfolyam Belépési pontok: alapfelvétel: első évfolyam, időközi belépés: és 9. évfolyamokon, de a től induló alapfelvételű első évfolyam felmenő feljutásával léphetnek életbe a időközi belépések Belépési feltételek: a szülő kérelme; férőhely az engedélyezett osztályban, csoportban; a komplex képességvizsgálat eredménye; A képességvizsgálat területei: korosztályhoz viszonyított relatív fejlettség; korosztályos IQ, kreativitás, motiváció beszédhangok képzése; szövegalkotási képesség; A vizsgálatot végzik: induláskor: pszichológus; logopédus; fejlesztő pedagógus időközi belépéskor: angol szakos tanító, angol szakos tanár 119

16 /13. évfolyamok szakközépiskolai tantárgyi rendszere és óraterve Tantárgy/évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf. 13.évf. Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Angol nyelv Matematika Informatika Idegen nyelv II. Mozgókép- és médiaismeret Fizika Kémia K Ö T E L E Z Ő T A N Ó R Á K

17 Tantárgy/évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf. 13.évf Biológia Földünk és környezetünk Ének-zene Társadalomismeret és etika Rajz és viziuális kultúra Művészettörténet Református hittan Testnevelés és sport Osztályfőnöki egészségtan Kötött óraszám összesen

18 S Z A K M A I E L Ő K É S Z Í T Ő, S Z A K M A I E L M É L E T É S G Y A K O R L A T Tantárgy/évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf. 13.évf. Gazdasági- és jogi ismeretek, élet és pályatervezés Ábrázoló geometria Tipográfia Mintázás Népművészet és művészettörténet Rajz és festészet Szakmai elmélet táncművészet képzőművészet Keresztény bibliaismeret

19 Szakmai gyakorlat táncművészet Szakmai gyakorlat képző- iparművészet Kötött óraszám összesen Összes óraszám Dölt és aláhúzott óraszámok: Aláhúzott óraszámok: Érettségi felkészülésre a tanuló választása alapján az egyik tantárgy tanulása kötelező Többcsoportos bontásban oktatott tárgyak, tanulólétszámtól és szakmai képzéstől függően évfolyamok, gimnáziumi oktatás tantárgyi rendszere és óraterve Tantárgy Tagozat Éves óraszámok évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem Emberismeret és etika tan.ny tan.ny tan.ny ,5 0,5 123

20 Tantárgy Tagozat Éves óraszámok évfolyamonként Angolnyelv Angol nyelvi civilizáció Német nyelv Matematika Informatika Bevezetés a filozófiába Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene Testnevelés és sport Osztályfőnöki Rajz és vizuális kultúra Társadalomismeret Művészettörténet Mozgókép- és médiaismeret Tánc és dráma tan.ny tan.ny tan.ny tan.ny tan.ny tan.ny tan.ny. 1,5 2, tan.ny. - 1, tan.ny tan.ny tan.ny tan.ny tan.ny ,5 2,5 2 2.tan.ny ,5 0,5 - -.tan.ny. 0,5 0,5 0,5 0, tan.ny tan.ny tan.ny. 0,5 0,5 - - Összesen: tan.ny. 34,

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös A kerettantervek helyi tantervként történő adaptációja a református köznevelési intézményekben (Útmutató 2015.) 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium A 2009/2010. tanévben induló ok tantárgyszerkezete és óraterve (Részlet a pedagógiai programból) 2008 1 Angol nyelvi előkészítő/ angol 12. sz. melléklet Tantárgyak

Részletesebben

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány két kerettanterve: Kerettanterv két nyelven

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 6. OM: 03230 : (52) 4-674, fax: (52) 480-27 Nyilvántartási szám: 09-0078-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-950 DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete Nemzeti alaptanterv 23 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A kormány a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik (lsd. http://www.zoldkakas.hu/) Értékelési rendszerünk alapjai Azt tanúsítjuk, amit a diák

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója

Felvételi tájékoztatója A DIENES LÁSZLÓ GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. Felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanévre Pályaválasztási felelősök: Varga Tamásné

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A kerettantervektől a helyi tantervekig

A kerettantervektől a helyi tantervekig Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet II. Nemzeti Köznevelési Konferencia A kerettantervektől a helyi tantervekig Budapest, 2013. január 18. Kerettantervi rendelet 51/2012. (XII.

Részletesebben