I I I. A Z I S K O L A H E L Y I T A N T E R V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I I I. A Z I S K O L A H E L Y I T A N T E R V E"

Átírás

1 I I I. A Z I S K O L A H E L Y I T A N T E R V E 1. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TAN TÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ FOGLALKO ZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁ MAI 1.1. Az intézmény képzési rendje Magyar angol alapfokú oktatás 1-4., és 5-8. évfolyamain egységes művészeti, az alapműveltséget elsajátító és párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő iskolai oktatás keretein belül biztosítja a gyermekek igényeire, érdeklődésére és képességeikre épülő készségek jártasság szintű kialakítását. Az egyéni képességek kibontakoztatásával segíti a tanulókat a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. A tantárgyi modulokban oktatott művészeti blokkok lehetőséget teremtenek, hogy a tanulás folyamatában elsődleges szemponttá váljanak az egyénre szabott fejlesztési törekvések megvalósításai, illetve a képzés kellő teret biztosít a tanulók idegen képzéséhez. A magyar - angol oktatásunk a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv és az érettségi vizsgatantárgyak követelményeit tartja irányadónak, módosítja és kiegészíti az angol nyelv műveltségi területét, és bővebben ismerteti meg a célnyelv országainak kultúráját iskolánk pedagógiai programjában foglaltak szerint. A magyar - angol iskolai képzésünkben a tanítás egyidejűleg nyelven, magyarul és angol nyelven folyik, mellyel célunk, hogy az anyanyelvi és angol nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az angol nyelven való tanulásra, az angol információk feldolgozására. A tanulóink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a nyelven gyakorolják. Célunk továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül neveljük a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjenek pozitív én- és ország kép kialakítására; értessék meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések fontosságát. A nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett, a tanulók magas szintű angolnyelv-tudás és angolnyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. Így a differenciált fejlődés során kialakul a művészeti és közismereti készségek egyensúlya, az angol nyelv szituációs helyzetekhez kacsolható elsajátítása. Követelmény tehát, hogy legyenek képesek az angol nyelven való gondolkodásra, az angol nyelv használatára az információszerzésben, e-közlésben és alkalmazásban. A tanulók értsék meg az angolnyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb ség elérése és megtartása érdekében. Az átjárható iskolarendszer fenntartása különösen fontos iskolánknak is, hiszen mindennapjainkban a család élethelyzetét nehéz évtizedre előre tervezni. Ezért emeljük ki, hogy a Nemzeti Alaptanterv kerettantervi ajánlásai szerinti központi követelmény rendszerre épül a helyi tantervünk, így az alapműveltség elsajátítása készség- és jártaság szinten funkcionáló, alkalmazó tudás kialakítását célozza. Ezt az életkori sajátosságokhoz igazított ismeretszerzésre építjük. A kisiskolás korban a verbalitás előtérbe helyezése helyett a tapasztalás, a cselekvésen keresztüli megismerést helyezzük előtérbe. Az ismeretszerzés az összefüggések feltárásán keresztül a megismerési folyamaton át tapasztalatszerzésben valósul meg. A differenciált, személyre szabott pedagógiai szándék folyamatos fenntartása a tanórákon sokkal nagyobb felkészültséget kíván a pedagógustól, azonban a frontális haladással ellentétben az érdeklődő, kíváncsi attitűd fenntartásával megvalósul a Játszvatanulás, mely tartós, alkalmazni képes tudást eredményez. A művészeti órák integrálásával, a részképességeket fejlesztjük, a komplex személyiségfejlesztésére törekszünk, a gyermeki személyiséget sikerélményeken keresztül kell fejleszteni. Azért tartjuk fontosnak például ebben a korban a néptánc tanulást, 105

2 mert a ritmusemlékezet fejlesztésével, a számmisztikai készsége is fejlődik a gyermeknek. A számfogalom kialakulásával nemcsak a számkör bővítését segíti a néptánc, hanem a logikai összefüggések gyors átlátását, a térben való mozgás, ritmikus történések egymásutánisága logikai rendé válását. A kiegyensúlyozott fejlődéssel a kommunikatív, a verbális képességeket fejlesztve szövegértővé válik a gyermekek olvasása, ezáltal probléma elé állítva a harmonikus légkörben nem veszi kedvét a kihívás. A folyamat előre halad tával a tanulás technikáját is el kell sajátítaniuk a gyermekeknek. Az 5-8. évfolyamokon nagy hangsúlyt kap az összefüggéseket feltáró, rendszerező tanulás technika elsajátítása, a logikai kapcsolatok közös felfedezése, a tantárgyi integrációkkal segített eligazodás, megértés. A pedagógiai szándék, hogy személyre szólóan a meglévő tudásanyagra alapozva haladjon tovább a gyermek, így folyamatosan arra építünk, amit tud a gyermek és nem arra, hogy mit nem ismert még fel. A személyiségfejlesztés komplexitását a Pedagógiai Programunk az egységes iskola keretei között kívánja kiemelten kezelni. A Közoktatási Törvény 27. s-a (7), és a 29. s-a (8) bekezdéseinek értelmében iskolánk tanulói az 5. évfolyamon kapcsolódnak be a szakközépiskola művészeti szakmai vizsgára felkészítő oktatásába. Ennek megfelelően az általános iskola 5-8. évfolyama egységes a szakközépiskola 9-12/13. évfolyamainak párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakaszával. Az egységes iskola keretein belül az 5-8. évfolyamokon a művészeti szakmacsoportos pályaorientáció az alapozó, általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz mellett folyik. A művészeti alapozó tárgyak vonatkozásában, már az 5. évfolyamtól választhat a szülő szakirányultságot. Képző- és iparművészet, vagy táncművészeti szakirány választással a gyermek az adott szaknak megfelelően magasabb óraszámban sajátíthatja el a szakmai alapozó tárgyat. Azonban a művészeti nevelés komplexitását ebben az életkorban kiemelt területnek tekintjük, így a szakmai alapozó tárgyak keretei között minden művészeti ágból képzésben vesz részt a tanuló. Így egy esetleges táncművészeti szakirány választással is jár dráma órára, festészetre, mintázásra, médiára a gyermek. Ugyanakkor nem kívánjuk a pályaválasztást 10 korra előre hozni, így lehetővé tesszük, hogy a szakirányok a szülő döntése alapján a 8. évfolyamig, a tanév elején változtathatóak. Célunk, hogy a nyolcadik évfolyam végére tudja el dönteni a szülő a gyermekkel, hogy milyen szakirányba, általános, vagy gimnáziumi képzésben kíván 9. évfolyamtól továbbtanulni. A középfokú oktatás szakközépiskolai/gimnáziumi 9-12./13. évfolyamain a magyar angol, az érettségire felkészítő (nappali/esti tagozatos) szakasza mellett párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő egységes iskolai oktatás folyik, mely a 13. szakképzési évfolyamon fejeződik be. Ennek megfelelően a többcélú közoktatási intézményünkben megvalósul a kor között az iskolai lehetőségek egy intézményen belüli biztosítása. Az iskola szervezeti kerete lehetővé teszi, hogy a gyermek a 4. évfolyam elvégzése után az általános iskola felső tagozatában folytassa tanulmányait, mely az egységes iskola keretében már művészeti szakmai vizsgára felkészítő oktatási keretek között működik. A 8. évfolyam elvégzését követően a tanulmányok folytatására több lehetőség közül választhat a család. Művészeti szakközépiskola keretein belül és képzésben 12. évfolyamon érettségi vizsgát, a 13. szakképző évfolyamon a választott szakmából szakmai vizsgát szerezhet a tanuló. Választhat a négy évfolyamos s képzésből, illetve a szakiskola művészeti szakmai vizsgára felkészítő évfolyamain folyó képzések közül. Az általános iskolai 1-4., 5-8. évfolyamaival egyezően a 9-12/13. évfolyamok is az országban egységesen érvényes, az iskolatípusra jogszabályokban megállapított követelményrendszer teljesítése a Pedagógiai Programunk célrendszere, mellyel koherensen biztosítjuk az iskolarendszeren belüli átjárhatóságot. Ezek a képzési formák széleskörű választási lehetőséget kínálnak az iskolahasználóknak. Többcélú közoktatási intézményként, törvényi kötelme iskolánknak, hogy a tankötelezettség fennállásáig biztosítsuk a folyamatos iskolai képzést a tanulóinknak. Az első osztály megkezdésekor előre nem látható még, hogy a gyermek fejlődése milyen irányt vesz. Pedagógiai hitvallásunk szerint harmonikus, sokoldalú személyiséggé válnak azok a gyerekek, akik kisiskolás kortól kiemelt művészeti óraszámban az önmegvalósítás sikerével haladnak a 106

3 tanulás útján. Felnőtté válásuk folyamatára is kihat a művészetei tevékenység, és meghatározóvá válik, még abban az esetben is, ha hivatásuk nem a média, reklám, látványműhelyek, kommunikáció, sajtó, közművelődés vagy a művészeti pályák felé viszi útjukat. Azonban, valamely művészeti szakmára szakosodó 9. évfolyamot egységes iskolai keretünkben folytató minden diákunk vonatkozásában fontos szakmai cél, hogy szakemberekké váljanak, a szakmai profizmusuk a munkaerőpiacon keresetté tegye végzős diákjainkat. A jelen korunkat átható vizualitás fokozódó mértéke, az informatikai forradalmat kísérő vizuális kultúra robbanása, a globalizációs folyamatokkal gyorsuló hír és látvány effektek, a gazdaság szereplőinek a versenyképességük megtartása érdekében fokozódó marketing igényeik, egyben a kulturális értékek társadalmi mértékű devalválódása, az andragógiai értékteremtés egyre több kreatív és szakmai igényességet közvetítő szakembert kíván. A 9. évfolyamra alkalmassági eljárást követően becsatlakozó, de nem a mi egységes iskolai képzésünkben résztvevő, öt évfolyamos, párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakközépiskolai képzésünk szakmai célrendszere azonos az egységes művészeti iskola szakképzési céljaival, de az eltérő képzésidő a nevelési- és szakmai programban differenciálást igényel. Szeretnénk, hogy a felsőfokú képzésbe a szakközépiskolai és gimnáziumi képzéseinkből minél több diákunk csatlakozzon be, ezzel is erősítve, hogy három szakmai végzettséggel kiegészített felsőfokú végzettség, az élethosszig tartó tanulás a biztosíték a sikeres életpálya felépítéséhez, az elvárásoknak rugalmasan megfelelni tudó hivatástudattal rendelkező szakmai léthez. Az esti tagozatos gimnáziumi képzés iskolánknak egy időben még távoli terve. A többcélú közoktatási feladatrendszer velejárója, hogy a nyolcadik évfolyam pályaválasztásakor, a család felé szakmai felelősséggel tartozunk gyermekeink vonatkozásában, akik képességeik szerint az érettségi követelményrendszernek még nem, vagy nem teljes egészében felelnének meg. A művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakiskolai képzésünket várhatóan akkor kívánjuk majd meghirdetni, amikor az első egységes iskolai évfolyamaink a pályaválasztás elé kerülnek. Nevelési Programunk fundamentuma, hogy azok a gyermekek, akik lassabb tempóban haladnak a tanulási folyamatokban, többnyire nagyobb időkeret biztosításával sikeresen felzárkózhatnak. Reményeink szerint szakiskolai tanulmányaik befejeztével, ezek a diákjaink a tankötelezett korból kikerülve, de még iskolánk ismert és szertett légkörében sikeresen nekirugaszkodhatnak egy érettségi felkészülésnek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult gyermekek iskolánk osztályközösségeibe integrált képzését, csak az iskola iskolapszichológusa, gyógypedagógusa és fejlesztő pedagógusai által létrehozott szakmai bizottság javaslata alapján, szakmailag nagyon indokolt esetben vállaljuk fel. Az intézményes ellátásukban bekövetkezett pedagógiai szemléletváltás legfontosabb célkitűzése, hogy erősödjék az integrált nevelés és oktatás anélkül, hogy megszűnne az elkülönített gyógypedagógiai ellátás lehetősége. Ez nem a különleges gondozás megszervezésének folyamatában eredményez változtatást, hanem az érintett értelmi fogyatékos tanulókkal kapcsolatos pedagógiai szemléletváltást segíti. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés és terápia hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet. A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az intézményvezető mentesít egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítjük az értékelés és 107

4 minősítés alól, az iskola a Közoktatási törvény 52. -ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott időkeret terhére egyéni foglalkozást szervez részére - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A középfokú oktatás szakiskolai 9-10./ évfolyamain a magyar angol alapozó képzése mellett párhuzamos művészeti szakmai vizsgára felkészítő egységes iskolai oktatás folyik, mely a szakképzési évfolyamokon fejeződik be. A tankötelezettség teljesítésének során a 16 éven felüliek szakmai képzése a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakterületekre irányul. A középfokú oktatás érettségire épülő, kizárólag szakképzési évfolyamokon működő szakközépiskola I/13-II/14-III/15. évfolyamain művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakmai képzés keretein belüli oktatás, a felnőttoktatás részeként a munkaerőpiacon a kreatív művészeti szakmacsoportos szakemberképzést folytatja. A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, ) engedelmeskedve tanítói református hittanoktatás - szolgálatot végez. Ebben a küldetésében elfogadja azt a megbízatást és felelősséget, amelyet a Szentháromság Isten kijelentése bíz rá. Az egyház tanítói szolgálatában mindazokat részesíti, akik azt kérik, vállalják vagy elfogadják korra, nemre, felekezeti és társadalmi meghatározottságra tekintet nélkül. Az egyház gyülekezeteiben él, s a gyülekezet létéhez elidegeníthetetlenül hozzátartozik a tanítás, a katechézis. A tanítás része az egyház küldetésének, életének, szolgálatának. A Magyarországi Református Egyház a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények valamint egyéb jogszabályok és megállapodások alapján a reformátorok örökségét elfogadva, a tanítás szolgálatát nem zárja be a templomok falai közé, hanem megkeresi és felhasználja azokat a lehetőségeket, amelyekben közvetlenül szólíthatja meg a katechézis érintettjeit. Ezért iskolát tart fenn, él az egyházi és nem egyházi oktatás keretében tartható hit- és erkölcstanoktatás lehetőségével, valamint gyülekezeteiben is megszervezi és végzi a hit- és erkölcstanoktatást [a továbbiakban hittanoktatást]. A református hittanoktatás célja és feladata, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű bibliaismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Mindezek mellett a hittanoktatás hitre való nevelés illetve hitben való nevelés, amelynek során segíteni kell növendékeinket abban, hogy bibliaolvasó és imádkozó, a gyülekezet közösségében Igével és úrvacsorával rendszeresen élő, áldozatkész keresztyénekké váljanak. Alapfokú művészetoktatás E/1-E/2. A/1-A/6. T/7-T/10. évfolyamokon, mely azon társadalmi igények kielégítésére szolgál, hogy a Művészetért Programház Alapítvány a célkitűzéseiben vállaltakat nyitott intézményként minél szélesebb körben kínálja azon iskolahasználók számára is akik tankötelezettséget teljesítő tanulójogviszonyukat más fenntartású közoktatási intézményben teljesítik. A Művészetért Programház Alapítvány alapítói által tulajdonolt ingatlan műtermei, oktatási innovációi, szakmai módszertani bázisai a művészetoktatás jegyében a lehető legszélesebb körben nyíljanak meg. Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Az 108

5 alapfokú művészetoktatási intézményegységnek a tantervi programjában meghatározottak szerint tizenkettő évfolyama van, melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint szervezzük. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az intézmény alapfokú művészeti vizsgaszabályzata és alapfokú záróvizsga szabályzata határozza meg, mely figyelembe veszi az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában foglaltakat A helyi tanterv szerkezete A magyar angol, egységes művészeti általános szak- és középiskolai helyi tantervünk 13 évfolyam anyanyelvi és, általános, szakközépiskolai, gimnáziumi és szakiskolai tantárgyszerkezetét és óratervét szervezi egy rendszerbe. Az általános műveltséget megalapozó oktatási formákat, és az iskolarendszerben folyó szakmai képzések iskolatípusait működtetjük párhuzamos képzések és szakképzési évfolyamok keretében, egységes művészeti általános- szak- és szakközépiskolai keretek között, míg a gimnáziumi oktatásunk, a négy évfolyamos érettségire felkészítő szakasz keretében folyik. Ez a képzési rendszer szeptember 01-től, felmenő rendszerben kiegészül a iskolai oktatással, melyből következik, hogy a tantárgyi rendszerünk párhuzamosan anyanyelvi és képzés struktúráját építi fel. Az iskolarendszerű képzésben (alapvizsga-, érettségi- és OKJ szakmai vizsga) Nemzeti Alaptanterv Kerettantervi ajánlásával és az Országos Képzési Jegyzékben megadott illetékes minisztériumok által jóváhagyott központi tantárgyi programokkal, a hatályos érettségi vizsgakövetelmények és hatályos szakmai vizsgakövetelmények rendszerében folynak. Ez egészül ki a helyi tantervünkben értékközvetítő tantárgy blokkjaival. Az egységes művészeti általános- szak és szakközépiskolánk a hatályos évi LXXIX. közoktatási törvény 25. (5), 27. (7), 29. (8.), és a 33. (3.) pontjai alapján pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. A különböző típusú iskolák feladatait, egységes közös és ehhez kapcsolódó iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. A jogszabályi kereteknek megfelelően a szakközépiskolánk művészeti szakmai vizsgára készít fel, így párhuzamos oktatásunk 5-8. évfolyamokon szakmacsoportos alapozó oktatással kezdődik, majd évfolyamokon művészeti szakmai elmélet, szakmai gyakorlat oktatással folytatódik, és 13. évfolyamon szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamon fejeződik be, melyet a szakmai programunkba építettünk be. Az érettségire épülő, nappali rendszerű, kizárólag szakképzési évfolyamokon folyó szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásunk 13. és 14. évfolyamokon szintén művészeti szakmacsoportos képzési területeken folyik. A nappali- és esti tagozatos rendszerben folyó általános műveltséget megalapozó négy évfolyamos, érettségi vizsgára felkészítő gimnáziumi oktatásunk évfolyamokon fog működni, melyet az első, egységes iskola keretében feljövő 8. évfolyamos tanulóinknak hirdetünk meg, mint választási lehetőséget. A helyi tantervünk szerkezet még kiegészül a sajátos nevelési igényű tanulók, tanulócsoportokba integrált fejlesztésével, melynek követelményrendszere helyi tantervünk részét képzi. A hittanoktatás tantervét a Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, ) engedelmeskedve megszervezett tanítói szolgálat szerint végezzük. A hitoktatásunk ebben a küldetésében elfogadja és képviseli azt a megbízatást és felelősséget, amelyet a Szentháromság Isten kijelentése bíz rá. Az 109

6 egyház tanítói szolgálatában mindazokat részesíti, akik azt kérik, vállalják vagy elfogadják korra, nemre, felekezeti és társadalmi meghatározottságra tekintet nélkül. Alkalmazott kerettantervek: Az iskola helyi tantervében 1-8. és évfolyamokon a kötelező órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott átdolgozott kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az angol magyar tagozat óraterve és tanterve a iskolai oktatás ( évfolyamok) irányelvének megfelelően készült. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére ( évfolyamok) a sajátos nevelési igényű gyermekeknek című kerettantervet alkalmazzuk. Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 1-4. évfolyamokon az angol nyelv és rajz- vizuális kultúra tantárgyak óraszámával, az 5-8. évfolyamokon a művészeti szakmacsoportos alapozó képzéssel növeltük meg a kötött órák számát azzal a céllal, hogy e tárgyakból a készségek- képességek fejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson. Így az egységes iskola keretein belül megvalósul a párhuzamos, művészeti szakmai vizsgára felkészítő egységes iskolai program. Ennek megfelelően a szülőt, a gyerme iskolánkba íratásakor, tájékoztatjuk, hogy a képzés és párhuzamos művészeti szakképzés keretében, a kötött óraszámaink a tantervű iskoláktól eltérően magasabb, és a választási lehetősége a képző- iparművészet, vagy táncművészeti szakirány választásának vonatkozásában van. A tanulók részvétele szempontjából a tanórai foglalkozások lehetnek: kötelező tanórai foglalkozások, amelyek magában foglalják: a kerettantervre épülő helyi tantervben szereplő tantárgyak elsajátítását szolgáló kötelező, vagy kötelezően választható tanórákat, a kötelezően választás azt jelenti, hogy a szülőnek a tanulóval együtt, a helyi tantervben meghatározottak szerint a jelentkezés elfogadását követően a részvétel legalább egy tanéven át, vagy képzés időtartamra kötelező. A választott tanórai foglakozás indítására a közoktatási törvényben meghatározott osztály (csoport) létszámok az irányadók. nem kötelező, kötött tanórai foglalkozások, amelyek magában foglalják: a választható tanórai foglalkozásokat a jelentkezés elfogadását követően a részvétel 1 éven át/ képzés időtartamra kötelező; a nem kötelező órákat az értékelés, minősítés és mulasztás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha kötelező órák lennének; az egyes programok esetében ( tagozat, művészeti szakmai alapozó, szakmai gyakorlat és szakmai elmélet) a tananyag elsajátítása csak a nem kötelező órákon való részvétellel teljesíthető, a program választása ebben az esetben együtt jár a hozzákapcsolódó nem kötelező órák felvételével; tanórán kívüli tevékenységek, amelyek magában foglalják: az iskolaotthonos képzés sajátosságát, vagyis, hogy a gyermekek egész-napos iskolai keretek között az ismeretszerző órákat követően az ismeret elsajátító, gyakorló órákon vesznek részt. Ennek 110

7 köszönhetően a tanórán kívüli tevékenységek a kötelező tanórai foglalkozások közé rétegződnek, így nem különül el a napközi ellátás. a jelentkezés elfogadását követően a részvétel a képzés időtartamra kötelező, a tanórán kívüli tevékenységek esetében ( tagozat, művészeti szakmai alapozó) a tananyag elsajátítása csak a tanórán kívüli tevékenységek részvétellel teljesíthető, az iskola választása ebben az esetben együtt jár a hozzákapcsolódó program kötelező óráinak felvételével Két, általános- és művészeti szakközépiskolai időkerete a Közoktatási Törvény, és 26/1997. (VII.10.) MKM rendelete szerint, valamint a 37/2003. (XII.27) OKJ képzés szerint kiadott párhuzamos művészeti szakképzés időkeretei szerint. Évfolyamok A kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (3) ,5 A nem kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (7) ,3 Egyéni foglalkozás óráinak száma hetenként Kt. 52. (11/c) 1,6 1,6 1,6 1,8 Évfolyamok A kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (3) 22,5 22, A nem kötelező tanórák száma hetenként Kt. 52. (7) 5,6 5,6 7,5 7,5 Egyéni foglalkozás óráinak száma hetenként Kt. 52. (11/c) 1,8 1,8 2 2 Évfolyam Kötelező óraszám Választható: Kt. 52. (7) Egyéni Összesen Kt.52. (3) Kt (24) foglalkozás Tanterv Óraszám % Óraszám Kt % 100 % (11/c) Kt. 30. (9) Kt. 71. (4) 1. új keret 20, ,6 23,6 2. új keret 20, ,6 23,6 3. új keret 20, ,6 23,6 4. új keret 22, ,8 26,3 5. új keret 22,5 25 5,62 1,8 29,92 6. új keret 22,5 25 5,62 1,8 29,92 7. új keret 25,0 30 7,5 2 34,5 8. új keret 25,0 30 7,5 2 34,5 Összesen 177,5 34,24 14,2 307,64 111

8 Szakközép isk ÖSSZESEN Évfolyamok összesen 1-8. Kötelező óraszám Kt. 52. (3) 177,5 Választható Kt. 52. (7) Kt (24) 34,24 Egyéni foglalkozás 8% Kt. 52. (11/c) 30. (9) 71. (4) 100% 14,2 Tantervi óraszám összesen 307,64 évf./képz. 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam közismeret szakmai összes /2003. (XII.27) OKJ képzés szerint kiadott párhuzamos művészeti szakképzés időkeret Két ált.isk.: 26/1997. (VII.10.) MKM Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Összesen Magyar nyelv és irodalom ,5 277, Történelem és államp. ism Célnyelv Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret Fizika ,5 55,5 111 Kémia ,5 55,5 111 Biológia ,5 55,5 111 Földünk és környezetünk ,5 55,5 111 Ének-zene ,5 55, , ,5 Rajz és vizuális kultúra ,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 407 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 92, Osztályfőnöki Tantervi modulok Tánc és dráma 18,5 18,5 37 Hon- és népismeret 18,5 18,5 37 Informatika 18,5 18,5 Ember- és társism. etika Mozgókép- és m.ismeret Egészségtan 18,5 18,5 37 Kötött óraszám összesen ,5 943, ,5 1054, Szabadon tervezhető ,5 55, Kötelező óraszám ,5 980, , ,

9 Két négy évf. szakk.isk: 26/1997. (VII.10.) MKM Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összesen Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret és etika Célnyelv Célnyelvi civilizáció idegen nyelv Ének-zene Matematika Fizika Kémia Biológia Földünk és környezetünk Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai ori. szakmacsopo. alapozó oktatás Kötött óraszám Négy évfolyamos gimnázium 26/1997. (VII.10.) MKM Éves óraszám Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Évfolyamok: Magyar nyelv és irodalom Történelem Emberismeret és etika 37 Célnyelv Célnyelvi civilizáció* idegen nyelv Matematika Informatika 74 Bevezetés a filozófiába 32 Fizika Biológia Kémia Földünk és környezetünk Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés és sport Osztályfőnöki Tantervi modulok Társadalomismeret Tánc és dráma Mozgókép- és médiaismeret Művészetek Kötött óraszám összesen Szabadon tervezhető Kötelező óraszám Heti óraszám 34,5 33,0 32,0 30,5 113

10 1.3. A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁS KERETTANTERVE a Magya ro rs zág i Ref ormátu s Egyház évi II. törvénye - A reformátu s hittanoktatásról szerint. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanoktatás tartalmi szabályozása tekintetében az általános rendelkezésekben szabályozza szabályrendelet hatályát. A helyi református hittantanterv a református egyházközség és az intézményi program e rendelet II. számú mellékleteként kiadott kerettantervéhez illesztett. A tanórai foglalkozások, az intézmény református egyházi fenntartású működésének megkezdésével a hittanoktatás tanévtől felmenő rendszerben szeptember 1-ig átmeneti szabályozással, fokozatos bevezetéssel, tanórán kívüli, szabadon választható, kerettantervű órakeret terhére szerveződő tanórai foglalkozás. Az 1-4, 5-8. évfolyamokon az előírt tananyag feldolgozása, tanulók részére történő közvetítése tanórai foglalkozás keretében folyik, mely 2 óra. A tanórai foglalkozások iskolai hittanoktatás a kötelezően választható óraszámon felüli, tanórán kívüli szabadon választható órakeret terhére szervezhetők. A kerettantervtől való eltérés engedélyezett összevont csoportok esetén. A kerettanterv beosztásától el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy az 1 4., 5 8., és évfolyam minimális követelményszintjét az adott időszak végére el kell sajátíttatni. A évfolyamokon 2 tanórai foglalkozási időkeretben szabadon választható érettségi tantárgy a református hit- és erkölcstan érettségi. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára az érettségire való felkészítést s a vizsga megszervezését. A hittan érettségi vizsgán a tanterv alapján elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. Az érettségi vizsga szintű, középszintű (szóbeli), emeltszintű (írásbeli és szóbeli). Az érettségi vizsga tartalmi követelményeit A református hit- és erkölcstan érettségi vizsgarészletes követelményei című dokumentum szabályozza, amelyet a Zsinat hagy jóvá. A művészeti szakképzés szakmai elméleti órái, kötött 1 tanórában szervezetten a évfolyamokon kiegészül a művészettörténet tantárgy részeként a keresztény biblia ismeret tantárggyal. A Református hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését, felmenő rendszerű előrehaladással, az elősegítő egyházmegyei és egyházkerületi továbbképzésekkel kiegészítetten, az egyházmegyék és az egyházkerületek a kateckai előadók a Zsinat Kateckai Szakbizottsága által kiadott ajánlásaival, ezek útmutatásai szerint épülő tantárgyi program összeállítását követően a Református Pedagógiai Intézet támogató szakvélemény megszerzését követően vezetjük be. A Református hittanoktatási kerettanterve szerint a református középiskolában felvételi eljárás keretében tantervi minimális követelmények kérhetőek számon, melyet intézményünk a fokozatosság elve szerint, a szakképzés programhoz illesztetten, a Református hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését követően szervez meg. 114

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010.

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Radnóti Miklós Általános Iskola Székhelye: 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17. Az intézmény típusa: általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési Program

PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési Program Pedagógiai Program / Nevelési Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési Program Kossuth Nevelési Oktatási Központ óvoda általános iskola 1151 Bp. Kossuth u. 53. Tel.:307-65-46, 271-02-16 www.knok.hu KNOK verziószám:

Részletesebben

HELYI TANTERV. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós. 1 4. évfolyam. OKM kerettantervének adaptálása

HELYI TANTERV. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós. 1 4. évfolyam. OKM kerettantervének adaptálása TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) HELYI TANTERV Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós 1 4. évfolyam OKM kerettantervének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

VIII. kifutó rendszerű TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS. (2-4. évfolyam)

VIII. kifutó rendszerű TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS. (2-4. évfolyam) VIII. kifutó rendszerű TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS (2-4. évfolyam) A 2/2008. (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 3. számú mellékletével kiadott kerettanterv

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Beadásának dátuma: 2013. március 26. A program benyújtója: Hamzáné Szita Ilona igazgató Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Budapest Megyeri út 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja

Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja 2014 Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja 1 K6sztilt: 2AI4. augusztus 21-6n, pgigiugrc gram 6tdolgoz6s6val. Jor'6liag,vta: /li f,enntarto renntartobg;ffffij

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2008-ban HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben