Földrajz tantárgyi program és tanterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz tantárgyi program és tanterv"

Átírás

1 L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Földrajz tantárgyi program és tanterv Készítette: B E R E G I N É S I M O N Á G N E S

2

3 Célok és feladatok FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 7-12/ (el készít ) évfolyam A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a sz kebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemz ivel, a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódásukat szolgálja. El segíti, hogy megismerjék a világban elfoglalt helyünket, nemzeti értékeinket, kedvez és kedvez tlen földrajzi és környezeti adottságainkat. Kialakítja, majd fokozatosan fejleszti a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodását. Ez megköveteli, hogy a tanítás során a jelenségek, folyamatok vizsgálatát kövesse általánosítás és az összefüggések megláttatása, valamint ezek átfogó rendszerként való értelmezése. Ennek érdekében minden jelenséget és folyamatot változásaiban, kölcsönhatásaiban, fejl désében kell bemutatni, megláttatva azok lehetséges következményeit is. A földrajz tantárgy a ma emberét, társadalmát és környezetét állítja a középpontba, tananyagát oknyomozó és problémákra koncentráló módon dolgozza fel. Tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a földrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat részben a természettudományok, részben a társadalomtudományok, illetve az egyéb környezettudományok szempontjai szerint vizsgálja. Ezt a szemléletformáló szerepét az életkori sajátságoknak megfelel en a 7 8. évfolyamon a regionális földrajzi ismeretanyag feldolgozásán keresztül valósítja meg. A földrajz tantárgy alakítja ki a mindennapi életben szükséges térbeli és id beli tájékozódási képességeket. Ezért tanítása során az ismeretnyújtó módszerek mellett az ismeretszerz módszereknek (a különböz jelleg földrajzi információhordozók gyakorlati használatának, különböz földrajzi modellek és esettanulmányok elemzésének, önálló és kiscsoportos feladatmegoldásoknak, érveléseknek és vitáknak) kell el térbe kerülniük. A jöv kihívásai amelyekkel az emberiségnek szembe kell néznie alapvet en földrajzi problémákból indulnak ki. Ezért a földrajz tantárgy feladata, hogy alakítsa a tanulók környezet iránti érzékenységét, felismertesse velük a helyi, a regionális és a globális problémákat, a környezetre és az emberre veszélyes folyamatok mérséklésének, megakadályozásának szükségességét, lehetséges módjait. Tudatosítja a tanulókkal, hogy az életet társadalmi és természeti katasztrófák veszélyeztetik. Ilyen helyzetekben a segít szervek irányításával mindenkinek aktívan részt kell venni az élet védelmében. A tantárgy oktatásának célja, hogy ráébressze a tanulókat a tantárgy fontos szerepére napjaink földrajzi-környezeti jelenségeinek, folyamatainak megértésében, kifejlessze bennük a közösségük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségét. A hazai és az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével járuljon hozzá a reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakításához, a hazához való köt déshez. Tudatosítsa a tanulókban, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelent sen átalakította a környezetét, ezzel segítse el a környezettudatos életmód kialakulásának megalapozását. Megláttassa a tanulókkal a környezet és a társadalom id ben és térben változó kapcsolatait, összefüggéseit. Segítse el a különböz társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája,

4 kultúrája, értékei iránti érdekl dés és tisztelet kialakulását. Értesse meg a társadalmi-gazdasági életben jelen lév többirányú, kölcsönös függ séget. A 9 10/11. évfolyamon az alapozó szakasz tantervi el zményeire építve el segíti, hogy megismerjék az ember életteréül szolgáló Földet, a természet és a társadalom f bb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, valamint azok kölcsönhatásait. Tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a földrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat összefüggéseikben vizsgálja, részben a természettudományok, részben a társadalomtudományok, valamint az egyéb környezettudományok szempontjai szerint. Az életkori sajátosságoknak megfelel en a tananyag az általános természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és id beli változásainak vizsgálatával, az összefüggések, kölcsönhatások feltárásával valósítja meg szemléletformáló szerepét. A földrajztanítás célja, hogy a tanulók értelmezzék az élettelen és az él természet folyamatainak társadalomra gyakorolt hatásait, azok id beli változásait. Lássák, hogy a társadalom m ködése hogyan hat vissza a környezetre. Legyenek képesek általánosítani és szintetizálni, tudják a jelenségeket, folyamatokat átfogó rendszerként értelmezni. A természet és a társadalom kölcsönhatásainak, összefüggéseinek megismerése nyomán alakuljon ki a tanulókban a környezettudatos gondolkodás. Célja, hogy a tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a világ társadalmigazdasági folyamataiban, kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat, a különböz társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti tisztelet. A földrajzoktatás célja továbbá, hogy a történeti-földrajzi szemlélet kialakításával felismertesse a földrajzi helyzet id ben változó megítélését. Ismertesse meg az egyre növekv társadalmi igények kielégítéséért folyó termel tevékenységet és annak eltér vonásait, teljesítményeit a Föld különböz térségeiben, Ismertesse fel a társadalmi-gazdasági életben jelenlév, sokféle és kölcsönös függ séget. Értesse meg a termelés és a fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit. Fejl djön ki a tanulókban az aktív részvétel készsége közösségük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában. A tantárgy tudatosítja a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él. Megmutatja, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelent sen átalakította, és ma is alakítja környezetét. Ennek ésszer korlátozása, a környezet és az ember érdekeit egyaránt figyelembe vev, tudatos környezeti magatartást, az er források tervszer felhasználását, s t a nemzetek közötti összefogást kívánja. A gimnáziumi földrajzoktatás felkészíti a tanulókat a tantárgyi érettségi vizsga sikeres teljesítésére is. Komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, felkészíti ket a szakirányú fels fokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilép diákok képesek legyenek felel s döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása során. Fejlesztési követelmények A évfolyamon a tananyag feldolgozása során tartalmi szempontból el kell érni, hogy a tanulók ismerjék fel a földi képz dményeket, az alapvet természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat és összefüggéseket. Értsék a természetföldrajzi és a regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát és id beli fejl dését. A tanulók úgy érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és a társadalmi

5 folyamatok kölcsönhatásainak eredményeit. Legyen áttekintésük az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és gazdasági környezet tényez ir l. Értsék meg, hogy a természeti környezet hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmigazdasági életét, és ismerjék a természeti környezet változásainak társadalmi hatásait. El kell érni, hogy a tanulók tudják értelmezni az egyes tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemz inek kölcsönhatásait, összefüggéseit. Ismerjék fel a kontinensek, a tipikus tájak, az országok regionális sajátosságait, a közöttük lév hasonlóságokat és különbségeket, kapcsolataik rendszerét. Ismerjék meg a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait, értsék meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejl désére. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek (pl. óceánok, kontinensek, hegységek, népesség, termelés) méreteir l, a számszer en kifejezhet adatok nagyságrendjér l. Értsék, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai hogyan határozzák meg gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. Tudják, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. Annak érdekében, hogy kialakuljon a tanulókban a hazai tájhoz, a természeti és a társadalmi értékeinkhez való köt dés, ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket, valamint a természeti tényez k hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében. Ugyanakkor a tantárgynak azt is el kell érnie, hogy a tanulók összefüggéseikben ismerjék a környezetet károsító folyamatokat, azok forrásait, megel zésük és megsz ntetésük lehetséges módjait is. Értsék meg, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a károk megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra, együttm ködésre van szükség. A tanulók tudjanak példákat mondani a megoldási lehet ségekre. Ismerjék meg a természetvédelem alapvet céljait, a nemzeti parkjainkat és a világörökségként számon tartott értékeinket. A földrajztanítás során el kell érni, hogy a tanulók az általános iskola befejezésekor legyenek képesek önállóan a szemléleti, tanári irányítással az okfejt térképolvasásra különböz tartalmú és méretarányú földrajzi térképeken. Ismerjék a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Alakuljon ki bennük a földrajzi információhordozók (térképek, földgömb, szak- és ismeretterjeszt irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, egyéb információhordozók) kiválasztására és használatára való képesség. Tudjanak eligazodni, tájékozódni a különböz jelleg információs anyagokban és tanári segítséggel ezek gy jteményeiben (pl. könyvtári és múzeumi anyagokban) is. A földrajz tantárgy tanítása során az általános képességek fejlesztése is szükséges. El kell érni, hogy a tanulók pontos megfigyelésekre legyenek képesek. Ennek érdekében vizsgálódjanak a föld- és környezettudományok megfelel szempontjai szerint kezdetben tanári irányítással, majd fokozatosan, egyre önállóbban. Megfigyeléseiket, ismereteiket helyesen, kifejez en, szakkifejezések használatával tudják elmondani, vagy rajzban és írásban rögzíteni, grafikusan és egyszer térképeken ábrázolni. Legyenek képesek elemezni és értékelni tapasztalataikat, megfigyeléseik és vizsgálataik alapján alkossanak véleményt. Legyenek képesek a környezetben történ események, helyzetek bemutatása mellett azok reális értékelésére és indoklására. A fejlesztési feladatok szerkezete 1. Általános fejlesztési feladatok 2. Ismeretszerzés, tanulás 3. Tájékozottság a földrajzi térben 4. Tájékozottság az id ben 5. Tájékozottság a környezet anyagaiban

6 6. Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban 7. Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 8. Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok 7 9. (el készít ) évfolyam évfolyam A kontinenseken és a hazánkban jellemz földi Az általánosítás és a szintetizálás annak képz dmények, a f bb természet- és társadalomföldrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok, értelmezzék a természetföldrajzi és a érdekében, hogy a tanulók átfogó rendszerként összefüggések felismerése. társadalomföldrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket. Annak felismerése, hogy az egyes jelenségek, folyamatok értékelése során szubjektív vélemények is megfogalmazódnak az eltér Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek szerepének, felel sségének belátása a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában és továbbadásában. A cselekvés lehet ségeinek felismerése. Annak tudatosítása, hogy az emberek származásuk, kultúrájuk, értékrendjük alapján különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására irányuló igény kifejlesztése a tanulókban. A kulcskompetenciákkal kapcsolatos szakmai alapkészségek fejlesztése. A földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás képességének fejlesztése. 2. Ismeretszerzés, tanulás értékek és érdekek következtében. Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek szerepének, felel sségének bizonyítása a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában és továbbadásában. Az emberiség természetátalakító tevékenységén mint példán keresztül annak megértése, hogy minden beavatkozás következményekkel jár. Ezért fontos a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló tényez k mérlegelése, a gazdaság és a környezet érdekeinek lehet ség szerinti összehangolása, a felel s környezeti magatartás. Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. Annak elfogadása, hogy globalizálódóuniformizálódó világunkban különösen fontos a kultúrák sokféleségének elfogadása és meg rzése. A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására, frissítésére, valamint a tudatos gazdasági és környezeti szerepvállalásra való igény kialakítása a tanulókban. Az életvezetési képességek fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók lehet ségeikhez mérten érvényesítsék ismereteiket cselekedeteikben és döntéseikben feln tt életük során. A kulcskompetenciákkal kapcsolatos szakmai alapkészségek továbbfejlesztése. A földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás képességének továbbfejlesztése.

7 7 9. (el készít ) évfolyam évfolyam A földrajzi-környezeti tartalmú, különböz Az adott téma feldolgozását leginkább segít céloknak megfelel, közvetett földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók (térképek, ismeretterjeszt és információhordozók (térképek, ismeretterjeszt szépirodalmi könyvek, albumok, folyóiratok, és szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, egyszer statisztikai kiadványok, lexikonok, albumok, almanachok, folyóiratok, napilapok, szóbeli források, ábrák, képek, CD-ROM, statisztikai kiadványok, lexikonok, különböz tömegkommunikációs források, internet stb.) típusú ábrák, álló- és mozgóképek, modellek, kiválasztása tanári irányítással. CD-ROM, tömegkommunikációs források, internet, riportok, szóbeli források stb.) Eligazodás, válogatás tanári segítséggel a különböz információs anyagokban és ezek gy jteményeiben (pl. a világhálón, a könyvtárban, kiállításon és múzeumban). Megfigyelések, vizsgálódások, mérések tanári irányítással csoportmunkában és önállóan. A legegyszer bb eszközök, mér m szerek gyakorlati alkalmazása, balesetmentes használata. A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozása tanári irányítással egyéni és csoportmunkában: Lényeg kiemelése szövegb l, összehasonlítások, információk csoportosítása és rendszerezése; Adatok, egyszer adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, összehasonlítása; Tények, szöveges információk ábrázolása különböz módon (pl. térképvázlaton, rajzon, diagramon, maketten); Egyszer vázlat készítése információk alapján önállóan; Következtetések levonása a készen kapott és a számítással nyert adatokból, tényekb l; Gy jtemény, tabló összeállítása szaktudományos szempontok alapján (pl. k zetek, termények, termékek, képek); A környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban. kiválasztása. Tájékozódás, eligazodás, válogatás a különböz információs anyagokban és ezek gy jteményeiben (pl. a világhálón, könyvtárban, kiállításon és múzeumban) témakörök és célok szerint önállóan. Pontos megfigyelések, önállóan vagy csoportosan végzett vizsgálódások a természet-, a társadalom- és a környezettudományok szempontjainak megfelel en. A csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása. Az eszközök és a mér m szerek gyakorlati alkalmazása, balesetmentes használata. A földrajzi-környezeti tartalmú információk önálló értelmezése, értékelése és feldolgozása egyéni és csoportmunkában: lényeg kiemelése szövegb l, összehasonlítások, az információk csoportosítása és rendszerezése különböz szempontok szerint; adatok, adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, összehasonlítása; tények, szöveges információk ábrázolása különböz módon (pl. térképvázlaton, egyszer térképen, különböz típusú rajzokon, diagramokon, modelleken, maketteken, számítógépes program segítségével); vázlat és jegyzet készítése információk alapján önállóan; egyszer természeti, gazdasági és környezeti folyamatokat bemutató modellek értelmezése és alkotása tanári irányítással; megalapozott következtetések levonása, elemzések készítése készen kapott, számítással nyert és önállóan gy jtött adatokból, tényekb l; gy jtemény, tabló készítése különböz szaktudományos szempontok alapján (pl. k zetek, talajok, termények, termékek, képek);

8 Folyamat, jelenség, történet elmondása megfigyelés alapján és emlékezetb l. A hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése. A különféle tanulói nézetek megfogalmazása, kifejtése esetelemzés, vita és egyszer szerepjáték során. A szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelel en. A környezetben szerzett tapasztalatok, köznapi földrajzi-környezeti ismeretek megfogalmazása, valamint egyszer természet- és társadalomtudományos szemlélet magyarázata. Leírások, beszámolók készítése megfigyelésekr l, ismeretekr l szóban és írásban a megfelel segédeszközök használatával, tanári irányítással. Ismeretszerzés és - feldolgozás projektmódszerrel, közvetett tanári irányítással a különféle tájtípusokkal kapcsolatban. A hétköznapi életben felhasználható (praktikus) földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, valamint ezek folyamatos gyarapítására irányuló igény kialakítása a tanulókban. a számítástechnika által nyújtott lehet ségek alkalmazása a tanulói beszámolók, kisel adások összeállítása során; a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban, szerepjátékokban. Folyamat, jelenség, történet elmondása megfigyelés vagy híranyag alapján emlékezetb l. A hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése, értékelése és véleményezése. A különféle tanulói nézetek kifejtése esetelemzés során és felszólalásban, a vélemények megvédése érvekkel vitában, szerepjáték során. A szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelel en. Logikusan felépített kisel adások, írásbeli beszámolók, bizonyítások és cáfolatok készítése a földrajzi-környezeti megfigyelésekr l, ismeretekr l a megfelel segédeszközök használatával, önállóan. Ismeretszerzés és feldolgozás projektmódszerrel, tanári útmutatással (pl. a geoszférák földrajzikörnyezeti kölcsönhatásairól). A hétköznapi életben felhasználható (praktikus) földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, valamint ezek folyamatos gyarapítására és elmélyítésére irányuló igény fejlesztése a tanulókban. 3. Tájékozottság a földrajzi térben 7 9. (el készít ) évfolyam évfolyam Az ismert tér fokozatos kitágítása. Az ismert tér fokozatos kitágítása és annak Tájékozódás a kontinenseken. érzékelése. Alapvet tájékozódás a Földön, a világban, a A térkép és a valóság kapcsolatának bizonyítása. Keresztmetszetr l és tömbszelvényr l szerzett információk azonosítása térképi információkkal. Felismerés, keresés, egyszer helymeghatározás különböz méretarányú térképeken. A földrajzi fokhálózat használata. Naprendszerben és az Univerzumban. A térkép és a valóság kapcsolatának bizonyítása, a térképi ábrázolás korlátainak értékelése. Keresztmetszetr l, tömbszelvényr l, légi fotóról és m holdfelvételr l szerzett információk azonosítása térképi információkkal. Felismerés, keresés, helymeghatározás és távolságmérés különböz méretarányú és tartalmú térképeken.

9 Egyenes és görbe vonal menti távolságok mérése különböz méretarányú térképeken. A fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok, er források, valamint környezeti problémák térbeli elhelyezkedésének megismerése. A földi környezetelemek (pl. óceánok, kontinensek, domborzati formák, légköri, vízrajzi és ökológiai jellemz k, népesség, gazdálkodás) méreteinek, számszer en kifejezhet adataik nagyságrendjének érzékelése. Különböz típusú térképek használata az ismeretszerzésben és a terepen való eligazodásban. Szemléleti térképolvasás önállóan, okfejt térképolvasás tanári irányítással különféle méretarányú és ábrázolásmódú térképeken. A földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmak felismerése és megnevezése térképen, földgömbön. 4. Tájékozottság az id ben 7 9.(el készít ) évfolyam Eligazodás a földtörténet id egységeiben. A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események id nagyságrendi és id tartambeli különbségeinek tudatosulása. A kontinenseken megismert földrajzi-környezeti események, jelenségek, folyamatok id rendbe A földrajzi tér különbségeinek és id beli változásainak leolvasása térképekr l, térképvázlatokról. Helymeghatározások, távolságmérések és egyszer számítások a térkép segítségével. A Naprendszer tagjai térbeli elhelyezkedésének, mozgásainak és azok földi következményeinek ismerete. A fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok, er források, valamint környezeti problémák térbeli elhelyezkedésének megismerése. A kozmikus és a földi környezetelemek (pl. Naprendszer, nagyszerkezeti egységek, óceánok, kontinensek, domborzati formák, légköri, vízrajzi és ökológiai jellemz k, népesség, települések, gazdálkodás, termelés, pénzvilág) méreteinek érzékelése. Az egyes földrajzi és gazdasági mutatók nagyságrendi összevetése. Különböz típusú térképek használata az ismeretszerzésben és a terepen való eligazodásban. Okfejt térképolvasás különféle méretarányú, különböz ábrázolásmódú és tartalmú térképeken önállóan. A földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmak felismerése és megnevezése térképen, körvonalas (kontúr) térképen és földgömbön, valamint elhelyezkedésük és tartalmuk megfogalmazása évfolyam Eligazodás a földtörténet id egységeiben. A földtörténet jelent sebb szakaszainak megismerése, az egyes folyamatok és képz dmények elhelyezése azokban. Az evolúciós szemlélet fejlesztése. A földtörténeti, a természetföldrajzi, a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események id nagyságrendi és id tartambeli különbségeinek értelmezése. Az alapvet hazai és nemzetközi társadalmigazdasági, környezeti változások elhelyezése az id ben. A földtörténeti, földrajzi-környezeti események, jelenségek, folyamatok id rendbe állítása.

10 állítása. Periodikus jelenségek leírása. A rövidebb és hosszabb távú természeti, társadalmi és környezeti folyamatok áttekintése példák alapján (pl. a természeti és társadalmi környezet változásai). 5. Tájékozottság a környezet anyagaiban 7 9.(el készít ) évfolyam Az él és az élettelen anyagok rendszerezése, valamint a természeti és társadalmi életben, gazdaságban betöltött jelent ségük felismerése. A leggyakrabban el forduló ásványok és k zetek, valamint nyersanyagok, energiahordozók, talajtípusok felismerése. Annak belátása, hogy az emberiség által legintenzívebben használt nyersanyagokból és energiahordozókból bolygónk készletei végesek. Az energiatakarékos magatartás kialakítása. A környezetet károsító leggyakoribb szennyez anyagok és forrásaik megismerése. A szennyez anyagok károsító hatását mérsékl, megszüntet eljárások megismerése a kontinensekr l vett példák alapján. Periodikus jelenségek értelmezése. A rövidebb és hosszabb távú természeti, társadalmi és környezeti folyamatok elemzése (pl. a természeti és társadalmi környezet változásai). Az id számítás csillagászati alapjainak felismerése és alkalmazása a gyakorlatban (pl. helyi id és zónaid értelmezése, számítása) évfolyam Az él és az élettelen anyagok rendszerezése, valamint a természeti és társadalmi életben, gazdaságban betöltött jelent ségük felismerése. A leveg, a víz és a k zetek szerepének felismerése a földi élet kialakulásában, a különböz földrajzi környezetekben való fennmaradásában. Egyszer ásvány-, k zet- és talajvizsgálatok. A leggyakrabban el forduló ásványok és k zetek, valamint nyersanyagok, energiahordozók, talajtípusok felismerése, jellemzése. Annak megértése, hogy a legintenzívebben használt nyersanyagokból és energiahordozókból bolygónk készletei végesek. Az emberiség energiaigénye és a fenntartható fejl dés ellentmondásainak, az energiatakarékosság jelent ségének felismerése. Az alternatív energiaforrások használatának mint lehetséges megoldásnak a bemutatása. A környezetet károsító leggyakoribb anyagoknak és azok forrásainak a megismerése. A szennyez anyagok kibocsátásának, valamint károsító hatásának mérséklésére, megszüntetésére irányuló lehet ségek bemutatása. 6. Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban 7 9. (el készít ) évfolyam évfolyam Az egyes tájak, országok, földrészek természeti és Az egyes országcsoportok, régiók, a Föld társadalmi jellemz inek, azok összefüggéseinek természeti és társadalmi jellemz inek, azok értelmezése. összefüggéseinek, kölcsönhatásainak Annak felismerése példákon keresztül, hogy az értelmezése. egyes népek természeti és gazdasági körülményei, Annak megértése, hogy a népek természeti és hagyományai hogyan befolyásolhatják gazdasági gazdasági körülményei, hagyományai hogyan fejl désüket, gondolkodásmódjukat. befolyásolhatják gazdasági helyzetüket, gondolkodásmódjukat, világszemléletüket.

11 A földrajzi térben zajló kölcsönhatások felismerése és magyarázata a kontinensekr l való példák alapján. A természeti környezet közvetlen és közvetett hatásainak felismerése a történelmi eseményekben és a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban hazai és külföldi példák alapján. A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló kölcsönhatások felismerése, egyszer értelmezése. A társadalmi-gazdasági események egyes országok fejl désére gyakorolt hatásainak felismerése. A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak és kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejöv környezeti változások észrevétele. Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismerése. A környezetkárosító hatások következményeinek csökkentésére irányuló hazai és nemzetközi er feszítések érzékelése. Az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi, gazdasági tényez k szerepének felismerése példákban, különböz helyzetekben. Geoszférákon belül és az egyes szférák között zajló kölcsönhatások felismerése és magyarázata. A természeti környezet közvetlen és közvetett hatásainak felismerése a történelmi eseményekben és a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban országcsoportok, országok példáján. A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló kölcsönhatások felismerése, értelmezése és értékelése. A gazdaság alapvet törvényszer ségeinek felismerése. A társadalmi-gazdasági események egyes térségek fejl désére gyakorolt hatásainak értelmezése. A környezetben lezajló változások értékelése. A változások ismeretében egyszer el rejelzések, tendenciák megfogalmazása, a mindennapi életben el forduló prognózisok értelmezése. A termel és a fogyasztó folyamatok rövid és hosszú távú következményeinek felismerése a természeti és a társadalmi környezetben. Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismerése. A környezetkárosító hatások következményeinek csökkentésére irányuló hazai és nemzetközi er feszítések érzékelése, valamint annak felismerése, hogy megvalósításuk során gazdasági és társadalmi érdekek ütközhetnek. 7. Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 7 9. (el készít ) évfolyam évfolyam Magyarország földjének részletes megismerése kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismerése a hazához való köt dés meger sítése érdekében. A magyarság, Magyarország és a magyar gazdaság helyének, kapcsolatrendszerének megismerése a Kárpát-medencében, Közép- Európában, földrészünkön és a világban különböz források felhasználásával. A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismerése a hazához való köt dés kialakítása és a reális alapokon nyugvó nemzettudat er sítése érdekében. A magyarság és Magyarország jelent ségének, a magyar gazdaság szerepének felismerése a Kárpát-medencében, Közép-Európában, földrészünkön és a világban különböz források elemzésével. A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi

12 jellegzetességeinek felismerése tanári irányítással aktualitások alapján. Az egyes hazai országrészek, tájak hasonló és eltér földrajzi jellemz inek érzékelése, azok okainak és következményeinek felismerése. A magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti értékek megismerése. Környezetünk problémáinak, azok hazai és regionális kapcsolataiknak a felismerése. A magyar utazók, tudósok, szakemberek szerepének megismerése a Föld felfedezésében és megismerésében. jellegzetességeinek összefüggéseikben való felismerése a mindennapi élet eseményeiben, folyamataiban. Az egyes hazai régiók hasonló és eltér földrajzi jellemz inek érzékelése, azok okainak és következményeinek felismerése. A magyarországi védett természeti, kulturális és gazdaságtörténeti értékekkel kapcsolatos ismeretek mélyítése. A magyar utazók, tudósok, szakemberek szerepének tudatosulása a Föld felfedezésében és megismerésében. A környezet értékeinek és problémáinak ismerete, valamint ezek hazai, regionális és globális kapcsolatainak felismerése, egyszer értelmezése. 8. Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben 7 9. (el készít ) évfolyam évfolyam A földrajzi övezetesség megnyilvánulásának A vízszintes és a függ leges földrajzi felismerése a természeti adottságokban a övezetesség rendszerének értelmezése. A kontinensekr l vett példákban. földrajzi övezetesség megnyilvánulásának A természetföldrajzi adottságok gazdaságra felismerése a természeti adottságokban gyakorolt hatásának bemutatása kontinensrészek, kontinensekr l vett példákban. tájak és országok példáján. A természetföldrajzi övezetesség társadalmigazdasági életben való megnyilvánulásainak A természeti környezet közvetlen és közvetett hatásainak felismerése a múlt és a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban hazai és külföldi példák alapján. Európa és országai földrajzi jellemz inek megismerése, különös tekintettel a Magyarországgal szomszédos országokra és az Európai Unió tagállamaira. A földrészek, azok nagytájai, a tipikus tájak és az országok regionális sajátosságainak, valamint hasonlóságaiknak és különbségeiknek a felismerése. felismerése. A természeti tényez k földrajzi összefüggéseinek és hatásainak magyarázata a Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben, gazdasági életében. A regionális társadalmi, gazdasági, környezeti együttm ködések szükségességének alátámasztása példákkal a Kárpát-medencében. Az európai országok földrajzi jellemz inek összehasonlítása. Az európai népek, nemzetek egymásra utaltságának megértése. Az integrációk lényegének, az országok együttm ködési lehet ségeinek és módjainak megismerése. A világgazdaságban eltér szerepet betölt régiók, országcsoportok, országok megkülönböztetése és jellemzése földrajzi szempontok alapján. A regionális fejlettségi különbségek felismerése és magyarázata. A kontinensekr l, az országokról és a tipikus

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM

FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM FÖLDRAJZ 385 Az általános iskolai földrajzoktatásnak nagy szerepe van a kulcskompetenciák fejlesztésében és a kiemelt fejlesztési célok teljesítésében. A földrajzoktatás

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam 1 Évi óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra A földrajz tantárgy kerettanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai földrajz kerettanterv szemlélete és

Részletesebben

FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam

FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A földrajz tantárgy tanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya A földrajz tanterv szemlélete

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földrajz helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam matematika

Részletesebben

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGTERÜLET

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2007 Ajánlás A földrajz tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam)

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) BEVEZETÉS A földrajz tantárgy feldolgozza a NAT által meghatározott, a Földünk környezetünk műveltségi területben rögzített fejlesztési feladatokat.

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7 8. évfolyamon: a kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségek fejlesztése. A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozása növekvő

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTERV. 7-8. évfolyam

FÖLDRAJZ TANTERV. 7-8. évfolyam FÖLDRAJZ TANTERV 7-8. évfolyam BEVEZETÉS A NAT 2003 elfogadott dokumentumai alapján a Földünk és környezetünk műveltségi terület célkitűzéseinek, fejlesztési feladatainak megvalósítása az 5. évfolyamon

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

FÖLDRAJZ- 6 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK HELYI TANTERVE

FÖLDRAJZ- 6 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK HELYI TANTERVE Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7 9. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv 7. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK Óraszám Európa országainak természet- és társadalomföldrajza

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.11.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.11. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.11. alapján 7-8. évfolyam 2 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE FÖLDRAJZBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE FÖLDRAJZBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE FÖLDRAJZBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Földünk-környezetünk KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.11. 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 7-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (1 2 2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.11, 4. melléklet 4.2.11 és 5. melléklet 5.2.15 Földrajz 7.évfolyam számára 1,5 8.évfolyam számára 2 órás változat!

Részletesebben

A biológia, földrajz, kémia természettudományos tárgyak tantárgytömbösítésének bevezetése a 7. évfolyamon.

A biológia, földrajz, kémia természettudományos tárgyak tantárgytömbösítésének bevezetése a 7. évfolyamon. A biológia, földrajz, kémia természettudományos tárgyak tantárgytömbösítésének bevezetése a 7. évfolyamon. NKI Bárdos Lajos Általános iskola és Zeneiskola intézményi innováció Készítette: Fatáné Filó Veronika

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Földrajz 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Földrajz 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a földrajz tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Földrajz 7-8. osztály 2 ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

FÖLDRAJZ MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné

FÖLDRAJZ MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 FÖLDRAJZ 9-12. évfolyam A változat Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 7. évfolyam Heti óraszám:2 Éves óraszám:72 Tematikai egység/ Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A szilárd Föld anyagai és folyamatai Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam Földrajz EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb

Részletesebben