A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a i nevelőtestületi értekezleten dönt Kovács József Dr. Kozáriné Takács Gabriella igazgató igazgatóhelyettes Falus Ildikó Kisváriné Németh Judit alsós mk.vezető osztályfőnöki mk.vezető

2 2 1. Bevezetés A 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között - a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, - 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, valamint - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján került összeállításra. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézmény minőségfejlesztési programja, - az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. A munkát meghatározó további jogszabályok, dokumentumok: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 110/2012. ( 6.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról módosította a 73/2013.(III. 28.) Korm. rendeletet) 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a Kjt. és végrehajtási rendelete (138/1992. Korm. r.) évi I. törvény (Mt.) A gyermek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 67/A. (2) 161/Q. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: - a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata, - a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek: - tanévkezdés előtt, valamint - a beiratkozások előtt, - a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók részére), - az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának segítése, - különös közzétételi lista szükség szerint, de legalább nevelési évenkénti felülvizsgálata.

3 3 1. A működési feltételrendszer leírása 2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra Szabályozott és ellenőrzött internet hozzáférés Valamennyi köznevelési intézményben biztosítani kell, hogy a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető - internet-hozzáféréssel rendelkező - számítógépeket a gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható magyar nyelvű szoftverrel legyen ellátva a gyermek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelme érdekében. Ez a feladat intézményünkben érinti: - a számítástechnikai oktatásban résztvevő, valamint - a könyvtárban lévő számítógépeket. A megfelelő szoftver kiválasztása és a szakmai követelmények szerint beszerzése, telepítése az informatikus pedagógusok és a rendszergazda közreműködésével történik. Mindennapos testnevelés A mindennapos testnevelést az iskola 1-8. évfolyamán szeptember 1- től kell megszervezni. Osztály-csoportlétszámok A köznevelési törvény 97. (18) bekezdése alapján a törvény 4 melléklete szerinti osztály- és csoportlétszámokat első alkalommal 2013/2014. tanévtől kellett, felmenő rendszerben alkalmazni. A felmenő rendszer szerinti alkalmazás a 2015/2016. tanévben újabb feladatokat jelent. Pedagógus - minősítés Figyelmet kell szentelnünk az idén is annak, hogy a pedagógusok első minősítésére vagy minősítő vizsgája szeptember 1. és június 30. között esedékes. A minősítéssel kapcsolatos feladatok jelentős terhet jelentenek a kollegáknak. Fontos, hogy nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógusra, aki a szeptember 1-től számított tízedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése alapján az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-ig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményvezető köteles a jelentkezett pedagógus - minősítő vizsgán, minősítő eljárásban való részvételét biztosítani, és azt teljesített munkaidőként figyelembe venni. Térítésmentes tankönyvellátás A köznevelési törvény 97. (22) bekezdése kimondja, hogy a térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a tavalyi tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára kellett biztosítani. Az idén már a harmadik évfolyam is érintett, mivel az ingyenes tankönyv ellátás felmenő rendszerben kerül bevezetésre.

4 4 Egész napos oktatás az általános iskolában Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban úgy kellett megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a felügyeletről. A tavalyi év tapasztalatai alapján kell az új tanévben is biztosítani az egész napos oktatást. Immár kialakult, letisztult, hogy hogyan kezeljük a problémát jelentő helyzeteket, hogyan biztosítsuk a tanulók eredményes felkészülését a másnapi tanórákra. Jól működik a tanulók egész napok oktatás alóli felmentésének rendszere, melyet a szülő kérelmezheti. Jellemző: - a teljes, a délutáni nem tanórai foglalkozások alóli felmentési igény, illetve - a tanuló más irányú elfoglaltsága miatti rendszeres (a hét meghatározott napjaira, és időszakaira vonatkozó) felmentési igény. Pedagógusok munkaidő beosztása A pedagógusok munkaidő beosztása tekintetében továbbra is feladatot jelent az egész napos oktatáshoz kapcsolódó feladatok meghatározása. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17. -ában rögzített pedagógusok munkaidejének beosztás előírásai nem változtak a tanévben. A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátandó feladatok bővültek a következőkkel: - különböző feladat-ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, - a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint Nem változott a pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások felső határa. Illetményalap változás A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. (1) bekezdése határozza meg a szeptember 1. és augusztus 31. közötti illetményalapot. Az illetményalapok fokozatosan, évről évre emelkednek.

5 5 Tanév rendje A 2015/2016-os tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet szerint a következő tanév szeptember 1-én, kedden kezdődik és június 15-én, szerdán ér véget. A tanítási napok száma száznyolcvanegy, míg a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap lesz. Az első félév A tanítási év első féléve január 22-ig tart. Az iskolák január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Őszi szünet A rendelet szerint az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart majd. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2. Téli szünet A téli szünet december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18., a szünet utáni első tanítási nap január 4. Tavaszi szünet A tavaszi szünet március 24-től március 29-ig tart; a szünet előtti utolsó tanítási nap március 23., a szünet utáni első tanítási nap pedig március 30. olvasható a közlönyben. Az iskola a fentiekben meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Tanítás nélküli munkanap A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Kapcsolódó jogszabály: 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelésioktatási intézményekben is alkalmazni kell a következők szerint: december 12., szombat munkanap december 24., csütörtök pihenőnap március 5. szombat munkanap március 14. hétfő pihenőnap október 15. szombat munkanap október 31. hétfő munkanap

6 6 (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2016/2017. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti (4) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. (6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat 7. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza. 8. (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek Szép Magyar Beszéd verseny az 5 8. évfolyamos tanulók számára A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLI. országos komplex tanulmányi versenye (2) Az iskola ezen munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. (3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal a fenntartó, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért. 9. (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

7 7 (4) A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 28-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. (4) A Hivatal február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 29-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. (7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 8-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 4-ig kell elvégezniük. (9) Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 6. és június 1. között kell megszervezniük. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények január 6. és január 20. között küldik meg a NETFIT rendszerbe, a Hivatal által meghatározott módon. 10. (1) Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a) november 1. és december 15. között az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira, valamint b) január 6. és április 30. között a középfokú iskolák Nkt ában foglalt értesítési kötelezettségének teljesítését. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket a Hivatal folytatja le. Az a) pontban szereplő ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal március 31-ig, a b) pont szerinti ellenőrzésről készült jelentést június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

8 8 I. HELYZETELEMZÉS 1. Tárgyi feltételek. 2. Személyi feltételek Pedagógusok NOKS Távollévő munkatársak Munkaidő nyilvántartás módja 2.5. Munkaidő szervezése.. 3. Tanuló létszámadatok Természetes és számított létszám adatok Évfolyamok, osztályok, csoportok 3.3. HH, HHH 3.4. SNI, BTM 3.5. Bejáró tanulók (település szerint) Tanulószobai, napközis csoportok száma Tárgyi feltételek: Az épületbeli adottságok összességükben Gógánfán és Dabroncon a októberi átadás óta általában jók, így az épületek homlokzatai, a falak állapota, a tantermek, kisegítő termek, tornatermek, tornaszoba állapota. A tetőszerkezet azonban mindkét telephelyen javításra szorul beázás miatt, ami Gógánfán veszélyezteti az elektromos hálózat rendeltetés-szerű működését. Dabroncon a tantermek padozata is felújítást igényel a parketta felpúposodása miatt, az akadálymentesített bejárók balesetveszélyesek, a fűtési rendszer Dabroncon felújításra szorul (kazán, melegvíztárolók, radiátorok, stb.) A falak hőszigetelése kimondottan rossz, az ajtók préselt papírból, az ajtózárak műanyagból készültek. Gógánfán szintén korszerűsítésre vár a vezetékhálózat, a világítótestek folytonos cseréje miatt. A tanév során mindkét telephelyen megkezdődött a KLIK Vagyongazdálkodási Főosztályának segítségével hibák kijavítása, az életveszélyes elektromos hálózat teljes javítása illetve a balesetveszély megszüntetése. Mindkét telephelyen kevés a tanulói szék. A funkcionális eszközkészlet mennyisége csak a bemutatáshoz elég, a tanulói kísérletezéshez alig elegendő ben modern számítástechnikai eszközöket nyertünk. Az Educatio/Enyir pályázaton 7 pedagógus és 3 tanuló számára hordozható notebookokat, illetve 3 db tanulói tabletet osztottunk ki. A pályázat folyamatos odafigyelést, elszámolást és adminisztrációt igényel. A pályázathoz kapcsolódik ingyenes tanár-továbbképzés, tehetségfejlesztés, a lemaradó- és SNI tanulók gondozása 2020 december 31-ig bezárólag. Szaktantermi rendszer Dabroncon és Gógánfán adott. Mindkét telephely rendelkezik a legalapvetőbb eszközökkel. A tárgyi eszközök összességében a zavartalan tanévkezdéshez megfelelőek. A tanév megkezdéséhez szükséges munkálatok (festés, takarítás) megtörténtek. A kisebb karbantartási munkálatokat elvégeztettük. A 2014/2015. tanév során a szennyvíz elvezetésével csak Gógánfán volt kisebb probléma, amelyet a helyi önkormányzat megoldott.

9 9 A fős létszámú osztályok miatt a kapacitáskihasználtság megfelelő. Ez nagyon fontos a folyamatban levő KDOP-s pályázat miatt, amelynek az egyik kulcsindikátora a tanulói létszám időarányos teljesülése. Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - iskolaépület, Gógánfa, Dabronc - tornaszoba Gógánfa, tornaterem Dabronc - könyvtárterem Gógánfa, Dabronc - fejlesztő szoba Gógánfa, Dabronc - nyelvi labor Gógánfa, Dabronc - szaktanterem informatika Gógánfa, Dabronc - Szaktanterem kémia, fizika, biológia Dabronc - Az intézményünk a 20/ 2012.EMMI rendelet 2. mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült - nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni, - ezen felül beszerzésre kerülhet multifunkciós nyomtató, szkenner, fénymásoló Gógánfa székhelyre Negatívum, hogy szükség lenne több tanteremben 100 Mbyte/s sebességű internet modemre, tetőfelújításra, fűtéskorszerűsítésre, világítás korszerűsítésre, a tantermek és folyosók burkolatcseréjére, udvarok parkosítása, főbejárat és külső falak javítására de megfelelő forrás hiányában egyenlőre nem lehetséges. A tanévtől az utazást továbbra is polgári járatokkal oldjuk meg, a tavalyi tanévnek megfelelően. Diákok szállítása zökkenőmentesen megoldódott, csak kevés probléma akadt, minden tanuló időben beérkezhet, illetve hazajuthat, a jogszabályokban előírt munkaidőt tartani tudjuk.

10 10 Személyi feltételek A tantestületbe ebben a tanévben három új kolléga kezdi meg a munkát iskolánkban. Az egyik legfontosabb feladat az ő beilleszkedésük segítése. Minél előbb ismerjék meg intézményünk szokásrendszerét, hagyományait, ezek ismeretében erősítsék a közösséget Pedagógusok Az iskola vezetősége, pedagógusok beosztása: Intézményvezető: Kovács József Int. vez.h.:: Dr. Kozáriné Takács Gabriella Osztályfőnöki munkaközösség-vezető: Kisváriné Németh Judit Alsós munkaközösség- vezető Falus Ildikó Osztályfőnökök: 1. Gógánfa Somogyi Szilvia 5. Dabronc Fülöpné Gaál Katalin 2. Gógánfa Falus Ildikó 6. Dabronc Dr. Kozáriné Takács Gabriella 3. Gógánfa Bogárné Piskor Tünde 7. Dabronc Szabó Péterné 4. Gógánfa Éri Judit 8. Dabronc Kisváriné Németh Judit Tanári és tanítói munkakörben határozatlan idejű kinevezéssel teljes munkaidőben: Badacsonyi Győző testnevelő, Kovács József matematika-fizika szakos, Dr. Kozáriné Takács Gabriella földrajz-rajz szakos, Májer Györgyi tanító, Tajti József Zoltán magyartörténelem szakos, Asbóthné Körmendi Erzsébet: ének-zene szakos tanárnő, Bakos Gáborné matematika-technika szakos óraadó tanár, Stall Nikolett biológia szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus munkakörben Fülöpné Gaál Katalin tanárnő Polgár Mária napközis tanár (1-4. osztály) Szakos ellátottságunk 100%-os. A 16 pedagógus álláshelyen tehát fentek szerint 15 pedagógust teljes munkaidőben, kinevezéssel foglalkoztatunk. Tanulószoba vezetők a tantárgyfelosztás szerinti kötelező munkaidőben: Fülöpné Gaál Katalin, Kovács Lászlóné, Badacsonyi Győző, Tajti József Zoltán Munkaközösség-vezetők: Alsós munkaközösség: Osztályfőnöki munkaközösség: Diákönkormányzat - vezetők: Gógánfa: Éri Judit Dabronc: Fülöpné Gaál Katalin Falus Ildikó Kisváriné Németh Judit Gyermekvédelmi felelősök: Gógánfa: Májer Györgyi Dabronc: Kovács Lászlóné Iskolai könyvtáros: Gógánfa: Éri Judit Dabronc: Éri Judit Pályaválasztási felelős: Kisváriné Németh Judit Munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott: Dr. Kozáriné Takács Gabriella intézményvezető helyettes

11 11 Tantestületünk átlag életkora 47 év. Ez egyrészt nehézséget jelent, mert az idősebb kollégák olykor nehezebben váltanak az új módszerekre, korszerű eszközök használatára, és különös gondot kell fordítani a képzésükre, önképzésükre. Ugyanakkor erőssége is a testületnek, hiszen több a tapasztalt, rutinos, sok évet az iskolánkban dolgozók száma, akikre mindig lehet számítani, nem futamodnak meg a naponta szaporodó problémák elől NOKS A nevelő és oktató munkát segítők száma és beosztása: 1. Istenesné Németh Erika érettségi iskolatitkár 2. Varju Zoltánné érettségi gazdasági ügyintéző 3. Kiss Marianna szakmunkásképző pénztáros 2.3. Távollévő munkatársak Dr. Márkusné Csonták Éva felmentési idejét tölti A nevelő és oktató munkát segítők- technikai dolgozók száma: 4. Simonné Pataki Szilvia szakmunkásképző Takarítónő Ukk 5. Nagyné Maródi Anikó szakmunkásképző Takarítónő Gógánfa 6. Duna Zoltáné Általános iskola Takarítónő Dabronc 7. Szőke Zoltán Károly szakmunkásképző Fűtő-karbantartó Ukk 8. Marton József szakmunkásképző Fűtő-karbantartó Dabronc 9. Kövessy Istvánné Általános iskola takarítónő Dabronc 3. Tanuló létszámadatok 3.1. Természetes és számított létszám adatok 3.2. Évfolyamok, osztályok, csoportok 3.3. HH, HHH 3.4. SNI, BTM 3.5. Bejáró tanulók (település szerint) Dabronc: 77; Gógánfa: 39; összesen: 116

12 12 Az osztályok szervezése és az osztálylétszámok: 2015/ GÓGÁNFA Létszám Osztály Dabronc Ötvös Hetyefő Zalaerdőgyömörhelmeggyes össz. Zala- Gógánfa Ukk Rigács Kisvásár- Zala- létszám Összesen Összesen Mindössz esen: DABRONC Létszám Osztály Dabronc Ötvös Hetyefő Zalaerdőgyömörmeggyes össz. Zala- Zala- létszám Gógánfa Ukk Rigács Évfolyamok Osztályok Osztálylétszámok EÉ SNI BTM Összes 2 x HH HHH Átlaglétszám 1. évfolyam 1. G évfolyam 2. G évfolyam 3. G évfolyam 4. G Összes gógánfa 5. évfolyam 5. D évfolyam 6. D évfolyam 7. D évfolyam 8. D Összes dabronc Összes: évfolyam 1. G évfolyam 2. G évfolyam 3. G évfolyam 4. G évfolyam 5. D évfolyam 6. D évfolyam 7. D 28 8.évfolyam 8. D 16 Összes: 160

13 13 A pedagógusok munkaidejének beosztása 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, 4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, 5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 8. eseti helyettesítés, 9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 15. munkaközösség-vezetés, az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 19. hangszerkarbantartás megszervezése, különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e) napközi, f) tanulószoba, g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, h) pályaválasztást segítő foglalkozás, i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,

14 14 j) diákönkormányzati foglalkozás, k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, valamint m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. Megjegyzés Az egyéb órákba tartoztak iskolánkban a tanulást segítő foglalkozások, a fejlesztő foglalkozások, szakkörök, (kézműves szakkör, természetismeret szakkör, újságíró szakkör, röplabda szakkör, matematika szakkör, idegen nyelvű választható órák, valamint idegen nyelvű fakultációk) Az egyéb órák keretében tehetség-gondozásra is használhatunk fel órákat. Így kerül sor a középiskolai előkészítő megszervezésére matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A tanulmányi versenyekre való felkészítésre, kulturális-, sport-és művészeti versenyeken való részvételre. A 32 óra kötelező iskolában végzett munkaidőt ügyelettel, sportkörrel, az órák előkészítésével, a tanulók értékelésével, buszra kísérésével, a szabad idő helyes eltöltésével egészítettük ki. Értekezleteket tartunk, magatartást és szorgalmat értékelünk havonta. Ápoljuk a szülőkkel való kapcsolatot szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt napok, családlátogatások keretében Munkaidő nyilvántartás módja: Munkaidő-nyilvántartó lapokon történik az alábbiak szerint: Munkaidő-keretet alkalmaztunk. Nkt. 62. (6) bekezdése jétől hatályosan rendeli el alkalmazását: 2.5. Munkaidő szervezése Iskolánkban a munkaidő a tanévben között lett megszervezve.. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az iskolában egész napos iskolaként működik az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Intézményünkben úgy szerveztük meg a 16 óráig tartó foglalkozást, hogy a tanulók ebben az időben részt vehessenek tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon. Szerveztünk angol szakkört, kézműves szakkört, valamint énekkart, játékos sportfoglalkozást Felső tagozatban röplabda és tömegsport foglalkozásokat, szakköröket, napközit, tanulószobát, idegen nyelvi fakultációkat szervezünk angol és német nyelven, tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő, középiskolára előkészítő foglalkozásokat szervezünk. Az iskolában működik néptánc kihelyezett tagozata. A képzésben 20 tanuló vesz részt. A sajátos nevelésű igényű gyermekek részére logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozásokat vezettünk be. Jelenleg 13 ilyen tanulónk van. A foglalkozásokat egy logopédus, és egy gyógypedagógus vezeti. Az előző évhez hasonlóan részt veszünk az iskolák által szervezett tanulmányi versenyeken, illetve az iskola hagyományaihoz már illeszkedő versenyeken.

15 15 Csengetési rend 2015_09_01 Gógánfa Dabronc 1.óra óra óra óra óra óra Tanítás nélküli munkanapok szeptember 29 DÖK nap november 13. Szakmai nap április 15. Szakmai nap május 10. Egészség nap június 15. Szakmai nap Nevelési feladatok a os tanévben Kiemelt céljaink és feladataink: Elsődleges cél: - A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi tagozaton a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. - Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. - Az iskola szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. - A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. A célok elérését támogató feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére. Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat kialakítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési-tevékenység és foglalkozáslátogatás, ill. az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép, az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,

16 16 - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint a minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása - 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógiai gyakorlati munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk - Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés - Anyanyelvi nevelés fontossága - Hátránycsökkentő szerep: (befogadó) pedagógiai szemlélet - A játék fontosságának megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe - Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés - A tevékenységekben megvalósuló tanulás - A pedagógus feltétlen jelenléte: - Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése. - Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. - Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás Kiemelt fontosságú területek a nevelés során: Családlátogatások, gyermekvédelmi feladatok feltérképezése, tervezése, szükség szerinti kapcsolatfelvétel a szociális ellátó rendszerrel. gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődést szolgáló intézkedések, javaslatok írásban történő feljegyzése. A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód alakítására, a mindennapi irányított mozgásfejlesztésre.

17 17 Ellenőrzési terv Az ellenőrzés és értékelés alapelvei: - Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét. - Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására. - Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek - A szakmai munka értékelésének alapjai: az intézményi gyakorlat szerinti önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint a Pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó nyilvános szempontok. Belső ellenőrzési ütemterv A pedagógiai tevékenységet végzők ellenőrzése folyamatos. Kiterjed: A követelmények végrehajtására osztályonként A munkaköri leírásban foglaltak betartására A tehetséges, illetve SNI tanulókkal, problémás magatartásúakkal való foglalkozásokra A tanítási órák pontos kezdésére és befejezésére A reggeli és óraközi ügyelet pontosságára A DÖK működésére A szülőkkel való kapcsolattartás minőségére A tanulókkal tanórán kívül történő kapcsolattartás minőségére Az osztálytermek rendjére, Az eszközök megőrzésére A délutáni fejlesztések hatékonyságára A kulturált étkezésre Szakmai ellenőrzés A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: - a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: - a tanmenetek ellenőrzése, - óralátogatások rendje, - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése,) - a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon-követése, - a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejlesztés során. A szakmai ellenőrzés terve külön kerül elkészítésre. Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért feladatunk: - felkészülni ezen ellenőrzésekre, - közreműködni az ellenőrzésekben, illetve - az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban - a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük, - külön figyelmet fordítunk - a tanulói létszám megfelelő kimutatására,

18 18 Tanügyi dokumentumok vezetésének kiemelt ellenőrzése: mulasztási napló Étkezők jelentése (pontos összeadás!) Térítési díjak kiszámítása Statisztika Fogadóórák jegyzéke Gyermekek fejlesztési lapja Csoportnaplók Nevelési, fejlesztési terv Munkaidő nyilvántartás Jegyzőkönyvek vezetése Gyvt. étkezők határozatainak ellenőrzése Intézmény működését szabályozó dokumentumok A működés feltételei eszköz, felszerelés leltározás felelősök vezetők Gazdasági vezető bevonásával A működés feltételei fizikai környezet Bejárás: munkavédelmi szemle munkavédelmi megbízott havonta vezetők Tisztasági szemle DÖK Minden hó első hétfő azonnali visszacsatolás A működés feltételei személyi környezet Személyi anyagok titkárok vezetők Egészségügyi könyvek iskola dolgozói vezetők Munkaköri leírások minden dolgozó SZMSZ, HÁZIREND, PP, Ped.Továbbképzési Terv iskolavezetés iskolavezetés Gyermekvédelem felelős pedagógusok ,05.20 vezető helyettes gyermekvédelmi vezető szakértő bevonása Munkaközösségek tevékenysége Félévente feladatterv szerint munkaközösségvezetők intézményvez ető

19 19 Iskolai szintű mérések FITSZOFT felmérés: 2016 tavasz Diagnosztikus mérés: 2-8. évfolyamon tanév elején, matematika, szövegértés tárgyból. Félévi és év végi mérések Alsó tagozat: matematika, szövegértés Felső tagozat,: közismereti tárgyak A tanulók szöveges értékelése Az első osztályosok szöveges értékelése a tanév során 3 alkalommal történik Előkészítő időszak végén, félévkor, és tanév végén. A 2. osztályosok félévkor szöveges, év végén érdemjeggyel kapnak értékelést. A évfolyamosok félévi, tanév végi bizonyítványába érdemjegy kerül. Szakkörök, sportkörök, fakultatív tantárgyak igénybevételének lehetősége A foglalkozások megnevezése Természetismeret szakkör Kézműves szakkör alsó tagozat Újságíró szakkör Középiskolai előkészítő (matek) Középiskolai előkészítő (magyar) Angol FAK Német FAK Kézműves, felső tagozat Tömegsport alsó Tömegsport felső Röplabda szakkör Karének, és hangszerjáték Néptánc alsóban A tanévben tervezett versenyek Házi versenyek: Matematika alapműveleti verseny alsó és felső tagozat számára Helyesírási verseny alsó és felső tagozat számára Hangos olvasási verseny alsó tagozat számára Népdaléneklési verseny alsó és felső tagozat számára Sportversenyek: sorverseny, labdajátékok Kistérségi és városkörnyéki versenyek: Kisfaludy Napok Sümeg Zrínyi Ilona matematika verseny Sportversenyek: atlétika, labdajátékok, sorverseny Mesemondó verseny Csabrendek Fogászati vetélkedő Tapolca

20 20 Megyei szintű versenyek: Kaán Károly környezet és természetismereti vetélkedő Teleki Pál földrajz- földtan verseny Hevesi György kémia verseny Herman Ottó biológia verseny Népdaléneklési vetélkedő Történelem Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Alapműveleti matematika verseny Tapolca Általános Iskolai Közlekedési Verseny Sportversenyek: röplabda Regionális versenyek Bakony-Balaton-Geopark Vetélkedő Levelezős versenyek: Bendegúz levelezős verseny 1-4. osztályosok számára Tanmenetek, munkatervek: Iskolánkban kollégáim pedagógiai munkájukat (osztálytanítás, szaktanítás, szakkörvezetés, fejlesztés) a pedagógiai, módszertani szabadság jegyében a jogszabályok betartásával teljes szakmai önállósággal végzik. A tanmeneteket szeptember 15. napjáig készítik el, megjelölve azokat a minimum követelményeket, amelyeket a sajátos nevelési igényű tanulóknak is el kell érniük. Felhasználhatók kiegészítésekkel, átdolgozással a központilag kiadott, vagy előző tanévben jól bevált tanmenetek. Dolgozni csak órákra bontott tanmenetekből lehet! Szakmai együttműködés, a pedagógiai munka segítése A pedagógusok állandó, napi kapcsolatban állnak egymással. A nevelési, oktatási problémák megvitatására, a havi szorgalom illetve magatartás egyénenkénti értékelésére minden hónap első hetében szakmai értekezletet tartunk. Egymás munkáját lehetőség szerint óralátogatásokkal, a felmerülő problémák közös elemzésével segítjük. A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kérdésekben a gyógypedagógus segítségét is igénybe kell venni. Szakirodalom A rendelkezésre álló szakirodalom (folyóiratok, szakkönyvek) tanulmányozása minden pedagógus feladata és kötelessége. Az olvasottakról minden szakmai együttlét alkalmával egy-egy kolléga ad tájékoztatást. Nevelőtestületi értekezletek augusztus 24. Alakuló nevelőtestületi értekezlet augusztus 28. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet január 20. Osztályozó értekezlet január 27. Félévi munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet április. 21. Szakmai továbbképzés Kompetencia-mérés eredményeinek értékelése június 22. Osztályozó értekezlet június 25 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 Közlönyállapotban

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Gárdonyi Géza Szakképző Iskola. Munkaterv. Készítette: Majzer Mária Erika. igazgató

Gárdonyi Géza Szakképző Iskola. Munkaterv. Készítette: Majzer Mária Erika. igazgató Munkaterv Készítette: Majzer Mária Erika igazgató Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök) Tanítási év Befejező évfolyamon az utolsó tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2013. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Sulinaptár 2013/2014. A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben