INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:"

Átírás

1 INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN: ADVENT-HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT Hátrányos helyzető tanulók integrációja a délutáni három hetet meghaladó programok keretében Készítette: Juhász Gabriella Zagyvarékas 5051 Alkotmány u május 20.

2 TARTALOMJEGYZÉK Helyzetelemzés Innováció tartalma, céljai, hatása A csoportok megalakítása, tételmondataik, a projektmódszer jellemzői A projekt megvalósításának szakaszai Idő-és feladatterv Értékelés Felhasznált irodalom

3 INNOVÁCIÓ AZ ADVENT-HÁ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT KERETEIN BELÜL Hátrányos helyzető tanulók integrációja a délutáni három hetet meghaladó programok keretében 1.Helyzetelemzés Település neve: Zagyvarékas Szociális helyzet a településen Munkanélküliek száma a településen 245 Ebből tartósan munkanélküli 111 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 196 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 196 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 420 Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak 183 halmozottan hátrányos helyzetükről ebből Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 0

4 Közszolgáltatások elérhetősége ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A település népessége jellemzően hol tudja elérni az alábbi közszolgáltatásokat? Amennyiben az adott szolgáltatást nem helyben, hanem más településen veszi igénybe a lakosság, tüntesse fel a település nevét (akár többet is) és a távolságot (km) az érintett cellában! Amennyiben az adott szolgáltatás helyben biztosított, de más településről kijáró szakemberek látják el, tüntesse fel a szolgáltatás gyakoriságát. A megfelelő rubrikába tegyen X-et (illetve nevezze meg a település(eke)t, vagy a szolgáltatás gyakoriságát) Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig... (km) Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? A szolgáltatás ellátatlan KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú művészetoktatás X X X X 20 alkalommal (heti 3 Szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola, heti 2 néptánc) KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai tanácsadás Szolnok (13) Korai fejlesztés és gondozás Szolnok (13) Fejlesztő felkészítés Szolnok (13)

5 Nevelési tanácsadás Szolnok (13) Logopédiai ellátás X Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Szolnok (13) Gyógytestnevelés X GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde X X Családi napközi X Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet X GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona Szolnok (13)

6 A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere A településén igénybe vehető közszolgáltatások esetében milyen szervezeti-intézményi formában történik a feladatellátás? Több válasz is lehetséges, több válaszkategória is megjelölhető! A megfelelő rubriká(k)ba tegyen X-et, a helyben ellátatlan feladatok rubrikáit hagyja üresen. A feladatellátás fenntartói háttere Közszolgáltatások Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Megyei önkormányzat Egyéb Óvodai nevelés X Általános iskolai oktatás X Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés X

7 Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde X X Családi napközi Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Általános iskola (minden intézmény vonatkozásában) Általános iskolai intézmények száma: 1 Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 1 Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 19 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 14 Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) 261 Általános iskolai magántanulók száma 6 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma 13 Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 0 Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 173 Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 89 Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) 25

8 8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 34 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 87 Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 1 A településen élő felső tagozatos általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH 506 n.a Felső tagozatos (5-8.) n.a n.a helyben /42 ebből más településre eljáró n.a n.a települések nevei: Szolnok, Szászberek Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben OM azo nos ító intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógype dagógiai tagozat Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H Damjanich János Általános Iskola és Óvoda / /89 13

9 A helyzetelemzés összegzése Az esélyegyenlőség érvényesülésének biztosítása érdekében Zagyvarékas település Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésében megfogalmazottak alapján - az alábbi legfontosabb beavatkozást sürgető teendőkre készíti el a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet: től azonosítottak a HH, HHH tanulók, és szülői nyilatkozattal is rendelkezünk. 1. A településen nem azonosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás és adatnyilvántartás teljes körű rendszerének kiépítését az azonnali beavatkozást igénylő feladatok között kell előírni. A szülők iskolai végzettségéről szóló nyilatkoztatás a jegyző felelőssége ugyan, de fontos, hogy a Polgármesteri Hivatal megfelelő szervezeti egységei, illetve a nevelési-oktatási intézmények vezetői együttműködjenek. 2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonását erősíteni kell a tanórán kívüli tevékenységek, napközi, szakkör tekintetében. 3. Az országos kompetencia mérés eredményei az országos átlag alatti értéket mutatnak, megkezdtük a fejlesztést ezen a területen, intézkedési tervek kidolgozásával, megvalósításával a mutatók javítását tűztük ki célul. 4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kompetencia-mérés eredményei nem ismertek, el kell végezni az ilyen szempontú vizsgálatot, a teljesítményük nyomon követése érdekében. 5. A lemorzsolódási mutatók javítása érdekében bővíteni szükséges a fejlesztő foglalkozások, korrepetálások számát, tanórai egyéni differenciálásokra, változatos módszerek alkalmazására van szükség. 6. A HHH tanulók jelentős része, 83,3%-a választja a szakiskolát. Az iskola továbbtanulásra felkészítő és pályaorientációs programokat szervezünk, amik segítik a sikeres továbbtanulást, de szükséges a HHH-s tanulók nagyobb arányú bevonása ezekbe a programokba a sikeres középfokú beiskolázás, továbbtanulás érdekében. 7. Az Útravaló Ösztöndíj programban részt veszünk, és a programban résztvevők nyomon követését biztosítjuk.

10 8. A nyolcadik osztályos tanulókkal és szüleikkel megismertettük az Arany János tehetséggondozó Programot, amellyel segíthető, hogy érettségit nyújtó középiskolában folytathassa tanulmányait a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 9. A középfokú oktatási intézményekbe járó HHH-s tanulók iskolai sikerességéről nincsenek megbízható adatok, meg kell tervezni a pályakövetésüket. 10. A pedagógusok módszertani fejlesztése érdekében továbbképzéseken vettünk részt, ahol a hatékony együttnevelés érdekében megismerkedhetnek a kooperatív tanulásszervezés, differenciálás, drámapedagógiai alkalmazásának lehetőségeivel A szolgáltatásokhoz való egyenlő esély biztosítása érdekében el kell érni, hogy valamennyi intézmény infrastruktúrája megfelelő minőségben álljon az iskolahasználók rendelkezésére. Ennek érdekében felül kell vizsgálni és pályázatot benyújtani a korszerűtlen, műszakilag leromlott állapotú épületek felújítására. 12. Ki kell szélesíteni az együttműködést a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a roma gyermekek/tanulók óvodába, illetve iskolába járásának teljes körű megvalósítása, a hiányzások csökkentése érdekében. 2. Innováció tartalma, céljai, hatása Az Advent ünneplésének nagy hagyományai vannak, voltak itt a községben. A projekt alatt azonban még inkább egymásra hangolódtak a gyerekek, több kiemelkedési lehetőség adódott a hátrányos helyzetűeknek, a tanár-diák kapcsolat szorosabbra fonódott. A programok keretében délelőttönként is ráhangolódnak a délutáni foglalkozásokra a tanulók, összegyűjtötték a már meglévő tudásukat, ismereteiket, rendszerezik azokat, és alkalmazták mindazokat a több mint három hét szinte minden napján. Innovációnk, TÁMOP pályázatunk keretében vállalt, kiemelt célja: A hasonló tanulásszervezési eljárások és munkaformák iskolai alkalmazása által növekedjen a tanulóinkban a hagyományok, az ünnep, a karácsony iránti pozitív beállítódás, a motiváció és érdeklődés. Erősödjön a képességükből, körülményeikből, életkorukból adódó megismerési és tanulási vágy.gazdagodjon kreativitásuk a mindennapokban, alakuljon interkulturális nyitottságuk, együttműködésre való képességük.. Észrevetetni társaikkal a hátrányos helyzetű tanulók értékeit, a változatos tanítási eljárások alkalmaiban. A tanítási gyakorlatunkra és eddig bevált iskolai módszereinkre épülő innovációs eljárások kiemelkedően alkalmasak arra, hogy szolgálják az áttérést a tananyag központú módszertanról, a gyerekközpontú pedagógiai eljárások bátrabb alkalmazására.

11 Ennek egy lehetséges eszközrendszerét mutatom be a következőkben: A program fontos feladata, a hagyományok tiszteletére való nevelés, amely az adott több, mint három hét alatt délelőtt és délután is megjelent. A projekt során a tanulók integrálják a többi órán (földrajz, ének, magyar, történelem, angol) szerzett ismereteiket és tudásukat alkalmazzák. A több szempontú tanítás-tanulás eljárásainak alkalmazása kiemelten és célzottan szolgálja különböző kompetenciaterületen és műveltség területeken, a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményességét, hasznosságát. Így az alábbi kompetenciák terén segítik a felzárkóztató, de a tehetségnevelő munkát is: - szociális kompetencia: türelem, empátia, együttműködés alkalmainak tudatos fejlesztése, - kognitív kompetencia: szövegértés, szövegalkotás, önálló ismeretszerző képesség, problémakezelésére való képesség gyakoroltatása, - személyes kompetencia: probléma érzékenység,alkalmazkodás, munkaerkölcs fejlesztése, - együttműködési kompetencia: a projekt során a kooperatív csoportmunkák alkalmazásakor, fejlődik a kooperatív elvek és csoportszerepek, feladatok végzésével. - a projekt értékelése is kompetencia alapú, ön és társ értékelések, csoport értékelések, vendégkönyv, üzenőfal, riportok által. - IKT eszköztudás fejlesztése: számítógép használata, internet, Power Point készítésével. Az innováció kiemelkedően és célzottan szolgálja a gyermekek sikeres együttnevelését a kooperatív munkáltatás szervezésével. A három hetet meghaladó projekt kiválóan alkalmas a szociális hátrányokkal vagy tanulási nehézségekkel küzdő diákok integrált oktatására. Témája motivál, kerete mozgósít. Tartalma tanít, értékelése mindenkit elér. Hatása jó hangulatot hagy. Produktumai megmaradnak. Kialakulnak követhető elemi tanulási technikák, tanulói együttműködések! Mivel eszközigény és pénzügyi költség kis mértékben merül fel, így anyagi helyzetétől függetlenül minden tanuló részt vehet a programokban.

12 Várható eredmények, hatások a projekt alkalmazásakor: A három hetet meghaladó projekt elsősorban az aktív tanulásra épül. A délutáni programok során a tanulók közvetlenül a délelőtt illetve a saját családjukban szerzett ismereteiket különböző tantárgyak ötvözetében alkalmazhatják. Ezáltal a projekt integrálja az előzetes angol nyelv, földrajz, magyar, történelem, énekórákon megszerzett tudást. Így segíti a társadalmi értékek élményszerű megtapasztalását, a hagyományok minél mélyebb elsajátítását. Az előbbieken kívül várható még a diákok felelősségtudatának és megbízhatóságának fejlődése, a társas kapcsolatok javulása, a tanár-diák viszony fejlődése. Alakul önismeretük, kitartásuk, munkafegyelmük és a közös sikerért vállalt építő egymásra utaltság. A készülődésbe a szülők is bekapcsolhatók. A három héten megvalósuló délutáni programok keretében biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermek számára az önmagukhoz viszonyított fejlődést, sikerélményekben való részvételt. Mindenki a maga módján lehet részese a tervezésnek,a folyamatos munkának,a kivitelezésnek. Eleve a játékosság, a sikerélmény, az oldott légkörben való tanulás lehetőséget biztosít a diákok számára a felhőtlen szórakozás mellett a már megtanult, megtapasztalt értékek, hagyományok alkalmazására. Egyre több általános iskola meri felvállalni az integrációt. Változik a tanórákon a tanulásszervezés, bővül a tanítási módszerek tárháza, előtérbe kerül az élményszerű tanulás. Kiépülnek és bővülnek a külső és belső partnerkapcsolatok. A befogadó pedagógusok és gyerekek empatikus készsége magas fokra fejlődik. Az integrált tanulók bent maradnak a rendszerben.

13 3. A csoportok megalakítása, tételmondataik, a projektmódszer jellemzıi

14

15 1. csoport: - Egyéni és csoportmunkában is kibontakozhat a gyermek - A gyerekek együttműködésére épül, de fontos minden gyerek egyéni munkája is - Esélyegyenlőség megadása 2.csoport: - Komplex személyiségfejlődés - Előítéletek kezelése - Képességeket erősítő tevékenység 3.csoport: - A tanuló részese a projektnek a tervezéstől az elkészítésig - Tanul és nem tanítva tanul a gyermek - Különböző képességű tanulók közös tevékenykedtetése, együttműködése 4.csoport: - Több tantárgy integrált rendszere - Középpontban a probléma, főszerepben a gyermek - Szélesedik a látókörük 5.csoport: - Hagyományőrzés - Saját élmény, előzetes tapasztalatokba építve új ismeretekkel találkoznak a tanulók - Szociális kompetencia fejlesztése, szeretetre nevelés A tételmondatok kirakása után megállapítottuk, hogy a középpontban a gyermek és az ő fejlődése áll, ami a kompetencia alapú oktatással teljesen harmóniában van.

16 Célcsoport: általános iskola Az alsó évfolyamokon fontos, hogy a tanulók felelevenítsék és tájékozódjanak a szűkebb környezetükben a karácsonyi szokásokról. Hogyan? - Ők is részesei legyenek - Saját tapasztalataikat, élményeiket hasznosítsák - Minél több ismeretet gyűjtsenek - Minden tanuló a képességének megfelelő feladatvállalással járuljon hozzá a munkákhoz A felső osztályokban a diákok már nemcsak az otthonról hozottakra támaszkodnak, hanem tájékozódnak arról is, melyik országban hogyan készülnek a karácsonyra, hogyan óvják az emberek mindeközben az egészségüket is. Hogyan? - Már elsajátított anyagok ismétlése - Internet használat - Könyvek, képek keresése a helyi és az iskolai könyvtárban - Applikációk, felhívó képek készítése/egészségre nevelés/ - Minél több ismeret összegyűjtése és bemutatása - Minden tanuló vegyen részt aktívan a munka valamely részében

17 Tantárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek összegyűjtése csoportban:

18 1.csoport: Magyar és történelem tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 2. csoport: Matematika és testnevelés tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 3.csoport: Környezetismeret, biológia, földrajz tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 4. csoport: Technika és rajz tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 5. csoport: Angol nyelv és ének tantárgyak tevékenységének összegyűjtése Tantárgy Tevékenység Magyar Történelem - Beszélgetés Jézusról - Szólások, közmondások, találós kérdések - Cikkek gyűjtése a karácsonyról, az emberi szeretet megjelenéséről -Egy csoda története- novellaírás - Versek, elbeszélések a karácsonyról - Karácsonyi népszokások felelevenítése - A karácsony története - Lucázás miértje és hogyanja Matematika Testnevelés - Számolási készség fejlesztése vásárlási feladatokkal - Ajándékpénz hasznos elosztása karácsonyi feladatokban - Szöveges feladatok alkotása - Relációk a vásárlás során -Mozgásra nevelés nemcsak az ünnepek alatt

19 - Sportjátékok - Kerékpár vagy gyalogtúra - Erőnléti játékok - Helyes táplálkozás fontossága Környezetismeret - Térképkészítés-Népek karácsonya Biológia Földrajz - Tanulmányi séta: a téli táj megfigyelése - Étkezésről kiselőadások - Fontos tápanyagaink - Vitaminok és a sütemények Technika Rajz - Plakátkészítés - Ajándéktárgyak készítése -Adventi koszorúk, karácsonyi díszek készítése - Iskoladíszítés - Karácsonyfa díszeinek elkészítése Angol nyelv Ének - Daltanulás, zenehallgatás magyarul és angolul - Kiszámolók, mondókák tanulása - Népi gyerekjátékok megismerése - Karácsony ott, ahol angolul beszélnek-népek karácsonya - Az ünnep máshol-beszédfejlesztés angolul képekről

20 4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKASZAI /EGYÜTTES MUNKÁVAL/ - Témaválasztás: Advent - Pedagógiai cél: Az adventi hagyományok őrzése Ajándéktárgyak készítésével a család-iskola közötti kapcsolat erősítése, szeretetre nevelés Bővüljenek a diákok ismeretei a karácsony témakörében Ismerkedjenek meg különböző népek szokásaival Bővüljenek ismereteik a különböző népek vallásáról Fejlődjön a tanulók alkotókészsége, esztétikai érzéke - Külső cél: Adventi koszorúk készítése/felső/, karácsonyi díszek készítése/alsó/ A Mikulás ünnep megvalósítása osztálykeretekben és discó iskolai keretekben/itt felsősök+4.osztályok/ Az Egészséghét megvalósítása Lucázás Játszóházon produktumok készítése Prezentáció különböző népek karácsonyi szokásaiból, képeslapkészítés /plakát+power Point/ Karácsonyi műsor megvalósítása - Cél mérése, értékelése: Üzenőfal Vendégkönyv Látogatók száma

21 -Célérték ismeretek bővüljenek 75%-kal az Egészséghéten a tanulók 60%-a vegyen részt Mikulás discón 75%-os részvét a tanulóktól és 2/3-os pozitív visszajelzés a játszóházon 80%-os részvét a prezentáción a tanulók 80%-a vegyen részt a kiállítást 90% tekintse meg a karácsonyi műsoron 98%-os részvétel a szülőktől 60%-os aktivitást várunk - Fejlesztendő területek jelölése: a) Szociális, társas és társadalmi kompetenciák fejlesztése - a tanulók tevékenységét és feladatrendszerét, valamint munkaformáit úgy szükséges kialakítani, hogy a gyerekek sokoldalú tapasztalatokat szerezhessenek a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel, versengéssel, előadásokkal kapcsolatos területeken - az aktív tanulás sikere érdekében a csoportos munkamegosztás szervezése egyéni képességeknek megfelelő szinten és mértékben. A csoportalapítás-munkaszervezés- és munkamegosztás képességeinek fejlesztése b) Kommunikáció fejlesztése - A feladatok segítsék elő a többféle forrásból való informálódást, lehetőséget kapjanak a tanulók a különféle ismeretforrások használatának és felhasználhatóságának korai megtapasztalására, például IKT alkamazása, Internet, könyvtárhasználat stb. - Kulturált, mások számára is érthető szóbeli megnyilatkozás fejlesztése: szerepjátékokban, Lucázásban, közös beszélgetésekben, kiselőadásokban a mindennapi életben egyaránt. - Tervezés, szervezés: szükséges eszközök feltérképezése csoportok kialakítása, feladatok kiosztása időterv, feladatterv elkészítése

22 kapcsolat civil szervezetekkel/idősek otthonának előadják a karácsonyi műsorukat/ negyedikes gyerekek a - Értékelés: csoportok értékelése egyéni értékelés szülőknek, segítőknek köszönetnyilvánítás produktumok bemutatása az iskola diákjainak és tanárainak / ajándékok, Népek karácsonya kiselőadásai, Karácsonyi műsor/ Idő- és feladatterv elkészítése csoportmunkában 1. csoport: Tanítók feladatait gyűjti össze 2. csoport: Alsós gyerekek feladatait gyűjtik össze 3. csoport: Felsős tanárok feladatait gyűjti össze 4. csoport: Felsős diákok feladatait gyűjti össze 5. csoport: Szülők, kollégák, iskola feladatait gyűjti össze Az elkészült részterületek összerakása közös munkában.

23 5.Idı- és feladatterv TANÍTÓK, TANÁROK -2 HÓNAP osztályfınöki munkatervbe beépíteni a projektet tájékoztatni a szülıket a folyamat tantárgyak köré tervezése GYEREKEK a téma megbeszélése újságok figyelése, képek győjtése, Internet oldalak keresése ISKOLA tájékoztatja a tantestületet a 3 hetet meghaladó projekt megvalósításáról cselekvési programba beépíteni a projektet igazgató engedélyezi a forrásokat SZÜLİK ötletek győjtése használható tapasztalattal rendelkezı szülık mozgósítása téma megbeszélése KOLLÉGÁK a munkaközösségvezetık és osztályfınökök beépítik a munkatervbe a projektet megtervezi a projekt pontos idejét kapcsolat a helyi és az iskola könyvtárával napirend egyeztetése -1hét 1.hét TANÍTÓK,TANÁROK eszközök összegyőjtése beszélgetés Adventrıl, Adventi koszorú elkészítése gyerekek tájékoztatása elızetes ismeretek, tapasztalatok megbeszélése feladatok kiosztása/lucázás/ Mikulás osztályteremben iskoladíszítés+anyaggyőjtés Mikulás disco megszervezése GYEREKEK győjtımunkák elkezdése győjtött anyag rendszerezése újságcikkek, Internet oldalak keresése versek, novellák olvasása az Advent jegyében érdeklıdési körök megbeszélése Mikulás az osztályban-segítségadás+ötletek ISKOLA kirándulások, túrák jóváhagyása tájékozódás a projekt indulásáról anyagsokszorosításra engedély megadása eszközök biztosítása túlmunka alóli mentesség SZÜLİK konkrét munkába való bevonás fényképezés a projekt folyamatáról szabadidı beosztása különórák tisztázása KOLLÉGÁK zenedarabok, dalok, játékok győjtése játék és daltanulás séták, túrákhoz kíséretre segítség interneten anyaggyőjtésben segítés anyaggyőjtésben segítség zenehallgatás idı beosztása-közös munka táncok, népi gyerekjátékok próbája

24 TANÍTÓK,TANÁROK GYEREKEK 2.hét séták,kirándulások megszervezése játszóház megszervezése,ehhez ötletgyőjtés+anyaggyőjtés egészséghét megszervezése,eszközgyőjtés készülıdés a Népek karácsonyára-ország választása készülıdés a projektnapra-karácsonyi mősor applikációk készítése 3.hét projektbemutatóra felkészítés:karácsonyi mősor+népek karácsonya projekt produktumának befejezése projektnap megvalósítása dícséretekre, jutalmazásra felkészülés,díjak megvétele folyamatos applikáció készítése készülıdés a projektnapra ISKOLA betekintés a projekt feladatában a projektnapon a helyszín, technikai eszközök biztosítása a projektnapon részvétel diákok értékelése SZÜLİK segítségadás:süti-sütı verseny fényképezés győjtött, elıkészített otthoni anyag behozatala versek, mondókák, dalok megtanulásában segítség szerepekre felkészítés díszlet, jelmez rajzolásban, készítésben, kölcsönadásban segítség KOLLÉGÁK daltanulás folyamatos játékbıvítés, próbák játéktanulás folyamatosan projektnap megvalósításában aktív részvétel filmnézés a karácsonyról zenehallgatás filmnézés FELADAT ÉS IDİTERV FELADATOK IDİPONT FELELİSÖK RÉSZTVEVİK Adventi koszorúk készítése 2009.dec.eleje Tóth Csaba minden diák Iskoladíszítés Borsos Alíz Karácsonyfa díszítése 2009.dec. eleje Tóth Csaba minden diák Borsos Alíz Polónyi László Mikulás osztálytermekben 2009.dec.4. osztályfınökök minden diák Mikulás disco 2009.dec.7. Polónyi Katalin felsısök+4.oszt. Kıvári Krisztina Békési Attila Cinka Istvánné minden kolléga Egészséghét 2009.dec.7-11 Polónyi Katalin minden felsıs diák Dora Istvánné Cinka Istvánné minden felsıs kolléga Dr. Kiscsatári Irén Lucázás dec. 11. Garai Imréné 3.oszt. Játszóház 2009.dec.14 Kézérné Tótok Bernadett minden felsıs diák Rusvainé Dinnyési Zsuzsanna minden alsós diák minden kolléga

25 Népek karácsonya 2009.dec Kézérné Tótok Bernadett minden felsıs diák Békési Attila minden felsıs kolléga Karácsonyi mősor 2009.dec.19. RusvainéDinnyési Zsuzsanna 4.osztályosok+énekkar készülés novembertıl Makoviné Jánosi Erika Nagy Rajmund minden diák és kolléga A három hetes projekt koordinátora Juhász Gabriella

26 ADVENT HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉRTÉKELÉS /2009 nov dec.19/ Műhelymunkát vezette: Juhász Gabriella

27 INTERJÚ 1. - Jó reggelt kívánok már az új évben az igazgató helyettesünknek, Dr. Kiscsatári Irénnek! - Jó reggelt! - Szeretnék néhány kérdést feltenni a három hetet meghaladó projekttel kapcsolatban. Először is szeretném megkérdezni, tudta-e mikor, hol volt feladata, érthető volt-e a tervezet? - Igen, nagyon áttekinthető volt. Feladatom volt az Egészséghét megszervezésében, a Játszóházban, a Népek karácsonyán és természetesen a Karácsonyi műsor megtekintése. Igen szép feladatok. Rengeteget lehettem a tanulóink körében és ez mindenképpen egy másik fajta közeledés mint a tanórai. - Úgy gondolja, hogy ez eredményként felírható a három hetet meghaladó projekt terhére? - Igen. A diákok nagyon várták ezeket a programokat. A kicsik nagyon szeretik a játszóházat, de úgy gondolom, ez a felsőbb osztályokban is minden évben siker. Az Egészséghét mint egy újdonság nagyon fontos és hasznos volt. A mai világban nagyon kell vigyáznunk az egészségünkre, hiszen több a kínálkozó lehetőség az ellenkezőjére. - Mi a véleménye arról, hogy a Népek karácsonyán melyik osztály milyen arányban vett részt? - Véleményem szerint az osztályok részvételi aránya megfelelő volt. Kiemelném a 6.a osztályt, akik 71%-ban vettek részt ezen a délutánon igen felkészülten, jelmezbe öltözve jelenítették meg a finn karácsonyt. - Hogy tetszett a Karácsonyi műsor? - Az idei Karácsonyi műsor lelkiekben is megérintette a gyerekeket és engem is. A műsor utáni beszélgetés az idős emberekkel rádöbbentette a gyerekeket arra, hogy a karácsony a szeretetről és ne a drága ajándékokról szóljon. Jó lenne, ha ez a program hagyománnyá válna! - Utolsó kérdésként azt szeretném megkérdezni, mi az, amit Ön szerint jövőre másképp csináljunk? Min változtatna? - Jövőre a programokat tágabb időtartamra tervezzük, azért hogy a tanulóink aktívabban részt tudjanak venni ezeken a délutáni projekteken. De összegezve a három hetet meghaladó projekt nagyon tetszett, javaslom, hogy a következő években is folytassuk ezt a programot. - Köszönöm a válaszait! INTERJÚ 2. - Üdvözöllek Máthé Laura, hatodik osztályos tanuló! Szeretnék tőled néhány dolgot kérdezni a három hetet meghaladó projektről, az Adventről. - Csókolom tanárnő. Szívesen válaszolok a feltett kérdésekre. - Először is azt szeretném megkérdezni, milyen programokon vettél részt?

28 - Én minden meghirdetett délutáni programon részt vettem. Nagyon szeretek a barátnőimmel lenni, és ezeken a délutánokon velük lehettem jókedvűen és még tanultam is közben. - Hogy érezted magad ezeken a programokon? Melyik tetszett a legjobban és miért? - Nekem a Népek karácsonyi bemutatója tetszett a legjobban. Ezen a délutánon sok dolgot megtudtam arról, hol hogyan ünneplik a karácsonyt.a mi osztályunk is nagyon sokat készült a finn karácsonyról. Nagyon örültünk, mikor a program végén a mi osztályunk nyert egy kis csomagot teli karácsonyi díszekkel, édességekkel. Külön köszönjük osztályfőnökünk Kézérné Tótok Bernadett segítségét, aki hozta a zsűrinek a tejberizst, mint jellegzetes finn karácsonyi ételt. Szerintem ez is hozzájárult a sikerünkhöz. - Mit szólsz ahhoz, hogy más osztályokból nem vettek részt ilyen sokan a délutáni kínálkozó lehetőségeken? Szerinted mi volt ennek az oka? - Szerintem sok diákot nem érdekli az osztálya sikere. Szerencsére a mi osztályunk igen összetartó. - Hogy tetszett a Karácsonyi műsor? - Nekem nagyon tetszett. Szerepeltem is az énekkarban, és így végigkísértem az összes próbát. Nagyon ügyesek voltak a 4. osztályosak, pedig nagyon izgultak. Nagyon érdekes volt a műsor utáni beszélgetés az idősekkel, mert sok mindent megtudtunk a régi idők karácsonyáról összehasonlítva a mai karácsonnyal. - Utolsó kérdésem az lenne, hogy Te mely programokat szerveznéd meg jövőre is és melyikeket nem? - Én szeretném, ha minden program lenne jövőre is, mert én nagyon élveztem a készülődést a karácsonyra. - Köszönöm a válaszaidat! Részlet a Zagyvarékasi Hírmondó című újság decemberi számából: ADVENT:Három hetet meghaladó projekt A TÁMOP pályázaton belül én-juhász Gabriella- vállaltam egy három hetet meghaladó projekt koordinálását. Választásom az Adventre esett, hiszen ezt a hagyományt évtizedek óta ápolják a Damjanich János Általános Iskola diákjai, tanárai és a Zagyvarékason lakók is. Célom, célunk a hagyományok őrzése volt, az ajándéktárgyak készítésével az iskola-család közötti kapcsolatot szerettük volna mélyíteni és talán a legfontosabb célunk a szeretetre nevelés volt. Az iskolában munkacsoportok alakultak. Feladatuk a hagyományőrzéstől kezdve a saját élmény felhasználásáig, az együttműködés és a szociális kompetencia fejlesztéséig nagy területet átölelő volt. Az Adventhez tartozó tevékenyégeket összegyűjtöttem egy csoportba és két-három tantárgyhoz társítottam egy olyan feladatkört, melyet a tanórákon kellett kollégáimnak és természetesen nekem

29 is megvalósítanom. Így a magyar-történelem szakos kollégáim feladata a különböző szeretetről szóló szólások, közmondások gyűjtése volt, novellaírás a karácsonyhoz kapcsolódóan, karácsonyi népszokások felelevenítése. Ugyanígy a matematika-testnevelés-fizika, a környezetismeret-biológia-földrajz, a technika-rajz, az angol-ének tantárgyak kapcsolódtak össze és egyben az Advent témaköréhez kötődtek. A három hetet meghaladó projekt már októberben elkezdődött a szervezéssel, a tájékoztatással, a készülődéssel. A három hetet meghaladó projekt előtti héten összegyűjtöttük az eszközöket, anyagokat, tájékoztattuk a gyerekeket, kiosztottuk a feladatokat-így, mint mindig a 3.osztályos gyerekek feladata volt a Lucázás népszokásának bemutatása osztályokon át. A 4.osztályosoké pedig a Karácsonyi műsor előadása, melyet már november elejétől igen magas színvonalú gyűjtőmunka előzött meg a tanítónénik részéről, hiszen igyekeztek valami újat becsempészni ebbe a műsorba, ami azt gondolom, sikerült is nekik. Ne felejtsük el, hogy ennek a Karácsonyi műsornak a színvonalát csak emelni tudták az iskolánk diákjaiból álló énekkar előadásai. A projektindítás november 30-án kezdődött az Egészséghét rajzkiállításának megnyitójával. Az Egészséghetet Polónyi Katalin tanárnő vállalta a TÁMOP pályázatban, így az Egészséghét feladatai, a szervezés, megvalósítás a tanárnő feladata volt. Majd következett a Népek karácsonya. Népek karácsonya A gyerekek 3 hetes, folyamatos munkájának megkoronázásaként csütörtökön ( dec.17.) megrendeztük a A népek karácsonya című programot. Minden felső tagozatos osztály korábban kihúzott magának egy országot, melynek karácsonyi hagyományai után kutakodtak a gyerekek. Elkészült, és -Tánczos Mónikának köszönhetően- igazán impozáns lett a Népek Karácsonyi Szakácskönyve, melyben különböző országok karácsonyi ételeit gyűjtötték össze a tanulók. Érdekes power pointos kiselőadásokat is láthattunk a különböző országok karácsonyairól: ellátogattunk képzeletben Lappföldre, az igazi Mikulás lakhelyére a 6.a osztály jóvoltából, akik vicces videóklippel zárták műsorukat, miközben a zsűrit ( Borsos Aliz, Polónyi Katalin tanárnők, Tóth Csaba tanár úr) fahéjas tejberizzsel kínálták. Polónyi Katika tanárnő mandulát is talált benne, ami a finn hagyományok szerint azt jelenti, hogy jövőre férjhez megy. A 6.b osztály igazán tartalmas, és érdekes kiselőadást adott elő, felidézve az angol karácsonyi hagyományokat. Az előadásban láthattunk valódi fagyöngyöt is, ill. elkészítették az ú.n. pukkantót is, melyek szintén az angol karácsony kellékei. Itt sem maradt el a zsűri megvesztegetése, mely finom sütivel történt. A 7. osztályosak amerikai karácsonya is osztatlan sikert aratott, melynek a végén bár kissé hamisan, de annál nagyobb lelkesedéssel énekeltek el egy amerikai karácsonyi dalt angolul. A 8.a osztályosok műsorára mindenki nagyon kíváncsi volt, ők ugyanis mindössze 2 fővel képviseltették magukat a rendezvényen. Akkor ért bennünket a meglepetés mikor megláttuk, hogy ők egy előre felvett videóval készültek A zord Oroszországban találtuk magunkat, a szamovárban fortyogott a tea, orosz zene szólt, a gyerekek pedig eljátszották az orosz karácsonyt. Az orosz szavakat tolmács fordította. A töltött alma pedig a

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Tartalom Helyzetelemzés... 3 Szociális helyzet a településen... 3 Közszolgáltatások

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben