INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:"

Átírás

1 INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN: ADVENT-HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT Hátrányos helyzető tanulók integrációja a délutáni három hetet meghaladó programok keretében Készítette: Juhász Gabriella Zagyvarékas 5051 Alkotmány u május 20.

2 TARTALOMJEGYZÉK Helyzetelemzés Innováció tartalma, céljai, hatása A csoportok megalakítása, tételmondataik, a projektmódszer jellemzői A projekt megvalósításának szakaszai Idő-és feladatterv Értékelés Felhasznált irodalom

3 INNOVÁCIÓ AZ ADVENT-HÁ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT KERETEIN BELÜL Hátrányos helyzető tanulók integrációja a délutáni három hetet meghaladó programok keretében 1.Helyzetelemzés Település neve: Zagyvarékas Szociális helyzet a településen Munkanélküliek száma a településen 245 Ebből tartósan munkanélküli 111 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 196 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 196 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 420 Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak 183 halmozottan hátrányos helyzetükről ebből Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 0

4 Közszolgáltatások elérhetősége ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A település népessége jellemzően hol tudja elérni az alábbi közszolgáltatásokat? Amennyiben az adott szolgáltatást nem helyben, hanem más településen veszi igénybe a lakosság, tüntesse fel a település nevét (akár többet is) és a távolságot (km) az érintett cellában! Amennyiben az adott szolgáltatás helyben biztosított, de más településről kijáró szakemberek látják el, tüntesse fel a szolgáltatás gyakoriságát. A megfelelő rubrikába tegyen X-et (illetve nevezze meg a település(eke)t, vagy a szolgáltatás gyakoriságát) Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig... (km) Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? A szolgáltatás ellátatlan KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú művészetoktatás X X X X 20 alkalommal (heti 3 Szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola, heti 2 néptánc) KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai tanácsadás Szolnok (13) Korai fejlesztés és gondozás Szolnok (13) Fejlesztő felkészítés Szolnok (13)

5 Nevelési tanácsadás Szolnok (13) Logopédiai ellátás X Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Szolnok (13) Gyógytestnevelés X GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde X X Családi napközi X Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet X GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona Szolnok (13)

6 A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere A településén igénybe vehető közszolgáltatások esetében milyen szervezeti-intézményi formában történik a feladatellátás? Több válasz is lehetséges, több válaszkategória is megjelölhető! A megfelelő rubriká(k)ba tegyen X-et, a helyben ellátatlan feladatok rubrikáit hagyja üresen. A feladatellátás fenntartói háttere Közszolgáltatások Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Megyei önkormányzat Egyéb Óvodai nevelés X Általános iskolai oktatás X Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés X

7 Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde X X Családi napközi Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Általános iskola (minden intézmény vonatkozásában) Általános iskolai intézmények száma: 1 Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 1 Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 19 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 14 Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) 261 Általános iskolai magántanulók száma 6 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma 13 Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 0 Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 173 Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 89 Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) 25

8 8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 34 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 87 Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 1 A településen élő felső tagozatos általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH 506 n.a Felső tagozatos (5-8.) n.a n.a helyben /42 ebből más településre eljáró n.a n.a települések nevei: Szolnok, Szászberek Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben OM azo nos ító intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógype dagógiai tagozat Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H Damjanich János Általános Iskola és Óvoda / /89 13

9 A helyzetelemzés összegzése Az esélyegyenlőség érvényesülésének biztosítása érdekében Zagyvarékas település Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésében megfogalmazottak alapján - az alábbi legfontosabb beavatkozást sürgető teendőkre készíti el a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet: től azonosítottak a HH, HHH tanulók, és szülői nyilatkozattal is rendelkezünk. 1. A településen nem azonosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás és adatnyilvántartás teljes körű rendszerének kiépítését az azonnali beavatkozást igénylő feladatok között kell előírni. A szülők iskolai végzettségéről szóló nyilatkoztatás a jegyző felelőssége ugyan, de fontos, hogy a Polgármesteri Hivatal megfelelő szervezeti egységei, illetve a nevelési-oktatási intézmények vezetői együttműködjenek. 2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonását erősíteni kell a tanórán kívüli tevékenységek, napközi, szakkör tekintetében. 3. Az országos kompetencia mérés eredményei az országos átlag alatti értéket mutatnak, megkezdtük a fejlesztést ezen a területen, intézkedési tervek kidolgozásával, megvalósításával a mutatók javítását tűztük ki célul. 4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kompetencia-mérés eredményei nem ismertek, el kell végezni az ilyen szempontú vizsgálatot, a teljesítményük nyomon követése érdekében. 5. A lemorzsolódási mutatók javítása érdekében bővíteni szükséges a fejlesztő foglalkozások, korrepetálások számát, tanórai egyéni differenciálásokra, változatos módszerek alkalmazására van szükség. 6. A HHH tanulók jelentős része, 83,3%-a választja a szakiskolát. Az iskola továbbtanulásra felkészítő és pályaorientációs programokat szervezünk, amik segítik a sikeres továbbtanulást, de szükséges a HHH-s tanulók nagyobb arányú bevonása ezekbe a programokba a sikeres középfokú beiskolázás, továbbtanulás érdekében. 7. Az Útravaló Ösztöndíj programban részt veszünk, és a programban résztvevők nyomon követését biztosítjuk.

10 8. A nyolcadik osztályos tanulókkal és szüleikkel megismertettük az Arany János tehetséggondozó Programot, amellyel segíthető, hogy érettségit nyújtó középiskolában folytathassa tanulmányait a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 9. A középfokú oktatási intézményekbe járó HHH-s tanulók iskolai sikerességéről nincsenek megbízható adatok, meg kell tervezni a pályakövetésüket. 10. A pedagógusok módszertani fejlesztése érdekében továbbképzéseken vettünk részt, ahol a hatékony együttnevelés érdekében megismerkedhetnek a kooperatív tanulásszervezés, differenciálás, drámapedagógiai alkalmazásának lehetőségeivel A szolgáltatásokhoz való egyenlő esély biztosítása érdekében el kell érni, hogy valamennyi intézmény infrastruktúrája megfelelő minőségben álljon az iskolahasználók rendelkezésére. Ennek érdekében felül kell vizsgálni és pályázatot benyújtani a korszerűtlen, műszakilag leromlott állapotú épületek felújítására. 12. Ki kell szélesíteni az együttműködést a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a roma gyermekek/tanulók óvodába, illetve iskolába járásának teljes körű megvalósítása, a hiányzások csökkentése érdekében. 2. Innováció tartalma, céljai, hatása Az Advent ünneplésének nagy hagyományai vannak, voltak itt a községben. A projekt alatt azonban még inkább egymásra hangolódtak a gyerekek, több kiemelkedési lehetőség adódott a hátrányos helyzetűeknek, a tanár-diák kapcsolat szorosabbra fonódott. A programok keretében délelőttönként is ráhangolódnak a délutáni foglalkozásokra a tanulók, összegyűjtötték a már meglévő tudásukat, ismereteiket, rendszerezik azokat, és alkalmazták mindazokat a több mint három hét szinte minden napján. Innovációnk, TÁMOP pályázatunk keretében vállalt, kiemelt célja: A hasonló tanulásszervezési eljárások és munkaformák iskolai alkalmazása által növekedjen a tanulóinkban a hagyományok, az ünnep, a karácsony iránti pozitív beállítódás, a motiváció és érdeklődés. Erősödjön a képességükből, körülményeikből, életkorukból adódó megismerési és tanulási vágy.gazdagodjon kreativitásuk a mindennapokban, alakuljon interkulturális nyitottságuk, együttműködésre való képességük.. Észrevetetni társaikkal a hátrányos helyzetű tanulók értékeit, a változatos tanítási eljárások alkalmaiban. A tanítási gyakorlatunkra és eddig bevált iskolai módszereinkre épülő innovációs eljárások kiemelkedően alkalmasak arra, hogy szolgálják az áttérést a tananyag központú módszertanról, a gyerekközpontú pedagógiai eljárások bátrabb alkalmazására.

11 Ennek egy lehetséges eszközrendszerét mutatom be a következőkben: A program fontos feladata, a hagyományok tiszteletére való nevelés, amely az adott több, mint három hét alatt délelőtt és délután is megjelent. A projekt során a tanulók integrálják a többi órán (földrajz, ének, magyar, történelem, angol) szerzett ismereteiket és tudásukat alkalmazzák. A több szempontú tanítás-tanulás eljárásainak alkalmazása kiemelten és célzottan szolgálja különböző kompetenciaterületen és műveltség területeken, a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményességét, hasznosságát. Így az alábbi kompetenciák terén segítik a felzárkóztató, de a tehetségnevelő munkát is: - szociális kompetencia: türelem, empátia, együttműködés alkalmainak tudatos fejlesztése, - kognitív kompetencia: szövegértés, szövegalkotás, önálló ismeretszerző képesség, problémakezelésére való képesség gyakoroltatása, - személyes kompetencia: probléma érzékenység,alkalmazkodás, munkaerkölcs fejlesztése, - együttműködési kompetencia: a projekt során a kooperatív csoportmunkák alkalmazásakor, fejlődik a kooperatív elvek és csoportszerepek, feladatok végzésével. - a projekt értékelése is kompetencia alapú, ön és társ értékelések, csoport értékelések, vendégkönyv, üzenőfal, riportok által. - IKT eszköztudás fejlesztése: számítógép használata, internet, Power Point készítésével. Az innováció kiemelkedően és célzottan szolgálja a gyermekek sikeres együttnevelését a kooperatív munkáltatás szervezésével. A három hetet meghaladó projekt kiválóan alkalmas a szociális hátrányokkal vagy tanulási nehézségekkel küzdő diákok integrált oktatására. Témája motivál, kerete mozgósít. Tartalma tanít, értékelése mindenkit elér. Hatása jó hangulatot hagy. Produktumai megmaradnak. Kialakulnak követhető elemi tanulási technikák, tanulói együttműködések! Mivel eszközigény és pénzügyi költség kis mértékben merül fel, így anyagi helyzetétől függetlenül minden tanuló részt vehet a programokban.

12 Várható eredmények, hatások a projekt alkalmazásakor: A három hetet meghaladó projekt elsősorban az aktív tanulásra épül. A délutáni programok során a tanulók közvetlenül a délelőtt illetve a saját családjukban szerzett ismereteiket különböző tantárgyak ötvözetében alkalmazhatják. Ezáltal a projekt integrálja az előzetes angol nyelv, földrajz, magyar, történelem, énekórákon megszerzett tudást. Így segíti a társadalmi értékek élményszerű megtapasztalását, a hagyományok minél mélyebb elsajátítását. Az előbbieken kívül várható még a diákok felelősségtudatának és megbízhatóságának fejlődése, a társas kapcsolatok javulása, a tanár-diák viszony fejlődése. Alakul önismeretük, kitartásuk, munkafegyelmük és a közös sikerért vállalt építő egymásra utaltság. A készülődésbe a szülők is bekapcsolhatók. A három héten megvalósuló délutáni programok keretében biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermek számára az önmagukhoz viszonyított fejlődést, sikerélményekben való részvételt. Mindenki a maga módján lehet részese a tervezésnek,a folyamatos munkának,a kivitelezésnek. Eleve a játékosság, a sikerélmény, az oldott légkörben való tanulás lehetőséget biztosít a diákok számára a felhőtlen szórakozás mellett a már megtanult, megtapasztalt értékek, hagyományok alkalmazására. Egyre több általános iskola meri felvállalni az integrációt. Változik a tanórákon a tanulásszervezés, bővül a tanítási módszerek tárháza, előtérbe kerül az élményszerű tanulás. Kiépülnek és bővülnek a külső és belső partnerkapcsolatok. A befogadó pedagógusok és gyerekek empatikus készsége magas fokra fejlődik. Az integrált tanulók bent maradnak a rendszerben.

13 3. A csoportok megalakítása, tételmondataik, a projektmódszer jellemzıi

14

15 1. csoport: - Egyéni és csoportmunkában is kibontakozhat a gyermek - A gyerekek együttműködésére épül, de fontos minden gyerek egyéni munkája is - Esélyegyenlőség megadása 2.csoport: - Komplex személyiségfejlődés - Előítéletek kezelése - Képességeket erősítő tevékenység 3.csoport: - A tanuló részese a projektnek a tervezéstől az elkészítésig - Tanul és nem tanítva tanul a gyermek - Különböző képességű tanulók közös tevékenykedtetése, együttműködése 4.csoport: - Több tantárgy integrált rendszere - Középpontban a probléma, főszerepben a gyermek - Szélesedik a látókörük 5.csoport: - Hagyományőrzés - Saját élmény, előzetes tapasztalatokba építve új ismeretekkel találkoznak a tanulók - Szociális kompetencia fejlesztése, szeretetre nevelés A tételmondatok kirakása után megállapítottuk, hogy a középpontban a gyermek és az ő fejlődése áll, ami a kompetencia alapú oktatással teljesen harmóniában van.

16 Célcsoport: általános iskola Az alsó évfolyamokon fontos, hogy a tanulók felelevenítsék és tájékozódjanak a szűkebb környezetükben a karácsonyi szokásokról. Hogyan? - Ők is részesei legyenek - Saját tapasztalataikat, élményeiket hasznosítsák - Minél több ismeretet gyűjtsenek - Minden tanuló a képességének megfelelő feladatvállalással járuljon hozzá a munkákhoz A felső osztályokban a diákok már nemcsak az otthonról hozottakra támaszkodnak, hanem tájékozódnak arról is, melyik országban hogyan készülnek a karácsonyra, hogyan óvják az emberek mindeközben az egészségüket is. Hogyan? - Már elsajátított anyagok ismétlése - Internet használat - Könyvek, képek keresése a helyi és az iskolai könyvtárban - Applikációk, felhívó képek készítése/egészségre nevelés/ - Minél több ismeret összegyűjtése és bemutatása - Minden tanuló vegyen részt aktívan a munka valamely részében

17 Tantárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek összegyűjtése csoportban:

18 1.csoport: Magyar és történelem tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 2. csoport: Matematika és testnevelés tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 3.csoport: Környezetismeret, biológia, földrajz tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 4. csoport: Technika és rajz tantárgyak tevékenységének összegyűjtése 5. csoport: Angol nyelv és ének tantárgyak tevékenységének összegyűjtése Tantárgy Tevékenység Magyar Történelem - Beszélgetés Jézusról - Szólások, közmondások, találós kérdések - Cikkek gyűjtése a karácsonyról, az emberi szeretet megjelenéséről -Egy csoda története- novellaírás - Versek, elbeszélések a karácsonyról - Karácsonyi népszokások felelevenítése - A karácsony története - Lucázás miértje és hogyanja Matematika Testnevelés - Számolási készség fejlesztése vásárlási feladatokkal - Ajándékpénz hasznos elosztása karácsonyi feladatokban - Szöveges feladatok alkotása - Relációk a vásárlás során -Mozgásra nevelés nemcsak az ünnepek alatt

19 - Sportjátékok - Kerékpár vagy gyalogtúra - Erőnléti játékok - Helyes táplálkozás fontossága Környezetismeret - Térképkészítés-Népek karácsonya Biológia Földrajz - Tanulmányi séta: a téli táj megfigyelése - Étkezésről kiselőadások - Fontos tápanyagaink - Vitaminok és a sütemények Technika Rajz - Plakátkészítés - Ajándéktárgyak készítése -Adventi koszorúk, karácsonyi díszek készítése - Iskoladíszítés - Karácsonyfa díszeinek elkészítése Angol nyelv Ének - Daltanulás, zenehallgatás magyarul és angolul - Kiszámolók, mondókák tanulása - Népi gyerekjátékok megismerése - Karácsony ott, ahol angolul beszélnek-népek karácsonya - Az ünnep máshol-beszédfejlesztés angolul képekről

20 4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKASZAI /EGYÜTTES MUNKÁVAL/ - Témaválasztás: Advent - Pedagógiai cél: Az adventi hagyományok őrzése Ajándéktárgyak készítésével a család-iskola közötti kapcsolat erősítése, szeretetre nevelés Bővüljenek a diákok ismeretei a karácsony témakörében Ismerkedjenek meg különböző népek szokásaival Bővüljenek ismereteik a különböző népek vallásáról Fejlődjön a tanulók alkotókészsége, esztétikai érzéke - Külső cél: Adventi koszorúk készítése/felső/, karácsonyi díszek készítése/alsó/ A Mikulás ünnep megvalósítása osztálykeretekben és discó iskolai keretekben/itt felsősök+4.osztályok/ Az Egészséghét megvalósítása Lucázás Játszóházon produktumok készítése Prezentáció különböző népek karácsonyi szokásaiból, képeslapkészítés /plakát+power Point/ Karácsonyi műsor megvalósítása - Cél mérése, értékelése: Üzenőfal Vendégkönyv Látogatók száma

21 -Célérték ismeretek bővüljenek 75%-kal az Egészséghéten a tanulók 60%-a vegyen részt Mikulás discón 75%-os részvét a tanulóktól és 2/3-os pozitív visszajelzés a játszóházon 80%-os részvét a prezentáción a tanulók 80%-a vegyen részt a kiállítást 90% tekintse meg a karácsonyi műsoron 98%-os részvétel a szülőktől 60%-os aktivitást várunk - Fejlesztendő területek jelölése: a) Szociális, társas és társadalmi kompetenciák fejlesztése - a tanulók tevékenységét és feladatrendszerét, valamint munkaformáit úgy szükséges kialakítani, hogy a gyerekek sokoldalú tapasztalatokat szerezhessenek a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel, versengéssel, előadásokkal kapcsolatos területeken - az aktív tanulás sikere érdekében a csoportos munkamegosztás szervezése egyéni képességeknek megfelelő szinten és mértékben. A csoportalapítás-munkaszervezés- és munkamegosztás képességeinek fejlesztése b) Kommunikáció fejlesztése - A feladatok segítsék elő a többféle forrásból való informálódást, lehetőséget kapjanak a tanulók a különféle ismeretforrások használatának és felhasználhatóságának korai megtapasztalására, például IKT alkamazása, Internet, könyvtárhasználat stb. - Kulturált, mások számára is érthető szóbeli megnyilatkozás fejlesztése: szerepjátékokban, Lucázásban, közös beszélgetésekben, kiselőadásokban a mindennapi életben egyaránt. - Tervezés, szervezés: szükséges eszközök feltérképezése csoportok kialakítása, feladatok kiosztása időterv, feladatterv elkészítése

22 kapcsolat civil szervezetekkel/idősek otthonának előadják a karácsonyi műsorukat/ negyedikes gyerekek a - Értékelés: csoportok értékelése egyéni értékelés szülőknek, segítőknek köszönetnyilvánítás produktumok bemutatása az iskola diákjainak és tanárainak / ajándékok, Népek karácsonya kiselőadásai, Karácsonyi műsor/ Idő- és feladatterv elkészítése csoportmunkában 1. csoport: Tanítók feladatait gyűjti össze 2. csoport: Alsós gyerekek feladatait gyűjtik össze 3. csoport: Felsős tanárok feladatait gyűjti össze 4. csoport: Felsős diákok feladatait gyűjti össze 5. csoport: Szülők, kollégák, iskola feladatait gyűjti össze Az elkészült részterületek összerakása közös munkában.

23 5.Idı- és feladatterv TANÍTÓK, TANÁROK -2 HÓNAP osztályfınöki munkatervbe beépíteni a projektet tájékoztatni a szülıket a folyamat tantárgyak köré tervezése GYEREKEK a téma megbeszélése újságok figyelése, képek győjtése, Internet oldalak keresése ISKOLA tájékoztatja a tantestületet a 3 hetet meghaladó projekt megvalósításáról cselekvési programba beépíteni a projektet igazgató engedélyezi a forrásokat SZÜLİK ötletek győjtése használható tapasztalattal rendelkezı szülık mozgósítása téma megbeszélése KOLLÉGÁK a munkaközösségvezetık és osztályfınökök beépítik a munkatervbe a projektet megtervezi a projekt pontos idejét kapcsolat a helyi és az iskola könyvtárával napirend egyeztetése -1hét 1.hét TANÍTÓK,TANÁROK eszközök összegyőjtése beszélgetés Adventrıl, Adventi koszorú elkészítése gyerekek tájékoztatása elızetes ismeretek, tapasztalatok megbeszélése feladatok kiosztása/lucázás/ Mikulás osztályteremben iskoladíszítés+anyaggyőjtés Mikulás disco megszervezése GYEREKEK győjtımunkák elkezdése győjtött anyag rendszerezése újságcikkek, Internet oldalak keresése versek, novellák olvasása az Advent jegyében érdeklıdési körök megbeszélése Mikulás az osztályban-segítségadás+ötletek ISKOLA kirándulások, túrák jóváhagyása tájékozódás a projekt indulásáról anyagsokszorosításra engedély megadása eszközök biztosítása túlmunka alóli mentesség SZÜLİK konkrét munkába való bevonás fényképezés a projekt folyamatáról szabadidı beosztása különórák tisztázása KOLLÉGÁK zenedarabok, dalok, játékok győjtése játék és daltanulás séták, túrákhoz kíséretre segítség interneten anyaggyőjtésben segítés anyaggyőjtésben segítség zenehallgatás idı beosztása-közös munka táncok, népi gyerekjátékok próbája

24 TANÍTÓK,TANÁROK GYEREKEK 2.hét séták,kirándulások megszervezése játszóház megszervezése,ehhez ötletgyőjtés+anyaggyőjtés egészséghét megszervezése,eszközgyőjtés készülıdés a Népek karácsonyára-ország választása készülıdés a projektnapra-karácsonyi mősor applikációk készítése 3.hét projektbemutatóra felkészítés:karácsonyi mősor+népek karácsonya projekt produktumának befejezése projektnap megvalósítása dícséretekre, jutalmazásra felkészülés,díjak megvétele folyamatos applikáció készítése készülıdés a projektnapra ISKOLA betekintés a projekt feladatában a projektnapon a helyszín, technikai eszközök biztosítása a projektnapon részvétel diákok értékelése SZÜLİK segítségadás:süti-sütı verseny fényképezés győjtött, elıkészített otthoni anyag behozatala versek, mondókák, dalok megtanulásában segítség szerepekre felkészítés díszlet, jelmez rajzolásban, készítésben, kölcsönadásban segítség KOLLÉGÁK daltanulás folyamatos játékbıvítés, próbák játéktanulás folyamatosan projektnap megvalósításában aktív részvétel filmnézés a karácsonyról zenehallgatás filmnézés FELADAT ÉS IDİTERV FELADATOK IDİPONT FELELİSÖK RÉSZTVEVİK Adventi koszorúk készítése 2009.dec.eleje Tóth Csaba minden diák Iskoladíszítés Borsos Alíz Karácsonyfa díszítése 2009.dec. eleje Tóth Csaba minden diák Borsos Alíz Polónyi László Mikulás osztálytermekben 2009.dec.4. osztályfınökök minden diák Mikulás disco 2009.dec.7. Polónyi Katalin felsısök+4.oszt. Kıvári Krisztina Békési Attila Cinka Istvánné minden kolléga Egészséghét 2009.dec.7-11 Polónyi Katalin minden felsıs diák Dora Istvánné Cinka Istvánné minden felsıs kolléga Dr. Kiscsatári Irén Lucázás dec. 11. Garai Imréné 3.oszt. Játszóház 2009.dec.14 Kézérné Tótok Bernadett minden felsıs diák Rusvainé Dinnyési Zsuzsanna minden alsós diák minden kolléga

25 Népek karácsonya 2009.dec Kézérné Tótok Bernadett minden felsıs diák Békési Attila minden felsıs kolléga Karácsonyi mősor 2009.dec.19. RusvainéDinnyési Zsuzsanna 4.osztályosok+énekkar készülés novembertıl Makoviné Jánosi Erika Nagy Rajmund minden diák és kolléga A három hetes projekt koordinátora Juhász Gabriella

26 ADVENT HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉRTÉKELÉS /2009 nov dec.19/ Műhelymunkát vezette: Juhász Gabriella

27 INTERJÚ 1. - Jó reggelt kívánok már az új évben az igazgató helyettesünknek, Dr. Kiscsatári Irénnek! - Jó reggelt! - Szeretnék néhány kérdést feltenni a három hetet meghaladó projekttel kapcsolatban. Először is szeretném megkérdezni, tudta-e mikor, hol volt feladata, érthető volt-e a tervezet? - Igen, nagyon áttekinthető volt. Feladatom volt az Egészséghét megszervezésében, a Játszóházban, a Népek karácsonyán és természetesen a Karácsonyi műsor megtekintése. Igen szép feladatok. Rengeteget lehettem a tanulóink körében és ez mindenképpen egy másik fajta közeledés mint a tanórai. - Úgy gondolja, hogy ez eredményként felírható a három hetet meghaladó projekt terhére? - Igen. A diákok nagyon várták ezeket a programokat. A kicsik nagyon szeretik a játszóházat, de úgy gondolom, ez a felsőbb osztályokban is minden évben siker. Az Egészséghét mint egy újdonság nagyon fontos és hasznos volt. A mai világban nagyon kell vigyáznunk az egészségünkre, hiszen több a kínálkozó lehetőség az ellenkezőjére. - Mi a véleménye arról, hogy a Népek karácsonyán melyik osztály milyen arányban vett részt? - Véleményem szerint az osztályok részvételi aránya megfelelő volt. Kiemelném a 6.a osztályt, akik 71%-ban vettek részt ezen a délutánon igen felkészülten, jelmezbe öltözve jelenítették meg a finn karácsonyt. - Hogy tetszett a Karácsonyi műsor? - Az idei Karácsonyi műsor lelkiekben is megérintette a gyerekeket és engem is. A műsor utáni beszélgetés az idős emberekkel rádöbbentette a gyerekeket arra, hogy a karácsony a szeretetről és ne a drága ajándékokról szóljon. Jó lenne, ha ez a program hagyománnyá válna! - Utolsó kérdésként azt szeretném megkérdezni, mi az, amit Ön szerint jövőre másképp csináljunk? Min változtatna? - Jövőre a programokat tágabb időtartamra tervezzük, azért hogy a tanulóink aktívabban részt tudjanak venni ezeken a délutáni projekteken. De összegezve a három hetet meghaladó projekt nagyon tetszett, javaslom, hogy a következő években is folytassuk ezt a programot. - Köszönöm a válaszait! INTERJÚ 2. - Üdvözöllek Máthé Laura, hatodik osztályos tanuló! Szeretnék tőled néhány dolgot kérdezni a három hetet meghaladó projektről, az Adventről. - Csókolom tanárnő. Szívesen válaszolok a feltett kérdésekre. - Először is azt szeretném megkérdezni, milyen programokon vettél részt?

28 - Én minden meghirdetett délutáni programon részt vettem. Nagyon szeretek a barátnőimmel lenni, és ezeken a délutánokon velük lehettem jókedvűen és még tanultam is közben. - Hogy érezted magad ezeken a programokon? Melyik tetszett a legjobban és miért? - Nekem a Népek karácsonyi bemutatója tetszett a legjobban. Ezen a délutánon sok dolgot megtudtam arról, hol hogyan ünneplik a karácsonyt.a mi osztályunk is nagyon sokat készült a finn karácsonyról. Nagyon örültünk, mikor a program végén a mi osztályunk nyert egy kis csomagot teli karácsonyi díszekkel, édességekkel. Külön köszönjük osztályfőnökünk Kézérné Tótok Bernadett segítségét, aki hozta a zsűrinek a tejberizst, mint jellegzetes finn karácsonyi ételt. Szerintem ez is hozzájárult a sikerünkhöz. - Mit szólsz ahhoz, hogy más osztályokból nem vettek részt ilyen sokan a délutáni kínálkozó lehetőségeken? Szerinted mi volt ennek az oka? - Szerintem sok diákot nem érdekli az osztálya sikere. Szerencsére a mi osztályunk igen összetartó. - Hogy tetszett a Karácsonyi műsor? - Nekem nagyon tetszett. Szerepeltem is az énekkarban, és így végigkísértem az összes próbát. Nagyon ügyesek voltak a 4. osztályosak, pedig nagyon izgultak. Nagyon érdekes volt a műsor utáni beszélgetés az idősekkel, mert sok mindent megtudtunk a régi idők karácsonyáról összehasonlítva a mai karácsonnyal. - Utolsó kérdésem az lenne, hogy Te mely programokat szerveznéd meg jövőre is és melyikeket nem? - Én szeretném, ha minden program lenne jövőre is, mert én nagyon élveztem a készülődést a karácsonyra. - Köszönöm a válaszaidat! Részlet a Zagyvarékasi Hírmondó című újság decemberi számából: ADVENT:Három hetet meghaladó projekt A TÁMOP pályázaton belül én-juhász Gabriella- vállaltam egy három hetet meghaladó projekt koordinálását. Választásom az Adventre esett, hiszen ezt a hagyományt évtizedek óta ápolják a Damjanich János Általános Iskola diákjai, tanárai és a Zagyvarékason lakók is. Célom, célunk a hagyományok őrzése volt, az ajándéktárgyak készítésével az iskola-család közötti kapcsolatot szerettük volna mélyíteni és talán a legfontosabb célunk a szeretetre nevelés volt. Az iskolában munkacsoportok alakultak. Feladatuk a hagyományőrzéstől kezdve a saját élmény felhasználásáig, az együttműködés és a szociális kompetencia fejlesztéséig nagy területet átölelő volt. Az Adventhez tartozó tevékenyégeket összegyűjtöttem egy csoportba és két-három tantárgyhoz társítottam egy olyan feladatkört, melyet a tanórákon kellett kollégáimnak és természetesen nekem

29 is megvalósítanom. Így a magyar-történelem szakos kollégáim feladata a különböző szeretetről szóló szólások, közmondások gyűjtése volt, novellaírás a karácsonyhoz kapcsolódóan, karácsonyi népszokások felelevenítése. Ugyanígy a matematika-testnevelés-fizika, a környezetismeret-biológia-földrajz, a technika-rajz, az angol-ének tantárgyak kapcsolódtak össze és egyben az Advent témaköréhez kötődtek. A három hetet meghaladó projekt már októberben elkezdődött a szervezéssel, a tájékoztatással, a készülődéssel. A három hetet meghaladó projekt előtti héten összegyűjtöttük az eszközöket, anyagokat, tájékoztattuk a gyerekeket, kiosztottuk a feladatokat-így, mint mindig a 3.osztályos gyerekek feladata volt a Lucázás népszokásának bemutatása osztályokon át. A 4.osztályosoké pedig a Karácsonyi műsor előadása, melyet már november elejétől igen magas színvonalú gyűjtőmunka előzött meg a tanítónénik részéről, hiszen igyekeztek valami újat becsempészni ebbe a műsorba, ami azt gondolom, sikerült is nekik. Ne felejtsük el, hogy ennek a Karácsonyi műsornak a színvonalát csak emelni tudták az iskolánk diákjaiból álló énekkar előadásai. A projektindítás november 30-án kezdődött az Egészséghét rajzkiállításának megnyitójával. Az Egészséghetet Polónyi Katalin tanárnő vállalta a TÁMOP pályázatban, így az Egészséghét feladatai, a szervezés, megvalósítás a tanárnő feladata volt. Majd következett a Népek karácsonya. Népek karácsonya A gyerekek 3 hetes, folyamatos munkájának megkoronázásaként csütörtökön ( dec.17.) megrendeztük a A népek karácsonya című programot. Minden felső tagozatos osztály korábban kihúzott magának egy országot, melynek karácsonyi hagyományai után kutakodtak a gyerekek. Elkészült, és -Tánczos Mónikának köszönhetően- igazán impozáns lett a Népek Karácsonyi Szakácskönyve, melyben különböző országok karácsonyi ételeit gyűjtötték össze a tanulók. Érdekes power pointos kiselőadásokat is láthattunk a különböző országok karácsonyairól: ellátogattunk képzeletben Lappföldre, az igazi Mikulás lakhelyére a 6.a osztály jóvoltából, akik vicces videóklippel zárták műsorukat, miközben a zsűrit ( Borsos Aliz, Polónyi Katalin tanárnők, Tóth Csaba tanár úr) fahéjas tejberizzsel kínálták. Polónyi Katika tanárnő mandulát is talált benne, ami a finn hagyományok szerint azt jelenti, hogy jövőre férjhez megy. A 6.b osztály igazán tartalmas, és érdekes kiselőadást adott elő, felidézve az angol karácsonyi hagyományokat. Az előadásban láthattunk valódi fagyöngyöt is, ill. elkészítették az ú.n. pukkantót is, melyek szintén az angol karácsony kellékei. Itt sem maradt el a zsűri megvesztegetése, mely finom sütivel történt. A 7. osztályosak amerikai karácsonya is osztatlan sikert aratott, melynek a végén bár kissé hamisan, de annál nagyobb lelkesedéssel énekeltek el egy amerikai karácsonyi dalt angolul. A 8.a osztályosok műsorára mindenki nagyon kíváncsi volt, ők ugyanis mindössze 2 fővel képviseltették magukat a rendezvényen. Akkor ért bennünket a meglepetés mikor megláttuk, hogy ők egy előre felvett videóval készültek A zord Oroszországban találtuk magunkat, a szamovárban fortyogott a tea, orosz zene szólt, a gyerekek pedig eljátszották az orosz karácsonyt. Az orosz szavakat tolmács fordította. A töltött alma pedig a

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap A decemberi programok között több éve hagyományosan megrendezzük karácsonyi játszóházunkat. December 14-én, hétfőn két helyszínen is vártuk tanítványainkat. Az alsó tagozatos

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ

ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ KÉSZÍTETTE: DÓRA ISTVÁNNÉ 2010 Tartalomjegyzék: - Helyzetelemzés - Az életpálya-építés kompetencia terület pedagógiai szempontrendszere - Az életpálya-építési kompetenciák

Részletesebben

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Köszöntjük az Olvasót!

Köszöntjük az Olvasót! Köszöntjük az Olvasót! Hat iskola közös kiadványba fogalmazta meg a HEFOP 3.1.3 és a HEFOP 2.1.5 ös pályázatban elért eredményeit és tapasztalatait. Hogyan kezdődött? Magyarország az Európai Unió tagjaként

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.alliteracio.eoldal.hu Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, a téli szünetre jó pihenést kíván a Nógrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7303/2011. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 2. oldal 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája 3. oldal 2. Mit sikerült megvalósítani? 6. oldal 3. Fejlesztési terv 2015-2020. 11. oldal 4. Extracurriculumok fenntartása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. 2 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben