Szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális szolgáltatástervezési koncepciója"

Átírás

1 Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készítette: PROPER Bt. és Fülöp Zoltán e.v.

2 Tartalom Tartalom Bevezetés A kistérség sajátosságainak áttekintése a szociális ellátás szempontjából A lakosságszám alakulása, a korösszetétele, a szolgáltatások iránti igények Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, a szolgáltatások biztosításának ütemterve A szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttmőködés keretei Az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége A szociális ellátás jogi alapjainak és szakmai szempontjainak bemutatása A kistérség szempontjából releváns jogszabályi elıírások a szociális ellátással kapcsolatban Kötelezıen ellátandó feladatok Szakmai szempontok, prioritások A kistérség településein nyújtott szociális támogatások áttekintése Pénzbeli ellátások tendenciái a kistérség településein Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Rendszeres szociális segély Temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátások tendenciái a kistérség településein Köztemetés Közgyógyellátás Adósságkezelés Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások áttekintése, ismertetése Alapellátási formák Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés (és gyermekjóléti szolgáltatás) Közösségi ellátások Támogató szolgálat Nappali ellátási formák (idısek klubja, fogyatékosok nappali ellátása) Szakosított ellátási formák (idıskorúak átmeneti gondozóháza, tartós bentlakást nyújtó idısek otthona) A kistérségben meglévı önkormányzati fenntartású szociális ellátások rendelkezésére álló erıforrások áttekintése Humán erıforrások Immateriális javak Ingatlanok, infrastruktúra Tárgyi eszközök Az önkormányzati szociális ellátók és szolgáltatók bemutatása, szakmai véleménye Meglátások, észrevételek felvázolása Javaslatok A szociális ellátás javasolt rendszerének ismertetése A javasolt ellátás szervezeti-mőködési rendje... 65

3 9.3. A szervezeti, a tárgyi és a személyi feltételek optimalizálása A mőködtetésre vonatkozó finanszírozási javaslat Pénzügyi vonatkozások, finanszírozási megoldási lehetıségek Összefoglalás

4 1. Bevezetés Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás megbízta a Proper Szolgáltató Betéti Társaságot, majd Fülöp Zoltán egyéni vállalkozót azzal a feladattal, hogy készítse el a kistérség szolgáltatás-tervezési koncepcióját. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92.. (3)-(5) bekezdése alapján a kistérségi társulás azon szolgáltatások vonatkozásában köteles elkészíteni a szolgáltatástervezési koncepciót, amelyeket a társulás keretében látnak el. A szolgáltatástervezési koncepcióról az alábbi rendelkezéseket tartalmazza törvény: (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. (4) A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A jogszabály alapján egyértelmő, hogy a jogalkotó szándéka szerint a kistérségi társulások által elfogadott szolgáltatástervezési koncepciónak illeszkednie kell a megyei koncepcióhoz 4

5 és a kistérség fejlesztési terveihez, programjaihoz, ugyanakkor a kistérséghez tartozó települések koncepcióinak illeszkedniük kell a társulás által elfogadott koncepcióhoz. Ennek megfelelıen a tervezési folyamat elveit az alábbi rendszerábrával tudjuk szemléltetni: Pest Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás kistérségi fejlesztési tervei, programjai Települési önkormányzatok Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója Pest Megye Önkormányzata a megyei szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálatát legutóbb 2006-ban fogadta el, újabb felülvizsgálat a megyei közgyőlés munkaterve alapján májusában lett volna esedékes, de ez a jelen koncepció megalkotásakor még nem áll rendelkezésre. A 2006-ban elfogadott megyei koncepció elsı sorban a megyei önkormányzat kötelezıen ellátandó szociális feladataival foglalkozik, a megyei önkormányzatnak a szociális szolgáltatások összehangolását célzó koordinációs feladataival kapcsolatban csak a Fogyatékosügyi és az Idısügyi Tanács, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal megalakulásának tényét rögzíti. A Társulási Tanács által elfogadott, májusi Területfejlesztési Stratégiai Program kis mértékben érinti a szociális szolgáltatások fejlesztésének kérdéseit, a benne foglalt célkitőzéssel, miszerint Szükséges lenne a térségben fejleszteni az idısek gondozását végzı ellátórendszert egyetértünk. A jelen koncepció ennek megfelelıen kielégíti a Szociális Törvény azon követelményét, hogy illeszkednie kell a megyei szolgáltatástervezési koncepcióban és a kistérségi területfejlesztési programban foglalt irányelvekhez. 5

6 A kistérségben az erre kötelezett települési önkormányzatok többsége még nem fogadta el saját szolgáltatástervezési koncepciójukat, ami abból a szempontból a jelen helyzetben még elınyt is jelenthet, hogy a kistérségi koncepció megalkotása orientálhatja, segítheti a települések koncepcióalkotással kapcsolatos munkáját. Tekintettel az utóbbi évek, hónapok jogszabályváltozásainak, a gazdasági, a társadalmi és ezen belül kifejezetten a szociális problémák egyre fokozódó elıfordulásának következményeire a szolgáltatástervezési koncepciónak egy igen nehéz helyzetben kell a nagyon szerteágazó és sokszínő szociális szolgáltatásokra vonatkozó döntések szakmai elıkészítéséhez hozzájárulnia, szakmai háttéranyagot adnia a kistérséget alkotó önkormányzatok vezetıi, döntéshozói számára. A Koncepció elıkészítése keretében átvizsgálásra kerültek a kistérségben mőködı szociális intézmények, a szolgáltatások mőködését meghatározó legfontosabb dokumentumok, a tevékenységükkel, szakmai munkájukkal, gazdálkodásukkal kapcsolatos legfontosabb adatok, személyes interjúk készültek az intézmények vezetıivel, az intézményeket, szolgáltatókat felkeresve, és több települési önkormányzat tisztségviselıjével elızetesen is konzultálva a megbízó kistérségi iroda képviselıivel. Az így nyert adatok alapozták meg a jelen koncepcióban bemutatott objektív képet a kistérség szociális szolgáltatásainak jelenlegi mőködésérıl és a javaslatokat a fejlesztési irányokra. Ha a megbízó kistérségi társulás önkormányzatai a jelen szolgáltatástervezési koncepció alapján, az abban megfogalmazott javaslatoknak a felhasználásával közelebb tudnak jutni a szociális intézmények és szolgáltatások jövıjét meghatározó döntések meghozatalához, akkor a koncepció már elérte célját. 6

7 2. A kistérség sajátosságainak áttekintése a szociális ellátás szempontjából A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás demográfiai szempontból is nagyon heterogén képet mutat, ami erısen befolyásolja a kistérségben élık szociális helyzetét, a településeken felmerülı problémákat, és ami kihívásokat, speciális feladatokat jelentenek a kistérségben mőködı szociális szolgáltatók számára. Mindezek megmutatkoznak a lakosságszám alakulásában, korösszetételében, a szolgáltatások iránti igényekben, és áttételesen hozzájárulhatnak az ellátási kötelezettség teljesítésének kialakult helyzetéhez, az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) megjelenéséhez. A kistérség sajátosságait több tényezı befolyásolja. Ezek közül a legmeghatározóbb a fıváros közelsége, de nagyon fontos az etnikai összetétel, és meghatározóak a kistérség történelmi gyökerei is. Mint minden, a fıvárosi agglomerációhoz tartozó településnek, a kistérség önkormányzatainak is jelentıs immigrációval kell számolnia, ugyanakkor e tekintetben is jelentıs eltérések tapasztalhatóak a nagymérető, a kistérség északi részén elhelyezkedı települések és a kisebb, a kistérség déli részén elhelyezkedı települések között. A Kistérségi Társulási Tanács által elfogadott Területfejlesztési Stratégiai Program részletesen elemzi ezek hatását, és javaslatokat fogalmaz meg bizonyos fejlesztés irányokra vonatkozóan is, ezért a korábban leírtakat a jelen koncepció nem tartalmazza. Jelen koncepció a kistérségnek a szociális ellátás szempontjából releváns sajátosságait a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései alapján tekinti át. Ennek megfelelıen vizsgálja a lakosságszám alakulását, a korösszetételét, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit és az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét A lakosságszám alakulása, a korösszetétele, a szolgáltatások iránti igények Amint a jelen fejezet bevezetı része is utalt rá, a lakosságszámot a kistérségbe a fıvárosból kiköltözı lakosság nagyarányú beköltözése változtatta meg a legjobban. Elsısorban ennek 7

8 következménye a népesség folyamatos, intenzív növekedése a kistérségben, amelyet az alábbi táblázat és grafikon szemléltet. 1. sz. táblázat: a lakosságszám változása a kistérséghez tartozó településeken Település Szigetszentmiklós Dunaharaszti Szigethalom Tököl Ráckeve Kiskunlacháza Halásztelek Dunavarsány Taksony Dömsöd Délegyháza Szigetcsép Szigetszentmárton Szigetújfalu Majosháza Szigetbecse Makád Apaj Áporka Lórév Összesen sz. ábra: a lakosságszám változása a kistérséghez tartozó településeken Sz.szt.miklós Dunaharaszti Sz.halom Tököl Ráckeve Kiskunlacháza Halásztelek Dunavarsány Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.szt.márton Sz.újfalu Majosháza Sz.becse Makád Apaj Áporka Lórév

9 Az táblázat adataiból és a grafikonból jól látható, hogy igen jelentıs különbségek vannak a kistérséghez tartozó települések lélekszáma között, azonban a népesség változásának adatai így nehezebben ítélhetıek meg. Amint az oszlopdiagramból is egyértelmő, balról jobbra haladva az egyre kisebb lélekszámú települések kerültek feltüntetésre és ez a sorrend a következı ábrán is, amely sokkal plasztikusabban mutatja be a változás irányait, mivel a lakosságszám százalékos alakulásának arányait ábrázolja. Természetesen ennek a kistérség egészére gyakorolt hatását az adott település nagysága határozza meg. 2. sz. ábra: a lakosságszám változásának aránya a kistérséghez tartozó településeken (2006-ot tekintve 100%-nak) 110% 105% 100% 95% 90% 85% Sz.szt.miklós Dunaharaszti Sz.halom Tököl Ráckeve Kiskunlacháza Halásztelek Dunavarsány Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.szt.márton Sz.újfalu Majosháza Sz.becse Makád Apaj Áporka Lórév Az ábrán látható, hogy a lakosságszám változásai is rendkívül heterogén képet mutatnak a kistérség településein. Egyes települések lakosságszáma az elmúlt három évben is rohamosan növekedett (pl. Szigethalom, Halásztelek, Dunavarsány, stb.), ugyanakkor vannak stagnálást, és csökkenést mutató települések is. A lakosságszám utóbbi három évben bekövetkezett változásaiban látható eltérések érdekessége, hogy nem állíthatóak fel abszolút érvényő szabályok: az intenzív lakosságszám növekedés egyes nagyobb és kisebb lélekszámú településekre egyaránt jellemzı, míg másoknál ugyancsak méretüktıl függetlenül a lakosságszám stagnálása, vagy éppen csökkenése látható. Ugyanígy a földrajzi elhelyezkedés sem jelez egyértelmő tendenciákat, a kistérség északabbi településein ugyanúgy észlelhetı intenzív lakosságszám növekedés, és stagnálás, mint ahogy nem tekinthetı egységesnek a tendencia a délebbre fekvı településeken sem. 9

10 Ugyancsak nagy jelentısége van a szociális szolgáltatások tervezése szempontjából a lakosság korösszetételének. A következı táblázat azoknak a településeknek a korösszetételét mutatja, amelyek adatai rendelkezésre álltak. 2. sz. táblázat: a lakosság korösszetétele a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-i állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Összesen Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád Összesen

11 3. sz. táblázat: a lakosság korösszetétele a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Összesen Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Összesen sz. táblázat a lakosság korösszetétele a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Összesen Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád Összesen Mint a fenti táblázatokból jól látható, a kistérség településein jelentıs számú az aktív korú, és abszolút értékben is elég kevés az idısebb korosztályhoz tartozó lakos. A három vizsgált évben a korosztályos bontásban abszolút értékben nem mutatkoznak lényeges változások. Még szemléletesebbek azonban az egyes korcsoportba tartozó lakosok arányát bemutató táblázatok és ábrák. 11

12 5. sz. táblázat: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerin Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Sz.szt.miklós 8,23% 13,87% 8,42% 47,89% 8,62% 9,18% 3,80% Sz.halom 8,14% 14,55% 8,47% 47,90% 8,69% 9,02% 3,22% Tököl 7,55% 14,97% 8,86% 47,60% 7,39% 8,90% 4,73% Ráckeve 7,53% 14,80% 24,45% 28,81% 6,92% 10,97% 6,54% Halásztelek 7,46% 12,95% 7,36% 48,57% 10,47% 9,92% 3,28% Taksony 7,13% 14,43% 7,92% 45,98% 8,77% 11,39% 4,37% Dömsöd 7,92% 14,49% 9,73% 43,89% 7,97% 10,85% 5,14% Sz.csép 5,64% 13,07% 9,00% 42,85% 10,20% 13,60% 5,64% Sz.újfalu 6,43% 11,82% 8,90% 43,60% 9,08% 12,94% 7,24% Sz.szt.márton 6,65% 12,85% 8,71% 43,67% 10,68% 15,41% 2,02% Sz.becse 7,11% 15,47% 8,44% 38,93% 12,21% 12,58% 5,26% Makád 5,38% 14,89% 8,11% 41,62% 8,34% 14,42% 7,25% Átlag 7,71% 14,13% 10,09% 45,04% 8,61% 10,09% 4,32% 12

13 6. sz. táblázat: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Sz.szt.miklós 8,66% 13,84% 8,03% 47,88% 8,45% 9,29% 3,85% Sz.halom 8,61% 14,21% 8,25% 48,07% 8,57% 8,99% 3,31% Tököl 7,69% 14,64% 8,91% 47,50% 7,76% 8,75% 4,75% Ráckeve 7,59% 14,83% 24,53% 28,60% 7,05% 10,87% 6,54% Halásztelek 7,45% 12,80% 7,16% 48,19% 10,50% 9,87% 4,02% Taksony 7,17% 13,82% 8,23% 45,95% 8,82% 11,73% 4,29% Dömsöd 7,84% 14,39% 9,52% 43,87% 8,58% 10,60% 5,20% Sz.csép 5,37% 12,61% 9,37% 43,17% 10,07% 13,57% 5,83% Sz.újfalu 5,84% 12,01% 7,86% 41,49% 9,79% 15,44% 7,57% Sz.szt.márton 6,78% 16,45% 7,60% 42,48% 9,88% 11,21% 5,60% Sz.becse 7,92% 13,96% 9,88% 45,06% 8,59% 10,06% 4,52% Átlag 7,92% 13,96% 9,88% 45,06% 8,59% 10,06% 4,52% 7. sz. táblázat: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Sz.szt.miklós 9,01% 13,70% 7,62% 48,41% 8,12% 9,39% 3,75% Sz.halom 8,69% 13,90% 8,16% 48,08% 8,61% 9,22% 3,34% Tököl 7,92% 14,38% 8,83% 47,18% 7,80% 9,10% 4,80% Ráckeve 7,52% 14,71% 24,66% 28,66% 7,04% 10,76% 6,64% Halásztelek 7,54% 12,94% 7,61% 47,48% 10,57% 9,69% 4,18% Taksony 7,22% 13,69% 7,82% 46,22% 8,90% 11,75% 4,39% Dömsöd 7,59% 14,30% 9,06% 44,03% 9,09% 10,90% 5,03% Sz.csép 5,09% 13,01% 8,42% 42,85% 10,09% 13,42% 7,13% Sz.szt.márton 7,00% 12,04% 8,45% 39,48% 10,36% 15,17% 7,51% Sz.becse 7,36% 13,94% 7,94% 43,54% 9,82% 12,20% 5,20% Makád 4,33% 14,80% 7,87% 42,60% 5,91% 17,95% 6,54% Átlag 8,12% 13,84% 9,72% 45,22% 8,49% 10,13% 4,47% 13

14 3. sz. ábra: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 50% 40% év 76 - év év 30% év 20% év 10% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád 0-6 év 7-18 év 4. sz. ábra: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 50% 76 - év 40% 30% év év év 20% év 10% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse 0-6 év 7-18 év 14

15 5. sz. ábra: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 50% 76 - év 40% 30% év év év 20% év 10% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.szt.márton Sz.becse Makád 0-6 év 7-18 év A különbözı életkori csoportok egymáshoz viszonyított paraméterei látszólag nem térnek el egymástól jelentıs mértékben, kivéve Ráckevét, ahol a fiatal felnıttek aránya lényegesen magasabb az aktív korú felnıttek arányának rovására, de ennek hátterében felmerül adatszolgáltatási hiba lehetısége. Még jobban érzékelteti a kistérség lakossága korosztályos összetételének viszonylagos stabilitását a kistérségi átlagértékek idıbeni alakulását ábrázoló alábbi ábra. 15

16 6. sz. ábra: a kistérségi lakosság korösszetételének alakulása az elmúlt három évben a korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településeken 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Az ábrából jól látható, hogy míg a lakosságszám intenzíven növekedett a kistérség egészében az elmúlt években, addig ez a lakosság korösszetételében lényeges változást nem eredményezett. Ennek kiemelkedıen nagy jelentısége van a szociális szolgáltatások tervezésére, mivel amennyire a lakosságszám növekedése nehezíti a hosszú távú tervezést, a korosztályos összetétel viszonylagos állandósága megkönnyíti azt. A fiatalabb korosztályba tartozók magasabb aránya miatt a kistérségben kétségtelenül nagyobb jelentıséggel bírnak a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó szociális ellátások és szolgáltatások, amelyek részletes elemzése jelen koncepciónak nem tárgya. Tény azonban az is, hogy az idısek alacsony száma és a kis lélekszámú települések magas aránya miatt fokozott jelentısége van a kistérségi mikrotérségi szinten összehangolt, átgondolt szociális szolgáltatásfejlesztésnek, mivel az egyes települések erıforrásait meghaladó szolgáltatási igények kielégítésére csak így nyílhat esély. A fıváros munkaerı elszívó hatása, a megélhetését csak a fıvárosban biztosítani tudó aktív korú lakosság ingázó életmódja miatt az idısebb, vagy krónikus betegségekben szenvedı emberek saját otthonukban történı ellátása a családtagok számára fokozott megterhelést, a saját lakhelyükön dolgozó aktív korúaknál lényegesebben nehezebben megoldható problémát jelet, így a szociális alapszolgáltatások megszervezése és hatékony mőködtetése iránti igény ezért is felértékelıdik. Különösen alátámasztja a fentieket, ha megvizsgáljuk kifejezetten a nyugdíjas korosztályhoz tartozó lakosságszám alakulását. 16

17 7. sz. ábra: a nyugdíjas korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 25% 20% 15% 10% 63- év 5% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád év 76 - év 8. sz. ábra: a nyugdíjas korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 25% 20% 15% 10% 63- év 5% 76 - év 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse év 17

18 9. sz. ábra: a nyugdíjas korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 25% 20% 15% 10% 63- év 5% 76 - év 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.szt.márton Sz.becse Makád év Mint a fenti három ábrán jól látható, a nyugdíjas korosztályhoz tartozó lakosság szám alakulása ugyancsak igen heterogén képet mutat. Különösen figyelemre méltó, hogy vannak olyan kisebb települések, elsı sorban a kistérség délebbi területein (pl. Makád, Szigetszentmárton), ahol a nyugdíjas korosztályokba tartozók aránya idén már meghaladta a 20 %-ot és a leginkább segítségre szoruló 76 év feletti korosztály aránya is viszonylag magas. Az öregedési index (adott populációban a 65 év feletti/14 év alatti lakosok aránya), mely általában a hosszabb távú tendenciákra enged következtetni, minden magyarországi régióban folyamatosan növekszik. A kistérség 2005-ös 74 %-os adata ugyan jóval az országos átlag alatt marad (mely 2005-ben majdnem elérte a 100 %-ot), azonban ez csak a népesség folyamatos és intenzív bevándorlása miatt alakult így, hiszen a természetes szaporodás aránya ezt messze nem indokolja, amint az a 8. táblázatban összefoglalt, régebbi elızményeket bemutató adatsorból látható. Mint a táblázat adataiból kitőnik a természetes szaporodás aránya hasonlóan az országos tendenciákhoz a kistérségben is negatívba fordult az utóbbi évtizedekben. 18

19 8. sz. táblázat: A népmozgalom alakulása a ráckevei kistérségben, Intervallum Mutató Élveszületések száma Halálozások száma Természetes szaporodás Belföldi vándorlási egyenleg Egyéb változás* Tényleges szaporodás Átlagos lakónépesség Ezer lakosra jutó Élveszületés 13,7 12,3 12,2 10,8 10,6 Halálozás 12,2 12,9 13,4 13,0 12,4 Természetes szaporodás 1,5-0,6-1,2-2,1-1,9 Belföldi vándorlási egyenleg 4,7 4,7 9,3 16,0 21,8 Egyéb változás* -7,2-7,8-0,6 0,6 0,9 Tényleges szaporodás -1,1-3,7 7,5 14,5 20,9 Forrás: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Kistérségi elıreszámítási adatbázis, Megjegyzés: Az egyéb változásnál döntıen a nemzetközi vándorlás hatását vélelmezhetjük. A természetes szaporodás az élveszületések és a halálozások, a belföldi vándorlási egyenleg az odavándorlások és az elvándorlások különbsége. Ebbıl adódóan az idısebb korosztályok arányának az országos átlagnál elınyösebb paraméterei ellenére a kistérség döntéshozóinak fel kell készülniük arra, hogy az idısek ellátásával kapcsolatos feladatok ugyanolyan mértékben fognak jelentkezni, mint ahogy máshol az országban, ahol a lakosság elöregedésének statisztikai adatait nem fedi el egy ilyen mértékő bevándorlás demográfiai hatása. A jelenlegi koreloszlás miatt az idısek ellátásával kapcsolatos igény növekedése egy-két évtizeden belül robbanásszerővé válhat, amennyiben az immigrációban rejlı demográfiai tartalékok kimerülnek, és ezt a hatást a társadalmi mobilitás, a fiatalok nagyobb arányú elvándorlásának várható tendenciái tovább súlyosbíthatják. Ha erre a kistérség döntéshozói nem tudnak idıben, kellı elırelátással felkészülni, akkor ennek a következménye az igények várható emelkedésekor igen jelentıs többlet anyagi terhet róhatnak a kistérség önkormányzataira, mert az ilyen jellegő problémák kezelése mindig annál költségesebb, minél rövidebb idı áll rendelkezésre. 19

20 2.2. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, a szolgáltatások biztosításának ütemterve A szolgáltatástervezési koncepciónak a Szociális törvény elıírásai alapján kötelezıen tartalmaznia kell az adott településen, kistérségben vagy megyében az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetérıl, a szolgáltatások biztosításának ütemtervérıl szóló összefoglalást. Jelen koncepció harmadik fejezete részletesen bemutatja a kistérség önkormányzatainak a jogszabályok alapján ellátandó kötelezı szociális alapfeladatait, a negyedik fejezet a kistérség településein nyújtott szociális támogatásokat, az ötödik a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat ismerteti. A hatodik fejezet tartalmazza ez utóbbiak rendelkezésére álló erıforrások bemutatását. A kilencedik fejezet a szociális ellátások új rendszerére tesz javaslatot, amely egyben a szolgáltatások biztosításának ütemterve. A szociális törvényben elıírt, fent részletezett kötelezı tartalmi elemeket tehát részletesebben kibontva és a jelenlegi ellátórendszer áttekintésének, valamint a fejlesztési javaslatok logikájának megfelelıen tagolva tartalmazza a jelen koncepció A szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttmőködés keretei A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás a szolgáltatástervezési koncepció megszületésekor már jelentıs mértékben megszervezett, mőködı szociális ellátórendszerrel bírt. A meglévı intézményi társulási megállapodások Szigetszentmiklós,Tököl és Halásztelek települések kivételével megkötésre kerültek, a társulások által fenntartott intézményrendszer felállt. A késıbbiekben az egyes ellátási területeket, településenként biztosított ellátási formák ismertetésére részletesen kitér a szolgáltatástervezési koncepció. A jelenlegi és javasolt finanszírozásra, annak szervezeti megvalósítására a 9. és 10. fejezetekben térünk ki. A fejlesztési irányokat feladatokat alapvetıen a szociális törvényben rögzített ellátási kötelezettségek kell hogy meghatározzák. Mind a települési önkormányzatokra háruló kötelezettségek teljesítésére úgymint lakosságszám szerint meghatározott alapellátások megszervezése, vagy kis település esetén az ahhoz való hozzájutás biztosítása -, mind a rendelkezésre álló erıforrások hatékonyabb kihasználására tesz javaslatokat a koncepció. Itt 20

21 elsıdlegesen a hiányzó ellátási formák vonatkozásában a szolgáltatások beindítása, a meglévı intézmények szinten tartása és szolgáltatási körének fejlesztése kerül meghatározásra. Az együttmőködés kereteinek optimalizált és egyben megvalósítható alternatíváit, egymásra épülı lépések sorozatával vázoljuk fel Az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége Az imént is hivatkozott szociális törvény a megyei jogú városok, fıváros ill. megyei önkormányzatok hatáskörbe utalja a szakosított ellátási formák bentlakásos intézményi formában való megszervezésének kötelezettségét. Azonban az idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek speciális és meglévı igényeinek megjelenése indokolja az alapellátások professzionalizálódását továbbképzések és speciális szaktudás megszerzése által. Egy másik, jelentıs célcsoport szerinti megközelítés a munkanélküliség, kisebbségi lét okozta szegregáció fékezése. Mint közismert, valós társadalmi problémát jelent a világ össztársadalmára nézve, azonban e problémák kezelésére leginkább helyi szinten lehet megoldási metódusokat kidolgozni, megfelelı erıforrások hozzárendelésével. Remélhetıleg így a közösségi kohézió és reintegráció elve valósul meg. 21

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

A térség munkaerő-piaci helyzete

A térség munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A térség munkaerő-piaci helyzete Előadó: Schwarcz Gáspár kirendeltség-vezető Pest megye Járásai Pest Megye lakosainak száma

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet általános belgyógyászat Délegyháza általános belgyógyászat Dunaharaszti

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet általános belgyógyászat Délegyháza általános belgyógyászat Dunaharaszti 1 / 7 Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Délegyháza 09973-0100 általános

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásáról,

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Szociális segítő Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/10

Szociális segítő Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46 Pf.:62. Tel: 462-459.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Szociális Központ mőködési engedélyének módosításával kapcsolatosan

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41., és 43., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete

Részletesebben