Szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális szolgáltatástervezési koncepciója"

Átírás

1 Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készítette: PROPER Bt. és Fülöp Zoltán e.v.

2 Tartalom Tartalom Bevezetés A kistérség sajátosságainak áttekintése a szociális ellátás szempontjából A lakosságszám alakulása, a korösszetétele, a szolgáltatások iránti igények Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, a szolgáltatások biztosításának ütemterve A szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttmőködés keretei Az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége A szociális ellátás jogi alapjainak és szakmai szempontjainak bemutatása A kistérség szempontjából releváns jogszabályi elıírások a szociális ellátással kapcsolatban Kötelezıen ellátandó feladatok Szakmai szempontok, prioritások A kistérség településein nyújtott szociális támogatások áttekintése Pénzbeli ellátások tendenciái a kistérség településein Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Rendszeres szociális segély Temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátások tendenciái a kistérség településein Köztemetés Közgyógyellátás Adósságkezelés Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások áttekintése, ismertetése Alapellátási formák Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés (és gyermekjóléti szolgáltatás) Közösségi ellátások Támogató szolgálat Nappali ellátási formák (idısek klubja, fogyatékosok nappali ellátása) Szakosított ellátási formák (idıskorúak átmeneti gondozóháza, tartós bentlakást nyújtó idısek otthona) A kistérségben meglévı önkormányzati fenntartású szociális ellátások rendelkezésére álló erıforrások áttekintése Humán erıforrások Immateriális javak Ingatlanok, infrastruktúra Tárgyi eszközök Az önkormányzati szociális ellátók és szolgáltatók bemutatása, szakmai véleménye Meglátások, észrevételek felvázolása Javaslatok A szociális ellátás javasolt rendszerének ismertetése A javasolt ellátás szervezeti-mőködési rendje... 65

3 9.3. A szervezeti, a tárgyi és a személyi feltételek optimalizálása A mőködtetésre vonatkozó finanszírozási javaslat Pénzügyi vonatkozások, finanszírozási megoldási lehetıségek Összefoglalás

4 1. Bevezetés Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás megbízta a Proper Szolgáltató Betéti Társaságot, majd Fülöp Zoltán egyéni vállalkozót azzal a feladattal, hogy készítse el a kistérség szolgáltatás-tervezési koncepcióját. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92.. (3)-(5) bekezdése alapján a kistérségi társulás azon szolgáltatások vonatkozásában köteles elkészíteni a szolgáltatástervezési koncepciót, amelyeket a társulás keretében látnak el. A szolgáltatástervezési koncepcióról az alábbi rendelkezéseket tartalmazza törvény: (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. (4) A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A jogszabály alapján egyértelmő, hogy a jogalkotó szándéka szerint a kistérségi társulások által elfogadott szolgáltatástervezési koncepciónak illeszkednie kell a megyei koncepcióhoz 4

5 és a kistérség fejlesztési terveihez, programjaihoz, ugyanakkor a kistérséghez tartozó települések koncepcióinak illeszkedniük kell a társulás által elfogadott koncepcióhoz. Ennek megfelelıen a tervezési folyamat elveit az alábbi rendszerábrával tudjuk szemléltetni: Pest Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás kistérségi fejlesztési tervei, programjai Települési önkormányzatok Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója Pest Megye Önkormányzata a megyei szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálatát legutóbb 2006-ban fogadta el, újabb felülvizsgálat a megyei közgyőlés munkaterve alapján májusában lett volna esedékes, de ez a jelen koncepció megalkotásakor még nem áll rendelkezésre. A 2006-ban elfogadott megyei koncepció elsı sorban a megyei önkormányzat kötelezıen ellátandó szociális feladataival foglalkozik, a megyei önkormányzatnak a szociális szolgáltatások összehangolását célzó koordinációs feladataival kapcsolatban csak a Fogyatékosügyi és az Idısügyi Tanács, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal megalakulásának tényét rögzíti. A Társulási Tanács által elfogadott, májusi Területfejlesztési Stratégiai Program kis mértékben érinti a szociális szolgáltatások fejlesztésének kérdéseit, a benne foglalt célkitőzéssel, miszerint Szükséges lenne a térségben fejleszteni az idısek gondozását végzı ellátórendszert egyetértünk. A jelen koncepció ennek megfelelıen kielégíti a Szociális Törvény azon követelményét, hogy illeszkednie kell a megyei szolgáltatástervezési koncepcióban és a kistérségi területfejlesztési programban foglalt irányelvekhez. 5

6 A kistérségben az erre kötelezett települési önkormányzatok többsége még nem fogadta el saját szolgáltatástervezési koncepciójukat, ami abból a szempontból a jelen helyzetben még elınyt is jelenthet, hogy a kistérségi koncepció megalkotása orientálhatja, segítheti a települések koncepcióalkotással kapcsolatos munkáját. Tekintettel az utóbbi évek, hónapok jogszabályváltozásainak, a gazdasági, a társadalmi és ezen belül kifejezetten a szociális problémák egyre fokozódó elıfordulásának következményeire a szolgáltatástervezési koncepciónak egy igen nehéz helyzetben kell a nagyon szerteágazó és sokszínő szociális szolgáltatásokra vonatkozó döntések szakmai elıkészítéséhez hozzájárulnia, szakmai háttéranyagot adnia a kistérséget alkotó önkormányzatok vezetıi, döntéshozói számára. A Koncepció elıkészítése keretében átvizsgálásra kerültek a kistérségben mőködı szociális intézmények, a szolgáltatások mőködését meghatározó legfontosabb dokumentumok, a tevékenységükkel, szakmai munkájukkal, gazdálkodásukkal kapcsolatos legfontosabb adatok, személyes interjúk készültek az intézmények vezetıivel, az intézményeket, szolgáltatókat felkeresve, és több települési önkormányzat tisztségviselıjével elızetesen is konzultálva a megbízó kistérségi iroda képviselıivel. Az így nyert adatok alapozták meg a jelen koncepcióban bemutatott objektív képet a kistérség szociális szolgáltatásainak jelenlegi mőködésérıl és a javaslatokat a fejlesztési irányokra. Ha a megbízó kistérségi társulás önkormányzatai a jelen szolgáltatástervezési koncepció alapján, az abban megfogalmazott javaslatoknak a felhasználásával közelebb tudnak jutni a szociális intézmények és szolgáltatások jövıjét meghatározó döntések meghozatalához, akkor a koncepció már elérte célját. 6

7 2. A kistérség sajátosságainak áttekintése a szociális ellátás szempontjából A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás demográfiai szempontból is nagyon heterogén képet mutat, ami erısen befolyásolja a kistérségben élık szociális helyzetét, a településeken felmerülı problémákat, és ami kihívásokat, speciális feladatokat jelentenek a kistérségben mőködı szociális szolgáltatók számára. Mindezek megmutatkoznak a lakosságszám alakulásában, korösszetételében, a szolgáltatások iránti igényekben, és áttételesen hozzájárulhatnak az ellátási kötelezettség teljesítésének kialakult helyzetéhez, az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) megjelenéséhez. A kistérség sajátosságait több tényezı befolyásolja. Ezek közül a legmeghatározóbb a fıváros közelsége, de nagyon fontos az etnikai összetétel, és meghatározóak a kistérség történelmi gyökerei is. Mint minden, a fıvárosi agglomerációhoz tartozó településnek, a kistérség önkormányzatainak is jelentıs immigrációval kell számolnia, ugyanakkor e tekintetben is jelentıs eltérések tapasztalhatóak a nagymérető, a kistérség északi részén elhelyezkedı települések és a kisebb, a kistérség déli részén elhelyezkedı települések között. A Kistérségi Társulási Tanács által elfogadott Területfejlesztési Stratégiai Program részletesen elemzi ezek hatását, és javaslatokat fogalmaz meg bizonyos fejlesztés irányokra vonatkozóan is, ezért a korábban leírtakat a jelen koncepció nem tartalmazza. Jelen koncepció a kistérségnek a szociális ellátás szempontjából releváns sajátosságait a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései alapján tekinti át. Ennek megfelelıen vizsgálja a lakosságszám alakulását, a korösszetételét, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit és az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét A lakosságszám alakulása, a korösszetétele, a szolgáltatások iránti igények Amint a jelen fejezet bevezetı része is utalt rá, a lakosságszámot a kistérségbe a fıvárosból kiköltözı lakosság nagyarányú beköltözése változtatta meg a legjobban. Elsısorban ennek 7

8 következménye a népesség folyamatos, intenzív növekedése a kistérségben, amelyet az alábbi táblázat és grafikon szemléltet. 1. sz. táblázat: a lakosságszám változása a kistérséghez tartozó településeken Település Szigetszentmiklós Dunaharaszti Szigethalom Tököl Ráckeve Kiskunlacháza Halásztelek Dunavarsány Taksony Dömsöd Délegyháza Szigetcsép Szigetszentmárton Szigetújfalu Majosháza Szigetbecse Makád Apaj Áporka Lórév Összesen sz. ábra: a lakosságszám változása a kistérséghez tartozó településeken Sz.szt.miklós Dunaharaszti Sz.halom Tököl Ráckeve Kiskunlacháza Halásztelek Dunavarsány Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.szt.márton Sz.újfalu Majosháza Sz.becse Makád Apaj Áporka Lórév

9 Az táblázat adataiból és a grafikonból jól látható, hogy igen jelentıs különbségek vannak a kistérséghez tartozó települések lélekszáma között, azonban a népesség változásának adatai így nehezebben ítélhetıek meg. Amint az oszlopdiagramból is egyértelmő, balról jobbra haladva az egyre kisebb lélekszámú települések kerültek feltüntetésre és ez a sorrend a következı ábrán is, amely sokkal plasztikusabban mutatja be a változás irányait, mivel a lakosságszám százalékos alakulásának arányait ábrázolja. Természetesen ennek a kistérség egészére gyakorolt hatását az adott település nagysága határozza meg. 2. sz. ábra: a lakosságszám változásának aránya a kistérséghez tartozó településeken (2006-ot tekintve 100%-nak) 110% 105% 100% 95% 90% 85% Sz.szt.miklós Dunaharaszti Sz.halom Tököl Ráckeve Kiskunlacháza Halásztelek Dunavarsány Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.szt.márton Sz.újfalu Majosháza Sz.becse Makád Apaj Áporka Lórév Az ábrán látható, hogy a lakosságszám változásai is rendkívül heterogén képet mutatnak a kistérség településein. Egyes települések lakosságszáma az elmúlt három évben is rohamosan növekedett (pl. Szigethalom, Halásztelek, Dunavarsány, stb.), ugyanakkor vannak stagnálást, és csökkenést mutató települések is. A lakosságszám utóbbi három évben bekövetkezett változásaiban látható eltérések érdekessége, hogy nem állíthatóak fel abszolút érvényő szabályok: az intenzív lakosságszám növekedés egyes nagyobb és kisebb lélekszámú településekre egyaránt jellemzı, míg másoknál ugyancsak méretüktıl függetlenül a lakosságszám stagnálása, vagy éppen csökkenése látható. Ugyanígy a földrajzi elhelyezkedés sem jelez egyértelmő tendenciákat, a kistérség északabbi településein ugyanúgy észlelhetı intenzív lakosságszám növekedés, és stagnálás, mint ahogy nem tekinthetı egységesnek a tendencia a délebbre fekvı településeken sem. 9

10 Ugyancsak nagy jelentısége van a szociális szolgáltatások tervezése szempontjából a lakosság korösszetételének. A következı táblázat azoknak a településeknek a korösszetételét mutatja, amelyek adatai rendelkezésre álltak. 2. sz. táblázat: a lakosság korösszetétele a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-i állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Összesen Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád Összesen

11 3. sz. táblázat: a lakosság korösszetétele a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Összesen Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Összesen sz. táblázat a lakosság korösszetétele a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Összesen Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Délegyháza Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád Összesen Mint a fenti táblázatokból jól látható, a kistérség településein jelentıs számú az aktív korú, és abszolút értékben is elég kevés az idısebb korosztályhoz tartozó lakos. A három vizsgált évben a korosztályos bontásban abszolút értékben nem mutatkoznak lényeges változások. Még szemléletesebbek azonban az egyes korcsoportba tartozó lakosok arányát bemutató táblázatok és ábrák. 11

12 5. sz. táblázat: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerin Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Sz.szt.miklós 8,23% 13,87% 8,42% 47,89% 8,62% 9,18% 3,80% Sz.halom 8,14% 14,55% 8,47% 47,90% 8,69% 9,02% 3,22% Tököl 7,55% 14,97% 8,86% 47,60% 7,39% 8,90% 4,73% Ráckeve 7,53% 14,80% 24,45% 28,81% 6,92% 10,97% 6,54% Halásztelek 7,46% 12,95% 7,36% 48,57% 10,47% 9,92% 3,28% Taksony 7,13% 14,43% 7,92% 45,98% 8,77% 11,39% 4,37% Dömsöd 7,92% 14,49% 9,73% 43,89% 7,97% 10,85% 5,14% Sz.csép 5,64% 13,07% 9,00% 42,85% 10,20% 13,60% 5,64% Sz.újfalu 6,43% 11,82% 8,90% 43,60% 9,08% 12,94% 7,24% Sz.szt.márton 6,65% 12,85% 8,71% 43,67% 10,68% 15,41% 2,02% Sz.becse 7,11% 15,47% 8,44% 38,93% 12,21% 12,58% 5,26% Makád 5,38% 14,89% 8,11% 41,62% 8,34% 14,42% 7,25% Átlag 7,71% 14,13% 10,09% 45,04% 8,61% 10,09% 4,32% 12

13 6. sz. táblázat: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Sz.szt.miklós 8,66% 13,84% 8,03% 47,88% 8,45% 9,29% 3,85% Sz.halom 8,61% 14,21% 8,25% 48,07% 8,57% 8,99% 3,31% Tököl 7,69% 14,64% 8,91% 47,50% 7,76% 8,75% 4,75% Ráckeve 7,59% 14,83% 24,53% 28,60% 7,05% 10,87% 6,54% Halásztelek 7,45% 12,80% 7,16% 48,19% 10,50% 9,87% 4,02% Taksony 7,17% 13,82% 8,23% 45,95% 8,82% 11,73% 4,29% Dömsöd 7,84% 14,39% 9,52% 43,87% 8,58% 10,60% 5,20% Sz.csép 5,37% 12,61% 9,37% 43,17% 10,07% 13,57% 5,83% Sz.újfalu 5,84% 12,01% 7,86% 41,49% 9,79% 15,44% 7,57% Sz.szt.márton 6,78% 16,45% 7,60% 42,48% 9,88% 11,21% 5,60% Sz.becse 7,92% 13,96% 9,88% 45,06% 8,59% 10,06% 4,52% Átlag 7,92% 13,96% 9,88% 45,06% 8,59% 10,06% 4,52% 7. sz. táblázat: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint Település 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Sz.szt.miklós 9,01% 13,70% 7,62% 48,41% 8,12% 9,39% 3,75% Sz.halom 8,69% 13,90% 8,16% 48,08% 8,61% 9,22% 3,34% Tököl 7,92% 14,38% 8,83% 47,18% 7,80% 9,10% 4,80% Ráckeve 7,52% 14,71% 24,66% 28,66% 7,04% 10,76% 6,64% Halásztelek 7,54% 12,94% 7,61% 47,48% 10,57% 9,69% 4,18% Taksony 7,22% 13,69% 7,82% 46,22% 8,90% 11,75% 4,39% Dömsöd 7,59% 14,30% 9,06% 44,03% 9,09% 10,90% 5,03% Sz.csép 5,09% 13,01% 8,42% 42,85% 10,09% 13,42% 7,13% Sz.szt.márton 7,00% 12,04% 8,45% 39,48% 10,36% 15,17% 7,51% Sz.becse 7,36% 13,94% 7,94% 43,54% 9,82% 12,20% 5,20% Makád 4,33% 14,80% 7,87% 42,60% 5,91% 17,95% 6,54% Átlag 8,12% 13,84% 9,72% 45,22% 8,49% 10,13% 4,47% 13

14 3. sz. ábra: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 50% 40% év 76 - év év 30% év 20% év 10% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád 0-6 év 7-18 év 4. sz. ábra: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 50% 76 - év 40% 30% év év év 20% év 10% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse 0-6 év 7-18 év 14

15 5. sz. ábra: az egyes korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 50% 76 - év 40% 30% év év év 20% év 10% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.szt.márton Sz.becse Makád 0-6 év 7-18 év A különbözı életkori csoportok egymáshoz viszonyított paraméterei látszólag nem térnek el egymástól jelentıs mértékben, kivéve Ráckevét, ahol a fiatal felnıttek aránya lényegesen magasabb az aktív korú felnıttek arányának rovására, de ennek hátterében felmerül adatszolgáltatási hiba lehetısége. Még jobban érzékelteti a kistérség lakossága korosztályos összetételének viszonylagos stabilitását a kistérségi átlagértékek idıbeni alakulását ábrázoló alábbi ábra. 15

16 6. sz. ábra: a kistérségi lakosság korösszetételének alakulása az elmúlt három évben a korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településeken 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-6 év 7-18 év év év év év 76 - év Az ábrából jól látható, hogy míg a lakosságszám intenzíven növekedett a kistérség egészében az elmúlt években, addig ez a lakosság korösszetételében lényeges változást nem eredményezett. Ennek kiemelkedıen nagy jelentısége van a szociális szolgáltatások tervezésére, mivel amennyire a lakosságszám növekedése nehezíti a hosszú távú tervezést, a korosztályos összetétel viszonylagos állandósága megkönnyíti azt. A fiatalabb korosztályba tartozók magasabb aránya miatt a kistérségben kétségtelenül nagyobb jelentıséggel bírnak a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó szociális ellátások és szolgáltatások, amelyek részletes elemzése jelen koncepciónak nem tárgya. Tény azonban az is, hogy az idısek alacsony száma és a kis lélekszámú települések magas aránya miatt fokozott jelentısége van a kistérségi mikrotérségi szinten összehangolt, átgondolt szociális szolgáltatásfejlesztésnek, mivel az egyes települések erıforrásait meghaladó szolgáltatási igények kielégítésére csak így nyílhat esély. A fıváros munkaerı elszívó hatása, a megélhetését csak a fıvárosban biztosítani tudó aktív korú lakosság ingázó életmódja miatt az idısebb, vagy krónikus betegségekben szenvedı emberek saját otthonukban történı ellátása a családtagok számára fokozott megterhelést, a saját lakhelyükön dolgozó aktív korúaknál lényegesebben nehezebben megoldható problémát jelet, így a szociális alapszolgáltatások megszervezése és hatékony mőködtetése iránti igény ezért is felértékelıdik. Különösen alátámasztja a fentieket, ha megvizsgáljuk kifejezetten a nyugdíjas korosztályhoz tartozó lakosságszám alakulását. 16

17 7. sz. ábra: a nyugdíjas korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 12, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 25% 20% 15% 10% 63- év 5% 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse Makád év 76 - év 8. sz. ábra: a nyugdíjas korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 25% 20% 15% 10% 63- év 5% 76 - év 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.újfalu Sz.szt.márton Sz.becse év 17

18 9. sz. ábra: a nyugdíjas korcsoportba tartozó lakosok aránya a kistérség a kistérség 11, korcsoportos bontásban is adatot szolgáltató településén január 1-jei állapot szerint 25% 20% 15% 10% 63- év 5% 76 - év 0% Sz.szt.miklós Sz.halom Tököl Ráckeve Halásztelek Taksony Dömsöd Sz.csép Sz.szt.márton Sz.becse Makád év Mint a fenti három ábrán jól látható, a nyugdíjas korosztályhoz tartozó lakosság szám alakulása ugyancsak igen heterogén képet mutat. Különösen figyelemre méltó, hogy vannak olyan kisebb települések, elsı sorban a kistérség délebbi területein (pl. Makád, Szigetszentmárton), ahol a nyugdíjas korosztályokba tartozók aránya idén már meghaladta a 20 %-ot és a leginkább segítségre szoruló 76 év feletti korosztály aránya is viszonylag magas. Az öregedési index (adott populációban a 65 év feletti/14 év alatti lakosok aránya), mely általában a hosszabb távú tendenciákra enged következtetni, minden magyarországi régióban folyamatosan növekszik. A kistérség 2005-ös 74 %-os adata ugyan jóval az országos átlag alatt marad (mely 2005-ben majdnem elérte a 100 %-ot), azonban ez csak a népesség folyamatos és intenzív bevándorlása miatt alakult így, hiszen a természetes szaporodás aránya ezt messze nem indokolja, amint az a 8. táblázatban összefoglalt, régebbi elızményeket bemutató adatsorból látható. Mint a táblázat adataiból kitőnik a természetes szaporodás aránya hasonlóan az országos tendenciákhoz a kistérségben is negatívba fordult az utóbbi évtizedekben. 18

19 8. sz. táblázat: A népmozgalom alakulása a ráckevei kistérségben, Intervallum Mutató Élveszületések száma Halálozások száma Természetes szaporodás Belföldi vándorlási egyenleg Egyéb változás* Tényleges szaporodás Átlagos lakónépesség Ezer lakosra jutó Élveszületés 13,7 12,3 12,2 10,8 10,6 Halálozás 12,2 12,9 13,4 13,0 12,4 Természetes szaporodás 1,5-0,6-1,2-2,1-1,9 Belföldi vándorlási egyenleg 4,7 4,7 9,3 16,0 21,8 Egyéb változás* -7,2-7,8-0,6 0,6 0,9 Tényleges szaporodás -1,1-3,7 7,5 14,5 20,9 Forrás: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Kistérségi elıreszámítási adatbázis, Megjegyzés: Az egyéb változásnál döntıen a nemzetközi vándorlás hatását vélelmezhetjük. A természetes szaporodás az élveszületések és a halálozások, a belföldi vándorlási egyenleg az odavándorlások és az elvándorlások különbsége. Ebbıl adódóan az idısebb korosztályok arányának az országos átlagnál elınyösebb paraméterei ellenére a kistérség döntéshozóinak fel kell készülniük arra, hogy az idısek ellátásával kapcsolatos feladatok ugyanolyan mértékben fognak jelentkezni, mint ahogy máshol az országban, ahol a lakosság elöregedésének statisztikai adatait nem fedi el egy ilyen mértékő bevándorlás demográfiai hatása. A jelenlegi koreloszlás miatt az idısek ellátásával kapcsolatos igény növekedése egy-két évtizeden belül robbanásszerővé válhat, amennyiben az immigrációban rejlı demográfiai tartalékok kimerülnek, és ezt a hatást a társadalmi mobilitás, a fiatalok nagyobb arányú elvándorlásának várható tendenciái tovább súlyosbíthatják. Ha erre a kistérség döntéshozói nem tudnak idıben, kellı elırelátással felkészülni, akkor ennek a következménye az igények várható emelkedésekor igen jelentıs többlet anyagi terhet róhatnak a kistérség önkormányzataira, mert az ilyen jellegő problémák kezelése mindig annál költségesebb, minél rövidebb idı áll rendelkezésre. 19

20 2.2. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, a szolgáltatások biztosításának ütemterve A szolgáltatástervezési koncepciónak a Szociális törvény elıírásai alapján kötelezıen tartalmaznia kell az adott településen, kistérségben vagy megyében az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetérıl, a szolgáltatások biztosításának ütemtervérıl szóló összefoglalást. Jelen koncepció harmadik fejezete részletesen bemutatja a kistérség önkormányzatainak a jogszabályok alapján ellátandó kötelezı szociális alapfeladatait, a negyedik fejezet a kistérség településein nyújtott szociális támogatásokat, az ötödik a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat ismerteti. A hatodik fejezet tartalmazza ez utóbbiak rendelkezésére álló erıforrások bemutatását. A kilencedik fejezet a szociális ellátások új rendszerére tesz javaslatot, amely egyben a szolgáltatások biztosításának ütemterve. A szociális törvényben elıírt, fent részletezett kötelezı tartalmi elemeket tehát részletesebben kibontva és a jelenlegi ellátórendszer áttekintésének, valamint a fejlesztési javaslatok logikájának megfelelıen tagolva tartalmazza a jelen koncepció A szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttmőködés keretei A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás a szolgáltatástervezési koncepció megszületésekor már jelentıs mértékben megszervezett, mőködı szociális ellátórendszerrel bírt. A meglévı intézményi társulási megállapodások Szigetszentmiklós,Tököl és Halásztelek települések kivételével megkötésre kerültek, a társulások által fenntartott intézményrendszer felállt. A késıbbiekben az egyes ellátási területeket, településenként biztosított ellátási formák ismertetésére részletesen kitér a szolgáltatástervezési koncepció. A jelenlegi és javasolt finanszírozásra, annak szervezeti megvalósítására a 9. és 10. fejezetekben térünk ki. A fejlesztési irányokat feladatokat alapvetıen a szociális törvényben rögzített ellátási kötelezettségek kell hogy meghatározzák. Mind a települési önkormányzatokra háruló kötelezettségek teljesítésére úgymint lakosságszám szerint meghatározott alapellátások megszervezése, vagy kis település esetén az ahhoz való hozzájutás biztosítása -, mind a rendelkezésre álló erıforrások hatékonyabb kihasználására tesz javaslatokat a koncepció. Itt 20

21 elsıdlegesen a hiányzó ellátási formák vonatkozásában a szolgáltatások beindítása, a meglévı intézmények szinten tartása és szolgáltatási körének fejlesztése kerül meghatározásra. Az együttmőködés kereteinek optimalizált és egyben megvalósítható alternatíváit, egymásra épülı lépések sorozatával vázoljuk fel Az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége Az imént is hivatkozott szociális törvény a megyei jogú városok, fıváros ill. megyei önkormányzatok hatáskörbe utalja a szakosított ellátási formák bentlakásos intézményi formában való megszervezésének kötelezettségét. Azonban az idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek speciális és meglévı igényeinek megjelenése indokolja az alapellátások professzionalizálódását továbbképzések és speciális szaktudás megszerzése által. Egy másik, jelentıs célcsoport szerinti megközelítés a munkanélküliség, kisebbségi lét okozta szegregáció fékezése. Mint közismert, valós társadalmi problémát jelent a világ össztársadalmára nézve, azonban e problémák kezelésére leginkább helyi szinten lehet megoldási metódusokat kidolgozni, megfelelı erıforrások hozzárendelésével. Remélhetıleg így a közösségi kohézió és reintegráció elve valósul meg. 21

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Idıskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ:... 3 2. A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2013-2015 Készítették: Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14.

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14. A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2007-2008. 2007. december 14. 2 Tartalom I. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának szükségessége...

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Elıterjesztés a Képviselıtestület 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 38/2012. (VI. 21.) TT sz. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. JÚNIUS BEVEZETÉS A Sarkad és környéke

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS...1 II. ELVI ALAPOK...1 II.1. Jövkép...1 II.2. Alapelvek...2 II.3. Értékek...2 II.4. A szolgáltatástervezési koncepció célja...2 II.5. A szolgáltatástervezési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai...5 2. Helyzetelemzés...7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyűlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. A koncepció felülvizsgálva: 2007. július

Részletesebben

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Készítette: Nagyné Angyal Ágnes - kistérségi ügyintéző Statisztikákat, diagramokat készítette: Lőrik Andrea kistérségi

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye. 15 CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.hu) Ügyiratszám: 1063-11/2010. Témafelelős: Makhult Zoltán Tárgy:

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben