Üzemel a Csepel II. Erômû

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemel a Csepel II. Erômû"

Átírás

1 29 Üzemel a Csepel II. Erômû november 1. óta a magyar VER erômûparkját új áramtermelô egység színesíti, a Csepel II. Erômû. A színesítés szó illik a tulajdonosi szerkezetre is, miután az említett erômû tulajdonosa több hazai telephez hasonlóan külföldi szakmai befektetô társaság. A kivételt ez esetben az jelenti, hogy a PowerGen Egyesült Királyság-beli központi cége nem egy meglévô, kész erômû privatizációja révén, hanem jelentôs beruházást követôen birtokolja és irányítja az erômûvet. A beruházás révén a villamosenergia-termelés világszínvonalú technikája valósult meg, növelve az áramtermelés országos átlagos hatásfokát, ezáltal csökkentve a környezeti kibocsátásokat, új munkahelyet teremtve és a környék távfûtését is gazdaságosabbá téve. A 396 MW-os (bruttó) névleges teljesítményû Csepel II. Erômû üzembe helyezésével a magyar VER összes beépített teljesítménye immár 8282 MW-ot ért el. A Csepeli Gyártelepet 1892-ben alapították, elôdje egy 40 fôs üzem volt. Húsz évvel késôbb fôleg a hadiipari megrendeléseknek köszönhetôen már közel 20 ezren dolgoztak itt. Ez a létszám a II. világháború idején 35 ezerre emelkedett és a Gyártelep a nehézipar területén széles gyártmányskálával büszkélkedhetett. Az egykori tulajdonosok önálló energiaellátásra törekedtek már a kezdetektôl fogva, így saját erôtelepet hoztak létre, amelynek késôbbi fejlôdése szorosan összekapcsolódott a Gyártelep fejlôdésével. Az 1910-es években üzembe helyezett középnyomású kazánpark (20 db BW típusú 14 bar, 260 C, 10t/h kapacitással) a hozzákapcsolódó villamosenergia-termelôi kapacitással önálló szigetüzemként biztosította a Gyártelep energiaellátását. A késôbbi korszerûsítések közül szinte elég csak azt megemlítenünk, hogy az 50-es évek elején Közép-Európában elsôként az itt telepített 4 db SULZER típusú nagynyomású gôzkazán (101 bar, 500 C) az akkori technológiai színvonal csúcsát képviselte. Ugyanerre az idôszakra tehetô a 120/10 kv-os villamos alállomás megépítése is, amellyel létrejöhetett az országos villamosenergiarendszerrel való kapcsolat. A kifelé való nyitás második lépéseként a 60-as, 70-es évek lakótelepépítési programjának részeként végrehajtott fejlesztéseket követôen az Erôtelep szolgáltatta a hôter- 1. fotó Az Erômû látképe Budáról melô bázist a mintegy 11 ezer csepeli lakás távfûtéséhez. Környezetvédelmi korszerûsítési program részeként az addig széntüzeléssel üzemelô erômûvet a 70-es évek második felében gáztüzelésûre állították át. A tartalék tüzelôanyag ebben az idôszakban a nehéz tüzelôolaj volt, amelynek felhasználása csak a téli csúcsidôszakokra, illetve az esetleges földgázszolgáltatási megszakítások idejére korlátozódott. A 80-as, 90-es évek gazdasági változásai, a nehézipar hanyatlása, a korábbi piacok leépülése, megszûnése rányomta bélyegét mind az ipartelep, mind az Erômû fejlôdésére. A szükséges beruházások finanszírozási nehézségek miatt tolódtak, így a mûszaki-technikai színvonal nem tudott a kor követelményeivel lépést tartani. Ebben a helyzetben hozott döntô változást az angliai székhelyû PowerGen vállalat 1995-ben, amikor a Csepeli Erômû Rt. privatizálásával ismét megteremtette a további mûszaki fejlesztések lehetôségét. KESZLER GYÖRGY A Csepeli Áramtermelô Rt. A PowerGen számára már a privatizációs folyamat során nyilvánvaló volt, hogy a villamos- és hôenergia-igények hosszú távú és biztonságos kielégítéséhez elengedhetetlen egy erômûvi fejlesztési program megvalósítása. A tervezett beruházás érdekében megalapításra került a Csepeli Áramtermelô Rt., amely teljes egészében a PowerGen magyarországi leányvállalata. A tulajdonos által megrendelt 389 MW beépített villamos teljesítôképességû csepeli erômû beruházás lett az elsô, ún. IPP projekt Magyarországon. (IPP = Independent Power Project: független erômûvi beruházás). A beruházás megkezdése elôtt többek között meg kellett kötni a hosszú távú áramvásárlási szerzôdést az MVM Rt.- vel, a hosszú távú gázszolgáltatási szerzôdést a MOL Rt.-vel, a beruházási vállalkozási szerzôdést (ELIN/GE), valamint az üzemeltetési és karbantartási szerzôdést (PowerGen Energia Rt.). Be kellett szerezni továbbá a Magyar Energia Hivataltól a létesítési, majd az üzembe helyezési, valamint az üzemeltetési engedélyeket is. Ezek mellett természetesen szükség volt még a helyi önkormányzatnak és számos szakhatóságnak az állásfoglalására és egyetértésére is.

2 30 1. ábra Az egyszerûsített hôséma Az új erômû A Csepel II. Erômû néven ismertté vált erômû a napjainkban világszerte nagy számban épített és több szempontból is a legkedvezôbbnek tartott kombinált ciklusú gázturbinás erômû, amely két egymás után kapcsolt villamosenergia-termelô ciklust foglal magába. Az elsô ciklusban a tüzelôanyag (nagynyomású földgáz vagy speciális tüzelôolaj) a 17 fokozatú kompresszor által mintegy 10 barra összesûrített levegôvel elkeveredve az égôkamrákban szabályozott körülmények között kerül eltüzelésre. Az így keletkezett nagy munkavégzô képességû füstgáz a háromfokozatú gázturbinán áthaladva energiájának jelentôs részét átadja, meghajtva ezáltal a közös tengelyen elhelyezett kompresszort és a 15,75 kv kapocsfeszültségû generátort. A gázturbinákból kilépô, még mindig nagy hômérsékletû (kb. 565 C) füstgáz segítségével a második ciklus számára gôzt állítunk elô két nyomásszintû hôhasznosító kazánok közbeiktatásával. Az alkalmazott gôzparaméterek: nagynyomás 87 bar, 512 C; kis nyomás 7,2 bar, 185 C. A gôz munkavégzô képességét egy megcsapolásos-elvételes, egyházas, kondenzációs gôzturbina által meghajtott generátor alakítja villamos energiává. Ezt követôen a termelt villamos energia a 3, 120/15,75 kv-os fôtranszformátoron át jut az országos hálózatba (1. ábra). Az erômû fôberendezései a szakmai gyakorlatban elterjedt 2:2:1-es elrendezésûek, amely két gázturbinát (továbbiakban GT), két hôhasznosító kazánt (továbbiakban HHK) és egy gôzturbinát jelent. Ez az elrendezés teszi képessé az erômûvet arra, hogy terhelését viszonylag tág terhelési tartományon belül képes változtatni. A kondenzációs gôzturbina megcsapolásaival, elvételeivel biztosítható a 3 db távfûtési hôcserélô fûtôgôzzel való ellátása, valamint a kisnyomású gôz betáplálása a turbinába. A villamosenergia-termelést a MAVIR Rt. (volt OVIT) menetrend szerint szabályozza. Az erômû rendelkezik távszabályozási funkcióval is, eszerint az erômû terhelési alapjelét a MAVIR számítógépe közvetlenül az erômû blokk szabályzójának küldi, kiiktatva ezáltal az emberi beavatkozás szükségességét. Ebben az üzemmódban az erômû teljesítménye 50-92% között 1. táblázat Beépített villamos teljesítôképesség (önfogyasztással csökkentett érték) szabályozható, növelve az üzemirányítás rugalmasságát. Tekintettel arra, hogy az erômû elsôdleges célja a villamosenergia-fejlesztés, így a folyamatos és zavarmentes távhôellátás érdekében további négy forróvízkazán és egy gôzkazán került beépítésre. Az erômû tüzelôanyaga elsôsorban földgáz, de tartalék tüzelôanyagként gázturbinaolajat is használhat. Ezen gázturbinaolaj minôségi mutatói igen szigorúak (pl. max kéntartalom 0,2%) és felhasználása csak a földgázellátás szünetelése esetén kerül szóba. A földgázellátás biztosításához Vecsésrôl egy új, nagynyomású vezeték létesült, míg a gázturbinaolaj tárolására 2 db, egyenként 8000 m 3 es tartály épült. Az olaj érkezhet termékvezetéken Százhalombattáról, uszályon a Dunán, illetve vasúti tartálykocsikban. Az erômû villamosan az ELMÛ Rt. 120 kv-os feszültségszintû hálózatára csatla- 389 MW e Gázturbinák 2 db GE Frame 9E 139 MW e Gôzturbina 1 db GE 118 MW e Hôhasznosító kazánok 3 db gôz/forróvíz hôcs. 134 MW th Tartalék forróvíz-kazánok 4 db UNIWATT kazán 76 MW th Segéd gôzkazán 1 db UNIWATT kazán 35 MW th Csepel I. forróvíz-kazánok 2 db PTVM kazán 116 MW th

3 31 2. fotó A Duna folyamatosan magas vízállása miatt lassan haladt az új vízkivételi mû építése, amely 13 m-rel nyúlik a Duna vízszintje alá 3. fotó A Dunán érkezik a két, 139 MW-os GE gázturbina a dél-kaliforniai Greenville-bôl 4. fotó Épül a 2. hôhasznosító kazán kéménye és készül a kazán zajszigetelô burkolatának acélszerkezete kozik két irányból. A gázturbinák fôtranszformátorai a Soroksári alállomáshoz csatlakoznak két új, kb. 10 km hosszú kábelen, míg a gôzturbina transzformátora a felújított Csepeli Vasmû alállomáson keresztül kapcsolódik a Csepel Észak Albertfalva vonalra. A felújított alállomás korszerû, SF6 gázszigetelésû megszakítókkal lett felszerelve. Az erômû számokban Az éves szerzôdött villamosenergiamennyiség az országos igény mintegy 5%-át fedezi és a jelenlegi számítások szerint az erômû nettó rendelkezésre álló kapacitásának 65-70%-os kihasználását teszi lehetôvé. Ez az energiamennyiség mintegy háztartás éves energiaigényét fedezi. A hôkiadás döntô részét a kombinált ciklus fogja biztosítani, de ez természetesen nem korlátozhatja a villamos teljesítmény rendelkezésre állását. A FÔTÁV Rt. által végrehajtott beruházási programot követôen az új erômû adja Csepel és Pesterzsébet távhôellátását, biztosítva a fûtést lakásban. Áttekintve az erômû fô mûszaki jellemzôit megállapítható, hogy u rövid beruházási idôvel épült (20 hónapos építkezés, 8 hónapos üzembe helyezés); u magában hordja a kapcsolt hô- és villamosenergia-termelés lehetôségét; u alkalmas alternatív tüzelésre; u tág terhelési tartományban üzemeltethetô, azaz kapacitásának már 14%-os értékénél is stabilan mûködtethetô; u gyors terhelésváltásokra képes (15-20 MW/min bizonyos tartományokban); u jó hatásfok (kombinált ciklusban, maximális hôigény mellett elérheti a 65%-ot); u távszabályozható terhelésének 50-92%-os tartományában; u képes primer és szekunder tartaléktartásra; u képes meddô teljesítmény- vagy feszültségszabályozási üzemmódra; u képes black start üzemmódban indulni. Környezeti hatások Az erômû tervezésénél a mûszaki, gazdasági szempontok mellett kiemelt szerepet kapott a környezeti hatások elemzése és olyan megoldások alkalmazása, amelyekkel ezek minimális szinten tarthatóak. Talaj A területfelhasználás szempontjából az erômû barnamezôs beruházásként a meglévô Csepeli Erômû területén épült, ökológiai szempontból kevésbé értékes területen. Az építkezés folyamán fellelt szennyezett talajt eltávolították, kezelték és végsô soron friss termôfölddel helyettesítették. A talajvizek szennyezôanyagtartalmának folyamatos figyelemmel kísérésére talajvízfigyelô kutakat telepítettek az erômû területén. Vizek A Dunából kiemelt vizet a visszavezetés elôtt kezelik (olajleválasztás, semlegesítés, kommunális szennyvíztisztítás) és minden hulladékvizet, amely szennyezô anyagot tartalmazhat, folyamatos mérésekkel ellenôriznek. A fôkondenzátor hûtôvize csak 8 C-kal melegedik a belépési és kilépési pontok között. Ez a hômérséklet igen gyorsan csökken a Duna sodrába visszatérve, a relatíve hidegebb folyóvízzel keveredve. Levegô Az erômû technológiájából, jó hatásfokából adódóan alacsony terhelést jelent környezetére, a kibocsátások jóval az egészségügyi határértékek alatt maradnak. Már az elôzetes hatástanulmányokból is egyértelmûen kiderült, hogy a térségre jellemzô légszennyezés döntô részét a közúti közlekedésben résztvevô gépjármûvek okozzák, ezen hatások csökkentése érdekében az erômû tulajdonosa 2,5 millió USD értékben finanszírozta egy új, tehermentesítô út megépítését. Az Erômûvet övezô mintegy m 2 -es területen facsemetéket telepítettek. Új levegôminôség-figyelô állomást telepítettek Csepelen, biztosítva a folyamatos ellenôrzés lehetôségét. A NO x -kibo-

4 32 csátás csökkentésére a gázturbinák tûztereibe közvetlen gôzbefecskendezést alkalmaznak. Zajvédelem Az épületek tájolása eleve a potenciális hatásterület zajterhelésének csökkentésén alapult. A kéményekbe hatékony hangtompítókat szereltek. A hôhasznosító kazánok épületben lettek elhelyezve és az erômû egyéb falszerkezetei is korszerû hangelnyelô anyagból készültek. A gázturbinák külön zajvédô burkolatokat kaptak (2. ábra). Egyéb Az olajtartályok kialakításukat tekintve kettôsfalúak és egy ún. fenéknyomás méréssel bármilyen kezdeti szivárgás azonnal észlelhetô. A kialakításból következôen a környezetbe olaj még ebben az esetben sem kerülhet. Zajtérkép (dba) Csepel II. Erômû 36,1 dba 2. ábra A zajtérkép (dba) 130 Fájdalomküszöb 120 Repülôgép-hajtómû (100 m) 110 Láncfûrész (1 m) 100 Disco 90 Néhéz gépjármû (5 m) 80 Nagy forgalmú út 70 Hangos rádió 60 Iroda, étterem 50 Otthoni légkondicionáló 40 Nappali szoba 30 Üres koncertterem Vidéki éjszaka 10 Csendszoba 0 Hallásküszöb A beruházás menete Fontosabb tervidôpontok A beruházás megvalósítása folyamatosan 4-6 héttel a kitûzött program elôtt haladt. Ennek (is) köszönhetôen az erômû villamos energiát elôször február 28-án termelt az országos hálózatra. Az erômûvet megfelelô külsôségek mellett hivatalosan Orbán Viktor miniszterelnök és Károly walesi herceg trónörökös avatta fel május 16-án. 2. táblázat Vállalkozási szerzôdés hatálybalépése Mobilizációs szakasz indítása Hálózati csatlakozás (120 kv) Gázszolgáltatás rendelkezésre állása Beruházás befejezése Kereskedelmi üzem kezdete ábra Jellemzô napi terheléslefutási diagram

5 33 Az üzembe helyezés július 30-ával fejezôdött be, amelyet 30 napos próbaüzem követett. Ezen program részeként az utolsó 10 napban az erômûnek bizonyítania kellett, hogy képes a MAVIR diszpécserszolgálatától kapott üzemirányítási utasításokat az elvárásoknak megfelelôen folyamatosan követni (3. ábra). A próbaüzem alatt az erômû mintegy 165 GWh villamos energiát termelt az országos hálózatra és a csúcs-félórákat tekintve 100%-os rendelkezésre állást produkált. A próbaüzemet követte egy a beruházási vállalkozói szerzôdés szerinti teljesítményteszt-idôszak. Ennek során az erômû bebizonyította, hogy képes a szerzôdésben részletezett mûszaki feltételek teljesítésére (termelt energia, kibocsátási szintek stb.). A teljesítménytesztek lezárulásával az erômû készen állt a kereskedelmi üzem megkezdésére, amelyre a hosszú távú áramvásárlási szerzôdésben foglaltak szerint november 1-jével kerülhetett sor. A kereskedelmi üzem elsô hónapjai Az elmúlt közel 5 hónapban az erômû megbízhatóan üzemelt, követve az üzemirányító utasításait. Az országos hálózat számára folyamatosan biztosítja mind a forgótartalék-képzést, mind a távszabályzás lehetôségét. Egyéb szolgáltatásaink között említésre méltó még a meddô teljesítményszabályzás, a feszültségszabályzás és a primer, szekunder tartalék képzése. A termelt villamos energia mennyisége megfelelt az éves kereskedelmi szerzôdésekben vállaltaknak, illetve a MAVIR üzemirányításának. Az ún. kényszerkiesési szint minden hónapban messze elmaradt a megengedett értékektôl, bizonyítva ismételten az erômû megbízhatóságát. Az erômû rendelkezésre állási mutatója a ténylegesen igénybe vehetô teljesítmény szempontjából fentiek miatt jelentôsen meghaladta a szerzôdésben garantált értékeket. HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK Az Európai Unió nagykövete az MVM-ben február 16-án elsô alkalommal járt a Magyar Villamos Mûveknél Michael Lake, az EU Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának vezetôje. Az MVM elnök-vezérigazgatója, Katona Kálmán a vendéget tájékoztatta a hazai villamosenergia-ipar helyzetérôl és az MVM uniós felkészülésének állásáról, a liberalizációra való felkészülésrôl, valamint az aktuális vitás ügyekrôl. Michael Lake és Katona Kálmán között már korábban igen jó személyes viszony alakult ki, így a találkozó jó hangulatú volt. Katona Kálmán az MVM általános bemutatása után ismertette a cég nemzetközi kapcsolatrendszerét, és többek közt beszámolt az Európai Bizottsággal szoros együttmûködésben tevékenykedô EURELECTRIC villamosenergia-ipari szervezetben végzett sikeres MVM-munkáról. Katona Kálmán kérte ugyanakkor Lake urat, hogy segítse a Magyar Villamos Mûveket az EU vezetô testületeivel már meglévô jó kapcsolat továbbfejlesztésében, valamint hogy a különbözô EU-val kapcsolatos energetikai információkról a Delegáción keresztül is kaphasson az MVM tájékoztatást. Katona Kálmán elmondta, hogy hamarosan Környezetvédelmi Klubot hoz létre az MVM, amelynek célja, hogy fórumot teremtsen minden olyan nézetnek, amely elôsegíti azt, hogy a Klub a környezettudatos gondolkodás egyik meghatározó központja legyen. A kormányzati és nem kormányzati szervezetek, szakértôk, civil szervezetek és iparvállalatok meghívott képviselôinek, valamint az érdeklôdôknek a rendszeres fórum olyan témákat tárgyal meg, mint például az atomerômûvi biztonsági kérdések, energiahatékonysági megoldások, alternatív energiaforrások elterjedésének lehetôsége, valamint aktuális, az egész világot érintô környezetvédelmi kérdések. Michael Lake a kezdeményezést olyannyira érdekesnek tartotta, hogy az elnök-vezérigazgató kérésére elvállalta: ott lesz a klub elsô ülésén, sôt beszédével ô maga nyitja meg azt. A nagykövet ugyancsak örömmel mondott igent arra az MVM-es javaslatra, hogy látogasson el az ország energiatermelésének 40%-át adó Paksi Atomerômûbe. Már csak az idôpont egyeztetés van hátra hangzott el a megbeszélésen, ahol kiderült, Lake urat különösen érdeklik az erômû élettartam meghosszabbításával kapcsolatos tervek. Katona Kálmán elmondta még, hogy a Magyar Villamos Mûvek Rt. hogyan ítéli meg a készülô Villamosenergia-törvény legújabb változatát, és azt, hogy az MVM milyen tervekkel készül a Törvény megjelenését követô liberalizációra és piacnyitásra. (Müller Mihály) Új kezelôk a GTER Kft.-ben októberében kezdôdött és március án elméleti és gyakorlati vizsgával zárult 7 fô gázturbina kezelô kiképzése a GTER Kft.-ben. A sajószögedi és litéri erômûvek kezelési feladatát a GTER Kft június 1- jétôl átvette az OVIT Rt.-tôl. Az üzemeltetési feladat átvételével együtt a meglévô és kiképzett kezelôszemélyzet nem került át teljes létszámban, ezért új emberek felvételével és oktatásával kellett a hiányt pótolni. A kiképzés három lépcsôben történt meg. Elôször a képesítéshez szükséges és elôírt állami oktatásra és vizsgára került sor, majd ezt követôen a gázturbinákat szállító francia ALSTOM cég a litéri erômûben tartotta meg a kezelôi oktatást. Ennek keretében az elmúlt idôszak üzemeltetési tapasztalataira figyelemmel francia szakértô vezetésével, az irányítástechnikai szakterület bevonásával egyhetes interaktív oktatásra került sor januártól az erômûvekben folytatódott a kezelôk kiképzése, a GTER Kft. mûszaki személyzetének irányításával. A közel három hónapos gyakorlatot követôen március 30-án a 7 fô kezelô sikeres vizsgát tett a vizsgáztató bizottság elôtt, melynek elnöke Fazekas Péter létesítményi igazgató, tagjai az ügyvezetô és erômûvezetôk voltak. A sikeres vizsgát tett dolgozók: Holb János Szabó Péter Pintér Róbert Rupp István Sanda Csaba Siffer László Szabó-Pál Zsolt Gratulálunk! A vizsgát követôen Litéren öten, Sajószögeden ketten már április 1-jétôl mûszakba álltak. Ezúton is köszönetet mondunk az üzemeltetésre átadott OVIT Rt.-s munkatársaknak és vezetôiknek. (Módos Géza)

Tartalomjegyzék. Környezetvédelmi vezetõ, elérhetõsége: Leveles Beáta 06-1-278-3812 beata.leveles@atel-csepel.hu

Tartalomjegyzék. Környezetvédelmi vezetõ, elérhetõsége: Leveles Beáta 06-1-278-3812 beata.leveles@atel-csepel.hu Környezetvédelmi jelentés 2004 Tartalomjegyzék VEZETÕSÉGI LEVÉL 3 NYILATKOZAT A KÖRNYEZETPOLITIKAI IRÁNYELVEKRÕL 4 A CSEPELI VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 5 Vállalat elérhetõsége, szervezet 5 A Csepel II

Részletesebben

az mvm magyar villamos művek közleményei

az mvm magyar villamos művek közleményei L. évfolyam 2013. 1-2. szám az mvm magyar villamos művek közleményei az atomenergetika első 30 éve magyarországon A villamosenergia-ipar és az atomenergetika három évtizede Műszaki fejlődés és biztonság

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XL. ÉVFOLYAM 2003. 4. SZÁM Nyitottság és szigor Interjú Horváth J. Ferenccel Az MVM Rt. által rendezett elsô magyar kapacitásaukcióról A paksi üzemzavar

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A jelentésrôl 6 2. Környezetvédelem 7 2.1. Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2. Légszennyezô anyagok

Részletesebben

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék 4 Köszöntő 7 Legjobb gyakorlataink 11 Cégbemutatás

Részletesebben

2007. október IV. évfolyam, 11. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2007. október IV. évfolyam, 11. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. www.emi-tuv.hu 2007. október IV. évfolyam, 11. szám Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Csak a változás állandó! Ha körültekintünk a gazdaság világában, jó

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA

MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA tartalék erőművi kapacitás biztosítására 3. sz. módosítás Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

KÖVETENDÔ PÉLDÁK. Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban

KÖVETENDÔ PÉLDÁK. Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban KÖVETENDÔ PÉLDÁK Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban A kiadvány elkészítésében részt vettek: Csehország: Hnuti Duha - Friends of the Earth Csehország Kontakt: Petr Holub

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2011-es üzleti évéről 2 Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 15 Új belépők 15

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLII. ÉVFOLYAM 2005. 3. SZÁM Mi bénítja valójában a hazai és a nem hazai árampiacot? Gyôr Szombathely 400 kv-os összeköttetés A vízerô-hasznosítás helyzete és tervei

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai Tisztelt Olvasó! A magyar átviteli hálózat 2011-ben a nemzetközi összeköttetésekkel Gönyű Bicske Dél A magyar villamosenergia-rendszer hálózatának fejlesztése

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

művek közleményei XLIX. évfolyam 2012. 3. szám

művek közleményei XLIX. évfolyam 2012. 3. szám XLIX. évfolyam 2012. 3. szám az mvm magyar villamos művek közleményei energia-kereskedelem: irány európa! Az MVM Csoport energia-kereskedelemi tevékenységének szervezeti átalakulása Összekapcsolódtak a

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés Fenntarthatósági Jelentés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. A jelentésről 2 2. Köszöntő 3 3. Az MVM Csoport 4 4. Emberi erőforrás 5 4.1 Munkavállalói adatok 6 4.2 Képzettség, továbbképzés 6 4.3 Érdekképviselet,

Részletesebben

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója... 2 Szélerõmûpark és õzek... 3 MÁV-os projektek... 4 Zalaegerszeg - dél 120/20 kv-os transzformátorállomás

Részletesebben

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára.

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára. 14 A Paksi Atomerômû jövôje, élettartam-gazdálkodás, élettartam-növelés A Paksi Atomerômûnek mint az egyetlen hazai atomerômûnek eltérôen a többi villamosenergiatermelô egységtôl sajátos energiapolitikai

Részletesebben