Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca KIK Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 037314 KIK 122011 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató"

Átírás

1 Helyi tanterv Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca KIK 121 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató

2 2 A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BEVEZETŐ A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁNKBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK MEGNEVEZÉSE ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 1-4. évfolyamon Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 5-8. évfolyamon AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI Az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei Az oktatásban alkalmazható taneszközök kiválasztásának elvei A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A -4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása MINDENNAPOS TESTNEVELÉS A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI, A CSOPORTBA SOROLÁS ELVEI A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 1-4. évfolyamon A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 5-8. évfolyamon A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Az ellenőrzés és értékelés elvei Az értékelés módjai: A szöveges értékelés A tanulói tevékenységek értékelése kiterjed: A szóbeli felelet: Az írásbeli beszámoltatás: Egyéb tanulói tevékenységek: A TANULÓK JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELVEK A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelési elvei A tanulók és közösségeik jutalmazásának elvei A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK: Hagyományőrző tevékenységek Diákönkormányzat Diákétkeztetés Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai sportkör Szakkörök Versenyek, vetélkedők, bemutatók Témahét, témanapok (projekthét, projektnapok) Tanulmányi kirándulások Erdei iskolák Táborozások Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 27

3 1 A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterve 1.1 Bevezető A Köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése: Az elkövetkező években, iskolánkban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen a 1. évi CXC. törvény a köznevelésről előírása szerint iskolánk a pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, illetve a 110/2. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről szabályozása alapján a NAT. szeptember 1-jén az első és az ötödik évfolyamon majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Ezért. szeptember 1-jétől: az első, és az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a 2/. tanévben felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell majd megszerveznünk nevelő-oktató munkánkat. Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk össze: Tanév Évfolyam / / / /20 17 A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változatokat jelentik: 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 24/200. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott jelenleg is használt pedagógiai program és helyi tanterv. = a 2-ben felülvizsgált és módosított NAT (110/2. (VI.4.) Korm. rendelet, a 1. évi CXC. köznevelési törvény, illetve a 2-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített. szeptember 1-től érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.

4 Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) 1.2 A választott kerettanterv, az iskolánkban tanított kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik (Óraterv) Iskolánk a kerettantervek kiadásáról szóló 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő, Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára, a 2. mellékletében szereplő, Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára és a 7. mellékletében szereplő, Kerettanterv a közoktatási típusú sportiskola neveléséhez és oktatásához megnevezésű kerettantervét alkalmazza az alábbiak szerint Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 1-4. évfolyamon 1. évfolyam 2. évfolyam. évfolyam 4. évfolyam Képzés típusa Kötelező órák: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének Vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés Néptánc Összesen: Kötelezően választható órák: Küzdelem és játék Sportágválasztás Idegen nyelv Hagyományismeret 1 1 Tanulásmódszertan 1 1 Drámajáték Órák összesen: Óratervünk sajátosságai a következők:

5 Óratervünket, jelenlegi évfolyamaink alapján, osztályos évfolyamokra dolgoztuk ki. Amennyiben az évfolyamok osztályainak száma ettől eltér: o akkor a negyedik osztályban mind a németes, mind a humán képzést biztosítjuk úgy, hogy az osztály egyik része az egyik, a másik része a másik képzésben vesz részt o akkor a második osztályban mind a németes, mind a humán képzést biztosítjuk úgy, hogy az osztály egyik fele az egyik, a másik fele a másik képzésben vesz részt A kerettantervekben meghatározott kötelező tantárgyak óraszámait változatlanul hagyjuk. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. A szabadon felhasználható órakeret eltérő kínálatával adunk specialitást egyes osztályainknak, melyek a következők: o A osztályunk közoktatási típusú sportiskolai képzést valósít meg, a köznevelési típusú sportiskolai képzésre előírt szabályozás alapján. o B osztályunk a német nyelv magas szintű elsajátítását tűzte ki céljául, ennek érdekében, az 1. évfolyamtól kezdve ismerkednek a gyermekek a német nyelvvel ebben az osztályban. o C osztályunk az élménypedagógiai módszerek segítségével fejleszti diákjaink művészeti és társadalomtudományos készségeit, képességeit. Az osztály választása egyúttal választást jelent a képzési formák között is. A szabadon felhasználható órakeretben az egyes osztályok képzési típusának megfelelő tantárgyak órái kaptak helyet. Ezen órák közül: o A köznevelési típusú sportiskolai osztályokban helyet kapó Küzdelem és játék illetve Sportágválasztás tantárgy tanterve az 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 7. mellékletében található tantervek átvételével és kiegészítésével készült. o A C osztályokban helyet kapó Drámajáték tantárgy tanterve az 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. mellékletében található Dráma és tánc tantárgy tantervének átvételével és kiegészítésével készült. o Új tantárgyként nevelőtestületünk készítette el tantervét az idegen nyelv kiegészítő óráinak, a Hagyományismeret tantárgynak és a Tanulásmódszertan tantárgynak. Az egyes tantárgyak részletes tanterveit, a kerettantervben meghatározottak elsajátítására szükséges idő feletti óraszám és a szabadon tervezhető időkeret felhasználásához rendelt kötelezően választható tantárgyak tanterveit iskolánk helyi tantervének 1. számú melléklete tartalmazza.

6 Sportiskolai Német C Sportiskolai Német C Sportiskolai Német C Sportiskolai Német C Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 5-8. évfolyamon 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Képzés típusa Kötelező órák: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika Kémia Biológia 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ének Dráma és tánc Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika ,5 2+ 0,5 Technika Testnevelés Reggeli edzés Néptánc Osztályfőnöki Tanulásmódszertan 1 0,5 Küzdelem és játék 1 0,5 0,5 0,5 Sporterkölcstan 0,5 0,5 Matematikai gondolkodás/rutin 0,5 0,5 Szövegértés/fejlesztés 0,5 0,5 0,5 0,5 Kötelező órák

7 összesen: Kötelezően választható órák: 1. idősávban választhatók: Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai gondolkodás Matematikai rutin és műveletek* Kommunikáció idősávban választhatók: Szövegértés és szövegalkotás Természettudományi gyakorlatok Szövegértés fejlesztése* Összesen: Óratervünk sajátosságai a következők: Óratervünket, jelenlegi évfolyamaink alapján, osztályos évfolyamokra dolgoztuk ki. Figyelembe véve a tantervi tartalmakat, kitűzött céljainkat, tapasztalatainkat, az egyes tantárgyak tanulásának-tanításának folyamatosságát, a szabadon tervezhető órakeretből az idegen nyelv tantárgy heti óraszámát megemeljük az 5-6. évfolyamon, a matematika tantárgy heti óraszámát 6. évfolyamon egy-egy órával, a természetismeret tantárgy heti óraszámát 6. évfolyamon fél órával. Ez alól kivétel 5. évfolyamon a közoktatási típusú sportiskolai osztály, ahol a kiadott óraterv teljesen lefedi a tanuló kötelező óraszámát. Ezen osztályok 5. évfolyamon nem rendelkeznek szabadon felhasználható órakerettel. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított többi tantárgy tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. Iskolánk az 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében szereplő választható ( A változat illetve B változat ) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:

8 ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 1-4. évfolyam Ének-zene A változat 5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 7-8. évfolyam Fizika A változat 7-8. évfolyam Kémia A változat 5-8. évfolyam Ének-zene A változat 7-8. évfolyam Biológia-egészségtan A változat Iskolánk az 5. évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül, a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. Mivel az 5-6. évfolyamon az 1-4. évfolyamhoz hasonlóan továbbra is az alapkészségek fejlesztése a fő feladat, a szabadon felhasználható órakeret felhasználásával, csoportbontás segítségével, a leszakadó tanulók számára a matematikai rutin kialakítása, fejlesztése történik a Matematikai rutin tantárgy keretében, míg a többi tanuló fejlesztése a Matematikai gondolkodás tantárgy keretében folyik fél-fél óra keretében az 5. évfolyamon. A csoportalakítás elveit és szabályait a helyi tanterv 2.10 pontja tartalmazza. Az alapkészségek fejlesztését tarjuk szem előtt a leszakadó tanulók számára kialakított Szövegértés fejlesztés és a tehetséges tanulók számára létrehozott Szövegértés tantárgy fél-fél óráin, az 5-6. évfolyamon. A csoportalakítás elveit és szabályait a helyi tanterv 2.10 pontja tartalmazza. A NAT műveltségi területeinek felépítése során a 7-8. évfolyam fő feladata a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése. Ebben az életszakaszban megkezdődik a differenciálódás, elkötelezettség egyes tudományágak irányába, megjelennek a pályaválasztáshoz szükséges irányultságok. Ennek érdekében a matematikai, az idegen nyelvi, a szövegértési valamint a természettudományos kompetenciák magasabb óraszámban történő fejlesztésére nyújtunk lehetőséget, a tanulók és szüleik számára. A csoportokba kerülés elveit és szabályait helyi tantervünk pontja tartalmazza. Azon tanulók számára, akik nem teljesítik ezen csoportokba kerülés feltételeit, leszakadásuk csökkentése, a sikeres továbbtanuláshoz szükséges alapkészségeik fejlesztése érdekében vesznek részt a számukra létrehozott tantárgyak óráin, mint a Matematikai rutin és műveletek, a Kommunikáció és a Szövegértés fejlesztése. Az egyes tantárgyak részletes tanterveit, a kerettantervben meghatározottak elsajátítására szükséges idő feletti óraszám és a szabadon tervezhető időkeret felhasználásához rendelt kötelezően választható tantárgyak tanterveit iskolánk helyi tantervének 2. számú melléklete tartalmazza.

9 1. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 1..1 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei A kiválasztás alapvető szempontja olyan taneszköz-rendszer választása, amely pedagógiai programunk megvalósítását leginkább szolgálja. Hibás, esztétikailag kifogásolható tankönyvet nem választunk. Az alsó tagozatos tankönyvekre javaslatot a munkaközösség, felső tagozaton a szakmai munkaközösségek tesznek. Az igazgató a tankönyvfelelős által összeállított tankönyvrendelést a következő szempontok figyelembe vételével hagyja jóvá: A tankönyv alkalmas a helyi tantervben az egyes évfolyamokra és tantárgyakra meghatározott tartalmak elsajátítására. A tankönyvválasztás biztosítja az egyes évfolyamok, osztályok közötti koherenciát. A tankönyvek alkalmasak több éves használatra. A tankönyv szerepel a hivatalos tankönyvlistán, ily módon az érintettek számára ingyenesen biztosítható Az oktatásban alkalmazható taneszközök kiválasztásának elvei Az egyes tantárgyakhoz, műveltségi területekhez szükséges tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásában a fentiekhez hasonló elveket követünk, kiegészítve a következőkkel: A segédlet, eszköz segítse az IKT alapú tanóra szervezését, az IKT alapú mérést, értékelést. A segédlet, eszköz segítse a kompetenciaalapú oktatás eredményességét. A nyomtatott taneszközön túl, néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. Ezek a matematika, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika és életvitel. A szülőket a köznevelési törvény 9. -ának () bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a nevelő-oktató munkához szükséges tankönyvekről, taneszközökről. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (legkésőbb a megelőző tanév évzáróján) tájékoztatjuk. A tanulók számára szükséges taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 1.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat első két évében a legfontosabb feladatok a következők: Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. A tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségeket kezeljük. Kialakítjuk az alapvető tanulási módszereket, szokásokat. Kialakítjuk az iskolai munkarendet, napirendet, fegyelmet és figyelmet.

10 Törekszünk az elemi kötelességérzet kialakítására A -4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nemzeti alaptanterv elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. Ezért ebben a szakaszban kiemelten törekszünk a következőkre: Tanulóink motivációjának erősítésére. Különféle, változatos tanulásszervezési módok alkalmazására, bejáratására. A tanulói teljesítmények növelésére. A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi megalapozására a helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges készség-, képesség-együttesek és ismeretek megalapozásának folytatása. Ötödik, hatodik évfolyamon az alábbi teendőket emeljük ki: A Nemzeti alaptantervben meghatározott képességterületek ezen belül kiemelten a szövegértési, a matematikai és az elemi gondolkodási (logikai) képességek megalapozása. Az együttműködési készség fejlesztése. A tantárgyi (szak)ismeretek megalapozása. tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata a változó és egyre összetettebb ismerettartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott képességek továbbfejlesztése, bővítése, a hosszú távú tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Ezért: mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával az egészséges életvitel kialakításához kívánunk hozzájárulni; az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. megalapozzuk az önálló tanulás és az önművelés képességét. hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra

11 1.5 Mindennapos testnevelés Iskolánk a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 1. évi CXC. törvény 27. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján iskolánk minden osztályában a következő módon szervezi meg a mindennapos testnevelés heti öt testnevelés órai foglalkozását: Heti testnevelés óra kerül megszervezésre a délelőtti órarend keretében. Heti 2 testnevelés foglalkozást a tanulók az alábbi módok valamelyikével teljesíthetik: délutáni diáksportköri foglalkozáson való részvétellel, délutáni tömegsport foglalkozáson való részvétellel, iskolai néptáncegyüttes próbáin való részvétellel, a musical tánccsoport próbáin való részvétellel, gyógytestnevelés foglalkozáson való részvétellel, kérelem alapján sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való sportolással. A délutáni idősávban szervezett, választott foglalkozáson való részvétel minden tanuló számára kötelező. A foglalkozásról való igazolatlan távolmaradás igazolatlan hiányzásnak minősül. A választás elvei: A tanévet megelőző tanév végén a szülő és a tanuló írásban nyilatkozik a választott foglalkozásról. A nyilatkozatot a szülőnek, tanulónak alá kell íratnia a foglalkozást tartó testnevelővel vagy művészeti vezetővel, vagy edzővel. A nyilatkozat egyben a foglalkozáson való részvételi kötelezettséget is jelent. Tanév közben csoportot megváltoztatni csak indokolt esetben, az igazgatóhoz benyújtott írásos szülői kérelem és igazgatói jóváhagyás után lehet. A gyógytestnevelésre utalt tanulónak nincs választási lehetősége. A heti 5 testnevelés órából 2 órát gyógytestnevelés órán kell teljesítenie. A közoktatási típusú sportiskolai képzésben résztvevő alsó tagozatos tanulók heti öt testnevelés foglalkozása a következő módon kerül megszervezésre: Heti 5 testnevelés óra a délelőtti órarend keretében. A közoktatási típusú sportiskolai képzésben résztvevő felső tagozatos tanulók heti öt testnevelés foglalkozása a következő módon kerül megszervezésre: Heti testnevelés óra az iskola tornatermében a délelőtti órarend keretében Heti 2 óra atlétika edzés a Dunakeszi Vasutas Sportegyesület pályáján a reggeli órákban. A sportiskola felső tagozatos tanulói számára mind az iskolában, mind az atlétika pályán szervezett foglalkozáson való részvétel kötelező. A közoktatási típusú sportiskolai képzésben felső tagozaton a tanulók számára kötelező a sportegyesületi leigazolás. Mivel a mindennapos testnevelést az iskola szabadon választható délutáni foglalkozásokon látja el, a délutáni foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja a tornatermet, a sportudvart, a sportszereket, aulát, próbahelyiséget.

12 1.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai, a csoportba sorolás elvei A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 1-4. évfolyamon Iskolánk alsó tagozatán, a szabadon felhasználható órakeret felhasználásával adunk specialitást egyes osztályainknak, melyek a következők: A osztályunk közoktatási típusú sportiskolai képzést valósít meg, a köznevelési típusú sportiskolai képzésre előírt szabályozás alapján. B osztályunk a német nyelv magas szintű elsajátítását tűzte ki céljául, ennek érdekében, az 1. évfolyamtól kezdve ismerkednek a gyermekek a német nyelvvel ebben az osztályban. C osztályunk az élménypedagógiai módszerek segítségével fejleszti diákjaink művészeti és társadalomtudományos készségeit, képességeit. Honlapunkon, szülői értekezleten és nyílt órákon ismertetjük meg az érdeklődő szülőket iskolánk képzési rendszerével, az induló első osztályok jellemzőivel, lehetőség szerint az osztályokat tanító pedagógusokkal. Beiratkozáskor az osztály választása egyúttal választást jelent a képzési formák és tantárgyak között is. Az osztályokba kerülés feltétele beiratkozáskor a szülő kérése. A közoktatási típusú sportiskolai osztály esetében a szülői kérelmen kívül szükséges: a játékos képességmérésen való megfelelés, orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján, intenzív sportolásra alkalmas A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 5-8. évfolyamon Iskolánk felső tagozatán folytatódik az alsó tagozatban megkezdett képzés. A tagozaton csoportbontásban tanítjuk az informatika tantárgyat. A csoportbontás a névsor alapján történik. A kötelező tantárgyak közül, amennyiben az iskola órakerete, a tantárgyfelosztás és a szakos ellátottság erre lehetőséget ad, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, a matematikát és a magyar nyelv és irodalmat. A csoportbontás a névsor alapján történik. A választható tantárgyak feladata diákjaink érdeklődésének kielégítése, képességük legeredményesebb fejlesztése. Célunk, hogy a differenciálás segítségével minden tanulónk a számára legmegfelelőbb oktatásban részesüljön, lehetővé téve a tehetséges tanulók fejlesztését éppúgy, mint a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók eredményesebb felzárkóztatását évfolyamon a választható tantárgyak közül választhatja: a Matematikai gondolkodás vagy az Idegen nyelvi kommunikáció tantárgyat, illetve a Szövegértés vagy a Természettudományi gyakorlatok tantárgyat

13 az a tanuló, akinek a Matematikai gondolkodás tantárgy esetén matematikából, Idegen nyelvi kommunikáció tantárgy esetén az idegen nyelvi tantárgyból, Szövegértés tantárgy esetén magyar nyelv és irodalomból, Természettudományi gyakorlatok tantárgy esetén a természettudományos tantárgyakból a tanévét megelőző tanévben írt témazáró dolgozatainak százalékos eredménye, valamint az adott tanévben írt tavaszi házi kompetencia mérés százalékos eredménye az évfolyam átlagát eléri, vagy meghaladja. A tantárgyi kompetencia alapú feladatlapok összeállításának elvei a Helyi tanterv 2. számú mellékletében találhatók. Amennyiben a tanuló ezt az eredményt nem éri el, kötelező részt vennie a számára szervezett Matematikai rutin és műveletek, Kommunikáció illetve Szövegértés fejlesztése tantárgy óráin. A tavaszi házi mérést lehetőség szerint az a pedagógus végzi, aki az adott évfolyamon várhatóan a következő tanévben tanítani fog. A csoportbontások kialakításánál figyelembe kell venni a szaktanár és az osztályfőnök véleményét is. A mérések eredményei alapján választhat a szülő és a tanuló a választható tantárgyak közül. Választásáról írásban nyilatkozik minden tanévben, május 20-ig. A nyilatkozat egyben a foglalkozáson való részvételi kötelezettséget is jelent. Tanév közben csoportot megváltoztatni csak indokolt esetben, az igazgatóhoz benyújtott írásos szülői kérelem és igazgatói jóváhagyás után lehet. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 1.7 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési rendszere Az ellenőrzés és értékelés elvei Iskolánkban a tanulók ellenőrzése és értékelése kiterjed a tanulók tevékenységének minden területére, így: az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére, a tanórán kívüli magatartásra, az iskola által, külső helyszíneken szervezett programokon, rendezvényeken tanúsított hozzáállásra és magaviseletre olyan rendezvényeken tanúsított hozzáállásra és magaviseletre, ahol a diák iskoláját képviseli a szorgalomra ezen belül a felkészülésre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a szükséges felszerelés meglétére, szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre, a korábbi teljesítményhez képest megmutatkozó fejlődésre. Az iskolai oktatás és nevelés egyik célja az általános emberi értékek továbbadása. Ezt csak megfelelő értékrend kialakításával lehet elérni, ezért munkánkban az emberi kultúra általános alapértékei a meghatározó jellegűek. Egységes elveken nyugvó értékelési rendszert alkalmazunk; amely megfelel a belépő tevékenységi formáknak, illetve a továbbhaladás feltételeinek. Az egységes elveken nyugvó értékelési rendszerrel szeretnénk elérni, hogy: a tanulóinkban kialakuljon az önértékelés képessége,

14 jelzést adjunk tanulóink teljesítményszintjéről és tudásszintjéről, motiváljuk tanulóinkat az elképzelt vagy elvárt jövőkép elérése érdekében, jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét, tájékoztassuk a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez, segítse elő a tanuló nevelését, fejlesztését, alapozza meg és tegye hatékonyabbá a differenciált pedagógiai tevékenységet. Értékelésünk alapelvei: legyen sokszínű, serkentő, ösztönző hatású, legyen folyamatos és rendszeres, legyen tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú, következetes, szakszerű, felelősségteljes, céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek. értékeljük a tanuló sikeres és sikertelen tevékenységét egyaránt. fontosnak tartjuk és figyelembe vesszük a tanuló iskolán kívül szerzett ismereteit, tevékenységét, tapasztalatait Az értékelés módjai: Az osztályozás Az értékelés egyik eszköze a tanítási munka során az osztályozás. Kivételt képeznek azok a tantárgyak, tantárgyi modulok, amelyek esetében a tantestület más értékelési formát (szöveges írásbeli, szóbeli) határozott meg. (Ezek az alsó tagozatban a Drámajáték/ Küzdelem és játék, Sportágválasztás, Erkölcstan/ hit- és erkölcstan, Tanulásmódszertan, Hagyományismeret tantárgy, felső tagozatban a Hit- és erkölcstan, Tanulásmódszertan, Küzdelem és játék, Sporterkölcstan, Szövegértés fejlesztése és Kommunikáció tantárgyak.) Ezen tantárgyak értékelésének formái a helyi tanterv melléklete tantárgyi leírásában találhatók. Iskolánkban, az első évfolyam és a második évfolyam első féléve kivételével félévkor és év végén tantárgyanként egy-egy érdemjeggyel történik a tanulók értékelése. Tanulóinkat félév és év végén legalább négy érdemjegy alapján értékeljük. Tájékoztató jelleggel, az évfolyamokon, a félévi és év végi értékeléshez hasonló negyedéves és háromnegyed éves értékelőt készítünk a tanulók addigi teljesítménye alapján, melyet a tájékoztató füzetben rögzítünk. Az érdemjegyekről a tanulót és annak szülőjét az elektronikus naplón és a tájékoztató füzeten keresztül rendszeresen értesítjük. Új tantárgynál csak egy hónap türelmi idő után kerülhet sor osztályozásra A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél alkalmazott érdemjegyek: Kitűnő (5 K ): a tantárgyi követelményeknek kiemelkedően eleget tett. Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni.

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés

ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés Tartalmi lerendezés I. Bevezetés II. Jogi státusz III. Iskolánk bemutatása IV. Helyzetelemzés V. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 1. Pedagógiai alaplevek 2. Célok, feladatok,

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. Minden jó azoknak jut, akik megszerzik a tudást. John Steinbeck PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum az Alapító okirat szerint 3 1. ISKOLÁNK TÖRTÉNETE, KÉPZÉSEINK 8 1.1. Képzéseink a kezdetektől

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 2013 Pedagógiai program Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 Tartalom Bevezetés...3 1. NEVELÉSI PROGRAM...6 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30.

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE...

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HELYI TANTERVE KAZINCBARCIKA, 01. MÁRCIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV... 655. KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, MEGTANÍTANDÓ ÉS

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal B BEVEZETÉS 3. oldal I. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1. A TANÍTÁS TANULÁS SZERKEZETE. 5. oldal 1.1.1. Osztályszerkezet. 5. oldal 1.1.2. Csoportbontások. 6. oldal 1.1.3. Nem kötelező (szabadon választható)

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben