Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca KIK Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 037314 KIK 122011 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató"

Átírás

1 Helyi tanterv Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca KIK 121 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató

2 2 A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BEVEZETŐ A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁNKBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK MEGNEVEZÉSE ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 1-4. évfolyamon Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 5-8. évfolyamon AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI Az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei Az oktatásban alkalmazható taneszközök kiválasztásának elvei A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A -4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása MINDENNAPOS TESTNEVELÉS A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI, A CSOPORTBA SOROLÁS ELVEI A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 1-4. évfolyamon A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 5-8. évfolyamon A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Az ellenőrzés és értékelés elvei Az értékelés módjai: A szöveges értékelés A tanulói tevékenységek értékelése kiterjed: A szóbeli felelet: Az írásbeli beszámoltatás: Egyéb tanulói tevékenységek: A TANULÓK JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELVEK A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelési elvei A tanulók és közösségeik jutalmazásának elvei A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK: Hagyományőrző tevékenységek Diákönkormányzat Diákétkeztetés Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai sportkör Szakkörök Versenyek, vetélkedők, bemutatók Témahét, témanapok (projekthét, projektnapok) Tanulmányi kirándulások Erdei iskolák Táborozások Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 27

3 1 A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterve 1.1 Bevezető A Köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése: Az elkövetkező években, iskolánkban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen a 1. évi CXC. törvény a köznevelésről előírása szerint iskolánk a pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, illetve a 110/2. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről szabályozása alapján a NAT. szeptember 1-jén az első és az ötödik évfolyamon majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Ezért. szeptember 1-jétől: az első, és az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a 2/. tanévben felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell majd megszerveznünk nevelő-oktató munkánkat. Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk össze: Tanév Évfolyam / / / /20 17 A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változatokat jelentik: 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 24/200. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott jelenleg is használt pedagógiai program és helyi tanterv. = a 2-ben felülvizsgált és módosított NAT (110/2. (VI.4.) Korm. rendelet, a 1. évi CXC. köznevelési törvény, illetve a 2-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített. szeptember 1-től érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.

4 Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) Sportiskolai Német Élményközpontú (humán) 1.2 A választott kerettanterv, az iskolánkban tanított kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik (Óraterv) Iskolánk a kerettantervek kiadásáról szóló 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő, Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára, a 2. mellékletében szereplő, Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára és a 7. mellékletében szereplő, Kerettanterv a közoktatási típusú sportiskola neveléséhez és oktatásához megnevezésű kerettantervét alkalmazza az alábbiak szerint Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 1-4. évfolyamon 1. évfolyam 2. évfolyam. évfolyam 4. évfolyam Képzés típusa Kötelező órák: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének Vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés Néptánc Összesen: Kötelezően választható órák: Küzdelem és játék Sportágválasztás Idegen nyelv Hagyományismeret 1 1 Tanulásmódszertan 1 1 Drámajáték Órák összesen: Óratervünk sajátosságai a következők:

5 Óratervünket, jelenlegi évfolyamaink alapján, osztályos évfolyamokra dolgoztuk ki. Amennyiben az évfolyamok osztályainak száma ettől eltér: o akkor a negyedik osztályban mind a németes, mind a humán képzést biztosítjuk úgy, hogy az osztály egyik része az egyik, a másik része a másik képzésben vesz részt o akkor a második osztályban mind a németes, mind a humán képzést biztosítjuk úgy, hogy az osztály egyik fele az egyik, a másik fele a másik képzésben vesz részt A kerettantervekben meghatározott kötelező tantárgyak óraszámait változatlanul hagyjuk. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. A szabadon felhasználható órakeret eltérő kínálatával adunk specialitást egyes osztályainknak, melyek a következők: o A osztályunk közoktatási típusú sportiskolai képzést valósít meg, a köznevelési típusú sportiskolai képzésre előírt szabályozás alapján. o B osztályunk a német nyelv magas szintű elsajátítását tűzte ki céljául, ennek érdekében, az 1. évfolyamtól kezdve ismerkednek a gyermekek a német nyelvvel ebben az osztályban. o C osztályunk az élménypedagógiai módszerek segítségével fejleszti diákjaink művészeti és társadalomtudományos készségeit, képességeit. Az osztály választása egyúttal választást jelent a képzési formák között is. A szabadon felhasználható órakeretben az egyes osztályok képzési típusának megfelelő tantárgyak órái kaptak helyet. Ezen órák közül: o A köznevelési típusú sportiskolai osztályokban helyet kapó Küzdelem és játék illetve Sportágválasztás tantárgy tanterve az 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 7. mellékletében található tantervek átvételével és kiegészítésével készült. o A C osztályokban helyet kapó Drámajáték tantárgy tanterve az 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. mellékletében található Dráma és tánc tantárgy tantervének átvételével és kiegészítésével készült. o Új tantárgyként nevelőtestületünk készítette el tantervét az idegen nyelv kiegészítő óráinak, a Hagyományismeret tantárgynak és a Tanulásmódszertan tantárgynak. Az egyes tantárgyak részletes tanterveit, a kerettantervben meghatározottak elsajátítására szükséges idő feletti óraszám és a szabadon tervezhető időkeret felhasználásához rendelt kötelezően választható tantárgyak tanterveit iskolánk helyi tantervének 1. számú melléklete tartalmazza.

6 Sportiskolai Német C Sportiskolai Német C Sportiskolai Német C Sportiskolai Német C Kötelező és választható tantárgyak megnevezése és óraszámaik az 5-8. évfolyamon 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Képzés típusa Kötelező órák: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika Kémia Biológia 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ének Dráma és tánc Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika ,5 2+ 0,5 Technika Testnevelés Reggeli edzés Néptánc Osztályfőnöki Tanulásmódszertan 1 0,5 Küzdelem és játék 1 0,5 0,5 0,5 Sporterkölcstan 0,5 0,5 Matematikai gondolkodás/rutin 0,5 0,5 Szövegértés/fejlesztés 0,5 0,5 0,5 0,5 Kötelező órák

7 összesen: Kötelezően választható órák: 1. idősávban választhatók: Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai gondolkodás Matematikai rutin és műveletek* Kommunikáció idősávban választhatók: Szövegértés és szövegalkotás Természettudományi gyakorlatok Szövegértés fejlesztése* Összesen: Óratervünk sajátosságai a következők: Óratervünket, jelenlegi évfolyamaink alapján, osztályos évfolyamokra dolgoztuk ki. Figyelembe véve a tantervi tartalmakat, kitűzött céljainkat, tapasztalatainkat, az egyes tantárgyak tanulásának-tanításának folyamatosságát, a szabadon tervezhető órakeretből az idegen nyelv tantárgy heti óraszámát megemeljük az 5-6. évfolyamon, a matematika tantárgy heti óraszámát 6. évfolyamon egy-egy órával, a természetismeret tantárgy heti óraszámát 6. évfolyamon fél órával. Ez alól kivétel 5. évfolyamon a közoktatási típusú sportiskolai osztály, ahol a kiadott óraterv teljesen lefedi a tanuló kötelező óraszámát. Ezen osztályok 5. évfolyamon nem rendelkeznek szabadon felhasználható órakerettel. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított többi tantárgy tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. Iskolánk az 51/2. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében szereplő választható ( A változat illetve B változat ) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:

8 ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 1-4. évfolyam Ének-zene A változat 5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 7-8. évfolyam Fizika A változat 7-8. évfolyam Kémia A változat 5-8. évfolyam Ének-zene A változat 7-8. évfolyam Biológia-egészségtan A változat Iskolánk az 5. évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül, a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. Mivel az 5-6. évfolyamon az 1-4. évfolyamhoz hasonlóan továbbra is az alapkészségek fejlesztése a fő feladat, a szabadon felhasználható órakeret felhasználásával, csoportbontás segítségével, a leszakadó tanulók számára a matematikai rutin kialakítása, fejlesztése történik a Matematikai rutin tantárgy keretében, míg a többi tanuló fejlesztése a Matematikai gondolkodás tantárgy keretében folyik fél-fél óra keretében az 5. évfolyamon. A csoportalakítás elveit és szabályait a helyi tanterv 2.10 pontja tartalmazza. Az alapkészségek fejlesztését tarjuk szem előtt a leszakadó tanulók számára kialakított Szövegértés fejlesztés és a tehetséges tanulók számára létrehozott Szövegértés tantárgy fél-fél óráin, az 5-6. évfolyamon. A csoportalakítás elveit és szabályait a helyi tanterv 2.10 pontja tartalmazza. A NAT műveltségi területeinek felépítése során a 7-8. évfolyam fő feladata a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése. Ebben az életszakaszban megkezdődik a differenciálódás, elkötelezettség egyes tudományágak irányába, megjelennek a pályaválasztáshoz szükséges irányultságok. Ennek érdekében a matematikai, az idegen nyelvi, a szövegértési valamint a természettudományos kompetenciák magasabb óraszámban történő fejlesztésére nyújtunk lehetőséget, a tanulók és szüleik számára. A csoportokba kerülés elveit és szabályait helyi tantervünk pontja tartalmazza. Azon tanulók számára, akik nem teljesítik ezen csoportokba kerülés feltételeit, leszakadásuk csökkentése, a sikeres továbbtanuláshoz szükséges alapkészségeik fejlesztése érdekében vesznek részt a számukra létrehozott tantárgyak óráin, mint a Matematikai rutin és műveletek, a Kommunikáció és a Szövegértés fejlesztése. Az egyes tantárgyak részletes tanterveit, a kerettantervben meghatározottak elsajátítására szükséges idő feletti óraszám és a szabadon tervezhető időkeret felhasználásához rendelt kötelezően választható tantárgyak tanterveit iskolánk helyi tantervének 2. számú melléklete tartalmazza.

9 1. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 1..1 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei A kiválasztás alapvető szempontja olyan taneszköz-rendszer választása, amely pedagógiai programunk megvalósítását leginkább szolgálja. Hibás, esztétikailag kifogásolható tankönyvet nem választunk. Az alsó tagozatos tankönyvekre javaslatot a munkaközösség, felső tagozaton a szakmai munkaközösségek tesznek. Az igazgató a tankönyvfelelős által összeállított tankönyvrendelést a következő szempontok figyelembe vételével hagyja jóvá: A tankönyv alkalmas a helyi tantervben az egyes évfolyamokra és tantárgyakra meghatározott tartalmak elsajátítására. A tankönyvválasztás biztosítja az egyes évfolyamok, osztályok közötti koherenciát. A tankönyvek alkalmasak több éves használatra. A tankönyv szerepel a hivatalos tankönyvlistán, ily módon az érintettek számára ingyenesen biztosítható Az oktatásban alkalmazható taneszközök kiválasztásának elvei Az egyes tantárgyakhoz, műveltségi területekhez szükséges tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásában a fentiekhez hasonló elveket követünk, kiegészítve a következőkkel: A segédlet, eszköz segítse az IKT alapú tanóra szervezését, az IKT alapú mérést, értékelést. A segédlet, eszköz segítse a kompetenciaalapú oktatás eredményességét. A nyomtatott taneszközön túl, néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. Ezek a matematika, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika és életvitel. A szülőket a köznevelési törvény 9. -ának () bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a nevelő-oktató munkához szükséges tankönyvekről, taneszközökről. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (legkésőbb a megelőző tanév évzáróján) tájékoztatjuk. A tanulók számára szükséges taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 1.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat első két évében a legfontosabb feladatok a következők: Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. A tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségeket kezeljük. Kialakítjuk az alapvető tanulási módszereket, szokásokat. Kialakítjuk az iskolai munkarendet, napirendet, fegyelmet és figyelmet.

10 Törekszünk az elemi kötelességérzet kialakítására A -4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nemzeti alaptanterv elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. Ezért ebben a szakaszban kiemelten törekszünk a következőkre: Tanulóink motivációjának erősítésére. Különféle, változatos tanulásszervezési módok alkalmazására, bejáratására. A tanulói teljesítmények növelésére. A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi megalapozására a helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges készség-, képesség-együttesek és ismeretek megalapozásának folytatása. Ötödik, hatodik évfolyamon az alábbi teendőket emeljük ki: A Nemzeti alaptantervben meghatározott képességterületek ezen belül kiemelten a szövegértési, a matematikai és az elemi gondolkodási (logikai) képességek megalapozása. Az együttműködési készség fejlesztése. A tantárgyi (szak)ismeretek megalapozása. tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata a változó és egyre összetettebb ismerettartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott képességek továbbfejlesztése, bővítése, a hosszú távú tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Ezért: mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával az egészséges életvitel kialakításához kívánunk hozzájárulni; az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. megalapozzuk az önálló tanulás és az önművelés képességét. hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra

11 1.5 Mindennapos testnevelés Iskolánk a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 1. évi CXC. törvény 27. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján iskolánk minden osztályában a következő módon szervezi meg a mindennapos testnevelés heti öt testnevelés órai foglalkozását: Heti testnevelés óra kerül megszervezésre a délelőtti órarend keretében. Heti 2 testnevelés foglalkozást a tanulók az alábbi módok valamelyikével teljesíthetik: délutáni diáksportköri foglalkozáson való részvétellel, délutáni tömegsport foglalkozáson való részvétellel, iskolai néptáncegyüttes próbáin való részvétellel, a musical tánccsoport próbáin való részvétellel, gyógytestnevelés foglalkozáson való részvétellel, kérelem alapján sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való sportolással. A délutáni idősávban szervezett, választott foglalkozáson való részvétel minden tanuló számára kötelező. A foglalkozásról való igazolatlan távolmaradás igazolatlan hiányzásnak minősül. A választás elvei: A tanévet megelőző tanév végén a szülő és a tanuló írásban nyilatkozik a választott foglalkozásról. A nyilatkozatot a szülőnek, tanulónak alá kell íratnia a foglalkozást tartó testnevelővel vagy művészeti vezetővel, vagy edzővel. A nyilatkozat egyben a foglalkozáson való részvételi kötelezettséget is jelent. Tanév közben csoportot megváltoztatni csak indokolt esetben, az igazgatóhoz benyújtott írásos szülői kérelem és igazgatói jóváhagyás után lehet. A gyógytestnevelésre utalt tanulónak nincs választási lehetősége. A heti 5 testnevelés órából 2 órát gyógytestnevelés órán kell teljesítenie. A közoktatási típusú sportiskolai képzésben résztvevő alsó tagozatos tanulók heti öt testnevelés foglalkozása a következő módon kerül megszervezésre: Heti 5 testnevelés óra a délelőtti órarend keretében. A közoktatási típusú sportiskolai képzésben résztvevő felső tagozatos tanulók heti öt testnevelés foglalkozása a következő módon kerül megszervezésre: Heti testnevelés óra az iskola tornatermében a délelőtti órarend keretében Heti 2 óra atlétika edzés a Dunakeszi Vasutas Sportegyesület pályáján a reggeli órákban. A sportiskola felső tagozatos tanulói számára mind az iskolában, mind az atlétika pályán szervezett foglalkozáson való részvétel kötelező. A közoktatási típusú sportiskolai képzésben felső tagozaton a tanulók számára kötelező a sportegyesületi leigazolás. Mivel a mindennapos testnevelést az iskola szabadon választható délutáni foglalkozásokon látja el, a délutáni foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja a tornatermet, a sportudvart, a sportszereket, aulát, próbahelyiséget.

12 1.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai, a csoportba sorolás elvei A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 1-4. évfolyamon Iskolánk alsó tagozatán, a szabadon felhasználható órakeret felhasználásával adunk specialitást egyes osztályainknak, melyek a következők: A osztályunk közoktatási típusú sportiskolai képzést valósít meg, a köznevelési típusú sportiskolai képzésre előírt szabályozás alapján. B osztályunk a német nyelv magas szintű elsajátítását tűzte ki céljául, ennek érdekében, az 1. évfolyamtól kezdve ismerkednek a gyermekek a német nyelvvel ebben az osztályban. C osztályunk az élménypedagógiai módszerek segítségével fejleszti diákjaink művészeti és társadalomtudományos készségeit, képességeit. Honlapunkon, szülői értekezleten és nyílt órákon ismertetjük meg az érdeklődő szülőket iskolánk képzési rendszerével, az induló első osztályok jellemzőivel, lehetőség szerint az osztályokat tanító pedagógusokkal. Beiratkozáskor az osztály választása egyúttal választást jelent a képzési formák és tantárgyak között is. Az osztályokba kerülés feltétele beiratkozáskor a szülő kérése. A közoktatási típusú sportiskolai osztály esetében a szülői kérelmen kívül szükséges: a játékos képességmérésen való megfelelés, orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján, intenzív sportolásra alkalmas A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 5-8. évfolyamon Iskolánk felső tagozatán folytatódik az alsó tagozatban megkezdett képzés. A tagozaton csoportbontásban tanítjuk az informatika tantárgyat. A csoportbontás a névsor alapján történik. A kötelező tantárgyak közül, amennyiben az iskola órakerete, a tantárgyfelosztás és a szakos ellátottság erre lehetőséget ad, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, a matematikát és a magyar nyelv és irodalmat. A csoportbontás a névsor alapján történik. A választható tantárgyak feladata diákjaink érdeklődésének kielégítése, képességük legeredményesebb fejlesztése. Célunk, hogy a differenciálás segítségével minden tanulónk a számára legmegfelelőbb oktatásban részesüljön, lehetővé téve a tehetséges tanulók fejlesztését éppúgy, mint a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók eredményesebb felzárkóztatását évfolyamon a választható tantárgyak közül választhatja: a Matematikai gondolkodás vagy az Idegen nyelvi kommunikáció tantárgyat, illetve a Szövegértés vagy a Természettudományi gyakorlatok tantárgyat

13 az a tanuló, akinek a Matematikai gondolkodás tantárgy esetén matematikából, Idegen nyelvi kommunikáció tantárgy esetén az idegen nyelvi tantárgyból, Szövegértés tantárgy esetén magyar nyelv és irodalomból, Természettudományi gyakorlatok tantárgy esetén a természettudományos tantárgyakból a tanévét megelőző tanévben írt témazáró dolgozatainak százalékos eredménye, valamint az adott tanévben írt tavaszi házi kompetencia mérés százalékos eredménye az évfolyam átlagát eléri, vagy meghaladja. A tantárgyi kompetencia alapú feladatlapok összeállításának elvei a Helyi tanterv 2. számú mellékletében találhatók. Amennyiben a tanuló ezt az eredményt nem éri el, kötelező részt vennie a számára szervezett Matematikai rutin és műveletek, Kommunikáció illetve Szövegértés fejlesztése tantárgy óráin. A tavaszi házi mérést lehetőség szerint az a pedagógus végzi, aki az adott évfolyamon várhatóan a következő tanévben tanítani fog. A csoportbontások kialakításánál figyelembe kell venni a szaktanár és az osztályfőnök véleményét is. A mérések eredményei alapján választhat a szülő és a tanuló a választható tantárgyak közül. Választásáról írásban nyilatkozik minden tanévben, május 20-ig. A nyilatkozat egyben a foglalkozáson való részvételi kötelezettséget is jelent. Tanév közben csoportot megváltoztatni csak indokolt esetben, az igazgatóhoz benyújtott írásos szülői kérelem és igazgatói jóváhagyás után lehet. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 1.7 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési rendszere Az ellenőrzés és értékelés elvei Iskolánkban a tanulók ellenőrzése és értékelése kiterjed a tanulók tevékenységének minden területére, így: az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére, a tanórán kívüli magatartásra, az iskola által, külső helyszíneken szervezett programokon, rendezvényeken tanúsított hozzáállásra és magaviseletre olyan rendezvényeken tanúsított hozzáállásra és magaviseletre, ahol a diák iskoláját képviseli a szorgalomra ezen belül a felkészülésre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a szükséges felszerelés meglétére, szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre, a korábbi teljesítményhez képest megmutatkozó fejlődésre. Az iskolai oktatás és nevelés egyik célja az általános emberi értékek továbbadása. Ezt csak megfelelő értékrend kialakításával lehet elérni, ezért munkánkban az emberi kultúra általános alapértékei a meghatározó jellegűek. Egységes elveken nyugvó értékelési rendszert alkalmazunk; amely megfelel a belépő tevékenységi formáknak, illetve a továbbhaladás feltételeinek. Az egységes elveken nyugvó értékelési rendszerrel szeretnénk elérni, hogy: a tanulóinkban kialakuljon az önértékelés képessége,

14 jelzést adjunk tanulóink teljesítményszintjéről és tudásszintjéről, motiváljuk tanulóinkat az elképzelt vagy elvárt jövőkép elérése érdekében, jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét, tájékoztassuk a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez, segítse elő a tanuló nevelését, fejlesztését, alapozza meg és tegye hatékonyabbá a differenciált pedagógiai tevékenységet. Értékelésünk alapelvei: legyen sokszínű, serkentő, ösztönző hatású, legyen folyamatos és rendszeres, legyen tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú, következetes, szakszerű, felelősségteljes, céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek. értékeljük a tanuló sikeres és sikertelen tevékenységét egyaránt. fontosnak tartjuk és figyelembe vesszük a tanuló iskolán kívül szerzett ismereteit, tevékenységét, tapasztalatait Az értékelés módjai: Az osztályozás Az értékelés egyik eszköze a tanítási munka során az osztályozás. Kivételt képeznek azok a tantárgyak, tantárgyi modulok, amelyek esetében a tantestület más értékelési formát (szöveges írásbeli, szóbeli) határozott meg. (Ezek az alsó tagozatban a Drámajáték/ Küzdelem és játék, Sportágválasztás, Erkölcstan/ hit- és erkölcstan, Tanulásmódszertan, Hagyományismeret tantárgy, felső tagozatban a Hit- és erkölcstan, Tanulásmódszertan, Küzdelem és játék, Sporterkölcstan, Szövegértés fejlesztése és Kommunikáció tantárgyak.) Ezen tantárgyak értékelésének formái a helyi tanterv melléklete tantárgyi leírásában találhatók. Iskolánkban, az első évfolyam és a második évfolyam első féléve kivételével félévkor és év végén tantárgyanként egy-egy érdemjeggyel történik a tanulók értékelése. Tanulóinkat félév és év végén legalább négy érdemjegy alapján értékeljük. Tájékoztató jelleggel, az évfolyamokon, a félévi és év végi értékeléshez hasonló negyedéves és háromnegyed éves értékelőt készítünk a tanulók addigi teljesítménye alapján, melyet a tájékoztató füzetben rögzítünk. Az érdemjegyekről a tanulót és annak szülőjét az elektronikus naplón és a tájékoztató füzeten keresztül rendszeresen értesítjük. Új tantárgynál csak egy hónap türelmi idő után kerülhet sor osztályozásra A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél alkalmazott érdemjegyek: Kitűnő (5 K ): a tantárgyi követelményeknek kiemelkedően eleget tett. Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni.

15 Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói fontosak, de értelmezésében kisebb hiányosságai észlelhetők. Közepes (): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. A tanár segítségével képes megoldani szóbeli feladatát. Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A továbbhaladáshoz szükséges előírt minimumot nem tudja teljesíteni. A szöveges minősítés mellett érdemjegyekkel is el kell végezni az értékelést, amelynek megfeleltetései a következők: A kiválóan megfelelt értékelés esetén kitűnő (5K) vagy jeles (5), jól megfelelt értékelés esetén jó (4), megfelelt értékelés esetén közepes () vagy elégséges (2), felzárkóztatásra szorul értékelés esetén elégtelen (1) adandó A szöveges értékelés Az első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor, szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A szöveges értékelést a tanulót tanító pedagógus készíti el. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre A tanulói tevékenységek értékelése kiterjed: szóbeli feleletre írásbeli beszámoltatásra egyéb tanulói tevékenységekre, úgymint: kiselőadás, versenyeken való részvétel, gyűjtőmunka, gyakorlati tevékenység, szorgalmi feladatok, csoportmunka, házi feladat A szóbeli felelet: szerepe: egy vagy egy-két óra tananyagának ellenőrzése, értékelése A felelet nem azonos a tankönyv szövegének szó szerinti elmondásával. Tanulóinktól elvárjuk, hogy tantárgyi ismereteikről önálló szerkesztésű mondatokban, a szakkifejezések használatával beszéljenek. Elvárjuk a jól hallható, tagolt beszédet. A kiejtésbeli, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat javítjuk. Nem célszerű ezeket minden esetben azonnal javítani, mert ez gátolhatja a tanulót gondolatai kifejtésében. A hibák javítása segítő szándékú, a figyelmet felébresztő hatású. A felelet elhangzása után azonnal szóban értékelünk és osztályozunk. Változó társadalmunk egyre több szakterületen, szakmában a kommunikációképes tudást részesíti előnyben. Ennek legközvetlenebb formája a szóbeli közlés, ezért

16 iskolánkban törekszünk arra, hogy a szóbeli felelet nagyobb hangsúlyt kapjon az iskolai értékelésben Az írásbeli beszámoltatás: típusai: o írásbeli felelet: néhány óra tananyagának ellenőrzésére, értékelésére o témazáró dolgozat: témaköröket lezáró, összegző ellenőrzés, értékelés elvei: o A témazáró dolgozatok előtt mindig rendszerező, összefoglaló órát tartunk. o A témazáró dolgozatokat bejelentjük a megírásuk előtt 1 héttel. o Az írásbeli számonkérés kezdetén meghatározzuk a megírásra adott időtartamot és az értékelés szempontjait. A dolgozat megírása után ismertetjük a helyes végeredményeket, megoldásokat. o A dolgozatot mindig a tanulóétól jól elütő színű tintával javítjuk. A javítás tartalmazza a részpontszámokat, az összes pontszámot, a dolgozatra adott érdemjegyet és a tanár kézjegyét. A dolgozatba írt megjegyzések értékelő jellegűek, segítő szándékúak. o Az írásbeli dolgozatokat legfeljebb 2 hét alatt kijavítjuk. A kijavított dolgozatot a tanuló számára tanulmányozásra átadjuk. A témazáró dolgozatokat minden esetben megőrizzük, a tanuló szülője, gondviselője kérése esetén, előzetesen egyeztetett időpontban, a tanuló dolgozatait tanulmányozásra átadjuk. o Az osztályokban tanító pedagógusok egyeztetnek az azonos tanítási napra eső témazáró dolgozatok számát illetően. Az osztály többségét érintő, estébe nyúló osztály, évfolyam vagy iskolai rendezvény másnapján témazáró dolgozatot nem íratunk. o A témazáró dolgozatok érdemjegye a naplóba és a tájékoztató füzetbe pirossal kerül bejegyzésre. Értékét a negyedévi, félévi, háromnegyedévi és év végi értékeléskor hangsúlyozottan vesszük figyelembe Egyéb tanulói tevékenységek: Ezen feladatok elvégzése során a tanuló önállóan dolgozik, ami feltételezi kreativitását, széleskörű látásmódját. Ezért nagyon fontosnak tartjuk ezeknek a tanulói tevékenységeknek az értékelését. Kiselőadás: Az előadói készség fejlesztés céljából a tanulóknak kiselőadás-témákat tűzünk ki. A kiselőadás fontos elemei az érthetőség, a világosság, a beszédritmus, a szakszavak használata. A kiselőadás címzettje az osztály legyen. A kiselőadást elhangzása után azonnal értékeljük. Gyakorlati munka: Az ilyen feladatot adó órák célja, hogy a tanulók képessé váljanak a minél önállóbb munkavégzésre, elsajátítsák a feladat megoldásához szükséges készségeket. A feladat pontos végrehajtásán túl értékeljük az eszközök szakszerű, gondos használatát is.

17 Csoportmunka: A csoportmunka során lehetőségünk nyílik arra, hogy a tanuló egyéni teljesítménye mellett értékeljük együttműködési és kommunikációs készségét is. Házi feladat: A tanulók számára napi, heti rendszerességgel adunk írásbeli és szóbeli házi feladatot. A házi feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra, az órán tanultak ismétlésére, rögzítésére, begyakorlására. A szóbeli házi feladat célja az új ismeretek megértése, megszilárdítása. Az írásbeli házi feladat célja az új ismeretek gyakoroltatása, az ismeretek készségszintű elsajátítása. Figyelmet fordítunk arra, hogy a házi feladat feladása mindig legyen konkrét, pontos, jól körülhatárolható. Vegye figyelembe a tanuló életkori sajátosságait, képességeit. Legyen tehát differenciált, ezáltal segítse elő a házi feladat céljának megvalósulását. A házi feladat elkészítésének határideje figyelembe veszi az elkészítéséhez szükséges időt. A házi feladat hasznossága a rendszeres ellenőrzésen múlik. Az írásbeli házi feladat elkészítését minden alkalommal ellenőrizzük és írásos vagy szóbeli megjegyzéseket teszünk a tartalomra, áttekinthetőségre, rendezettségre, külalakra és a helyesírásra. A hosszabb szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) a tananyagot kiegészítő házi feladat adható. (Kivételt képeznek a továbbhaladáshoz szükséges 1-1 órai tananyagok.) A hosszabb szünetekre adott, 1-1- órai tananyag feldolgozásánál hosszabb házi feladatok írásbeli vagy szóbeli feladatok egyaránt lehetnek. Ezek a feladatok csak ajánlottak. Ezen feladatok elkészítésének, elvégzésének hiánya az értékelést negatívan nem befolyásolhatja. Az írásbeli munkákban a helyesírási, szóbeli megnyilvánuláskor a nyelvhelyességi hibákat minden pedagógusnak javítania kell. Törekszünk arra, hogy a szóbeli és írásbeli számonkérés arányainak megállapításánál figyelembe vegyük a tanulók egyéni és életkori sajátosságait, a tantárgy adottságait. 1.8 A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanulók magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez szükséges elvek A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelési elvei A tanulók magatartását és szorgalmát iskolánkban a gyakorlati életben elvárható és teljesíthető magatartás alapján értékeljük. A magatartás és a szorgalom értékelésének részletes szempontrendszerét az alábbi táblázatok mutatják A tanulók magatartásának értékelése: A tanulók magatartásának értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó () Rossz (2) 1. Aktivitás, nagyfokú jó közepes negatív, romboló példamutatás 2. A közösségi célokkal azonosulás érdekeinek figyelembe vétele igen élenjár ellene nem vét aktívan részt vesz ingadozó közömbös szemben áll érdektelen

18 munkában való részvétel. Hatása a pozitív befolyást nem nem árt negatív közösségre gyakorol 4. Törődés társaival gondos, segítőkész ingadozó közömbös, gátló segítőkész 5. Házirend betartása betartja, arra betartja részben tartja be sokat vét ellene ösztönöz 6. Viselkedés, kifogástalan kívánnivalót hagy udvariatlan, durva, goromba hangnem maga után nyegle 7. Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő közepes elégtelen 8. Cselekedetei elismerést vált ki tanáraiból, társaiból a jóra való hajlam irányítja következményeit nem képes felmérni nem tudja és nem is akarja betartani az elvárható normákat A tanuló magatartásának értékelésénél alkalmazott minősítések: Kitűnő (5K): az iskola minősítésének kiemelkedően megfelelt. Példás (5) minősítést kap az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne a Házirendet betartja, társait is erre ösztönzi felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész fegyelmi büntetése nincs Jó (4) minősítést kap az a tanuló, aki részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait betartja felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos Változó () minősítést kap az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt állandó figyelmeztetéssel tartja be felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít fegyelme ingadozó, munkája pontatlan többszöri figyelmeztetése, intése van

19 Rossz (2) minősítést kap az a tanuló, aki munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségeknek a Házirendet nem tartja be ismételt figyelmeztetések ellenére sem felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik igazgatói megrovása van A tanulók szorgalmának értékelése A tanulók szorgalmának értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó () Hanyag (2) 1. Tanulmányi munkája igényes figyelmes ingadozó hanyag 2. Munkavégzés kitartó, pontos, rendszeres rendszertelen megbízhatatlan megbízható. Ált. tantárgyi munkavégzés, önálló mindent elvégez ösztönzésre dolgozik önállótlan feladatait nem végzi el munka végzése 4.Többféle feladatot vállale? igen keveset ritkán nem 5. Munkabeosztás: (önellenőrzés, önálló munkavégzés) igen jó jó változó gyenge, vagy nincs 6.Tanórán kívüli információk felhasználása igen sokszor, rendszeresen előfordul ritkán egyáltalán nem A tanuló tanulmányi munkájának értékelésekor figyelembe kell vennünk a tanulmányi munka alábbi tényezőit is: az életkörülményeket a képességek szintjét, a tanuló törekvését az ismeret megszerzésére. az életkori sajátosságokat A tanuló szorgalmának értékelésénél alkalmazott minősítések: Kitűnő (5K): kiemelkedő szorgalommal tett eleget az iskola elvárásainak. Példás (5) minősítést kap az a tanuló, aki Igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját. Munkavégzése pontos, megbízható. Minden tárgyban elvégzi feladatait. Önállóság szintje: Önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres. Kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, figyel, érdeklődik. Érdeklődése: az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed.

20 Egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál. Jó (4) minősítést kap az a tanuló, aki Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra lelkiismeretesen készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. Ösztönző hatásokra: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez kell segítséget nyújtania. Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. Változó () minősítést kap az a tanuló, aki Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. Munkája változékony jellegű. Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. Hanyag (2) minősítést kap az a tanuló, aki Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. Nem hajlandó munkavégzésre. Nem törődik kötelességeivel. Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. A tanuló magatartását és szorgalmát havonta értékeli az osztályfőnök. A félévi és év végi osztályozó értekezleten, valamint felső tagozaton - a negyedéves és háromnegyed éves értékelő értekezleten, a magatartás és szorgalom jegyről a tanulót tanító pedagógusok, az osztályfőnök javaslata alapján döntenek a tanuló fejlődése érdekében A tanulók és közösségeik jutalmazásának elvei A tanulók jutalmazása A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulók, tanulói csoportok, osztályok jutalomban részesülnek A jutalmazás módjai és elvei Fontosnak tartjuk a szóbeli dicséretet, ezért a tanuló minden elismerésre méltó tevékenységét, jó cselekedetét szóbeli dicsérettel értékeljük. Írásbeli dicséretek: Szaktanári dicséretet kap az a tanuló, aki o iskolai versenyen helyezést ért el o városi versenyen részt vett o szakórán kiemelkedő, példamutató tevékenységet végzett Ügyeletes tanári dicséretet kap az a tanuló, aki o segítette az ügyeletes tanár munkáját Osztályfőnöki dicséretben részesül az a tanuló, aki o városi versenyen (felmenő rendszerű versenyen) helyezést ért el o körzeti versenyen részt vett

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös A kerettantervek helyi tantervként történő adaptációja a református köznevelési intézményekben (Útmutató 2015.) 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben